Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIŞOARA

Str. Lorena nr. 35


300310 Timişoara
Tel: 0256/493822 ; Fax: 0256/294094
e-mail: liceuarteplastice_timisoara@yahoo.com

PROIECT DIDACTIC

LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIŞOARA


DATA: 03.05.2018
PROFESOR: ŞERBAN LAVINIA
CLASA a XII-a B
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PERIOADA POSTBELICĂ – PROZA
SUBIECTUL LECŢIEI: Scene semnificative în romanul Moromeţii de Marin Preda
TIPUL LECŢIEI: de fixare și consolidare

COMPETENTE SPECIFICE:
 Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate;
 Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi experienţe de lectură;
 Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare.

COMPETENŢE COGNITIVE: Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


 să definească romanul şi să denumească alte opere epice din literatura română
 să precizeze trăsăturile romanului, perspectiva narativă şi indicii temporali şi spaţiali;
 să identifice scenele importante din roman în urma citatelor extrase;
 să interpreteze scenele sugestive de existenţă în ritmul tradiţiei.
 să comenteze elementele cu valoare de simbol pentru existenţa atemporală, mitică.

COMPETENŢE AFECTIVE

 Să interiorizeze noile cunoştinţe în sistemul propriu de valori estetice


 Să dovedească receptivitate afectiv-intelectuală faţă de tema abordată.
 Să respingă atitudinea negativă a unor elevi faţă de activitatea de instruire

STRATEGIA DIDACTICĂ

1. Metode şi procedee: lectura, conversaţia euristică, discuţia frontală, observaţia, învătarea prin
descoperire.

2. Mijloace didactice: : manualul, caietele, tabla, fişe cu citate extrase din text,vol.I al romanului
Moromeţii de Marin Preda
3. Forme de organizare: frontală, individuală.
4. Resurse bibliografice:

Ion şi Marinela Popa-Literatura română, Manual preparator, Ed.Niculescu, Buc.2007


L.Paicu, M.Lazăr, Literatura română –Eseul, Editura Art 2008;
C Parfene, Metodica studierii limbii române, Ed Universitaţii , Buc. 2001
Margareta Onofrei, Analiza textului literar, Ed. Booklet, Bucureşti, 2012, pp. 58-68
www. Didactic.ro

TIMP DE LUCRU: 50 de minute