Sunteți pe pagina 1din 6

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIN GHEORGHE LAZĂR, IALOMIȚA

EDUCAȚIE PENTRU CUNOAȘTERE

PROGRAMĂ CURS OPȚIONAL

CLASA A V A

PROPUNĂTOR: PROF. DAVID MIHAELA

2018
Notă de prezentare

Programa Educație pentru cunoaștere propune elevilor un opțional integrat caracterizat prin
coerență și tratare interdisciplinară a conținuturilor disciplinelor limba română, istorie, biologie și
matematică și dorește să ofere un model cognitiv flexibil și eficient care să le deschidă o viziune
logică și armonizată asupra lumii pe care o explorează prin studierea disciplinelor școlare. In primul
rând, opționalul dorește să conștientizeze elevii de strânsa relație dintre noțiunile învățate și mediul
viu din care ei înșiși fac parte, noțiunile intrând astfel în zona de interes a acestora.
Încă din 2001 Parlamentul European și Consiliul pentru educație considera că este deosebit de
important ca elevii să învețe să învețe pentru a se adapta ușor în societatea contemporană
caracterizată de schimbare continuă. Dezvoltarea acestei capacități cere implicarea elevilor în
construirea cunoașterii și a autocunoașterii și valorificarea experiențelor proprii ale educaților în
activități atractive, adecvate nivelului clasei, dar, totodată, pline de conținut informațional.
Cursul opțional Educație pentru cunoaștere este destinat elevilor din clasa a V a din
învățământul preuniversitar (cu posibilitatea de a se prelungi pe parcursul celorlalți ani de
gimnaziu) și are un buget de timpde 34 de ore.
S-a observat că multe dintre disciplinele reale predate în școală creează dificultăți în învățare
pentru că nu se acordă suficient timp explicării termenilor specializați și abordării eficiente a
textului științific. Se știe că fiecare disciplină este un teritoriu al Universului cunoașterii care se vrea
explorat și cucerit în bună măsură de către elevi. Fiecare disciplină are, așadar, limba ei care trebuie
stăpânită pentru a avea primele instrumente de cunoaștere a spațiului științific de care se ocupă.
Aplecarea asupra conceptelor operaționale și analizarea lor cu ajutorul dicționarului din
punct de vedere lexico-gramatical ( familii de cuvinte, etimologia termenilor, legătura cuvântului cu
realitatea denumită) ar face materia studiată mult mai prietenoasă și, deci, mai accesibilă. De
asemenea, implicarea elevilor în propria învățare prin activități practice ca cea de realizare a unor
mini-dicționare de termeni specializați le va stimula motivația intrinsecă și-și vor însuși tehnici de
învățare eficiente. De asemenea, deprinderea de a utiliza dicționarul ori de câte ori întâlnesc un
cuvânt necunoscut îi va ajuta pe elevi să-și dezvolte orizontul lingvistic și, implicit, cel cognitiv,
fiind și un exercițiu de stimulare a curiozității.
Cursul își propune, de asemenea, să dezvolte elevilor capacitatea de conexa informațiile
învățate la școală și să le dea sens prin aplicarea lor practică. Se vor alege activități cu un puternic
caracter aplicativ, iar momentele de reflecție asupra celor învățate vor însoți procesul educativ. De
asemenea, elevii vor fi puși în situații concrete de învățare.
Principiile care structurează activitățile cursului sunt:

- principiul relevanței conținuturilor


-principiul coerenței -fiecare informație trebuie să îți găsească locul în nevoile elevului
-principiul tranferului de informații -se va acorda atenție legăturilor interdisciplinare și a celor
dintre teorie și practică.

Competență cheie: A învăța să înveți- abilitatea de gestionare eficientă a propriei


învățări, fie individual, fie în grupuri.

Competențe generale:

1. Comunicarea adecvată în diferite contexte de comunicare


2. Stabilirea unei coerențe între informațiile transmise în școală și realitatea
înconjurătoare

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1.Comunicarea adecvată în diferite contexte de comunicare

1.1. Identificarea și explicarea Exemple de activități de învățare:- lucrul cu


termenilor specializați utilizați la dicționarul, lectura pe fragmente, exerciții de
disciplinele: biologie,matematică, lexic ( sens propriu, sens figurat, recunoașterea
istorie modalității de formare a termenului, familii de
cuvinte)
1.2.Alcătuirea unui glosar de termeni pentru Exemple de activități de învățare: ordonarea
fiecare disciplină aleasă. alfabetică a cuvintelor necunoscute, alcătuirea
unor fișe de termeni, redactarea mini-
dicționarului.
1.3. Selectarea ideilor principale și Exemple de activități de învățare: exerciții de
secundare din texte științifice care lectură integrală și pe fragmente, exerciții de
aparțin disciplinelor: biologie, identificare a temei, de selectare a informațiilor
matematică, istorie esențiale și de detaliu, formularea ideilor
principale, exerciții de exprimare orală a ideilor,
identificarea unor cuvinte -cheie în
textexprimarea unei opinii cu privire la noțiunile
științifice studiate

2. Stabilirea unei coerențe între informațiile transmise în școală și realitatea


înconjurătoare

2.1 identificarea unor situații de viață în care Exemple de activități de învățare


sunt neecesare achizițiile celor trei discipline. Observarea realității, jocuri de rol, exerciții de
. exprimare orală și scrisă pe o temă dată, exerciții
de comparare a unor realități, exerciții de
schimbare a perspectivei în observarea unei
realități
2.2. exprimarea opiniei cu privire la necesitatea Exemple de activități de învățare
informațiilor transmise. Discuții libere în jurul temelor, exerciții de
exprimare a opiniei, jocuri de rol, exprimarea
impresiilor, observarea realității.
2.3. implicarea elevilor în activități de Exemple de activități de învățare
investigare a realității. Exerciții de documentare pe o temă dată,
. realizarea de proiecte interdisciplinare. exerciții de structurare a informației în jurul unei
teme, brainstorming, exerciții de comunicare
orală, asumarea unor roluri într-un proiect.
Valori și atitudini

-coerență și rigoare în gândire și acțiune


-asumarea unui set de valori care să ofere identitate persoanei
-stimularea curiozității creatoare
-cultivarea interesului pentru învățarea pe parcursul întregii vieți ca expresie a dezvoltării durabile
Cursul opțional propune cinci teme integrate

Tema 1- Prin text catre lume. O lectură a realității prin textul nonliterar.
Articolul de dicționar. Cuvânt -propoziție-Frază-text.
Idei principale, idei secundare.
Proiect: Afișul unui film documentar. Jurnalul impresiilor.
Tema 2-Diversitatea Bio
De ce invățăm biologia? Speciile de animale de a lungul istoriei. Biologia în cifre.
Proiect: Plantarea câte unei zambile și calcularea perioadei de răsărire, înflorire. Alcătuirea
unui plan de îngrijire.
Tema3- O lume veche, dar mereu nouă.

Cât de veche este lumea? Asemănări și deosebiri între omul antic și cel de azi.
Proiect practic:
Album cu fotografii. Lumea antică și cea de azi.

Tema 4. Ordinea matematică.Ordinea lumii.


Figuri geometrice în natură. Cifre și relații matematice în natură. Unități de măsură.
Proiect practic: Piarmidele egiptene și matematica. Misterul construirii piramidelor. Dezbatere.

Tema 5. Din ce îmi construiesc propria lume?


Reflecții personale despre lumea înconjurătoare. „Ce-ar fi dacă?”- Joc didactic de stimulare
a imaginației

Temele se vor trata integrat. In cadrul fiecărei unități de învățare se vor trata toate cele cinci teme.
Vor fi șase unitați de învățare.Fiecare unitate de învățare va avea șase ore: trei ore în care atenția
se va orienta asupra termenilor specializați ai disciplinelor selectate și vor fi oferite informații
teoretice ajutătoare, două ore în care se vor găsi elemente comune celor trei discipline în realitatea
înconjurătoare prin vizionarea unor documentare, jocuri, discuții, brainstorming etc. și evaluarea
activității în a șasea oră. Ultima unitate de învățare va avea patru ore și va urmări elaborarea celor
trei mini-dicționare specializate și evaluarea finală care va consta în realizarea unui proiect practic
pe o temă aleasă de fiecare elev sau în redactarea unui eseu în care să valorifice cunoștințele
studiate.

Conținuturi:
filme documentare, articole științifice, conținuturile disciplinelor selectate
Limba română: Articolul de dicționar. Textul nonliterar. Idei principale. Idei secundare.

Biologie: Medii de viață. Diversitatea în lumea plantelor. Ciclul de viață la plante.Clasificarea


lumii vii în cele cinci regnuri. Modalități de protecție a naturii.

Istorie: Preistoria umanității. Omul și mediul în Antichitate. Ocupațiile omului preistoric.


Civilizațiile antice la 2000 de ani distanță.

Matematică: Elemente de geometrie și unități de măsură.Numere naturale. Fracții ordinare.

Instrumente de lucru: Atlas istoric, Atlas biologic, dictionar etimologic, DEX, Wikipedia