Sunteți pe pagina 1din 12

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANŢA

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Modulul M V: Responsabilitatea la locul de muncă în


alimentație
Profil: Servicii
Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație
Domeniul de pregătire generală: Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie
Clasa a X-a, Învățământ liceal

An şcolar 2018-2019
AUTORI:

prof. DIMA Adriana, Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa


prof. DUDAN Anghelina, Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa
prof. CONSTANDACHE Mihaela, Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa I
prof. JÂTCĂ Mariana, Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa

CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE:

prof. NEAGU Gabriela Carmen – inspector şcolar, ISJ Constanţa


prof. FRANGOPOL Daniela – inspector şcolar, ISJ Constanţa

Clasa a X-a, învățământ liceal- filieră tehnologică


Domeniul de pregătire profesională/ generală : Turism și alimentație/Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie 2
CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Date de identificare a CDL-ului:

1. Instituția de învățământ: COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANȚA


2. Denumirea operatorului economic/instituției publice partenere: SC STELCAR TEAM SRL, SC
CONTINENTAL HOTELS SA
3. Titlul CDL: RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN ALIMENTAȚIE
4. Tipul CDL: rezultate ale învățării suplimentare care răspund nevoilor operatorului economic
5. Profilul / Domeniul de pregătire profesională/genrală: Servicii / Turism și alimentație/Alimentație
6. Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie
7. Clasa: a X-a
8. Număr de ore: 90 ore
9. Autorii:
 Unitatea de învățământ: Colegiul Comercial „Carol I” Constanța: CONSTANDACHE Mihaela,
DIMA Adriana, DUDAN Anghelina, JÂTCĂ Mariana
 Operatorul economic: SC STELCAR TEAM SRL, SC CONTINENTAL HOTELS SA

1. Notă de prezentare
 Denumirea calificării: Tehnician în gastronomie
 Nivelul de pregătire: Învățământ liceal
 Numărul de ore alocat modulului: 90 ore
 Scopul modulului CDL: Modulul Responsabilitatea la locul de muncă în alimentație oferă
posibilitatea elevilor să lucreze în echipă (formată din profesori, agenţi economici şi colegi),
dobândind competenţele necesare. Modulul ajută elevii să participe alături de agenţii economici la
problemele din producţie şi la găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora, să lucreze cu resurse
reale, cu parteneri reali, realizând în felul acesta tranziţia de la școală la locul de muncă.
 Rolul CDL-ului în pregătirea de specialitate a elevului și argumentarea parcurgerii sale în
clasa a X-a, în unitatea de învățământ Colegiul Comercial „Carol I” Constanța: Modul
Responsabilitatea la locul de muncă în alimentație vizează dobândirea de competenţe specifice
domeniului de pregătire generală, în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în continuarea
pregătirii într-o calificare din domeniul de pregătire generală şi mai ales de formare a deprinderilor
practice.
 Situațiile de învățare care corespund nevoilor de formare identificate împreună cu
operatorul economic/instituția publică parteneră a unității de învățământ: responsabilizarea
pentru identificarea și asumarea soluțiilor pentru diferite probleme reale de producție ale
operatorilor economici, rezolvarea de probleme reale de producție, gestionarea eficientă a
resurselor reale ale operatorilor economici.
 Scurtă descriere a nevoilor de formare cărora le răspunde CDL-ul: dezvoltarea capacității de
lucru în echipă, responsabilizarea elevilor în rezolvarea problemelor reale de producție ale
operatorilor economici, asigurarea unei bune tranziții de la școală la locul de muncă.
 Scurtă descriere a rezultatelor învățării suplimentare propuse a fi dobândite: Prin
parcurgerea modulului Responsabilitatea la locul de muncă în alimentație vor fi obținute rezultate
ale învățării suplimentare celor din SPP, care le vor permite elevilor identificarea poziției într-o
echipă și a propriilor sarcini de lucru, asumarea responsabilă a sarcinilor de lucru, colaborarea cu
restul membrilor grupului pentru îndeplinirea planului de lucru al echipei, autoevaluarea nivelului
propriu de pregătire în raport cu cerințele locului de muncă, manifestarea nevoii de instruire
Clasa a X-a, învățământ liceal- filieră tehnologică
Domeniul de pregătire profesională/ generală : Turism și alimentație/Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie 3
continuă în vederea îmbunătățirii nivelului propriei performanțe, dezvoltarea mobilității
ocupaționale față de schimbările apărute pe piața muncii.
 Lista unităților de rezultate ale învățării suplimentare propuse a fi dobândite:

URÎ-S 1. LUCRUL ÎN ECHIPĂ


1.1. Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate
1.2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă
1.3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

URÎ-S 2. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ


2.1. Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă
2.2. Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită
2.3. Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe
2.4. Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii

2. Tabel de corelare dintre rezultatele învățării și conținuturile învățării

Rezultate ale învățării suplimentare / Rezultate ale Conținuturile Situații de


învățării propuse spre aprofundare / extindere învățării învățare
Cunoștințe Abilități Atitudini
Rezultatul învăţării 1: Îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor
desfăşurate
 Sarcini de  Îndeplinirea  Manifestarea  Sarcini de lucru Activități
lucru sarcinii primită interesului în specifice practice
specifice în echipă identificarea și proceselor de specifice
 Atribuţiile  Colaborarea în îndeplinirea bază din proceselor de
membrilor cadrul echipei sarcinilor de alimentație; bază din
echipei  Recunoaşterea lucru în  Relaţia dintre alimentație
 Ierarhia ierarhiei în condițiile sarcinile proprii pentru
membrilor echipa de lucru respectării şi sarcinile realizarea de
echipei în îndeplinirea ierarhiei celorlalţi membri semipreparate,
sarcinilor membrilor ai echipei; preparate
specifice echipei culinare și de
cofetărie
patiserie cu
grad redus de
dificultate;
Activități
practice de
analiză
senzorială a
calității
produselor
finite;
Activități
practice de
ambientare a
spațiilor de
servire;
Rezultatul învăţării 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă
Clasa a X-a, învățământ liceal- filieră tehnologică
Domeniul de pregătire profesională/ generală : Turism și alimentație/Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie 4
 Structura  Respectarea  Împlicarea  Activități
Percepție
echipei de ierarhiei în activă și obiectivă a
practice
lucru echipa de lucru responsabilă în poziţiei
specifice
 Atitudinea în îndeplinirea echipă prin individuale faţă
proceselor de
în echipă: sarcinilor asumarea unei bază
de ceilalţi; din
sprijin, specifice atitudini  alimentație
Atitudini
interes,  Asumarea constructive în pentru
constructive în
implicare atitudinilor vederea realizarea de
grupul de lucru:
 Raport de constructive în finalizării semipreparate,
implicare,
activitate: grup sarcinilor preparate
colaborare,
sarcini de  Finalizarea de zilnice culinare și de
întrajutorare;
lucru, sarcini  cofetărie
Acţiuni iniţiate
acţiuni  Organizarea patiserie
în grup; cu
îndeplinite, unor  grad redus
Responsabilitatede
rezultate evenimente în dificultate;
în asumarea
obţinute grup Activități
rezultatelor de
(succes,  Prezentarea practice
echipă. de
eşec) raportului de analiză
activitate senzorială a
calității
produselor
finite;
Activități
practice de
ambientare a
spațiilor de
servire;
Rezultatul învăţării 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor
 Aptitudinile  Explicarea  Manifestarea  Abilități, Activități
membrilor sarcinilor de unei atitudini aptitudini, practice
echipei lucru proactive și a competențe ale specifice
 Planul de  Încadrarea în spiritului de membrilor unei proceselor de
lucru al timp echipă în echipe necesare bază din
echipei  Respectarea executarea îndeplinirii alimentație
unui plan sarcinilor de sarcinilor pentru
comun lucru sau a celor specifice de realizarea de
 Preluarea unor preluate în lucru; semipreparate,
sarcini în caz situații speciale,  Plan de lucru al preparate
de urgenţă în vederea echipei; culinare și de
realizării la timp  Sarcini de lucru cofetărie
a planului de specifice în patiserie cu
lucru al echipei activități de grad redus de
gestionare dificultate;
eficientă a Activități
resurselor practice de
materiale; analiză
 Sarcini de lucru senzorială a
suplimentare, în calității
situații speciale, produselor
preluate în finite;
Clasa a X-a, învățământ liceal- filieră tehnologică
Domeniul de pregătire profesională/ generală : Turism și alimentație/Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie 5
Activități
vederea
realizării la
practice de
timp a planului
ambientare a
spațiilor
de lucru de
servire;
Rezultatul învăţării 4: Îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de
muncă
 Cerinţele  Organizarea  Manifestarea  Cerinţe specifice Activități
locului de ergonomică a capacității de diferitelor practice
muncă locului de autoevaluare poziții în specifice
 Abilităţi: muncă pertinentă a spațiile de proceselor de
sociale,  Identificarea nivelului producție bază din
tehnice de performanței, culinară și de alimentație
 Sarcini de echipamente şi cu servire din pentru
lucru utilaje noi argumentarea cadrul unităților realizarea de
suplimentare aspectelor ce de alimentație; semipreparate,
necesită  Analiza preparate
îmbunătățiri, în comparativă a culinare și de
vederea abilităţilor și cofetărie
îndeplinirii competențelor patiserie cu
cerințelor unui dobândite cu grad redus de
loc de muncă cerinţele locului dificultate;
de muncă; Activități
 Instruire practice de
suplimentare în analiză
anumite situaţii. senzorială a
calității
produselor
finite;
Activități
practice de
ambientare a
spațiilor de
servire;
Rezultatul învăţării 5: Îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită
 Fişa  Respectarea  Implicarea  Sarcini de lucru Activități
postului cerinţelor din responsabilă în specifice pentru practice
 Instrucţiuni sarcina primită exploatarea activități de specifice
de  Acceptarea utilajelor, în pregătire și proceselor de
exploatare responsabilităţi condiții de servire a bază din
a utilajelor lor din fişa igienă și preparatelor alimentație
pentru postului siguranță, cu culinare și a pentru
operaţii  Încadrarea în respectarea produselor de realizarea de
simple, cerinţe de timp cerințelor de cofetărie – semipreparate,
dispoziţiile şi calitate timp și calitate patiserie cu preparate
organizator grad redus de culinare și de
ului de complexitate; cofetărie
proces  Reguli, patiserie cu
(superiorul reglementări grad redus de
ierarhic) privind igiena, dificultate;
Clasa a X-a, învățământ liceal- filieră tehnologică
Domeniul de pregătire profesională/ generală : Turism și alimentație/Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie 6
 Norme sănătatea și Activități
interne de securitatea practice de
îndeplinire muncii în analiză
a sarcinii spațiile de senzorială a
 Sisteme de producție și calității
asigurare a serviredin produselor
calităţii unitățile de finite;
alimentație; Activități
 Instrucţiuni de practice de
exploatare a ambientare a
utilajelor pentru spațiilor de
realizarea servire;
operațiilor de
prelucrare
primară și
termică a
alimentelor;
Rezultatul învăţării 6: Se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe
 Surse de  Selectarea  Conștientizarea  Competitivitate Exerciții de
informare: informaţiilor nevoii continue la locul de autoevaluare
informale privind de informare, muncă; obiectivă a
(şefi, colegi necesitatea instruire,  Analiză nivelului de
de echipă), autoinstruirii perfecționare, obiectivă a performanță
aviziere,  Obţinerea de în vederea nevoilor de atins;
mentor informaţii îmbunătățirii formare prin Exerciții
 Programe despre propriei studiu practice de
de formare noutăţile de la performanțe individual şi informare din
locul de muncă prin participare surse diverse
 Luarea unor la programe de privind
decizii pentru formare oportunitățile
îmbunătăţirea continuă; existente de
propriei instruire
performanţe continuă
pentru
îmbunătățirea
propriei
performanțe
Rezultatul învăţării 7: Manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa
muncii
 Surse de  Obţinerea  Implicarea  Analiză a Exerciții
informare: informaţiilor activă și surselor de practice de
COR, despre responsabilă în informare informare și
profile ocupaţiile evaluarea și despre de selectare a
ocupaţional posibile în selectarea ocupaţiile ofertelor de
e, structura domeniul de ofertelor de posibile din lucru, pe baza
calificărilor pregătire lucru, pe baza domeniul de pregătii și
, centre de  Selectarea pregătirii pregătire de competențelor
formare, ofertelor de dobândite și a bază; dobândite.
agenţii locuri de performanțelor  Asistență de
specializate muncă obținute specialitate în
Clasa a X-a, învățământ liceal- filieră tehnologică
Domeniul de pregătire profesională/ generală : Turism și alimentație/Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie 7
 Oferta conform identificarea
locurilor de pregătirii opţiunilor
muncă dobândite profesionale.

 Lista minimă de resurse materiale (echipamente, unelte și instrumente, machete, materii


prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare dobândirii
rezultatelor învățării (existente în școală sau la operatorul economic)
Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele resurse materiale
minime:
- unităţi de alimentaţie ale operatorilor economici;
- resurse materiale: vase, ustensile, obiecte de inventar, utilaje de prelucrare primară, termică,
echipamente tehnologice, echipamente frigorifice etc;
- materii prime și auxiliare de origine vegetală, animală, semipreparate culinare sau de cofetărie -
patiserie;
- colecţii de imagini pentru ilustrarea aferentă a unor procese economice;
- documentaţie tehnică: fișe tehnologice;
- cataloage, ghiduri, normative specifice;
- calculator; acces la internet;
- materiale promoţionale (prospecte şi fişe de prezentare);
- cărţi de specialitate;
- surse de informare: informale (şefi, colegi de echipă), aviziere, mentor, COR, profile ocupaţionale,
structura calificărilor, centre de formare, agenţii specializate;
- documentații economice, juridice: standarde de servicii, directivele UE, legislaţie, FAO / OMS.

3. Sugestii metodologice
Conţinuturile programei modulului CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ -
RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN ALIMENTAȚIE trebuie să fie abordate într-o
manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de
nivelul iniţial de pregătire.
Modulul CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ - RESPONSABILITATEA LA
LOCUL DE MUNCĂ ÎN ALIMENTAȚIE are o structură elastică, fiind un modul aplicativ, el poate
folosi noi mijloace sau resurse didactice ţinând cont de baza materială din şcoală.
Orele se pot desfăşura în laboratoare şcoală, dotate conform recomandărilor precizate anterior sau
la agentul economic.
Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modului CURRICULUM ÎN
DEZVOLTARE LOCALĂ - RESPONSABILITATEA LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN ALIMENTAȚIE,
prin formare specializată se recomandă câteva exemple de activităţi de învăţare:
- exerciții practice de ambientare a spațiilor de servire și identificarea dotărilor necesare în spațiile
de producție ale unităților de alimentație;
- exerciţii aplicative şi practice de identificare şi grupare pe tipuri şi categorii a diverselor
echipamente şi instalaţii din dotarea unităților de alimentație;
- exerciţii de identificare a elementelor folosite pentru respectarea regulilor de organizare
ergonomică a locului de muncă;
- exerciţii aplicative de prelucrare primară și termică a materiilor prime;
- exerciții practice de respectare și aplicare a tehnologiei specifice de obținere a semipreparatelor,
preparatelor culinare și a produselor de cofetărie – patiserie;
Clasa a X-a, învățământ liceal- filieră tehnologică
Domeniul de pregătire profesională/ generală : Turism și alimentație/Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie 8
- exerciţii practice de analiză senzorială a calității materiilor prime, semipreparatelor și produselor
finite;
Numărul de ore alocat fiecărei sarcini de lucru rămâne la latitudinea cadrelor didactice care
realizează instruirea practică, în funcţie de dificultatea lucrării şi de importanţa ei, de nivelul de
cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de lucru al colectivul instruit.
Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare
variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.
Munca în echipă este o cerinţă, iar elevii sunt încurajaţi să joace roluri diferite în situaţiile cerute
de echipă.
Se recomandă manifestarea unui comportament potrivit în contextul rezolvării unei probleme (de
exemplu: abordarea problemei, maniere, limbaj, îmbrăcăminte, punctualitate etc.).
Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă problema propusă a fost
rezolvată în întregime de echipă.
Profesorii pot folosi informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv, vizual,
practic) şi despre tipul de inteligenţă al acestora, în scopul asigurării unei game variate de activităţi la
lecţii, care să garanteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor, indiferent de stilul de învăţare
caracteristic.
Selecţia metodelor didactice adecvate competenţelor care urmează a fi formate oferă o serie de
avantaje, cum ar fi: centrarea procesului de învăţare pe elev, pe nevoile şi disponibilităţile sale, în scopul
unei valorificări optime ale acestora, individualizarea învăţării, lărgirea orizontului şi perspectivelor
educaţionale, diferenţierea sarcinilor şi a timpului alocat ş.a. În context, lucrul în grup, simularea,
discuţiile de grup, prezentările video, multimedia şi electronice, temele şi proiectele integrate, etc.
contribuie la învăţarea eficientă, prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, luarea deciziilor,
asumarea responsabilităţii, sprijin reciproc, precum şi a spiritului de echipă, competiţional şi creativităţii
elevilor.

4. Sugestii privind evaluarea


Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre
factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Din acest motiv, se impune atât
asigurarea coerenţei, caracterului realist şi motivant, rigorii, corectitudinii şi eficienţei procesului de
evaluare, cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei
calificări.
Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt: validitatea, fidelitatea, aplicabilitatea
practică şi rentabilitatea, credibilitatea, compatibilitatea cu învăţarea eficientă şi flexibilitatea.
Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ.
O competenţă se evaluează o singură dată, iar elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte
dobândirea competenţelor specificate în tabelele de corelare a competenţelor şi conţinuturilor. În cazul
unei evaluări, este esenţială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. Acesta trebuie să includă
discuţii cu elevul în legătură cu motivele care au dus la insucces, identificarea unei noi ocazii pentru
reevaluare, precum şi sprijinul suplimentar de care elevul are nevoie. Reevaluarea trebuie să utilizeze
acelaşi instrument (fişa de observaţie), chiar dacă locul de desfăşurare a evaluării se poate modifica.
Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de evaluare de la celelalte
module.
Evaluarea implică observarea, evaluarea produsului şi chestionarea, toate metodele de evaluare
încadrându-se în una sau mai multe din aceste categorii.
 Observarea înseamnă urmărirea elevului în timp ce efectuează o activitate reală sau simulată.
 Evaluarea produsului înseamnă verificarea vizuală a unui lucru realizat sau produs de elev, după ce
activitatea acestuia s-a încheiat.
Clasa a X-a, învățământ liceal- filieră tehnologică
Domeniul de pregătire profesională/ generală : Turism și alimentație/Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie 9
 Chestionarea înseamnă punerea de întrebări elevului, la care acesta poate răspunde fie verbal, fie în
scris. Întrebările pot să fie legate de activităţile descrise în conţinuturile unităţii (pentru a verifica dacă
elevul înţelege de ce au fost efectuate activităţile), sau pot să testeze capacitatea elevului de a lucra în
alte contexte precizate. Metoda reprezintă şi un mijloc important de stabilire a dovezilor despre
cunoştinţele de bază şi despre înţelegerea elevului.
Ca instrumente de evaluare la acest modul se recomandă:
- verificarea portofoliului la finalul stagiului de practică;
- studiul de caz;
- observarea sistematică;
- fişe de evaluare/autoevaluare;
- fişe pentru lucrul în echipă (vezi model).

5. Bibliografie
1. Drăgulănescu, N., Niculescu, C., Managementul calităţii - manual pentru clasa a X-a, Editura
Niculescu, București, 2001;
2. Hidos, C., Isac, P., Organizarea locului de muncă şi elemente de ergonomie, Editura Tehnică,
Bucureşti,1973;
3. Nicolescu, R., Serviciile în turism şi alimentaţie publică, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1998;
4. Nistoreanu, P., Turism rural. O afacere mică cu perspective mari, Editura Didactică şi
Pedagogică Bucureşti, 1999;
5. Olaru, M., ş.a., Studiul calităţii produselor şi serviciilor, Editura Economică Preuniversitaria,
Bucureşti, 2000;
6. Stavrositu, S., Tehnica servirii consumatorilor, E.D.P.R.A., Bucureşti, 2003;
7. ***, HG 168/ 97 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea
şi securitatea muncii;
8. ***, Clasificarea ocupaţiilor din România - COR actualizat septembrie 2010;
9. ***, Legea 37/16.01.2002 privind protecţia consumatorilor;
10. ***, Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor comerciale;
11. ***, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
12. ***, Legea protecţiei mediului – 137/1995, republicată;
13. ***, Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor (publicată în Monitorul Oficial
nr. 212 din 28 luna 1992);
14. ***, Ordinul nr. 3914/18.05.2017 referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind
proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul
inferior al liceului, filiera tehnologică și învățământului profesional;
15. ***, Anexa 1 la ordinul MEN nr. 3914/18.05.2017, Repere metodologice privind proiectarea
curriculumului în dezvoltare locală pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică și învățământul profesional;
16. ***, Anexa 2 la ordinul MEN nr. 3914/18.05.2017, Curriculum pentru clasa a X-a,
Învățământ liceal – Filiera tehnologică, domeniul de pregătire profesională: Turism și
alimentație, Domeniul de pregătire generală: Alimentație, calificările: Organizator de
banqueting, Tehnician în gastronomie;
17. www.anpc.ro
18. www.bucurestiwww.ro
19. www.mturism.ro
20. www.romaniaturistica.ro
21. www.turism.home.ro
22. www.turismclub.hades.ro
23. www.vacantesicalatorii.ro
Clasa a X-a, învățământ liceal- filieră tehnologică
Domeniul de pregătire profesională/ generală : Turism și alimentație/Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie 10
FIŞA PENTRU LUCRUL ÎN ECHIPĂ
- Model -

Numele elevului ..............................................................................................

Care este sarcina voastră comună? (ex. obiectivele pe care vi s-a spus că trebuie să le îndepliniţi)

Cu cine vei lucra?

Ce anume trebuie Cine va face acest lucru? De ce fel de materiale, echipamente,


făcut? instrumente şi sprijin va fi nevoie din
partea celorlalţi?

Ce anume vei face tu?

Organizarea activităţii: Unde vei lucra?

Data:

Cât de mult va dura îndeplinirea sarcinii?

Confirm faptul că elevii au avut discuţii privind sarcina de mai sus şi:
 s-au asigurat că au înţeles obiectivele
 au stabilit ceea ce trebuie făcut
 au sugerat modalităţi prin care pot ajuta la îndeplinirea sarcinii
 s-au asigurat că au înţeles cu claritate responsabilităţile care le revin şi modul de
organizare a activităţii”

Maistru instructor .................................................

(semnătura): .............................. Data: ...........................

Clasa a X-a, învățământ liceal- filieră tehnologică


Domeniul de pregătire profesională/ generală : Turism și alimentație/Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie 11
INSTRUMENTUL DE EVALUARE 1

Fişă de observaţie:

COMPETENŢA: Obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă:

Nr. Identificarea surselor de informare Evaluator Data


crt.
1. Pliante
2. Broşuri
3. Mijloace de informare în masă
4. Publicaţii de specialitate
5. Internet

Nr. Selectarea informaţiilor în funcţie de cerinţele locului de


Evaluator Data
crt. muncă
1. Program de lucru
2. Regulament de Ordine Interioară
3. Activităţi desfăşurate la locul de muncă
4. Instrucţiuni de utilizare a utilajelor din dotare

Nr. Compararea abilităţilor dobândite cu cerinţele locului de


Evaluator Data
crt. muncă
1. Executare de operaţii simple, sub supraveghere şi îndrumare
2. Comunicare
3. Lucrul în echipă
4. Igiena muncii
5. Securitatea muncii

Clasa a X-a, învățământ liceal- filieră tehnologică


Domeniul de pregătire profesională/ generală : Turism și alimentație/Alimentație
Calificarea profesională: Tehnician în gastronomie 12