Sunteți pe pagina 1din 166
Copyright © 1991, Editura Tehnies Addresa : EDITURA TEHNICK, Proto Prose Libero, 1, 13 asaret, Ramdats, Structurata iy 11 capitole, dispuse in dows volume, Jucrareaeuprinde.trei ‘part mari prineipit sh clemente de teoria sistemelor automate, [unctionalitates ‘dispoaitive: lor de automatizare si automatizarea provesclor chimice Prin confinutile Meraren se. adreseaga tuturor celor implicati in Industria chimniea ; un interes parte. prezintd Insd "pentrt inginerii chums, inginerti pentru automati- zarea'proceselor, student facultatiior de Inginenie ingineri chimisti tn general, ingineri chimist sp veializafi in conduccrea automata a proceselor chimice, inginert din serviciile de ‘automatizare si fehnica masurdrié i studentt ai faculldtilor de tehnologie st ingt- erie chimici. Lucrarea presin(a interes, de asemenea, pentru cei care audiazd cursuri de aulomatizarea proceselor sau au tangenfa eu acest domeniu, asa cum sint, de ecemplu, produedtorii dispozitivelor si echipamentelor pentru automat: zarea procesclor. Elaborarea acestel tuerdri a constituit o muned dificild si tndelungata, pe pareursul careia autorii au primit un sprijin prefios din partea unui numar insemnat de profesor si specialist. In acet sens autorit mulfumese tn primul rind prof. dr. ing. D. Dobrinescu, prof. dr. ing. C. Strdtuld, conf. dr. ing. 1. Bo- Dilfea, conj. dr. ing. Gh. Dumitrasew si sef luer. ing. C. Tandseseu care aw fost partenerii unui dialog fructuos si au citit cu atenfie capitolele de interes loaj, sf. ter. ing. G, Péragcioia, tector mat. C. Marinesea, partenrt de acti Ma, thombrt at otetnutel Aatomatiarea procsiorchimice carey tmpreuna Caailont ecstettucrrt nu deeoltal si inplomentlsstne automate enluate fut Schpamenteindigene, Adres pe'aceatd cate mul cole din tne dtustaettnicd st petrocimied eare feo permis un dialog rodnic prvi idle de bara le confinutuad tucrdrit 9 crientarea aeestuia spre problemele practic. Prof. dr. ing. V+ Marinoin Bycureitl, Ploieyt Aprile 1000 ntribuieautoror te elaborate ter Ne Morinoias capiotee. 1 4 8, 7, 8, 8 10 1h Subeapitlele Bie 8, 3.5 N. Paraschiv: capitolul 5, subcapitolete 3.3, 3.4 Prefatas 1 Fundamente 2.1, Sistem ehimle. Sistem autor 1.2, Bsemple de ssieme nitamate ‘3. Lege regal automate FSH Legea rege! dupa 1.9.9, Legea reglirs dupa penturbatie 1.33, Bisteme automate eon nate 1A, Sistem de Fegare’ et bute tile 4.5. Gonduceres ‘opti 116, Siteme frame de coidueere Biloprtie Dinamiea proceselor 24, Modele matematice anaitce 24.1. Revatla de transport sgenerallzata 21.2, Reval de stare 215, Benitre 25.4, Cinetion ein 22, Hspunsul fn thnp a slste- meer BOK. mispunsin nor” ae mente tp 2.2.2, Snares sistemelor 2, Funeit de transfer sf de tree. venta 2S uncia de. deans 23.2. Funclia de treeventa 2.2.3, Representareatanctitor «te transter 2344, Punetiie de transfer ake Dibtografie Dispozitive de antomattzre 3.4. Msurarea comporitict Suits Analizoare tnx. 8.1.2, Analiz ifereniola Cuprins 3.22, Structure filet a ree flatoareler aa, Regulatate veliniare 8.8, Exhipamente de eonducere S31. Calelateare de proces 592. Siteme aistebolte de 8.3.8, Hlemente ale esl ‘entelor de conducere 3.4. Exemple “de echip mnente de conduoere 34, Sisteme de programe... Set sisteme. Ge operare ta Gimp rel . 8.42. Limbaje d6 proces << BAS. Bape de date de proces S44, Algoritml de peelurare peimara 1 real gs. Aigortnl de optimises 5:48, Siteme de programe de ‘plleatie * a4, Chose 1.8. Elemente de exeutle fa Servomotoare. |S 3.2 Ongane de ediare | | '. Cnrmcteristil state 4, Redatitpenira ‘exicah ul Ky 3.58, Canacleistit statiee && 35.6, Aspecte energetice aso- ‘ate funelandrl Fobine- {or de Fear 57, Elemente de excealse tip eonvertver state de a a reeves 5.8, Dinamis robinctelor ae vealare = 8.589, Alogeres robinesior de restare ibiogeatie 4, Elemente de snalied a slstemelor fy reglare automata |S 4.1. Sisteme monovariabile AAA. Elemente de ident 412 Metode,‘cxperimentate