Sunteți pe pagina 1din 6

Adriana Deac

Dreptul afacerilor
TESTE.GRILA

Universul ftritrc
Bucureqti
-2017-
Cuprins

CAPITOLUL I
NOTIUNI GENERALE DE DREPTUL AFACERILOR
NORMA JURIDICA ..........1
Secfiunea 1. Nofiuni generale de dreptul afacerilor..............7
Secfiunea 2. Norma juridici. Clasificare ............9
Secliunea 3. Norma juridicd. Aplicarea in timp, in
spaliu qi asupra persoanelor ................ .............. 1 1
Secliunea 4. Interpretarea norrnei juridice ........ 14
Secliunea 5. Izvoarele dreptului afacerilor .......17

CAPITOLUL II
RAPORTUL ruRIDIC DE DREPTUL AFACERILOR........ 23
Secfiunea 1. Nofiunea qi trds[turile raportului juridic
de dreptul afacerilor ......23
Secfiunea 2. Subiectele raportului juridic de dreptul
afacerilor. Profesioniqtii.............. ....24
Subsec{iunea 2. l. Persoana fizicd autorizatd (PFA)...... 33
Subs ecliunea 2. 2. intreprinder ea indiv idual d ................. 3 6
Sub s ecliunea 2. 3. intreprinderea familial d..................... 3 8
Secliunea 3. Persoana juridicd .......- 42
Subsecliunea 3.1. Conlinutul raportului juridic de
dr eptul afacerilor. Dreptul sub iectiv c iv iI....................... 5 5
Subsecliuneo 3.2. Dreptul de proprietate Si celelalte
drepturi reale ......... ..................... 60
Subsec[iunea 3.3. Obliga{ia civild ................66
Secliunea 4. Obiectul raportului juridic de dreptul
afacerilor .....14
Dreptul afacerilor. Teste-gri16

CAPITOLUL III
CONTRACTUL.......... ......87
Sectiunea l. Noliuni generale .........87
Secliunea 2. Incheierea contractului...............................'... 93
Secliunea 3. Validitatea contractului ..................'..'............99
Secfiunea 4. Nulitatea contractului................................... 107
Secfiunea 5. Ffectele contractului................ ...112
Secfiturea 6. Incetarea contractului ................. 117
Secfiunea 7. Rdspunderea contractuald.......' ...121

Msru{suRILE TESTELoR-czuLA DE DREPTUL


AFACERILOR ......... ...... t26
Capitolul I
Nofiuni generale de dreptul afacerilor
Norma juridicl
Secliunea I
IYoliani generale de dreptul ufocerilor

1.Dreptul romfln al afacerilor:


a. apa\ine sistemului de drept romano-germanic;
b. aparfine sistemului de drept anglo-saxon;
c. este un sistem distinct de drept;
d. aparfine sistemului de common-law.

2. Dreptul romf,n al afacerilor:


a. cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeazd
raporturile juridice patrimoniale qi nepatrimoniale stabilite
intre subiectele de drept civil, persoane fizice qi/sau juridice,
aflate pe pozilii de egalitate juridicd;
b. cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeazd re-
laliile privind infiinfarea, organizarea qi funcfionarea institu-
Jiilor qi autoritafilor administraliei publice gi relaliile acestora
cu cet[lenii;
c. cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeazd
raporturile juridice stabilite intre profesioniqti gi relafiile
dintre acegtia qi orice alte subiecte de drept civil, cu privire la
desf5gurarea activitdlilor economice aducitoare de profit;
d. cuprinde totalitatea normelor care reglemente2Ti raporhrrile
juridice rezultate din filia{ie, adopfie, cdsdtorie. rudenie.
Dreptul afacerilor Teste-gril5

3. Afacerea reprezintS:
a. o activitate caritabild, umanitard;
b. o activitate remuneratd, desfEquratd in baza unul contract
individual de munc6;
c. o profesie liberald generatoare de onorarii;
d. exploatarea unei intreprinderi.

4. Exploatarea unei intreprinderi presupune:


a. incheierea unui contract de muncd cu o anumitd intreprindere;
b. exercitarea sistematicd a unei activitAti economice care constd
producerea, administrarea ori instr[inarea de bunuri sau
in
prestarea de servicii, fre cd'are scop lucrativ sau nu;
c. activitatea de extragere a resurselor naturale;
d. niciun rlspuns.

5.Dreptul afacerilor este o parte a:


a. dreptului privat;
b. dreptului public;
c. dreptului comercial;
d. dreptului civil.

6. Dreptul privat:
a. totalitatea normelor juridice care reglementeazd'
"upiinde
raporturile j uridice incheiate intre particulari ;
b. cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeazd
raporturile stabilite intre stat qi cetifeni, precum qi intre state;
c. se caracteizeazdprin egalitatea juridicd a pdrfilor;
d. se caracterrzeazd prin subordonarea juridicd a subiectelor de
drept, in raport cu statul.

7. in dreptul privat:
a. normele juridice sunt ap[rate de stat, din oficiu;
b. normele juridice sunt aplrate la sesizarea plrlii cdteia i-a fost
incllcat un drept subiectiv;
Notiuni generale de dreptul afacerilor. Norma juridicd 9

c. parfile raporturilor juridice de drept privat sunt d,oar persoa-


nele juridice;
d. niciun r[spuns corect.

8. Relafia dintre dreptul afacerilor gi dreptul civil este:


a. parte-intreg;
b. intreg-parte;
c. sunt ramuri de drept aparlin0nd dreptului privat;
d. sunt ramuri de drept apar,tin6nd unor sisteme diferite de drept.

Secliunea 2
Normu j aridicd, Clasfficare

9. Norma juridicl:
a. se aplicd sporadic;
b. este facultativS;
c. este obligatorie;
d. este personal[.

10. Este intotdeauna obligatorie, ca element structural al


normei juridice:
a. sancliunea;
b. rpoteza;
c. dispozilia;
d. niciun r[spuns corect.

1 1. Normele imperative:
a. sunt norme onerative qi prohibitive;
b. sunt noflne prohibitive gi dispozitive:
c. sunt norme onerative qi permisive;
d. sunt norme permisive gi dispozitive.