Sunteți pe pagina 1din 102

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL

REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Catedra evidenţă contabilă

CONTABILITATE BANCARĂ

CURS DE PRELEGERI

Pentru studenţii specialităţii


361.1 – Contabilitate

Chişinău - 2014
Cursul de prelegeri la disciplina „Contabilitate bancară” pentru studenţii
facultăţii de contabilitate, specialitatea 361.1 – Contabilitate a fost elaborat de către
conferenţiarul universitar Tatiana Şevciuc în corespundere cu cerinţele
curriculumului. Informaţia prezentată este expusă în conformitate cu prevederile
Legii contabilităţii, Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, Planului de
conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova, precum şi
ale altor acte legislative şi normative în vigoare.

Se editează conform hotărîrii


Comisiei didactico-metodice a
Universităţii Agrare de Stat din
Moldova din 2 octombrie 2014,
proces-verbal nr. 1.
TEMA 1. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII LA BĂNCI (2 ore)
1. Sistemul bancar al Republicii Moldova;
2. Organizarea evidenţei şi a lucrului operaţional la bănci;
3. Planul de conturi. Noţiuni generale privind ţinerea evidenţei sintetice şi analitice.

1. Sistemul bancar al Republicii Moldova


Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care trebuie să
asigure mobilizarea disponibilităţilor monetare ale societăţii şi orientarea lor spre
desfăşurarea unei activităţi economice eficiente.
Sistemul bancar este un ansamblu coerent de instituţii bancare care funcţionează
într-o ţară cu scopul realizării necesităţilor unei etape de dezvoltare social-economică.
Importanţa lui constă în atragerea şi concentrarea economiilor societăţii pentru
distribuirea lor sub formă de credite, astfel asigurând cele mai eficiente investiţii.
În activitatea de colectare a resurselor financiare şi plasarea acestora sub formă
de credite şi alte operaţiuni pe piaţa financiară băncile se prezintă ca intermediar între
deţinătorii de capitaluri şi utilizatorii acestora. La exercitarea operaţiunilor sale
băncile acţionează în mod individual, pe cont propriu, depunătorii şi creditorii
neavând nici o legătură de drept între ei.
La baza organizării sistemului bancar autohton se află sistemul clasic de două
niveluri şi anume:
· banca centrală (Banca Naţională a Moldovei);
· băncile comerciale.
Banca Naţională a Moldovei (B.N.M.) este o persoană juridică subordonată
Parlamentului. Ea exercită funcţia de bancă centrală şi bancă de emisiune. Activitatea
ei este derulată în conformitate cu legislaţia în vigoare din care rezultă funcţiile ei
principale.
Obiectivul esenţial al B.N.M. constă în menţinerea stabilităţii monedei naţionale.
Ea determină politica monetară, creditară, valutară şi supraveghează realizarea ei,
totodată asigură un control riguros asupra activităţii celorlalte bănci.
B.N.M. are următoarele atribuţii de bază:
· stabilirea şi implementarea politicii monetare şi valutare în stat;
· activitatea de bancher şi agent fiscal al statului;
· licenţierea, supravegherea şi reglementarea activităţii instituţiilor financiare;
· supravegherea sistemului de plăţi în Republica Moldova şi facilitarea
funcţionării eficiente a sistemului de plăţi interbancare;
· emisiunea monedei naţionale;
· stabilirea, prin consultări cu Guvernul, a regimului cursului de schimb al
monedei naţionale;
· păstrarea şi gestionarea rezervelor valutare ale statului;
· întocmirea balanţei de plăţi a statului;
· reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova;
· reprezentarea ţării noastre în relaţiile cu băncile centrale ale altor state şi
organisme financiare valutare.

3
B.N.M. îşi prezintă dările de seamă Parlamentului şi îşi exercită activitatea în
corespundere cu Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei. Organul ei de
conducere este consiliul de administraţie.
Banca comercială este persoană juridică care atrage numerar de la persoanele
juridice şi fizice şi le distribuie în numele său în condiţii de solvabilitate,
rambursabilitate şi în termen stabilit. Activitatea băncilor comerciale este axată pe
atragerea depozitelor de la populaţie, agenţi economici sau bănci, acordarea
creditelor, efectuarea operaţiunilor valutare pentru persoanele fizice şi juridice,
activităţilor de consultanţă etc.
Băncile sînt fondate (create) ca societăţi pe acţiuni conform legislaţiei despre
societăţile pe acţiuni. Acestea dispun de independenţă juridică, operaţională, financiară şi
administrativă faţă de orice persoană, inclusiv faţă de Banca Naţională, de Guvern şi de
alte autorităţi ale administraţiei publice, dacă legislaţia nu prevede altfel. Nici o persoană
nu poate îngrădi independenţa băncilor, nu poate influenţa administratorii în exercitarea
funcţiilor, nu poate interveni în activitatea vreunei bănci, cu excepţia executării unor
obligaţii sau împuterniciri specifice prevăzute de legislaţie.
Conform Legii cu privire la instituţiile financiare băncile pot deschide filiale şi
reprezentanţe pe teritoriul ţării şi al altor state numai cu consimţămîntul prealabil al
Băncii Naţionale, în condiţiile stabilite de actele normative adoptate de aceasta.
Astfel, structura reţelei de unităţi ale băncilor este următoarea: centrala băncii;
filiale; agenţii; reprezentanţe.
Filialele sînt subdiviziuni separate, juridic dependente de bancă, ce desfăşoară
toate tipurile de activităţi financiare sau unele din ele şi acţionează în limitele
împuternicirilor acordate de bancă. Filiala băncii poate avea subdiviziuni structurale
interne (agenţii, puncte de schimb valutar) situate în afara sediului ei, care nu au
bilanţ separat (denumite şi oficii secundare).
Agenţiile reprezintă unităţi ale filialelor direct subordonate acestora. Ele pot
desfăşura activităţi (inclusiv cele ale punctului de schimb valutar) determinate de
bancă în conformitate cu lista activităţilor permise acesteia, stabilite în actele
normative ale Băncii Naţionale.
Reprezentanţele sînt subdiviziuni separate situate în afara sediului băncii, juridic
dependente de bancă, ce reprezintă şi apără interesele ei. Acestea nu au dreptul să
desfăşoare activităţi financiare şi alte activităţi, cu excepţia celor de informare,
reprezentare şi apărare a intereselor băncii.
Băncile comerciale pot fi clasificate după cîteva criterii. Astfel, după forma de
proprietate se disting:
· bănci private, ale căror capital aparţine unei persoane sau unui grup de
persoane (de exemplu, B.C. „Victoriabank” S.A., B.C. „Mobiasbancă – Groupe
Societe Generale” S.A., B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. etc.);
· bănci publice (de stat) ale căror capital aparţine statului. Astfel de bănci nu
există în republica noastră;
· bănci mixte care funcţionează sub forma societăţilor pe acţiuni şi statul
reprezintă unul din acţionari. La moment singura bancă care deţine capital mixt este
„Banca de Economii” S.A.
După apartenenţa naţională a capitalului se deosebesc:

4
· bănci autohtone al căror capital aparţine persoanelor fizice şi juridice din
statul unde acestea funcţionează;
· bănci mixte al căror capital este constituit prin aportul a doi sau mai mulţi
parteneri din diferite ţări şi se supun legislaţiei din ţara unde îşi are sediul. Cea mai mare
pondere din băncile autohtone o deţin băncile cu capital mixt (B.C. „Victoriabank” S.A.,
B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., B.C. „EuroCreditBank” S.A. etc.).

2. Organizarea evidenţei şi a lucrului operaţional la bănci


Organizarea evidenţei şi a lucrului operaţional la bănci include trei
compartimente. Primul compartiment ţine de formarea personalului de evidenţă şi
operaţional. În componenţa aparatului de evidenţă şi operaţional intră grupe de
specialişti de deservire a conturilor omogene după conţinutul lor economic. Se
formează următoarele grupe de evidenţă:
· grupa de specialişti de deservire a conturilor curente ale clienţilor;
· grupa de specialişti de deservire a conturilor de credit;
· grupa de specialişti de deservire a conturilor de depozit;
· grupa de specialişti de deservire a conturilor valutare etc.
Numărul de grupe şi componenţa lor depinde de activitatea băncii şi mărimea ei
(numărul clienţilor deserviţi).
La încadrarea în serviciu specialiştii de deservire a conturilor sunt informaţi cu
toate obligaţiile sale, una dintre care prezintă păstrarea tainei comerciale a clientului.
Astfel, ei n-au dreptul să divulge date cu privire la rulajele conturilor curente ale
clienţilor şi altor lucrători bancari.
Toate conturile curente sunt repartizate între specialiştii responsabili.
Repartizarea conturilor o face contabilul-şef al instituţiei bancare.
Fiecare specialist de deservire conturi are numărul său care se înregistrează în
toate documentele prelucrate de către acesta.
Cel de-al doilea compartiment ţine de organizarea zilei de muncă şi circulaţia
documentelor. Organizarea lucrului la bancă trebuie să asigure îndeplinirea
următoarelor obiective:
· toate documentele primite de la clienţi în timpul zilei operaţionale să se
prelucreze şi să se reflecte în evidenţă în aceiaşi zi;
· documentele prelucrate se transmit la centrul de decontări al băncii în
timpul zilei de lucru conform graficului, apoi la centrul de decontări al B.N.M.
indiferent de tipul plăţilor - on-line (plăţile ajung la beneficiar în aceiaşi zi) sau regim
de clearing (plăţile ajung la beneficiar a doua zi).
Cel de-al treilea compartiment se referă la controlul operaţiilor bancare. Acesta
este exercitat de către specialiştii responsabili. De obicei, datele fiecărui document
primar (după verificarea de către specialistul responsabil) se introduc în sistemul de
date al computerului, apoi se autorizează de către contabilul – şef care îşi pune
semnătura în registrul „Documentele zilei”. Pentru realizarea acestor obiective în
timp operativ, banca întocmeşte graficul circulaţiei documentelor şi de deservire a
clienţilor. În grafic se prevede:
· timpul necesar pentru prelucrarea documentelor care au intrat la bancă până
la începutul zilei operaţionale (extrasele din conturile corespondente, documentele de
încasare a numeralului în casa serală etc.);
5
· timpul pentru prelucrarea documentelor primite la sfârşitul zilei operaţionale.
Specialistul de deservire responsabil trebuie să verifice respectarea regulilor de
decontare şi de casă stabilite, corectitudinea completării documentelor, legitimitatea
operaţiilor efectuate etc.

3. Planul de conturi. Noţiuni generale privind ţinerea


evidenţei sintetice şi analitice
Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica
Moldova a fost aprobat prin hotărîrea consiliului de administraţie al B.N.M. din 26
martie 1997 şi ulterior a fost modificat de mai multe ori. El conţine 7 clase şi anume:
1. Active;
2. Obligaţiuni;
3. Capital şi rezerve;
4. Venituri;
5. Cheltuieli;
6. Conturi condiţionale;
7. Conturi memorandum.
Conturile claselor 1 şi 5 sînt conturi de activ, iar conturile claselor 2, 3 şi 4 sînt conturi
de pasiv. În limita fiecărei clase conturile sînt reunite în grupe după destinaţia lor
economică. În clasa 1 „Active” conturile sînt repartizate în ordinea descreşterii lichidităţii.
La elaborarea planului de conturi s-a folosit principiul ierarhic, şi anume: clasă –
grupă – cont aparte. Pentru simbolizarea conturilor se folosesc numele din 4 cifre. De
exemplu, grupa de conturi 1000 „Numerar în casă şi alte valori monetare” include 7
conturi, cum ar fi: 1001 „Numerar în casierie”, 1003 „Numerar în punctul de
schimb valutar al băncii licenţiate”, 1005 „Numerar în bancomate şi alte
dispozitive” etc. Prima cifră indică clasa (1), următoarele 2 cifre reflectă grupa (00),
iar ultima cifră arată numărul contului (1, 3, 5).
În cadrul acestei structuri fiecare grupă poate include până la 9 conturi (de la 1
până la 9). Aceasta se face cu scopul evitării divizării conturilor care au un conţinut
economic comun. Cu toate acestea, unele grupe includ un număr mai mare de conturi.
De exemplu, grupa 1700 „Dobânda calculată şi alte venituri ce urmează să fie
primite” include 37 de conturi.
Soldurile conturilor din clasele 1, 2 şi 3 se folosesc pentru întocmirea bilanţului,
iar din clasele 4 şi 5 - pentru întocmirea situaţiei de profit şi pierdere. Conturile
condiţionale sînt destinate evidenţei obligaţiunilor ce depind de anumite circumstanţe
eventuale (de exemplu, obligaţiunea de cumpărare a valutei străine pentru client), iar
conturile memorandum - evidenţei valorilor şi documentelor importante în activitatea
băncii (de exemplu, a formularelor cu regim special).
Evidenţa în conturile din primele cinci clase se ţine conform procedeului dublei
înregistrări, iar în conturile din clasele 6 şi 7 – după metoda partidei simple care
reprezintă reflectarea unilaterală a operaţiunilor economice în conturile contabile.
Contabilitatea la bănci se ţine cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice.
Conturile sintetice conţin indicatori generalizatori privind activitatea băncii, iar
conturile analitice - dezvăluie aceşti indicatori.

6
Evidenţa sintetică se ţine în baza conturilor sintetice şi reflectă fluxul monetar
financiar al titularilor de cont. Conturile sintetice sînt aprobate de B.N.M. şi sînt
unice pentru toate băncile comerciale.
Evidenţa analitică înregistrează detaliat, în mod cronologic toate operaţiunile
bancare. Ea se ţine în baza conturilor personale. Conturile personale se deschid în
cadrul conturilor sintetice, iar numărul lor poate fi nelimitat (de exemplu, în
componenţa contului sintetic 2225 „Conturi curente ale persoanelor fizice” se
deschid conturi personale pentru fiecare persoană fizică - client al băncii).
Numărul contului personal include un număr din 13 cifre. La formarea
numărului contului personal se respectă regula potrivit căreia primele 4 cifre trebuie
să corespundă numărului contului sintetic. De exemplu, numerele de identificare ale
conturilor personale deschise în desfăşurarea contului sintetic 2371 „Depozite pe
termen scurt ale persoanelor juridice (1 an şi mai puţin)” va începe cu 2371.
Codificarea conturilor analitice facilitează identificarea informaţiei din conturile
sintetice şi elaborarea periodică a rapoartelor de uz intern, precum şi a celor
prezentate B.N.M.

7
TEMA 2. ORGANIZAREA DECONTĂRILOR PRIN VIRAMENT
(2 ore)
1. Decontările prin virament şi regulile de efectuare a lor;
2. Conturile curente ale clientului instituţiei bancare;
3. Contul corespondent al băncii comerciale. Organizarea decontărilor interbancare.
1. Decontările prin virament şi regulile de efectuare a lor
Operaţiunile de livrare a mărfurilor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor
(efectuate în baza acordurilor încheiate între părţi) creează între entităţi obligaţii
băneşti, achitarea cărora se efectuează, în fond, prin virament, adică prin transferarea
sumelor din contul plătitorului în cel al beneficiarului. Decontările prin virament se
bazează pe următoarele reguli stabilite de către bancă:
· numerarul entităţilor trebuie să fie plasat în conturile curente în bănci;
· entităţile gestionează de sine stătător cu numerarul aflat în conturile curente;
· plăţile din conturile curente se permit numai în limita sumelor disponibile;
· înscrierea numerarului în contul beneficiarului se efectuează numai după
trecerea la scăderi a acestora din contul plătitorului;
· fără acordul titularului de cont se efectuează numai plăţile în baza ordinului
incaso. Acest document se primeşte spre executare indiferent de suma soldul în cont;
· entitatea selectează în mod individual forma decontărilor prin virament.
Decontările interbancare în lei moldoveneşti, pe teritoriul Republicii Moldova se
efectuează prin intermediul Sistemului Automatizat de Plăţi Interbancare (SAPI).
Administrator al SAPI este Banca Naţională a Moldovei.
În SAPI pot participa:
a) Banca Naţională a Moldovei;
b) Băncile licenţiate de către Banca Naţională a Moldovei;
c) Centrul de casă şi decontări din or. Tiraspol;
d) Trezoreria de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor;
e) Băncile în proces de lichidare, în condiţiile stabilite de Regulamentul cu privire la SAPI etc.
SAPI este compus din 2 compartimente:
1. Sistemul de decontări pe bază brută în timp real (DBTR) este destinat prelucrării plă-
ţilor urgente şi de mare valoare. Prin acest sistem se procesează următoarele documente de plată:
a) ordinele de plată privind transferurile urgente şi de mare valoare;
b) ordinele incaso privind efectuarea perceperii în mod incontestabil în
conformitate cu actele normative în vigoare.
Etapele procesării documentului de plata în sistemul DBTR sunt următoarele:
a) iniţierea şi transmiterea de către participant a documentului în sistem;
b) validarea tehnica de către sistem a documentului;
c) acceptarea tehnică de către sistem a documentului cu informarea cores-
punzătoare a participantului;
d) verificarea de către sistem a disponibilităţii numerarului în contul de decontare şi după
caz acceptarea documentului spre decontare sau plasarea documentului în coada de aşteptare;
e) decontarea finală a documentului.
Documentele de plată transmise în sistemul DBTR nu sunt supuse restricţiilor de
ordin cantitativ sau valoric.
2. Sistemul de compensare cu decontare pe bază netă (CDN) este destinat
8
procesării plăţilor de mică valoare. Prin acest sistem se procesează:
a) ordinele de plată privind transferul de credit;
b) ordinile (cererile) de plată privind debitarea directă.
Participanţii în baza documentelor de plata recepţionate de la clienţi întocmesc
pachete cu documente de plata, care se transmit în sistemul CDN prin intermediul
reţelei interbancare transport de date sub formă de mesaje de plată.
Un pachet cu documente de plata poate conţine numai documente de plată
destinate unui singur participant beneficiar. Valoarea maximă a documentului de
plata acceptat de sistemul CDN este de 50000 lei.
Prin urmare, la efectuarea decontărilor prin virament se folosesc următoarele
documente primare: ordinul de plată şi ordinul incaso.
2. Conturile curente ale clientului instituţiei bancare
În conformitate cu articolul 7 din Legea nr. 845 cu privire la antreprenoriat şi
întreprinderi toate entităţile sunt obligate să păstreze numerarul la instituţiile financiare.
Orice persoană juridică sau fizică poate deschide mai multe conturi în lei şi /sau
în valută străină în orice bancă din ţară, cu acordul acesteia.
Pe teritoriul Republici Moldova băncile licenţiate pot deschide următoarele
tipuri de conturi:
1. Conturi bancare – conturi analitice deschise de banca licenţiată pe numele
titularului de cont, prin care se efectuează operaţiuni de încasări şi/sau plăţi de numerar;
2. Conturi curente (bancare) – conturile bancare ale persoanei fizice sau
juridice care servesc pentru înregistrarea în ordine cronologică a operaţiunilor de plăţi
sau încasări ce intervin în cadrul tranzacţiilor efectuate de către titularul de cont.
Conturile curente pot fi deschise în monedă naţională şi valută străină;
3. Conturi de depozit – conturi bancare în care sunt depuse numerar fără sau cu
dobândă în scopul utilizării sau păstrării;
4. Conturi de credit – conturi bancare deschise pentru înregistrarea creditelor
acordate persoanelor fizice şi juridice;
5. Conturi Loro – conturi bancare deschise de către o altă bancă la banca dată;
6. Conturi provizorii – conturi deschise de către bancă persoanelor juridice pe o
perioadă limitată de timp pentru acumularea numerarului la formarea capitalului social.
Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente ce deţin
certificatul de înregistrare care confirmă înregistrarea de stat şi luarea la evidenţă
fiscală prezintă următoarele documente:
1) cererea de deschidere a contului;
2) fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei;
3) copia certificatului (actului) de înregistrare;
4) copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de către entitatea abilitată cu
dreptul de înregistrare de stat;
5) copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru
deschiderea contului.
Toate documentele prezentate în copii necesită autentificare notarială.
Deschiderea concomitentă a cîtorva conturi în aceeaşi filială, sau la sediul central al
băncii, poate fi efectuată în baza unei cereri, precum şi a unei copii a actului de identitate
al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea conturilor. Celelalte
documente, prevăzute în prezentul Regulament, se prezintă într-un singur exemplar.
9
În cazul persoanelor juridice, banca informează organul fiscal despre contul
curent deschis, iar operaţiunile prin contul curent se vor putea efectua numai după
primirea de la organul respectiv a confirmării luării acestuia la evidenţă.
Informarea organului fiscal cu privire la deschiderea contului bancar, precum şi
confirmarea/refuzul luării la evidenţă a contului sunt efectuate prin intermediul
Sistemului informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor
electronice dintre Serviciul Fiscal şi bancă (SIA CCDE).
În cazul acceptării cererii de deschidere a contului curent se va perfecta
„Contractul privind deschiderea şi deservirea contului curent” pentru persoanele
juridice şi „Contractul de cont curent bancar” pentru persoanele fizice. Se permite
perfectarea unui singur „Contract de cont” pentru mai multe conturi curente.
Persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător prezintă la bancă
cererea de deschidere a contului şi copia actului de identitate.
Conducătorul băncii sau altă persoană abilitată cu acest drept indică pe cerere acceptul
referitor la deschiderea contului şi înscrie numărul lui. Toate conturile deschise în bancă sunt
înregistrate într-un registru special (Registrul conturilor analitice deschise la bancă).
Banca în cazurile şi în modul prevăzut de legislaţia în vigoare informează
organele fiscale despre deschiderea şi modificarea conturilor clienţilor.
Conturile deschise nu pot fi închise din motivul lipsei de operaţiuni în/din cont.
Închiderea conturilor are loc în următoarele cazuri: în baza cererii titularului de
cont; în baza deciziei organului care a constituit entitatea; conform prevederilor
documentelor de constituire; în baza hotărârii instanţei de judecată; achitarea
creditului/restituirea depozitului; la recepţionarea „Refuzului luării la evidenţă
fiscală a contului bancar”, în alte cazuri prevăzute de legislaţia R.M.

3. Contul corespondent al băncii comerciale.


Organizarea decontărilor interbancare
Plăţile interbancare reprezintă plăţile efectuate între doua bănci participante,
iar plăţile intrabancare - plăţile efectuate între două filiale care aparţin aceleaşi
bănci, precum şi între bancă şi filialele ei.
Decontările interbancare se efectuează conform Regulamentului cu privire la
sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI).
Pentru fiecare participant la SAPI se deschide un cont de decontare şi se atribuie
un cod de identificare. Informaţia cu privire la conturile de decontare şi codurile de
identificare sunt puse la dispoziţia participanţilor prin intermediul facilităţilor SAPI.
Astfel, toate decontările între băncile licenţiate din Republica Moldova se efectuează
prin intermediul B.N.M. Pentru aceasta fiecare bancă comercială deschide un cont
corespondent în B.N.M. care pentru bancă se numeşte „Nostro, iar pentru B.N.M .– „Loro”.
Contul „Nostro” se ţine la evidenţă în contul 1031 „Contul „Nostro” în
B.N.M.”. Este cont de activ. În debitul contului se reflectă numerarul încasat în cont
(numai în valută naţională), iar în credit – eliberarea acestora.
Drepturile şi obligaţiile Băncii Naţionale a Moldovei în calitate de administrator al
SAPI şi ale băncilor licenţiate de Banca Naţionala, Centrului de casă şi decontări din or.
Tiraspol, Trezoreriei de Stat din cadrul Ministerului Finanţelor în calitate de participanţi
la SAPI se stipulează în contractul privind participarea în SAPI.
La încheierea contractului fiecare participant primeşte documentul tehnic.
10
Documentul tehnic conţine informaţia cu privire la: formatele mesajelor utilizate în
SAPI; schemele şi particularităţile tehnice de efectuare a plăţilor, interpelărilor, altor
tipuri de operaţiuni; modul de interacţiune cu SAPI; alte informaţii tehnice relevante.
La efectuarea operaţiunilor de plată pot participa 3 părţi:
1. Banca care iniţiază operaţiunea;
2. B.N.M. care efectuează operaţiunea;
3. Banca care finalizează operaţiunea.
Operaţiunile de plată se realizează în modul următor:
1. Banca plătitoare transmite documentele de plată la centrul de procesare al
B.N.M. în sistem sub formă de mesaje de plată prin intermediul reţelei interbancare
transport de date. Ulterior se întocmeşte formula contabilă:
debit contul 2224, credit contul 1031.
2. La centrul de procesare al B.N.M. documentele în cauză se validează, se
verifică, se semnează şi se aplicată ştampila. În baza lor se întocmeşte următoarea
formulă contabilă:
debit contul 1031 – banca beneficiară,
credit contul 1031 – banca plătitoare.
Totodată băncilor li se eliberează extrase de conturi la care se anexează
documentele conform cărora sau efectuat plăţile.
3. Banca beneficiară primeşte copia electronică a documentelor primare care
confirmă înscrierea numerarului în conturile clienţilor. În baza lor se întocmeşte
formula contabilă:
debit contul 1031, credit contul 2224.
În practica bancară se întâlnesc cazuri când conturile indicate în documentele
de plată nu corespund denumirii entităţilor, sau conturile indicate sunt închise sau
chiar nu există. În asemenea situaţie banca trebuie să stabilească destinaţia sumelor şi
să găsească beneficiarul.
La suma primită se întocmeşte formula contabilă:
debit contul 1031, credit contul 2793.
Dacă beneficiarul se identifică, atunci suma se înscrie în contul acestuia:
debit contul 2793, credit contul 2224,
iar dacă sumele se restituie:
debit contul 2793, credit contul 1031.
Filialele băncilor efectuează decontările prin intermediul sediului central al
băncii sale. Pentru aceasta deschid la centrala băncii un cont „Nostro” care se ţine la
evidenţă în contul 1861 „Conturi „Nostro” ale filialelor locale”. La sediul central al
băncii acest cont se numeşte „Loro” şi se ţine la evidenţă la contul pasiv 2861
„Conturi „Loro” ale filialelor locale”.
La efectuarea decontărilor între filialele aceloraşi bănci se întocmesc urmă-
toarele formule contabile:
1. La filiala plătitoare:
debit contul 2224, credit contul 1861;
2. La sediul central al băncii:
debit contul 2861 (plătitor), credit contul 2861 (beneficiar);
3. La filiala beneficiară:
debit contul 1861, credit contul 2224.
11
TEMA 3. CONTABILITATEA FAPTELOR ECONOMICE AFERENTE
DECONTĂRILOR (2 ore)
1. Contabilitatea decontărilor prin ordinul de plată;
2. Contabilitatea decontărilor prin cererea de plată;
3. Contabilitatea decontărilor prin ordinul incaso.

1. Contabilitatea decontărilor prin ordinul de plată


Ordinul de plată se foloseşte la efectuarea transferului de credit (plată prin
virament) iniţiat de plătitor.
Transferul de credit reprezintă o serie de operaţiuni care încep prin iniţierea de
către plătitor a unui ordin de plată şi transmiterea acestuia prestatorului de servicii de
plată (bancă licenţiată, societate de plată, furnizor de servicii poştale în calitate de
prestator de servicii de plată) în scopul punerii la dispoziţia unui beneficiar unei
anumite sume de bani. Transferul de credit poate fi iniţiat atît în numele clientului
prestatorului de servicii de plată, cît şi nemijlocit de către prestatorul de servicii de
plata în nume şi pe cont propriu.
Transferul de credit poate fi efectuat atît în monedă naţională, cît şi în valută
străină.
În funcţie de solicitarea clientului prestatorului de servicii de plată, transferul de
credit în monedă naţională poate fi efectuat în regim de urgenţă (transfer urgent) sau
în regim normal (transfer normal).
La efectuarea transferului de credit, emitentul utilizează formularul ordinului de
plată elaborat de către prestatorul plătitor cu respectarea cerinţelor stabilite în
Regulamentul cu privire la transferul de credit.
Modul de completare al ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului de
credit, destinat transferului numerarului în/din bugetul public naţional, este
reglementat de către Ministerul Finanţelor cu respectarea cerinţelor stabilite în
prezentul Regulament.
Ordinul de plată se întocmeşte în limba de stat. La întocmirea ordinului de plată
utilizat pentru efectuarea transferului naţional şi internaţional în valută străină,
elementele utilizate în sistemele de plăţi internaţionale se completează într-o limbă
străină, conform practicii internaţionale. În ordinul de plată nu se admit corectări
şi/sau ştersături. Responsabilitatea privind veridicitatea şi corectitudinea informaţiei
indicate în ordinul de plată îi revine emitentului.
Ordinul de plată pe suport hîrtie se prezintă la prestatorul plătitor în numărul de
exemplare necesar părţilor.
Ordinul de plată se prezintă/transmite spre executare la prestatorul plătitor de
către emitent sau de către persoana împuternicită a acestuia în ziua în care a fost
emis, iar în cazul emiterii ordinului de plată de către unitatea Trezoreriei de Stat,
acesta se prezintă spre executare la prestatorul plătitor cu data emiterii în decursul
anului bugetar curent.
Prestatorul plătitor acceptă spre executare ordinul de plată, dacă sunt respectate
următoarele condiţii:
· plătitorul are deschis cont de plăţi la prestatorul plătitor;
· numerarul din contul de plăţi al plătitorului este suficient pentru efectuarea
transferului;
12
· asupra numerarului din contul de plăţi nu sunt aplicate restricţii din partea
organelor abilitate prin lege;
· ordinul de plată este întocmit în conformitate cu prevederile actelor
normative în vigoare.
Momentul primirii ordinului de plată este considerat momentul în care ordinul de
plată transmis direct de către plătitor este recepţionat de către prestatorul plătitor.
Prestatorul plătitor informează plătitorul, printr-o modalitate convenită cu acesta,
despre acceptarea sau neacceptarea ordinului de plată spre executare.
Ordinul de plată neacceptat spre executare se restituie de către prestatorul
plătitor prin notificarea plătitorului privind refuzul, indicarea motivului refuzului,
precum şi procedura de remediere a oricăror erori ce au determinat refuzul, în modul
convenit cu plătitorul, în cel mai scurt timp, dar nu mai tîrziu de sfîrşitul zilei
lucrătoare următoare celei în care a fost primit ordinul de plată respectiv.
Banca plătitoare în calitate de prestator de plăţi trece la scăderi suma înscrisă
în ordinul de plată în ziua prezentării acestuia şi îl transmite în aceiaşi zi:
· prin intermediul SAPI în adresa băncii beneficiare;
· prin sistemul intern al băncii în adresa beneficiarului, în cazul cînd
plătitorul şi beneficiarul sunt deserviţi în aceiaşi bancă;
· prin alt sistem utilizat de bancă în cazul transferului naţional şi
internaţional în valută străină.
La transferarea numerarului din contul plătitorului se întocmeşte formula contabilă:
debit conturile 2224, 2251, credit contul 1031.
După recepţionarea ordinului de plată, banca beneficiară verifică în aceiaşi zi
controlul corectitudinii indicării contului bancar şi codului fiscal al beneficiarului şi
efectuează următoarele:
· înregistrează imediat numerarul în contul beneficiarului:
debit contul 1031, credit conturile 2224, 2251;
· prezintă/transmite beneficiarului ordinul de plată pe suport de hîrtie sau în
mod electronic.

2. Contabilitatea decontărilor prin cererea de plată


Cererea de plată prezintă documentul de plată emis de către beneficiar în
baza căruia se efectuează debitarea directă.
Debitarea directă este o modalitate de plată care constă în debitarea de către
banca plătitoare a contului plătitorului cu suma indicata în cererea de plată şi
creditarea corespunzătoare de către banca beneficiară a contului beneficiarului.
Debitarea contului bancar al plătitorului se efectuează în conformitate cu
mandatul de debitare directă, iar creditarea corespunzătoare de către banca
beneficiară - în conformitate cu angajamentul privind debitarea directă.
Mandatul de debitare directă este un act juridic prin care plătitorul acordă
împuternicire unui beneficiar de a emite cereri de plată, precum şi băncii plătitoare
de a-i debita contul cu sumele indicate în cererile de plată. Se întocmeşte în 3
exemplare, se legalizează cu semnăturile persoanelor împuternicite ale plătitorului şi
beneficiarului şi se prezintă de către plătitor la banca plătitoare. După verificarea
mandatului, după caz, banca îl acceptă prin legalizarea tuturor exemplarelor cu

13
semnăturile persoanelor împuternicite. Primul exemplar al mandatului se păstrează la
banca plătitoare, al doilea - la plătitor şi al treilea - la beneficiar.
Angajamentul privind debitarea directă este acordul încheiat între
beneficiar şi banca beneficiară şi cuprinde obligaţiile acestora în cadrul utilizării
debitării directe. Se întocmeşte de către beneficiar în 2 exemplare, se legalizează cu
semnăturile persoanelor împuternicite ale beneficiarului şi ale băncii beneficiare.
Primul exemplar se păstrează la banca beneficiară, iar al doilea - la beneficiar.
Prin debitarea directă pot fi efectuate plăţile în lei moldoveneşti pentru orice tip
de servicii prestate, lucrări executate şi mărfuri livrate.
Cererea de plată se prezintă de către beneficiar la banca beneficiară în 2
exemplare. Primul exemplar se legalizează cu semnăturile persoanelor cu drept de
semnătură şi ştampila beneficiarului. Documentul urmează a fi prezentat la bancă cu
3 zile lucrătoare înainte de data finalizării plăţii. Data finalizării plăţii se indică de
către beneficiar în cererea de plată şi reprezintă data la care banca beneficiară
urmează să crediteze (să înscrie numerar) contul beneficiarului.
Banca beneficiară primeşte spre executare cererea de plata, dacă sunt
respectate următoarele condiţii:
· beneficiarul are deschis cont bancar;
· cererea de plata este întocmită în conformitate cu prevederile legislative în
vigoare;
· banca dispune de angajamentul privind debitarea directă.
Primul exemplar al cererii de plată, după aplicarea menţiunilor necesare ale băncii
se include de către banca beneficiară în dosar, iar al doilea - se remite beneficiarului.
În continuare, documentul se transmite în SAPI cu 2 zile lucrătoare înainte de
data finalizării plăţii.
Cel târziu în ziua următoare celei în care a fost primită cererea de plată din
SAPI, banca plătitoare efectuează controlul posibilităţii executării acesteia. Dacă
cererea de plată este acceptată, banca debitează contul plătitorului (trece la scăderi
mijloacele băneşti), în caz contrar transmite notificare privind refuzul de plată.
În ziua debitării contului bancar al plătitorului, banca plătitoare imprimă pe suport
de hirte doua exemplare ale cererii de plată, pe care aplică menţiunile necesare. Primul
exemplar se include de către bancă în dosar, iar al doilea - se remite plătitorului. Cel
târziu în ziua lucrătoare următoare, celei în care a fost primita informaţia cu privire la
efectuarea plăţii, banca înscrie numerarul în contul beneficiarului.
Modul de înregistrarea în conturi a operaţiunilor de plată şi încasare a numera-
rului respectiv la plătitor şi beneficiar sunt identice ca şi în cazul utilizării ordinului
de plată.
3. Contabilitatea decontărilor prin ordinul incaso
Perceperea în mod incontestabil a numerarului din conturile bancare ale
contribuabilului/debitorului se efectuează de către bancă în baza ordinului incaso
emis de către persoana abilitată prin lege cu acest drept. Modul de întocmire şi
prezentare a ordinului incaso este stabilit prin Regulamentul privind suspendarea
operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor
băneşti din conturile bancare.

14
Ordinul incaso se emite în limba de stat şi se înaintează atât la contul deschis în
lei moldoveneşti cît şi la contul deschis în valută străină, în dependenţă de contul şi
valuta indicată în ordinul incaso. Se întocmeşte:
· în doua exemplare - în cazul în care emitentul ordinului incaso este beneficiar;
· în trei exemplare - în cazul în care emitentul este împuternicit cu dreptul de
a emite ordin incaso în numele unei terţe persoane.
Primul exemplar al ordinului incaso se legalizează cu semnăturile persoanelor cu
drept de semnătură şi amprenta ştampilei emitentului. În cazul în care ordinul incaso se
emite de către persoana împuternicită de a emite ordin incaso în numele unei terţe
persoane, în acesta se indica elementele principale ale beneficiarului (terţei persoane).
Ordinul incaso se prezintă nu mai târziu de o zi lucrătoare după ziua emiterii. În
cazul prezentării ordinului incaso emis în baza documentului executoriu, emitentul
este obligat să anexeze originalul acestuia.
Banca care deserveşte emitentul aplică pe primul exemplar al ordinului
incaso menţiunile necesare şi îl remite băncii plătitoare în aceiaşi zi spre executare.
După verificare şi acceptare banca plătitoare aplică menţiunile respective şi trece la
scăderi suma totală sau parţială înscrisă (în funcţie de disponibilităţile în cont) în
ordinul incaso în ziua primirii acestuia spre executare. Ordinul incaso se transmite:
· prin intermediul SAPI în adresa băncii beneficiare;
· prin sistemul intern al băncii în adresa beneficiarului, în cazul în care
plătitorul şi beneficiarul se deservesc în aceeaşi bancă;
· prin alt sistem utilizat de bancă, în cazul transferului în valută străină.
Primul exemplar al ordinului incaso împreună cu copia documentului executoriu (în
cazul în care acesta a fost emis în baza documentului executoriu) se includ de către banca
plătitoare în dosar, iar al doilea - se remite plătitorului. Al treilea exemplar se remite băncii
în care se deserveşte emitentul pentru a fi prezentat acestuia. Banca beneficiară, după
recepţionarea ordinului incaso de la banca plătitoare, verifică corectitudinea datelor
acestuia şi înregistrează în aceeaşi zi numerarul în contul beneficiarului.

15
TEMA 4. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CU NUMERAR
(4 ore)
1. Organizarea compartimentului de casierie. Casa operaţională;
2. Contabilitatea încasării şi eliberării numerarului;
3. Contabilitatea numerarului în casa serală;
4. Organizarea păstrării numerarului şi a altor valori.

1. Organizarea compartimentului de casierie. Casa operaţională


Potrivit statului propriu banca este în drept să efectueze operaţiuni de casă pentru
clienţii ei.
Operaţiunile de casă sunt operaţiuni intermediare a băncii şi servesc drept bază
pentru gestionarea fluxurilor monetare primite şi eliberate de bancă.
Pentru primirea, verificarea, numărarea şi eliberarea numerarului şi a altor valori
sunt organizate compartimente de casierie.
Potrivit Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din
Republica Moldova, responsabili pentru organizarea şi funcţionarea casieriei sunt
conducătorii, contabilii-şefi şi şefii casei subunităţii băncii. Ei răspund de
organizarea, funcţionarea şi controlul activităţii de casierie în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare şi prezentului Regulament. Totodată, sunt obligaţi să
asigure organizarea corectă şi la zi a evidenţei operativ-contabile şi statistice, în
scopul reflectării în orice moment şi cu exactitate a existenţei şi mişcării numerarului
şi a celorlalte valori gestionate de către personalul casieriei;
Desfăşurarea activităţii de casierie implica necesitatea disponibilităţii
următoarelor: tezaurul, casa de circulaţie, casa operaţională, ghişeele, biroul pentru
verificarea numerarului, biroul pentru procesarea numerarului etc.
· Tezaur – încăpere special amenajată destinată păstrării numerarului şi a altor
valori gestionate de bancă depuse din casa de circulaţie;
· Casa de circulaţie - casă a subunităţii băncii care efectuează operaţiuni de
retragere/depunere a numerarului din/în tezaur, de alimentare/retragere a numerarului
din casa operaţională, precum şi de primire sau remitere a numerarului şi a altor
valori între DTZ (Departamenul Tezaur) şi subunităţile băncii şi în cadrul
operaţiunilor cu BNM şi băncile comerciale.
· Casa operaţională - casă a subunităţii băncii care efectuează operaţiuni zilnice
de încasări şi plăţi în numerar şi are menirea deservirii clientelei pe tot spectrul
operaţiunilor de casă corespunzătoare produselor propuse acesteia de bancă. Orga-
nizarea activităţii casei operaţionale este în funcţia şefului casei subunităţii băncii.
· Casa de încasări de seară (serală) – casă a subunităţii băncii, care asigură
încasări în conturile clienţilor la ghişeul filialelor băncii după expirarea programului
zilei operaţionale (deservirea clienţilor) aprobate.
· Ghişeu - spaţiu în care se efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar
cu clienţii.
· Birou pentru verificarea numerarului – încăpere adiacentă casei
operaţionale, destinată verificării numerarului de către clienţii băncii;
· Birou pentru procesarea numerarului – încăpere destinată trierii, verificării
şi ambalării numerarului gestionat de bancă.

16
Casieria trebuie să fie dotată cu echipament special care include, dar nu se
limitează la sistemul de supraveghere video, sistemul de alarmă, sistemul control
acces, efracţie şi de prevenire a incendiului.
La încadrarea personalului din casierie în funcţii de gestionari se încheie
contracte privind răspunderea materială. Acesta este obligat să cunoască regulile în
vigoare privind efectuarea operaţiunilor de casierie, precum şi să respecte prevederile
dispoziţiile legale de răspundere materială deplină confirmată prin semnătura sa.
Necunoaşterea legilor şi a Regulamentului menţionat anterior nu poate fi invocată în
apărare de cei ce urmează să răspundă material ca urmare a gestionării
necorespunzătoare a banilor şi a celorlalte valori.
Răspunderea materială începe din momentul preluării valorilor spre păstrare,
verificare sau transportare, confirmată prin aplicarea semnăturii.
Este interzis personalului casieriei:
a) să încredinţeze altor persoane funcţiile sale privind operaţiunile cu numerar şi alte
valori primite în gestiune;
b) să execute dispoziţiile altor bănci sau ale clienţilor băncii privind eliberarea sau
primirea de numerar, sau altor valori din/în contul curent al lor;
c) să primească spre executare documentele de depunere sau de eliberare a
numerarului, fără înregistrarea prealabilă a lor în evidenţa contabilă şi fără semnătura
specialistului deservire conturi respectiv;
d) să utilizeze parolele de acces atribuite altor utilizatori la sistemele informaţionale
ale băncii.
Fiecare operator de ghişeu va avea locul de muncă în birou separat, dotat cu
ghişeu care se închide. Uşa biroului va fi dotat cu lacăt cu chei şi încuiată pe
parcursul zilei de lucru. De asemenea, biroul v-a fi dotat cu dulapuri metalice cu
lacăte, pentru păstrarea valorilor în timpul programului de lucru sau safeuri refractare
pentru păstrarea valorilor pe timp de noapte, zile de repaus şi sărbători. Safeurile
refractare vor fi dotate cu cel puţin două lacăte cu chei şi posibilităţi de sigilare de
către operator ghişeu bancă şi specialistul deservire conturi (dacă acesta activează în
cuplu cu operatorul de ghişeu a subunităţii băncii). Accesul în casierie, în afara
personalului acestuia, este interzisă fără aprobarea conducătorului.
Banii proprii şi cardurile personale, la începutul programului de lucru, precum
şi după întreruperile de masă fiecare angajat din casierie este obligat să-i predea unei
persoane desemnate de administratorul subunităţii băncii şi să-i declare prin înscriere
(personal) în registrul special destinat acestui scop. Sumele banilor predaţi la păstrare
vor fi înscrise, nominalizînd suma pe fiecare tip-monedă şi fiecare valută străină
aparte. Registrul banilor declaraţi se va păstra la persoana împuternicită pentru
păstrarea banilor angajaţilor din casierie. În cazul în care unele persoane declară că
nu au bani asupra lor, se va consemna în registru acest lucru, iar persoanele
respective vor semna pentru confirmare.
Zilnic (la finele zilei de lucru) banca stabileşte de sine stătător suma minimă a
soldului de numerar în casa operaţională în scopul asigurării eliberărilor în timp util
al numerarului din conturile clienţilor. Soldul minim de numerar se stabileşte reieşind
din volumul operaţiunilor cu numerar ce trec zilnic prin casierie.
Evidenţa numerarului existent în casa operaţională se ţine zilnic pe categorii (lei
moldoveneşti, dolari americani etc.) şi bancnote în registrul - situaţia casei operaţionale.
17
Alimentarea cu numerar a băncii se efectuează de B.N.M. în baza contractelor
încheiate. Pentru aceasta banca iniţiază o cerere în scris, în care indică suma totală,
structura pe valori nominale şi tipul monedelor. Cererea de retragere a numerarului
se depune în intervalul de timp 15.00 – 16.00 al zilei anterioare de retragere a
numerarului prin intermediul S.A.P.I. La suma de numerar retrasă B.N.M. prezintă
băncii un exemplar al ordinului de eliberare a numerarului.
În funcţie de disponibilitatea excedentului de numerar, băncile îi pot depune la
B.N.M. Pentru aceasta persoana desemnată se prezintă la casa centrală a B.N.M. cu
ordinul de eliberare a numerarului emis de către bancă. Alimentarea cu numerar
poate fi efectuată şi între bănci.
Evidenţa numerarului în casieria băncii se ţine la contul 1001 „Numerar în
casierie”. În debitul contului se reflectă încasarea numerarului, iar în credit –
eliberarea lui.
La alimentarea casei de circulaţie se întocmesc formulele contabile:
1. Debit contul 1002, credit contul 1036 – la suma numerarului aflat în drum;
2. Debit contul 1001, credit contul 1002 - la suma numerarului primit în casierie.
3. Repartizarea numerarului din casa de circulaţie a filialei la ghişeele acesteia:
debit contul 1001, credit contul 1001.
4. Transmiterea excedentului de numerar de la ghişeele filialei în casa de circulaţie:
debit contul 1001, credit contul 1001.

2. Contabilitatea încasării şi eliberării numerarului


Primirea şi eliberarea numerarului are loc în baza următoarelor documente:
· ordinului de încasare a numerarului;
· ordinului de eliberare a numerarului;
Ordinul de încasare a numerarului este un document de casă care se
utilizează la orice tip de încasare a numerarului de către bancă, şi anume la:
a) depuneri în conturile titularilor;
b) încasări în numerar generate de activitatea băncii (de exemplu, în urma
vânzării monedelor comemorative şi jubiliare, achitarea diferitor taxe în contul
trezoreriei de stat etc.);
c) retragerii de numerar de la filialele aceleiaşi bănci sau de la altă orice bancă;
d) retrageri de numerar de la B.N.M.
Ordinul de eliberare a numerarului este un document de casă care se
utilizează la eliberarea numerarului de către bancă, inclusiv la:
a) retrageri de numerar de către clienţii băncii (de exemplu, a depozitelor);
b) plăţi generate de activitatea băncii (de exemplu, achitarea în numerar a
dobânzilor pentru depozite etc.);
c) eliberări de numerar între casieriile filialelor aceleiaşi bănci sau către
orice altă bancă;
d) depuneri de numerar la BNM.
În ordinele de încasare şi de eliberare a numerarului se indică persoana de la
care se încasează sau i se eliberează numerarul, denumirea băncii unde se deserveşte
clientul, conţinutul operaţiunii, suma în cifre şi litere, alte elemente obligatorii.
Documentele menţionate se întocmesc în limba de stat de către funcţionarul
responsabil al băncii şi se execută în ziua operaţională în care s-au emis. Numărul de
18
exemplare se stabileşte de sine stătător, în conformitate cu procedurile interne ale
băncii, de obicei 2 exemplare. Nu se admit corectări sau ştersături. Pe toate
exemplarele documentelor utilizate la operaţiunile cu numerar se aplică amprenta
ştampilei şi semnăturile persoanelor împuternicite ale băncii.
Retragerea numerarului de către entităţi, cu excepţia cazurilor în care sunt
utilizate cardurile de afaceri, se efectuează în baza unei delegaţii, forma şi
procedurile de utilizare a căreia se elaborează de sine stătător de către bancă şi va
conţine în mod obligatoriu, dar nu se va limita la următoarele elemente:
- denumirea băncii;
- codul băncii;
- codul fiscal al băncii;
- denumirea entităţii;
- codul fiscal al entităţii;
- numărul contului entităţii;
- data retragerii numerarului;
- numele persoanei responsabile de retragere a numerarului;
- suma în cifre şi suma în litere;
- semnăturile persoanelor responsabile pentru emiterea delegaţiei;
- ştampila entităţii;
- numărul, data, luna şi anul emiterii documentului.
Delegaţia este un document care se utilizează de către titularul de cont la
retragerea numerarului de la bancă. Se prezintă de către client specialistului de
deservire a contului. După verificare delegaţia se semnează şi se transmite în casierie
pe calea internă. Operatorul ghişeului, la rîndul său, este obligat să verifice încă o
dată dacă: semnătura de pe delegaţie corespunde cu semnătura din buletinul de
identitate a persoanei care ridică numerarul; suma în cifre corespunde cu cea în litere;
clientul a semnat pentru primirea sumei; n-a expirat termenul de prezentare la plată a
delegaţiei (o zi).
Totodată întocmeşte ordinul de eliberare a numerarului, îl semnează şi aplică
ştampila cu menţiunea „Plătit”. În continuare, operatorul ghişeului în prezenţa
clientului, verifică suma de numerar pregătită pentru a fi plătită şi efectuează plata.
În continuare se vor prezenta cele mai frecvente formule contabile aferente
operaţiunilor cu numerar.
1. Eliberarea numerarului din tezaurul central al băncii pentru transmiterea
ulterioară la alte filiale:
debit contul 1002, credit contul 1001.
2. Încasarea numerarului în filiala solicitantă din tezaurul central al băncii:
debit contul 1001, credit contul 1002.
3. Retragerea numerarului din conturile clienţilor:
debit contul 2224, credit contul 1001.
4. Depunerea numerarului în conturile clienţilor:
debit contul 1001, credit contul 2224.
5. Încasarea concomitentă a comisioanelor în conformitate cu Registrul
tarifelor:
debit contul 2224, credit contul 4903.

19
3. Contabilitatea numerarului în casa serală
Casele de încasări serale îşi încep activitatea după finisarea programului de
lucru al băncii.
Numerarul depus în genţi sigilate la casele de încasări serale se înregistrează în
conturile clienţilor cu data zilei lucrătoare următoare.
Pentru efectuarea operaţiunilor în casa serală, specialistul responsabil şi
operatorul ghişeului primesc următoarele documente şi obiecte: jurnalul de casă; lista
entităţilor care depun încasări prin genţi sigilate; registrul de predare - primire a
genţilor cu numerar goale; fişele de prezentare; ştampila; specimenele de sigilii ale
clienţilor; genţile pentru numerar goale etc.
La primirea genţilor operatorul ghişeului verifică ca ele să nu fie deteriorate,
iar sigiliul să fie corect aplicat. În caz contrar, operatorul este obligat să deschidă
geanta şi să verifice numerarul în prezenţa câtorva martori (specialistului responsabil,
încasatorului etc.), iar rezultatele obţinute să le înscrie într-un procesul-verbal
întocmit în acest scop.
După verificare, operatorul primeşte de la încasator exemplarele 2 şi 3 ale
borderoului însoţitor (primul exemplar se află în geanta sigilată). În borderou se
indică entitatea, adresa juridică, data, suma numerarului depuse, semnătura clientului.
Operatorul ghişeului, la rândul, său completează fişa de prezentare şi o înaintează
clientului pentru semnare.
La închiderea casei serale, specialistul responsabil calculează totalul în jurnalul de
casă şi verifică dacă acesta corespunde cu totalul borderourilor însoţitoare ale genţilor
primite. Apoi întocmeşte situaţia privind primirea genţilor cu numerar şi goale.
După verificare, genţile cu numerar sigilate, documentele respective, genţile goale
rămase (în cazul în care unii clienţi n-au depus numerarul) se introduc în casa de metal
care se încuie cu 2 chei, dintre care una este deţinută de către operatorul ghişeului, iar
cealaltă - de specialistul responsabil. Aceste chei se păstrează în dulapuri metalice.
În următoarea zi lucrătoare toate documentele, cu excepţia jurnalului de casă,
genţile cu numerar şi goale, se predau controlorului verificator de bani. Jurnalul de casă
se remite contabilităţii pentru urmărirea mişcării numerarului din genţile respective.
1. Depunerea genţilor sigilate la bancă de către persoana responsabilă a
Serviciului Încasare şi Transportare Valori se întocmeşte formula contabilă:
debit contul 1001, credit contul 2792 – la suma indicată în borderoul însoţitor,
2. Înregistrarea numerarului în conturile curente ale clienţilor se întocmeşte
formula contabilă:
debit contul 2792, credit contul 2224.
3. La perceperea comisionului pentru prestarea serviciului de încasare se
întocmeşte formula contabilă:
debit contul 2224, credit contul 4679.
4. În cazul prezentării de către client a declaraţiei privind înregistrarea
prealabilă a numerarului în contul curent, pînă la verificarea acestuia se va perfecta o
notă de plată şi se va întocmi formula contabilă:
debit contul 2792, credit contul 2224.
5. După numărarea şi verificarea numerarului încasat prin genţi sigilate, se
perfectează un ordin de încasare a numerarului şi se va întocmi formula contabilă:
debit contul 1001, credit contul 2792.
20
6. Surplusul de numerar depistat în geanta clientului băncii se îreflectă prin
formula contabilă:
debit contul 2792, credit contul 2224.
7. Lipsurile de numerar depistate la numărarea numerarului din geanta
clientului se reflectă prin formula contabilă:
debit contul 2224, credit contul 2792.

4. Organizarea păstrării numerarului şi a altor valori


În corespundere cu prevederile actelor normative în vigoare, operatorii
ghişeelor poartă răspundere pentru integritatea numerarului şi a valorilor încredinţate
spre păstrare (de exemplu, bijuterii din metale şi pietre preţioase, diverse colecţii,
testamente, acţiuni etc.). Răspunderea materială începe din momentul preluării
valorilor spre păstrare, verificare sau transportare.
Lipsurile de valori constatate şi rezultate din sustragerea sau din neglijenţa
personalului responsabil, se trec la scăderi din conturile, în care au fost înregistrate.
Conducătorul băncii este obligat să studieze toate cazurile aferente lipsurilor de valori
identificate. Recuperarea prejudiciului cauzat băncii se efectuează în condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare.
Lipsurile identificate se reflectă în evidenţă în felul următor:
1. Decontarea valorii lipsurilor stabilite la inventariere:
debit contul 1812, cont analitic „Neajuns de numerar sau bancnote false”,
credit conturile 1001.
De menţionat că B.N.M. nu recomandă băncilor comerciale proceduri de
utilizare a conturilor contabile. Fiecare bancă elaborează de sine stătător proceduri
interne la capitolul reflectării în conturi a operaţiunilor economice. Spre exemplu,
pentru decontarea lipsurilor de numerar identificate la inventariere, în B.C. „Moldova
– Agroindbank” S.A. este prevăzut contul analitic „Neajuns de numerar sau
bancnote false” deschis în cadrul contului 1812 „Alte active”.
2. Calcularea creanţei persoanei culpabile la capitolul recuperării prejudiciului cauzat:
debit contul 1804, cont analitic „Lipsuri de numerar la casierul nr,
SSSS”, credit contul 1812, cont analitic „Neajuns de numerar sau bancnote false”.
3. Recuperarea lipsurilor de către persoana culpabilă:
debit contul 1001, credit contul 1804 cont analitic „Lipsuri de numerar la
casierul nr, SSSS”.
4. La depistarea bancnotelor suspecte de a fi false:
debit contul 1812, cont analitic „Neajuns de numerar sau bancnote false”
credit conturile 1001.
5. Luarea la evidenţă a bancnotelor suspecte de a fi false:
debit 7502.
6. Transmiterea bancnotei suspecte organului teritorial de poliţie:
credit 7502.
7. Constatarea surplusurilor identificate cu ocazia inventarierii:
debit contul 1001, credit contul 2809, cont analitic „Surplus de numerar”.
8. Reflectarea surplusului de numerar la venituri:
debit contul 2809, cont analitic „Surplus de numerar” credit contul 4941.

21
Lipsurile de numerar clasificate drept „compromise” (pierderi) în conformitate
cu prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea deprecierii activelor şi
formarea reducerilor pentru pierderi din deprecierea lor şi conform
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, se acoperă din contul
reducerilor formate pentru pierderi din deprecierea activelor prin formula contabilă:
debit contul 1821 „Contra – cont. Reduceri pentru pierderi din deprecierea
creanţelor şi plăţilor aferente lor”,
credit conturile 1804, contul analitic „Lipsuri de numerar” sau 1805.
Concomitent, aceste lipsuri de numerar acoperite din contul reducerilor pentru
pierderi, se înregistrează la intrări prin formula contabilă:
debit contul 7203 „Alte active care nu sunt credite şi plăţile aferente lor
trecute la scăderi”.
Rambursarea lipsurilor de numerar de către persoana vinovată, care au fost
anterior trecute la scăderi din contul reducerilor pentru pierderi la alte active care nu
sunt credite:
debit conturile 1001 sau 2224,
credit contul 5886 „Cheltuieli pentru deprecierea altor active care nu sunt
credite şi plăţile aferente lor”.
Concomitent, suma rambursată se trece la scăderi din contul memorandum prin
formula contabilă:
credit contul 7203

22
TEMA 5. CONTABILITATEA CREDITELOR BANCAR (4 ore)
1. Tipurile şi caracteristica creditelor bancare;
2. Contabilitatea acordării creditelor bancare;
3. Contabilitatea comisioanelor şi a dobânzii aferente creditelor;
4. Contabilitatea rambursării creditelor bancare;
5. Contabilitatea deprecierii creditelor şi plăţilor aferente lor.

1. Tipurile şi caracteristica creditelor bancare


Creditele prezintă orice angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiţia
rambursării lor, achitării dobînzii şi altor plăţi aferente.
Acordarea creditelor se referă către operaţiile active ale băncii – operaţii prin
intermediul cărora banca amplasează numerarul ce se află în subordonarea ei în
scopul obţinerii profitului.
Politica creditară a băncii trebuie sa fie orientată spre protejarea activelor,
obţinerii de profit şi îmbunătăţirii stării economico-financiare a împrumutaţilor
concomitent luînd în consideraţie securitatea depozitelor clienţilor.
Trăsăturile specifice creditului bancar:
1. Obiectul creditului prezintă disponibilităţile băneşti;
2. Subiectele creditului sunt: creditorul – cel ce acordă creditul şi debitorul -
cel ce primeşte şi foloseşte creditul;
3. Scadenţa - stabilirea momentului de rambursare a creditului;
4. Asigurarea creditului - valorile gajate de debitor sau a unei persoane terţe;
5. Dobînda - suma plătită de debitor pentru creditul primit.
6. Plata – dobînda sau suma iniţiala a activului şi dobînda, sau o parte a
activului şi dobînda, sau o parte a activului achitata în conformitate cu condiţiile şi
modul de rambursare/stingere a activului prevăzute în contract;
În practica bancară creditele se clasifică după următoarele criterii:
1. În funcţie de perioada de acordare:
a) credite la vedere (pe termen scurt până la 5 zile. De exemplu, credite
overnigt, de lombard, overdraft);
b) credite la termen, inclusiv:
· pe termen scurt, al căror termen de acordare nu depăşeşte 12 luni;
· pe termen mediu al căror termen de acordare prezintă de la 1 – 5 ani;
· pe termen lung, cu durate de acordare mai mare de 5 ani.
2. În funcţie de debitor se deosebesc: credite acordate populaţiei; credite
acordate agenţilor economici; credite acordate statului; credite interbancare.
3. În funcţie de nivelul realizării obligaţiunilor de către debitor la capitolul
rambursării creditelor (activelor), acestea se clasifică:
a) credit (activ) expirat – activul, a cărui plată în vederea rambursării/stingerii n-
a fost achitată mai mult de 30 zile de la data scadenţei plăţilor prevăzute de contract. În
cazul în care un activ devine expirat şi soldul acestuia se consideră expirat;
b) activ renegociat – activul nerambursat/nestins (activ iniţial), la care ulterior, în
baza unui acord, au fost modificate termenele de efectuare a plăţilor expirate. Pentru
calificarea activului ca renegociat, în cadrul renegocierii oricărui activ, pot fi stabilite
condiţii preferenţiale prin reducerea ratei dobînzii şi/sau sumei activului iniţial (sumei
specificate în contract), ţinînd cont de înrăutăţirea situaţiei financiare a contrapărţii;
23
c) activ prelungit (prorogat) – activ al cărui termen de rambursare/stingere a
plăţii, stabilite conform contractului, este prelungit în baza unui acord. Pentru
calificarea activului ca prelungit, acordul trebuie sa fie semnat înainte de calificarea
activului ca expirat conform termenului de plata prevăzut în contractul iniţial.
Pentru menţinerea lichidităţii şi completării resurselor financiare băncile
utilizează credite interbancare. Creditele interbancare sunt acordate de către B.N.M.,
băncile comerciale şi alte instituţii financiar – creditare. În practica bancară a RM
creditele interbancare se acordă pe un termen de la 3 la 6 luni.
Pentru a obţine credite de la B.N.M., banca licenţiată trebuie să prezinte
B.N.M. gaj eligibil în sumă suficientă pentru a acoperi suma totală a creditelor
acordate de B.N.M., dobînda şi alte plăţi aferente. Gajul eligibil îl constituie gajul
acceptat de B.N.M.(de exemplu, valori mobiliare de stat emise public şi aflate în
portofoliile băncilor, titluri de valoare etc.).
B.N.M. acordă băncilor comerciale următoarele tipuri de credite interbancare:
1. Credite directe pentru complexul agroindustrial. Sursa de asigurare o
constituie mijloacele aflate în contul „Loro” al băncii, rezervele obligatorii şi titlurile
de valoare de stat din portofoliul băncilor;
2. Credite overnight. Sunt acordate în scopul menţinerii rezervelor obligatorii şi
efectuării plăţilor pe termen de o zi sub garanţia titlurilor de valoare de stat;
3. Credite de lombard. Aceste credite se acordă în scopul administrării
lichidităţii băncilor pe un termen de pînă la 5 zile. Forma de asigurare - titlurile de
valoare de stat;

2. Contabilitatea acordării creditelor bancare

Creditul se acordă la cererea solicitantului, pornind de la situaţia economico –


financiară şi a garanţiilor oferite de către acesta. În cerere se indică denumirea şi
adresa solicitantului, termenul şi suma creditului, scopul şi garanţia acordată.
Acordarea creditului prevede următoarele etape:
1. Solicitarea creditului şi prezentarea setului de documente, şi anume a:
· bilanţul, situaţia de profit şi pierdere, business – planul, alte documente la
cererea băncii;
· certificat de la locul de muncă privind mărimea veniturilor – de către
persoanele fizice;
2. Analiza situaţiei economico – financiare a solicitantului;
3. Negocierea şi aprobarea creditului;
4. Acordarea şi rambursarea creditului;
5. Controlul şi supravegherea bancară.
După analiza diverselor documente şi deducerea concluziei definitive despre
faptul, că operaţia de creditare este profitabilă, banca încheie cu clientul contract de
credit, contract de gaj şi-i deschide un cont de credit personal. Contractul de credit
conţine următoarele date: drepturile şi obligaţiunile părţilor, perioada de acordare a
creditului, rata dobânzii, termenul de achitare a dobânzii şi de rambursare a
creditului, sancţiunile în caz de nerambursare a creditului etc.
Contractul de gaj se întocmeşte în corespundere cu legislaţia în vigoare ca
temei în asigurarea creditului (aceasta prezintă garanţia păstrării activelor băncii,
24
întrucât constau din depunerile clienţilor). Se cunosc următoarele tipuri de asigurare
creditară:
1. Cauţiune - contract conform căruia girantul (garant) îşi ia obligaţiunea de a
plăti datoria împrumutatului în caz de nesolvabilitate a acestuia. În situaţia respectivă
este necesară cererea girantului, în care se indică împrumutatul şi suma obligaţiunii;
2. Garanţie bancară – un angajament scris asumat de o bancă sau de o altă
instituţie financiară (garant), la cererea unei alte persoane (ordonator), de a plăti
creditorului ordonatorului (beneficiarului) o sumă de bani în baza cererii scrise a
beneficiarului.
3. Gajul varilor mobiliare, mărfurilor, averii imobile şi mobile. În acest
caz, conform dreptului gajist, banca obţine dreptul de a fi proprietar la averea mobilă,
terenuri, clădiri sau de a obţine compensaţie în urma vânzărilor în caz de
neîndeplinire a obligaţiunilor de către împrumutat.
4. Cesiune - cedarea creanţei împrumutatului persoanei a treia (adică băncii).
Creditele bancare se ţin la evidenţă pe grupe de conturi conform sferei de
creditare, iar în cadrul grupelor – în conturi sintetice în funcţie de termenul acordării
creditelor (scurt, mediu, lung). Pentru fiecare debitor în cadrul contului sintetic se
deschide câte un cont analitic.
Conform planului de conturi creditele se contabilizează în cadrul grupelor de
conturi 1230 „Credite acordate agriculturii” – 1510 „Alte credite acordate
persoanelor fizice”. Sunt conturi de activ. În debitul conturilor se reflectă acordarea
creditelor, iar în credit – rambursarea lor. Soldul conturilor este debitor şi reflectă
suma creditelor neachitate.
Creditele acordate de bancă sunt iniţial recunoscute la cost şi ulterior evaluate
la costul amortizat utilizînd metoda ratei dobînzii efective.
Costul amortizat al unui activ financiar (sau a unei datorii financiare) este
valoarea la care activul financiar (creditul acordat) este evaluat la recunoaşterea
iniţială minus rambursările plus sau minus amortizarea acumulată utilizînd metoda
ratei dobînzii efective pentru fiecare diferenţă dintre valoarea iniţială şi valoarea la
scadenţă şi minus orice reducere pentru depreciere sau imposibilitatea de recuperare.
Metoda ratei dobînzii efective este o metodă de calcul al costului amortizat al
unui activ financiar sau al unei datorii financiare şi de alocare a profitului din dobînzi
sau a cheltuielilor cu dobînzile în perioada relevantă.
Evidenţa contractului de credit se ţine nemijlocit la un singur cont analitic pe
tip de valută, sursă de finanţare, termen şi domeniu finanţat.
După întocmirea contractelor aferente tranzacţiei creditare, obligaţiunile
rezultate se înregistrează la intrare în următoarele conturi memorandum:
1. Înregistrarea angajamentului are loc în suma şi valuta indicată în
contractul de credit respectiv şi se reflectă în contul memorandum:
debit contul 7101 „Obligaţiuni sub formă de acorduri la credite”.
2. Înregistrarea garanţiilor se efectuează prin reflectarea sumelor indicate în
contractele corespunzătoare în conturile memorandum:
debit contul 7102 „Obligaţiuni sub formă de acorduri de gaj".
debit contul 7103 „Amanetul primit".
debit contul 7121 „Garanţii, cauţiuni şi cesiuni primite".

25
3. Contractele de credit, contractele de gaj şi alte documente justificative în
original se păstrează în tezaurul filialei/băncii (plicul fiind sigilat) şi se înregistrează
adăugător în contul memorandum:
debit contul 7502 „Diferite valori şi documente”.
Dacă contractul de credit prevede acordarea liniei de credit sau acordarea
creditului în tranşe, obligaţiunea băncii de a elibera creditul în viitor se reflectă la
contul condiţional 6601 „Obligaţiunile de acordare a creditelor în viitor” (în
valoarea diferenţei dintre suma contractului şi suma eliberată):
a) credit contul 6601 „Obligaţiunile de acordare a creditelor în viitor” -
la suma obligaţiunii băncii de a acorda credite în viitor.
b) debit contul 6601 „Obligaţiunile de acordare a creditelor în viitor” -
la îndeplinirea obligaţiunilor de acordare a creditului sau reziliere a contractului de
acordare în viitor a creditului.
Eliberarea creditului se efectuează în baza ordinului de plată al debitorului,
vizat de colaboratorul secţiei credite responsabil pentru utilizarea creditului conform
destinaţiei:
1. Eliberarea creditului prin transfer:
debit contul respectiv din grupele 1230-1510,
credit contul respectiv din grupele 2220 sau 2250 al beneficiarului plăţii.
2. În cazul eliberării creditului în numerar (numai pentru persoanele fizice):
debit contul respectiv din grupele 1290, 1440, 1510,
credit contul 1001 "Numerar în casierie".

3. Contabilitatea comisioanelor şi a dobânzii aferente creditelor


În conformitate cu prevederile I.A.S. 18 „Venituri”, comisioanele care sunt
încorporate în rata efectivă a dobânzii a unui instrument financiar sunt, de obicei,
interpretate ca ajustări a ratei efective a dobînzii. Următoarele comisioanele vor intra
în calculul ratei efective a dobînzii şi al costului amortizat al creditului:
· comisioanele pentru acordarea creditului;
· comisioanele periodice pentru acordarea creditului de la soldul creditului
(trimestriale, anuale, etc. în dependenţă de condiţiile contractuale);
· comisioanele de administrare a creditului, în cazul în care acestea sunt
determinate ca % din suma datorată de client;
· comisioanele de prorogare (prelungire) şi restructurare a creditelor.
Calcularea, achitarea şi amortizarea comisioanelor care vor intra în calculul
ratei efective a dobînzii aferente contractelor de credit se reflectă în evidenţă prin
următoarele formule contabile:
1. Calcularea comisionului:
debit contul 1758 „Comisioanele calculate aferente dobânzilor”,
credit contra - conturile 1236, 1246, 1268, 1296, 1326, 1366, 1378 etc.
2. Achitarea comisionului de către client:
debit contul din grupele 2220, 2250,
credit 1758 „Comisioanele calculate aferente dobânzilor”.
3. În cazul încasării comisionului de la persoane fizice:
debit conturile 2225, 2233, 2252 sau 1001,
credit contul 1758 „Comisioanele calculate aferente dobânzilor”.
26
4. Amortizarea comisionului:
debit contra-conturile 1236, 1246, 1268, 1296, 1326, 1366, 1378 etc.
credit contul din grupele 4230-4510 care se referă la venituri din dobânzi
(cont analitic la care se calculă dobânda).
Comisioane încasate şi înregistrate ca servicii acordate (neamânate şi
neamortizate) şi care nu vor intra în calculul ratei efective a dobînzii şi a costului
amortizat includ:
· comisioanele de examinare a dosarului de credit şi de evaluare a gajului
(banca evaluează aceste venituri ca nesemnificative);
· comisioanele de administrare a contului (în cazul existenţei), dacă acestea
sunt egale cu o sumă fixă independentă de suma datorată de client;
· comisioanele de rambursare anticipată a creditului;
· plăţile legate cu neîndeplinirea de către debitor a obligaţiunilor contractuale
etc.
Calcularea, achitarea şi amortizarea comisioanelor care nu vor intra în
calculul ratei efective a dobînzii şi a costului amortizat. Acestea se reflectă în
evidenţă prin următoarele formule contabile:
1. Calcularea comisionului:
debit contul 1753 „Comisioanele calculate neaferente dobânzilor”,
credit conturile 4235, 4245, 4265, 4295, 4325, 4357, 4365, 4377, 4385, etc.
2. Achitarea comisionului de către client:
debit contul din grupele 2220, 2250,
credit contul 1753 „Comisioanele calculate neaferente dobânzilor” .
3. În cazul încasării comisionului de la persoane fizice:
debit conturile 2225, 2233, 2252 sau 1001 „Numerar în casierie",
credit contul 1753 „Comisioanele calculate neaferente dobânzilor”.
În contractul de credit este prevăzută mărimea dobînzii, pe care o percepe
banca de la client.
Dobînda reprezintă plăţile procentuale percepute de la suma creditului acordat
efectiv şi achitate de către debitor pentru folosirea mijloacelor financiare pe parcursul
unei perioade de timp. Ratele dobânzii pot fi fixe sau flotante.
Dobînda flotantă reprezintă dobînda care poate fi modificată pe parcursul
derulării contractului. Pentru calcularea dobînzii se deschid conturi personale pentru
fiecare debitor.
Suma dobânzii se calculează prin următoarea relaţie de calcul:
D = C x T x Rd : 360 x 100 %,
unde D – suma dobânzii, lei;
C – soldul contului de credit, lei;
Rd – rata dobânzii exprimată în procente, %;
T – perioada de utilizare a creditului, zile;
360 – numărul convenţional de zile într-un an calendaristic, zile.
Calcularea dobânzilor la creditele acordate se efectuează zilnic şi sunt cerute
spre plată conform termenelor prevăzute în contractele corespunzătoare de credit.
Calcularea dobînzilor se efectuează prin următoarea înregistrare contabilă:
debit conturile 1716-1743, 1746, 1756, 1757,

27
credit contul respectiv din grupele 4230-4510 a veniturilor aferente
dobânzilor la creditele acordate.
Achitarea dobînzilor aferente creditelor are loc în felul următor:
a) dacă achitarea nu este anticipată:
debit contul grupelor 2220 sau 2250 (al debitorului) sau 1001 (numai pentru
persoane fizice),
credit contul respectiv 1716-1743, 1746, 1756, 1757.
b) la achitarea anticipată de către debitor a sumelor dobînzilor:
debit contul grupelor 2220 sau 2250 sau 1001 (numai pentru persoane fizice),
credit contul 2761 „Dobînda necîştigată primită".
Dobînda plătită anticipat se reflectă la perioada (luna) gestionară respectivă
prin următoarea înregistrare:
debit contul 2761 „Dobânda necâştigată primită",
credit contul respectiv 1716-1743, 1746, 1756, 1757.
4. Contabilitatea rambursării creditelor bancare
Formula contabilă de rambursare a creditului de către debitor este:
debit contul grupelor 2220 sau 2250,
credit contul grupelor respective 1230-1510; sau
debit contul 1001 - numai pentru persoane fizice,
credit contul grupelor respective 1290, 1440, 1510.
La rambursarea completă a creditului, a dobânzilor aferente şi altor plăţi
prevăzute de contractul de credit, obligaţiunile debitorului sunt considerate
îndeplinite. Respectiv se trec la ieşire din conturile memorandum:
credit contul 7101 „Obligaţiuni sub formă de acorduri la credite” - la suma
contractului de credit;
credit contul 7102 „Obligaţiuni sub formă de acorduri de gaj” şi/sau
contul 7103 „Amanetul primit” şi/sau contul 7121 „Garanţii, cauţiuni şi cesiuni
primite” - la sumele corespunzătoare ale gajurilor şi altor garanţii primite conform
contractelor.
Calcularea penalităţilor are loc prin formula contabilă:
debit contul 7204 „Penalităţile calculate la creditele trecute la scăderi” şi
contul 7205 „Penalităţile calculate la dobânzi şi comisioane calculate la credite
trecute la scăderi”.
Achitarea de către debitor a penalităţilor are loc prin:
debit contul grupelor 2220 sau 2250 sau 1001 „Numerar în casierie" (numai
pentru persoane fizice),
credit 4951 „Amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni ".
Concomitent, se efectuează şi următoarele înregistrări contabile:
credit contul 7204 „Penalităţile calculate la creditele trecute la scăderi”
şi contul 7205 „Penalităţile calculate la dobânzi şi comisioane calculate la credite
trecute la scăderi” - la suma penalităţilor achitate.

5. Contabilitatea deprecierii creditelor şi plăţilor aferente lor


Conform Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi
angajamentelor condiţionale, banca este obligata să calculeze reducerile pentru

28
pierderi la active şi să clasifice activele şi angajamentele condiţionale cel puţin
trimestrial.
Reduceri pentru pierderi la active creditare (credite) reprezintă rezerve
pentru absorbirea pierderilor estimate ca urmare a evaluării activelor creditare supuse
riscului de credit.
La evaluarea activelor banca va ţine cont cel puţin de următoarele:
· situaţia financiara curenta a contrapărţii evaluată din punctul de vedere al
capacităţii de onorare a angajamentelor şi respectarea condiţiilor contractuale;
· capacitatea de plată єi estimările viitoare ale fluxului de numerar;
· istoria de credit privind respectarea obligaюiilor asumate prin contractele
de credit;
· respectarea business-planului sau argumentării tehnico-economice;
· situaţia financiară єi capacitatea de plată a garantului sau a asiguratorului
etc.
Suma necesara a mijloacelor privind reducerile pentru pierderi la active se
calculează în următoarele mărimi de la suma activelor din fiecare categorie de
clasificare: standard - 2%; supravegheate - 5%; substandard - 30%; dubioase
(îndoielnice) - 60%; compromise (pierderi) - 100%.
Standard – activul se consideră standard cazul în care:
· nu are plăţi expirate, sînt respectate toate condiюiile єi nu a fost renegociat;
· situaţia financiară a contrapărюii şi fluxurile numerarului viitoare estimate
atestă o înaltă capacitate de executare a angajamentelor acesteia şi executarea
obligaţiunilor curente şi viitoare;
· nu este nici un motiv de a considera că banca în prezent sau pe viitor va fi
expusă riscului pierderii.
Supravegheat - activul se consideră supravegheat, în cazul în care capacitatea de
plată a contrapărţii este una bună, gradul de lichiditate a obiectului gajului (constituit)
are caracteristici stabile, dar persistă, cel puюin, unul din următorii factori:
· există probleme potenţiale legate de situaţia financiară a contrapărţii, în cazul
creditului şi de garantare a acestuia din cauza fluxurilor numerarului neregulate (cu
excepţia celor cu caracter sezonier);
· activul este utilizat în alte scopuri decît cele prevăzute în contract;
· recuperarea plăţilor se face cu întîrziere de la 31 pînă la 90 de zile;
· a avut loc cel puţin o modificare ale termenelor de achitare a plăţilor
prestabilite conform contractului şi nu se respectă îndeplinirea business-planului sau
a argumentării tehnico-economice.
Substandard - activul se considera substandard în cazul în care, banca are
certitudinea privind deservirea şi rambursarea activului, dar există riscul pierderilor
mai înalt decît cel obişnuit єi persistă, cel puţin, unul din următorii factori:
· situaţia financiara a contrapărţii se înrăutăţeşte iar garanţia (dacă aceasta exista)
este insuficientă sau se înrăutăţeşte;
· fluxurile numerarului ale contrapărţii sînt estimate a fi insuficiente pentru
executarea regulată a obligaţiunilor;
· recuperarea plăţilor se face cu întîrziere de la 91 pînă la 180 de zile.

29
Dubios (îndoielnic) - activul se consideră dubios (îndoielnic) în cazul în care
există un risc înalt al pierderilor provocat de, cel puţin, unul din următorii factori:
· exista probleme, inclusiv legate de situaţia financiara şi mediul de afaceri al
contrapărţii, precum şi de deteriorarea surselor de rambursare a datoriilor;
· probabilitatea pierderilor este extrem de mare;
· recuperarea plăţilor se face cu întîrziere de la 181 pînă la 360 de zile;
· activul face obiectul unui litigiu în instanţa de judecată.
Compromis (pierderi) – activul se considera compromis (pierderi), în cazul în
care la momentul clasificării nu pot fi satisfăcute creanţele actuale/viitoare ale băncii
aferente acestuia, nu exista argumente în favoarea faptului că activul poate fi
recuperat sau persista, cel puţin, unul din următorii factori:
· contrapartea se afla în proces de lichidare (cu excepţia băncilor în proces de
lichidare din Republica Moldova şi a contrapărţilor a căror datorii sînt garantate cu
imobil);
· obiectul gajului lipseşte iar recuperarea plăţilor se face cu întîrziere de 361 de
zile şi mai mult etc.
Sumele rezervate pentru acoperirea pierderilor din deprecierea creditelor şi a
părţilor aferente se contabilizează:
debit contul din grupa 5860 „Cheltuieli pentru deprecierea creditelor şi
plăţilor aferente lor”,
credit contra-cont de depreciere din grupele 1230-1510.
Sumele surplusului mijloacelor rezervate pentru acoperirea pierderilor din
deprecierea creditelor şi a plăţilor aferente se contabilizează:
debit contra-cont de depreciere din grupele 1230-1510,
credit contul din grupa 5860 „Cheltuieli pentru deprecierea creditelor şi
plăţilor aferente lor”.
Trecerea la scăderi a creditelor şi dobînzilor din contul reducerilor pentru
pierderi din depreciere se contabilizează:
debit contra-cont de depreciere din grupele 1230-1510,
credit credite restante din grupele de conturi 1230-1510,
credit conturile 1716-1757 „Dobînda calculată la credite”.
Concomitent suma creditelor şi dobînzilor trecute la scăderi din contul
deprecierii se înregistrează la intrări în contul memorandum 7201„Credite trecute la
scăderi” şi 7202 „Dobînzi şi comisioane calculate la credite trecute la scăderi”.

30
TEMA 6. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE,
NECORPORALE ȘI A STOCURILOR (4 ore)
1. Contabilitatea imobilizărilor corporale;
2. Amortizarea imobilizărilor corporale şi deprecierea acestora;
3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale;
4. Contabilitatea stocurilor.
1. Contabilitatea imobilizărilor corporale
Imobilizări reprezintă active deţinute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai
mare de 1 an în activitatea entităţilor sau pentru a fi transmise în folosinţă terţilor.
Imobilizări corporale sînt imobilizări sub formă de mijloace fixe, terenuri,
imobilizări corporale în curs de execuţie etc.
Operaţiunile de intrare şi ieşire a imobilizărilor corporale în bănci sunt
reglementate de actele legislative şi normative în vigoare, şi anume: Legea
contabilităţii, I.A.S. 16 „Imobilizări corporale”, I.F.R.S. 5 „Active imobilizare
deţinute pentru vînzare şi activităţi întrerupte”, Planul de conturi al evidenţei
contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova etc.
În scopul extinderii activităţii, schimbului obiectelor deteriorate cu altele noi,
precum şi din alte motive banca îşi poate completa imobilizările corporale. Imobili-
zările corporale pot fi trecute la intrări în următoarele cazuri: în urma construcţiei; la
procurarea contra plată de la persoane terţe; la primirea cu titlu gratuit; achiziţionării
prin schimb; stabilirii plusurilor în urma inventarierii; alte cazuri.
Obiectele achiziţionate pot fi incluse în componenţa mijloacelor fixe numai la
data punerii în funcţiune (exploatare) a lor. De la această dată începe amortizarea
imobilizărilor corporale. Temei pentru includerea obiectelor în componenţa
imobilizărilor corporale serveşte procesul-verbal de primire-predare a acestora, care
se întocmeşte pentru fiecare obiect de inventar.
Evidenţa contabilă a „Imobilizărilor corporale” se ţine la conturile din grupa
1600 „Imobilizări corporale” care include următoarele conturi sintetice:
1601 „Terenuri de pămînt”;
1602 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”;
1603 „Clădiri şi edificii”;
1604 „Mobilă şi utilaj”;
1605 „Mijloace de transport”;
1606 „Îmbunătăţirea mijloacelor arendate”;
1608 „Imobilizări corporale, primite în leasingul financiar”;
1609 „Alte imobilizări corporale;
1611 „Contra-cont. Reduceri pentru pierderi din deprecierea
imobilizărilor corporale”.
Conturile 1601-1609 sunt conturi active. În debitul conturilor 1601,1603-1609
se reflectă costul de intrare a obiectelor de imobilizări corporale puse în funcţiune,
procurate sau construite, costul corectat ca rezultat al investiţiilor capitale ulterioare
şi valoarea reevaluată după reevaluarea imobilizărilor corporale corespunzătoare. În
creditul conturilor menţionate consecutiv se reflectă valoarea imobilizărilor
corporale ieşite, casarea sumei amortizării calculate pe parcursul duratei de
funcţionare utilă a obiectelor şi valoarea bunurilor materiale utilizabile obţinute.

31
În continuare vom expune cele mai frecvente operaţiuni economice şi formule
contabile aferente imobilizărilor corporale.
1. Achitarea preventivă a costului imobilizărilor corporale ce urmează să fie
procurate, precum şi cheltuielile de procurare şi aprovizionare în baza facturii:
debit contul 1803 „Debitori pe investiţii capitale”,
credit contul 2251, 2224 (contul furnizorului).
2. Dacă imobilizările corporale nu necesită montaj şi data punerii în funcţiune
coincide cu data procurării, preţul de cumpărare şi costurile direct atribuibile pentru
a-l aduce la locul amplasării în stare necesară pentru folosire după destinaţie, se
includ nemijlocit în costul imobilizări corporale corespunzătoare:
debit contul 1601, 1604, 1605, 1608, 1609,
credit contul 1803 „Debitori pe investiţii capitale”.
3. Atunci cînd imobilizările corporale nu necesită montaj, iar data procurării
acestora nu coincide cu data punerii în funcţiune atunci cheltuielile acumulate la
achiziţionare iniţial, se colectează la contul imobilizări corporale în curs de execuţie:
debit contul 1602 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”;
credit contul 1803 „Debitori pe investiţii capitale”.
4. La punerea în funcţiune a acestor obiecte, cheltuielile acumulate sunt decontate:
debit contul 1603, 1604, 1605, 1608, 1609,
credit contul 1602 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”
5. În cazul achitării după primirea bunurilor materiale şi formarea datoriei
debitoare faţă de furnizori:
debit contul 1602-1609,
credit contul 2803 „Creditori privind investiţiile capitale”; şi
debit contul 2803 „Creditori privind investiţiile capitale”,
credit contul 2224, 2251 (contul furnizorului) – la achitarea datoriei debitoare.
6. Imobilizările corporale primite cu titlu gratuit ce nu necesită cheltuieli
suplimentare (reparaţie, montaj, instalare şi alte) şi data primirii acestora, coincide cu
data punerii în exploatare:
debit contul 1601, 1603, 1604, 1605, 1609,
credit contul 4941 “Alte venituri”.
7. Înregistrarea surplusurilor în componenţa imobilizărilor corporale:
debit contul 1602, 1603,1604, 1605, 1609,
credit contul 4941.
Imobilizările corporale pot fi trecute la ieşiri în următoarele cazuri: transmiterii
de la o filială la alta; învechirii (deteriorării) fizice şi morale; vînzării; transmiteri
gratuite (fără plată); schimbului; deteriorării în urma calamităţilor naturale,
accidentelor sau încălcării condiţiilor normale de exploatare; altor cazuri.
Transmiterea imobilizărilor corporale de la o filială la alta se efectuează în baza
ordinului preşedintelui sau dispoziţiei centralei băncii. Filiala care transmite
imobilizările corporale, trece la ieşiri costul lor de intrare, suma amortizării
acumulate, pentru imobilizările corporale transmise.
Trecerea la ieşiri a imobilizărilor corporale integral se reflectă în evidenţa
contabilă prin următoarele operaţiuni economice şi formule contabile:
1. Se înregistrează casarea sumei amortizării totale acumulate în dependenţă de
grupa activelor:
32
debit contul 1683-1689,
credit contul 1603-1609.
2. În cazul scoaterii din uz a activelor, anterior duratei probabile de funcţionare
utilă, suma amortizării necalculate se trece la cheltuieli privind scoaterea din uz:
debit contul 5922 „Cheltuieli de la scoaterea din uz a imobilizărilor
corporale”,
credit contul 1603-1609.
Scoaterea din uz a activelor în rezultatul deteriorării, în urma calamităţilor naturale,
avariilor sau încălcării condiţiilor normale de exploatare, transmiterii cu titlu gratuit:
a) în mărimea sumei amortizării calculate pe perioada de utilizare a
imobilizărilor corporale:
debit contul 1683-1689,
credit contul 1603-1609.
b) în mărimea valorii reziduale a imobilizări corporale:
debit contul 5922,
credit contul 1603 -1609.
c) în mărimea sumei de înregistrare la intrări a valorilor materiale
utilizabile din lichidarea demontarea (demolarea) imobilizării corporale:
debit contul 1663 „ Alte stocuri de materiale şi consumabile”,
credit contul 4922 „Venituri de la scoaterea din uz a imobilizărilor
corporale”.

Trecerea la ieşiri a imobilizărilor corporale în rezultatul vînzării. Dacă


filiala are imobilizări corporale care nu se utilizează, atunci directorul filialei
întocmeşte un demers către preşedintele băncii, cu solicitarea permisiunii de
realizarea a acestora.
Imobilizările corporale se realizează reieşind din valoarea justă (valoarea de
piaţă) a acestora şi respectiv starea lor tehnică (în măsura învechirii sau deteriorării
fizice şi morale) şi altor factori. Dacă valoarea de piaţă nu este confirmat atunci
aceasta se stabileşte de o expertiză independentă sau de ambele părţi (vînzător şi
cumpărător) şi reprezentanţi specialişti ai Centralei.
Imobilizările corporale pot fi vîndute cumpărătorului la un preţ egal, mai mic sau
mai mare de valoarea reziduală, în dependenţă de starea lor tehnică. În primul caz filiala
vînzător nu va primi nici venit nici pierderi, în al doilea - pierderi, în al treilea-profit.
În cazul cînd imobilizările corporale se realizează la un preţ egal sau mai mare
decît valoarea reziduală:
Deoarece în evidenţa contabilă a băncilor imobilizările corporale se ţin la valoarea,
ce include în sine şi taxa pe valoarea adăugată, iniţial este necesar de determinat mărimea
T.V.A., ce se cuprinde în valoarea reziduală a activului corporal. Pentru aceasta valoarea
reziduală se înmulţeşte cu 16.67% şi se întocmesc formulele contabile:
a) în mărimea T.V.A., ce este permisă spre deducere:
debit contul 1802 „Alte decontări cu bugetul”,
credit contul 1603, 1604, 1605, 1609.
b) în mărimea valorii iniţiale a imobilizărilor corporale fără TVA:
debit contul 5922 „Cheltuieli de la scoaterea din uz a imobilizărilor
corporale ”,
33
credit contul 1603, 1604, 1605, 1609.
c) în mărimea sumei amortizării calculate pe perioada de utilizare a
imobilizărilor corporale:
debit contul 1683, 1684, 1685, 1686, 1689 ,
credit contul 1603, 1604, 1605, 1609.
d) în mărimea mijloacelor încasate pentru imobilizările corporale vîndute:
debit contul 1001,
debit contul 1861,
debit contul 2224 (contul cumpărătorului),
debit contul 2803 ,
credit contul 4922,
credit contul 2802.
e) în mărimea taxei pe valoarea adăugată permisă spre deducere:
debit contul 2802,
credit contul 1802.
Dacă obiectele realizate au fost puse în exploatare pînă la 01.01.93, atunci
valoarea lor nu conţine TVA şi nu se permite spre deducere.

2. Amortizarea imobilizărilor corporale şi deprecierea acestora


Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pornind de la valoarea
amortizabilă a obiectului şi durata de utilizare a acestuia. La calcularea amortizării
unei imobilizări pot fi aplicate următoarele metode: liniară, unităţilor de producţie şi
de diminuare a soldului. Metoda liniară prevede repartizarea uniformă a valorii
amortizabile pe parcursul duratei de utilizare a obiectului. Suma amortizării calculate
în fiecare lună este reflectată la cheltuielile băncii. Suma maximă a amortizării
acumulate nu trebuie să depăşească valoarea reziduală a imobilizărilor corporale.
Conform politicilor contabile banca calculează amortizarea unei imobilizări
începînd cu data transmiterii în utilizare sau cu prima zi a lunii care urmează după
luna transmiterii în utilizare.
Valoarea amortizabilă a imobilizărilor corporale reprezintă costul de intrare a
acestora sau o altă valoare, care substituie costul în situaţiile financiare, minus
valoarea sa reziduală.
Valoarea reziduală a imobilizărilor corporale reprezintă valoarea estimată pe
care ar obţine-o în prezent banca din cedarea unui activ, după deducerea costurilor
asociate cedării, dacă activul ar avea deja vechimea şi starea prevăzute la sfârşitul
duratei sale de viaţă utilă. Spre exemplu în cadrul B.C. „Victoriabank” S.A. valoarea
reziduală constituie valoarea egală cu „0”.
Valoarea recuperabilă – cea mai mare valoare dintre valoarea justă a unui activ
minus costurile generate de vînzare şi valoarea sa de utilizare.
Durata de viaţă utilă a imobilizărilor corporale este perioada în care un activ
este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către bancă.
1. Înregistrarea amortizării calculate a clădirilor şi edificiilor, mobilei şi
utilajului, mijloacelor de transport etc.:
debit contul 5683 „Cheltuieli aferente amortizării clădirilor şi edificiilor”,
5684, 5685, 5686,

34
credit contul 1683 „Contra cont. Amortizarea clădirilor şi edificiilor”,
1684, 1685, 1686.
La sfârşitul fiecărei perioade de raportare, banca estimează dacă există indicii
ale deprecierii activelor. În cazul în care sunt identificaţi astfel de indicii, banca
estimează valoarea recuperabilă a activului.
Un activ este depreciat atunci cînd valoarea sa contabilă depăşeşte valoarea sa
recuperabilă. Dacă şi numai dacă valoarea recuperabilă a unui activ este mai mică decât
valoarea sa contabilă, valoarea contabilă a activului trebuie redusă pentru a fi egală cu
valoarea recuperabilă. O astfel de reducere reprezintă o pierdere din depreciere.
Reflectarea pierderii din deprecierea imobilizărilor corporale:
debit contul 5883 „Cheltuieli pentru deprecierea imobilizărilor corporale”,
credit contul 1611 „Contra-cont. Reduceri pentru pierderi din deprecierea
imobilizărilor corporale”.
La evaluarea existenţei indiciilor de depreciere a activelor banca ia în
considerare cel puţin următoarele indicaţii:
Surse externe de informaţii
· pe parcursul perioadei, valoarea justă a activului a scăzut semnificativ mai
mult decît ar fi fost de aşteptat ca rezultat al trecerii timpului sau utilizării;
· au avut loc modificări semnificative, cu efect negativ asupra băncii, sau astfel
de modificări se vor produce în viitorul apropiat asupra mediului tehnologic,
comercial, economic sau juridic în care banca îşi desfăşoară activitatea sau pe piaţa
căreia îi este dedicat activul;
· ratele dobânzilor pe piaţă sau alte rate de piaţă ale rentabilităţii investiţiilor au
crescut în timpul perioadei, fiind probabil ca aceste creşteri să afecteze rata de
actualizare utilizată la calculul valorii de utilizare a unui activ şi să ducă la scăderea
semnificativă a valorii recuperabile a activului;
· valoarea contabilă a activelor nete ale băncii este superioară capitalizării sale
bursiere.
Surse interne de informaţii:
· există probe ale învechirii sau deteriorării fizice şi/sau morale a unui activ;
· pe parcursul perioadei au avut loc modificări semnificative, cu efect negativ
asupra băncii, sau astfel de modificări se vor produce în viitorul apropiat, în ceea ce
priveşte gradul sau modul în care activul este utilizat sau se aşteaptă să fie utilizat.
Astfel de modificări includ situaţiile în care un activ devine neproductiv, planurile de
restructurare sau de întrerupere a activităţii căreia îi este dedicat activul, planificarea
cedării activului înainte de data aşteptată anterior, precum şi reevaluarea duratei de
viaţă utilă a unui activ drept determinată, şi nu nedeterminată;
· raportările interne pun la dispoziţie probe cu privire la faptul că rezultatele
economice ale unui activ sunt sau vor fi mai joase decât cele scontate.

3. Contabilitatea imobilizărilor necorporale


Imobilizările necorporale cuprind active nemonetare identificabile fără
substanţă fizică care sunt controlate de bancă şi utilizate în activitatea sa sau sunt
destinate predării în folosinţă persoanelor juridice şi fizice, de la care sunt aşteptate
beneficii economice viitoare care să se răsfrângă asupra băncii.

35
Ţinerea contabilităţii imobilizărilor necorporale se efectuează în conformitate
cu Legea contabilităţii, I.A.S. 38 „Imobilizări necorporale”, Planul de conturi al
evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova etc.
Procurarea imobilizările necorporale se efectuează reieşind din necesităţile
curente ale băncii.
Evidenţa imobilizărilor necorporale se ţine la conturile din grupa 1630
„Imobilizări necorporale” care include 4 conturi: 1631 „Imobilizări necorporale”,
1632 „Imobilizărilor necorporale în curs de execuţie”, 1633 „Fond comercial” şi
1634 „Contra-cont. Reduceri pentru pierderi din deprecierea imobilizărilor
necorporale”. În debitul primelor 3 conturi se înregistrează costul de intrare a
imobilizărilor necorporale, iar în credit – decontarea acestora.
În cazul achitării în avans a imobilizărilor necorporale se întocmeşte formula
contabilă:
debit contul 1816 „Decontări aferente imobilizărilor necorporale”,
credit contul 2224, 2251 (contul furnizorului).
În cazul achitării după primirea imobilizărilor necorporale şi formarea datoriei
debitoare faţă de furnizori în evidenţa contabilă se înscriu următoarele formule:
debit contul 1631 „Imobilizări necorporale”,
credit contul 2816 „Decontări aferente imobilizărilor necorporale”; şi
debit contul 2816 „Decontări aferente imobilizărilor necorporale”,
credit contul 2224, 2251(contul furnizorului).
Cheltuielile acumulate la achiziţionarea imobilizărilor necorporale se
acumulează la contul imobilizărilor necorporale în curs de execuţie şi se reflectă în
evidenţă, în baza facturii fiscale (facturii) prin următoarea formulă contabilă:
debit contul 1632 „Imobilizărilor necorporale în curs de execuţie”,
credit contul 1816 „Decontări aferente imobilizărilor necorporale”.
La momentul dării în exploatare, se întocmeşte Procesul-verbal de dare în
exploatare a imobilizărilor necorporale şi se întocmeşte formula contabilă:
debit contul 1631 „Imobilizărilor necorporale”,
credit contul 1632 „Imobilizărilor necorporale în curs de execuţie”.
Dacă procurarea imobilizărilor necorporale coincide cu darea lor în exploatare,
atunci, în baza Procesului-verbal de dare în exploatare a imobilizărilor necorporale
şi facturii fiscale (facturii), acesta se raportează nemijlocit la contul imobilizărilor
necorporale.
debit contul 1631 „Imobilizărilor necorporale”,
credit contul 1816 „Decontări aferente imobilizărilor necorporale”.
Amortizarea imobilizărilor necorporale se înregistrează prin formula contabilă:
debit contul 5691 „Cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor
necorporale”,
credit contul 1691 „Contra-cont Amortizarea imobilizărilor
necorporale”.
Scoaterea din uz a imobilizărilor necorporale în urma învechirii morale sau
fizice în baza Procesului-verbal de casare a imobilizărilor necorporale, se reflectaă
în evidenţa contabilă prin următoarele formule contabile:
- în mărimea valorii contabile (costului de intrare):
debit contul 5923 „Cheltuieli din ieşirea altor active”,
36
credit contul 1631 „Imobilizărilor necorporale”.
- în mărimea sumei amortizării acumulate:
debit contul 1691 „Contra-cont Amortizarea imobilizărilor
necorporale”,
credit contul 1631 „Imobilizărilor necorporale”.
Reflectarea pierderii din depreciere imobilizărilor necorporale:
debit contul 5884 „Cheltuieli pentru deprecierea imobilizărilor
necorporale”,
credit contul 1634 „Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea
imobilizărilor necorporale”.

4. Contabilitatea stocurilor
Stocurile din cadrul băncii includ:
· active de mică valoare şi scurtă durată;
· valori nemonetare (pietre şi metale preţioase deţinute de bancă);
· alte stocuri de materiale şi consumabile.
Operaţiunile privind circulaţia stocurilor se ţin în corespundere cu actele
normative în vigoare: Legea Contabilităţii, I.A.S. 2 „Stocuri”, Regulamentul
privind inventarierea etc.
Înregistrarea stocurilor la intrări se efectuează în baza documentelor însoţitoare
(facturilor, facturilor fiscale, actelor de achiziţie a mărfurilor). În continuare, în baza
acestor documente se întocmeşte bonul de intrări care nu mai târziu de a doua zi de la
primirea bunurilor în depozit, (împreună cu documentele respective) se transmite în
contabilitate. Eliberarea stocurilor din depozit se efectuează conform bonului de
consum şi a cererii, prezentate de către subunitatea solicitată.
La comercializarea stocurilor se perfectează factura fiscală.
Stocurile pot fi înregistrate la intrări în rezultatul: procurării; obţinerii cu titlu
gratuit; demolării sau demontării imobilizărilor corporale; achiziţionării de la centrală
sau de la alte filiale.
Evidenţa stocurilor se ţine la grupa de conturi 1660 „Stocuri de materiale şi
alte consumabile” care include 4 conturi, şi anume: 1661 „Active de mică valoare
şi scurtă durată predate în folosinţă”, 1662 „Valori nemonetare” , 1663 „Alte
stocuri de materiale şi consumabile” etc.
Achitarea stocurilor ce urmează a fi procurate, precum şi alte cheltuieli aferente
achiziţionării şi serviciilor prestate băncii se înscriu în evidenţa contabilă prin
următoarele formule contabile:
- în cazul achitării în avans:
debit contul 1805 „Decontări cu alte persoane fizice şi juridice”,
credit contul 2224, 2251(contul furnizorului).
Ulterior stocurile procurate se trec la intrări:
debit contul 1663 „Alte stocuri de mărfuri şi materiale”- la valoarea
facturii inclusiv TVA
credit contul 1805 „Decontări cu alte persoane fizice şi juridice”,
- în cazul achitării după primirea stocurilor şi formarea datoriei debitoare faţă
de furnizori:
debit contul 1663 „Alte stocuri de materiale şi consumabile”,
37
credit contul 2805 „Decontări cu alte persoane fizice şi juridice”,
debit contul 2805 „Decontări cu alte persoane fizice şi juridice”,
credit contul 2224, 2251(contul furnizorului).
Înregistrarea la intrări a sumei valorilor materiale utilizabile rezultate din
lichidarea, demontarea (demolarea) obiectelor de imobilizări corporale:
debit contul 1663 „Alte stocuri de materiale şi consumabile”,
credit contul 4922 „Venituri de la scoaterea din uz a imobilizărilor
corporale”.
Primirea cu titlu gratuit a stocurilor:
debit conturile 1661, 1662, 1663, credit contul 4941.
La eliberarea stocurilor şi a materialelor consumabile de la Sediul Central la
subdiviziunile băncii:
debit contul 1663 (subdiviziunea care primeşte),
credit contul 1663 (Sediul Central).
La înregistrarea petrolului consumat se întocmeşte următoarea formulă
contabilă:
debit contul 5912 „Reparaţia şi întreţinerea mijloacelor de transport”,
credit contul 1663 „Alte stocuri de mărfuri şi materiale”.
La instalarea anvelopelor la automobil în baza Actului de instalare a
anvelopelor valoarea lor se reflectă la contul 1763 „Alte cheltuieli anticipate”:
debit contul 1763 „Alte cheltuieli anticipate”,
credit contul 1663.
Pe măsura exploatării valoarea lor se înregistrează la cheltuieli proporţional
parcursului efectiv. În baza calculelor lunare se întocmeşte următoarea formulă
contabilă pentru fiecare mijloc de transport:
debit contul 5912 „Cheltuieli pentru anvelope”,
credit contul 1763 „Alte cheltuieli anticipate”.
Casarea materialelor utilizate la cheltuieli:
debit conturile 5692, 5735, 5911, 5912 etc., credit contul 1663.
Plusurile de materiale depistate la inventariere se înregistrează la venituri prin
formula contabilă:
debit contul 1663 „Alte stocuri de materiale şi consumabile”,
credit contul 4941 „Alte venituri”.
Lipsurile de stocuri depistate la inventariere se reflectă în componenţa
cheltuielilor prin formula contabilă:
debit contul 5923 „Cheltuieli din ieşirea altor active”,
credit contul 1663 „Alte stocuri de materiale şi consumabile”.
Lipsurile de materiale se restituie de către persoanele vinovate în conformitate
cu legislaţia în vigoare şi se reflectă în evidenţă prin formulele contabile:
- constatarea venitului din recuperări:
debit contul 1804,
credit contul 4941.
- încasarea recuperărilor de la persoane terţe, companii de asigurare şi
angajaţi:
debit contul 1001, 2252,
credit contul 1804.
38
TEMA 7. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CU VALORI MOBILIARE
(2 ore)
1. Contabilitatea valorilor mobiliare deţinute în vederea tranzacţionării;
2. Contabilitatea valorilor mobiliare disponibile pentru vânzare;
3. Contabilitatea valorilor mobiliare deţinute până la scadenţă.

1. Contabilitatea valorilor mobiliare deţinute în vederea tranzacţionării


Modul de reflectare în evidenţa contabilă a operaţiunilor cu valori mobiliare de
stat este reglementat de: I.A.S. 32 – „Instrumente financiare: prezentare”, I.A.S.
39 – „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare” etc.
Valoare mobiliară (V.M.) – denumire generică pentru V.M.S. şi certificatele
B.N.M.
Valoare mobiliară de stat (V.M.S.) – titlul financiar emis sub formă de contract
de împrumut, exprimat în valută naţională, încheiat între Republica Moldova, în
calitate de debitor şi persoane juridice sau fizice, în calitate de creditor.
Certificatele B.N.M. (C.B.N.) – instrumente negociabile de datorie ale B.N.M.
ce reprezintă obligaţii ale B.N.M. faţă de deţinătorii acestor instrumente. C.B.N. sunt
instrumente ale pieţei monetare şi se emit în scopul realizării politicilor monetare şi
valutare ale B.N.M.
Primă – diferenţa dintre preţul V.M.S. la momentul plasării şi valoarea ei
nominală, dacă preţul este mai mare decât valoarea nominală.
Scont - diferenţa dintre preţul V.M.S. la momentul plasării şi valoarea ei
nominală, dacă preţul este mai mic decât valoarea nominală.
Plasarea V.M.S. în circulaţie se efectuează de către Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova sub formă de bonuri de trezorerie şi obligaţiuni de stat. Valoarea
nominală a unei V.M.S. este 100 lei. Caracteristicile (valoarea nominală, tipul şi
periodicitatea plăţii dobânzii), precum şi modalitatea de plasare, de plată a cupoanelor
şi de răscumpărare a obligaţiunilor de stat sunt recepţionate de Bancă prin
intermediul aplicaţiei „Mesaje interbancare”.
Certificatele B.N.M. sunt emise, de asemenea, doar în moneda naţională de către
Banca Naţională a Moldovei, valoarea nominală a cărora constituie 1000 lei.
În conformitate cu prevederile I.F.R.S., valorile mobiliare pot fi clasificate în
următoarele categorii:
1. Active financiare la valoare justă prin contul de profit sau pierdere, acestea
includ: active financiare deţinute în vederea tranzacţionării şi active financiare
desemnate la recunoaşterea iniţială, ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau
pierdere;
2. Active financiare disponibile pentru vânzare;
3. Investiţii deţinute pînă la scadenţă.
Evidenţa valorilor mobiliare deţinute în vederea tranzacţionării se ţine în conturi
analitice, deschise pe fiecare valoare mobiliară în parte în cadrul conturilor sintetice
din grupa de conturi 1150 „Active financiare la valoarea justa prin profit sau
pierdere”: 1151 „Valori mobiliare de stat la valoarea justa prin profit sau
pierdere”, 1153 „Alte active financiare la valoarea justă prin profit sau
pierdere”.

39
Valorile mobiliare deţinute în vederea tranzacţionării au scop speculativ, sunt
destinate efectuării tranzacţiilor şi se deosebesc de cele păstrate pînă la scadenţă prin
următoarele caracteristici:
- se înregistrează iniţial la preţul procurării;
- nu se amortizează scontul sau prima;
- se efectuează reevaluarea la preţul de piaţă (valoarea justă, conform ratei
dobânzii la momentul reevaluării sau în baza rezultatelor de la ultima licitaţie de
vânzare a V.M.S. sau C.B.N.).
Înregistrarea iniţială în evidenţă a valorilor mobiliare deţinute pentru tranzacţii
se efectuează la preţ de cumpărare. Ulterior ele se evaluează la valoarea justă
(valoarea de piaţă).
La procurarea valorilor mobiliare în portofoliul băncii, indiferent sub ce formă
(valori mobiliare păstrate pînă la scadenta, pentru tranzacţii sau disponibile pentru
vînzare), ele sunt înregistrate la intrare la contul memorandum 7406 „Valori
mobiliare procurate în portofoliul băncii”. La ieşire din cont se întocmeşte
operaţiunea de vînzare a valorilor mobiliare, scadenţei lor. Evidenţa V.M.S. se
efectuează la valoarea nominala în contul memorandum 7406.
1. Procurarea V.M. deţinute în vederea tranzacţionării cu scont (la preţ de
cumpărare):
debit contul 1151 „V.M.S. la valoarea justa prin profit sau pierdere” sau 1153
„Alte V.M. la valoarea justa prin profit sau pierdere”,
credit contul 1815 „Decontări cu B.N.M.”.
2. Reevaluarea VM deţinute în vederea tranzacţionării (majorarea preţului de piaţă):
debit contul 1157 „Reevaluarea V.M. la valoarea justa prin profit sau
pierdere”,
credit contul 4662 „Venituri/pierderi din reevaluarea V.M. la valoarea justa
prin profit sau pierdere” – la mărimea venitului din reevaluare.
3. Reevaluarea VM deţinute în vederea tranzacţionării (micşorarea preţului de piaţă):
debit contul 4662 „Venituri/pierderi din reevaluarea activelor financiare la
valoarea justă prin profit sau pierdere”,
credit contul 1157 „Reevaluarea V.M. la valoarea justa prin profit sau
pierdere” – la mărimea pierderii din reevaluare.
4. Vânzarea valorilor mobiliare deţinute în vederea tranzacţionării:
debit contul 2815 „Decontări cu B.N.M.” –la preţ de vînzare,
credit contul 1151 „V.M.S. la valoarea justa prin profit sau pierdere” – la
valoarea justă la recunoaşterea iniţială.

2. Contabilitatea valorilor mobiliare disponibile pentru vânzare


Valorile mobiliare disponibile pentru vînzare sunt acele active financiare
nederivate care sunt desemnate drept disponibile în vederea vânzării.
Evidenţa valorilor mobiliare disponibile pentru vânzare se efectuează iniţial la
cost amortizat (sunt recunoscute veniturile din dobânzi, amortizarea scontului
/primei) şi ulterior se evaluează la valoare justă (valoarea de piaţă). Pentru aceasta
zilnic se calculează scontul, dobânda şi prima amortizată, şi lunar (în ultima zi
lucrătoare a lunii) se efectuează reevaluarea valorii mobiliare la valoarea ei de piaţă,
în baza rezultatelor de la ultima licitaţie din luna respectivă.
40
Valoarea justă a VM este comparată cu evaluarea la cost amortizat, iar
diferenţa (profit sau pierdere) aferentă valorilor mobiliare disponibile pentru vânzare
este recunoscută direct în capital, prin situaţia modificărilor în capitalul propriu.
Evidenţa valorilor mobiliare disponibile pentru vânzare se ţine în conturi
analitice, deschise pe fiecare valoare mobiliară în parte în cadrul conturilor sintetice
din grupa de conturi 1160 „Active financiare disponibile pentru vînzare”: 1161
„Valori mobiliare de stat disponibile pentru vînzare”, 1163 „Alte active
financiare disponibile pentru vînzare”.
1. La momentul procurării valorilor mobiliare disponibile pentru vînzare se
întocmeşte formula contabilă:
debit contul 1161 „Valori mobiliare de stat disponibile pentru vînzare” – la
preţ de cumpărare,
credit contul 1031 „Contul Nostro în B.N.M.”.
2. Pentru valorile mobiliare de stat cu dobânda stabilită (cupon) lunar se
calculează veniturile aferente dobânzilor reieşind din perioada deţinerii valorilor
mobiliare:
debit contul 1712 „Dobînda calculată la valorile mobiliare disponibile
pentru vînzare”,
credit contul 4161 „Venituri aferente dobânzilor la valori mobiliare de stat
disponibile pentru vînzare” – la suma dobânzii calculate.
3. La primirea veniturilor aferente dobânzilor suma se reflectă în modul următor:
debit contul 1031 „Contul Nostro în B.N.M.”,
credit contul 1712 „Dobânda calculata la valorile mobiliare disponibile
pentru vînzare”.
La sfârşitul fiecărei perioade gestionare (ultima zi a lunii) se efectuează
reevaluarea valorii de bilanţ (preţul de cumpărare) a valorilor mobiliare disponibile
pentru vînzare la preţul pieţei.
4. La majorarea preţului de piaţă la valorile mobiliare se înregistrează următoarele
formule contabile:
debit contul 1168 „Reevaluarea valorilor mobiliare disponibile pentru
vînzare”,
credit contul 3553 „Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare” – la suma
ajustării.
5. La micşorarea preţului de piaţă la valorile mobiliare:
debit contul 3553 „Diferenţe din reevaluarea valorilor mobiliare”,
credit contul 1168 „Reevaluarea valorilor mobiliare disponibile pentru
vînzare” – la suma ajustării.

3. Contabilitatea valorilor mobiliare deţinute până la scadenţă


Valorile mobiliare păstrate până la scadenţă sunt active financiare nederivate cu
plăţi fixe sau determinabile şi cu o scadenţă fixă pe care banca are intenţia pozitivă şi
capacitatea de a le păstra până la scadenţă. Vânzarea valorilor mobiliare păstrate pînă
la scadenţă nu se permite.
Evidenţa valorilor mobiliare păstrate până la scadenţă se ţine în conturi analitice,
deschise pe fiecare valoare mobiliară în parte în cadrul conturilor sintetice din grupa
de conturi 1180 „Active financiare păstrate pînă la scadenta”: 1181 „Valori
41
mobiliare emise de B.N.M., păstrate pînă la scadenta”, 1182 „Valori mobiliare
de stat (pe termen scurt), păstrate pînă la scadenta” etc.
1. Procurarea valorilor mobiliare cu scont păstrate până la scadenţă la un preţ mai
mic decît valoarea nominală (cu scont):
debit contul „1181/1182 Valori mobiliare păstrate până la scadenţă” - valoarea
nominală,
credit contul 1815 „Decontări cu B.N.M.” - preţul de cumpărare,
credit contul „1192 Contra cont Sconturi la V.M. păstrate până la scadenţă” -
mărimea scontului.
2. Amortizarea lunară a scontului:
debit contul 1192 „Contra cont Sconturi la V.M. păstrate până la scadenţă” –
la mărimea lunară a scontului,
credit contul 4201 „Calcularea sconturilor la valori mobiliare”.
3. Scadenţa valorilor mobiliare cu scont păstrate până la scadenţă:
debit contul 2815 „Decontări cu B.N.M.” – la valoarea nominală,
credit contul 1181/1182 „Valori mobiliare păstrate până la scadenţă”.
4. Procurarea valorilor mobiliare cu primă păstrate până la scadenţă la un preţ mai
mare decît valoarea nominală (cu primă):
debit contul 1181/1182 „Valori mobiliare păstrate până la scadenţă” – la
valoarea nominală,
credit contul 1815 „Decontări cu B.N.M.” – la preţ de cumpărare.
5. Concomitent se întocmeşte suma primei:
debit contul 1191 „Prime la valori mobiliare păstrate pînă la scadenţă”,
contul contul 1815 „Decontări cu B.N.M.”.
6. Lunar prima se amortizează proporţional perioadei de deţinere a valorilor
mobiliare începînd cu data cumpărării valorilor mobiliare până la data scadenţei lor:
debit contul 5201 „Amortizarea primelor la valori mobiliare”,
credit contul 1191 „Prime la valori mobiliare păstrate pînă la scadenta” – la
suma lunară de amortizare a primei.

42
TEMA 8. CONTABILITATEA DEPOZITELOR BANCARE (2 ore)
1. Contabilitatea primirii depozitelor bancare;
2. Contabilitatea dobânzii pentru depozite. Retragerea depozitelor;
3. Garantarea şi căile de promovare a depozitelor.

1. Contabilitatea primirii depozitelor bancare


Depozitele bancare reprezintă numerarul încredinţat unei bănci spre păstrare,
fără specificarea unui termen sau pe un termen anumit fixat, deponentul având
dreptul să-şi retragă conform termenului stabilit disponibilităţile băneşti cu o dobândă
stabilită.
Actualmente practica bancară utilizează diverse conturi de depozitare şi
numărul lor continuă să crească. Acest proces este condiţionat de tendinţa băncilor de
a satisface cerinţelor clienţilor şi de a atrage economiile lor în conturile băncii.
În majoritatea ţărilor conturile de depozit sunt clasificate după următoarele
criterii:
1. Perioada depozitării;
2. Categoria deponenţilor;
3. Categoria valutei în care se deschide contul de depozit;
4. Modul de calculare şi de achitare a dobânzii.
1. În funcţie de perioada depozitării şi scopul plasării, se deosebesc:
· depozite la vedere;
· depozite la termen.
Depozitele la vedere sunt constituite de către persoanele fizice sau juridice
fără a specifica termenul de retragere a acestora. Aceste depozite au un grad înalt de
lichiditate şi de aceea banca stabileşte dobânzi mici sau deloc.
Depozitele la termen sunt constituite de către persoanele fizice sau juridice pe
o perioadă fixată în scopul economisirii. Perioada de depozitare reprezintă un termen
fix, mai mare de o zi lucrătoare. Depunătorii au dreptul să-şi retragă numerarul
depuse numai în termenul indicat în contract. Depozitele respective pot fi cu
acumulare în cazul în care depunătorii au dreptul să-şi alimenteze contul pe întreaga
perioada de acţiune a contractului de depozit.
Depozitele la termen se clasifică în următoarele categorii:
· depozit pe termen scurt (termenul de scadenţă până la an);
· depozit pe termen mediu (termenul de scadenţă de la 1 până la 5 ani);
· depozite pe termen lung (termenul de scadenţă de la 5 ani şi mai mult).
Aceste depozite sunt primite de bancă la rata dobânzii de piaţă, dar spre
deosebire de cele la vedere, rata este mai înaltă.
2. În funcţie de categoria de depunători se deosebesc:
· depozite ale persoanelor fizice care se mai numesc depozite personale.
Persoanele fizice pot să păstreze numerarul în conturi de depozit în monedă naţională
şi în valută străină;
· depozitele persoanelor juridice. Ponderea cea mai mare a depozitelor
agenţilor economici o reprezintă depozitele la vedere şi disponibilităţile băneşti aflate
în conturile curente;
· depozite ale băncilor şi altor instituţii financiare. De regulă,
depozitele băncilor sunt numite plasamente bancare.
43
3. În funcţie de categoria valutei în care se deschide contul de depozit se
deosebesc:
· depozite în monedă naţională;
· depozite în valută. În R.M. băncile practică atragerea resurselor
depozitare în dolari americani şi în Euro.
4. În funcţie de modul de calculare şi de achitare a dobânzii sunt:
· depozite la vedere şi conturi curente fără dobânzi;
· depozite cu dobânzi.
Depozitele pe termen ale clienţilor şi cele de economii se ţin la evidenţă la
grupele de conturi 2370 „Depozite pe termen ale clienţilor” şi 2310 ”Depozite de
economii”, la care sunt prevăzute conturi sintetice pentru fiecare categorie, în
funcţie de depunător.
Pentru a face faţă unor dificultăţi financiare temporare, precum şi în vederea
unor plasamente avantajoase, băncile practică atragerea disponibilităţilor altor bănci
sub formă de depozite. Evidenţa acestora se ţine la conturile grupei 2340 ”Depozite
pe termen ale băncilor”, în funcţie de termenul de depunere.
În continuare se vor expune cele mai frecvente operaţiuni economice şi
formule contabile aferente depozitelor pe termen ale clienţilor.
1. Efectuarea depunerilor iniţiale la conturile de depozit la termen de către
persoanele fizice:
a) în numerar prin casierie
debit conturile 1001, 1004,
credit conturile 2374, 2375, 2376, 2311.
b) din contul curent
debit conturile 2225, 2252,
credit conturile 2374, 2375, 2376, 2311.
2. Efectuarea depunerilor iniţiale de către persoanele juridice din contul curent:
debit conturile 2224, 2251,
credit conturile 2312-2315, 2371-2373.
3. Alimentarea contului de depozit la termen de către persoanele fizice în numerar şi
din contul curent:
debit conturile 1001, 1004, 2225, 2252,
credit conturile 2374, 2375, 2376, 2311.
4. Alimentarea automată din contul de card (pentru depozitele persoanelor fizice):
debit conturile 2259 „Conturi curente ale persoanelor fizice pentru
operaţiuni cu carduri bancare”,
credit conturile 2805 „Decontări cu alte persoane fizice şi juridice”,
debit conturile 2805 „Decontări cu alte persoane fizice şi juridice”,
credit conturile 2374 ,2375, 2376, 2384, 2385, 2386, 2311.
5. Alimentarea contului de depozit la termen de către persoanele juridice din contul curent:
debit conturile 2224, 2251,
credit conturile 2312-2315, 2371-2373.
2. Contabilitatea dobânzii pentru depozite. Retragerea depozitelor
Banca calculează dobânda lunar de la soldul zilnic efectiv de numerar din
contul de depozit, luînd ca bază numărul efectiv de zile în an şi rata anuală a dobînzii,
aplicând relaţia:
44
D = S x Rd x T : 100 x K,
unde D – suma dobânzii calculate, lei;
S – suma soldului de numerar la începutul zilei, lei;
Rd – rata anuală a dobânzii, %;
T – numărul de zile în perioada inclusă în calcul, zile;
K – numărul de zile calendaristice în anul de gestiune (365 zile).
Dobînda poate fi plătită deponentului lunar, trimestrial, anual sau la expirarea
termenului, în funcţie de condiţiile contractuale.
Dobînda se plăteşte clientului în valuta depozitului.
Banca poate revizui rata dobânzii pe parcursul valabilităţii contractului de
depozit în mod unilateral, în funcţie de situaţia pe piaţa financiară. În acest caz, ea
urmează să anunţe în scris deponentul în termenele stabilite de contract, dar nu mai
puţin de 15 zile înainte de modificare.
Dobînda calculată se contabilizează în conturile grupei 2700 „Dobânda
calculată ce urmează să fie plătită”, inclusiv la conturile: 2722 „Dobânda
calculată la depozitele de economii”, 2728 „Dobânda calculată la depozitele pe
termen ale clienţilor” etc.
1. Calcularea dobînzii la depozitele persoanelor fizice şi juridice:
debit conturile 5374, 5375, 5376, 5311, 5312-5315, 5371-5373,
credit conturile 2728, 2722.
2. Plata dobînzii:
a) Transferarea la cont curent:
debit conturile 2728, 2729, 2722 ,
credit conturile 2225, 2252, 2224, 2251.
b) Transferarea la cont de card (pentru persoanele fizice):
debit conturile 2728, 2722 ,
credit conturile 2805 „Decontări cu alte persoane fizice şi juridice”,
debit conturile 2805 „Decontări cu alte persoane fizice şi juridice”,
credit conturile 2259 „Conturi curente ale persoanelor fizice pentru
operaţiuni cu carduri bancare”.
3. Capitalizarea dobânzii:
debit conturile 2728, 2729, 2722,
credit conturile 2374, 2375, 2376, 2311, 2312-2315, 2371-2373.
La expirarea termenului de deţinere a depozitelor, banca este obligată să
restituie numerarul depunătorilor. Retragerea depozitelor poate fi efectuată numai de
către titularii de cont. De asemenea depunătorii pot delega drepturile sale asupra
depozitelor altor persoane numai prin delegaţie autentificată, în care se menţionează
datele de identificare ale persoanei respective, suma de primire a depozitului,
termenul de gestionare a contului de depozit, alte condiţii.
Depunătorii pot retrage anticipat sumele de depozit. În asemenea situaţie, în
funcţie de clauzele contractuale, banca poate (sau nu) reţine suma dobânzii achitate
anterior.
Închiderea conturilor de depozit după expirarea termenului de plasare a
depozitului:
debit conturile 2374, 2375, 2376, 2311, 2312-2315, 2371-2373,
credit conturile 2225, 2252, 2224, 2251.
45
3. Garantarea şi căile de promovare a depozitelor
Conform Legii nr. 575-XV privind garantarea depozitelor persoanelor
fizice în sistemul bancar, băncile sunt obligate să formeze fond de garantare a
depozitelor în monedă naţională şi străină.
Fondul garantează depozitele ce rezultă din disponibilităţile existente în
conturile persoanelor fizice, de asemenea şi cele ce au forma unei datorii către o
persoană fizică, reprezentată printr-un titlu de creanţă emis de bancă.
Plafonul de garantare a depozitelor (suma maximă plătibilă unui deponent)
constituie 6000 lei, indiferent de numărul şi mărimea depozitelor sau valuta în care s-
a format la bancă. În acest scop, potrivit actelor normative în vigoare (Regulamentul
cu privire la stabilirea tarifului procentual folosit pentru determinarea mărimii plăţii
anuale obligatorii), băncile sunt obligate să efectueze plată obligatorie anual B.N.M.
de la suma depozitelor garantate şi declarate de către bancă.
Nu sunt garantate următoarele depozite:
a) depozitele administratorilor băncii;
b) depozitele persoanelor fizice acţionari ai băncii care deţin minim 5 %
din capitalul ei;
c) depozitele soţilor şi rudelor de gradul întâi şi al doilea ale persoanelor
consemnate la pct. a) şi b);
d) alte depozite prevăzute de Legea menţionată.
Mărimea obligaţiei băncii faţă de deponent se calculează prin însumarea tuturor
depozitelor acestuia, inclusiv a dobânzilor datorate şi neplătite la data constatării
indisponibilităţii depozitelor. Dacă banca deţine o creanţă asupra deponentului,
mărimea obligaţiei băncii faţă de acesta se reduce cu mărimea obligaţiei lui, expirate
şi neplătite faţă de bancă.
Fondul poate mandata una sau mai multe bănci să plătească depozitele
garantate. Plata compensaţiilor către deponenţii garantaţi urmează să se efectueze în
termen de cel mult 3 luni da la data primirii informaţiei privind depozitele garantate.
În circumstanţe excepţionale şi în cazuri speciale, cu acordul Guvernului, Fondul
poate prelungi cu cel mult 3 luni termenul de plată a depozitelor în cauză. Guvernul
poate acorda, la solicitarea Fondului, maxim 2 prelungiri, nici una dintre care nu
trebuie să depăşească 3 luni.
Căile de promovare a depozitelor:
· studierea detaliată a activităţii clienţilor pentru identificarea perioadelor de
timp în care aceştia dispun de numerar libere şi care pot fi plasate în bancă sub formă
de depozite la termen;
· atragerea clienţilor mari strategici (care la moment nu sunt clienţi ai băncii)
prin oferirea unor condiţii mai avantajoase comparativ cu băncile clienţilor respectivi;
· utilizarea reclamei în mijloacele mass – media şi în reţeaua de filiale ale
băncii etc.

46
TEMA 9. CONTABILITATEA FAPTELOR ECONOMICE
ÎN VALUTĂ STRĂINĂ (2 ore)
1. Conturile bancare “Nostro” şi “Loro”;
2. Contabilitatea vânzării-cumpărării valutei străine prin virament;
3. Contabilitatea vânzării-cumpărării valutei străine de către punctele de schimb valutar.

1. Conturile bancare “Nostro” şi “Loro”


Operaţiunile valutare includ, operaţiunile legate de trecerea dreptului de
proprietate şi a altor drepturi asupra valutei străine precum şi asupra monedei
naţionale; importul şi exportul în/din Republica Moldova al valorilor valutare;
transferurile unilaterale efectuate de rezidenюi şi nerezidenţi în/din Republica
Moldova; transferurile unilaterale în valuta străina efectuate de rezidenţi şi
nerezidenюi pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi transferurile unilaterale în
monedă naţională efectuate de nerezidenţi pe teritoriul Republicii Moldova.
În conformitate cu Legea privind reglementarea valutara nr.62-XVI
operaţiunile valutare sunt supuse autorizării din partea Băncii Naţionale a Moldovei.
Aceasta presupune permiterea de către B.N.M. a efectuării operaţiunii valutare prin
eliberarea autorizaţiei corespunzătoare.
Pe teritoriul Republicii Moldova activitatea ce ţine de efectuarea operaţiunilor
de schimb valutar cu rezidenюi єi nerezidenţi este realizată numai de către Banca
Naţionala a Moldovei, băncile licenţiate єi unităţile de schimb valutar.
Băncile comerciale pot deschide clienţilor săi următoarele tipuri de conturi în
valută: cont curent; cont de depozit la vedere şi la termen; cont de împrumut etc.
Pentru efectuarea operaţiunilor în valută străină, băncile comerciale deschid
conturi de tip “Nostro” şi “Loro”.
Contul “Nostro” reprezintă contul băncii deschis într-o altă bancă.
Contul “Loro” reprezintă contul altei bănci deschis în banca respectivă.
Pentru a deschide aşa tipuri de conturi, băncile încheie contracte cu privire la
relaţiile de corespondenţă. În contracte se prevăd drepturile şi obligaţiile părţilor,
taxele de comision pentru deservirea contului “Nostro” sau „Loro” şi dobânda
aferentă soldului din cont.
Evidenţa sintetică a operaţiunilor în valută străină se ţine în lei moldoveneşti.
Evidenţa analitică a operaţiunilor în valută străină se ţine în valută străină şi echivalentul
în lei moldoveneşti. În evidenţa contabilă operaţiunile în valută străină se întocmeşte la
cursul oficial ai Băncii Naţionale a Moldovei valabil în ziua efectuării operaţiunii.
Evidenţa contului “Nostro” în valută străină se ţine în contul 1032 „Contul
“Nostro” în bănci”. Este cont de activ. În debitul contului se reflectă înscrierea
mijloacelor valutare în favoarea clientului băncii, iar la credit – trecerea lor la scăderi.
Contul “Loro” se ţine la evidenţă în contul 2032 “Conturi „Loro” ale băncilor”.
Este cont de pasiv. În creditul contului se reflectă înscrierea mijloacelor valutare, iar
în debit – trecerea lor la scăderi.
Plăţile/transferurile prin virament în favoarea persoanelor juridice se reflectă în
evidenţă prin formulele contabile:
a) La sediul central al băncii:
debit contul 1032 „Conturi Nostro în bănci" (în valută străină),
credit contul 2861 „Conturi LORO ale filialelor locale" (în valută străină).
47
b) La filiala băncii (aceeaşi sumă):
debit contul 1861 „Conturi NOSTRO ale filialelor locale" (în valută străină),
credit contul respectiv din grupa de conturi 2220, 2250, 2310 etc. (în valută străină).
La creditarea conturilor curente şi de depozit ale persoanelor fizice se reţine
automat un comision conform tarifelor stabilite şi are loc următoarea înregistrare
contabilă:
debit contul 2225, 2233, 2374, 2375, 2376, 2311 (în valută străină),
credit contul 4677 „Comisioanele băncii pentru ţinerea conturilor clienţilor” (în
moneda naţională).
Plăţile/transferurile prin virament în valută străină din contul clienţilor se
efectuează în limita disponibilităţilor aflate în conturi prin formula contabilă:
debit contul respectiv din grupa de conturi 2220, 2250, 2310 etc. (în valută
străină),
credit contul 2032 „Conturi LORO ale băncilor” (în valută străină).
Concomitent încasarea comisioanelor băncii conform tarifelor stabilite care sunt
suportate de plătitor:
debit contul respectiv din grupa de conturi 2220, 2250, 2310 etc. (în valută
străină),
credit contul 4677 „Comisioanele băncii pentru ţinerea conturilor
clienţilor” (în lei).
2. Contabilitatea vânzării-cumpărării valutei străine prin virament
Operaţiunile de schimb valutar prin virament sunt tranzacţiile de schimb
valutar (forex) fără numerar efectuate în baza cererilor depuse de clienţi sau în urma
negocierilor directe.
Tranzacţie de schimb valutar (forex) reprezintă schimbul unei sume într-o
valută oarecare contra sumei în altă valută la o rată şi dată a valutării stabilite în
momentul încheierii tranzacţiei.
În cererile depuse de către clienţi se indică intenţia de cumpărare - vânzare sau
convertirea valutei. Cererile depuse sunt executate de către bancă în funcţie de
situaţia pe piaţa valutară (cererea şi oferta de valută străină) şi nu poartă caracter
obligatoriu pentru bancă. Spre exemplu, BC ”Moldova – Agroindbanc” S.A.
prestează clienţilor săi următoarele tipuri de servicii de schimb valutar:
· „Today” – „T” – data valutării în aceiaşi zi;
· „Spot” – „T+2” – data valutării se efectuează cel tîrziu peste 2 zile după
încheierea tranzacţiei;
· „Forward” – suma, valuta, rata de schimb şi data valutării sunt fixate în
momentul încheierii contractului, iar tranzacţia este efectuată la o dată viitoare
stabilită, de obicei după mai mult de două zile lucrătoare de la ziua încheierii
tranzacţiei.
Persoanele autorizate de a efectua operaţiuni valutare din numele băncii sunt
dealerii (lucrătorii secţiei „Operaţiuni pieţe financiare”) care generalizează şi execută
toate operaţiunile de schimb valutar prin virament în cadrul băncii.
Operaţiunile de schimb valutar prin virament pentru clienţii sunt prestate în
prezent de toate băncile din RM, condiţiile oferite fiind practic identice, dar care (în
funcţie de posibilităţile şi resursele disponibile) pot să difere în operativitatea

48
executării şi cursul oferit la tranzacţii (de obicei, majoritatea băncilor nu încasează
comision, ci diferenţă de curs din operaţiunile de cumpărare - vânzare).
În scopul menţinerii stabilităţii monedei naţionale şi a prevenirii transferului
speculativ de capital din R.M., B.N.M. stabileşte restricţii la efectuarea operaţiunilor
în valută străină. Astfel, potrivit art. 23 din Legea privind reglementarea valutara
nr.62-XVI persoanele juridice rezidente pot efectua plăţi şi transferuri din Republica
Moldova în străinătate în favoarea altor rezidenţi numai în scopul:
a) achitării serviciilor prestate de către misiunile diplomatice, oficiile consulare şi alte
reprezentanţe oficiale ale Republicii Moldova peste hotare;
b) acordării unei donaţii în favoarea unei persoane fizice rezidente care se afla în
străinătate în suma ce nu depăşeşte 10 000 de euro (sau echivalentul lor), conform
legislaţiei Republicii Moldova;
c) întreţinerii reprezentantelor de peste hotare ale persoanelor juridice rezidente;
d) achitării salariilor єi a altor retribuţii salariaюilor persoanelor juridice rezidente
care muncesc în străinătate;
e) achitării cheltuielilor ce ţin de deplasarea salariaюilor persoanelor juridice
rezidente detaşaţi în străinătate, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova etc.
Băncile stabilesc de sine stătător cursurile de cumpărare şi vânzare a valutei
străine la tranzacţiile cu persoanele juridice. În acelaşi timp, aceste cursuri pot fi
stabilite unice pentru toţi clienţii, cât şi individual pentru fiecare client.
Conform Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a
operaţiunilor valutare, persoana fizică rezidentă poate efectua transferul în
străinătate al numerarului destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui
membru al familiei –persoana fizică rezidenta care se afla în străinătate şi transferul
numerarului destinate cheltuielilor familiale în favoarea fiecărui membru al familiei –
persoana fizica nerezidentă, după cum urmează:
a) transfer unic în suma ce nu depăşeşte 1000 euro (sau echivalentul lor) – fără
prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă legătura de rudenie /relaţia de
căsătorie;
b) transfer unic în suma mai mare de 1000 euro (sau echivalentul lor), dar care
nu depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) – la prezentarea la bancă a
documentelor ce confirma legătura de rudenie /relaţia de căsătorie (certificat de
naştere, certificat de căsătorie s.a.);
c) transfer în suma ce depăşeşte 10000 euro (sau echivalentul lor) – la
prezentarea la bancă a documentelor ce confirma legătura de rudenie /relaţia de
căsătorie, precum şi a documentelor ce confirmă necesitatea efectuării plăţii
/transferului de către persoana fizica în favoarea căreia se efectuează transferul şi
conţin date despre suma plăţii /transferului.
Conturile în valută străină se ţin la evidenţă în aceleaşi conturi sintetice, ca şi
conturile deschise în valută naţională. Evidenţa analitică se organizează în baza
conturilor personale, pe tipuri de valută şi titulari de cont. La numerotarea contului
personal se indică codul valutei. Pot fi utilizate coduri internaţionale sau interne (de
exemplu, codul internaţional pentru dolarii americani constituie 840; EURO - 978).
Operaţiile în valută străină se întocmeşte în evidenţă la cursul oficial stabilit de
B.N.M. Pe măsura modificării cursului se efectuează reevaluarea soldurilor

49
conturilor. Rezultatul reevaluării se reflectă în contul 4661 „Venituri/pierderi din
reevaluarea valutei străine”.
Ca urmare a operaţiunilor de vânzare-cumpărare a valutei străine, banca poate
obţine venituri sau pierderi care se determină ca diferenţa dintre cursul oficial al
B.N.M. şi cursul autorizat de bancă. Diferenţa de curs valutar se reflectă în contul
4654 „Venituri/pierderi din comercializarea valutei străine”. În creditul contului
se reflectă veniturile constatate, iar în debit – pierderile.
La cumpărarea valutei străine de către client se întocmeşte înregistrarea
contabilă:
debit contul 2224 (cont în monedă naţională),
credit contul 2224 (cont în valută străină),
debit/credit contul 4654 – la diferenţa dintre cursul autorizat şi cel oficial.
Exemplu. Clientul a cumpărat 1000 $. Cursul oficial constituie 10,2 lei pentru
un dolar, iar cursul autorizat de vânzare - 10,25 lei.
Operaţiunea de vânzare a valutei străine se reflectă în conturi în felul următor:
debit contul 2224 – 10250 lei,
credit contul 2224 – 1000 $ - 10200 lei,
credit contul 4654 – 50 lei.
La vânzarea valutei străine de către client se reflectă înregistrarea contabilă:
debit contul 2224 (cont în valută străină),
credit contul 2224 (cont în monedă naţională),
debit/credit contul 4654 -– la diferenţa dintre cursul autorizat şi cel oficial.
Exemplu. Clientul a vândut 1000 $. Cursul oficial constituie 10,2 lei pentru un
dolar american, iar cursul autorizat de cumpărare - 10,1 lei.
Operaţiunea de cumpărare a valutei străine de către bancă se reflectă în conturi
în felul următor:
debit contul 2224 – 1000 $ – 10200 lei,
credit contul 2224 – 10100 lei,
credit contul 4654 – 100 lei,
iar dacă cursul de cumpărare ar constitui 10,4 lei pentru un dolar, atunci:
debit contul 2224 – 1000 $ – 10200 lei,
debit contul 4654 – 200 lei,
credit contul 2224 – 10400 lei.

3. Contabilitatea vânzării-cumpărării valutei străine de către punctele de schimb


valutar
Circulaţia numerarului în punctul de schimb valutar (P.S.V.) se întocmeşte în
contul 1003 „Numerar în punctul de schimb valutar al băncii licenţiate”. În
debitul contului se înregistrează încasarea mijloacelor în valută străină, iar în credit –
trecerea lor la scăderi. Alimentarea cu numerar a punctelor de schimb valutar are loc
din casa de operaţiuni. În acest caz se întocmeşte formula contabilă:
debit contul 1003, credit contul 1001.
Pentru evidenţa numerarului în valută străină, în cadrul contului 1003 se
deschid conturi analitice pentru fiecare tip de valută (de exemplu, 1003840– numerar
în dolari americani, 1003978 – numerar în Euro).

50
Pentru punctele de schimb valutar banca stabileşte un curs aparte de schimb a
valutei străine. Astfel, la cumpărarea valutei străine de către punctele de schimb
valutar a băncii se întocmeşte formula contabilă:
debit contul 1003 în valută străină (suma valutei primite şi echivalentul în lei
moldoveneşti - la cursul oficial al B.N.M.),
credit contul 1003 în lei moldoveneşti (suma echivalentului în lei moldoveneşti
a valutei străine la cursul de cumpărare),
credit contul 4654 (diferenţa de curs dacă cursul de cumpărare este mai mic
decît cursul oficial al B.N.M.), sau
debit contul 4654 (diferenţa de curs dacă cursul de cumpărare este mai mare
decît cursul oficial al B.N.M.).
La vânzarea valutei străine de către P.S.V. a băncii se întocmeşte formula
contabilă inversă:
debit contul 1003 în lei moldoveneşti (suma echivalentului în lei moldoveneşti
a valutei străine la cursul de vînzare),
credit contul 1003 în valută străină (suma valutei străine vândute şi
Echivalentul în lei moldoveneşti - la cursul oficial al B.N.M.),
credit contul 4654 (diferenţa de curs, dacă cursul de vânzare este mai mare
decât cursul oficial al B.N.M.), sau
debit contul 4654 (diferenţa de curs dacă cursul de vânzare este mai mic decât
cursul oficial al B.N.M.).
Exemplu. S-a cumpărat de casa pentru schimbul valutei 100 $ la cursul de
10,10 lei pentru un dolar, iar cursul autorizat de bancă constituie 10,15 lei.
Operaţiunea de vânzare se reflectă în conturi în felul următor:
debit contul 1003 – 100 $ – 1015 lei,
credit contul 1003 – 1010 lei,
credit contul 4654 – 5 lei.
Taxa de comision pentru vânzarea valutei străine persoanelor fizice constituie 0,01 %
şi se întocmeşte formula contabilă:
debit contul 1003, credit contul 4674.
Depistarea surplusurilor, sau neajunsurilor de numerar la P.S.V.
1. Surplusul de numerar depistat la numărarea numerarului la P.S.V:
debit contul 1003,
credit contul 2805 "Decontări cu alte persoane fizice şi juridice".
2. Neajunsul de numerar depistat la numărarea numerarului la P.S.V. se
întocmeşte în evidenţa contabilă prin reglarea situaţiei P.S.V. şi reflectarea
neajunsului la casa operaţională:
debit contul 1804 „Decontări cu salariaţii băncii”,
credit contul 1003 "Numerar în punctul de schimb valutar".

51
TEMA 10. CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
BANCARE (2 ore)
1. Contabilitatea veniturilor bancare;
2. Contabilitatea cheltuielilor bancare;
3. Determinarea şi contabilitatea rezultatului financiar al activităţii băncii.

1. Contabilitatea veniturilor bancare


Contabilitatea veniturilor este reglementată de prevederile I.A.S. 18 „Venituri”,
Codul fiscal, alte acte normative.
Conform I.A.S. 18, venitul reprezintă fluxul brut de beneficii economice dintr-
un exerciţiu financiar primit de o entitate în urma activităţii obişnuite ale acesteia.
Venitul se înregistrează în baza contabilităţii de angajamente, adică în perioada
când a fost constatat, indiferent de momentul efectiv al încasării mijloacelor.
Prin constatarea venitului se înţelege stabilirea perioadei de gestiune în care
venitul urmează a fi reflectat în conturile contabile.
Veniturile băncii se întocmeşte în clasa 4 “Venituri” a Planului de conturi al
evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova.
Evidenţa analitică a veniturilor se întocmeşte în conturile analitice separate,
care se deschid pentru fiecare tip de venituri. Datele din conturile analitice personale
se generalizează pe conturile sintetice.
Toate veniturile băncii se clasifică în:
· venituri aferente dobânzii;
· venituri neaferente dobânzii (venituri din taxe şi comisioane).
Veniturile aferente dobânzii ţin de activitatea de bază a băncilor. Ponderea
cea mai mare o ocupă veniturile sub formă de dobânzi obţinute ca urmare a creditelor
acordate. În afară de aceasta, băncile obţin venituri sub formă de dobânzi de la
conturile „Nostro”, plasările la termen, dobânzi de la valorile mobiliare investiţionale
şi overnight.
Veniturile aferente dobânzii se întocmeşte în evidenţă conform contabilităţii de
angajamente. Această metodă constă în aceea că dobânda se întocmeşte la veniturile
băncii în perioada în care s-a calculat şi nu depinde de faptul, dacă a fost achitată sau nu.
Dobânda calculată se raportează la veniturile băncii conform principiului
acumulării lor (sau metoda de sporire).
Astfel, la calcularea venitului aferent dobînzii se întocmeşte formula contabilă:
debit conturile grupei 1700 „Dobânda calculată şi alte venituri ce urmează
să fie primite” – la suma dobânzii calculate ce urmează să fie primită,
credit conturile grupelor 4230, 4260, 4290 etc. – la suma veniturilor constatate
sub formă de dobânzi,
şi respectiv la încasarea dobânzii:
debit conturile 1031, 1001, 2224,
credit conturile grupei 1700.
Încasarea veniturilor parţial sau complet poate fi efectuat anticipat reflectându-se
prin următoarele formule contabile:
a) înregistrarea veniturilor anticipate transferate de către plătitor:
debit contul 1031, 1001, 2224,
credit contul 2761 „Dobânda necâştigată primită“.
52
b) reflectarea în perioada respectivă
debit contul 2761 „Dobînda necâştigată primită “
credit contul respectiv din grupa 1700.
Veniturile neaferente dobînzii (din taxe şi comisioane) reprezintă veniturile
sub formă de comisioane, amenzi, penalităţi, venituri obţinute din comercializarea
imobilizărilor corporale şi necorporale, valorilor mobiliare etc.
Particularităţile evidenţei veniturilor neaferente dobânzii constau în aceea că
ele se întocmeşte în conturi conform contabilităţii de casă, adică în momentul
încasării lor. La încasarea sumelor de venituri respective se întocmeşte formula
contabilă:
debit contul 1031, 1001, 2224,
credit conturile 4651, 4654, 4679 etc.
Încasarea veniturilor parţial sau complet poate fi efectuat anticipat reflectându-se
prin următoarele formule contabile:
a) înregistrarea veniturilor anticipate transferate de către plătitor:
debit contul 1031, 1001, 2224,
credit contul 2762 „Venituri anticipate aferente subvenţiilor”.
b) reflectarea în perioada respectivă
debit contul 2762 „Venituri anticipate aferente subvenţiilor”,
credit contul 4651, 4654, 4679 etc.

2. Contabilitatea cheltuielilor bancare


Cheltuielile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice înregistrate în
perioada de gestiune sub formă de ieşiri, reduceri ale valorii activelor sau de creşteri
ale datoriilor care contribuie la diminuări ale capitalului propriu (rezultatului
financiar), altele decît cele rezultate din distribuirea acestuia proprietarilor.
Cheltuielile băncii se întocmeşte în clasa 5 „Cheltuieli” a Planului de conturi
al evidenţei contabile în bănci.
Cheltuielile băncii se întocmeşte pe conturile analitice separate, care se deschid
pentru fiecare tip de cheltuieli. Datele din conturile analitice personale se
generalizează pe conturile sintetice.
Cheltuielile băncii se clasifică:
· cheltuieli aferente dobânzii;
· cheltuieli neaferente dobînzii (cheltuieli din taxe şi comisioane).
Cheltuielile aferente dobânzii sunt legate de plata dobânzii aferente
operaţiunilor pasive ale băncii, şi anume: dobânda calculată pentru depozitele primite
de la clienţi, pentru titlurile de valoare emise de către bancă, la contul „Loro”, la
plasările la termen primite de la alte bănci, dobânda pentru împrumuturile primite de
la organizaţiile financiare etc.
La calcularea dobânzii se constată cheltuieli care se reflectă în conturi în felul
următor:
debit conturile grupelor 5030, 5060, 5090, 5100 etc. – la suma cheltuielilor
constatate sub formă de dobândă,
credit conturile grupei 2700 - la suma dobânzii calculate ce urmează să fie
plătită,
şi respectiv, la achitarea ei:
53
debit conturile grupei 2700,
credit conturile 1031, 2224, 1001.
Recalcularea dobânzii calculate în plus neachitate clientului (conform
condiţiilor contractului de depozit) din motivul închiderii contului de depozit înainte
de expirarea termenului de scadenţă:
debit conturile 2728, 2729, 2722,
credit conturile 5374, 5375, 5376, 5384, 5385, 5386, 5311.
Cheltuielile neaferente dobînzii (din taxe şi comisioane) prezintă comisioanele
şi taxele plătite de bancă, cheltuielile pentru întreţinerea clădirilor, mobilei,
cheltuielile de remunerare a salariaţilor, amenzile, penalităţile plătite etc.
Cheltuielile neaferente dobânzii se întocmeşte în evidenţă conform
contabilităţii de casă, adică în momentul efectuării lor. De exemplu, la calcularea
amortizării clădirilor se întocmeşte formula contabilă:
debit contul 5683,
credit contul 1683.
iar la plata amenzilor, penalităţilor:
debit conturile grupei 5950,
credit conturile 1031, 2224.

3. Determinarea şi contabilitatea rezultatului financiar al activităţii băncii


În ultima zi a anului gestionar se efectuează transferarea soldurilor conturilor
de venituri din clasa 4-a şi soldurilor de cheltuieli din clasa 5-a la contul 3504
„Rezultat al exerciţiului financiar” prin formulele contabile:
debit conturile clasei 4 ”Venituri”,
credit contul 3504 „Rezultat al exerciţiului financiar”,
şi respectiv:
debit contul 3504 „Rezultat al exerciţiului financiar”,
credit conturile clasei 5 „Cheltuieli”.
Soldul contului 3504 reprezintă rezultatul exerciţiului financiar al activităţii
băncii.
Venit impozabil (pierdere fiscală) – venitul (pierderea) contabil al perioadei
de gestiune corectat în conformitate cu regulile stabilite de legislaţia fiscală.
Suma venitului impozabil se stabileşte în Declaraţia cu privire la impozitul pe
venit dar în evidenţa contabilă nu se întocmeşte.
La începutul anului de gestiune, băncile stabilesc în Politicile contabile metoda
de achitare a impozitului pe venit conform termenelor de achitare a impozitului pe
venit stabilite de Codul fiscal. Astfel, potrivit art. 84 din Codul fiscal, băncile sunt
obligate să achite impozitul pe venit în rate, reieşind din sume egale cu ¼ din:
· suma calculată drept impozit ce urmează să fie plătită în anul respectiv, sau
· impozitul ce urma să fie plătit pentru anul precedent.
La achitarea prealabilă a impozitului pe venit pe parcursul anului, băncile respectă
concomitent convenţia fundamentală a contabilităţii – contabilitatea de angajamente,
potrivit căreia calculează şi reflectă cheltuielile privind impozitul pe venit.
Mărimea impozitului pe venit calculată se raportează la cheltuieli prin formula
contabilă:
debit contul 5991 „Impozitul pe venit”,
54
credit contul 2801 „Datorii curente privind impozitul pe venit”.
Mărimea impozitului transferată prealabil se reflectă în contul 1762 „Plăţi
anticipate în buget” prin următoarea formula contabilă:
debit contul 1762,
credit contul 1031.
Compensarea datoriei curente din contul plăţilor anticipate în buget, se reflectă
prin formula contabilă:
debit contul 2801, credit contul 1762.
Profitul net înregistrat în contul 3504 poate fi folosit în modul determinat de
adunarea generală a acţionarilor băncii, şi anume: pentru plata dividendelor, formarea
rezervelor, alte scopuri reieşind din perspectivele de dezvoltare a băncii, interesele de
asigurare a stabilităţii şi capacităţii de concurenţă a instituţiei financiare. Suma
profitului neutilizat se transferă din contul 3504 în contul 3505 „Rezultat reportat”
prin formula contabilă:
debit contul 3504, credit contul 3505.
De menţionat că cota impozitului pe venit pentru anul 2014 constituie 12 %.

55
TEMA 11. CONTABILITATEA CAPITALULUI PROPRIU (2 ore)
1. Contabilitatea capitalului social;
2. Contabilitatea rezervelor;
3. Contabilitatea capitalului secundar.

1. Contabilitatea capitalului social


Modul de constituire a capitalului social este reglementat prin Legea instituţiilor
financiare şi regulamentele emise de B.N.M.
Banca, ca societate pe acţiuni, se consideră persoană juridică din momentul
înregistrării ei în Registrul de stat. Toate operaţiunile financiar-economice privind
constituirea băncii se întocmeşte în evidenţa contabilă în luna în care s-a efectuat
înregistrarea de stat a băncii şi a fost eliberată autorizaţia de a desfăşura activităţi
financiare.
Capitalul propriu al băncii este constituit din: capitalul social, surplusul de
capital, capitalul de rezervă, profit nerepartizat.
Capitalul social al băncii reprezintă valoarea aporturilor primite de la acţionari
în contul achitării acţiunilor şi este egal cu valoarea nominală a acţiunilor plasate.
Acţiunile plasate se consideră acţiunile complet achitate de către primii acţionari în
funcţie de tipul de licenţă obţinută de către bancă.
Toate acţiunile oferă drepturi acţionarilor în funcţie de tipul acestora. Astfel,
deţinătorii de acţiuni ordinare au dreptul de a participa la adunarea generală a
acţionarilor şi de a-şi exercita votul în scopul aprobării diferitelor instrucţiuni, ordine
ce sunt de competenţa lor. Deţinătorii de acţiuni preferenţiale au dreptul de a primi
dividende fixate sau nefixate la finele fiecărui an.
Băncile comerciale trebuie să menţină în permanenţă un nivel minim al
capitalului social în conformitate cu reglementările B.N.M.
Pentru generalizarea informaţiei privind starea şi mişcarea capitalului social sunt
destinate conturile grupei 3000 „Capital social al băncii” care include conturile:
3001 „Acţiuni ordinare plasate”, 3003 „Acţiuni preferenţiale plasate”, 3005
„Contra - cont „Acţiuni ordinare de tezaur” şi 3006 ”Contra - cont „Acţiuni
preferenţiale de tezaur”.
Conturile 3001 şi 3003 sunt conturi de pasiv. În creditul conturilor se reflectă
valoarea nominală a acţiunilor plasate, iar în debit – reducerea valorii nominale şi
anularea lor. Conturile 3005 şi 3006 sunt conturi de activ. În debitul acestor conturi
se reflectă valoarea acţiunilor de tezaur răscumpărate de bancă, iar în credit –
anularea lor.
După eliberarea autorizaţiei şi înregistrarea de stat a acţiunilor, numerarul
acumulat în contul provizoriu cumulativ deschis la B.N.M, se transferă în contul
băncii deschis la B.N.M. cu reflectarea ulterioară în contul “Nostro”. În situaţia
respectivă se întocmeşte formula contabilă:
debit contul 1031,
credit conturile 3001, 3003.
Dacă la constituirea băncii plata pentru acţiunile plasate depăşeşte valoarea
nominală a acestora, această depăşire constituie capitalul suplimentar al băncii şi se
reflectă prin următoarea formulă contabilă:
debit contul 1031,
56
credit contul 3501.
Dacă acţiunile plasate s-au vândut la un preţ mai mare decât cel nominal,
diferenţa constatată se raportează la surplusul de capital:
debit contul 1031,
credit contul 3501.
Concomitent la conturile memorandum se înregistrează:
a) Valoarea nominală a acţiunilor neplasate
- 7802 “Acţiuni ordinare neplasate”
- 7812 “Acţiuni preferenţiale neplasate”
La intrare în conturi se înregistrează acţiunile nesubscrise destinate plasării.
La ieşire din conturi se înregistrează subscrierea acţiunilor destinate plasării sau
anularea acţiunilor neplasate destinate spre plasare după neînregistrarea emisiunii de
către organele competente.
b) Valoarea nominală a acţiunilor plasate
- 7804 “Acţiuni ordinare aflate în circulaţie – cota monetară”
- 7814 “Acţiuni preferenţiale aflate în circulaţie – cota monetară”
La intrare în conturi se înregistrează acţiunile în formă monetară plasate.
La ieşire din conturi se înregistrează anularea acţiunilor conform legislaţiei în
vigoare.
În cazul în care Banca utilizează acţiuni materializate atunci se înregistrează la intrare
în contul 7611 „Formulare tipizate de documente primare cu regim special în
depozit” la care se întocmeşte formularele certificatelor acţiunilor.
Băncile pot majora capitalul social prin înscrierea de noi aporturi. Majorarea
poate fi efectuată în rezultatul:
1. Emisiunii suplimentare;
2. Emisiunii restructurate care duce la majorarea capitalului social.
Emisiunea suplimentară poate fi efectuată pe seama:
a) Atragerii numerarului. Înregistrările contabile sunt aceleaşi ca şi în cazul
constituirii băncii, adică:
debit contul 1031,
credit conturile 3001, 3003;
b) capitalului propriu:
debit conturile 3504, 3505, 3501, 3507,
credit conturile 3001, 3003.
Emisiunile restructurate care condiţionează majorarea capitalului social
includ:
a) convertirea acţiunilor plasate în acţiuni cu valoarea nominală mai mare.
Dacă potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor s-a majorat valoarea nominală
a acţiunilor plasate din contul capitalului propriu, atunci aceasta se reflectă prin
formula contabilă:
debit conturile 3504, 3505, 3501, 3507,
credit conturile 3001, 3003.
Dacă valoarea nominală a acţiunilor s-a majorat din contul aporturilor băneşti ale
acţionarilor, această operaţiune se reflectă prin următoarea înregistrare contabilă:
debit contul 1031,

57
credit contul 2805.
b) convertirea obligaţiunilor convertibile în acţiunile emisiei suplimentare:
debit conturile 2181, 2183,
credit conturile 2186, 3001, 3003.
Reducerea capitalului social al băncii poate fi efectuată în rezultatul:
1. Emisiunii restructurate care duce la reducerea capitalului social (prin
reducerea valorii nominale a acţiunilor – denominalizarea). La denominalizarea
acţiunilor numărul lor nu se modifică. Reducerea valorii nominale a acţiunilor
micşorează capitalul social şi se întocmeşte în evidenţă în felul următor:
debit conturile 3001, 3003,
credit conturile 3504, 3505.
2. Anularea acţiunilor de tezaur:
debit contul 3001, 3003
credit conturile 3005, 3006.
Concomitent la conturile memorandum se înregistrează:
la ieşire din conturi
- 7804 “Acţiuni ordinare aflate în circulaţie – cota monetară”
- 7814 “Acţiuni preferenţiale aflate în circulaţie – cota monetară”
şi/sau
- 7805 “Acţiuni ordinare aflate în circulaţie – cota de avere (emisia iniţială)”
- 7815 “Acţiuni preferenţiale aflate în circulaţie – cota de avere (emisia
iniţială)”
Acţiunile de tezaur sunt acţiunile plasate de bancă, achiziţionate sau
răscumpărate de ea de la acţionarii.
Concomitent în conturile memorandum se înregistrează ieşirile de acţiuni
ordinare şi preferenţiale.

2. Contabilitatea rezervelor
În condiţiile economiei de piaţă o mare însemnătate are formarea rezervelor în
componenţa capitalului propriu al băncii care se tratează ca o măsură de precauţie
rezonabilă pentru înlăturarea dereglărilor în desfăşurarea normală a activităţii
financiare. Băncile formează capital de rezervă. Mărimea acestuia, modul de formare
şi de utilizare sunt stabilite de legislaţia în vigoare.
Astfel, capitalul de rezervă trebuie să constituie cel puţin 10 % din mărimea
capitalului social al băncii. Volumul vărsămintelor se stabileşte de adunarea generală
a acţionarilor şi va constitui nu mai puţin de 5% din profitul net al societăţii.
Capitalul de rezervă se ţine la evidenţă în contul 3502 „Capital de rezervă”. În
creditul contului se înregistrează formarea capitalului, iar în debit – utilizarea lui.
La formarea rezervelor se reflectă formula contabilă:
debit contul 3504,
credit conturile 3502, 3507, 3509.
Rezervele formate sunt utilizate pentru acoperirea pierderilor şi/sau plata
dobânzii aferente obligaţiunilor băncii etc. La acoperirea pierderilor anului curent se
reflectă formula contabilă:
debit conturile 3502, 3507,
credit contul 3504.
58
La acoperirea pierderilor anilor anteriori:
debit contul 3507,
credit conturile 3505.
3. Contabilitatea capitalului secundar
Capitalul secundar reprezintă o parte componentă a capitalului propriu şi
cuprinde diferenţele din reevaluarea activelor imobilizate.
Diferenţele din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale se
întocmeşte în contabilitate în baza actului de reevaluare a imobilizărilor corporale şi
necorporale.
Evidenţa analitică a diferenţelor din reevaluare se ţine pe tipuri, categorii,
grupe omogene de active, iar în cadrul acestora – pe fiecare obiect reevaluat.
Evidenţa capitalului secundar se ţine în conturile grupei 3550 ”Capital
secundar”, în cadrul căruia se includ următoarele conturi: 3551 ”Diferenţe din
reevaluarea imobilizărilor corporale, 3552 ”Diferenţe din reevaluarea
imobilizărilor necorporale” şi 3553 „Diferenţe din reevaluarea activelor
financiare disponibile pentru vînzare”.
În creditul conturilor se reflectă majorarea valorii de bilanţ a activelor
reevaluate şi decontarea sumei micşorării valorii de bilanţ a activelor reevaluate
anterior la momentul ieşirii acestora (casării, vânzării, transmiterii cu titlu gratuit
etc.). În debitul conturilor se reflectă reducerea valorii de bilanţ a activelor reevaluate
şi decontarea la venituri a sumei majorării valorii de bilanţ a activelor reevaluate
anterior la momentul ieşirii acestora.
La înregistrarea majorării valorii de bilanţ a imobilizărilor corporale şi
necorporale în urma reevaluării lor se întocmeşte formula contabilă:
debit conturile grupelor 1600, 1630,
credit conturile 3551, 3552.
şi respectiv la ieşirea activelor din gestiune se casează diferenţa de reevaluare:
debit conturile 3551, 3552,
credit conturile grupei 4920.
La înregistrarea reducerii valorii de bilanţ a imobilizărilor corporale şi
necorporale în urma reevaluării lor se întocmeşte formula contabilă:
debit conturile 3551, 3552,
credit conturile grupelor 1600, 1630.
şi respectiv la ieşirea activelor din gestiune se casează diferenţa de reevaluare:
debit conturile grupei 5920,
credit conturile 3551, 3552.

59
TEMA 12. SITUAŢIILE FINANCIARE (2 ore)
1. Conţinutul şi modul de întocmire a bilanţului;
2. Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei de profit şi pierdere;
3. Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei fluxurilor de numerar.
1. Conţinutul şi modul de întocmire a bilanţului
În corespundere cu prevederile Legii contabilităţii, băncile fac parte din
categoria entităţilor de interes public. Prin urmare, întocmesc şi prezintă situaţii
financiare semianuale şi anuale.
Situaţiile financiare anuale cuprind:
a) bilanţul;
b) situaţia de profit si pierdere (rezultatului global);
c) situaţia modificărilor capitalului propriu;
d) situaţia fluxurilor de numerar;
e) notele la situaţiile financiare.
Exerciţiul financiar în anul de gestiune începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decem-
brie, şi include toate operaţiunile economice efectuate la bancă în perioada respectivă.
Situaţiile financiare ale băncii vor fi întocmite în conformitate cu I.F.R.S. şi
prevederile regulamentelor în vigoare ale B.N.M. aplicabile rapoartelor financiare.
Răspunderea pentru ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară revine
Preşedintelui Comitetului de Direcţie al Băncii.
Bilanţul reflectă activele şi obligaţiunile care se grupează în funcţie de
conţinutul lor şi ordinea lichidităţii. Aceasta corespunde cu termenul rambursării lor.
Informaţia bilanţului şi anexelor aferente asigură determinarea indicatorilor
lichidităţii şi solvabilităţii băncii, precum şi a riscurilor aferente activelor şi obligaţiunilor.
Prin lichiditate se înţelege disponibilitatea mijloacelor suficiente pentru
asigurarea plăţilor depozitelor şi altor obligaţiuni financiare către plată.
Prin solvabilitate se subînţelege surplusul activelor asupra obligaţiunilor şi,
prin urmare, mărimea corespunzătoare a capitalului băncii.
Banca este supusă riscului lichidităţii şi riscurilor care reiese din fluctuaţia
cursurilor valutare, dinamica ratelor dobânzii, schimbarea preturilor de piaţă şi
falimentarea sau insolvabilitatea părţii opuse.
Bilanţul constă din 2 compartimente:
1. Active, care includ: numerar şi echivalente de numerar, active financiare deţinute
pentru tranzacţionare, împrumuturi şi creanţe, investiţii păstrate pînă la scadenţă, imobilizări
corporale şi necorporale, active ce ţin de contractele de asigurare şi reasigurare, active
imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute pentru vînzare, alte active.
2. Obligaţiuni care include: Obligaţiuni financiare deţinute pentru tranzac-
ţionare, obligaţiuni financiare evaluate la cost amortizat, angajamente în cadrul
contractelor de asigurare şi de reasigurare, alte obligaţiuni, capital şi rezerve etc.
Activele şi obligaţiunile curente şi la termen nu sunt prezentate separat, deoarece
majoritatea activelor şi obligaţiunilor băncii pot fi comercializate sau decontate în viitorul
apropiat. Banca trebuie să dezvăluie valoarea justă a activelor şi obligaţiunilor financiare.
Valoarea justă reprezintă valoarea cu care un activ poate fi tranzacţionat sau o datorie
poate fi stinsă intre părţi independente în cazul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.
Astfel, banca trebuie să reflecte la valoarea justă următoarele tipuri de active
financiare, dar nelimitându-se la acestea:
60
· creditele şi creanţele;
· investiţiile deţinute până la scadenţă;
· activele financiare disponibile pentru vânzare.

2. Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei de profit şi pierdere


Situaţia de profit şi pierdere reflectă veniturile şi cheltuielile care se grupează
în funcţie de conţinutul lor. Astfel, veniturile cuprind:
· venituri aferente dobânzilor (de exemplu, pentru numerarul împrumutate
băncilor, pentru creditele oferite, dobânzi la valorile mobiliare investiţionale şi
procurate pentru vânzare, alte venituri);
· venituri neaferente dobânzilor (din taxe şi comisioane de exemplu, din
vânzarea valorilor mobiliare cumpărate pentru vânzare, din operaţiunile cu valută
străină, aferente comisioanelor, alte venituri).
Cheltuielile se divizează în:
· cheltuieli aferente dobânzilor (de exemplu, pentru numerarul împrumu-
tate de la bănci, pentru împrumuturile overnight, depozitele primite de la persoanele
fizice şi juridice, alte cheltuieli);
· cheltuieli neaferente dobânzilor (din taxe şi comisioane de exemplu,
privind remunerarea muncii, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii şi
prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, amortizarea mijloacelor fixe,
impozite şi taxe, plata serviciilor de consalting şi audit etc.);
· impozit pe venit.
Veniturile şi cheltuielile aferente dobânzii se dezvăluie separat în scopul asigurării
înţelegerii complete a structurii şi cauzelor modificării venitului net aferent dobânzilor.
Venitul net din dobânzi este determinat de rata dobânzii aplicate, precum şi de
mărimea sumelor împrumuturilor atrase şi creditelor acordate. Ar fi util ca la situaţia
de profit şi pierdere să se ofere comentarii cu privire la ratele medii ale dobânzilor,
valoarea medie a activelor şi obligaţiunilor purtătoare de dobândă pentru perioada
analizată. În cazul în care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Guvernul poate să
ofere suport financiar băncilor, constituind depozite şi alte facilităţi de credit, la care
ratele dobânzilor sunt mai joase decât ratele de piaţă, sunt necesare comentarii
referitoare la mărimea acestor depozite şi a facilităţilor de credit, precum şi la
impactul lor asupra mărimii venitului net.

3. Conţinutul şi modul de întocmire a situaţiei fluxurilor de numerar


Fluxul de numerar reprezintă intrările şi ieşirile de numerar şi echivalentele acestora.
Obiectivul situaţiei fluxurilor de numerar constituie oferirea utilizatorilor
posibilitatea de:
· evaluare a activităţii băncii privind suficienţa numerarului pentru efectuarea
operaţiunilor bancare;
· aprecierea capacităţii băncii de a menţine nivelul necesar de numerar fără
atragerea din alte surse;
· determinarea capacităţii băncii de generare a mijloacelor băneşti.
Situaţia trebuie să reflecte fluxurile numerarului din perioada respectivă,
clasificate pe tipuri de activităţi, şi anume:
61
· activitate operaţională;
· activitate de investiţii;
· activitate financiară.
O tranzacţie singulară poate include fluxurile numerarului aferente diferitelor
tipuri de activitate. De exemplu, rambursarea unui împrumut include suma de bază a
datoriei şi dobânda, dintre care plata dobânzii poate fi clasificată ca activitate
operaţională, iar suma împrumutului rambursat - drept activitate financiară.
Activitatea operaţională reprezintă activitatea de bază a băncii in vederea obţinerii
venitului, precum şi altă activitate care nu se referă la activitatea investiţională şi financiară.
Fluxul numerarului provenit din această activitate se întocmeşte intr-un
capitol separat al raportului, deoarece el reprezintă indicatorul principal al suficienţei
numerarului de care dispune banca pentru:
· achitarea creditelor;
· finanţarea activizaţii sale de bază;
· plata dividendelor;
· efectuarea investiţiilor fără a recurge la surse externe de finanţare.
Fluxul numerarului din activitatea operaţională include: încasarea dobânzilor şi
comisioanelor; plata dobânzilor şi comisioanelor; recuperarea creditelor trecute
anterior la scăderi din contul reducerilor pentru pierderi la credite; plăţi în favoarea
salariaţilor, furnizorilor şi antreprenorilor; plăţi ale impozitului pe venit etc.
Activitatea de investiţii reprezintă activitatea de procurare şi ieşire a activelor
pe termen lung, precum şi alte investiţii.
Fluxul numerarului provenit din activitatea de investiţii caracterizează
volumul cheltuielilor pentru procurarea activelor care sunt menite să genereze ve-
nituri şi fluxuri de numerar în viitor. Include: acordarea creditelor clientelei (creditele
pe termen lung acordate băncilor şi clientelei, inclusiv leasingul); achiziţionarea
(vânzarea) valorilor mobiliare investiţionale (inclusiv, cota de participare în activita-
tea altor întreprinderi); achiziţionarea (vânzarea) imobilizărilor corporale şi
necorporale; încasarea dividendelor; încasarea dobânzilor (numai cele obţinute din
activitatea investiţională); achiziţionarea (vânzarea) filialelor şi a altor întreprinderi.
Activitatea financiară reprezintă activitatea care conduce la modificarea
volumului şi conţinutului capitalului social şi a mijloacelor împrumutate pe termen lung.
Fluxul numerarului provenit din această activitate permite pronosticarea
cerinţelor ulterioare din partea investitorilor şi creditorilor. Include următoarele
elemente: emisiunea (răscumpărarea) acţiunilor şi a altor valori mobiliare proprii;
primirea (rambursarea) împrumuturilor pe termen lung (inclusiv, leasingul
financiar); plata dividendelor; plata dobânzilor (provenite din activitatea financiară).
Fluxul numerarului provenit din tranzacţiile efectuate în valută străină se
întocmeşte in monedă naţională la cursul oficial al B.N.M. la data încasării sau
plăţii mijloacelor băneşti, dacă nu este prevăzut altfel.
Diferenţele de curs ce provin din evaluarea activelor şi obligaţiunilor în valută
străină nu se includ în fluxul numerarului. Însă influenţa cursului de schimb asupra
numerarului se întocmeşte în situaţia fluxului de numerar. Aceasta se efectuează în
scopul asigurării concordanţei modificării soldului de numerar la începutul şi sfârşitul
perioadei gestionare. Această valoare este prezentată separat de fluxurile legate de
activităţile operaţională, investiţională şi financiară şi include diferenţele acestor fluxuri.
62
Bibliografie
1. Legea contabilităţii nr. 113 – XVI din 27 aprilie 2007. In: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 90-93/399 din 29.06.2007 (cu modificările şi completările
ulterioare)
2. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548 – XIII din 27 iulie
1995. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.56-57/624 din 12.10.1995 (cu
modificările şi completările ulterioare)
3. Legea instituţiilor financiare nr. 550 – XIII din 21 iulie 1995. In: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr.78-81/199 din 21.07.1995 (cu modificările şi
completările ulterioare)
4. Legea privind reglementarea valutară nr.62–XVI din 21.03.2008. In:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.127-130 din 18.07.2008, art.496
5. Legea cu privire la gaj nr. 449-XV. In: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. 2001, nr.120
6. Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica
Moldova. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 33-34/54, 1997 (cu
modificările şi completările ulterioare)
7. Standarde Internaţionale de Raportare Financiară. In: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, 736 p. ISBN 978-9975-78-704-8
8. Regulamentul privind organizarea contabilităţii în băncile din Republica
Moldova. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.144-145/331, 2002 (cu
modificările şi completările ulterioare)
9. Regulament privind cerinţele faţă de documentele contabile interne. In:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1-4/10, 2006 (cu modificările şi
completările ulterioare)
10. Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare. In:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.39-42/144, 2006 (cu modificările şi
completările ulterioare)
11. Regulamentul cu privire la acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor
săi. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.64/81, 1996 (cu modificările şi
completările ulterioare)
12. Regulamentul cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează
în Republica Moldova din 25 decembrie 1997. In: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 8/24, 1998
13. Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor
valutare. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.41-43/177, 2010
14. Regulamentul cu privire la transferul de credit. In: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 191-197/1370, 2013
15. Regulamentul privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea
în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare. In: Monitorul oficial
al Republicii Moldova, nr.1-4/6, 2006
16. Regulament cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica
Moldova. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 120-123/ 441, 2006 (cu
modificările şi completările ulterioare)
17. Bulgaru, V. Contabilitate bancară. Curs de prelegeri pentru studenţii
specialităţii 361.1 – Contabilitate. Chişinău: Centrul editorial al UASM, 2009, 86 p.
63
Anexa 1
PLANUL DE CONTURI AL EVIDENŢEI CONTABILE ÎN BĂNCILE
LICENŢIATE DIN REPUBLICA MOLDOVA
1. Prezentul Plan de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica
Moldova (în continuare – Plan de conturi) este elaborat în conformitate cu art.5, 11 şi
44 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.95,
art.33 din Legea Instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.95, în baza Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară (în continuare SIRF) şi legislaţiei în vigoare.
2. Prevederile Planului de conturi se extind asupra băncilor licenţiate de BNM din
Republica Moldova, inclusiv asupra sucursalelor băncilor străine licenţiate de către
Banca Naţională a Moldovei (în continuare – bănci).
3. Planul de conturi se bazează pe clasificarea conturilor după esenţa economică şi
cuprinde conturile necesare înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor ce pot
avea loc în cadrul băncii, conţinutul, destinaţia şi descrierea fiecărui cont.
4. Planul de conturi reprezintă întregul sistem de conturi, în cadrul căruia fiecare cont
este delimitat printr-o denumire şi un simbol cifric, încadrat într-o clasă şi grupă, în
raport cu un anumit criteriu de clasificare.
5. Planul de conturi conţine 7 clase:
Clasa 1 – Active,
Clasa 2 – Obligaţiuni,
Clasa 3 – Capital şi rezerve,
Clasa 4 – Venituri,
Clasa 5 – Cheltuieli,
Clasa 6 – Conturi condiţionale,
Clasa 7 – Conturi memorandum.
6. Conturile claselor “Active” şi “Cheltuieli” sînt active, conturile claselor
“Obligaţiuni”, “Capital şi rezerve”, “Venituri” sînt pasive, cu excepţia contra-
conturilor.
7. Conturile din clasa “Active” prevăzute în planul de conturi sunt ordonate în funcţie
de descreşterea lichidităţii.
8. Desfăşurarea în analitic a conturilor sintetice prevăzute în planul de conturi este de
competenţa fiecărei bănci, în funcţie de necesităţile proprii. Conturile analitice se
deschid în baza conturilor sintetice în lei moldoveneşti şi valută străină.
9. Pentru evidenţierea în clase a grupelor de conturi, iar în grupe a conturilor aparte
este folosit principiul ierarhic. Ierarhia claselor, grupelor, conturilor este reflectată cu
ajutorul sistemului de notaţii numerice din patru cifre:
Prima cifră a numărului contului reprezintă apartenenţa la clasa contului respectiv.
A doua şi a treia cifră reprezintă grupa contului care include conturi cu apartenenţa
economică omogenă.
A patra cifră reprezintă obiectul concret al evidenţei.
În cadrul acestei structuri fiecare grupă poate include pînă la 9 conturi. Cu toate
acestea, pentru a evita divizarea conturilor avînd conţinut general economic, unele
grupe includ un număr mai mare de conturi. În acelaşi timp, într-o grupă se includ
conturile care (după cifrele a doua şi a treia) ar fi trebuit raportate la diferite grupe.

64
10. Soldurile conturilor din planul de conturi se utilizează pentru generalizarea
informaţiei care urmează să fie reflectată în rapoartele financiare, întocmite şi
prezentate de către bancă.
11. Evidenţa pe conturile primelor cinci clase (conturi de bilanţ) se efectuează după
metoda partidei duble, care reprezintă modul de reflectare a operaţiunilor economice
şi evenimentelor în expresie valorică concomitent în debitul unui cont şi creditul altui
cont a aceleiaşi sume.
12. Evidenţa pe conturile extrabilanţiere (condiţionale şi memorandum) se efectuează
după metoda partidei simple, care reprezintă modul de reflectare unilaterală a
operaţiunilor economice.
Conturile condiţionale sînt destinate pentru evidenţa obligaţiunilor ce depind de
anumite circumstanţe eventuale. După destinaţia operaţiunii efectuate conturile
condiţionale se divizează în conturi debitoare şi creditoare. Evidenţa se ţine prin
înscrierea operaţiunilor în debitul/creditul contului şi trecerea la scăderi prin
contabilizarea inversă.
Conturile memorandum sînt destinate pentru evidenţa valorilor şi documentelor
importante în activitatea băncii sau consemnate la aceasta. Evidenţa pe conturile
memorandum se ţine după metoda intrare – ieşire.
13. În Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate se utilizează
următorii termeni şi noţiuni:
Active transmise în posesiune/achiziţionate pentru vînzare – imobilizări corporale
şi cote de participare transmise în posesiune/achiziţionate de către bancă pentru
rambursarea creditelor şi a altor datorii şi clasificate ca deţinute pentru vînzare.
Alte rezerve – numerarul defalcate din profitul nedistribuit al băncii pentru formarea
rezervelor suplimentare în conformitate cu legislaţia în vigoare (plata dividendelor
fixate la acţiunile preferenţiale şi alte pierderi).
Capital de rezervă – numerarul defalcate din profitul nedistribuit al băncii care se
utilizează pentru acoperirea altor pierderi (cu excepţia pierderilor cauzate de la
nerambursarea creditelor) conform prevederilor Legii privind societăţile pe acţiuni.
Contra-cont – cont pasiv deschis în clasa activelor (sau cont activ – în clasele
obligaţiunilor, capitalului şi rezervelor) care ajustează valoarea activelor (sau
obligaţiunilor şi capitalului).
Cont “Loro” – cont curent deschis de bancă pentru o altă bancă, inclusiv contul
filialei subordonate sediului central deschis în registrul intern al sediului central.
Cont “Nostro” – contul curent al băncii date deschis în altă bancă, inclusiv contul
filialei subordonate sediului central deschis în registrul intern al filialei.
Depozite de economii – depozite la vedere fără stabilirea sumei iniţiale minime,
plasat pentru economia numerarului la care poate fi eliberat libret de economii
Surplus de capital – mijloace primite de la acţionari ce depăşesc valoarea nominală
a acţiunilor.

65
Capitolul II
NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE
CLASA 1 ACTIVE
1000 Numerar în casă şi alte valori monetare
1001 Numerar în casierie
1002 Numerar în drum
1003 Numerar în punctul de schimb valutar al băncii licenţiate
1004 Numerar în alte subdiviziuni
1005 Numerar în bancomate şi alte dispozitive
1007 Cecuri de călătorie
1008 Monede comemorative şi jubiliare
1030 Conturi “Nostro”
1031 Contul “Nostro” în BNM
1032 Conturi “Nostro” în bănci
1034 Conturi “Nostro” pentru operaţiuni cu valori mobiliare
1035 Conturi “Nostro” pentru operaţiuni cu carduri
1036 Contul “Nostro” în BNM pentru operaţiuni cu numerarul
1060 Mijloace plasate overnight
1061 Mijloace plasate overnight în BNM
1062 Mijloace plasate overnight în bănci – părţi nelegate
1063 Mijloace plasate overnight în bănci – părţi legate
1070 Plasări-garanţii la vedere în bănci
1075 Plasări-garanţii la vedere
1090 Plasări la termen în bănci
1091 Plasări la termen scurt în BNM (1 lună şi mai puţin)
1092 Plasări la termen scurt în BNM (mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv)
1093 Plasări la termen scurt în bănci – părţi nelegate (1 lună şi mai puţin)
1094 Plasări la termen scurt în bănci – părţi nelegate (mai mult de 1 lună şi pînă la 1
an inclusiv)
1095 Plasări la termen scurt în bănci – părţi legate (1 lună şi mai puţin)
1096 Plasări la termen scurt în bănci – părţi legate (mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an
inclusiv)
1097 Rezerve obligatorii plasate în BNM
1099 Plasări fără dobîndă în bănci
1102 Plasări la termen mediu în bănci – părţi nelegate (mai mult de 1 an şi pînă la 5
ani inclusiv)
1103 Plasări la termen mediu în bănci – părţi legate (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani
inclusiv)
1105 Plasări la termen lung în bănci – părţi nelegate (mai mult de 5 ani)
1106 Plasări la termen lung în bănci – părţi legate (mai mult de 5 ani)
1111 Plasări-garanţii la termen în bănci
1150 Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere
1151 Valori mobiliare de stat la valoarea justă prin profit sau pierdere
1152 Acţiuni la valoarea justă prin profit sau pierdere
1153 Alte active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere
1154 Valori mobiliare gajate la valoarea justă prin profit sau pierdere
66
1155 Prime la valori mobiliare la valoarea justă prin profit sau pierdere
1156 Contra-cont Sconturi la valori mobiliare la valoarea justă prin profit sau
pierdere
1157 Reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere
1160 Active financiare disponibile pentru vînzare
1161 Valori mobiliare de stat disponibile pentru vînzare
1162 Acţiuni şi cote de participare disponibile pentru vînzare
1163 Alte active financiare disponibile pentru vînzare
1164 Valori mobiliare gajate disponibile pentru vînzare
1165 Prime la valori mobiliare disponibile pentru vînzare
1166 Contra-cont Sconturi la valori mobiliare disponibile pentru vînzare
1167 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea activelor financiare
disponibile pentru vînzare
1168 Reevaluarea activelor financiare disponibile pentru vînzare
1180 Active financiare păstrate pînă la scadenţă
1181 Valori mobiliare emise de BNM, păstrate pînă la scadenţă
1182 Valori mobiliare de stat (pe termen scurt), păstrate pînă la scadenţă
1183 Valori mobiliare de stat (pe termen mediu), păstrate pînă la scadenţă
1184 Valori mobiliare de stat (pe termen lung), păstrate pînă la scadenţă
1185 Valori mobiliare gajate, păstrate pînă la scadenţă
1186 Alte active financiare păstrate pînă la scadenţă
1191 Prime la valori mobiliare păstrate pînă la scadenţă
1192 Contra-cont Sconturi la valori mobiliare păstrate pînă la scadenţă
1193 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea activelor financiare
păstrate pînă la scadenţă
1220 Acorduri REPO
1221 Valori mobiliare cumpărate conform acordurilor REPO
1230 Credite acordate agriculturii
1231 Credite pe termen scurt acordate agriculturii
1232 Credite pe termen mediu acordate agriculturii
1233 Credite pe termen lung acordate agriculturii
1236 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate agriculturii
1237 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
agriculturii şi plăţilor aferente lor
1240 Credite acordate industriei alimentare
1241 Credite pe termen scurt acordate industriei alimentare
1242 Credite pe termen mediu acordate industriei alimentare
1243 Credite pe termen lung acordate industriei alimentare
1246 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate industriei
alimentare
1247 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
industriei alimentare şi plăţilor aferente lor
1260 Credite acordate în domeniul construcţiilor
1261 Credite pe termen scurt acordate în domeniul construcţiilor
1262 Credite pe termen mediu acordate în domeniul construcţiilor
1263 Credite pe termen lung acordate în domeniul construcţiilor
67
1266 Credite acordate cooperativei de construcţie locativă (CCL) în perioada de
construcţie
1267 Credite acordate cooperativei de construcţie locativă (CCL) date în exploatare
1268 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate în domeniul
construcţiilor
1269 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate în
domeniul construcţiilor şi plăţilor aferente lor
1290 Credite de consum
1291 Credite de consum pe termen scurt
1292 Credite de consum pe termen mediu
1293 Credite de consum pe termen lung
1296 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor de consum la cost amortizat
1297 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor de consum şi
plăţilor aferente lor
1310 Credite acordate în domeniul prestării serviciilor
1311 Credite pe termen scurt acordate în domeniul prestării serviciilor
1312 Credite pe termen mediu acordate în domeniul prestării serviciilor
1313 Credite pe termen lung acordate în domeniul prestării serviciilor
1314 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate în domeniul
prestării serviciilor
1315 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate în
domeniul prestării serviciilor”
1320 Credite acordate industriei energetice
1321 Credite pe termen scurt acordate industriei energetice
1322 Credite pe termen mediu acordate industriei energetice
1323 Credite pe termen lung acordate industriei energetice
1326 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate industriei
energetice
1327 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
industriei energetice şi plăţilor aferente lor
1330 Credite overnight acordate băncilor
1331 Credite overnight acordate băncilor – părţi nelegate
1332 Credite overnight acordate băncilor – părţi legate
1340 Overdraft băncilor
1341 Overdraft băncilor
1343 Contra-cont Ajustarea valorii overdraftelor băncilor la cost amortizat
1344 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea overdraftelor băncilor şi
plăţilor aferente lor
1350 Credite acordate băncilor
1351 Credite pe termen scurt acordate băncilor – părţi nelegate
1352 Credite pe termen mediu acordate băncilor – părţi nelegate
1353 Credite pe termen lung acordate băncilor – părţi nelegate
1354 Credite pe termen scurt acordate băncilor – părţi legate
1355 Credite pe termen mediu acordate băncilor – părţi legate
1356 Credite pe termen lung acordate băncilor – părţi legate
1358 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate băncilor
68
1359 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
băncilor şi plăţilor aferente lor
1360 Credite acordate instituţiilor finanţate de la bugetul de stat
1361 Credite pe termen scurt acordate instituţiilor finanţate de la bugetul de stat
1362 Credite pe termen mediu acordate instituţiilor finanţate de la bugetul de stat
1363 Credite pe termen lung acordate instituţiilor finanţate de la bugetul de stat
1366 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate instituţiilor
finanţate de la bugetul de stat
1367 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
instituţiilor finanţate de la bugetul de stat şi plăţilor aferente lor
1370 Credite acordate Casei Naţionale de Asigurări Sociale/ Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină
1371 Credite pe termen scurt acordate Casei Naţionale de Asigurări Sociale
1372 Credite pe termen mediu acordate Casei Naţionale de Asigurări Sociale
1373 Credite pe termen lung acordate Casei Naţionale de Asigurări Sociale
1374 Credite pe termen scurt acordate Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
1375 Credite pe termen mediu acordate Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină
1376 Credite pe termen lung acordate Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
1378 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate Casei
Naţionale de
Asigurări Sociale/Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
1379 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate Casei
Naţionale de Asigurări Sociale/ Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi
plăţilor aferente lor
1380 Credite acordate Guvernului
1381 Credite pe termen scurt acordate Guvernului
1382 Credite pe termen mediu acordate Guvernului
1383 Credite pe termen lung acordate Guvernului
1386 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate Guvernului
1387 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
Guvernului şi plăţilor aferente lor
1390 Credite acordate unităţilor administrativ-teritoriale / instituţiilor
subordonate unităţilor administrativ-teritoriale
1391 Credite pe termen scurt acordate unităţilor administrativ-teritoriale
1392 Credite pe termen mediu acordate unităţilor administrativ-teritoriale
1393 Credite pe termen lung acordate unităţilor administrativ-teritoriale
1394 Credite pe termen scurt acordate instituţiilor subordonate unităţilor
administrativ-teritoriale
1395 Credite pe termen mediu acordate instituţiilor subordonate unităţilor
administrativ-teritoriale
1396 Credite pe termen lung acordate instituţiilor subordonate unităţilor
administrativ-teritoriale
1398 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate unităţilor
administrativteritoriale/instituţiilor subordonate unităţilor administrativ-teritoriale

69
1399 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
unităţilor administrativ-teritoriale/ instituţiilor subordonate unităţilor administrativ-
teritoriale şi plăţilor aferente lor
1410 Credite acordate industriei productive
1411 Credite pe termen scurt acordate industriei productive
1412 Credite pe termen mediu acordate industriei productive
1413 Credite pe termen lung acordate industriei productive
1416 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate industriei
productive
1417 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
industriei productive şi plăţilor aferente lor
1420 Credite acordate comerţului
1421 Credite pe termen scurt acordate comerţului
1422 Credite pe termen mediu acordate comerţului
1423 Credite pe termen lung acordate comerţului
1426 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate comerţului
1427 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
comerţului şi plăţilor aferente lor
1430 Credite acordate mediului financiar nebancar
1431 Credite pe termen scurt acordate mediului financiar nebancar
1432 Credite pe termen mediu acordate mediului financiar nebancar
1433 Credite pe termen lung acordate mediului financiar nebancar
1436 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate mediului
financiar nebancar
1437 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
mediului financiar nebancar şi plăţilor aferente lor
1440 Credite acordate pentru procurarea/construcţia imobilului
1441 Credite pe termen scurt acordate pentru procurarea/construcţia imobilului
1442 Credite pe termen mediu acordate pentru procurarea/construcţia imobilului
1443 Credite pe termen lung acordate pentru procurarea/construcţia imobilului
1446 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate pentru
procurarea/construcţia imobilului
1447 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate pentru
procurarea/construcţia imobilului şi plăţilor aferente lor
1450 Credite acordate organizaţiilor necomerciale
1451 Credite pe termen scurt acordate organizaţiilor necomerciale
1452 Credite pe termen mediu acordate organizaţiilor necomerciale
1453 Credite pe termen lung acordate organizaţiilor necomerciale
1456 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate
organizaţiilor necomerciale
1457 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
organizaţiilor necomerciale şi plăţilor aferente lor
1460 Credite acordate persoanelor fizice care practică activitate
1461 Credite pe termen scurt acordate persoanelor fizice care practică activitate
1462 Credite pe termen mediu acordate persoanelor fizice care practică activitate
1463 Credite pe termen lung acordate persoanelor fizice care practică activitate
70
1466 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate persoanelor
fizice care practică activitate
1467 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
persoanelor fizice care practică activitate şi plăţilor aferente lor
1470 Credite acordate în domeniul transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea
reţelei
1471 Credite pe termen scurt acordate în domeniul transport, telecomunicaţii şi
dezvoltarea reţelei
1472 Credite pe termen mediu acordate în domeniul transport, telecomunicaţii şi
dezvoltarea reţelei
1473 Credite pe termen lung acordate în domeniul transport, telecomunicaţii şi
dezvoltarea reţelei
1476 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate în domeniul
transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei
1477 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate în
domeniul transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei şi plăţilor aferente lor
1490 Alte credite acordate clienţilor
1491 Overdraft clienţilor
1492 Credite acordate prin conturi de card (carduri de credit)
1493 Cambii comerciale scontate
1494 Factoring
1495 Cambii
1496 Alte credite acordate clienţilor
1497 Contra-cont Ajustarea valorii altor credite la cost amortizat acordate clienţilor
1499 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea altor credite acordate
clienţilor şi plăţilor aferente lor
1510 Alte credite acordate persoanelor fizice
1511 Overdraft acordat
1512 Credite acordate prin conturi de card (carduri de credit)
1513 Credite acordate pentru necesităţi primordiale
1514 Alte credite acordate persoanelor fizice
1516 Contra-cont Ajustarea valorii creditelor la cost amortizat acordate persoanelor
fizice
1517 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creditelor acordate
persoanelor fizice şi plăţilor aferente lor
1530 Leasingul financiar
1531 Leasingul financiar acordat altor bănci
1532 Leasingul financiar acordat clienţilor
1535 Contra-cont Ajustarea valorii leasingului financiar acordat la cost amortizat
1536 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea leasingului financiar
acordat şi plăţilor aferente lor
1550 Investiţii imobiliare
1551 Investiţii imobiliare deţinute în scopul dării în arendă
1552 Investiţii imobiliare deţinute în scopul creşterii valorii capitalului
1553 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea investiţiilor imobiliare
1560 Investiţii în entităţi
71
1561 Investiţii în sucursale
1562 Investiţii în entităţi asociate
1563 Investiţii în asocieri în participaţie
1600 Imobilizări corporale
1601 Terenuri de pămînt
1602 Imobilizări corporale în curs de execuţie
1603 Clădiri şi edificii
1604 Mobilă şi utilaj
1605 Mijloace de transport
1606 Îmbunătăţirea mijloacelor arendate
1608 Imobilizări corporale, primite în leasingul financiar
1609 Alte imobilizări corporale
1611 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea imobilizărilor corporale
1630 Imobilizări necorporale
1631 Imobilizări necorporale
1632 Imobilizări necorporale în curs de execuţie
1633 Fond comercial
1634 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea imobilizărilor
necorporale
1660 Stocuri de materiale şi alte consumabile
1661 Active de mică valoare şi scurtă durată predate în folosinţă
1662 Valori nemonetare
1663 Alte stocuri de materiale şi consumabile
1664 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea stocurilor
1670 Contra-cont Amortizarea investiţiilor imobiliare
1671 Contra-cont Amortizarea investiţiilor imobiliare deţinute în scopul dării în
arendă
1672 Contra-cont Amortizarea investiţiilor imobiliare deţinute în scopul creşterii
valorii capitalului
1680 Contra-cont Amortizarea imobilizărilor corporale/necorporale
1683 Contra-cont Amortizarea clădirilor şi edificiilor
1684 Contra-cont Amortizarea mobilei şi utilajului
1685 Contra-cont Amortizarea mijloacelor de transport
1686 Contra-cont Amortizarea îmbunătăţirii mijloacelor arendate
1688 Contra-cont Amortizarea imobilizărilor corporale, primite în leasingul
financiar
1689 Contra-cont Amortizarea altor imobilizări corporale
1691 Contra-cont Amortizarea imobilizărilor necorporale
1692 Contra-cont Amortizarea activelor de mică valoare şi scurtă durată
1700 Dobîndă calculată şi alte venituri ce urmează să fie primite
1701 Dobîndă calculată la conturile “Nostro”
1704 Dobîndă calculată la plasările overnight
1706 Dobîndă calculată la plasări – garanţii la vedere în bănci
1707 Dobîndă calculată la plasări la termen în bănci
1711 Dobînda calculată la activele financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere
1712 Dobînda calculată la activele financiare disponibile pentru vînzare
72
1713 Dobînda calculată la activele financiare păstrate pînă la scadenţă
1715 Dobîndă calculată la acorduri REPO
1716 Dobîndă calculată la creditele acordate agriculturii
1717 Dobînda calculată la creditele acordate industriei alimentare
1719 Dobîndă calculată la creditele acordate în domeniul construcţiilor
1722 Dobîndă calculată la creditele de consum
1723 Dobînda calculată la creditele acordate mediului financiar nebancar
1724 Dobînda calculată la creditele acordate organizaţiilor necomerciale
1725 Dobîndă calculată la creditele acordate industriei energetice
1727 Dobînda calculată la creditele overnight acordate băncilor
1728 Dobîndă calculată la creditele acordate băncilor
1731 Dobîndă calculată la creditele acordate Guvernului
1732 Dobînda calculată la creditele acordate unităţilor administrativ-teritoriale /
instituţiilor subordonate unităţilor administrativ-teritoriale
1733 Dobînda calculată la creditele acordate Casei Naţionale de Asigurări Sociale /
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
1734 Dobîndă calculată la creditele acordate industriei productive
1735 Dobînda calculată la creditele acordate instituţiilor finanţate de la bugetul de
stat
1736 Dobînda calculată la creditele acordate comerţului
1737 Dobînda calculată la creditele acordate pentru procurarea/construcţia imobilului
1741 Dobîndă calculată la creditele acordate în domeniul transport, telecomunicaţii şi
dezvoltarea reţelei
1742 Dobîndă calculată la creditele acordate în domeniul prestării serviciilor
1743 Dobîndă calculată la alte credite acordate clienţilor
1744 Dobînda calculată la creditele acordate sediului central al băncii şi filialelor sale
1746 Dobînda calculată la leasingul financiar
1749 Dobîndă calculată la investiţii în părţi legate
1751 Dobîndă calculată la investiţii imobiliare
1752 Dobîndă calculată la plasările în sediul central al băncii şi în filiale
1753 Comisioanele calculate neaferente dobînzilor
1754 Venituri calculate neaferente dobînzilor
1755 Dobînda (scont/primă) ce urmează a fi primită din operaţiunile cu instrumente
financiare derivate
1756 Dobînda calculată la creditele acordate persoanelor fizice care practică activitate
1757 Dobînda calculată la alte credite acordate persoanelor fizice
1758 Comisioanele calculate aferente dobînzilor
1760 Cheltuieli anticipate
1761 Dobîndă anticipată pe împrumuturi şi depozite primite
1762 Plăţi anticipate în buget
1763 Alte cheltuieli anticipate
1790 Conturi de tranzit şi suspendate
1791 Sume de tranzit şi cliring
1792 Sume la care trebuie de răspuns
1793 Sume cu caracter neidentificat
1797 Operaţiuni cu carduri bancare
73
1800 Alte active
1801 Creanţe curente privind impozitul pe venit
1802 Alte decontări cu bugetul
1803 Debitori pe investiţii capitale
1804 Decontări cu salariaţii băncii
1805 Decontări cu alte persoane fizice şi juridice
1806 Decontări privind procurarea/vînzarea valorilor mobiliare şi valutei străine
1807 Debitori privind decontări documentare
1808 Dividende ce urmează să fie primite
1809 Active imobilizate (sau grupe destinate cedării) deţinute pentru vînzare
1811 Active transmise în posesiune/achiziţionate pentru vînzare
1812 Alte active
1813 Creanţe amînate privind impozitul pe venit
1814 Dobînda cumpărată la valori mobiliare
1815 Decontări cu BNM
1816 Decontări aferente imobilizărilor necorporale
1820 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea altor active care nu
sînt credite
1821 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea creanţelor şi plăţilor
aferente lor
1822 Contra-cont Reduceri pentru pierderi din deprecierea altor active şi plăţilor
aferente lor
1840 Plasări în sediul central al băncii şi în filiale
1841 Plasări în sediul central al băncii
1842 Plasări în filialele locale
1843 Plasări în filialele băncii de peste hotare
1850 Credite acordate între sediul central al băncii şi filialele sale
1851 Credite acordate sediului central al băncii
1852 Credite acordate filialelor sale locale
1853 Credite acordate filialelor sale de peste hotare
1860 Conturi “Nostro” ale filialelor
1861 Conturi “Nostro” ale filialelor locale
1862 Conturi “Nostro” ale filialelor de peste hotare
1870 Reevaluarea activelor financiare ce urmează să fie primite din tranzacţiile
la termen
1871 Reevaluarea valutei străine ce urmează să fie primită din tranzacţiile la termen
1872 Reevaluarea valorilor mobiliare ce urmează să fie primite din tranzacţiile la
termen
1873 Reevaluarea altor active financiare ce urmează să fie primite din tranzacţiile la
termen
1880 Contra-cont Ajustarea valorii altor active la costul amortizat
1881 Contra-cont Ajustarea valorii altor active la costul amortizat

74
CLASA 2
OBLIGAŢIUNI
2030 Conturi “Loro” şi overdraft la conturi “Nostro”
2032 Conturi “Loro” ale băncilor
2033 Overdraft la conturi “Nostro”
2034 Conturi “Loro” pentru operaţiuni cu valori mobiliare
2035 Conturi “Loro” pentru operaţiuni cu carduri
2060 Împrumuturi overnight
2061 Împrumuturi overnight de la BNM
2062 Împrumuturi overnight de la bănci
2070 Depozite-garanţii la vedere ale băncilor
2075 Depozite-garanţii la vedere ale băncilor
2090 Împrumuturi de la bănci
2091 Împrumuturi pe termen scurt de la BNM (1 lună şi mai puţin)
2092 Împrumuturi pe termen scurt de la BNM (mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an)
2093 Împrumuturi pe termen mediu de la BNM (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani
inclusiv)
2094 Împrumuturi pe termen lung de la BNM (mai mult de 5 ani)
2095 Împrumuturi pe termen scurt de la bănci (1 lună şi mai puţin)
2096 Împrumuturi pe termen scurt de la bănci (mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an)
2097 Împrumuturi pe termen mediu de la bănci (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani
inclusiv)
2098 Împrumuturi pe termen lung de la bănci (mai mult de 5 ani)
2099 Contra-cont Ajustarea valorii împrumutului de la bănci la cost amortizat
2100 Împrumuturi obţinute de la Guvern cu scop de recreditare
2101 Împrumuturi pe termen scurt obţinute de la Guvern cu scop de recreditare (1
lună şi mai puţin)
2102 Împrumuturi pe termen scurt obţinute de la Guvern cu scop de recreditare (mai
mult de 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv)
2103 Împrumuturi pe termen mediu obţinute de la Guvern cu scop de recreditare (mai
mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2104 Împrumuturi pe termen lung obţinute de la Guvern cu scop de recreditare (mai
mult de 5 ani)
2105 Contra-cont Ajustarea valorii împrumutului obţinut de la Guvern cu scop de
recreditare la
cost amortizat
2110 Împrumuturi de la organizaţii financiare internaţionale
2111 Împrumuturi pe termen scurt de la organizaţii financiare internaţionale (1 lună
şi mai puţin)
2112 Împrumuturi pe termen scurt de la organizaţii financiare internaţionale (mai
mult de 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv)
2113 Împrumuturi pe termen mediu de la organizaţii financiare internaţionale (mai
mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2114 Împrumuturi pe termen lung de la organizaţii financiare internaţionale (mai
mult de 5 ani)

75
2116 Contra-cont Ajustarea valorii împrumutului de la organizaţii financiare
internaţionale la cost amortizat
2120 Împrumuturi de la alţi creditori
2121 Împrumuturi pe termen scurt de la alţi creditori (1 lună şi mai puţin)
2122 Împrumuturi pe termen scurt de la alţi creditori (mai mult de 1 lună şi pînă la 1
an)
2123 Împrumuturi pe termen mediu de la alţi creditori (mai mult de 1 an şi pînă la 5
ani)
2124 Împrumuturi pe termen lung de la alţi creditori (mai mult de 5 ani)
2125 Contra-cont Ajustarea valorii împrumutului de la alţi creditori la cost amortizat
2150 Acorduri REPO şi facilităţi de lombard
2151 Valori mobiliare vîndute conform acordurilor REPO
2152 Valori mobiliare vîndute la obţinerea facilităţilor de lombard
2180 Valori mobiliare emise
2181 Valori mobiliare emise cu rata dobînzii fixă
2183 Alte valori mobiliare emise
2185 Prime la valori mobiliare emise
2186 Contra cont Sconturi la valori mobiliare emise
2210 Depozite pe termen ale Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină/Casei Naţionale de Asigurări Sociale
2211 Depozite pe termen scurt ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (1
an şi mai puţin)
2212 Depozite pe termen mediu ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
(mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2213 Depozite pe termen lung ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
(mai mult de 5 ani)
2214 Depozite pe termen scurt ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (1 an şi mai
puţin)
2215 Depozite pe termen mediu ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (mai mult
de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2216 Depozite pe termen lung ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (mai mult de
5 ani)
2220 Depozite la vedere fără dobîndă ale clienţilor
2224 Conturi curente ale persoanelor juridice
2225 Conturi curente ale persoanelor fizice
2226 Documente de plată acceptate
2231 Fonduri de investiţii
2232 Alte depozite la vedere ale persoanelor juridice
2233 Alte depozite la vedere ale persoanelor fizice
2234 Acumularea numerarului(cont provizoriu)
2235 Depozite-garanţii ale persoanelor juridice
2236 Depozite-garanţii ale persoanelor fizice
2250 Depozite la vedere cu dobîndă ale clienţilor
2251 Conturi curente ale persoanelor juridice
2252 Conturi curente ale persoanelor fizice
2254 Depozite speciale ale persoanelor juridice
76
2255 Depozite speciale ale persoanelor fizice
2256 Depozite-garanţii ale persoanelor juridice
2257 Depozite-garanţii ale persoanelor fizice
2258 Conturi curente ale persoanelor juridice pentru operaţiuni cu carduri bancare
2259 Conturi curente ale persoanelor fizice pentru operaţiuni cu carduri bancare
2261 Alte depozite la vedere cu dobîndă ale persoanelor juridice
2262 Alte depozite la vedere cu dobîndă ale persoanelor fizice
2263 Mijloacele bugetului de stat
2264 Mijloace speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor publice finanţate din
bugetul de stat
2265 Acumularea numerarului(cont provizoriu)
2266 Mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
2267 Mijloacele Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
2268 Mijloacele Casei Naţionale de Asigurări Sociale
2269 Mijloacele Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu caracter special
2271 Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi
externe
2272 Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din credite
externe
2273 Garanţiile încasate de serviciul vamal
2290 Conturi aferente legalizării capitalului
2291 Conturi aferente legalizării mijloacelor băneşti
2310 Depozite de economii
2311 Depozite de economii ale persoanelor fizice
2312 Depozite de economii ale persoanelor juridice
2313 Depozite de economii ale persoanelor fizice care practică activitate
2314 Depozite de economii ale mediului financiar nebancar
2315 Depozite de economii ale organizaţiilor necomerciale
2330 Depozite overnight ale băncilor
2331 Depozite overnight ale băncilor – părţi nelegate
2332 Depozite overnight ale băncilor – părţi legate
2340 Depozite pe termen ale băncilor
2341 Depozite pe termen scurt ale băncilor (1 lună şi mai puţin)
2342 Depozite pe termen scurt ale băncilor (mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an)
2343 Depozite pe termen mediu ale băncilor (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani
inclusiv)
2344 Depozite pe termen lung ale băncilor (mai mult de 5 ani)
2346 Depozite-garanţii pe termen scurt ale băncilor (1 lună şi mai puţin)
2347 Depozite-garanţii pe termen scurt ale băncilor (mai mult de 1 lună şi pînă la 1
an inclusiv)
2348 Depozite-garanţii pe termen mediu ale băncilor (mai mult de 1 an şi pînă la 5
ani inclusiv)
2349 Depozite-garanţii pe termen lung ale băncilor (mai mult de 5 ani)
2360 Depozite pe termen aferente bugetului de stat
2361 Depozite pe termen scurt primite din sursele bugetului de stat (1 an şi mai puţin)

77
2362 Depozite pe termen mediu primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 1
an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2363 Depozite pe termen lung primite din sursele bugetului de stat (mai mult de 5
ani)
2364 Depozite pe termen scurt ale instituţiilor finanţate din mijloacele speciale ale
bugetului de stat (1 an şi mai puţin)
2365 Depozite pe termen mediu ale instituţiilor finanţate din mijloacele speciale ale
bugetului de stat (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2366 Depozite pe termen lung ale instituţiilor finanţate din mijloacele speciale ale
bugetului de stat (mai mult de 5 ani)
2367 Depozite pe termen scurt ale instituţiilor finanţate din mijloacele fondurilor
speciale ale bugetului de stat (1 an şi mai puţin)
2368 Depozite pe termen mediu ale instituţiilor finanţate din mijloacele fondurilor
speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2369 Depozite pe termen lung ale instituţiilor finanţate din mijloacele fondurilor
speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani)
2370 Depozite pe termen ale clienţilor
2371 Depozite pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an şi mai puţin)
2372 Depozite pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an şi pînă la 5
ani inclusiv)
2373 Depozite pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani)
2374 Depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an şi mai puţin)
2375 Depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an şi pînă la 5
ani inclusiv)
2376 Depozite pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani)
2380 Depozite-garanţii pe termen ale clienţilor
2381 Depozite-garanţii pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an şi mai puţin)
2382 Depozite-garanţii pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai mult de 1 an şi
pînă la 5 ani inclusiv)
2383 Depozite-garanţii pe termen lung ale persoanelor juridice (mai mult de 5 ani)
2384 Depozite-garanţii pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an şi mai puţin)
2385 Depozite-garanţii pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai mult de 1 an şi
pînă la 5 ani inclusiv)
2386 Depozite-garanţii pe termen lung ale persoanelor fizice (mai mult de 5 ani)
2410 Depozite pe termen ale organizaţiilor necomerciale
2411 Depozite pe termen scurt ale organizaţiilor necomerciale (1 an şi mai puţin)
2412 Depozite pe termen mediu ale organizaţiilor necomerciale (mai mult de 1 an şi
pînă la 5 ani inclusiv)
2413 Depozite pe termen lung ale organizaţiilor necomerciale (mai mult de 5 ani)
2414 Depozite-garanţii pe termen scurt ale organizaţiilor necomerciale (1 an şi mai
puţin)
2415 Depozite-garanţii pe termen mediu ale organizaţiilor necomerciale (mai mult de
1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2416 Depozite-garanţii pe termen lung ale organizaţiilor necomerciale (mai mult de 5
ani)
2420 Depozite pe termen ale mediului financiar nebancar
78
2421 Depozite pe termen scurt ale mediului financiar nebancar (1 an şi mai puţin)
2422 Depozite pe termen mediu ale mediului financiar nebancar (mai mult de 1 an şi
pînă la 5 ani inclusiv)
2423 Depozite pe termen lung ale mediului financiar nebancar (mai mult de 5 ani)
2424 Depozite-garanţii pe termen scurt ale mediului financiar nebancar (1 an şi mai
puţin)
2425 Depozite-garanţii pe termen mediu ale mediului financiar nebancar (mai mult
de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2426 Depozite-garanţii pe termen lung ale mediului financiar nebancar (mai mult de
5 ani)
2430 Depozite pe termen ale persoanelor fizice care practică activitate
2431 Depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice care practică activitate (1 an şi
mai puţin)
2432 Depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice care practică activitate (mai
mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2433 Depozite pe termen lung ale persoanelor fizice care practică activitate (mai mult
de 5 ani)
2434 Depozite-garanţii pe termen scurt ale persoanelor fizice care practică activitate
(1 an şi mai puţin)
2435 Depozite-garanţii pe termen mediu ale persoanelor fizice care practică activitate
(mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2436 Depozite-garanţii pe termen lung ale persoanelor fizice care practică activitate
(mai mult de 5 ani)
2530 Datorii privind leasingul financiar
2531 Datorii faţă de bănci privind leasingul financiar
2532 Datorii faţă de clienţi privind leasingul financiar
2533 Contra-cont Ajustarea valorii datoriei faţă de bănci privind leasingul financiar
2534 Contra-cont Ajustarea valorii datoriei faţă de clienţi privind leasingul financiar
2540 Depozite pe termen ale unităţilor de implementare a proiectelor
investiţionale din granturi şi credite externe
2541 Depozite pe termen scurt ale unităţilor de implementare a proiectelor
investiţionale din granturi externe (1 an şi mai puţin)
2542 Depozite pe termen mediu ale unităţilor de implementare a proiectelor
investiţionale din granturi externe (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2544 Depozite pe termen scurt ale unităţilor de implementare a proiectelor
investiţionale din credite externe (1 an şi mai puţin)
2545 Depozite pe termen mediu ale unităţilor de implementare a proiectelor
investiţionale din credite externe (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2560 Depozite pe termen ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
2561 Depozite pe termen scurt ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (1 an
şi mai puţin)
2562 Depozite pe termen mediu ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (mai
mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
2563 Depozite pe termen lung ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (mai
mult de 5 ani)
2570 Datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
79
2571 Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării
2572 Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau
pierdere
2573 Reevaluarea datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau
pierdere
2700 Dobînda calculată ce urmează să fie plătită
2701 Dobînda calculată la conturi “Loro”
2704 Dobînda calculată la împrumuturi overnight
2705 Dobîndă calculată la depozitele-garanţii la vedere ale băncilor
2707 Dobînda calculată la împrumuturi de la bănci
2709 Dobînda calculată la împrumuturi obţinute de la Guvern cu scop de recreditare
2711 Dobînda calculată la împrumuturi de la organizaţii financiare internaţionale
2712 Dobînda calculată la împrumuturi de la alţi creditori
2715 Dobînda calculată la acorduri REPO şi facilităţi de lombard
2716 Dobînda calculată la valori mobiliare emise
2717 Dobînda calculată la depozite pe termen ale Casei Naţionale de Asigurări
Sociale/Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
2719 Dobînda calculată la depozitele la vedere ale clienţilor
2721 Dobînda calculată la mijloacele bugetului de stat, speciale şi fonduri speciale
2722 Dobînda calculată la depozite de economii
2724 Dobînda calculată la depozitele overnight ale băncilor
2725 Dobînda calculată la depozitele pe termen ale băncilor
2726 Dobînda calculată la depozitele primite de la sediul central al băncii sau filialele
sale
2727 Dobînda calculată la depozite pe termen aferente bugetului de stat
2728 Dobînda calculată la depozitele pe termen ale clienţilor
2729 Dobînda calculată la depozite-garanţii pe termen ale clienţilor
2731 Dobînda calculată la datorii privind leasingul financiar
2732 Dobînda calculată la depozite pe termen ale unităţilor de implementare a
proiectelor investiţionale din granturi şi credite externe
2733 Dobînda calculată la depozite pe termen ale bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale
2734 Dobînda calculată la datorii subordonate
2735 Dobînda calculată la depozitele pe termen ale organizaţiilor necomerciale
2736 Dobînda calculată la depozitele pe termen ale mediului financiare nebancar
2737 Dobînda calculată la acţiuni cu termen limitat
2738 Dobînda calculată la depozitele pe termen ale persoanelor fizice care practică
activitate
2741 Dobînda calculată la împrumuturi de la sediul central al băncii şi filiale
2744 Cheltuieli calculate neaferente dobînzilor
2745 Dobîndă calculată ce urmează să fie plătită din operaţiunile cu instrumente
financiare derivate
2746 Dobîndă calculată la datoriile financiare evaluate la valoarea justă prin profit
sau pierderei
2747 Comisioane calculate aferente dobînzilor
2760 Venituri anticipate
80
2761 Dobînda necîştigată primită
2762 Venituri anticipate aferente subvenţiilor
2763 Alte venituri anticipate
2770 Provizioane
2771 Alte provizioane
2772 Provizioane pentru pierderi la angajamente condiţionale
2774 Provizioane privind beneficiile angajaţilor băncii
2775 Provizioane aferente imobilizărilor corporale
2790 Conturi de tranzit şi suspendate
2791 Sume la care trebuie de răspuns
2792 Încasări băneşti
2793 Sume cu caracter neidentificate
2794 Sume în aşteptarea indicaţiilor clientului
2795 Trate avizate şi emise
2796 Plăţi încasate pentru transfer după destinaţie
2797 Operaţiuni cu carduri bancare
2798 Cont de conversie şi regularizare
2800 Alte obligaţiuni
2801 Datorii curente privind impozitul pe venit
2802 Alte decontări cu bugetul
2803 Creditori privind investiţiile capitale
2804 Decontări cu salariaţii băncii
2805 Decontări cu alte persoane fizice şi juridice
2806 Decontări privind procurarea/vînzarea valorilor mobiliare şi valutei străine
2807 Creditori privind decontări documentare
2808 Dividende către plată
2809 Alte pasive
2811 Decontări cu Casa Naţională de Asigurări Sociale/Compania Naţională de
Asigurări în Medicină
2813 Datorii amînate privind impozitul pe venit
2815 Decontări cu BNM
2816 Decontări aferente imobilizărilor necorporale
2817 Decontări cu persoane fizice şi juridice aferente numeraruluiprimite
(granturilor) conform contractelor de împrumut
2820 Datorii subordonate
2821 Datorii subordonate cu termenul achitării 5 ani şi mai puţin
2822 Datorii subordonate cu termenul achitării mai mare de 5 ani
2830 Acţiuni cu termen limitat
2831 Acţiuni ordinare cu termen limitat
2832 Acţiuni preferenţiale cu termen limitat
2840 Împrumuturi de la sediul central al băncii şi filiale
2841 Împrumuturi de la sediul central al băncii
2842 Împrumuturi de la filialele locale
2843 Împrumuturi de la filialele de peste hotare
2850 Depozite primite de la sediul central al băncii sau filialele sale
2851 Depozite primite de către sediul central al băncii
81
2852 Depozite primite de către filialele sale locale
2853 Depozite primite de către filialele sale de peste hotare
2860 Conturi “Loro” ale filialelor
2861 Conturi “Loro” ale filialelor locale
2862 Conturi “Loro” ale filialelor de peste hotare
2870 Reevaluarea activelor financiare ce urmează să fie livrate din tranzacţiile la
termen
2871 Reevaluarea valutei străine ce urmează să fie livrată din tranzacţiile la termen
2872 Reevaluarea valorilor mobiliare ce urmează să fie livrate din tranzacţiile la
termen
2873 Reevaluarea altor active financiare ce urmează să fie livrate din tranzacţiile la
termen
2880 Contra-cont Ajustarea valorii altor pasive la costul amortizat
2881 Contra-cont Ajustarea valorii altor pasive la costul amortizat

CLASA 3
CAPITAL ŞI REZERVE
3000 Capital social al băncii
3001 Acţiuni ordinare plasate
3003 Acţiuni preferenţiale plasate
3005 Contra-cont Acţiuni ordinare de tezaur
3006 Contra-cont Acţiuni preferenţiale de tezaur
3500 Rezerve
3501 Surplus de capital
3502 Capital de rezervă
3504 Rezultat al exerciţiului curent
3505 Rezultat reportat
3507 Alte rezerve
3508 Contra-cont Dividende plătite în avans
3509 Rezerve generale pentru riscuri bancare
3550 Capital secundar
3551 Diferenţe din reevaluarea imobilizărilor corporale
3552 Diferenţe din reevaluarea imobilizărilor necorporale
3553 Diferenţe din reevaluarea activelor financiare disponibile pentru vînzare
3554 Alte elemente de capital

82
CLASA 4
VENITURI
4030 Venituri din dobînzi la conturi “Nostro”
4031 Venituri din dobînzi la contul “Nostro” în BNM
4032 Venituri din dobînzi la conturi “Nostro” în bănci
4034 Venituri din dobînzi la conturi “Nostro” pentru operaţiuni cu valori mobiliare
4035 Venituri din dobînzi la conturi “Nostro” pentru operaţiuni cu carduri
4060 Venituri din dobînzi la plasările overnight
4061 Venituri din dobînzi la plasările overnight în BNM
4062 Venituri din dobînzi la plasările overnight în bănci – părţi nelegate
4063 Venituri din dobînzi la plasările overnight în bănci – părţi legate
4070 Venituri din dobînzi la plasări-garanţii la vedere în bănci
4075 Venituri din dobînzi la plasări-garanţii la vedere
4090 Venituri din dobînzi la plasări la termen în bănci
4091 Venituri din dobînzi la plasări la termen scurt în BNM (1 lună şi mai puţin)
4092 Venituri din dobînzi la plasări la termen scurt în BNM (mai mult de 1 lună şi
pînă la 1 an inclusiv)
4093 Venituri din dobînzi la plasări la termen scurt în bănci – părţi nelegate (1 lună şi
mai puţin)
4094 Venituri din dobînzi la plasări la termen scurt în bănci – părţi nelegate (mai
mult de 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv)
4095 Venituri din dobînzi la plasări la termen scurt în bănci – părţi legate (1 lună şi
mai puţin)
4096 Venituri din dobînzi la plasări la termen scurt în bănci – părţi legate (mai mult
de 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv)
4097 Venituri din dobînzi la rezervele obligatorii plasate în BNM
4102 Venituri din dobînzi la plasări la termen mediu în bănci – părţi nelegate (mai
mult de 1 an şi pînă la 5 ani)
4103 Venituri din dobînzi la plasări la termen mediu în bănci – părţi legate (mai mult
de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
4105 Venituri din dobînzi la plasări la termen lung în bănci – părţi nelegate (mai mult
de 5 ani)
4106 Venituri din dobînzi la plasări la termen lung în bănci – părţi legate (mai mult
de 5 ani)
4111 Venituri din dobînzi la plasări-garanţii la termen în bănci
4150 Venituri din dobînzi la active financiare la valoarea justă prin profit sau
pierdere
4151 Venituri din dobînzi la valori mobiliare de stat la valoarea justă prin profit sau
pierdere
4152 Venituri aferente dividendelor la acţiuni la valoarea justă prin profit sau
pierdere
4153 Venituri din dobînzi la alte active financiare la valoarea justă prin profit sau
pierdere
4155 Venituri din dobînzi la valori mobiliare gajate la valoarea justă prin profit sau
pierdere
4160 Venituri din dobînzi la active financiare disponibile pentru vînzare
83
4161 Venituri din dobînzi la valori mobiliare de stat disponibile pentru vînzare
4162 Venituri aferente dividendelor la acţiuni disponibile pentru vînzare
4163 Venituri din dobînzi la alte active financiare disponibile pentru vînzare
4165 Venituri din dobînzi la valori mobiliare gajate disponibile pentru vînzare
4180 Venituri din dobînzi la active financiare, păstrate pînă la scadenţă
4181 Venituri din dobînzi la valori mobiliare emise de BNM, păstrate pînă la
scadenţă
4182 Venituri din dobînzi la valori mobiliare de stat (pe termen scurt), păstrate pînă
la scadenţă
4183 Venituri din dobînzi la valori mobiliare de stat (pe termen mediu), păstrate pînă
la scadenţă
4184 Venituri din dobînzi la valori mobiliare de stat (pe termen lung), păstrate pînă la
scadenţă
4185 Venituri din dobînzi la valori mobiliare gajate, păstrate pînă la scadenţă
4186 Venituri din dobînzi la alte active financiare, păstrate pînă la scadenţă
4200 Calcularea sconturilor şi amortizarea primelor la valori mobiliare
4201 Calcularea sconturilor la valori mobiliare
4202 Amortizarea primelor la valori mobiliare emise
4220 Venituri din dobînzi la acorduri REPO
4221 Venituri din dobînzi la acorduri REPO
4230 Venituri din dobînzi la creditele acordate agriculturii
4231 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate agriculturii
4232 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate agriculturii
4233 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate agriculturii
4235 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate agriculturii
4240 Venituri din dobînzi la creditele acordate industriei alimentare
4241 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate industriei alimentare
4242 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate industriei alimentare
4243 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate industriei alimentare
4245 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate industriei alimentare
4260 Venituri din dobînzi la creditele acordate în domeniul construcţiilor
4261 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate în domeniul
construcţiilor
4262 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate în domeniul
construcţiilor
4263 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate în domeniul
construcţiilor
4265 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate în domeniul
construcţiilor
4266 Venituri din dobînzi la creditele acordate CCL în perioada de construcţie
4267 Venituri din dobînzi la creditele acordate CCL date în exploatare
4290 Venituri din dobînzi la creditele de consum
4291 Venituri din dobînzi la creditele de consum pe termen scurt
4292 Venituri din dobînzi la creditele de consum pe termen mediu
4293 Venituri din dobînzi la creditele de consum pe termen lung
4295 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele de consum
84
4310 Venituri din dobînzi la creditele acordate în domeniul prestării serviciilor
4311 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate în domeniul prestării
serviciilor
4312 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate în domeniul prestării
serviciilor
4313 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate în domeniul prestării
serviciilor
4315 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate în domeniul prestării
serviciilor
4320 Venituri din dobînzi la creditele acordate industriei energetice
4321 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate industriei energetice
4322 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate industriei energetice
4323 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate industriei energetice
4325 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate industriei energetice
4330 Venituri din dobînzi la creditele overnight acordate băncilor
4331 Venituri din dobînzi la creditele overnight acordate băncilor – părţi nelegate
4332 Venituri din dobînzi la creditele overnight acordate băncilor – părţi legate
4335 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele overnight acordate băncilor
4340 Venituri din dobînzi la overdrafte băncilor
4341 Venituri din dobînzi la overdrafte băncilor
4342 Comisioane de la overdrafte băncilor
4350 Venituri din dobînzi la creditele acordate băncilor
4351 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate băncilor – părţi
nelegate
4352 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate băncilor – părţi
nelegate
4353 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate băncilor – părţi
nelegate
4354 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate băncilor – părţi legate
4355 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate băncilor părţi legate
4356 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate băncilor – părţi legate
4357 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate băncilor
4360 Venituri din dobînzi la creditele acordate instituţiilor finanţate de la
bugetul de stat
4361 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate instituţiilor finanţate
de la bugetul de stat
4362 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate instituţiilor finanţate
de la bugetul de stat
4363 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate instituţiilor finanţate
de la bugetul de stat
4365 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate instituţiilor finanţate
de la bugetul de stat
4370 Venituri din dobînzi la creditele acordate Casei Naţionale de Asigurări
Sociale / Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
4371 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate Casei Naţionale de
Asigurări Sociale
85
4372 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate Casei Naţionale de
Asigurări Sociale
4373 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate Casei Naţionale de
Asigurări Sociale
4374 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină
4375 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină
4376 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină
4377 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate Casei Naţionale de
Asigurări Sociale / Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
4380 Venituri din dobînzi la creditele acordate Guvernului
4381 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate Guvernului
4382 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate Guvernului
4383 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate Guvernului
4385 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate Guvernului
4390 Venituri din dobînzi la creditele acordate unităţilor administrativ-
teritoriale / instituţiilor subordonate unităţilor administrativ-teritoriale
4391 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate unităţilor
administrativ-teritoriale
4392 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate unităţilor
administrativ-teritoriale
4393 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate unităţilor
administrativ-teritoriale
4394 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate instituţiilor
subordonate unităţilor administrativ-teritoriale
4395 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate instituţiilor
subordonate unităţilor administrativ-teritoriale
4396 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate instituţiilor
subordonate unităţilor administrativ-teritoriale
4397 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate unităţilor
administrativ-teritoriale / instituţiilor subordonate unităţilor administrativ-teritoriale
4410 Venituri din dobînzi la creditele acordate industriei productive
4411 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate industriei productive
4412 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate industriei productive
4413 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate industriei productive
4415 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate industriei productive
4420 Venituri din dobînzi la creditele acordate comerţului
4421 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate comerţului
4422 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate comerţului
4423 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate comerţului
4425 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate comerţului
4430 Venituri din dobînzi la creditele acordate mediului financiar nebancar
4431 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate mediului financiar
nebancar
86
4432 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate mediului financiar
nebancar
4433 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate mediului financiar
nebancar
4435 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate mediului financiar
nebancar
4440 Venituri din dobînzi la creditele acordate pentru procurarea/construcţia
imobilului
4441 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate pentru
procurarea/construcţia imobilului
4442 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate pentru
procurarea/construcţia imobilului
4443 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate pentru
procurarea/construcţia imobilului
4445 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate pentru
procurarea/construcţia imobilului
4450 Venituri din dobînzi la creditele acordate organizaţiilor necomerciale
4451 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate organizaţiilor
necomerciale
4452 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate organizaţiilor
necomerciale
4453 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate organizaţiilor
necomerciale
4455 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate organizaţiilor
necomerciale
4460 Venituri din dobînzi la creditele acordate persoanelor fizice care practică
activitate
4461 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate persoanelor fizice care
practică activitate
4462 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate persoanelor fizice
care practică activitate
4463 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate persoanelor fizice care
practică activitate
4465 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate persoanelor fizice
care practică activitate
4470 Venituri din dobînzi la creditele acordate în domeniul transport,
telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei
4471 Venituri din dobînzi la creditele pe termen scurt acordate în domeniul transport,
telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei
4472 Venituri din dobînzi la creditele pe termen mediu acordate în domeniul
transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei
4473 Venituri din dobînzi la creditele pe termen lung acordate în domeniul transport,
telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei
4475 Comisioane de la prestarea serviciilor la creditele acordate în domeniul
transport, telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei

87
4480 Venituri din dobînzi la creditele acordate între sediul central al băncii şi
filialele sale
4481 Venituri din dobînzi la creditele acordate sediului central al băncii
4482 Venituri din dobînzi la creditele acordate filialelor sale locale
4483 Venituri din dobînzi la creditele acordate filialelor sale de peste hotare
4490 Venituri din dobînzi la alte credite acordate clienţilor
4491 Venituri din dobînzi la overdrafte clienţilor
4492 Venituri din dobînzi la creditele acordate prin conturile de card (carduri de
credit)
4493 Venituri din dobînzi la cambii comerciale scontate
4494 Venituri din dobînzi la factoring
4495 Venituri din dobînzi la cambii
4496 Venituri din dobînzi la alte creditele acordate clienţilor
4498 Comisioane de la alte credite acordate clienţilor
4499 Comisioane de la prestarea serviciilor cu utilizarea cardului de credit
4510 Venituri din dobînzi la alte credite acordate persoanelor fizice
4511 Venituri din dobînzi la overdrafturile acordate
4512 Venituri din dobînzi la creditele acordate prin conturile de card
4513 Venituri din dobînzi la creditele acordate pentru necesităţi primordiale
4514 Venituri din dobînzi la alte credite acordate persoanelor fizice
4516 Comisioane de la alte credite acordate persoanelor fizice
4517 Comisioane de la prestarea serviciilor cu utilizarea cardului de credit
4530 Venituri din dobînzi privind leasingul financiar
4531 Venituri din dobînzi privind leasingul financiar băncilor
4532 Venituri din dobînzi privind leasingul financiar clienţilor
4535 Comisioane de la prestarea serviciilor privind leasingul financiar
4550 Venituri din investiţii imobiliare
4551 Venituri din investiţii imobiliare deţinute în scopul dării în arendă
4552 Venituri din investiţii imobiliare deţinute în scopul creşterii valorii capitalului
4560 Venituri din investiţii în entităţi
4561 Venituri din investiţii în sucursale
4562 Venituri din investiţii în entităţi asociate
4563 Venituri din investiţii în asocieri în participaţie
4650 Venituri/pierderi din operaţiunile de comercializare
4651 Venituri/pierderi din comercializarea valorilor mobiliare de stat
4652 Venituri/pierderi din comercializarea acţiunilor
4653 Venituri/pierderi din comercializarea altor valori mobiliare
4654 Venituri/pierderi din comercializarea valutei străine
4655 Venituri/pierderi din dobînzi aferente operaţiunilor cu instrumente financiare
derivate
4660 Venituri/pierderi din operaţiunile de reevaluare
4661 Venituri/pierderi din reevaluarea valutei străine
4662 Venituri/pierderi din reevaluarea activelor financiare la valoarea justă prin
profit sau pierdere
4663 Venituri/pierderi din reevaluarea activelor/obligaţiunilor în lei moldoveneşti
4664 Venituri/pierderi din reevaluarea investiţiilor imobiliare
88
4665 Venituri/pierderi din reevaluarea altor active
4666 Venituri/pierderi din reevaluarea datoriilor financiare evaluate la valoarea justă
prin profit sau pierdere
4670 Venituri aferente comisioanelor
4671 Comisioanele băncii pentru operaţiunile de clearing
4672 Comisioanele băncii pentru operaţiunile de asigurare
4673 Comisioanele băncii pentru operaţiuni de vînzare/cumpărare a valorilor
mobiliare
4674 Comisioanele băncii pentru operaţiuni de vînzare/cumpărare a valutei străine
4675 Comisioanele băncii pentru operaţiunile de trust
4676 Comisioanele băncii pentru eliberarea garanţiilor
4677 Comisioanele băncii pentru ţinerea conturilor clienţilor
4678 Comisioanele băncii pentru serviciile de consulting
4679 Alte comisioane ale băncii
4840 Venituri din dobînzi la plasări în sediul central al băncii şi în filiale
4841 Venituri din dobînzi la plasări la sediul central al băncii
4842 Venituri din dobînzi la plasări în filialele locale
4843 Venituri din dobînzi la plasări în filialele băncii de peste hotare
4850 Alte venituri din dobînzi
4851 Alte venituri din dobînzi
4900 Alte venituri operaţionale
4901 Alte venituri operaţionale
4902 Venituri din operaţiuni cu carduri
4903 Venituri aferente operaţiunilor de retragere şi depunere de numerar
4910 Venituri din recuperări de active şi plăţilor aferente lor
4911 Venituri din recuperări de credite şi plăţilor aferente lor
4912 Venituri din recuperări de alte active care nu sînt credite şi plăţilor aferente lor
4920 Venituri din ieşirea activelor
4921 Venituri din ieşirea investiţiilor
4922 Venituri de la scoaterea din uz a imobilizărilor corporale
4923 Venituri din ieşirea altor active
4930 Venituri din subvenţii
4931 Venituri din subvenţii
4940 Alte venituri
4941 Alte venituri
4950 Amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni
4951 Amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni

89
CLASA 5
CHELTUIELI
5030 Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Loro” şi overdraft la conturi “Nostro”
5032 Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Loro” în bănci
5033 Cheltuieli cu dobînzi la overdraft la conturi “Nostro”
5034 Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Loro” pentru operaţiuni cu valori mobiliare
5035 Cheltuieli cu dobînzi la conturi “Loro” pentru operaţiuni cu carduri
5060 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi overnight
5061 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi overnight de la BNM
5062 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi overnight de la bănci
5070 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii la vedere ale băncilor
5075 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii la vedere ale băncilor
5090 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi de la bănci
5091 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen scurt de la BNM (1 lună şi mai
puţin)
5092 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen scurt de la BNM (mai mult de 1
lună şi pînă la 1 an inclusiv)
5093 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen mediu de la BNM (mai mult de
1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5094 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen lung de la BNM (mai mult de 5
ani)
5095 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen scurt de la bănci (1 lună şi mai
puţin)
5096 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen scurt de la bănci (mai mult 1
lună şi pînă la 1 an inclusiv)
5097 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen mediu de la bănci (mai mult de
1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5098 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen lung de la bănci (mai mult de 5
ani)
5099 Cheltuieli aferente comisioanelor la împrumuturi de la bănci
5100 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi obţinute de la Guvern cu scop de
recreditare
5101 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen scurt obţinute de la Guvern cu
scop de recreditare (1 lună şi mai puţin)
5102 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen scurt obţinute de la Guvern cu
scop de recreditare (mai mult de 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv)
5103 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen mediu obţinute de la Guvern cu
scop de recreditare (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5104 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen lung obţinute de la Guvern cu
scop de recreditare (mai mult de 5 ani)
5105 Cheltuieli aferente comisioanelor la împrumuturi obţinute de la Guvern cu scop
de recreditare
5110 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi de la organizaţii financiare
internaţionale
5111 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen scurt de la organizaţii financiare
internaţionale (1 lună şi mai puţin)
90
5112 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen scurt de la organizaţii financiare
internaţionale (mai mul de 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv)
5113 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen mediu de la organizaţii
financiare internaţionale (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5114 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen lung de la organizaţii financiare
internaţionale (mai mult de 5 ani)
5116 Cheltuieli aferente comisioanelor la împrumuturi de la organizaţii financiare
internaţionale
5120 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi de la alţi creditori
5121 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen scurt de la alţi creditori (1 lună
şi mai puţin)
5122 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen scurt de la alţi creditori (mai
mult de 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv)
5123 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen mediu de la alţi creditori (mai
mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5124 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi pe termen lung de la alţi creditori (mai
mult de 5 ani)
5125 Cheltuieli aferente comisioanelor la împrumuturi de la alţi creditori
5150 Cheltuieli cu dobînzi la acorduri REPO şi facilităţi de lombard
5151 Cheltuieli cu dobînzi la acorduri REPO
5152 Cheltuieli cu dobînzi la obţinerea facilităţilor de lombard
5180 Cheltuieli cu dobînzi la valori mobiliare emise
5181 Cheltuieli cu dobînzi la valori mobiliare emise cu rata dobînzii fixă
5183 Cheltuieli cu dobînzi la alte valori mobiliare emise
5200 Amortizarea primelor şi calcularea sconturilor la valori mobiliare
5201 Amortizarea primelor la valori mobiliare
5202 Calcularea sconturilor la valori mobiliare emise
5210 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen ale Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină/ Casei Naţionale de Asigurări Sociale
5211 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină (1 an şi mai puţin)
5212 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5213 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung ale Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină (mai mult de 5 ani)
5214 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale Casei Naţionale de
Asigurări Sociale (1 an şi mai puţin)
5215 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale Casei Naţionale de
Asigurări Sociale (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5216 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung ale Casei Naţionale de
Asigurări Sociale (mai mult de 5 ani)
5250 Cheltuieli cu dobînzi la depozite la vedere ale clienţilor
5251 Cheltuieli cu dobînzi la conturi curente ale persoanelor juridice
5252 Cheltuieli cu dobînzi la conturi curente ale persoanelor fizice
5254 Cheltuieli cu dobînzi la depozite speciale ale persoanelor juridice
5255 Cheltuieli cu dobînzi la depozite speciale ale persoanelor fizice
91
5256 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii ale persoanelor juridice
5257 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii ale persoanelor fizice
5258 Cheltuieli cu dobînzi la conturile curente ale persoanelor juridice pentru
operaţiuni cu carduri bancare
5259 Cheltuieli cu dobînzi la conturile curente ale persoanelor fizice pentru
operaţiuni cu carduri bancare
5261 Cheltuieli cu dobînzi la alte depozite la vedere ale persoanelor juridice
5262 Cheltuieli cu dobînzi la alte depozite la vedere ale persoanelor fizice
5263 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele bugetului de stat
5264 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor
publice finanţate din bugetul de stat
5265 Cheltuieli cu dobînzi la acumularea numerarului(cont provizoriu)
5266 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
5267 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină
5268 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele Casei Naţionale de Asigurări Sociale
5269 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu
caracter special
5271 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor
investiţionale din granturi externe
5272 Cheltuieli cu dobînzi la mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor
investiţionale din credite externe
5273 Cheltuieli cu dobînzi la garanţiile încasate de Serviciul Vamal
5310 Cheltuieli cu dobînzi la depozite de economii
5311 Cheltuieli cu dobînzi la depozite de economii ale persoanelor fizice
5312 Cheltuieli cu dobînzi la depozite de economii ale persoanelor juridice
5313 Cheltuieli cu dobînzi la depozitele de economii ale persoanelor fizice care
practică activitate
5314 Cheltuieli cu dobînzi la depozitele de economii ale mediului financiar nebancar
5315 Cheltuieli cu dobînzi la depozitele de economii ale organizaţiilor necomerciale
5330 Cheltuieli cu dobînzi la depozite overnight ale băncilor
5331 Cheltuieli cu dobînzi la depozite overnight ale băncilor – părţi nelegate
5332 Cheltuieli cu dobînzi la depozite overnight ale băncilor – părţi legate
5340 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen ale băncilor
5341 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale băncilor (1 lună şi mai
puţin)
5342 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale băncilor (mai mult de 1
lună şi pînă la 1 an inclusiv)
5343 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale băncilor (mai mult de 1
an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5344 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung ale băncilor (mai mult de 5 ani)
5345 Cheltuieli aferente comisioanelor pentru depozite ale băncilor
5346 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen scurt ale băncilor (1 lună şi
mai puţin)
5347 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen scurt ale băncilor (mai mult
de 1 lună şi pînă la 1 an inclusiv)
92
5348 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen mediu ale băncilor (mai
mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5349 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen lung ale băncilor (mai mult
de 5 ani)
5360 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen aferente bugetului de stat
5361 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt primite din sursele bugetului
de stat (1 an şi mai puţin)
5362 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu primite din sursele bugetului
de stat (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5363 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung primite din sursele bugetului de
stat (mai mult de 5 ani)
5364 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale instituţiilor finanţate din
mijloacele
speciale ale bugetului de stat (1 an şi mai puţin)
5365 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale instituţiilor finanţate din
mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5366 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung ale instituţiilor finanţate din
mijloacele speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani)
5367 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale instituţiilor finanţate din
mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (1 an şi mai puţin)
5368 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale instituţiilor finanţate din
mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani
inclusiv)
5369 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung ale instituţiilor finanţate din
mijloacele fondurilor speciale ale bugetului de stat (mai mult de 5 ani)
5370 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen ale clienţilor
5371 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale persoanelor juridice (1 an
şi mai puţin)
5372 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale persoanelor juridice (mai
mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5373 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung ale persoanelor juridice (mai
mult de 5 ani)
5374 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice (1 an şi
mai puţin)
5375 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice (mai
mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5376 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung ale persoanelor fizice (mai
mult de 5 ani)
5377 Cheltuieli aferente comisioanelor pentru depozite ale clienţilor
5380 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen ale clienţilor
5381 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen scurt ale persoanelor
juridice (1 an şi mai puţin)
5382 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen mediu ale persoanelor
juridice (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5383 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen lung ale persoanelor
juridice (mai mult de 5 ani)
93
5384 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen scurt ale persoanelor fizice
(1 an şi mai puţin)
5385 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen mediu ale persoanelor fizice
(mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5386 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen lung ale persoanelor fizice
(mai mult de 5 ani)
5390 Cheltuieli cu dobînzi la depozitele primite de la sediul central al băncii sau
filialele sale
5391 Cheltuieli cu dobînzi la depozitele primite de către sediul central al băncii
5392 Cheltuieli cu dobînzi la depozitele primite de către filialele sale locale
5393 Cheltuieli cu dobînzi la depozitele primite de către filialele sale de peste hotare
5410 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen ale organizaţiilor necomerciale
5411 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale organizaţiilor necomerciale
(1 an şi mai puţin)
5412 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale organizaţiilor
necomerciale (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5413 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung ale organizaţiilor necomerciale
(mai mult de 5 ani)
5414 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen scurt ale organizaţiilor
necomerciale (1 an
şi mai puţin)
5415 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen mediu ale organizaţiilor
necomerciale (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5416 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen lung ale organizaţiilor
necomerciale (mai mult de 5 ani)
5420 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen ale mediului financiar nebancar
5421 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale mediului financiar
nebancar (1 an şi mai puţin)
5422 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale mediului financiar
nebancar (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5423 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung ale mediului financiar nebancar
(mai mult de 5 ani)
5424 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen scurt ale mediului financiar
nebancar (1 an şi mai puţin)
5425 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen mediu ale mediului
financiar nebancar (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5426 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen lung ale mediului financiar
nebancar (mai mult de 5 ani)
5430 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen ale persoanelor fizice care
practică activitate
5431 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale persoanelor fizice care
practică activitate (1 an şi mai puţin)
5432 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale persoanelor fizice care
practică activitate (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5433 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung ale persoanelor fizice care
practică activitate (mai mult de 5 ani)
94
5434 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen scurt ale persoanelor fizice
care practică activitate (1 an şi mai puţin)
5435 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen mediu ale persoanelor fizice
care practică activitate (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5436 Cheltuieli cu dobînzi la depozite-garanţii pe termen lung ale persoanelor fizice
care practică activitate (mai mult de 5 ani)
5530 Cheltuieli cu dobînzi privind leasingul financiar
5531 Cheltuieli cu dobînzi privind leasingul financiar primit de la bănci
5532 Cheltuieli cu dobînzi privind leasingul financiar primit de la clienţi
5540 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen ale unităţilor de implementare a
proiectelor
investiţionale din granturi şi credite externe
5541 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale unităţilor de implementare
a proiectelor investiţionale din granturi externe (1 an şi mai puţin)
5542 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale unităţilor de
implementare a proiectelor investiţionale din granturi externe (mai mult de 1 an şi
pînă la 5 ani inclusiv)
5544 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale unităţilor de implementare
a proiectelor investiţionale din credite externe (1 an şi mai puţin)
5545 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale unităţilor de
implementare a proiectelor investiţionale din credite externe (mai mult de 1 an şi pînă
la 5 ani inclusiv)
5560 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen ale bugetelor unităţilor
administrativ-teritoriale
5561 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen scurt ale bugetelor unităţilor
administrativteritoriale (1 an şi mai puţin)
5562 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen mediu ale bugetelor unităţilor
administrativteritoriale (mai mult de 1 an şi pînă la 5 ani inclusiv)
5563 Cheltuieli cu dobînzi la depozite pe termen lung ale bugetelor unităţilor
administrativteritoriale (mai mult de 5 ani)
5570 Cheltuieli aferente datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la
valoarea justă prin profit sau pierdere
5571 Cheltuieli aferente datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
5572 Cheltuieli aferente datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea
justă prin profit sau pierdere
5670 Cheltuieli aferente amortizării investiţiilor imobiliare
5671 Cheltuieli aferente amortizării investiţiilor imobiliare deţinute în scopul dării în
arendă
5672 Cheltuieli aferente amortizării investiţiilor imobiliare deţinute în scopul creşterii
valorii
capitalului
5680 Cheltuieli aferente amortizării
5683 Cheltuieli aferente amortizării clădirilor şi edificiilor
5684 Cheltuieli aferente amortizării mobilei şi utilajului
5685 Cheltuieli aferente amortizării mijloacelor de transport
5686 Cheltuieli aferente amortizării îmbunătăţirii mijloacelor arendate
95
5688 Cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale primite în leasingul
financiar
5689 Cheltuieli aferente amortizării altor imobilizări corporale
5691 Cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor necorporale
5692 Cheltuieli aferente amortizării activelor de mică valoare şi scurtă durată
5710 Cheltuieli aferente remunerării muncii şi defalcărilor obligatorii
5711 Cheltuieli pentru remunerarea muncii
5712 Primele
5714 Asigurarea socială
5715 Alte plăţi
5716 Asigurarea medicală
5730 Cheltuieli pentru întreţinerea imobilului
5731 Cheltuieli de iluminare, încălzire şi alimentare cu apă
5732 Cheltuieli privind reparaţia şi întreţinerea clădirilor
5733 Cheltuieli aferente serviciului securităţii
5735 Alte cheltuieli pentru întreţinerea imobilului
5770 Cheltuieli cu provizioane şi alte contribuţii
5771 Cheltuieli cu alte provizioane
5772 Vărsăminte şi contribuţii în fondul de garantare a depozitelor
5773 Cheltuieli cu provizioane la angajamente condiţionale
5774 Cheltuieli cu provizioane aferente beneficiilor angajaţilor băncii
5780 Impozite şi taxe
5781 Impozit pe bunuri imobiliare
5782 Impozit funciar
5783 Taxa pe valoarea adăugată
5787 Taxele percepute în fondul rutier
5788 Alte impozite şi taxe
5820 Cheltuieli cu dobînzi la datorii subordonate
5821 Cheltuieli cu dobînzi la datorii subordonate cu termenul achitării 5 ani şi mai
puţin
5822 Cheltuieli cu dobînzi la datorii subordonate cu termenul achitării mai mare de 5
ani
5830 Cheltuieli cu dobînzi la acţiuni cu termen limitat
5831 Cheltuieli cu dobînzi la acţiuni ordinare cu termen limitat
5832 Cheltueli cu dobînzi la acţiuni preferenţiale cu termen limitat
5840 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi de la sediul central al băncii şi filiale
5841 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi de la sediul central al băncii
5842 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi de la filiale locale
5843 Cheltuieli cu dobînzi la împrumuturi de la filiale de peste hotare
5850 Cheltuieli pentru deprecierea activelor financiare
5851 Cheltuieli aferente deprecierii activelor financiare disponibile pentru vînzare
5852 Cheltuieli aferente deprecierii activelor financiare păstrate pînă la scadenţă
5860 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor şi plăţilor aferente lor
5861 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate agriculturii şi plăţilor aferente
lor

96
5862 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate industriei alimentare şi plăţilor
aferente lor
5863 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate în domeniul construcţiilor şi
plăţilor aferente lor
5864 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor de consum şi plăţilor aferente lor
5865 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate industriei energetice şi plăţilor
aferente lor
5866 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate băncilor şi plăţilor aferente lor
5867 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate instituţiilor finanţate de la
bugetul de stat şi plăţilor aferente lor
5868 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate Casei Naţionale de Asigurări
Sociale/
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi plăţilor aferente lor
5869 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate Guvernului şi plăţilor aferente
lor
5871 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate unităţilor administrativ-
teritoriale/ instituţiilor subordonate unităţilor administrativ-teritoriale şi plăţilor
aferente lor
5872 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate industriei productive şi plăţilor
aferente lor
5873 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate comerţului şi plăţilor aferente
lor
5874 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate mediului financiar nebancar şi
plăţilor aferente lor
5875 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate pentru procurarea/construcţia
imobilului şi plăţilor aferente lor
5876 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate organizaţiilor necomerciale şi
plăţilor aferente lor
5877 Cheltuieli pentru deprecierea creditelor acordate în domeniul transport,
telecomunicaţii şi dezvoltarea reţelei şi plăţilor aferente lor
5878 Cheltuieli pentru deprecierea altor credite acordate clienţilor şi plăţilor aferente
lor
5879 Cheltuieli pentru deprecierea leasingului financiar acordat şi plăţilor aferente lor
5880 Cheltuieli pentru deprecierea altor active
5881 Cheltuieli pentru deprecierea creanţelor şi plăţilor aferente lor
5882 Cheltuieli pentru deprecierea investiţiilor imobiliare
5883 Cheltuieli pentru deprecierea imobilizărilor corporale
5884 Cheltuieli pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
5885 Cheltuieli pentru deprecierea stocurilor
5886 Cheltuieli pentru deprecierea altor active care nu sînt credite şi plăţilor aferente
lor
5890 Cheltuieli din ieşirea activelor neacoperite din reduceri pentru pierderi din
depreciere
5891 Cheltuieli din ieşirea creditelor neacoperite din reduceri pentru pierderi din
depreciere

97
5892 Cheltuieli din ieşirea altor active care nu sînt credite neacoperite din reduceri
pentru pierderi din depreciere
5900 Alte cheltuieli operaţionale
5901 Cheltuieli de transport
5902 Plata serviciilor de consulting şi auditing
5903 Cheltuieli aferente reciclării cadrelor
5904 Cheltuieli de deplasare de serviciu
5905 Cheltuieli de reprezentare
5906 Cheltuieli de telecomunicaţii, poştă şi telegraf
5907 Cheltuieli de birou, tipografie
5908 Cheltuieli de reclamă
5909 Cheltuieli pentru acţiuni de binefacere
5911 Reparaţia şi întreţinerea mobilei şi utilajului
5912 Reparaţia şi întreţinerea mijloacelor de transport
5913 Plata pentru arendă
5914 Cheltuieli pe taxe de trust
5915 Comisioane şi taxe plătite
5916 Alte cheltuieli operaţionale
5917 Cheltuieli din operaţiuni cu carduri
5918 Cheltuieli pentru menţinerea imobilizărilor necorporale
5919 Cheltuieli aferente operaţiunilor de retragere şi depunere de numerar
5920 Cheltuieli din ieşirea activelor
5921 Cheltuieli din ieşirea investiţiilor
5922 Cheltuieli de la scoaterea din uz a imobilizărilor corporale
5923 Cheltuieli din ieşirea altor active
5930 Alte cheltuieli cu dobînzi
5931 Alte cheltuieli cu dobînzi
5940 Alte cheltuieli
5941 Alte cheltuieli
5950 Amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni
5951 Amenzi, penalităţi şi alte sancţiuni
5990 Impozitul pe venit
5991 Impozitul pe venit

98
CLASA 6
CONTURI CONDIŢIONALE
Conturi condiţionale de debit
6100 Obligaţiuni de procurare a valutei străine
6101 Obligaţiuni de procurare a valutei străine prin tranzacţie la vedere
6102 Obligaţiuni de procurare a valutei străine prin tranzacţie la termen
6110 Contravaloarea în monedă naţională a valutei străine ce urmează să fie primită
6111 Contravaloarea în monedă naţională a valutei străine ce urmează să fie primită
din tranzacţiile la vedere
6112 Contravaloarea în monedă naţională a valutei străine ce urmează să fie primită
din tranzacţiile la termen
6120 Dobîndă ce urmează să fie primită
6121 Dobîndă (scont/primă) ce urmează să fie primită din tranzacţiile la termen
6200 Obligaţiuni de primire/procurare
6201 Obligaţiuni de primire a creditelor în viitor
6202 Obligaţiuni de procurare a valorilor mobiliare/instrumentelor financiare
6203 Obligaţiuni de primire a depozitelor în viitor
6204 Obligaţiuni de procurare a imobilizărilor corporale şi imobilizărilor necorporale
6230 Alte active contingente
6231 Alte active contingente
Conturi condiţionale de credit
6400 Obligaţiuni de vînzare a valutei străine
6401 Obligaţiuni de vînzare a valutei străine prin tranzacţie la vedere
6402 Obligaţiuni de vînzare a valutei străine prin tranzacţie la termen
6410 Contravaloarea în monedă naţională a valutei străine ce urmează să fie livrată
6411 Contravaloarea în monedă naţională a valutei străine ce urmează să fie livrată
din tranzacţiile la vedere
6412 Contravaloarea în monedă naţională a valutei străine ce urmează să fie livrată
din tranzacţiile la termen
6420 Dobîndă ce urmează să fie plătită
6421 Dobîndă (scont/primă) ce urmează să fie plătită din tranzacţiile la termen
6500 Acreditive
6501 Acreditive
6600 Obligaţiuni de acordare/realizare
6601 Obligaţiuni de acordare a creditelor în viitor
6602 Obligaţiuni de realizare a valorilor mobiliare/instrumentelor financiare
6603 Obligaţiuni de plasare a depozitelor în viitor
6700 Garanţii şi cauţiuni
6701 Garanţii şi cauţiuni emise
6702 Obligaţiuni de emitere a garanţiilor şi cauţiunilor
6800 Alte conturi condiţionale
6801 Cambii la incaso
6802 Trate acceptate
6803 Cambii realizate cu andosamentul băncii
6804 Alte documente primite/acceptate
6830 Alte datorii contingente
6831 Alte datorii contingente
99
CLASA 7
CONTURI MEMORANDUM
7100 Obligaţiuni la credite acordate
7101 Obligaţiuni sub formă de acorduri la credite
7102 Obligaţiuni sub formă de acorduri de gaj
7103 Amanetul primit
7121 Garanţii, cauţiuni şi cesiuni primite
7200 Active, dobînzi şi comisioane calculate neachitate
7201 Credite trecute la scăderi
7202 Dobînzi şi comisioane calculate la credite trecute la scăderi
7203 Alte active care nu sînt credite şi plăţile aferente lor trecute la scăderi
7204 Penalităţi calculate la creditele trecute la scăderi
7205 Penalităţi calculate la dobînzi şi comisioane calculate la credite trecute la
scăderi
7210 Reduceri calculate în scop prudenţial pentru pierderi la active şi
angajamente condiţionale
7211 Reduceri calculate în scop prudenţial pentru pierderi la credite
7212 Reduceri calculate în scop prudenţial pentru pierderi la alte active care nu sînt
credite
7213 Reduceri calculate în scop prudenţial pentru pierderi la angajamente
condiţionale
7214 Mărimea neformată a rezervei generale pentru riscuri bancare
7250 Obligaţiuni la împrumuturi primite
7251 Obligaţiuni sub formă de acorduri la împrumuturi primite
7252 Obligaţiuni sub formă de acorduri de gaj la împrumuturi primite
7253 Amanetul dat de către bancă la împrumuturi primite
7254 Gajul depus la împrumutul primit
7300 Documente privind operaţiunile de decontare
7303 Documente de decontare pe operaţiuni de factoring
7311 Documente de decontare la corespondenţi străini
7400 Valori mobiliare
7401 Valori mobiliare şi creanţe primite la custodie
7402 Valori mobiliare şi creanţe primite la nimicire
7403 Valori mobiliare de stat materializate amortizate, expediate pentru control şi
nimicire
7404 Valori mobiliare de stat materializate trecute la scadenţă şi achitare
7405 Valori mobiliare procurate pentru clienţi
7406 Valori mobiliare procurate în portofoliul băncii
7409 Creanţe procurate de bancă
7500 Diferite valori şi documente
7502 Diferite valori şi documente
7503 Diferite valori şi documente expediate şi eliberate în gestiune
7521 Decontările pe creditele în mărfuri acordate Republicii Moldova de către alte
state în cadrul acordurilor interguvernamentale
7531 Cesiuni primite de la persoane terţe
7532 Cesiuni eliberate de către bancă
100
7600 Formulare
7601 Formulare de valori mobiliare şi creanţe în depozit
7602 Formulare de valori mobiliare şi creanţe eliberate în gestiune
7603 Formulare de valori mobiliare şi creanţe în drum
7611 Formulare tipizate de documente primare cu regim special în depozit
7612 Formulare tipizate de documente primare cu regim special eliberate în gestiune
7621 Carduri în depozit
7622 Carduri eliberate în gestiune
7700 Datorii trecute la pierderi
7701 Datorii trecute la pierderi
7702 Imobilizări corporale trecute la pierderi
7703 Acţiunile altor societăţi pe acţiuni trecute la pierderi
7750 Alte mijloace şi datorii
7751 Pierderi fiscale nereclamate
7752 Imobilizări corporale arendate
7753 Imobilizări necorporale arendate
7754 Bunurile transmise în posesiune/achiziţionate pentru vînzare
7800 Acţiuni
7801 Acţiuni ordinare autorizate spre plasare
7802 Acţiuni ordinare neplasate
7804 Acţiuni ordinare aflate în circulaţie – cota monetară
7805 Acţiuni ordinare aflate în circulaţie – cota de avere (emisia iniţială)
7811 Acţiuni preferenţiale autorizate spre plasare
7812 Acţiuni preferenţiale neplasate
7814 Acţiuni preferenţiale aflate în circulaţie – cota monetară
7815 Acţiuni preferenţiale aflate în circulaţie – cota de avere (emisia iniţială)

101
CUPRINS

Tema 1. Organizarea contabilităţii la bănci ................................................................ 3


Tema 2. Organizarea decontărilor prin virament ........................................................ 8
Tema 3. Contabilitatea faptelor economice aferente decontărilor ............................12
Tema 4. Contabilitatea operaţiunilor cu numerar.......................................................16
Tema 5. Contabilitatea creditelor bancare .................................................................23
Tema 6. Contabilitatea imobilizărilor corporale, necorporale
şi a stocurilor de valori materiale ................................................................31
Tema 7. Contabilitatea operaţiunilor cu valori mobiliare...........................................39
Tema 8. Contabilitatea depozitelor bancare...............................................................43
Tema 9. Contabilitatea faptelor economice în valută străină......................................47
Tema 10. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bancare.....................................52
Tema 11. Contabilitatea capitalului propriu..............................................................56
Tema 12. Situaţiile financiare....................................................................................60
Bibliografie ..............................................................................................................63
Anexa 1 ...................................................................................................................64

102

S-ar putea să vă placă și