Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Teoretic „ Alecu Russo” Cojușna

Catedra Matematică și științe


Disciplina: Biologie

PROIECTARE DE SCURTĂ DURATĂ


Profesor:
Clasa a VI-a
Data:
Tema: În lumea celulelor.
Tipul lecției: Lecţie de recapitulare şi sistematizare

Metodologia formării competențelor

Competențe- cheie
Competențe de comunicare în limba maternă/limba de stat
Competențe de învățare/de a învăța să înveți
Competențe în matematică, științe și tehnologie.

Competențe specifice ale disciplinei biologie


- Utilizarea limbajului ştiinţific biologic în diverse contexte de comunicare referitor la structuri,
procese, fenomene, legi, concepte.
- Investigarea lumii vii prin adaptarea echipamentului didactic specific valorificând rezultatele cercetării Obiective operaționale
în interes comunitar şi de mediu.
La sfârșitul lecției elevul va putea:
O1 - să identifice, material didactic ilustrat, strucutrile din celula
Unități de competențe:
vegetală și celula animală;
 Identificarea structurilor prezente în celulele vegetale şi animale, vizibile
O2 - să explice, în baza informației, diferența dintre celula
la microscopul simplu.
vegetală și celula animală;
 Compararea structurilor celulelor vegetale şi animale.
 Descrierea funcţiilor structurilor celulare vizibile la microscopul simplu.
O3 – să formuleze concluzii, în baza informației studiate, despre
 Stabilirea particularităţilor celulelor de a se grupa în ţesuturi, organe şi organisme structura celulei vegetale și celulei animale.

http://interactivesites.weebly.com/cells.html

http://3d.cl3ver.com/11VrPc?fbclid=IwAR0-cp2W6kudW9lROKgHJg41DkdHabI7AUluW-d6xP8Bhhi5zxVLNZgGD9w
Ob. Procedeu
Etapele lecției Oper Activitatea profesorului Activitatea elevului didactic
ațion Evaluare
ale
I. Activitatea Menționăm
Moment Se verifică prezența,ținuta și starea Pregătesc materialele necesare de lucru la lecție frontală corectitudi-
organizato- psihoafectivă a clasei Conversația nea
ric răspunsului

Răspunsul așteptat de la elevi se va baza pe particularitățile celulelor de a se grupa


Indicarea sarcinilor didactice necesare în țesuturi, organe și sisteme de organe.  Activitate Menționăm
II. pentru reactualizarea cunoștințelor. individua corectitudin
Recapitularea lă ea
şi SD cunoștințel
sistematizarea  Completați căsuțele libere cu Obesrvare or
cunoştinţelor informația corectă, iar cu Conversație acumulate
ajutorul șăgeților indicați Analiza anterior la
legăturile dintre imaginile datelor tema de
propuse. Comparare acasă.
Explicație Abilitatea
utilizării
termenolo
giei
științifice.
De pe link-ul
http://3d.cl3ver.com/11VrPc?fbclid=I Elevii vor completa diagrama Venn, prin indicarea structurilor numerotate în
wAR0- desenul A și B.
cp2W6kudW9lROKgHJg41DkdHabI7 Conversație Verificăm
AUluW-d6xP8Bhhi5zxVLNZgGD9w Explicație corectitudi
profesorul (după posibilitate), va Analiza nea
demonstra elevilor structura grafică a datelor răspunsuri
celulei. Comparare lor prin
utilizarea
SD corespunzăt
 Completând diagrama Venn, oare a
scrieți denumirile structurilor termenilor
indicate cu cifre în desenul A, biologici în
celula vegetală și B, celula analiza
O1 animală. datelor.

 Activitate
în grup

Digrama
Venn

Verificăm
Observarea corectitudi
Conversație nea
Comparare răspunsuri
Analiza lor prin
datelor utilizarea
Explicație corespunzăt
O2 oare a
termenilor
biologici în
completare
a diagramei
Venn

Accesând link-ul
https://sites.google.com/view/ritmprob
iologic/pagini-tematice/exersezi-și- Elevii vor completa tabelul cu datele solicitate de către profesor.
înveți?authuser=0 sau în baza altor
surse informative, profesorul va Celula Cirfa și Funcția de bază
formula sarcina didactică: denumirea Verificăm
rezolvarea
sarcinilor
didactice
prin
SD prezentarea
 În tabel, descrieți funcțiile a răspunsuril
trei structuri (la dorință) din or orale
celula vegetală și celulă  Activitate
animală. individua

Completarea
tabelului

Observarea
Analiza
datelor
Explicație
SD Comparare
 Asociați desenele cu funcțiile
O3 structuriloe din celulă
vegetală sau animală.
Argumențați răspunsul.

Argumentele elevilor se vor referi la următoarele structuri:


 Activitate
frontală

Observarea
Analiza
datelor
1. 2. 3. Explicație
SD Comparare
 Întitulați posterul și exprimați- Memebrana celulară Nucleu Citolplasmă
vă părerea despre rolul celulei
vegetale și animale în natură.

III. Elevii își vor exprima părerea despre rolul celulei vegetale și animale în natură.
Concluzii.
Realizarea  Activitate Verificăm
feedback-ului în grup rezolvarea
sarcinilor
didactice
prin
Observare prezentarea
Comparare răspunsuril
Analiza or orale
datelor
Formularea
concluziilor

O4

IV. Se anunță sarcina de lucru pentru Elevii vor face însemnări în caite pentru a realiza tema de acasă: Verificăm
Tema pentru acasă: înscrierea
acasă Celula vegetală Criterii de Celula animală corectă a
deosebire temei
Pentru acasă de completat tabelul cu pentru
criteriile de deosebire a celulei acasă.
vegetale și celulei animale

S-ar putea să vă placă și