Sunteți pe pagina 1din 33

Managementul resurselor de

apa

1
Managementul integrat al
resurselor de apa
=
Modalitatea practica de aplicare a
conceptului dezvoltarii durabile in
domeniul apelor
Conceptul de management integrat

Presupune abordarea complexa a


resurselor de apa – d.p.d.v. fizic,
tehnic, de planificare si de
management la nivel de bazin
hidrografic – unitatea naturala de
formare a resurselor de apa
B.H. al fluviului Dunarea

☺97,4% din suprafata Romaniei se afla in b.h. al Dunarii;


☺Romania reprezinta 29% din b.h. al Dunarii;
☺Dunarea are 37,7% din lungime pe teritoriul romanesc

☺97,4% din suprafata Romaniei se afla in b.h. al Dunarii;


☺Romania reprezinta 29% din b.h. al Dunarii;
☺Dunarea are 37,7% din lungime pe teritoriul romanesc.
11 bazine hidrografice – subbazine ale bazinului hidrografic
al fluviului Dunarea
Bazinele/spatiile hidrografice ale
Romaniei
Principiile managementului integrat
al resurselor de apa
• Principiul bazinal;
• Principiul gospodaririi unitare cantitate-
calitate;
• Principiul solidaritatii;
• Principiul ”poluatorul plateste”/”utilizatorul
plateste”;
• Principiul economic;
• Principiul accesului la apa.
Politici privind managementul
apelor
RESURSE DE APA
• Resursele de apa ale Romaniei sunt constituite
din apele de suprafata-rauri interioare, lacuri
naturale si artificiale, fluviul Dunarea si apele
subterane.
• Categoria de resurse Teoretice Resursa tehnic utilizabila
Mld.mc Mld.mc
• Rauri interioare 42 25**
• FluviulDunarea 87* 30
• Ape subterane 11 6
• TOTAL 140 61
• * reprezinta½ din stocul mediu multianual scurs pe Dunare
• ** cuprinde cca. 5 miliarde m3 resursa asigurata în regim natural
.
Romania este relativ saraca în resurse de
apa, dispunand de numai 1870 m3 de
apa/locuitor si an, fata de media de 4000 m3
de apa/locuitor si an în Europa.
SATISFACEREA CERINTELOR DE APA, PROTECTIA
MEDIULUI ACVATIC SI VALORIFICAREA
POTENTIALULUI ACESTORA
- Cadrul legislativ;
- Stabilirea cadrului institutional;
- Implementarea preverilor legale;
- Realizarea investitiilor necesare;
- Intretinerea si exploatarea lucrarilor.
Managementul integrat al resurselor de apa
in Romania
• Apa de suprafata/Apa subterana
• Cantitate/Calitate
• Amenajare si utilizare la nivel de b.h.
• Protectie/Utilizare
• Management/Dezvoltare economica
Cadrul legislativ
• Armonizat cu directivele europene specifice
• Bazat pe Legea apelor care a transpus
Directiva Cadru pentru Apa
• Reglementeaza protectia resurselor de apa,
starea mediului acvatic; utilizarea apei
• Include principiile dezvoltarii durabile
STRUCTURA ORGANIZATORICA

• Ministerul Mediului
• Administratia Nationala “Apele Romane”
• Administratia Nationala de Meteorologie
• Institutul National de Cercetare Dezvoltare
Marina
• Institutul National de Cercetare Dezvoltare
Delta Dunarii
MINISTERUL MEDIULUI
• Autoritatea centrala pentru gospodarirea apelor
• Responsabil pentru stabilirea directiilor de actiune, pentru elaborarea
strategiilor si politicilor nationale bazandu-se pe:
– cunoasterea si utilizarea rationala a resurselor de apa;
– reconstructia ecosistemelor si dezvoltarea infrastructurilor sistemelor
nationale ale administrarii apelor;
– implementarea mecanismelor economice pentru recuperarea
costurilor;
– restructurarea, reorganizarea si cresterea autoritatii institutiilor care
realizeaza managementul apei;
– respectarea cerintelor UE ca stat membru;
– Implicarea activa a Comitetelor de bazin;
– descentralizarea activitatilor
Administratia Nationala “Apele Romane”

• Organizata pe 11 directii teritoriale ale apelor;


• Responsabila pentru:
– Managementul apelor la nivel bazinal;
– Implementarea Directivelor UE privind apa;
– Administrarea constructiilor hidrotehnice;
– Protectia apelor impotriva poluarii si utilizarii nerationale;
– Managementul inundatiilor;
– Coordonarea investitiilor in domeniul resurselor de apa;
– Aplicarea conventiilor internationale in domeniul
managementului apei;
Administratia Nationala “Apele
Romane”
DIRECTIVA CADRU PENTRU APA
2000/60/UE

• MANAGEMENTUL APELOR LA NIVEL DE BAZIN

• STABILIREA OBIECTIVELOR DE MEDIU

• PARTICIPAREA SI INFORMAREA PUBLICA

• ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL B.H.


SCHEMELE DIRECTOARE
-stabilesc directiile principale de dezvoltare
astfel incat sa asigure:

>reabilitarea, conservarea si protectia


ecosistemelor acvatice si a zonelor umede;
>asigurarea resurselor de apa
necesare activitatilor sociale si economice;
>apararea impotriva inundatiilor;
SCHEMELE DIRECTOARE
Sunt compuse din doua elemente:

• Planul de management al bazinului


hidrografic

• Planul de amenajare a bazinului


hidrografic
PLANURILE DE MANAGEMENT

Fixeaza obiectivele de calitate si cantitate a apelor, urmarind sa


se asigure:
• Starea buna a apelor de suprafata sau un
potential ecologic maxim
• Starea chimica buna si un echilibru intre cantitatea
de prelevata si reincarcarea apelor pentru toate
resursele de apa subterana;
• Realizarea obiectivelor special definite pentru
zonele protejate
PLANURILE DE AMENAJARE

Au drept scop:
• Realizarea si mentinerea echilibrului dintre cerintele de
apa si disponibilul de apa;
• Diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale
asupra vietii si bunurilor (inundatii, exces de umiditate,
seceta, eroziunea solului);
• Utilizarea potentialului apelor (energie, navigatie,
acvacultura);
• Satisfacerea cerintelor de apa a ecosistemelor acvatice
sa a ecosistemelor care depind de apa;
Dezvoltarea durabila in domeniul apelor
• OBIECTIVE:
• Satisfacerea cerintelor de apa la sursa pentru producerea de
apa potabila necesara populatiei urbane si rurale;
• Imbunatatirea calitatii apei prin retehnologizarea, extinderea
si realizarea de noi statii de epurare a apelor uzate
orasenesti si prin reducerea poluarii cauzate de anumite
substante periculoase deversate in mediul acvatic;
• Satisfacerea cerintelor de apa catre industrie, agricultura,
transporturi;
• Utilizarea potentialului apelor (energie, turism, agrement);
• Prevenirea si atenuarea efectelor distructive ale apelor;
• Protectia si conservarea mediului acvatic;
Comitetul de bazin
• Forum pentru participarea tuturor partilor
interesate;
• Include autoritati centrale si locale,
utilizatori de apa, ONG-uri;
• Rol foarte important in elaborarea Planului
de management pe b.h.
• Rol important in alocarea viitoare a
fondurilor pentru managementul apei la
nivel de bazin
Obiective prioritare

• Implementarea Directivei Cadru Apa


• Dezvoltarea si implementarea Strategiei
privind controlul si prevenirea inundatiilor;
• Implementarea masurilor de epurare a
apelor uzate, a alimentarii cu apa potabila
si a reducerii poluarii cu nitrati din surse
agricole
PRIORITATI ALE ROMANIEI IN DOMENIUL
GOSPODARIRII APELOR

1.Satisfacerea cerintelor de apa pentru populatia


urbana si rurala prin:
• Valorificarea superioara a capacitatilor disponibile a surselor
existente pentru acoperirea deficitelor de apa potabila;
• Amenajari de surse noi pentru satisfacerea cerintelor de apa
potabila;
• Realizarea de noi fronturi de captare subterana pentru alimentarea
cu apa a satelor;
PRIORITATI ALE ROMANIEI IN DOMENIUL
GOSPODARIRII APELOR

2. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurilor


sistemelor centralizate de alimentare cu apa si
canalizare din aglomerarile urbane si rurale prin:
• Extinderea capacitatii statiilor de tratare a apei si imbunatatirea
tehnologiilor de tratare;
• Sporirea capacitatii de inmagazinare a rezervoarelor de compensare;
• Reabilitarea si extinderea sistemelor de distribuire a apei din municipii si
orase;
• Extinderea retelelor de canalizare din aglomerarile urbane;
• Realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in
zonele rurale care nu au asemenea dotari;
PRIORITATI ALE ROMANIEI IN
DOMENIUL GOSPODARIRII APELOR
3.Imbunatatirea calitatii resurselor de apa prin:
• Reabilitarea si dezvoltarea statiilor de epurare existente;
• Realizarea de noi statii de epurare pentru aglomerarile umane cu mai
mult de 2000 de locuitori;
• Retehnologizarea proceselor industriale;
• Reabilitarea si extinderea statiilor de epurare a apelor industriale.

4.Reducerea riscului la inundatii si secete prin:


• Realizarea unor lacuri de acumulare, poldere si lucrari de indiguire,
regularizare a cursurilor de apa in corelare cu conservarea zonelor
umede;
• Amenajarea torentilor, impaduriri si perdele de protectie;
• Realizarea unor lucrari de combatere a eroziunii solului si de desecare;
• Modernizarea sistemului informational;
PRIORITATI ALE ROMANIEI IN DOMENIUL
GOSPODARIRII APELOR

5.Utilizarea potentialului apelor prin:


• Cresterea gradului de utilizare a potentialului energetic al apelor;
• Modernizarea cailor fluviale de transport;

6.Restaurarea ecologica/renaturarea raurilor:


• Realizarea unor habitate necesare dezvoltarii biodiversitatii (Coridorul
Verde al Dunarii Inferioare)
• Asigurarea unor debite ecologice pe cursurile de apa;
• Cresterea responsabilitatii civice privind ecologizarea cursurilor de apa;
PROIECTE MAJORE
• Imbunatatirea sistemului de monitoring al
calitatii apei;
• Imbunatatirea sistemului de management
al informatiilor in domeniul apei;
• Instruirea personalului din domeniul
gospodaririi apelor;
• Realizarea de investitii in apararea de
inundatii, asigurarea surselor de apa,
protectia apelor.
• Intrebari?

Nelamuriri?

Comentarii?
Multumesc pentru atentie!