Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE AUTOEVALUARE

AN ŞCOLAR 2013-2014

Subsemnatul Leonard Cristian DOBRESCU, absolvent al Facultăţii de


Inginerie, specializarea T.C.M., din cadrul Universităţii Tehnice Piteşti, sunt încadrat ca
profesor titular, gradul didactic I, la Liceul Tehnologic Dinu Bratianu.
Pe întreg parcursul semestrului I am desfăşurat activităţi complexe cu valoare
instructiv-educativă şi m-am preocupat permanent de perfecţionarea metodică şi
ştiinţifică, după cum urmează:

1. Proiectarea eficientă a curriculumului


 Am aprofundat curriculumul şcolar şi am realizat proiectarea didactică pe achiziţiile
anterioare de învăţare prin lectura personalizată a programelor şcolare ale modulelor de
specialitate la nivelul fiecărui an de studiu şi pe modelul MECTS.
 Am corelat conţinutul disciplinei de învăţământ şi a activităţilor de învăţare cu
obiectivele urmărite prin elaborarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale
precum şi proiecte ale unităţilor de învăţare ţinând cont de competenţele generale şi
specifice ale modulelor de specialitate.
 Am realizat CDS-CDL-urile:
- MATERIALE FOLOSITE IN MECATRONICA
- STRUCTURI METALICE

2. Realizarea curriculumului
 Am utilizat strategii de tip activ, participativ, formativ, care transformă elevul într-
un
activ al propriei formări.
 Am construit situaţii de învăţare care au solicitat participarea creativă a cât mai
multor elevi la majoritatea lecţiilor- rezolvare de exerciţii şi probleme simple, cu grad
mediu de dificultate.
 Am utilizat un limbaj riguros ştiinţific, dar accesibil tuturor elevilor.
 Am utilizat eficient materialul didactic şi mijloacele audiovizuale existente în
dotarea
unităţii şcolare. Am confectionat, din surse proprii si utilizat materiale didactice pentru
mai buna intelegere a cunostintelor teoretice.
 În calitate de profesor-diriginte al clasei a X-a B, am susţinut o activitate educativă
de bună calitate, contribuind la reducerea absenteismului, realizarea progresului
şcolar individual, dar şi al întregii clase, prin tact pedagogic, comunicare, colaborare
cu familia şi cu profesorii clasei, activităţi de orientare şcolară şi profesională
contribuind în mod eficient la îndeplinirea sarcinilor ce-mi revin.
o Am incheiat Acord cadru de parteneriat pentru educatie pentru elevii clasei
XI a-B Liceu.
 Sunt punctual în realizarea la timp şi corect a activităţilor planificate.
Ca responsabil al comisiei tehnice:
 Am intocmit planul activitatilor pentru comisia tehnica pe anul scolar 2013-2014
 Am intocmit graficul actiunilor pentru comisia tehnica pe anul scolar 2013-2014
 Am intocmit graficul utilizarii eficiente a laboratoarelor, cabinetelor si atelierelor pe
anul scolar 2013-2014.

1
 Am intocmit si transmis catre ISJ Arges baza de date a cadrelor didactice membre
ale comisiei tehnice.
 Am verificat si aprobat planificarile cadrelor didactice membre ale comisiei tehnice.
 Am intocmit graficul asistentelor la ore.
 Am realizat o baza de date cu planurile si programele scolare pentru domeniile,
calificarile si specializarile claselor din anul scolar 2013-2014.
Ca membru al comisiei CEAC am avut urmatoarele atributii
 Membru al subcomisiei de elaborare, aplicare şi interpretare a rezultatelor
chestionarelor
 Membru al subcomisiei de selectare, păstrare şi verificare a materialelor
 Membru în subcomisia de verificare a modului de completare a documentelor
oficiale (cataloage, documente financiare)
 Membru în subcomisia de realizare a orarului
 contribuie la gestionarea dovezilor specifice curricumului
 elaborează chestionare şi fişe de lucru centralizează rezultatele chestionarelor
 Impreuna cu doamna prof. Stancu Liliana -coordonatorul comisiei CEAC am
reactualizat documentele din cadrul comisiei si am intocmit 5 proceduri.

3. Evaluarea rezultatelor învăţării

Am realizat in timp util împreună cu ing. Raicea Renate Alice testele iniţiale,
baremurile de corectare si borderourile de notare pentru clasele din incadrare pe
domeniul mecanică.
Am realizat o analiza generala grafica a rezultatelor testelor initiale pentru testele
initiale sustinute la disciplinele tehnice mecanice.
Am realizat un program care a stat la baza analizei si interpretarii rezultatelor
elevilor la testele initiale.
 Pe parcursul întregului semestru am urmărit parcurgerea materiei în conformitate cu
planificările, notarea ritmică a elevilor, realizarea progresului şcolar (raportându-mă la
testarea iniţială), mai ales pentru cei aflaţi sub standardele de competenţă şi aducerea
acestora la un nivel superior.
 Am selectat conţinuturile ce urmau a fi evaluate în funcţie de obiectivele evaluării.
 Am corelat corect tipurile de itemi cu natura obiectivelor şi conţinuturilor la toate
evaluările.
 Am fixat şi utilizat instrumente de evaluare astfel încât să se obţină o evaluare cât
mai obiectivă: fişe de lucru, teste.
 Am realizat testele finale, baremurile de corectare si borderourile de notare pentru
toate clasele din domeniul mecanică. Aceste teste s-au aplicat la toate clasele, iar
datele au fost prelucrate statistic şi prezentate în comisia metodică; concluziile
desprinse reprezentând reperele în raport cu care s-a desfăşurat activitatea la
fiecare clasă.

4. Realizarea activităţilor extracurriculare

 În calitate de responsabil al comisiei tehnice am întocmit documentaţia necesară


desfăşurării activităţilor comisiei în bune condiţii, astfel: planul managerial al comisiei
tehnice;

2
 Am centalizat şi transmis la timp toate datele solicitate de către inspectorul
responsabil cu activitatea tehnica din cadrul I.Ş.J. Argeş.

5. Dezvoltarea profesională, activitatea metodico-ştiinţifică

Curs de formare “ Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluarii competentelor profesionale"


-Centrul National de Dezvoltare a Învatamântului Profesional si Tehnic POSDRU/57/1.3/S/30768
Student anul I master La facultatea Electronica, Cominicatii si Calculatoare, sectia Sisteme de Conversia
energiei
 Am coordonat si participat la activitătile metodice şi ştiintifce stabilite la nivel de
catedră, unitate de învătămâmt.

6. Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţămâmnt


şi la promovarea imaginii acesteia

 Am realizat integral şi la timp atribuţiile stabilite prin fişa postului.


 Responsabil al comisiei tehnice
 Membru în CEAC
 Am completat corect documentele şcolare conform prevederilor legale, am realizat o
comunicare reală în conformitate cu procedurile stabilite la nivelul unităţii şcolare.
 Am respectat regulamentul intern şi procedurile din domeniul asigurării calităţii.
 Am raspuns prompt tuturor cerintelor impuse de activitatea scolara si extrascolara.

Ing. Dobrescu Leonard