Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice I.N.

Socolescu
București, sect.1, str. Occidentului nr. 6

Filiera: vocațional –artistic


Profil: arhitectură
Disciplina: PROCESAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII
Anul școlar 2019-2020
Nr. de ore/săptămână – 2
Profesor: Iana Codruța
PLANIFICAREA ANUALĂ
CLASA A XII-A

SEMESTRUL - 15 SĂPTĂMÂNI I
Unitatea COMPETENȚE SPECIALE CONȚINUTURI NR. SĂPT. NR. OBSERVAȚII
de ORE LECȚIA
învățare
 Identificarea tipurilor de imagini cu care Prezentare generală. 2 S1 1 Se prezintă comenzile COREL și cunoștințele despre
operează computerul. Analiza formate grafice specifice prelucrarea imaginii :
 Identificare formate grafice specifice imaginii raster/vectoriale 2D/3D.  Instrumente de desen, colorare,
RECAPITULARE: Imaginea digitală

 Identificarea softurilor de grafică  Proprietăți și schimbare a lor


vectorială.  Efecte
 Identificarea formatelor grafice.  Scris,
raster/vectorială

 Identificarea operațiilor de prelucrare  Import/export/salvare


grafică  Exemple analizate
 Utilizarea funcțiilor grafice ale
aplicațiilor
 Utilizarea aplicațiilor de prelucrare
vizuală în diverse lucrări practice.
 Prezentare generală programe grafice
vectorială.Comparări softuri specifice.
PROIECT GRAFIC EXECUTAT 2 S2 2 COPERTĂ DE MAPĂ DE PROIECTE
EVALUARE SUMATIVĂ ÎN COREL DRAW Realizată cu instrumente COREL DRAW
Se vor evalua după punctajul înscris la finalul documentului
Introducere PHOTOSHOP.  Deschidere, inchidere, salvare 2 S3 3  1 oră/Lecție explicativă în program, expusă cu proiector
Interfață PHOTOSHOP. . Import export documente, cu indicații și exemple
control documente, impagini,  1 oră/ exerciții individuale de căutare, selectare, salvare,
aplicație. importare a imaginilor de pe web în computer și program
 Meniuri principale.Instrumente în tehnica exploratorie
specifice desenare editare
 Modele si canale de culoare in
PHOTOSHOP Culoarea pe
web si în tipar
Comenzi esențiale pentru obiecte, Crearea formelor de bază, 2 S4 4  1 oră/Lecție explicativă în program, expusă cu proiector
măsurători,mărirea și vizualizarea desenarea cu ajutorul cu indicații și exemple
desenelor. instrumentelor specifice. Umpleri  1 oră de exerciții individuale în tehnica exploratorie
Aranjarea si organizarea obiectelor de culoare. Aplicații
Tăierea, conturarea,reconturarea
obiectelor.
Grafică vectorială PHOTOSHOP

Layere: creare, proprietăți, efecte

TEST DE EXERCIȚIU EVALUARE PRIN  Documentare web pe temă 4 S5,S6 5  Folosind tehnica exploratorie, elevii vor compune un
PROIECT: dată autoportret din colaje de imagini care să-i reprezinte
AUTOPORTRET ABSTRACT  Salvare și Import de imagine,
parametrii caracteristici
 Prelucrarea imaginii cu
instrumente la alegere
Photoshop
Caracteristicile textului în PHOTOSHOP . Proprietăți. Legarea textului la 2 S7 6  1 oră/Lecție explicativă în program, expusă cu proiector
obiecte. Aplicații. cu indicații și exemple
 1 oră de exerciții individuale de scris în diferite tehnici
Toată gama de efecte de culoare, 4 S8 7  1 oră/Lecție explicativă în program, expusă cu proiector
Efecte speciale in PHOTOSHOP. imagine, contrast, artistice, cu indicații și exemple
render, filtre etc.  1 oră de exerciții individuale de scris în diferite tehnici
Exersarea prin proiect grafic 4 S9, S10 8 Afișul este dedicat concursului de arhitectură I:N: Socolescu
Cel mai bun afiș va deveni afișul concursului.
Lucrările pot participa la secțiunea ”grafică digitală”
TEST DE EXERCIȚIU EVALUARE PRIN
PROIECT: PROIECT DE AFIȘ PENTRU
CONCURSUL ”ORAȘUL VIITORULUI” Analiza afișelor-brainstoming 2 S11 9 Discuția afișelor –tip brainstorming în urma căreia să se
2020 tragă concluzii de îmbunătățire pe care elevii le pot utiliza
Comenzile : 2 S12 10  1 oră/Lecție explicativă în program, expusă cu proiector
Instrumente Photoshop de editare și  Transform, cu indicații și exemple pe proiectul viitor
APLICAȚII ÎN PROIECTE DE prelucarea imaginilor aplicate în  Clone,  Începutul proiectului: prelucrarea elevației liceului
arhitectură
 Perspective,
ARHITECTURĂ

 layere cu proprietăți și efecte 3 S13 TEMA 1 – PE FAȚADA LATERALĂ DREAPTA, ZONA


 import de imagine FĂRĂ FERESTRE, SE VA PROPUNE UN PROIECT
 rezoluție si proprietăți de GRAFIC CARE SĂ CONFERE PERSONALITATE
PROIECT GRAFIC: GRAFITTI ÎN LICEU
imagine LICEULUI
ÎN DOUĂ ETAPE:
1.PERETELE 4 S4, S15 TEMA 2 - PE PERETELE GARDULUI DIN DREAPTA, SE
2. GARDUL VA PROPUNE UN PROIECT GRAFIC CARE SĂ
CONFERE PERSONALITATE LICEULUI ȘI CARE SĂ FIE
ÎN CONCORDANȚĂ VIZUALĂ CU GRAFICA DE PERETE
SEMESTRUL II – 17 de săptămâni1

Unitatea de Competențe speciale Conținuturi Nr. Ore Săpt. LECȚIA Observații


învățare NR.
 Identificarea softurilor de grafică Prezentare generală softuri specifice în 2 S1 1  1 Lecție explicativă în program,
vectorială în proiectarea asistată de priectare arhitectură.
ALLPLAN ȘI

expusă cu proiector cu indicații și


calculator Formate, fișiere, extensii exemple
 Identificarea formatelor grafice. Prezentarea ALLPLAN  2 ore de exerciții individuale în
 Identificarea operațiilor de prelucrare Spațiul de lucru. Panouri, meniuri, 2 S2 2 tehnica exploratorie
grafică instrumnete.
 Utilizarea funcțiilor grafice ale aplcațiilor Controlul mediului de desenare
 Utilizarea aplicațiilor de prelucrare Organizarea planurilor și proiectelor în Allplan
APLICAREA ÎN PROIECTAREA DE ARHITECTURĂ

vizuală în diverse lucrări practice. Organizarea unui desen cu ajutorul straturilor. 2 S3 3


GRAFICĂ VECTORIALĂ / PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Utilizarea eficientă a tipurilor și grosimilor de


linie.
Proprietățile obiectelor
TEST DE EVALUARE Crearea unui proiect cu: nume, desene, 2 S4 4
layere, proprietăți, setări
Prezentare instrumente de desenare  Crearea desenelor cu precizie:metode de 4 S5, S6 5  1 Lecție explicativă în program,
2D.Creare obiecte elementare 2D desenare. expusă cu proiector cu indicații și
 Metoda punct cu punct,coordonate exemple
carteziene absolute, relarive și polare  2 ore de exerciții individuale în
 Metode directe de desenare. ORTO tehnica exploratorie
POLAR OSNAP LWT.
 Comenzile LINE XLINE,MLINE,PLINE,
 Utilizarea obiectelor CIRCLE POLIGON,
RECTANGLE,ARC, SPLINE,ELLIPSE
 Funcțiile de modificare: copiere, oglindire,
alungire, mutare, rotire etc.
 Colorare și hașurare

Aplicații ALLPLAN Allplan in geometrie 2D  Proiect de plan 2D/test de evaluare 2 S7 6 Desenarea problemei curente de
la disciplina geometrie descriptivă
și rezolvarea ei

1
încheiere în data de 29 iun 2020 și săptămâna altfel 30.03-3.04
Prezentare instrumente de desenare  Comenzile de desenare cu obiecte 3 D 4 S8, S9 7  1 Lecție explicativă în program,
3D.Creare obiecte elementare 3D  Proprietățile și modificarea lor expusă cu proiector cu indicații și
 Funcțiile de modificare: copiere, oglindire, exemple
alungire, mutare, rotire, stretching etc.  2 ore de exerciții individuale în
 Intersecții de volume tehnica exploratorie
Aplicații ALLPLAN Allplan in 3D Proiectul 3d a unei compoziții volumetrice/ 4 S10, S11 8 Se va redacta și rezolva problema
TEST DE EVALUARE curentă de geometrie descriptivă
La final se evaluează
Proiectul de Noțiuni de proiectare în ALLPLAN 2D Instrumente de desen și elemente de plan de 4 S12, S13 9  1 Lecție explicativă în program,
arhitectură arhitectură cu proprietăți specifice: expusă cu proiector cu indicații și
în Allplan 1. Zidărie, exemple
2. Structură  2 ore de exerciții individuale în
3. Goluri tehnica exploratorie
4. Axe
Cotare –reguli de cotare în arhitectură și 2 S14 2 Explicații și lucru individual de
cotarea în Allplan explorare
EVALUARE SUMATIVĂ Desenarea unui plan de arhitectură 2 D după 6 S15, 6 La final se evaluează
model printat S16, S17

Notele sunt date de EVALUAREA proiectelor după următoarele criterii:

1. 1 PCT- OFICIU
2. 3 PCT- CREATIVITATE/CALITATE ESTETICĂ
3. 3 PCT- RĂSPUNS LA TEMĂ
4. 3 PCT- CUNOAȘTEREA ȘI UTILIZAREA OPTIMĂ A INSTRUMENTELOR DIGITALE (A PROGRAMULUI)

DATA: 1.09.2019

Șef de catedră: prof. Arh. Dana Guiman


Întocmit: lect.dr.Phd. Codruța Iana