Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIRONEASA

com. Mironeasa, jud. Iaşi


Nr. .......... / ....................

PROIECT DE ACTIVITATE
EXTRACURRICULARĂ LUNARĂ

Septembrie 2019 – Mai 2020

TEMA PROIECTULUI:

CONCURS DE ORTOGRAFIE

„LIMBA ROMÂNĂ
ESTE PATRIA MEA”
5 OCTOMBRI

Coordonator: Consilier educativ:


prof. ALINA-DORA TOMA prof. DANIEL RUSU

Director:
prof. CRISTINA BOTEZATU
MOTTO:
„A vorbi despre limba română este ca o duminică (...).
Ce patrie minunată este această limbă!”
(Nichita Stănescu)

ARGUMENT:
Limba română reprezintă, alături de steag şi imn, un simbol al
identităţii noastre naţionale pe care trebuie să-l respectăm şi să-l preţuim
drept una dintre cele mai mari valori ale neamului din care facem parte.
Evaluările iniţiale, sumative şi formative dezvăluie, an de an, o
tendinţă îngrijorătoare în rândul elevilor: aceea de a se îndepărta tot mai
mult de corectitudinea limbii scrise, parţial din cauza unor noţiuni
neînsuşite corespunzător la momentul potrivit, parţial din indiferenţă sau
sub influenţa limbajului folosit în conversaţiile pe reţelele de socializare.
Oricare ar fi cauza, efectele se văd în numeroasele greşeli de ortografie din
testele scrise şi din caiete.
Am propus această activitate în primul rând pentru a corecta
deficienţele ortografice ale elevilor, dar şi pentru a le insufla dragostea şi
respectul faţă de limba pe care o vorbesc. Concursul se va desfăşura lunar,
sub forme variate (activitate individuală, în perechi, pe grupe), şi va fi
precedat de sarcini de lucru zilnice, în funcţia de care se vor stabili itemii.

GRUP ŢINTĂ:
 elevii claselor gimnaziale;

FORME
 teme pentru acasă (exerciţii cu ortograme);
 test scris;
 activitate de tip concurs;

OBIECTIVELE:
 corectarea deficienţelor elevilor în privinţa scrierii corecte a limbii
române;
 cultivarea dragostei şi a respectului faţă de limba română, ca valoare
de preţ a neamului nostru şi ca simbol al identităţii naţionale;
 stimularea spiritului de competitivitate între elevi;

DURATA PROIECTULUI (PERIOADA DE DESFĂŞURARE):


 septembrie 2019 – mai 2020;

RESURSE:
a) umane: elevii claselor V-VIII, cadrele didactice de limba şi literatura
română;
b) de timp: anul şcolar 2019-2020;
c) materiale: sala de clasă, caietele elevilor, fişa de evaluare, diplome;

CONŢINUTURI:
 exerciţii de alcătuire a unor enunţuri proprii cu ortograme date;
 exerciţii de scriere corectă a pluralelor articulate terminate în –ii şi a
formelor de D-G;
 exerciţii de scriere corectă a cuvintelor care conţin diftongi şi triftongi;
 exerciţii de diferenţiere a omofonelor de tipul ea/ ia/ i-a;
 exerciţii de scriere corectă a pronumelor personale, a unor verbe şi a
unor substantive;

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE:
 Şcoala Gimnazială Mironeasa (sălile de clasă);

MODALITĂŢI DE LUCRU:
 activitate individuală;
 activitate în perechi;
 activitate pe grupe;

REPERE DE EVALUARE:
a) Criterii de evaluare:
 interesul manifestat de elevi pentru concursul de ortografie;
 calitatea muncii individuale, a muncii în echipă şi a colaborării cu
coechipierii;
 corectitudinea răspunsurilor (conform baremului);
 gradul de îmbunătăţire a performanţelor ortografice ale elevilor
(observabil prin corectarea temelor pentru acasă şi a evaluărilor scrise
de pe tot parcursul anului şcolar);

b) Metode de evaluare:
 verificarea temei pentru acasă;
 observarea sistematică;
 corectarea testului de evaluare conform baremului;
 aprecierea portofoliilor elevilor;

ACTIVITĂŢI DE DOCUMENTARE ŞI INVESTIGARE:


a) Activitatea coordonatorilor:
 coordonatorul se va focaliza pe activităţile dirijate direct şi implicit:
- va identifica greşelile de ortografie frecvente, selectând conţinuturile
fiecărei sesiuni a concursului;
- va distribui permanent sarcini elevilor la orele de curs (exerciţii cu
ortograme), monitorizând efectuarea acestora;
- va elabora lunar subiectele şi baremele de corectare şi va multiplica
subiectele;
- va informa elevii cu privire la data şi locul desfăşurării concursului în
fiecare lună şi va întocmi lista participanţilor;
- va organiza desfăşurarea efectivă a concursului;
- va corecta lucrările;
- va afişa lista premianţilor şi va înmâna diplomele;
- va asigura vizibilitatea proiectului la nivelul întregii şcoli;

b) Activitatea elevilor:
 elevii vor fi antrenaţi permanent în activităţi, după cum urmează:
- vor rezolva exerciţiile cu ortograme propuse la orele de curs, în caietul
destinat acestei sarcini;
- vor participa la concurs (individual, în perechi sau pe echipe);
- vor îmbogăţi permanent portofoliile personale cu diplomele şi fişele de
evaluare;
ASIGURAREA VIZIBILITĂŢII PROIECTULUI LA NIVELUL ÎNTREGII
ŞCOLI:
 prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice pentru aria
curriculară „Limbă şi comunicare”;
 amenajarea unui panou tematic pe holul şcolii (afişul concursului,
subiecte, rezolvări, elevii premiaţi);
 popularizare pe internet, pe pagina de Facebook a şcolii.