Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Data: 23 martie 2010


Şcoala cu clasele I-VIII “Avram Iancu”
Clasa: a VI-a C
Profesor: Pavel Mirela
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de îvăţare: Opera epică
Subiectul: Amintiri din copilărie de Ion Creangă
Tipul lecţiei: transmitere de noi cunoştinţe

DEMERSUL DIDACTIC

I. Competente generale:
 Cultivarea receptivităţii literar – artistice a elevilor, cu referire specială asupra universului epic al operei Amintiri din copilarie de Ion
Creangă

II. Competenţe derivate:


a) Cognitive:
C1: să prezinte date despre viata si opera lui Ion Creangă;
C2: să emită păreri proprii despre tema operei şi să le argumenteze;
C3: sa răspunda la întrebări despre conţinutul textului Pupăza din tei;
C4: să identifice în text pasaje care să evidenţieze caracteristicile personajului principal;
C5: să-şi exprime opinia despre o anumită problemă dată ;

b) Psihomotorii:
C6: să-şi formeze deprinderile de comunicare scrisă şi orală;
C7: să-şi dezvolte gândirea şi limbajul;
C8: să-şi dezvolte atenţia concentrată, distributivă, spiritul de observatie;
c) Afective:
C9: să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;
C10: să participe cu interes la activitate;
C11: sǎ se autoevalueze corect.

III. Condiţii prealabile:


 clasă de nivel mediu
 elevii au formate priceperi, deprinderi şi capacitatea de a comenta un text epic, lucru în echipe.

IV. Evaluarea
Se distribuie elevilor fişe de lucru care vor fi completate pe parcursul demersului didactic şi care vor umări implicarea elevilor şi modul de
aplicare a cunoştinţelor cât şi folosirea tehnicilor de lucru specific; fişe de autoevaluare prin care fiecare elev îşi va face evaluarea sa.

V. Resursele şi managementul timpului:


 Capacităţi normale de învăţare ale elevilor;
 Timp de lucru : 50 minute;
 Resurse materiale: fişe de lucrcru, videoproiectorul, calculatorul.
VI. Metode, procedee de lucru: conversaţia euristică şi catihetică, lucrul pe echipe, demonstraţia, exerciţiul, explozia stelară, oglinda caracterelor,
delphi.

VII. Bibliografie :
 Ilie, Emanuela, Didactica literaturii române, Ed. Polirom, Iaşi, 2008 ;
 N. Eftenie, Introducere în metodica studierii limbii şi literaturii române, Piteşti, Editura Paralela 45, 2001.
 Şerban, Anca, Şerban, Sergiu, Limba Română- manual pentru clasa a VI-a, Ed. All, Bucureşti, 2005;
Anexa1
Grupa1

Explicaţi sensul expresiilor:


 a ( -i ) veni sǎ lǎcrǎmeze;
 a se umfla în pene;
 cu noaptea-n cap;

Grupa2

Gǎsiţi antonimele următoarelor cuvinte:


 a plânge
 înǎuntru
 mic

Grupa3

Indicaţi varianta literară a cuvintelor:


 mǎ spariu
 şerpe
 răpede

Grupa4
Arǎtaţi modul în care s-au format cuvintele:
 scorburos
 câteodată
 dezleagǎ
Formulează întrebǎri pe baza textului:
Selectează fragmentele din text care evidenţiază următoarele caracteristici ale personajului :

Inventiv Înfricoşat de

pedeapsǎ

Îndrǎzneţ NICĂ Nesincer cu


sora sa

Iute la fugǎ Leneş


Delphi

Explicaţi proverbul:
A fi prins cu cioara vopsită .
Credeţi cǎ este corect să ne însuşim lucruri ce nu ne
aparţin? De ce?
Anexa nr.
OBSERVAŢIILE
AUTOEVALUARE
PROFESORULUI
Mi-a plăcut cel mai mult:

Nu mi-a plăcut:

Ce nu ai înţeles din lecţia de azi?

Despre ce ai dori să discutăm ora următoare?

Eu îmi dau nota………………………...... şi sunt:

vesel trist furios


Etapele Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme Evaluare
lecţiei de
organiza
re
Moment 1 min Am grijă ca elevii să-şi Se pregătesc Conversaţa Catalogul Frontală -
organizatoric pregătească materialele pentru lecţie; Discuţia Caietele elevilor Individua
necesare orei de literatură Numesc absenţii; lă
română.
Respectă indicaţiile
Notez elevii absenti în
profesorului
catalog (dacă sunt, absenţii);
Asigur liniştea şi
disciplina clasei pentru o
bună desfăşurare a
activităţii didactice.

Verificarea 2 min Verific tema atât Prezintă caietele; Conversaţa Caietele elevilor Frontală Controlul temei
temei. cantitativ, cât şi calitativ; Citesc tema Individua şi analiza
lă acesteia

Captarea 6 min Propun elevilor să Ascultă cu atenţie Audiţia Casetofonul frontală iniţială
atenţiei audieze un fragment din înregistrarea cd-ul
Amintiri din copilărie.
Ce titlu are fragmentul Recunosc cu uşurinţă
ascultat? fragmentul şi
răspund: Pupăza din
tei.
Enunţarea 1 min Anunţ titlul lectiei şi -urmăresc cu atenţie Conversaţia Planşe cu obiective frontală Urmăresc
obiectivelor afişez obiectivele -notează în caiete euristică comportamentu
titlul lecţiei l elevilor
Actualizarea 5 min Când şi unde s-a născut -răspund la întrebări Conversaţia frontală iniţială
cunoştinţelor Ion Creangă? catihetică şi
Ce mai ştiţi despre marele euristică
scriitor?
Din operele sale pe care
le-aţi citit, cum vi se pare
copilăria sa?
Dirijarea 25 Le spun elevilor că lecţia -urmăresc cu atenţie Prezentarea Continuă
învăţării se va desfăşura în paralel prezentarea powerpoint Caietele elevilor Frontală
cu prezentarea ei în Individua
poverpoint. lă
În timp ce programul
rulează, le expun date -noteză în caiete Conversaţia
despre scriitorul Ion datele esentiale din
Creanga. viaţa lui Ion Creangă
Ce opere ale scriitorului -răspund la întrebare
aţi citit?
Câte părti are opera -patru părţi
Amintiri din copilărie?
Împart clasa în patru
grupe. Fiecare grupă va -fiecare grupă Lucrul în Fişe de lucru
primi cate o fişa de lucru. lucrează echipă În echipe
(Anexa1) Elevii vor
rezolva exerciţii de
vocabular.
Pentru a înţelege cât mai -încearcă să
bine textul lecţiei, voi formuleze cât mai
aplica metoda Explozia multe întrebări
stelară. Explic elevilor Explozia Fişe de lucru
această medodă. Fiecare stelară Individua
elev va scrie minim două l
întrebări legate de textul frontal
studiat, pornind de la
întrebările scurte aflate în
colţurile stelei.
Aleg, aleator, câţva elevi
şi le cer să citească
întrebarile. Răspunsul
acestor întrebări va fi dat
fie de cel care le-a
compus, fie de cei din
clasă.
Obţinerea 5min Pornind de la -rezolvă cerinţele Oglinda Fişa de lucru Echipe continuă
performanţe- caracterizarea schematică caracterelor frontal
lor a personajului principal,
Retenţia şi elevii trebuie să selecteze
Transferul fragmente din text care
evidenţiază caracteristicile
acestuia.
Evaluarea 2 min Elevii primesc o fişǎ de iesire – Anexa nr. – pe fişǎ de iesire Fişa de auto- Activitate Autoevaluare
care o completeazǎ. evaluare
individua Aprecierea
Se fac aprecieri legate de modul şi gradul de
lǎ rǎspunsurilor
participare a elevilor la lecţie, de calitatea
elevilor prin
rǎspunsurilor, aprecieri generale şi individuale.
note sau / şi
calificative

Tema pentru Explicaţi proverbul: A fi prins cu cioara vopsită . Notează în


acasă Credeţi cǎ este corect să ne însuşim lucruri ce nu caiete.
ne aparţin? De ce?

S-ar putea să vă placă și