Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect tematic

,,Călător prin anotimpuri”


Tema anuală de studiu: Când/cum şi de ce se intâmplă?
Tema/subtemele proiectului tematic: ,,Foșnet și culori de toamnă”
,,Comoara din fructe”
,,Comoara din legume”
,,Parfumul florilor de toamnă”
,,A trecut toamna pe aici”-Evaluare
Grupa: mijlocie
Durata proiectului: 5 sapt
Dimensiuni ale dezvoltării și comportamente vizate:
Domenii de Dimensiuni ale Comportamente Urmărirea
dezvoltare dezvoltării comportamentelor
în Planificarea
săptămânală
1. Motricitate 1.1. Își coordonează mușchii în
grosieră și motricitate desfășurarea unor activități diversificate,
*
fină în contexte de specifice vârstei
viaţă familiare 1.2. Participă la activităţi fizice variate,
DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI

adecvate nivelului lui de dezvoltare *


1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru
realizarea de activităţi variate
*
2. Conduită senzorio- 2.1. Utilizează simţurile (văzul, auzul,
motorie, pentru simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea
*
orientarea mișcării cu mediul apropiat.
2.2. Se orientează în spațiu pe baza
PERSONALE

simțurilor.
2.3. Își coordonează mișcările în funcție de
ritm, cadență, pauză, semnale sonore,
*
melodii.

3. Sănătate (nutriție, 3.1. Exersează, cu sprijin, respectarea unor


îngrijire, igienă principii de bază specifice unei alimentaţii
*
personală) și practici sănătoase
privind securitatea 3.2. Manifestă deprinderi de păstrare a
personală igienei personale *
3.3. Demonstrează abilităţi de
autoprotecţie faţă de obiecte şi situaţii
periculoase *
3.4. Utilizează reguli de securitate fizică
personală *
1 Interacțiuni cu 1.1. Manifestă încredere în adulţii
adulții și cu copiii de cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu
*
vârste apropiate de aceştia
sine 1.2. Demonstrează abilități de solicitare și
de primire a ajutorului în situaţii
problematice specifice
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni
pozitive cu copii de vârstă apropiată *
2 Comportamente 2.1. Exprimă recunoașterea și respectarea
prosociale, de asemănărilor şi a deosebirilor dintre
DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ

acceptare și de oameni
respectare a 2.2. Își însușește și respectă reguli; înțelege
diversității efectele acestora în planul relațiilor sociale, *
în contexte familiare
2.3. Exersează, cu sprijin, asumarea unor
responsabilități specifice vârstei, în *
contexte variate
2.4. Exersează, cu sprijin, abilități de
negociere şi de participare la luarea
deciziilor
2.5. Demonstrează acceptare și înțelegere *
faţă de celelalte persoane din mediul
apropiat

3 Conceptul de sine 3.1. Exersează, cu sprijin, autoaprecierea


pozitivă, în diferite situaţii educaţionale
*
3.2.Își promovează imaginea de sine, prin
manifestarea sa ca persoană unică, cu
caracteristici specifice

4 Autocontrol și 4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază,


expresivitate produse de piese muzicale, texte literare,
*
emoțională obiecte de artă etc.
4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol
emoţional *
1. Curiozitate, interes 1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru
și inițiativă în învățare experimentarea și învăţarea în situații noi
*
CAPACITĂȚI ȘI
ATITUDINI ÎN

1.2. Inițiază activități de învățare și


ÎNVĂȚARE

interacțiuni cu copiii sau cu adulții din


mediul apropiat *
2. Finalizarea 2.1. Realizează sarcinile de lucru cu
sarcinilor și a consecvență
*
acțiunilor (persistență 2.2. Integrează ajutorul primit, pentru *
în activități) realizarea sarcinilor de lucru la care
întâmplină dificultăți.
3 Activare și 3.1. Manifestă creativitate în activități
manifestare a diverse
*
potențialului creativ 3.2. Demonstrează creativitate prin *
activități artistico-plastice, muzicale și
practice, în conversații și povestiri creative
3.3. Demonstrează simț muzical ritmic,
armonic prin cântec, joc cu text și cânt,
*
dans etc.

1 Mesaje orale în 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă


contexte de a unui mesaj, în vederea înțelegerii și
*
DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR

comunicare cunoscute receptării lui (comunicare receptivă)


1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj
oral, ca urmare a valorificării ideilor, *
emoțiilor, semnificațiilor etc. (comunicare
expresivă)

2 Mesaje orale în 2.1. Demonstrează capacitate de


diverse situaţii de comunicare clară a unor idei, nevoi,
*
comunicare curiozități, acțiuni, emoții proprii
(comunicare expresivă)
CITIRII ȘI SCRIERII

2.2. Respectă regulile de exprimare *


corectă, în diferite contexte de comunicare
2.3. Demonstrează extinderea progresivă a
vocabularului *
3 Premise ale citirii și 3.1. Participă la experiențe de lucru cu
scrierii, în contexte de cartea, pentru cunoașterea și aprecierea
*
comunicare cunoscute cărții
3.2. Discriminează/diferențiează fonetic
cuvinte, silabe, sunete și asociază sunete cu
litere
3.3. Identifică prezența mesajului scris,
apreciază și valorifică mesajul scris în
activitățile curente
3.4. Asimilează unele elemente ale
scrisului și folosește diferite modalități de
comunicare grafică și orală pentru
transmiterea unui mesaj
1 Ascultarea activă a 1.1. Se familiarizează cu sunetele specifice
mesajului pentru limbii române
înțelegerea și 1.2. Înțelege mesaje simple *
receptarea lui 1.3. Participă la activitățile de grup și la
(comunicare activitățile de joc în calitate de auditor *
receptivă)
2 Exprimarea orală a 2.1. Pronunță corectă sunetele specifice
mesajului, a emoțiilor limbii române
*
etc. (comunicare 2.2. Participă la activitățile de grup și la
expresivă) activitățile de joc, în situații uzuale, în
calitate de vorbitor *
2.3. Utilizează structuri orale simple
2.4. Exersează și extinde progresiv
*
vocabularul *

1 Relații, operații și 1.1. Identifică elementele caracterisice ale


deducții logice în unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
*
mediul apropiat 1.2. Compară experienţe, acţiuni, *
DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII

evenimente, fenomene/relaţii din mediul


apropiat
1.3. Construiește noi experienţe, pornind
de la experienţe trecute
*
1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la *
întrebări, situaţii - problemă şi provocări
din viaţa proprie şi a grupului de colegi
1.5. Realizează, în mod dirijat, activități
simple de investigare a mediului, folosind
*
instrumente şi metode specifice

2 Cunoștințe și 2.1 Demonstrează familiarizarea cu


deprinderi elementare conceptul de număr şi cu numeraţia
matematice pentru 2.2. Demonstrează familiarizarea cu
rezolvarea de informații despre mărime, formă, greutate,
probleme și înălţime, lungime, volum *
cunoașterea mediului 2.3. Identifică şi numește formele
apropiat obiectelor din mediul înconjurător
*
2.4. Efectuează operaţii de seriere, grupare, *
clasificare, măsurare a obiectelor
2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de
la sortarea şi reprezentarea unor date
3 Caracteristici 3.1. Evidenţiează caracteristicile unor
structurale și obiecte localizate în spaţiul înconjurător
*
funcționale ale lumii 3.2. Identifică și valorifică unele *
înconjurătoare caracteristici ale lumii vii, ale Pământului
şi Spaţiului
3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii *
vii, ale Pământului şi Spaţiului
3.4. Demonstrează cunoașterea poziției
omului în univers, ca parte a lumii vii şi ca
fiinţă socială
*

Resursemateriale: abțibilduri colorate, fișe de lucru, imagini cu legume, creioane colorate,


coșulețe, legume, nuci, săculeț, plastelină, planșete, cuburi, hârtie colorată, laptop, lego, imagini
despre toamnă, frunze, fructe de toamnă, flori de toamnă.

Metode și procedee: Demonstrația, exercițiul, explicația, conversația, povestirea, descrierea, joc


senzorial, lectura educatoarei, jocul didactic ,jocul exercițiu dialog, demonstrația, conversația,
memorizarea, turul galeriei, povestea creată de copii, jocul de rol.
Inventar de probleme:

Ce știu copiii despre tema investigată Ce nu știu și vor să afle despre tema
investigată
Toamna plouă ,este frig, ne îmbrăcăm mai Ce putem face cu frunzele uscate
gros.
Fructele sunt dulci Fructele se cumpără din piață folosind bani.
Din fructe putem face compot, dulceață Fructele se cantaresc
Legumele au vitamine și se folosesc la Legumele au mai multe vitamine când sunt
mancare consumate crude
Florile sunt colorate și parfumate Alcătuirea florii
Cum se dăruiesc florile?
Harta proiectului/direcțiile de dezvoltare

FOȘNET ȘI CULORI

DE TOAMNĂ

TOAMNA A TRECUT

PE AICI CĂLĂTOR PRIN COMOARA DIN

FRUCTE

ANOTIMPURI

PARFUMUL FLORILOR

COMOARA DIN LEGUME

DE TOAMNĂ
Descrierea proiectului:

Cunoașterea mediului reprezintă un domeniu important în dezvoltarea armonioasă a


preșcolarului, îmbogățindu-l cu informații, noțiuni depre anotimpuri, starea vremii, plante și
contribuie la cultivarea unor atitudini și sentimente precum: responsabilitatea, respectul, grija și
ocrotirea față de mediul înconjurător.
Prin intermediul proiectului dezvoltat vom încerca să îi familiarizăm pe copii cu toate
aspectele ce țin de anotimpul toamna: caracteristici generale, fructe, legume, flori, fenomene
specifice. Toate cunoștințele și deprinderile dobândite prin intermediul acestui proiect îi vor ajuta
să se orienteze mai bine în timp, să se adapteze la spațiul în care trăiesc și să își îmbogățească
percepțiile despre ceea ce ne înconjoară .
Planificarea detaliată a activităților proiectului (pentru fiecare săptămână în parte) – conform
planificării din Condica de evidență a activității didactice din educația timpurie
Eveniment de închidere: Expoziție cu finalitățile proiectului

S-ar putea să vă placă și