Sunteți pe pagina 1din 11

Unităţi de competenţă Conţinuturi tematice Eșalonare în Tehnologii Note

(Unități de conţinut/ Teme) timp didactice

Nr. de Data
ore
Definirea termenilor: mediu I. Celula, unitatea de bază a 8 ore Activitate: Completarea
de viaţă, adaptare la mediu vieţii vocabularului cu termenii- C
 Organismele în mediul lor de viață
Identificarea adaptărilor
 Evaluare inițială 1 cheie: mediu de viaţă,
structurale şi de 1 adaptare la mediu,
comportament ale adaptări comportamentale
organismelor la mediul lor de integrare. Produs:
de viaţă. Vocabular elaborat de elev.
 Structura celulei
1 Activitate:
 Organitele bimembranare
• Identificarea diferitor 1 • Modelarea unui
 Organitele unimembranare
tipuri de celule. tip de celule din
și amembranare 1
• Corelarea structurilor materiale
 Tipuri de celule şi funcţiile
diferitor tipuri de celule cu accesibile.
lor. Lucrare practică: 1
funcţiile lor. Produs:
„Modelarea unui tip de
• Stabilirea nivelurilor de • Modelul unui tip
celule din materiale
organizare a celulelor. de celule.
accesibile”.
Activitate:
 Nivelurile de organizare a
• Reprezentarea
viului: celulă – ţesut – organ 1
grafică prin
– sistem de organe –
organism aplicaţie digitală

 Evaluare sumativă: 1 (PPT, Prezi etc.) a

„Celula, unitatea de bază a nivelurilor de

vieţii ” organizare a viului


pentru un material
cunoscut (de
exemplu, pentru
sistemul
cardiovascular).
Produs:
• Nivelurile de
organ
• Definirea termenilor: II. Diversitatea şi clasificarea 24 ore Activitate:
• Elaborarea
sistematică, regn,
organismelor vii „paşaportului” unui
încrengătură, clasă. reprezentant din regnul
Animale conform
• Identificarea 1. Sistematica organismelor. Unităţi 1 algoritmului: - denumirea
taxonomice: regn, încrengătură, clasă.
caracteristicilor distinctive reprezentantului; -
particularităţile structurale
ale animalelor la nivel de 2. Regnul Animale. Caracteristica 1 ale reprezentantului
generală.
regn, încrengătură, clasă. 1 specifice unităţii
taxonomice; - rolul
• Recunoaşterea 3. Animale nevertebrate. Încrengătura
reprezentantului în natură
Celenterate. Clasa Hidrozoare.  Rolul
reprezentanţilor din regnul şi în viaţa omului; - măsuri
în natură și viața omului.
de protecţie ale
Animale la nivel de
1 reprezentantului.
4. Încrengătura viermi plați. Clasa
încrengătură şi clasă. Produs: • „Paşaportul”
Turbelariate. Clasa Cestode. Rolul în
unui reprezentant din
• Argumentarea rolului natură și viața omului. regnul Animale, elaborat
de către elev
animalelor în natură şi în 1
5. Încrengătura Viermi cilindrici. Clasa
viaţa omului. Nematode. Rolul în natură și viața
• Proiectarea acţiunilor de omului.

protecţie a faunei la nivel 6. Încrengătura Viermi inelaţi. Clasa 1


local. Anelide. Rolul în natură și viața
omului.
1
7. Încrengătura Moluşte. Clasa
Gasteropode. Rolul în natură și viața
omului.
8. Încrengătura Artropode.
1
Caracteristica generală.

9. Încrengătura Artropode. Clasa


1
Crustacee. Rolul în natură și viața
omului.
10. Lucrare practică „Analiza
1
particularităților de structură a
unui reprezentant din Clasa
Crustacee
1
11. Încrengătura Artropode.Clasa 1
Arahnide. Rolul în natură și viața
omului.
1
12. Încrengătura Artropode. Clasa
Insecte. Rolul în natură și viața
omului. 1
13. Lecție de generalizare
1
14. Evaluare sumativă
,,Nevertebratele,,
15. Încrengătura Cordata. Clasa Peşti
1
cartilaginoşi. Rolul peștilor
cartilaginoși în natură și viața omului
1
16. Încrengătura Cordata. Clasa Peşti
osoşi. Rolul peștilor osoși în natură și
viața omului.

17. Încrengătura Cordata. Clasa


1
Amfibieni. Rolul în natură și viața
omului.
1
18. Încrengătura Cordata.Clasa Reptile.
Rolul în natură și viața omului.
2
19. Încrengătura Cordata. Clasa Păsări.
Rolul în natură și viața omului.
2
20. Încrengătura Cordata Clasa
Mamifere. Rolul în natură și viața
omului.
1
21. Lecție de generalizare.

22. Evaluare sumativă „ Diversitatea şi 1


clasificarea organismelor vii”.

• Identificarea structurii II. Plante 7 ore Activitate:


organelor vegetative ale 1 • Observarea la microscop
1. Diversitatea rădăcinilor. Sisteme
unei plante cu flori. radiculare. a structurii vârfului
• Recunoaşterea părţilor 1 rădăcinii.
2.Structura şi funcţiile rădăcinii.
principale ale structurii 1 Produs:
rădăcinii, tulpinii, frunzei. 3.Absorbția apei de către plante. • Desenul structurii
• Descrierea funcţiilor 4.Lucrare de laborator nr.1 - ,,Evidențierea 1 vârfului rădăcinii, vizualizat
organelor vegetative ale rolului perișorilor absorbanți în procesul de la microscop.
absorbție a apei”;
plantelor cu flori. 1 Activitate:
• Descrierea circulaţiei 5.Diversitatea tulpinei. Structura şi funcţiile • Realizarea lucrării de
tulpinii.
substanţelor în corpul 1 laborator pentru
plantei. 6.Diversitatea frunzelor în natură. evidenţierea absorbţiei
Structura şi funcţiile frunzei.
• Utilizarea apei de către plantă.
1
instrumentarului şi a 7. Proiectarea acțiunilor de ocrotire a Produs:
tehnicilor de laborator în plantelor cu flori. • Fişa de activitate a
procesul de investigaţie a elevului și concluzii
structurii organelor formulate referitoare la
vegetative ale plantelor cu procesul de absorbţie a
flori. apei de către plantă, în
• Proiectarea acţiunilor de baza lucrării de laborator
investigaţie a structurii realizate.
organelor vegetative ale Activitate:
plantelor. • Stabilirea vârstei
• Proiectarea acţiunilor de arborelui după inelele
ocrotire a plantelor cu flori. anuale. Produs:
• Imaginea de contur cu
reprezentarea
corespunzătoare a vârstei
arborelui.
Activitate:
• Elaborarea unui atlas
botanic cu tema:
„Diversitatea frunzelor în
natură”.
Produs:
• Atlasul botanic elaborat
de către elev.
Activitate:
• Realizarea lucrării
practice cu tema:
„Înmulţirea vegetativă a
unor plante”.
Produs:
• Prezentarea plantei
obţinute prin înmulţire
vegetative de către elev
• Recunoaşterea sistemelor de IV. Organismul uman şi 24 ore Activitate: • Eaborarea
organe cu funcţii de nutriţie la om: unei raţii alimentare
sănătatea
sistemul digestiv, respirator, pentru menţinerea stării de
1. Sistemele vitale cu funcţii de nutriţie la
cardiovascular, excretor şi de om: sistemul digestiv. sănătate a organismului
reproducere: sistemul reproducător 2. Afecţiunile sistemului digestiv. 1 uman.
masculin şi feminin. 3. Igiena sistemului digestiv. 1 Produs: • Raţia alimentară
• Descrierea funcţiilor sistemelor 4. Alimentaţia echilibrată 1 elaborată de către elev
vitale cu funcţii de nutriţie şi de 5. Sistemele vitale cu funcţii de nutriţie la 1 Activitate: • Observarea la
reproducere la om. om:sistemul respirator. 1 microscop,planșe a
• Interpretarea efectului unor 6. Afecţiunile sistemului respirator. elementelor figurate ale
substanţe toxice (tutun, alcool, 7. Igiena sistemului respirator. 1 sângelui. Produs: • Desenul
droguri) asupra organismului uman. 8. Lucrare practică nr.2 - ,,Particularitățile 1 cu indicarea elementelor
• Distingerea afecţiunilor principale activității sistemului respirator uman” figurate ale sângelui.
ale sistemelor vitale cu funcţii de 9. Sistemele vitale cu funcţii de nutriţie la Activitate: • Improvizarea
1
nutriţie şi de reproducere la om. om:sistemul cardiovascular acţiunilor de acordare a
• Estimarea importanţei vaccinării prim ajutor în caz de
10. Afecţiunile sistemului cardiovascular 1
pentru organism. intoxicaţie alimentară.
11. Igiena sistemului cardiovascular.Lucrare 1
• Argumentarea importanţei unui Produs: • Acţiunile de
practică nr.3-,,Acordarea primului 1
mod sănătos de viaţă pentru acordare a prim ajutor în
ajutor în caz de
organism. caz de intoxicaţie
hemoragii(capilară,venoasă,arterială)”.
alimentară, demonstrate
12. Vaccinurile şi imunitatea
de către elev. Activitate: •
13. Sistemele vitale cu funcţii de nutriţie la 1
Improvizarea acţiunilor de
om:sistemul excretor.
acordare a prim ajutor în
14. Afecţiunile sistemului excretor 1
caz de hemoragie. Produs:
15. Igiena sistemului excretor 1
• Acţiunile de acordare a
16. Poziţia, funcţia și igiena sistemului
©Recunoaşterea poziţiei reproducător la om. 1 prim ajutor în caz de
sistemelor de organe în organismul 17. Sistemele vitale cu funcţii de nutriţie la 1 hemoragie, demonstrate C
uman. • Descrierea funcţiei de om:sistemul reproducator femenin de către elev.
bază a sistemelor de organe ale 18. Afecţiunile sistemului reproducator 1 ©Activitate: • Observarea
organismului uman. • Propunerea femenin pe mulaj a sistemelor de
modalităţilor de menţinere a stării 19. Igiena sistemului reproducator femenin 1 organe şi completarea
de sănătate a organismului uman. 20. Sistemele vitale cu funcţii de nutriţie la unei imagini-contur a

om:sistemul reproducator masculin 1 organismului uman cu

21. Afecţiunile sistemului reproducator 1 sisteme de organe.

masculine Produs: • Imaginea de

22. Igiena sistemului reproducator contur a organismului


1
masculine uman completată cu

23. Lecție de generalizare sisteme de organe.


1
Activitate: • Elaborarea
24. Evaluare sumativă ,, Organismul
unui program al regulilor
1
uman şi sănătatea,, de igienă pentru fiecare
sistem de organe studiat.
1
Produs: • Programul
elaborat de către elev
Activitate: • Improvizarea
acţiunilor de acordare a
prim ajutor în caz de
asfixie. Produs: • Acţiunile
de acordare a prim ajutor
în caz de asfixie,
demonstrate de către elev.
Activitate: • Elaborarea
unui program pentru
menţinerea stării de
sănătate a sistemului
reproducător feminin/
masculin. Produs: •
Programul elaborat de
către elev.

V. Organismele în mediul lor de 5 ore

viaţă
©Activitate: Elaborarea
©Identificarea adaptărilor 1. Conslidare- Adaptări ale 1 unei fișe cu exemple de C
structurale şi de organismelor la mediul lor de adaptări structurale ale
comportament ale plantelor și animalelor la
viaţă.
organismelor la mediul lor 1 mediul lor de viață (3
2. Comportamente de integrare sezonieră a
de viaţă. • Stabilirea plante; 3 animale). Produs:
organismelor în mediul lor de viaţă
relaţiilor dintre factorii de 1 Fișa completată cu
3. Viaţa activă şi hibernarea la animale
mediu şi particularităţile exemple de adaptări
4. Migraţia la animale 1
de adaptare a 5. Aspecte sezoniere ale ciclurilor de 1 structurale la
organismelor la mediul lor dezvoltare la plante plante/animale
de viaţă. completată de elev

• Definirea termenilor Activitate:


biologici: bioritm, migraţie, • Observarea
hibernare, amorţire, proces comportamentului
ciclic, plante anuale, plante sezonier al unei
bienale, plante perene. familii de
• Identificarea cauzelor rândunele/berze.
migraţiilor şi ale Produs:
hibernărilor la animale. • Reportajul
• Descrierea despre
comportamentelor de comportamentul
integrare sezonieră la sezonier al unei
animale şi la plante. familii de
• Diferenţierea rândunele/berze
particularităţilor fiziologice din localitate.
la animale în timpul Activitate:
perioadei active şi inactive. • Vizionarea unui
• Argumentarea rolului fragment video
comportamentelor de despre hibernarea
integrare la schimbările unor mamifere din
mediului în viaţa Republica
organismelor. Moldova.
Produs:
• Notițe din
fragmentul vizionat
cu referire la
specificul
hibernării unor
mamifere.

Total ore: 65 ore + 3 ore alocate pentru consolidare 68

S-ar putea să vă placă și