Sunteți pe pagina 1din 10

t

ADTNA GRTGORE CR|STINA TPATE-TOMA MARIA RAICU CLAUDIA NEGRITOIU

AUGUSTINAANGHEL NICOLETA.SONIAIONICA MARIA.MAGDALENANICOLESCU

TESTE DE EVALUARE NATIONALA


coMUNlcARe iru LIMBA nomAruA
MATEMATTcA $l EXnLoRAREA MEDIULUI
CLASAA II.A
(coLEcTlA "EVALUARE")

ctTrr/ scRls
MATEMnncA

Editura Ars Libri


CUPRINS

Comunicare in limba romdnd

Testulnr. 1-citit... .........4


Testul nr. 1- scris. .........g
Testul nr. 2- citit.. .......10
Testul nr. 2- scris .......14
Testul nr. 3- citit.. .......16
Testul nr. 3- scris .......20
Testul nr. 4- citit.. .......22
Testul nr. 4- scris .......26
Testul nr. 5- citit.. .......29
Testul nr. 5- scris .......32
Testul nr. 6- citit.. .......34
Testul nr. 6- scris .......3g
Testul nr. 7- citit.. .......4A
Testul nr. 7- scris .......43
Testul nr. 8- citit.. .......45
Testul nr. 8- scris .......49
Testul nr. 9- citit.. .......S1
Testul nr. 9- scris .......54
Testul nr. 10- citit........... .............56
Testul nr. 10- scris......... .............59
Testul nr. 11- citit........... ..............61
Testul nr. 11- scris......... .............65
Testul nr. 12- citit........... .............67
Testul nr,12- scris......... .............20

\24
Testul nr, I
CITIT

Gitegte cu atenlie urmdtorul text.

Tata m-a iertat. Eu insd, tot aveam inima indoitd, gi mama, ca sd mi facd sd mai uit, md
trimise cu fiul cel mare al portarului, sd md plimb pe Corso (Bulevardul oragului). Pe la jumdtatea
drumului, cdnd treceam pe langa un car cu lemne, ce stdtea dinaintea unei prdvdlii, auzii pe cineva
strigdndu-md pe nume; era Coretti, camaradul meu, acela cu flanelula cafenie 9i cu cdciulila de
bland de pisicd. S6rdcuful, era asudat gi obosit de tot, cdci ducea in spinare o sarcini de lemne. Un
om ce se afla Tn car Ti dddea lemnele rdnd pe rAnd. El le cdra Tn prdvdlia tatalui siu gi le grdmddea
cu grabd intr-un colt.
faci Coretti? il intrebai eu.
- Ce
lecfia!
- Nu vezi? imi rdspunse el, intinz6nd m6inile ca sd mai prindd alt rdnd de lemne, imi repet
Eu rAsei. Elinsd, vorbea serios gi, findnd lemnele cu amAndoud m6inile, incepu sd rosteascd
umbl6nd: ,,Verbul variazd dupS: persoand, numdr gi dupa timpul cdnd se petrece lucrarea...," agezd
lemnele gi reincepu: ,,9i dupd modul cum se face lucrare?...," intorcdndu-se de la car cu un alt bra!
de lemne: ,,dupd persoana in care lucrarea este infdtigatd."
Aceasta era lecfia noastrd de gramaticd pentru a doua zi.
(Camaradul meu, Coretti - fragment de Edmondo de Amicis)

Pagina 2 din 5
4
1. Cine l-a iertat pe baiat?
incercuiegte litera corespu nzdtoare rdspu nsului corect.

a) Coretti
b)tata Nu se completeaza de cdtre elev
coD
c) mama
d) baiatul portarului

2.9" i-a rdspuns Coretti camaradului sdu?


lncercuiegte litera corespu nzdtoare rdspu nsu lui corect.

a)car lemne
b) ma plimb pe Corso

c)imi repet leclia


d) ma joc Nu se completeazd de cdtre elev
COD

3. Scrie A pentru enunturile adevdrate gi F pentru cele false.

I Sara.r[ul era asudat gi obosit de tot, cdci ducea Tn spinare o sarcind de lemne.

I nceasta era leclia noastrd de matematlcd pentru a doua zi.

I u"*" m-a iertat.


! Coretti linea lemnele doar cu o mdnd.

4. Cine este personajul care spune:


"- \lg vezi? imi rdspunse el, intinzAnd mAinile ca sd mai prindd alt rdnd de lemne, imi
repet lec[ia!"
incercuiegte titera corespu nzdtoare rdspu nsul u i corect.

a) mama
b) fiul cel mare al portarului
c) Coretti
d) omul din car
Nu se completeazd de cdtre elev
COD
lZ.__r-j
I L-ll
Pagina 3 din 5

5
5. Bifeazd cdsuta corespunzdtoare rdspunsului corect.

Carul cu lemne stdtea:

dinaintea unei prdvdlii


I
in spatele casei
I
p" bulevardul oragului
I
I in spatele unei prdvdlii Nu se completeazd de cdtre elev
COD

6. incercuregfe varianta corectd.

a) Fiul cel mare al portaruluiil ajutd pe Coretti.


b) Coretti card lemne in prdvdlie.
c) Tata repetd lecfia de gramaticd.
d) Mama card lemne in prdvdlie.
Nu se completeazd de cdtre elev
coD

7- Tn timp ce cdra lemne, Corettirgpeta lecfia de gramaticd. in ce scop?

a) ca sd nu se plictiseascd
b) ca gq Tnvefe bine pentru a doua zi
c) ca sd-l impresioneze pe prietenul sdu
d) ca sd nu-l certe parin[ii
Nu se completeazd de cdtre elev
coD

a) Ieneg
b) harnic
c) nemultumit
d) odihnit Nu se completeazd de cdtre elev
coD
tr--r----j
I L_ll
Pagina 4 din 5
6
9. Ce fdcea Corettiin timp ce cdra lemnele?
Scrie, in spatiul dat, rdspunsul tdu.

Nu se completeazd de catre elev

>v
Fr-
I L______r I

l
10. Scrie, pe spaliul dat, doud acliuni ale lui Coretti.

a)
b)

IV Nu se completeazd de catre elev

I
Fr-l
11. De ce crezi cd repeta Coretti lectia in timp ce cdra lemne?
in spatiul dat, rdspunsul tdu.

Nu se completeazd de cdtre elev

tia r-----j
I L-------.tl

FELTCTTAR|, At AJUNS LA SFAR$|TUL TESTULU|T

MULTUMIM PENTRU PARTICIPARE!


Pagina 5 din 5
7
Testul nr. {

SCRIS

vrei sd mergi la teatrul de pdpugi impreund cu prietenul tdu, vtad. scrie-i


Iui Vlad, prin care sd-l anunli despre dorinta ta.

Trebuie sd verifici dacd:

- ai respectat cerinta;
- ai scris formula de inceput;
- ai semnat biletul.

Nu se completeazd de cdtre elev

[-tCOD

I L_ll
- continut COD - scrierea
f---r----------j
I L----ll
corectd a cuvintelor

COD - semne de punctualie COD - complexitate / originalitate

t-t-]
r+t

I Pagina 1 din 2
Unul dintre copiii din magazin egti tu. Vrei sd cumperi o jucirie.

Scrie, pe spatiul dat, un text format din cinci propozitiiin care sd rdspunzi la
urmitoarele intrebiri :

a) ln ce magazin ai fost?
b) Cum saluti cdnd intriin magazin?
c) Ce jucirie vrei sd-!i cumperi?
d) Dupa ce ai plitit juciria, cum te adresezi doamnei vdnzitoare la plecare?
e) Ce ai simtit dupi ce ai cumpdrat juciria?

Scrie 9i un titlu potrivit pentru textul tdu.

Trebuie sd verifici dacd:

- ai scris corect cuvintele;


- ai folosit semnele de
punctuatie potrivite;
- ai ordonat propoziliile intr-un
text;
- ai formulat propozi[ii clare gi
complete;
- ai agezat corect textul in
pagind.

Nu se completeazd de cdtre elev


COD - alcdtuirea corectd a propozitiilor COD - scrierea corectd a cuvintelor
f-r-------j
ttil
I L---------------il

COD - semne de punctualie COD - complexitate i originalitate/ titlu

FELTCTTART, Al AJUNS LA SFAR$ITUL TESTULUII


MU LTUMIM PENTRU PARTICIPARE! Pagina 2 din 2

9
Testul nr.2

CITIT

Citegte cu atentie urmitorul text.

Un greierag slabut gi cenugiu, gi-a fdcut culcug de iarnd sub o rdddcind


batrand de stejar.
CrezAnd cd e singur acolo, greieragul i9i zise:
- Ce frig e afard! Dar aici e bine. Pdcat doar cd sunt atdt de singurel. Vara md joc, din zori
gi pand in seard, cu, prietenii mei, gdzele pddurii. Soarele
ma m6ng6i", ilr; md spald, doar vdntul
md necdjegte uneori. Dar acum e toamnd gi-n curdnd va veni iarna."Mi-e
zisegreieragul9isecuibdrisubrdddcinastejarului'
*rn, mi-e tare somn, mai
Deodatd auzi o voce slabd din intuneiic:
- Ddte la o parte! Ce, nu mdvezi? Sunt aici, sub tine.
Greieragul se_sdltd ugurel gi, cuprins de mirare, dar gi de teamd, intrebd
cu glasul lui sublire:
- Cine egti?'Egticumva vreo gdzd ascunsd ca mine?
- Nu sunt gAzd, sunt doaro micd sdmanld. Dar la primdvard voifi gieu o floare ca un clopo{el
de culoarea cerului.
F (ce mi'a povestit un greier mic -text adaptat dupa Magdalena popa)

Pagina 1 din 4
no
1, Unde gi-a fdcut greieragul culcug de iarnd?
incercu iegte litera corespu nzdtoare rdspunsului corect.

a) sub frunze uscate Pagina 2 din 3

b) sub rdddcina unui stejar


c) sub o piatrd
d) in iarba
rr.
Nu se completeazd de cdttre elev.
coD

'li
.rl
ai
2. Cu cine se juca greieragul in timpul verii?
incercuiegte litera corespu nzdtoare rdspu nsului corect'

a)cu razele de soare


b) cu fluturii
c) cu gAzele padurii
d) cu copiii
Nu se completeazd de cdtre elev
coD

3. Cine il necdjea pe greierag uneori?


i n cerc u i egte I itera co resp u n zdto a re rd s p u n s u I u i co rect.

a)gdzele pddurii
b)vAntul
c) aricii
d)soarele
Nu se completeazd de cdtre elev
coD

4. Bifeazd cdsuta corespunzdtoare rdspunsului corect.

DAN
in culcus se afla gi o micd sdmAnld.
NUT
Nu se completeazd de cdtre elev
COD

Pagina 2 din 4

n1

S-ar putea să vă placă și