Sunteți pe pagina 1din 85

ÎRLEA MARIANA RODICA

-Manual de studiu individual-

EXPERTIZ ŞI
CONSULTAN FISCAL

- 2017 -
ÎRLEA MARIANA RODICA

-Manual de studiu individual-

EXPERTIZ ŞI
CONSULTAN FISCAL

COPYRIGHT C 2017
Toate drepturile asupra acestei lucr ri sunt rezervate autorilor
Reproducerea oric rei p r i din aceast lucrare f r acceptul autorilor este ilegal
şi se sanc ioneaz conform legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe

2
CUPRINS

INTRODUCERE 6

MODULUL I 13

Unitatea de înv are 1

Cdrul legal de reglementare a profesiei de expert contabil. Standarde şi norme profesionale


care guverneaz activitatea de expertiz contabil .

Cuprins: 13

1.1. Introducere 13
1.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are 13
1.3. Con inutul unit ii de înv are 14
1.3.1. Cadrul legal care reglementeaz activitatea de expert contabil 14
1.3.2. Cdrul legal în materie de expertize contabile 14
1.3.3. Atribu iile Corpului Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i 15
1.4. Îndrumar pentru autoverificare 16

Unitatea de înv are 2 19


Coordonate teoretice privind expertiza contabil , scopul expertizelor contabile ca mijloc de
prob şi principiile generale care stau la baza expertizelor contabile.

Cuprins:

2.1. Introducere 19
2.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are 19
2.3. Con inutul unit ii de înv are: 20
2.3.1. Profesia contabil şi categorii de profesionişti contabili 20
2.3.2. Concepte şi caracteristici ale activit ii contabile 21
2.3.3. Principiile care guverneaz activitatea de expertiz contabil 21
2.3.4. Conceptul de expertiz contabil Potivit Ghidului de aplicare a Standardului 21
profesional 35
2.4. Îndrumar pentru autoverificare 22

Unitatea de înv are 3

Coordonate teoretice privind expertiza contabil judiciar .


Etapele efetu rii expertizei contabile judiciare. 25

Cuprins:

3.1. Introducere 25
3.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat 25

3.3. Con inutul unit ii de înv are: 26

3
3.3.1. 3.3.1. Etapele expertizei contabile judiciare. 27
3.3.2. Numirea expertului contabil 27
3.3.3. Obiectivele expertizei contabile judicare 28
3.3.4. Structura Raportului de expertiz judiciar 28
3.4. Îndrumar pentru autoverificare 29

Unitatea de înv are 4

Coordonate teoretice privind expertiza contabil extrajudiciar . Etapele efetu rii


expertizei contabile extrajudiciare.

Cuprins:

4.1. Introducere 34
4.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat 34
4.3. Con inutul unit ii de înv are 35
4.3.2. 4.3.1.Etapele expertizei contabile extrajudiciarejudiciare. 38
4.3.2.1. Numirea expertului contabil în cazul expertizelor 36
4.3.2.2. Obiectivele expertizei contabile extrajudicare 37
4.3.3. Structura Raportului de expertiz extrajudiciar 38
4.4. Îndrumar pentru autoverificare 40
Tema de control Modul I. 44

Unitatea de înv are 5


Cauzele care conduc la efectuarea expertizelor contabile. Sfera de cuprindere şi 45
obiectivele expertizei contabile.

Cuprins:
4
5.1. Introducere 45
5.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat 45

5.3. Con inutul unit ii de înv are 46

5.3.1. Obiectivele expertizei contabile judicare 46

5.3.2. Obiectivele expertizei contabile extrajudicare 48


5.3.3. R spunsurile formulate la obiectivele expertizei contabile 48
5.4. Îndrumar pentru autoverificare 49

Unitatea de înv are 6

Competen a profesional a expertului contabil.


Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile judiciare pentru impzite şi taxe locale 52

Cuprins:

6.1. Introducere 52
6.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat 52
6.3. Con inutul unit ii de înv are: 53
4
6.3.1. Competen a profesional a expertului contabil 53
6.3.2. Calit ile expertului contabil 53
6.3.3. Elaborarea raportului privind expertiza juiciar la impozite şi taxe 53
6.4. Îndrumar pentru autoverificare 54

Unitatea de înv are 7


Responsabilitatea expertizelor contabile.
Efectuarea şi elaborarea expertizei pentru impozitul pe salarii. 57
Cuprins: 57

7.1 Introducere 58
7.2 Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat 52
7.3 Con inutul unit ii de înv are 52
7.3.1. Responsabilitatea expertizelor contabile înt rit de jur mânt 53
7.3.2. Aspecte de jurispruden 53

Unitatea de înv are 8 62

Succesiunea lucr rilor de expertiz contabil judiciar .


Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile judiciare pentru
Taxa pe Valoarea Ad ugat
Cuprins: 62

8.1. Introducere 62
8.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat 62
8.3.1. Cadrul general al succesiunii lucr rilor privind elaborarea expertizelor contabile 62
8.3.2. Elaborarea Raportului de expertiz judiciar pentru TVA 63
8.4. Îndrumar pentru autoverificare 64

Unitatea de înv are 9

Reglement rile procedurale.


Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile pentru impozitul 66
microîntreprinderilor.

Cuprins:

9.1. Introducere 66
9.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat 66
9.3. Con inutul unit ii de înv are 67
9.3.1. Reglement rile procedurale au întâietate în fa a normelor profesionale. 67
9.3.2. Elaborarea expertizei contabile extrajudiciare privind impozitul microîntreprinderi 69
9.4. Îndrumar pentru autoverificare

Unitatea de înv are 10

Obiective, r spunsuri la obiective, obiec iuni, termene.


Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile pentru impozitul pe profit (1 şi 2). 70

5
Cuprins:

10.1. Introducere 70
10.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat 70
10.3. Con inutul unit ii de înv are:
10.3.1. Obiectivele, termenul şi plata expertului contabil 71
10.3.2. Efectuarea expertizei extracontabile pentru venituri 72
10.3.3.Efectuarea expertizei extracontabile pentru cheltuieli 72
10.3.4. Efectuarea expertizei contabile judiciare pentru impozitul pe profit 72
10.4. Îndrumar pentru autoverificare 74
Tem Modul III. 75

Unitatea de înv are 11

Cdrul legal de reglementare a consultan ei fiscale. Sfera de cuprindere


a serviciilor de consultan fiscal . 76

Cuprins: 76

11.1 Introducere 76
11.2 Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat 76
11.3 Con inutul unit ii de înv are 77
11.3.1. Reglement ri legale privind activitatea de consultan fiscal 77
11.3.2. Exercitarea in Romania a profesiei de consultant fiscal 78
11.3.3. Servicii de consultant fiscal 79
11.4. Îndrumar pentru autoverificare
80

6
INTRODUCERE

Disciplina „EXPERTIZ ŞI CONSULTAN FISCAL ”, se înscrie în rândul


disciplinelor de specialitate în vederea form rii profesionale a viitorilor economişti în domeniul de
specialitate: finan e şi contabilitate.
Potrivit regimului şi categoriei formative a disciplinei, este încadrat în planul universitar de
înv mânt ca fiind o disciplin fundamental (DF), iar dup categoria de op ionalitate a disciplinei,
este o disciplin obligatorie.
Prezent m disciplina într-o structur logic , pe dou sprezece unit i de înv are, pentru a
ilustra principalele probleme teoretice şi practice ale expertizei contabile şi consultan ei fiscale din ara
noastr coroborat cu directivele europene în materie.
Lucrarea prezint no iuni şi concepte teoretice specifice expertizei contabile şi consultan ei
fiscale din Romania cât şi aspecte tehnico-aplicative reglementate de legisla ia în vigoare.
Structural, succesiunea unit ilor de înv are se prezint dup cum urmeaz : Unitatea de
înv are 1: Cdrul legal de reglementare a profesiei de expert contabil. Standarde şi norme profesionale care
guverneaz activitatea de expertiz contabil . Unitatea de înv are 2: Coordonate teoretice privind expertiza
contabil , scopul expertizelor contabile ca mijloc de prob şi principiile generale care stau la baza
expertizelor contabile. Unitatea de înv are 3. Coordonate teoretice privind expertiza contabil
extrajudiciar . Etapele efetu rii expertizei contabile judiciare. Unitatea de înv are 4. Coordonate
teoretice privind expertiza contabil extrajudiciar . Etapele efetu rii expertizei contabile extrajudiciare.
Unitatea de înv are 5. Cauzele care conduc la efectuarea expertizelor contabile. Sfera de cuprindere şi
obiectivele expertizei contabile. Unitatea de înv are 6. Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile
pentru impzite şi taxe locale. Unitatea de înv are 7. Efectuarea şi elaborarea expertizei impozitul pe
salarii. Unitatea de înv are 8. Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile pentru Taxa pe Valoarea
Ad ugat (TVA). Unitatea de înv are 9. Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile pentru
impozitul microîntreprinderilor. Unitatea de înv are 10. Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile
pentru impozitul pe profit (1). Unitatea de înv are 11. Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile
pentru impozitul pe profit(2). Unitatea de înv are 12. Cdrul legal de reglementare a consultan ei fiscale.
Sfera de cuprindere a serviciilor de consultan fiscal .
Conceptele teoretice utilizate sunt specifice domeniului fiscal, concretizate în: expertiz
contabil , expertiz contabl judiciar , consultant fiscal concepte şi no iuni teoretice care ajut
studen ii în asimilarea şi în elegerea terminologei aferente disciplinei de expertiz contabil şi
consultan fiscal .
Am încercat s surprindem elementele tehnice esen iale, fundamental - teoretice şi
practice, pornind de la importan a, necesitatea, principiile şi scopul disciplinei de expertiz contabil
şi consultan fiscal în cadrul na ional legal actual şi armonizat cu legisla ia european în vigoare.
În opinia noastr , importan a disciplinei de expertiz contabil şi consultan fiscal este
eviden iat prin faptul c în elegerea şi cunoaşterea problematicii acestui domeniu vine în sprijinul
viitorilor economişti în l rgirea sferei de cunoaştere a acestora, pentru punerea bazelor în formarea
lor profesional ca şi contabili autoriza i şi exper i contabili.
Apreciem faptul c acest obiectiv se va atinge prin în elegerea şi însuşirea de c tre
studen i a problematicii acestui curs care se concretizeaz în:
1. Definirea şi în elegerea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în domeniul
expertizei contabile şi consultan ei fiscale precum şi a factorilor economici, sociali şi
legislativi care influen eaz opera iunile economico-financiare bancare;
2. Explicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în domeniul expertizei
contabile şi consultan ei fiscale;
3. Aplicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în domeniul expertizei
contabile şi consultan ei fiscale.
4. Evaluarea procedeelor și tehnicilor aplicabile domeniul expertizei contabile şi
consultan ei fiscale.
5. Elaborarea unei proceduri de documentare, analiz , evaluare şi înregistrare a
opera iunilor economice în domeniul expertizei contabile şi consultan ei fiscale.

7
Prin structura sa, manualul se adreseaz studen ilor din cadrul înv mântului universitar
economic, contabilitate şi informatic de gestiune, forma de înv mânt zi şi cu frecven redus ,
tuturor persoanelor interesate în domeniul expertizei contabile şi consultan ei fiscale.

Obiectivele cursului
Prezentul curs îşi propune s prezinte studen ilor aspecte teoretice şi practice privind
domeniul expertizei contabile şi consultan ei fiscale, pornind de la no iunile şi conceptele cu care
opereaz aceast disciplin , identificarea, evaluarea şi gestionarea principalelor categorii de concepte
din domeniul expertizei contabile şi consultan ei fiscale.
Parcurgând aceast disciplin studen ii îşi vor putea însuşi concepte specifice domeniului
expertizei contabile şi consultan ei fiscale, vor în elege principiile care guverneaz domeniul
expertizei contabile şi consultan ei fiscale, legisla ia, politicile contabile şi reglement rile na ionale şi
europene în vigoare.
La acestea se adaug cunoaşterea detaliat a tipurilor de expertizei contabile şi servicii ale
consultan ei fiscale.
Obiectivul general al disciplinei se concretizeaz în: transmiterea c tre studen i a principiilor,
metodelor, tehnicilor, şi instrumentele de lucru, modul de culegere de date şi informa ii cantitative şi
calitative referitoare la o problem specificat care s îi preg teasc pentru profesia viitoare în
domeniul expertizei contabile şi consultan ei fiscale, prin:
I. Însuşirea şi familiarizarea studenților cu principalele concepte teoretice generale, instrumente,
tehnici şi metode specifice din domeniul expertizei contabile judiciare, a expertizei
contabile extrajudiciare şi a consultan ei fiscale.
II. Obiectivele specifice domeniului expertizei contabile şi consultan ei fiscale.
se concreizeaz în:

Competen e conferite:
Dup parcurgerea acestui curs, studentul va dobândi urm toarele competen e generale şi
specifice:
1. Competen e generale:
Cunoaşterea şi în elegerea no iunilor specifice disciplinei Expertizei contabile şi consultan ei
fiscale:
 expertiz ;
 expertize contabil ;
 expertiz tehnic judiciar ;
 p r ile;
 obiectivele expertizei;
 consultan fiscal ;
 consultant fiscal;
 activitatea de consultan fiscal .

2. Competen e specifice:
Explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a con inutului teoretic şi practic ale
disciplinei Expertizei contabile şi consultan ei fiscale:
 obiectivele expertizei;
 p r ile cauzei;
 termene;
 r spuns la obiectivele expertizei;
 termenul expertizei;
 obiec ii la obiectivele exertizei;
 servicii de consultan fiscal .

a. Cognitive, concretizate în cunoaşterea şi utilizarea adecvat a no iunilor specifice disciplinei de


Expertiz contabil şi consultan fiscal :

8
1. ini ierea, familiarizarea studen ilor privind cunoştin ele generale teoretice, practice şi cele specifice
privind expertiza contabil judiciar şi expertiza contabil extrajudiciar ;
2. ini ierea, familiarizarea studen ilor privind cunoştin ele generale teoretice, practice şi cele specifice
privind consltan a fiscal ;
3. preg tirea studenților cu un sistem de instrumente care s le permit implicarea nemijlocit în
rezolvarea unor aspecte care necesit cunoștințe de strict specialitate;
4. insuflarea de modele şi tehnici de lucru din practica nemijocit a titularului de disciplin şi a
titularului de seminar care are calitatea de expert contabil, expert contabil judiciar, consultant
fiscal, auditor financiar, auditor financiar pe fonduri europene;
5. realizarea de proiecte privind întocmirea de rapoarte de expertiz contabil judiciar şi rapoarte de
expertiz extrajudiciar ;
6. asigurarea unei largi inform ri bibliografice privind expertizele contabile judiciare, expertizele
contabile extrajudiciare şi consultan a fiscal .

b. Tehnice şi profesionale, concretizate în proiectarea şi evaluarea activit ilor practice specifice


disciplinei de Expertizei contabile şi consultan ei fiscale:
c. Utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare privind:
1. Activitatea de documentare la dosarul cauzei;
2. Legisla ia aplicabil în materie;
3. Aplicarea metodologiei de calcul şi analiz specific ;
4. Utilizarea adecvata a metodologiei de analiza;
5. Proiectarea structurii unei lucr ri Raport de expertiz contabil judiciar şi Raport de expertiz
contabil extrajudiciar ;
6. Identificarea şi descrierea conceptelor, teoriilor şi modelelor de baz utilizate în controlul financiar-
contabil;
7. Explicarea conceptelor, teoriilor şi modelelor de baz utilizate în controlul financiar-contabil;
8. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor de control financiar-contabil;
9. Evaluarea critic (controlul de calitate) a activit ilor de control financiar-contabil;
10. Elaborarea unui plan de control financiar-contabil;
- practica tehnico-aplicativ pentru fiecare tip de opera iune contabil în parte, concretizat în:
 cunoaşterea registrelor obligatorii;
 stabilirea tipului opera iunii contabile;
 modul de inregistrare contabil ;
 aplicarea corect a cotelor de impozit şi taxe şi înregistrarea acestora în contabilitate;

c. Atitudinal-valorice:
- participarea la propria dezvoltare profesional .
-valorificarea optim şi creativ a propriului poten ial în activit ile domeniului;
- angajarea în rela ii de parteneriat cu alte persoane din institu ii;
- promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice;
- dezvoltarea aptitudinilor studen ilor pentru a lua decizii corecte privind formularea r spunsurilor la
obiectivele expertizelor;
- instrumental aplicative :
-studii de caz;
-referate;
-caiete de seminar.

1. Cunoaştere şi în elegere:
 identificarea de termeni, concepte, relaţii, procese, perceperea şi utilizarea corectă a
termenilor de specialitate din domeniul expertiz contabil şi consultan fiscal ;
 definirea şi nominalizarea conceptelor ce apar în expertiz contabil şi consultan fiscal ;
 conexiuni în cadrul interdisciplinar economic;
 recunoaşterea tipurilor de expertize contabile fac obiectul disciplinei expertiz contabil şi
consultan fiscal ;
9
 capacitatea de adaptare la noi situaţii în domeniul expertiz contabil şi consultan fiscal ;
 capacitatea de asimilarea uşoră a modificărilor ce apar în domeniul expertiz contabil şi
consultan fiscal ;

2. Explicare şi interpretare (concepte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale


disciplinei):
 generalizarea, particularizarea, integrarea unor domenii în sfera contabilit ii bancare;
- explicarea şi interpretarea unor idei;
- explicarea şi interpretarea unor concepte şi procese;
- realizarea de conexiuni teoretice şi practice pe fiecare tip de expertiză contabilă:
- argumentarea unor enunţuri şi răspunsuri formulate la obiectivele expertizei;
 capacitatea de organizare şi planificare a activita ii de Expertizei contabile şi consultan ei
fiscale:;
 capactitatea de analiză şi sinteză a activita ii de Expertizei contabile şi consultan ei fiscale;

3. Instrumental-aplicative:
 relaţionări între elementele ce caracterizează activitatea de expertiz contabil şi
consultan fiscal ;
 descrierea activităţilor din domeniul expertiz contabil şi consultan fiscal ;
 utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de expertiz contabil şi consultan fiscal ;
 utilizarea unor tehnici de investigare şi de aplicare practică în domeniul de expertiz
contabil şi consultan fiscal ;
 capacitatea de a transpune în practică cunoştiinţele dobândite în materie de de expertiz
contabil şi consultan fiscal ;
 abilităţi de cercetare, creativitate în domeniul de expertiz contabil şi consultan fiscal .

4. Atitudinale:
 reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice;
 satisfacţia de a răspunde la întreb rile cu privire la aspectele de expertiz contabil şi
consultan fiscal ;
 implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina de expertiz contabil şi
consultan fiscal ;
 acceptarea unei valori atribuite cunoaşterii în domeniul de expertiz contabil şi
consultan fiscal ;
 capacitatea de a avea un comportament etic în fa a contribuabililor fiscali;
 abilitatea de a colabora cu specialiştii din domeniu şi din alte domenii, cum ar fi: exper i
contabili, contabili, evaluatori, consultan i fiscali, analişti.

Resurse şi mijloace de lucru:


Disciplina de Expertiz contabil şi consultan fiscal dispune de manual scris, supus studiului
individual al studen ilor, precum şi de material sub form de sinteze, teste de autoevaluare,
studii de caz, aplica ii, necesare întregirii cunoştin elor practice şi teoretice în domeniul studiat.
În timpul convoc rilor, în prezentarea cursului:
1. sunt folosite echipamente audio-vizuale;
2. sunt prezentate metode interactive şi participative de antrenare a studen ilor pentru
conceptualizarea şi vizualizarea practic a no iunilor fiscale predate;
3. se dau explica ii pentru cunoaşterea şi utilizarea adecvat a no iunilor specifice disciplinei
de „Expertiz contabil şi consultan fiscal ”.

Explicarea şi interpretarea:
- conceptelor teoretice;
- modul de verificare a fiscl şi contabil ;
- principiile care guverneaz activitatea exper ilor contabili;
- tehnica expertizelor contabile judiciare şi expertizelor contabile extrajudiciare.
10
Instrumental-aplicative:
 Completarea caietului de seminar;
 aplica ii practice:
 Cunoaşterea practic şi st pânirea conceptelor utilizate de expertiz contabil şi
consultan fiscal ;
 Cunoaşterea bazelor tehnologiei informa iei şi utilizarea sistemelor informa ionale contabile
în expertiz contabil şi consultan fiscal ;
 Capacitatea de a identifica şi structura tranzac iile şi evenimentele care sunt cercetate de
expertiz contabil şi consultan fiscal ;
 Capacitatea de a extrage informa ii din contabilitatea analitic şi contabilitatea sintetic
specifice pentru expertiz contabil şi consultan fiscal ;
 Capacitatea de a în elege şi elabora rapoarte de expertize pe baza informa iilor din
contabilitate.
 Valorificarea optim şi creativ a propriului poten ial în activit ile domeniului expertiz
contabil şi consultan fiscal ;
 Angajarea în rela ii de parteneriat cu alte persoane de la firme şi institu ii;
 Promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice;
 Dezvoltarea aptitudinilor studen ilor pentru a lua decizii corecte în condi ii de certitudine si
incertitudine;
 La relizarea obiectielor acestei discipline vor concura şi metode instrumental aplicative de
genul:
- studii de caz;
- referate;
- caiete de seminar.

Resurse şi mijloace de lucru

Cursul dispune de manual scris, supus studiului individual al studen ilor, precum şi de volum
auxiliar privind studii de caz, şi legisla ie în domeniu necesar întregirii cunoştin elor practice şi
teoretice în domeniul expertizei contable şi a consultan ei fiscale. În timpul convoc rilor, în
prezentarea temelor cursului sunt folosite echipamente audio-vizuale, metode interactive şi
participative de antrenare a studen ilor pentru conceptualizarea şi vizualizarea practic a no iunilor
predate specifice expertizei contabile şi consultantei fiscale.

Structura cursului

Cursul este compus din 12 unit i de înv are:


Cdrul legal de reglementare a profesiei de expert contabil. Standarde şi
Unitatea de înv are 1. norme profesionale care guvernează activitatea de expertiză contabilă.
Coordonate teoretice privind expertiza contabilă, scopul expertizelor
Unitatea de înv are 2. contabile ca mijloc de probă şi principiile generale care stau la baza
expertizelor contabile.
Coordonate teoretice privind expertiza contabilă judiciară. Etapele
Unitatea de înv are 3. efetuării expertizei contabile judiciare.

Coordonate teoretice privind expertiza contabilă extrajudiciară. Etapele


Unitatea de înv are 4. efetuării expertizei contabile extrajudiciare.
Cauzele care conduc la efectuarea expertizelor contabile. Sfera de
Unitatea de înv are 5. cuprindere şi obiectivele expertizei contabile.
Competenţa profesională a expertului contabil.
Unitatea de înv are 6. Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile pentru impzite şi taxe
locale
Responsabilitatea expertizelor contabile.
Unitatea de înv are 7. Efectuarea şi elaborarea expertizei impozitul pe salarii.
11
Succesiunea lucrărilor de expertiză contabilă
Unitatea de înv are 8. judiciară.Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile pentru Taxa
pe Valoarea Adăugată(TVA).
Reglementările procedurale. Efectuarea şi elaborarea
Unitatea de înv are 9. expertizei contabile pentru impozitul microîntreprinderilor.
Obiective, răspunsuri la obiective, obiecţiuni,
Unitatea de înv are 10. termene.Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile pentru
impozitul pe profit (1) şi (2).
Cdrul legal de reglementare a consultanţei fiscale. Sfera de cuprindere a
Unitatea de înv are 11. serviciilor de consultanţă fiscală.

Teme de control (TC)

Desf şurarea temelor de control se va derula conform calendarului disciplinei şi acestea vor avea
urm toarele subiecte:
1. Rolul expertizei contabile şi a consultan ei fiscale. Principii şi proceduri contabile(1 or );
2. Expertiza contabil judiciar (1 or );
3. Expertiza contabil pentru impozit pe profit (1 or );

Bibliografie obligatorie:
1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual, Cluj-
Napoca;
2. Legea 162/2017 care modific OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial
3. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi
completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz
contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte normative
4. Hot rârea Guvernului nr. 227/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de
expert contabil şi de contabil autorizat
5. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan fiscal din 20
iunie 2007, M. Of. 429/2007;
6. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
7. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați
8. Legea 82/1991 legea contabilit ii
9. Standardul profesional 35

Metoda de evaluare:
Examenul final la aceast disciplin este un examen scris, sub form de întreb ri tip gril şi
subiecte/întreb ri deschise şi sub form de aplica ii (rezolvarea unor probleme), inându-se seama de
participarea la activit ile tutoriale şi rezultatul la temele de control ale studentului.

12
MODULUL I
Unitatea de înv are 1
Cdrul legal de reglementare a profesiei de expert contabil. Standarde şi norme profesionale care
guverneaz activitatea de expertiz contabil .

Cuprins:

1.1. Introducere
1.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are
1.3. Con inutul unit ii de înv are
1.3.1. Cadrul legal care reglementeaz activitatea de expert contabil
1.3.2. Cdrul legal în materie de expertize contabile
1.3.3. Atribu iile Corpului Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i
1.4. Îndrumar pentru autoverificare

1.1. Introducere

Profesia contabil are o caracteristic specific şi în plus fa de celelalte


profesii, concretizat în asumarea responsabilit ii fa de interesul
public.

1.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are

Obiectivele unităţii de învăţare:


- Însuşirea unor defini ii, concepte, terminologii specifice;
- Cunoaşterea cdrului legal de reglementare a profesiei de expert
contabil.;
- Cunoaşterea Standardelor profesionale;
- Cunoaşterea clasific rii expertizelor contabile, deoarece
cunoaşterea acestora prezint importan deosebit pentru
studen i în viitoarea profesie de exper i contabili şi de contabili
autoriza i.

Competenţele unităţii de învăţare:

– studen ii vor putea s defineasc conceptele de expert, expert


contabil, expert contabil judiciar, experrtiz contabil , expertiz
tehnic judiciar , etc.;
– studen ii vor cunoaşte importan a economico-social , a activit ii
de expertiz contabil ;
– studen ii vor cunoaşte legisla ia în vigoare cu privire la
activitatea de expertiz contabil ;
– studen ii vor cunoaşte legislatia în vigoare cu privire la profesia
de consultant fiscal;
– studen ii vor cunoaşte tipurile de activit i de expertize contabile.

13
Timpul alocat unit ii de înv are: 2 ore

1.3. Con inutul unit ii de înv are

1.3.1. Cadrul legal care reglementeaz activitatea de expert contabil

Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie
2017 cu privire la auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al
situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte
normative, vine şi modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind
organizarea activit ții de expertiz contabil și a contabililor autorizați
din România.
Legea nr. 162/2017 clarific dificult țile întâmpinate pân în prezent în
organizarea şi desf şurarea activit ții de c tre profesiile de expert
contabil şi cea de contabil autorizat având în vedere competen ele
specifice acestora.
Modific rile și complet rile aduse Ordonanței Guvernului nr. 65/1994
privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a contabililor
autorizați vizeaz printre altele:
 abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea public a
activit ții Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați
din România, cu impact pozitiv în bugetul CECCAR
 activit ile pe care exper ii contabili şi contabilii autoriza i le pot
desf şura ca membri ai organismului profesional CECCAR
 clarificarea privind expertizele judiciare contabile, inclusiv cele
cu component fiscal
 modul de organizare şi exercitare a profesiei, individual sau prin
societ i înfiin ate în baza Legii nr. 31/1990
 asigurarea schimbului de date şi informa ii între CECCAR,
ONRC şi Ministerul de Finan e, inclusiv ANAF, în vederea
respect rii prevederilor Legii contabilit ii 82/1991 republicat şi
actualizat .
Modific rile aduse la OG nr. 65/1994 reprezint rezultatul demersurilor
Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
privind îmbun t țirea legislației naționale în domeniul financiar-contabil,
inclusiv organizarea activit ții de expertiz contabil şi a contabililor
autorizați din România, în parteneriat cu Ministerul de Finan e.

1.3.2. Cdrul legal în materie de expertize contabile

Cdrul legal în materie de expertize contabile se concretizeaz în:


1.Legea 162/2017 care modific OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul
Oficial
2. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.
23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului

14
nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil şi a
contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte normative
3. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi
completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii
de consultan fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;
4. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile
ulterioare la zi
5. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de
expertiz contabil și a contabililor autorizați
6. Legea 82/1991 legea contabilit ii.

1.3.3. Atribu iile Corpului Exper ilor Contabili şi Contabililor


Autoriza i (CECCAR)

Potrivit articolului 20 al OG 65, Corpul Exper ilor Contabili şi


Contabililor Autoriza i are urm toarele “atribu ii:
a) organizeaz examenul de admitere, efectuarea stagiului şi
sus inerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert
contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3.
Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert
contabil şi de contabil autorizat, reglement rile privind stagiul şi
examenul de aptitudini se elaboreaz de Corpul Exper ilor Contabili şi
Contabililor Autoriza i din România şi se avizeaz de Ministerul
Economiei şi Finan elor, urm rindu-se armonizarea cu prevederile
directivelor europene în domeniu;
b) organizeaz eviden a exper ilor contabili, a contabililor autoriza i
şi a societ ilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul
Corpului;
c) asigur buna desf şurare a activit ii exper ilor contabili, a
contabililor autoriza i şi a societ ilor de contabilitate şi/sau de expertiz
contabil ;
d) elaboreaz şi public normele privind activitatea profesional şi
conduita etic a exper ilor contabili şi a contabililor autoriza i, ghidurile
profesionale în domeniul financiar-contabil;
e) asigur pentru exper ii contabili buna desf şurare a activit ii de
evaluare pe baza Standardelor Interna ionale de Evaluare;
f) sprijin formarea şi dezvoltarea profesional prin programe de
formare şi dezvoltare profesional adecvate;
g) ap r prestigiul şi independen a profesional a membrilor s i în
raporturile cu autorit ile publice, organismele specializate, precum şi cu
alte persoane juridice şi fizice din ar şi din str in tate. În raporturile cu
organismele profesionale din str in tate, Corpul Exper ilor Contabili şi
Contabililor Autoriza i din România este reprezentat de organele sale de
conducere sau poate delega altor entit i de profil, cu sau f r
personalitate juridic , anumite competen e în acest sens, prin hot râre a
Consiliului superior;
h) colaboreaz cu asocia iile profesionale de profil din ar şi din
str in tate;
i) editeaz publica ii de specialitate;
j) alte atribu ii stabilite prin lege sau regulament.”1

ORDONAN A Nr. 65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil şi a
1

15
1.4. Îndrumar pentru autoverificare

Sinteza unit ii de înv are 1 Cdrul legal în materie de expertize contabile se concretizeaz în:
1.Legea 162/2017 care modific OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial
7. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi
completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz
contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte normative
8. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan fiscal din 20
iunie 2007, M. Of. 429/2007;
9. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
10. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați
11. Legea 82/1991 legea contabilit ii.
Corpul Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i are potrivit articolului 20 al OG 65, urm toarele
“atribu ii:
a) organizeaz examenul de admitere, efectuarea stagiului şi sus inerea examenului de aptitudini
pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art.
3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat,
reglement rile privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaboreaz de Corpul Exper ilor Contabili şi
Contabililor Autoriza i din România şi se avizeaz de Ministerul Economiei şi Finan elor, urm rindu-
se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;
b) organizeaz eviden a exper ilor contabili, a contabililor autoriza i şi a societ ilor comerciale de
profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;
c) asigur buna desf şurare a activit ii exper ilor contabili, a contabililor autoriza i şi a
societ ilor de contabilitate şi/sau de expertiz contabil ;
d) elaboreaz şi public normele privind activitatea profesional şi conduita etic a exper ilor
contabili şi a contabililor autoriza i, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;
e) asigur pentru exper ii contabili buna desf şurare a activit ii de evaluare pe baza Standardelor
Interna ionale de Evaluare;
f) sprijin formarea şi dezvoltarea profesional prin programe de formare şi dezvoltare
profesional adecvate;
g) ap r prestigiul şi independen a profesional a membrilor s i în raporturile cu autorit ile
publice, organismele specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ar şi din
str in tate. În raporturile cu organismele profesionale din str in tate, Corpul Exper ilor Contabili şi
Contabililor Autoriza i din România este reprezentat de organele sale de conducere sau poate delega
altor entit i de profil, cu sau f r personalitate juridic , anumite competen e în acest sens, prin
hot râre a Consiliului superior;
h) colaboreaz cu asocia iile profesionale de profil din ar şi din str in tate;
i) editeaz publica ii de specialitate;

contabililor autoriza i cu modific rile ulterioare

16
j) alte atribu ii stabilite prin lege sau regulament.”2

Concepte şi termeni de re inut:

 expert,
 expert contabil,
 expert contabil judiciar,
 experrtiz contabil ,
 expertiz tehnic judiciar ,
 standarde profesionale.

Întreb ri de control şi teme de dezbatere

1. Care este rolul expertului contabil?


2. Prezenta i pe scurt cadrul legal care reglementeaz activitatea de expertiz contabil .
3. Care sunt atribu iunile CECCAR?

Teste de evaluare/autoevaluare

1. Modific rile aduse la OG nr. 65/1994 reprezint :


a) îmbun t țirea legislației naționale în domeniul financiar-contabil;
b) organizarea activit ții de expertiz contabil şi a contabililor autorizați din România;
c) a şi b;
d) modificarea factorilor principali.
2. Legea nr. 162/2017 clarific :
a) dificult țile din activit ții de c tre profesiile de expert contabil şi cea de contabil autorizat;
b) competen ele specifice profesiilor de expert contabil şi cea de contabil autorizat.
c) prelucrarea statisticilor organismelor financiare;

ORDONAN A Nr. 65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil şi a
2

contabililor autoriza i cu modific rile ulterioare

17
d) a şi b.
3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil se elaboreaz de
c tre:
a) CECCAR;
b) MF;
c) ONRC;
d) nici un r spuns corect.
4. Expertul contabil este persoana care:
a) are calitate;
b) are competen a profesional ;
c) este economist;
d) a şi b.
5. Asupra constat rilor, concluziilor, opiniilor şi recomand rilor sale, expertul contabil
întocmeşte:
a) eviden ;
b) raport;
c) not ;
d) dosar.

Bibliografie obligatorie:

1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
2. Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 cu privire la auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de
modificare a unor acte normative, vine şi
modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați din România.
3. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
4. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte
normative
5. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007
6. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
7. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
8. Legea 82/1991 legea contabilit ii.

18
Unitatea de înv are 2
Coordonate teoretice privind expertiza contabil , scopul expertizelor contabile ca mijloc de prob şi
principiile generale care stau la baza expertizelor contabile.

Cuprins:

2.1. Introducere
2.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are
2.3. Con inutul unit ii de înv are:
2.3.5. Profesia contabil şi categorii de profesionişti contabili
2.3.6. Concepte şi caracteristici ale activit ii contabile
2.3.7. Principiile care guverneaz activitatea de expertiz contabil
2.3.8. Conceptul de expertiz contabil Potivit Ghidului de aplicare a Standardului profesional
35
2.4. Îndrumar pentru autoverificare

3.1. Introducere

Expertizele contabile reprezint mijloace de prob ştiin ific . In


elaborarea lor, expertul contabil trebuie s foloseasc metode specifice
ştiin ei contabilit ii. Concluziile expertului contabil trebuie s fie
fundamentate numai pe documente care atest evenimente şi tranzac ii
care fac sau trebuie s fac obiectul recunoaşterilor, evalu rilor,
clasific rilor şi prezent rilor contabile.

3.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are

Obiectivele unităţii de învăţare:

- Însuşirea unor defini ii, concepte şi probleme privind


con inutul şi caracteristicile expertizei contabile;
- Definirea, conceptelor expertiz , expertiz contabil ,
expertiz contabil judiciar ;
- Însuşirea scopului exepertizelor contabile;
- Prezenta i principiile care guverneaz experizele
contabile.

Competenţele unităţii de învăţare:

– studen ii vor cunoaşte no iunile teoretice expertizele contabile;


– principiile care guverneaz expertizele contabile;
– studen ii vor cunoaşte metode specifice ştiin ei contabilit ii;
– studen ii vor cunoaşte aspecte de fiscalitate perivind impozitele
şi taxele;
– studen ii se vor familiariza cu problemele specifice expertizelor
contabile.

19
Timpul alocat unit ii de înv are: 4 ore

3.3. Con inutul unit ii de înv are

3.3.1. Profesia contabil şi categorii de profesionişti contabili

Activit tile specifice profesiei contabile se concretizeaz în:


1. inerea contabilit ii
2. Elaborarea, examinarea şi prezentarea situa iilor financiare
3. Audit statutar
4. Alte lucrari de audit financiar contabil
5.Mamagement financiar contabil
6. Servicii fiscale
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8. Evaluari de intreprinderi si titluri
9. Alte servicii contabile si paracontabile.
Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar,
auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor,
auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza
contabila, consultant, consilieresi reprezentanta fiscala, consiliere in
investitii etc. Numai motive intemeiate de competenta, integritate,
independenta si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a
profesionistilor contabili. Activitatile componente ale profesiei contabile
se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin
externalizare.
4.Categorii de profesionisti contabili.
Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
•dependenti,
cu statut de angajati;
•independenti
sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale
profesiei contabile. Din punct de vedere al modului de organizare a
activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare
activitatea:
•individual;
•in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. O parte din
profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau
ca furnizori de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern,
activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor.

3.3.2. Concepte şi caracteristici ale activit ii contabile

Cu o vechime de peste optzeci şi cinci de aniactivitatea de expertiz este


una dintre profesiile liberale ale economiştilor. expertizelor contabile
dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice
în condi iile prev zute de lege, ca, de exemplu: expertize amiabile (la
cerere), expertize contabile judiciare în cauze civile, penale sau ale
20
dreptului muncii, expertize de gestiune, de management, financiar-
contabile şi altele
Cuvântul „expertiz ” vine de la latinescul „expertus”, adic priceput -
lucrarea unei persoane experimentate, specializate
Expertiza constituie o no iune care dep şeşte şi ac iunea de control, şi pe
aceea de verificare întrucât constituie în sine ideea de exprimare a
punctului de vedere al expertului în ceea ce priveşte faptul sau faptele
asupra c ruia/c rora s-a efectuat expertiza
Deci expertiza este prin excelen o lucrare personal şi critic ,
cuprinzând nu numai rezultatul examin rii faptelor din punct de vedere al
exactit ii formale şi materiale, dar şi p rerea expertului asupra cauzelor
şi efectelor în leg tur cu obiectul supus cercet rii

3.3.3. Principiile care guverneaz activitatea de expertiz


contabil

Principiile deontologice aplicabile în misiunil privind expertizele


contabile sunt:
1. Principiul independen ei expertului contabil
2. Principiul competen ei expertului contabil
3. Principiul calit tii expertizelor contabile
4. Principiul secretului profesional
5. Principiul confiden ialit ii expertizelor contabile
6. Principiul accept rii expertizelor contabile
7. Principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile.

1.3.4. Conceptul de expertiz contabil Potivit Ghidului de aplicare a


Standardului profesional 35

Conceptul de EXPERTIZ “reprezint o cercetare temeinic , cu


caracter tehnic, f cut de un expert, specialist de mare clas , într-un
anumit domeniu3.
în acest caz, expertiza este un atribut al ŞTIIN EI, iar
EXPERTUL a fost, este şi va fi OMUL DE ŞTIIN .
Mult vreme nu s-a f cut nicio demarca ie între ŞTIIN şi I
EXPERTIZ , şi nici între OMUL DE ŞTIIN şi EXPERT, dar, ori de
câte ori practica şi justi ia social considerau necesar, se adresau unui
expert.
Primul segment al practicii sociale care a sim it necesitatea
EXPERTIZEI a fost sistemul judiciar, dar e greu de spus c , în baza
EXPERTIZEI, s-a f cut sau se face întotdeauna dreptate. EXPERTIZA
judiciar are caracter limitat, pentru c EXPERTUL nu-şi poate,
principial, extinde considera iile dincolo de obiectivele fixate de organul
îndrept it s fixeze obiectivele (întreb rile) EXPERTIZEI. I )ac totuşi o
face, organul îndrept it s dispun EXPERTIZA apeleaz la LIBERUL
ARBITRU (propria-i conştiin ), al turi de celelalte probe administrate
„în cauza” în care a dispus EXPERTIZA. în sistemul judiciar românesc,

Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, pag. 358
3

21
şi nu numai, EXPERTIZA constă în rezolvarea unor probleme de strictă
specialitate, de către persoane care posedă cunoştinţe profunde într-un
domeniu dat..., care se numesc experţi. Expertizele se pot realiza în
diferite domenii de activitate... (putândfi-n.n.)medico-legale, tehnice,
contabile, dactilos- copice, balistice, grafice, psihiatrice etc.4”5

3.4. Îndrumar pentru autoverificare

Sinteza unit ii de înv are 3

Activit tile specifice profesiei contabile se concretizeaz în:


1. inerea contabilit ii
2. Elaborarea, examinarea şi prezentarea situa iilor financiare
3. Audit statutar
4. Alte lucrari de audit financiar contabil
5.Mamagement financiar contabil
6. Servicii fiscale
7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
8. Evaluari de intreprinderi si titluri
9. Alte servicii contabile si paracontabile.
Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:
•dependenti, cu statut de angajati;
•independenti sau liber-profesionişi contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei
contabile.
Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot
s -şi desfaşoare activitatea:
•individual;
•in forme de asociere.
Principiile deontologice aplicabile în misiunil privind expertizele contabile sunt:
1. Principiul independen ei expertului contabil
2. Principiul competen ei expertului contabil
3. Principiul calit tii expertizelor contabile
4. Principiul secretului profesional
5. Principiul confiden ialit ii expertizelor contabile
6. Principiul accept rii expertizelor contabile
7. Principiul responsabilit ii efectu rii expertizelor contabile

Concepte şi termeni de re inut

 standard,
 expertiz ,
 expertiz contabil ,

4
Titulescu, I. şi colaboratorii, Dic ionar de termeni juridici uzuali, Editura Alex, Bucureşti, 1996, pag. 136
5
Standardul professional 35, pag. 55

22
 expertiz contabil judiciar .

Întreb ri de control şi teme de dezbatere

1. Defini i, conceptele: expertiz , expertiz contabil , expertiz contabil judiciar .


2. Prezenta i care este scopul exepertizelor contabile.
3. Prezenta i principiile care guverneaz experizele contabile.

Teste de evaluare/autoevaluare

1. Norma profesional CECCAR stipuleaz c expertizele pot fi efectuate numai de c tre:


a) persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil;
b) persoanele cu viza la zi;
c) persoane înscrise în Tabloul CECCAR;
d) a,b şi c.
2. Expertiza constituie o no iune care dep şeşte:
a) controlul şi verificarea;
b) lipsa de complexitate;
c) mobilitatea;
d) nici un r spuns corect.
3. Expertiza repreznt :
a) ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului;
23
b) o idee;
c) adaptarea la cerere;
d) toate acestea.
4. Expertiza este prin excelen :
a) punct de vedere al exactit ii formale;
b) p rerea expertului asupra cauzelor şi efectelor în leg tur cu obiectul supus cercet rii sale;
c) a şi b;
d) nici un r spuns corect.
5. Buna desf şurare a activit ii exper ilor contabili este asigurat de :
a) CECCAR;
b) AFP;
c) ONRC;
d) DGFP.

Bibliografie obligatorie:

1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
2. Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 cu privire la auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a
unor acte normative, vine şi
modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați din România.
2. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
3. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte
normative
4. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007
5. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
6. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
7. Legea 82/1991 legea contabilit ii.

24
Unitatea de înv are 3
Coordonate teoretice privind expertiza contabil judiciar .
Etapele efetu rii expertizei contabile judiciare.

Cuprins:

3.1. Introducere
3.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat
3.3. Con inutul unit ii de înv are:
3.3.1. Etapele expertizei contabile judiciare.
3.3.2.1. Numirea expertului contabil
2.3.2.2. Obiectivele expertizei contabile judicare
3.3.2. Structura Raportului de expertiz judiciar
3.4. Îndrumar pentru autoverificare

3.1. Introducere
Expertizele contabile judiciare reprezint mijloace de
prob ştiin ific . In elaborarea lor, expertul contabil trebuie s foloseasc
metode specifice ştiin ei contabilit ii şi fiscalit ii în vederea formul rii
opiniei sale fundamentate pe verific rii, recunoaşteri, evalu ri, clasific ri
şi prezent rilor contabile.

3.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are

Obiectivele unităţii de învăţare:

- Însuşirea unor defini ii, concepte şi probleme privind


con inutul şi caracteristicile expertizei contabile judiciare;
- Definirea, conceptelor expertiz , expertiz contabil ,
expertiz contabil judiciar ;
- Însuşirea scopului exepertizelor contabile judiciare;

Competenţele unităţii de învăţare:

– studen ii vor cunoaşte no iunile teoretice expertizele contabile


judiciare;
– studen ii vor cunoaşte scopul expertizelor contabile judiciare;
– principiile care guverneaz expertizele contabile judiciare;
– studen ii se vor familiariza cu problemele specifice expertizelor
contabile.

Timpul alocat unit ii de înv are: 4 ore


25
3.3. Con inutul unit ii de înv are

3.3.1. Clasificarea expertizelor contabile. Persoanele care pot


efectua expertize contabile.

I. Dup scopul principal expertizele contabile se guepeaz în:


1. expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de
procedur civil ; Codul de procedur penal ; alte legi speciale;
2. expertixa contabil extrajudiciar .
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de c tre persoanele care au
dobândit calitatea de expert contabil în condi iile legii, fiind înscrise, cu
viza la zi, în Tabloul exper ilor contabili, actualizat anual de c tre Corpul
Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din România (CECCAR).

3.3.2. Etapele expertizei contabile judiciare.


3.3.2.1. Numirea expertului contabil

Expertul contabil trebuie s prezinte la numire independen absolut ,


sens în care la CECCAR, cu ocazia controlului de audit va depune
“Declara ie de independen ” .
Exper ii contabili recomanda i în efectuarea de expertize contabile
extrajudiciare au independen relativ .
„Declara ie de independen ” pentru auditul de calitate se depune la
CECCAR.
Numirea exper ilor contabili se face de organul care dispune efectuarea
expertizei, fie prin:
1. ordonan de c tre organul de urm rire penal ;
2. sau încheiere a organului de judecat .
Expertul contabil este în starea de incompatibilitate de a efectua
expertiza contabil , în urm toarele situa ii:
 s-a declanşat ac iunea penal împotriva sa;
 s-a a emis mandat de arestare împotriva sa;
 s-a dispus trimiterea sa în judecat ;
 a depus concluzii pe fond în calitate de procuror sau a fost
judec tor în acelaşi cauz ;
 a fost martor al unei p rti;
 a fost reprezentant al unei p r i;
 a fost numit ca martor pentru o parte;
 A manifestat interes în solu ionarea cauzei într-o manier
subiectiv ;
 face parte din sistemul organizatoric al uneia din p r ile din
dosarul cauzei;
 s-a pronun at asupra unor aspecte;
 a avut calitate de organ de control;
 a avut calitate de de conducere pentru o parte;

26
 a fost organ tehnic de specialitate;
 a întocmit acte primare;
 a întocmit eviden e contabile;
 a întocmit eviden e tehnico-operative etc.
Stare de incompatibilitate trebuie declarat preşedintelui
instan ei sau procurorului în sensul c , expertul se ab ine de la efectuarea
expertizei, cu prezentarea clar motivului ab inerii situa ie.
Cu privire la recuzare, acesta se realizeaz oral sau scris prin
indicarea st rii şi motivului de incompatibilitate.
Situa iile de recuzare ale expertului contabil pot fi:
 el, so ul, ascenden ii ori descenden ii lor au interes în
judecarea pricinii sau este so , rud sau afin, al unei
p r i pân la al patrulea grad inclusiv;
 între el şi una din p r i a fost o judecat penal în timp
de 5 ani înaintea recuz rii;
 este tutore, curator sau consilier judiciar al unei p r i;
 şi-a spus p rerea cu privire la pricina ce se judec ;
 a primit de la una din p r i daruri sau f g duieli de
daruri ori altfel de îndatoriri;
 este vr jm şie între el, so ul sau una din rudele sale,
pân la al patrulea grad de rudenie inclusiv şi una din
p r i, so ii sau rudele acestora pân la gradul al treilea
inclusiv.
Partea interesat are dreptulul s cear şi un expert contabil
recomandat de ea, care s participle efectiv la realizarea expertizei în
scopul stabilirii adev rului.
Expertul contabil numit s efectueze expertiza contabil are
dreptul:
 s examineze dosarul cauzei şi alte lucr ri necesare;
 s participe la stabilirea obiectivelor expertizei şi s
solicite organului care a dispus expertiza, reformularea
sau completarea obiectivelor;
 s primeasc , cu avizul organului care a dispus
efectuarea expertizei, l muriri şi explica ii de la alte
p r i;
 s solicite efectuarea controlului în cazul în care
constat c expertiza nu se poate efectua f r un
prealabil control;
 s fie remunerat pentru munca depus .
Expertul contabil este obligat:
 s sesizeze organul judiciar dac se afl în situa ia de
ab inere sau recuzare;
 s aplice principiul de impar ialitate în activitatea de
expertiz ;
 s execute personal, cu competen şi la termen,
mandatul încredin at de organul juridic;
 s respecte normele legale privind expertiza contabil ;
 s se prezinte la chem rile organului judiciar pentru a
da explica ii suplimentare, a completa raportul de
expertiz sau a efectua o expertiz suplimentar .
Expertul contabil are urm toarele interdic ii:
 s externalizeze efectuarea expertizei pentru care a fost
numit;

27
 s divulge informa ii cu privire la cauz ;
 s p streze în domiciliul s u dosarul cauzei sau materialele
din acesta;
 s ridice documente de la alte p r i şi s le ataşeze la raportul
de expertiz ;
 s efectueze controlul financiar de gestiune;
 s efectueze inventarierea sau aducerea la zi a eviden elor
contabile;
 s ia explica ii scrise de la p r i;
 s ia explica ii scrise de la ter i;
 s solicite altor persoane viza lucr rilor de expertiz ;
 s elibereze p r ilor în cauz sau ter ilor copii dup raportul
de expertiz .

2.3.2.2. Obiectivele expertizei contabile judicare

Obiectivele concrete ale expertizei contabile judiciare vizeaz


cauzele care au generat situa ia.
Expertiza contabil judiciar :
1. Aspecte de natur economico-fianciar ;
2. Aspect judiciare
Obiectivele expertizei contabile judiciare sunt formulate de de c tre
instant sau de organul de urm rire penal .
Obiectivele expertizei contabile judiciare se realizeaz :
1. din oficiu;
2. la cererea p r ilor sau din oficiu.
În situa ia în care obiectivele nu sunt suficient de clare, expertul
contabil judicar poate solicita organului care a formulat obiectivele
expertizei detalieze aspectele neclare care fac obiectul expertizei sau s
cear extinderea obiectivelor pentru aflarea adev rului.

2.3.3. Structura Raportului de expertiz judiciar

Structura raportului de expertiz contabil judiciar pe care o utiliz m în


practic , o prezent m şi o recomand m. Ea r spunde cerin elor normelor
profesionale în domeniu şi este util pentru aprofundare la masteranzi şi
celor care lucreaz în domeniu.

CAPITOLUL I. INTRODUCERE:
1.1. Date de identificare ale expertului contabil. Certificare.
1.2. Numirea expertului contabil
1.3. P r i în cauz
1.4. Împrejurarile şi circumstan ele în care a luat
naştere litigiul
1.5. Obiective stabilite
1.6. Locul şi perioada efectu rii expertizei contabile
1.7. Citarea p r ilor
1.8. Materialul documentar care a stat la baza efectu rii
expertizei
1.9. Amânari acordate în dosarul cauzei
1.10. Data prezent rii raportului de expertiz contabil

28
CAPITOLUL II. DESF ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

CAPITOLUL III. CONCLUZII

CAPITOLUL IV. MATERIALE DOCUMENTARE ŞI ANEXE

Cu privire la r spunsurile la obiectivele expertizei, aceste trebuie s fie


pertinente, clare, bine documentate şi fundamentate. Eventuale
considera ii personle ale expertului contabil pot fi inserate distinct în
structura raportului de expertiz contabil extrajudiciar .

3.4. Îndrumar pentru autoverificare

Sinteza unit ii de înv are 3

Dup scopul principal expertizele contabile se guepeaz în:


1. expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedur civil ; Codul de procedur
penal ; alte legi speciale;
2. expertixa contabil extrajudiciar .
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de c tre persoanele care au dobândit calitatea de expert
contabil în condi iile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în Tabloul exper ilor contabili, actualizat anual
de c tre Corpul Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din România (CECCAR).
Expertul contabil trebuie s prezinte la numire independen absolut , sens în care la CECCAR, cu
ocazia controlului de audit va depune “Declara ie de independen ” .
Exper ii contabili recomanda i în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare au independen
relativ .
„Declara ie de independen ” pentru auditul de calitate se depune la CECCAR.
Numirea exper ilor contabili se face de organul care dispune efectuarea expertizei, fie prin:
1. ordonan de c tre organul de urm rire penal ;
2. sau încheiere a organului de judecat .
Stare de incompatibilitate trebuie declarat preşedintelui instan ei sau procurorului în sensul
c , expertul se ab ine de la efectuarea expertizei, cu prezentarea clar motivului ab inerii situa ie.
Obiectivele concrete ale expertizei contabile judiciare vizeaz cauzele care au generat situa ia.

29
Expertiza contabil judiciar :
1. Aspecte de natur economico-fianciar ;
2. Aspect judiciare
Obiectivele expertizei contabile judiciare sunt formulate de de c tre instant sau de organul de urm rire
penal .
Obiectivele expertizei contabile judiciare se realizeaz :
3. din oficiu;
4. la cererea p r ilor sau din oficiu.
În situa ia în care obiectivele nu sunt suficient de clare, expertul contabil judicar poate solicita
organului care a formulat obiectivele expertizei detalieze aspectele neclare care fac obiectul expertizei
sau s cear extinderea obiectivelor pentru aflarea adev rului.

Structura raportului de expertiz contabil judiciar pe care o utiliz m în practic , o prezent m şi o


recomand m. Ea r spunde cerin elor normelor profesionale în domeniu şi este util pentru aprofundare
la masteranzi şi celor care lucreaz în domeniu.

CAPITOLUL I. INTRODUCERE:
a. Date de identificare ale expertului contabil. Certificare.
1.2. Numirea expertului contabil
1.3. P r i în cauz
1.4. Împrejurarile şi circumstan ele în care a luat naştere litigiul
1.5. Obiective stabilite
1.6. Locul şi perioada efectu rii expertizei contabile
1.7. Citarea p r ilor
1.8. Materialul documentar care a stat la baza efectu rii expertizei
1.9. Amânari acordate în dosarul cauzei
1.10. Data prezent rii raportului de expertiz contabil

CAPITOLUL II. DESF ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

CAPITOLUL III. CONCLUZII

CAPITOLUL IV. MATERIALE DOCUMENTARE ŞI ANEXE

Concepte şi termeni de re inut

 standard,
 expertiz ,
 expertiz contabil ,
 expertiz contabil judiciar .

Întreb ri de control şi teme de dezbatere

1. Defini i, conceptele: expertiz , expertiz contabil , expertiz contabil judiciar .


2. Prezenta i care este scopul exepertizelor contabile.
3. Prezenta i principiile care guverneaz experizele contabile.

30
Concepte şi termeni de re inut

 standard,
 expertiz ,
 expertiz contabil ,
 expertiz contabil judiciar .

Întreb ri de control şi teme de dezbatere

1. Defini i, conceptele: expertiz , expertiz contabil , expertiz contabil judiciar .


2. Prezenta i care este scopul exepertizelor contabile.
3. Prezenta i principiile care guverneaz experizele contabile.

Concepte şi termeni de re inut

 experizele contabile;
 experizele contabile extrajudiciare;
 obiecive;
 p r i;
 termen.

31
Întreb ri de control şi teme de dezbatere

1. Prezenta i asem n rile şi deosebirile dintre xpertiza contabil judiciar şi expertiza contabil
extrajudiciar .
2. Enumera i etapele expertizei extrajudiciare.
3. Prezenta i cum se realizeaz activitatea de documentare a expertizei contabile extrajudiciare.

Teste de evaluare/autoevaluare

1. Obiectivele expertizei, trebuie s fie:


a) pertinente;
b) clare;
c) bine documentate şi fundamentate.;
d) a,b şi c.
2. Eventuale considera ii personle ale expertului contabil:
a) pot fi inserate distinct în structura raportului de expertiz contabil extrajudiciar
b) nu pot fi inserate distinct în structura raportului de expertiz contabil extrajudiciar ;
c) nu au leg tur cu expertiza;
d) b şi c.
3. Obiectivele expertizei contabile extrajudiciare se realizeaz :
a) de instant ;
b) de organul penal;
c) de persoana care a solicitat expertiza;
d) a şi b.
4. Dup scopul principal expertizele contabile se guepeaz în:
a) expertize contabile extrajudiciare;
b) expertize contabile judiciare; ;
c) expertize complexe;
d) a şi b.
5. Dac obiectivele nu sunt suficient de clare:
a) expertul contabil poate solicita detalieri concrete;
b) expertul contabil nu poate solicita detalieri concrete;
c) a şi b;
d) nici un r spunscorect.
32
Bibliografie obligatorie:

9. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
10. Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 cu privire la auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de
modificare a unor acte normative, vine şi
modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați din România.
11. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
12. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte
normative
13. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007
14. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
15. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
16. Legea 82/1991 legea contabilit ii.

33
Unitatea de înv are 4
Coordonate teoretice privind expertiza contabil extrajudiciar . Etapele efetu rii expertizei
contabile extrajudiciare.

Cuprins:

4.1. Introducere
4.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat
4.3. Con inutul unit ii de înv are
4.3.2. Etapele expertizei contabile extrajudiciarejudiciare.
4.3.2.1. Numirea expertului contabil în cazul expertizelor
extrajudiciare
4.3.2.2. Obiectivele expertizei contabile extrajudicare
4.3.3. Structura Raportului de expertiz extrajudiciar
4.4. Îndrumar pentru autoverificare

4.1. Introducere
Expertizele contabile extrajudiciare reprezint mijloace
de prob ştiin ific . În elaborarea lor, expertul contabil trebuie s
foloseasc metode specifice ştiin ei contabilit ii şi fiscalit ii în vederea
formul rii opiniei sale fundamentate pe verific rii, recunoaşteri, evalu ri,
clasific ri şi prezent rilor contabile.

4.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are

Obiectivele unităţii de învăţare:

- Însuşirea unor defini ii, concepte şi probleme privind


con inutul şi caracteristicile expertizei contabile judiciare;
- Definirea, conceptelor expertiz , expertiz contabil ,
expertiz contabil judiciar ;
- Însuşirea scopului exepertizelor contabile judiciare;

Competenţele unităţii de învăţare:

– studen ii vor cunoaşte no iunile teoretice expertizele contabile


judiciare;
– studen ii vor cunoaşte scopul expertizelor contabile judiciare;
– principiile care guverneaz expertizele contabile judiciare;
– studen ii se vor familiariza cu problemele specifice expertizelor
contabile.

34
Timpul alocat unit ii de înv are: 4 ore

4.3. Con inutul unit ii de înv are

4.3.2. Clasificarea expertizelor contabile. Persoanele care pot efectua


expertize contabile.

I. Dup scopul principal expertizele contabile se guepeaz în:


1. expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de
procedur civil ; Codul de procedur penal ; alte legi
speciale;
2. expertixa contabil extrajudiciar .
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de c tre persoanele care au
dobândit calitatea de expert contabil în condi iile legii, fiind înscrise, cu
viza la zi, în Tabloul exper ilor contabili, actualizat anual de c tre Corpul
Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din România (CECCAR).

4.3.2. Etapele expertizei contabile extrajudiciare.


4.3.2.1. Numirea expertului contabil în cazul expertizelor
contabile extrajudiciare

Numirea exper ilor contabili în cazul expertizei contabile extrajudiciare


se face:
1. de persoana care a solicitat efectuarea expertizei.
Expertul contabil este în starea de incompatibilitate în urm toarele
situa ii:
 s-a declanşat ac iunea penal împotriva sa;
 s-a a emis mandat de arestare împotriva sa;
 s-a dispus trimiterea sa în judecat ;
 a depus concluzii pe fond în calitate de procuror sau a fost
judec tor în acelaşi cauz ;
 a fost martor al unei p rti;
 a fost reprezentant al unei p r i;
 a fost numit ca martor pentru o parte;
 A manifestat interes în solu ionarea cauzei într-o manier
subiectiv ;
 face parte din sistemul organizatoric al uneia din p r ile din
dosarul cauzei;
 s-a pronun at asupra unor aspecte;
 a avut calitate de organ de control;
 a avut calitate de de conducere pentru o parte;
 a fost organ tehnic de specialitate;
 a întocmit acte primare;
 a întocmit eviden e contabile;
35
 a întocmit eviden e tehnico-operative etc.
Stare de incompatibilitate trebuie declarat oral sau scris prin
indicarea st rii şi motivului de incompatibilitate.
Situa iile de recuzare ale expertului contabil pot fi:
 el, so ul, ascenden ii ori descenden ii lor au interes în
judecarea pricinii sau este so , rud sau afin, al unei
p r i pân la al patrulea grad inclusiv;
 între el şi una din p r i a fost o judecat penal în timp
de 5 ani înaintea recuz rii;
 este tutore, curator sau consilier judiciar al unei p r i;
 şi-a spus p rerea cu privire la pricina ce se judec ;
 a primit de la una din p r i daruri sau f g duieli de
daruri ori altfel de îndatoriri;
 este vr jm şie între el, so ul sau una din rudele sale,
pân la al patrulea grad de rudenie inclusiv şi una din
p r i, so ii sau rudele acestora pân la gradul al treilea
inclusiv.
Partea interesat are dreptulul s cear şi un expert contabil
recomandat de ea, care s participle efectiv la realizarea expertizei în
scopul stabilirii adev rului.
Expertul contabil numit s efectueze expertiza contabil are
dreptul:
 s examineze dosarul cauzei şi alte lucr ri necesare;
 s participe la stabilirea obiectivelor expertizei şi s
solicite organului care a dispus expertiza, reformularea
sau completarea obiectivelor;
 s primeasc , cu avizul organului care a dispus
efectuarea expertizei, l muriri şi explica ii de la alte
p r i;
 s solicite efectuarea controlului în cazul în care
constat c expertiza nu se poate efectua f r un
prealabil control;
 s fie remunerat pentru munca depus .
Expertul contabil este obligat:
 s sesizeze organul judiciar dac se afl în situa ia de
ab inere sau recuzare;
 s aplice principiul de impar ialitate în activitatea de
expertiz ;
 s execute personal, cu competen şi la termen,
mandatul încredin at de organul juridic;
 s respecte normele legale privind expertiza contabil ;
 s se prezinte la chem rile organului judiciar pentru a
da explica ii suplimentare, a completa raportul de
expertiz sau a efectua o expertiz suplimentar .
Expertul contabil are urm toarele interdic ii:
 s externalizeze efectuarea expertizei pentru care a fost
numit;
 s divulge informa ii cu privire la cauz ;
 s p streze în domiciliul s u dosarul cauzei sau materialele
din acesta;
 s ridice documente de la alte p r i şi s le ataşeze la raportul
de expertiz ;
 s efectueze controlul financiar de gestiune;

36
 s efectueze inventarierea sau aducerea la zi a eviden elor
contabile;
 s ia explica ii scrise de la p r i;
 s ia explica ii scrise de la ter i;
 s solicite altor persoane viza lucr rilor de expertiz ;
 s elibereze p r ilor în cauz sau ter ilor copii dup raportul
de expertiz .

4.3.2.2. Obiectivele expertizei contabile extrajudicare

Obiectivele concrete ale expertizei contabile extrajudiciare


vizeaz cauzele care au generat situa ia.
Expertiza contabil extrajudiciar :
1. Aspecte de natur economico-fianciar ;
Obiectivele expertizei contabile extrajudiciare se realizeaz :
1. de persoana care a solicitat expertiza.
În situa ia în care obiectivele nu sunt suficient de clare, expertul
contabil judicar poate solicita persoanei care a formulat obiectivele
expertizei extrajudiciare s detalieze aspectele neclare care fac obiectul
expertizei sau s cear extinderea obiectivelor pentru aflarea adev rului.

4.3.3. Structura Raportului de expertiz extrajudiciar

Structura raportului de expertiz contabil judiciar pe care o utiliz m în


practic , o prezent m şi o recomand m. Ea r spunde cerin elor normelor
profesionale în domeniu şi este util pentru aprofundare la masteranzi şi
celor care lucreaz în domeniu.

CAPITOLUL I. INTRODUCERE:
1.1. Date de identificare ale expertului contabil. Certificare.
1.2. Numirea expertului contabil
1.3. P r i în cauz
1.4. Împrejurarile şi circumstan ele în care a luat naştere litigiul
1.5. Obiective stabilite
1.6. Locul şi perioada efectu rii expertizei contabile
1.7. Citarea p r ilor
1.8. Materialul documentar care a stat la baza efectu rii expertizei
1.9. Amânari acordate în dosarul cauzei
1.10. Data prezent rii raportului de expertiz contabil

CAPITOLUL II. DESF ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE


EXTRAJUDICIARE

CACAPITOLUL III. CONCLUZII

CAPITOLUL IV. MATERIALE DOCUMENTARE ŞI ANEXE

Cu privire la r spunsurile la obiectivele expertizei, aceste trebuie s fie


pertinente, clare, bine documentate şi fundamentate. Eventuale
considera ii personle ale expertului contabil pot fi inserate distinct în
structura raportului de expertiz contabil extrajudiciar .

37
4.3.4. Prevederi speciale cu privire la auditul lucrarilor de expertiza
contabila. Extras din Standardul profesional

ART. 18
Exper ii contabili, în efectuarea lucr rilor de expertiz contabil
judiciar au obliga ia s respecte şi s aplice prevederile Standardului
profesional nr. 35/2000, aprobat prin Hot rârea Consiliului superior al
Corpului Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din România nr.
01/42 din 11 august 2001, cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi
s prezinte rapoartele de expertiz , precum şi opiniile separate ale
exper ilor-parte, pentru a fi supuse auditului de calitate potrivit
prezentului regulament.
ART. 19
Auditorii de calitate au urm toarele atribu ii:
a) auditarea lucr rilor de expertiz contabil judiciar înainte de
depunerea acestora la organele care le-au solicitat;
b) întocmirea referatelor de verificare tehnico-profesional asupra
lucr rilor de expertiz contabil aflate pe rol la comisiile de disciplin
ale Corpului, la cererea acestor comisii;
c) elaborarea documentelor de eviden a activit ilor desf şurate şi
raportarea.
ART. 20
În îndeplinirea atribu iilor prev zute la art. 19 lit. a), auditorii de calitate
vor proceda astfel:
1. studiaz raportul de expertiz , urm rind dac :
- în elaborarea lucr rii, exper ii contabili autori au respectat în totalitate
prevederile Standardului profesional nr. 35/2000;
- obiectivele stabilite au fost tratate corespunz tor, iar r spunsurile date
au fost sus inute prin acte şi documente care au leg tur cu cauza;
- autorii lucr rii nu s-au îndep rtat de ştiin a contabilit ii, procedând la
încadr ri juridice ale faptelor sau la efectuarea de lucr ri şi opera iuni
care presupun alte cunoştin e decât cele contabile;
- autorii lucr rii au respectat prevederile Codului etic na ional al
profesioniştilor contabili;
2. analizeaz opiniile separate ale exper ilor contabili - consilieri ai
p r ilor, urm rind aceleaşi obiective ca în cazul raportului de expertiz ;
3. verific starea de independen a expertului contabil în raport cu
cauza şi mandatul primit pe baza declara iei date pe propria r spundere
şi semnate de c tre expertul contabil; declara ia se apostileaz de c tre

38
auditorul de calitate cu men iunea "dat în fa a noastr ", prev zut în
anexa nr. 4 la prezentul regulament.
ART. 21
Constat rile şi observa iile auditorului de calitate se vor înscrie într-un
referat privind auditarea modului de respectare a normelor profesionale,
prev zut în anexa nr. 5 la prezentul regulament, document ce se
tip reşte şi se distribuie prin grija Secretariatului general al Corpului.
ART. 22
Folosind exclusiv legea, ştiin a contabilit ii, standardele şi normele
profesionale, auditorul de calitate le solicit autorilor lucr rilor de
expertiz contabil s le revad în func ie de observa iile f cute şi va
proceda astfel:
a) dac nu sunt observa ii sau dac lucr rile sunt ref cute, auditorul de
calitate va aplica pe prima pagin a lucr rilor analizate ştampila
dreptunghiular de auditare, prev zut în anexa nr. 6 la prezentul
regulament, va semna şi va aplica ştampila filialei;
b) dac lucr rile nu sunt ref cute, auditorul de calitate va ataşa la
lucrarea analizat referatul (exemplarul original) cuprinzând observa iile
sale pentru informare şi o înainteaz organului care a solicitat-o, pentru
luarea unei decizii.
ART. 23
În îndeplinirea atribu iilor prev zute la art. 19 lit. a), auditorul de
calitate colaboreaz cu biroul de expertiz din cadrul tribunalului
jude ean şi cu organele beneficiare ale lucr rilor de expertiz efectuate
de membrii Corpului.
ART. 24
În îndeplinirea atribu iilor prev zute la art. 19 lit. b), auditorul de
calitate colaboreaz cu compartimentul de etic şi cu comisia de
disciplin din cadrul filialei, precum şi cu Direc ia juridic din cadrul
Corpului.
ART. 25
În îndeplinirea atribu iilor prev zute la art. 19 lit. c), auditorul de
calitate colaboreaz cu celelalte compartimente operative şi
administrative ale filialei, precum şi cu cele din cadrul aparatului central
al Corpului.
ART. 26
Pentru eviden a activit ii desf şurate pe linia expertizelor contabile
auditorul de calitate ine "Registrul de eviden a lucr rilor de

39
expertiz ", prev zut în anexa nr. 7 la prezentul regulament, ce va fi
tip rit prin grija Corpului.
ART. 27
Departamentul de specialitate organizeaz semestrial schimburi de
experien , analize, seminarii şi reuniuni de lucru cu to i auditorii de
calitate, la care sunt invita i s participe reprezentan i ai organismelor
beneficiare ale lucr rilor de expertiz contabil .

4.4. Îndrumar pentru autoverificare

Sinteza unit ii de înv are 4


Dup scopul principal expertizele contabile se guepeaz în:
3. expertize contabile judiciare, reglementate de: Codul de procedur civil ; Codul de procedur
penal ; alte legi speciale;
4. expertixa contabil extrajudiciar .
Expertizele contabile pot fi efectuate numai de c tre persoanele care au dobândit calitatea de expert
contabil în condi iile legii, fiind înscrise, cu viza la zi, în Tabloul exper ilor contabili, actualizat anual
de c tre Corpul Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din România (CECCAR).
Expertul contabil trebuie s prezinte la numire independen absolut , sens în care la CECCAR, cu
ocazia controlului de audit va depune “Declara ie de independen ” .
Exper ii contabili recomanda i în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare au independen
relativ .
„Declara ie de independen ” pentru auditul de calitate se depune la CECCAR.
Numirea exper ilor contabili se face de organul care dispune efectuarea expertizei, fie prin:
1. ordonan de c tre organul de urm rire penal ;
2. sau încheiere a organului de judecat .
Stare de incompatibilitate trebuie declarat preşedintelui instan ei sau procurorului în sensul
c , expertul se ab ine de la efectuarea expertizei, cu prezentarea clar motivului ab inerii situa ie.
Obiectivele concrete ale expertizei contabile extrajudiciare vizeaz cauzele care au generat
situa ia.
Expertiza contabil extrajudiciar :
1. Aspecte de natur economico-fianciar ;
Obiectivele expertizei contabile extrajudiciare sunt formulate de de c tre instant sau de organul de
urm rire penal .
Obiectivele expertizei contabile extrajudiciare se realizeaz :
5. la cererea persoanei care solicit expertiza.
În situa ia în care obiectivele nu sunt suficient de clare, expertul contabil judicar poate solicita
organului care a formulat obiectivele expertizei detalieze aspectele neclare care fac obiectul expertizei
sau s cear extinderea obiectivelor pentru aflarea adev rului.

40
Structura raportului de expertiz contabil judiciar pe care o utiliz m în practic , o prezent m şi o
recomand m. Ea r spunde cerin elor normelor profesionale în domeniu şi este util pentru aprofundare
la masteranzi şi celor care lucreaz în domeniu.

CAPITOLUL I. INTRODUCERE:
a. Date de identificare ale expertului contabil. Certificare.
1.2. Numirea expertului contabil
1.3. P r i în cauz
1.4. Împrejurarile şi circumstan ele în care a luat naştere litigiul
1.5. Obiective stabilite
1.6. Locul şi perioada efectu rii expertizei contabile
1.7. Citarea p r ilor
1.8. Materialul documentar care a stat la baza efectu rii expertizei
1.9. Amânari acordate în dosarul cauzei
1.10. Data prezent rii raportului de expertiz contabil

CAPITOLUL II. DESF ŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

CAPITOLUL III. CONCLUZII

CAPITOLUL IV. MATERIALE DOCUMENTARE ŞI ANEXE

Concepte şi termeni de re inut

 standard,
 expertiz ,
 expertiz contabil ,
 expertiz contabil judiciar .

Întreb ri de control şi teme de dezbatere

1. Defini i, conceptele: expertiz , expertiz contabil , expertiz contabil judiciar .


2. Prezenta i care este scopul exepertizelor contabile.
3. Prezenta i principiile care guverneaz experizele contabile.

Concepte şi termeni de re inut

 experizele contabile;
 experizele contabile extrajudiciare;
 obiecive;
 p r i;
 termen.

Întreb ri de control şi teme de dezbatere

1. Prezenta i asem n rile şi deosebirile dintre xpertiza contabil judiciar şi expertiza contabil
extrajudiciar .
2. Enumera i etapele expertizei extrajudiciare.
3. Prezenta i cum se realizeaz activitatea de documentare a expertizei contabile extrajudiciare.

41
Teste de evaluare/autoevaluare

1. Obiectivele expertizei, trebuie s fie:


a) pertinente;
b) clare;
c) bine documentate şi fundamentate.;
d) a,b şi c.
2. Eventuale considera ii personle ale expertului contabil:
a) pot fi inserate distinct în structura raportului de expertiz contabil extrajudiciar
b) nu pot fi inserate distinct în structura raportului de expertiz contabil extrajudiciar ;
c) nu au leg tur cu expertiza;
d) b şi c.
3. Obiectivele expertizei contabile extrajudiciare se realizeaz :
a) de instant ;
b) de organul penal;
c) de persoana care a solicitat expertiza;
d) a şi b.
4. Dup scopul principal expertizele contabile se guepeaz în:
a) expertize contabile extrajudiciare;
b) expertize contabile judiciare;
c) expertize complexe;
d) a şi b.
5. Dac obiectivele nu sunt suficient de clare:
a) expertul contabil nu poate solicita detalieri concrete;
b) expertul contabil poate solicita detalieri concrete;
c) a şi b;
d) nici un r spuns corect.

42
Bibliografie obligatorie:

1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
2. Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 cu privire la auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de
modificare a unor acte normative, vine şi
modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați din România.
3. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
4. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte
normative
5. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007
6. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
7. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
8. Legea 82/1991 legea contabilit ii.

43
Tem de control – Modulul I

Analiza comparativ a expertizei contabile judiciare şi expertizei contabile extrajudiciare.(2 ore)

Bibliografie obligatorie:

1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
2. Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 cu privire la auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de
modificare a unor acte normative, vine şi
modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați din România.
3. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
4. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte
normative
5. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007
6. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
7. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
8. Legea 82/1991 legea contabilit ii.

44
MODULU II
Unitatea de înv are 5
Cauzele care conduc la efectuarea expertizelor contabile. Sfera de cuprindere şi obiectivele
expertizei contabile.

Cuprins:

5.1. Introducere
5.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat
5.3. Con inutul unit ii de înv are
5.3.1. Obiectivele expertizei contabile judicare
5.3.2. Obiectivele expertizei contabile extrajudicare
5.3.3. R spunsurile formulate la obiectivele expertizei contabile
5.4. Îndrumar pentru autoverificare

5.1. Introducere

Obiectivele (întreb rile) care se dau spre rezolvare expertului contabil se


stabilesc şi consemneaz în scris în „ordonan ” de organele de urm rire
penal sau în „încheiere” de instan a de judecat .

5.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are

Obiectivele unităţii de învăţare:

- Cunoaşterea con inutului şi caracteristicilor obiectivelor stabilite


în cazul expertizei judiciare;
- Cunoaşterea con inutului şi caracteristicilor obiectivelor stabilite
în cazul expertizei extrajudiciare;
- Cunoaşterea particularit ilor privind obiectivele expertizelor
contabile;
- Cunoaşterea problemelor obiectivele expertizelor contabile
judiciare;
- Cunoaşterea problemelor obiectivele expertizelor contabile
extrajudiciare.

Competenţele unităţii de învăţare:

- Studen ii vor cunoaşte particularit ile şi caracteristicile


obiectivele expertizelor contabile extrajudiciare.
- Studen ii vor cunoaşte particularit ile şi caracteristicile
obiectivele expertizelor contabile judiciare.
– Studen ii vor cunoaşte aspecte legate de obiec iunile la
r spunsurile formulate la obiectivele expertizei contabile;
– Studen ii vor cunoaşte specificitatea modului de stabilire a
obiectivelor la xpertizele contabile judiciare şi extrajudiciare.

45
Timpul alocat unit ii de înv are: 4 ore

5.3. Con inutul unit ii de înv are

5.3.1. Obiectivele expertizei contabile judicare

Obiectivele concrete ale expertizei contabile judiciare se


limiteaz , din punct de vedere al con inutului şi perioadei, la fapte şi
împrejur ri care au generat litigii. Expertiza contabil judiciar poate
avea ca obiective, de exemplu: neglijen a sau abuzul în serviciu în
leg tur cu stabilirea şi executarea obliga iilor contractuale, stabilirea
întârzierilor pentru plata pre ului şi corectitudinea calculului
penalit ilor, stabilirea cantit ilor de produse livrate între p r ile în
litigiu, ce s-a achitat şi ce a r mas de plat etc.
Expertiza contabil judiciar cuprinde latura economico-
fianciar a faptelor şi împrejur rilor, latura judiciar fiind exclusiv de
competen a organelor judiciare. De exemplu, în litigiile cu privire la
pagube, expertiza contabil ofer organelor judiciare l muriri cu privire
la existen a şi propor ia lipsurilor din patrimoniul unui agent economic,
natura faptei care a generat paguba şi stabilirea r spunderii. Obiectivele
cu privire la constatarea vinov iei persoanelor care au produs pagubele
materiale şi la faptele care le-au generat dep şesc sfera expertizei
contabile, acestea constituind obiective ale anchetei penale.
Obiectivele expertizei contabile, respectiv întreb rile la care
trebuie s r spund expertul, se stabilesc, de organul de urm rire penal
sau de instan a de judecat , la cererea p r ilor sau din oficiu. De fapt,
expertiza contabil judiciar este un mijloc de prob care se dispune, la
cerere sau din oficiu, de organul în drept, când pentru l murirea unor
fapte sau împrejur ri ale cauzei sunt necesare cunoştin ele unui expert. În
consecin , expertiza contabil se efectueaz numai de persoane care au
calitatea de expert contabil.
Expertize în materie comercial se efectueaz atunci când este
necesar a se cerceta calcule, înscrisuri şi registre de comer . Instan a
poate numi, în acest scop, unuil sau mai mul i exper i, care s asculte
p r ile, s examineze socotelile, înscrisurile şi registrele, s consemneze
prin proces verbal declara iile şi recunoaşterile p r ilor, s încerce s le
împace dac este posibil şi s raporteze instan ei despre rezultat.
Expertizele în materie penal au loc atunci când justi ia are
interesul de a controla gstiunea unor comercian i în stare de faliment sau
a administratorilor de rea credin ai unor societ i comerciale.. instan a
încredin eaz expertului numit actele şi registrele ce urmeaz s fie
controlate şi chestionarul la care acesta are îns rcinarea s r spund .
Expertul poate chema pe falit sau inculpat numai cu permisiunea
judec torului.
Expertiza contabil se dispune de organul de urm rire penal sau
de instan a de judecat la cerere sau din oficiu, când pentru l murirea
unor fapte sau împrejur ri ale cauzei, în vederea afl rii adev rului, sunt
46
necesare cunoştin ele unui expert.
Obiectivele (întreb rile) care se dau spre rezolvare expertului
contabil se stabilesc şi consemneaz în scris în „ordonan ” de organele
de urm rire penal sau în „încheiere” de instan a de judecat . Expertiza
contabil rezolv numai obiectivele sau problemele indicate în actul prin
care s-a dispus efectuarea ei şi numai pentru perioada stabilit . Obiectul
expertizei contabile poate fi extins numai cu aprobarea organului care a
dispus efectuarea ei.
Obiectivele (întreb rile) care se dau spre rezolvare expertului
contabil, trebuie: s fie formulate cu obiectivitate, în mod clar şi concret,
în strict ordine de succesiune logic şi în limita competen ei, drepturilor
şi oblga iilor expertului contabil; s se refere la probleme care necesit
cunoştin e teoretice şi practice de contabilitate; s fie în strâns leg tur
cu con inutul cauzei ce se judec şi s decurg din împrejur rile concrete
ale cauzei; s epuizeze toate aspectele neclare în dosarul respectiv, s
cuprind toate împrejur rile cauzei, astfel încât s previn formularea
ulterioar de noi obiective; s nu solicite expertului contabil încadr ri
juridice ale faptelor cercetate.
În cazul când obiectivele expertizei contabile nu sunt suficient
precizate, expertul contabil solicit organului care a dispus efectuarea
expertizei s concretizeze în scris problemele care trebuie s formeze
obiectul expertizei. De asemenea, expertul contabil sesizeaz organul
care a dispus efectuarea expertizei contabile atunci când în timpul
efectu rii expertizei contabile se ivesc situa ii care necesit extinderea
obiectivelor fixate sau efectuarea prealabil a unor expertize tehnice,
grafologice etc. Expertului nu-i este admis s extind singur obiectivele
expertizei şi s r spund astfel la întreb ri care nu i-au fost puse sau
dep şesc competen a sa. De exemplu, într-o expertiz contabil care avea
ca obiectiv s se stabileasc valoarea real a bunurilor incendiate
(mobilierul dintr-un atelier distrus de incendiu provocat de neglijen de
c tre o persoan încadrat în întreprindere), dup ce a r spuns
obiectivului dat, expertul contabil a f cut o analiz a cauzelor
incendiului, deşi acestea fuseser stabilite de organele competente:
pompieri, prociratur şi instan a care condamnase deja pe vinovat pentru
fapta sa. În final, expertul opina c vinovat de cauzarea incendiului este
conducerea întreprinderii care nu a luat m surile de instruire şi paz
contra incendiilor. Întrucât expertul contabil a dep şit obiectivul şi
competen a sa, la propunerea serviciului local pentru expertize contabile,
a fost înlocuit de instan cu alt expert şi suspendat temporar din
activitatea de expert.
Sunt cazuri când se stabilesc obiective prin care se pretinde
expertului contabil s constate vinov ia persoanelor care au produs
pagube materiale şi c ror fapte se datoreaz .
Acest gen de obiectiv dep şeşte competen a expertului contabil,
întrucât devine organ de anchet penal .
Tot ca o dep şire de competen , poate fi faptul în care instan ele
de judecat solicit expertului contabil s prezinte aprecieri juridice, ca
de exemplu, dac o sum mai poate fi considerat bun de plat din
momentul în care s-a constatat c dispozi ia de re inere a fost emis peste
termenul legal.
În cazurile penale, fixarea obiectivelor la care urmeaz s
r spund exper ii, se caracterizeaz prin desf şurarea ei în dou faze:
 încuviin area probei şi stabilirea obiectivelor de principiu,

47
numirea expertului, fixarea unui termen când se citeaz p r ile şi expertul
numit şi analiza sumar a dosarului de c tre expertul contabil numit;
punerea în discu ia p r ilor şi a expertului numit a obiectivelor
(întreb rilor) la care expertul trebuie s r spund , aten ionarea acestora
asupra faptului c au dreptul s fac observa ii şi s solicite modificarea,
completarea sau definitivarea obiectivelor în prezen a p r ilor, şi a
expertului numit.

5.3.2. Obiectivele expertizei contabile extrajudicare

Obiectivele expertizei contabile extrajudicare sunt formulate de c tre


persoana care solicit pe baz de contract expertiza contabil .

5.3.3. R spunsurile formulate la obiectivele expertizei contabile

R spunsurile formulate la obiectivele expertizei contabile vor fi bine


fundamnetate ştiin ific şi pertinente de o aşa manier încât s reflecte
adev rul.

5.4. Îndrumar pentru autoverificare

Sinteza unit ii de înv are 5

Obiectivele concrete ale expertizei contabile judiciare se limiteaz , din punct de vedere al
con inutului şi perioadei, la fapte şi împrejur ri care au generat litigii. Expertiza contabil judiciar
poate avea ca obiective, de exemplu: neglijen a sau abuzul în serviciu în leg tur cu stabilirea şi
executarea obliga iilor contractuale, stabilirea întârzierilor pentru plata pre ului şi corectitudinea
calculului penalit ilor, stabilirea cantit ilor de produse livrate între p r ile în litigiu, ce s-a achitat şi
ce a r mas de plat etc.
Expertiza contabil judiciar cuprinde latura economico-fianciar a faptelor şi împrejur rilor,
latura judiciar fiind exclusiv de competen a organelor judiciare. De exemplu, în litigiile cu privire la
pagube, expertiza contabil ofer organelor judiciare l muriri cu privire la existen a şi propor ia
lipsurilor din patrimoniul unui agent economic, natura faptei care a generat paguba şi stabilirea
r spunderii. Obiectivele cu privire la constatarea vinov iei persoanelor care au produs pagubele
materiale şi la faptele care le-au generat dep şesc sfera expertizei contabile, acestea constituind
obiective ale anchetei penale.
Obiectivele expertizei contabile, respectiv întreb rile la care trebuie s r spund expertul, se
stabilesc, de organul de urm rire penal sau de instan a de judecat , la cererea p r ilor sau din oficiu.
De fapt, expertiza contabil judiciar este un mijloc de prob care se dispune, la cerere sau din oficiu,
de organul în drept, când pentru l murirea unor fapte sau împrejur ri ale cauzei sunt necesare
cunoştin ele unui expert. În consecin , expertiza contabil se efectueaz numai de persoane care au
calitatea de expert contabil.
Expertize în materie comercial se efectueaz atunci când este necesar a se cerceta calcule,
înscrisuri şi registre de comer . Instan a poate numi, în acest scop, unuil sau mai mul i exper i, care s
asculte p r ile, s examineze socotelile, înscrisurile şi registrele, s consemneze prin proces verbal
declara iile şi recunoaşterile p r ilor, s încerce s le împace dac este posibil şi s raporteze instan ei
despre rezultat.
Expertizele în materie penal au loc atunci când justi ia are interesul de a controla gstiunea
unor comercian i în stare de faliment sau a administratorilor de rea credin ai unor societ i
48
comerciale.. instan a încredin eaz expertului numit actele şi registrele ce urmeaz s fie controlate şi
chestionarul la care acesta are îns rcinarea s r spund . Expertul poate chema pe falit sau inculpat
numai cu permisiunea judec torului.
Expertiza contabil se dispune de organul de urm rire penal sau de instan a de judecat la
cerere sau din oficiu, când pentru l murirea unor fapte sau împrejur ri ale cauzei, în vederea afl rii
adev rului, sunt necesare cunoştin ele unui expert.
Obiectivele (întreb rile) care se dau spre rezolvare expertului contabil se stabilesc şi
consemneaz în scris în „ordonan ” de organele de urm rire penal sau în „încheiere” de instan a de
judecat . Expertiza contabil rezolv numai obiectivele sau problemele indicate în actul prin care s-a
dispus efectuarea ei şi numai pentru perioada stabilit . Obiectul expertizei contabile poate fi extins
numai cu aprobarea organului care a dispus efectuarea ei.
Obiectivele (întreb rile) care se dau spre rezolvare expertului contabil, trebuie: s fie
formulate cu obiectivitate, în mod clar şi concret, în strict ordine de succesiune logic şi în limita
competen ei, drepturilor şi oblga iilor expertului contabil; s se refere la probleme care necesit
cunoştin e teoretice şi practice de contabilitate; s fie în strâns leg tur cu con inutul cauzei ce se
judec şi s decurg din împrejur rile concrete ale cauzei; s epuizeze toate aspectele neclare în
dosarul respectiv, s cuprind toate împrejur rile cauzei, astfel încât s previn formularea ulterioar
de noi obiective; s nu solicite expertului contabil încadr ri juridice ale faptelor cercetate.
În cazul când obiectivele expertizei contabile nu sunt suficient precizate, expertul contabil
solicit organului care a dispus efectuarea expertizei s concretizeze în scris problemele care trebuie
s formeze obiectul expertizei. De asemenea, expertul contabil sesizeaz organul care a dispus
efectuarea expertizei contabile atunci când în timpul efectu rii expertizei contabile se ivesc situa ii
care necesit extinderea obiectivelor fixate sau efectuarea prealabil a unor expertize tehnice,
grafologice etc. Expertului nu-i este admis s extind singur obiectivele expertizei şi s r spund astfel
la întreb ri care nu i-au fost puse sau dep şesc competen a sa. De exemplu, într-o expertiz contabil
care avea ca obiectiv s se stabileasc valoarea real a bunurilor incendiate (mobilierul dintr-un atelier
distrus de incendiu provocat de neglijen de c tre o persoan încadrat în întreprindere), dup ce a
r spuns obiectivului dat, expertul contabil a f cut o analiz a cauzelor incendiului, deşi acestea
fuseser stabilite de organele competente: pompieri, prociratur şi instan a care condamnase deja pe
vinovat pentru fapta sa. În final, expertul opina c vinovat de cauzarea incendiului este conducerea
întreprinderii care nu a luat m surile de instruire şi paz contra incendiilor. Întrucât expertul contabil a
dep şit obiectivul şi competen a sa, la propunerea serviciului local pentru expertize contabile, a fost
înlocuit de instan cu alt expert şi suspendat temporar din activitatea de expert.
Sunt cazuri când se stabilesc obiective prin care se pretinde expertului contabil s constate
vinov ia persoanelor care au produs pagube materiale şi c ror fapte se datoreaz . Acest gen de
obiectiv dep şeşte competen a expertului contabil, întrucât devine organ de anchet penal . Tot ca o
dep şire de competen , poate fi faptul în care instan ele de judecat solicit expertului contabil s
prezinte aprecieri juridice, ca de exemplu, dac o sum mai poate fi considerat bun de plat din
momentul în care s-a constatat c dispozi ia de re inere a fost emis peste termenul legal.
În cazurile penale, fixarea obiectivelor la care urmeaz s r spund exper ii, se caracterizeaz
prin desf şurarea ei în dou faze:
 încuviin area probei şi stabilirea obiectivelor de principiu, numirea expertului, fixarea
unui termen când se citeaz p r ile şi expertul numit şi analiza sumar a dosarului de c tre expertul
contabil numit; punerea în discu ia p r ilor şi a expertului numit a obiectivelor (întreb rilor) la care
expertul trebuie s r spund , aten ionarea acestora asupra faptului c au dreptul s fac observa ii şi s
solicite modificarea, completarea sau definitivarea obiectivelor în prezen a p r ilor, şi a expertului
numit.

Concepte şi termeni de re inut

 obiective;
Întreb ri de control şi teme de dezbatere

49
1. Prezentati cum se stabilesc şi de cine obiectivele expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciiare.

Teste de evaluare/autoevaluare

1. Expertiza contabil judiciar este un mijloc de prob care se dispune:


a) la cerere;
b) din oficiu;
c) de organul în drept;
d) a,b şi c.
2. Expertize în materie comercial se efectueaz când:
a) se impune a se cerceta calcule;
b) se impune a se cerceta înscrisuri;
c) se impune a se cerceta acte de comer ;
d) a,b, şi c.
3. Obiectivele care se dau spre rezolvare expertului contabil se stabilesc şi consemneaz în
scris de organele de urm rire penal :
a) la locul de destina ie;
b) pe timpul cercet rii penale;
c) în „ordonan ” de organele de urm rire penal ;
d) nici un r spuns corect.
4.Obiectivele care se dau spre rezolvare expertului contabil se stabilesc şi consemneaz în
scris de instant :
a) în încheiere;
b) în scris;
c) oral;
d) b şi c..
5.Expertiza contabil rezolv :
a) obiectivele indicate;
b) orice obiective;
c) obiective separate;
d) obiective nespecificate.
50
Bibliografie obligatorie:

1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
2. Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 cu privire la auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de
modificare a unor acte normative, vine şi
modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați din România.
3. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
4. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte
normative
5. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007
6. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
7. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
8. Legea 82/1991 legea contabilit ii.

51
Unitatea de înv are 6
Competen a profesional a expertului contabil.
Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile pentru impzite şi taxe locale

Cuprins:

6.1. Introducere
6.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat
6.3. Con inutul unit ii de înv are:
6.3.1. Competen a profesional a expertului contabil
6.3.2. Calit ile expertului contabil
6.3.3. Elaborarea expertixei contabile pentru impozie şi taxe
6.4. Îndrumar pentru autoverificare

6.1. Introducere

6.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are

Obiectivele unităţii de învăţare:

- Cunoaşterea rolului expertizelor contabile judiciare în materie de


impozite şi taxe;
- Cunoaşterea rolului expertizelor contabile extrajudiciare în
materie de impozite şi taxe;
- Cunoaşterea metodelor de lucru.

Competenţele unităţii de învăţare:

- Studen ii vor cunoaşte rolul şi expertizelor contabile judiciare în


materie de impozite şi taxe;
- Studen ii vor cunoaşte rolul şi expertizelor contabile
extrajudiciare în materie de impozite şi taxe;
– Studen ii vor cunoaşte modul de elaborare al expertizelor
contabile judiciare în materie de impozite şi de taxe;
– Studen ii vor cunoaşte modul de elaborare al expertizelor
contabile extrajudiciare în materie de impozite şi de taxe;

Timpul alocat unit ii de înv are: 4 ore

52
6.3. Con inutul unit ii de înv are

6.3.1. Competen a profesional a expertului

Potrivit standardului professional 35, competen a expertului contabil se


impune cu celeritate ca urmare a progresului şi ale schimb rilor rapide în
domeniul economic, inclusiv în cel al teoriilor şi practicilor financiar-
contabile, cunoştin ele dobândite în timpul studiilor universitare
(superioare) sunt perisabile. Este motivul pentru care accederea în Corp,
respectiv dobândirea calit ii de expert contabil, se supune unui examen
de admitere, unui stagiu şi unui examen de aptitudini la terminarea
stagiului. Sunt exceptate de la aceste „verific ri” persoanele care posed
studii doctorale, respectiv diplome de doctor în economie, specialitatea
finan e-contabilitate, pe considerentul c prin natura activit ilor pe care
le desf şoar (înv mânt, cercetare) sunt interesate s -şi men in la zi
cunoştin ele profesionale. Prin urmare, preg tirea profesional continu
este componenta esen ial a competen ei expertului contabil, care trebuie
să-şi întreţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei; el nu
trebuie să efectueze decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din
care face parte le poate realiza cu competenţă profesională.
Competen a expertului contabil se impune din necesitatea de a se
ap ra onoarea şi independen a Corpului şi de a se conferi lucr rilor
acestuia autoritate ştiin ifico-profesional . în acest scop expertul contabil
trebuie s aib cel pu in urm toarele calit i esen iale:

■ ştiin , competen şi conştiin ;


■ independen de spirit şi dezinteres material;
■ moralitate, probitate şi demnitate.

6.3.2. Calit ile profesionale a expertului

Pentru dezvoltarea acestor calit i esen iale expertul contabil


trebuie:
■ s îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesional , dar şi
cunoştin ele de cultur general , singurele capabile s -i
înt reasc discern mântul;
■ s acorde fiec rei opera ii şi situa ii examinate toat aten ia şi
timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie profesional
înainte de a face propuneri (de a emite p reri);
■ s îşi exprime opinia f r nicio re inere fa de dorin a, chiar
ascuns , a celui care îl consult şi s se pronun e cu sinceritate,
f r ocolişuri, exprimându-şi, dac este nevoie, rezervele
necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate;

53
■ s nu dea niciodat ocazia de a se afla în situa ia de a nu putea
s -şi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngr dirilor
îndatoririlor sale;
■ s considere c independen a sa trebuie s -şi g seasc
manifestarea deplin în exercitarea profesiei şi în protejarea ei,
cu respectarea integral a dispozi iilor legale şi a regulilor
stabilite de Corp.

6.4. Îndrumar pentru autoverificare

Sinteza unit ii de înv are 6

Potrivit standardului professional 35, competen a expertului contabil se impune cu celeritate ca urmare
a progresului şi ale schimb rilor rapide în domeniul economic, inclusiv în cel al teoriilor şi practicilor
financiar-contabile, cunoştin ele dobândite în timpul studiilor universitare (superioare) sunt perisabile.
Este motivul pentru care accederea în Corp, respectiv dobândirea calit ii de expert contabil, se supune
unui examen de admitere, unui stagiu şi unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. Sunt
exceptate de la aceste „verific ri” persoanele care posed studii doctorale, respectiv diplome de doctor
în economie, specialitatea finan e-conta- bilitate, pe considerentul c prin natura activit ilor pe care le
desf şoar (înv mânt, cercetare) sunt interesate s -şi men in la zi cunoştin ele profesionale. Prin
urmare, preg tirea profesional continu este componenta esen ial a competen ei expertului contabil,
care trebuie să-şi întreţină nivelul de competenţă pe tot parcursul carierei; el nu trebuie să efectueze
decât lucrările pe care el însuşi sau societatea din care face parte le poate realiza cu competenţă
profesională.
Competen a expertului contabil se impune din necesitatea de a se ap ra onoarea şi independen a
Corpului şi de a se conferi lucr rilor acestuia autoritate ştiin ifico-profesional . în acest scop expertul
contabil trebuie s aib cel pu in urm toarele calit i esen iale:

■ ştiin , competen şi conştiin ;


■ independen de spirit şi dezinteres material;
■ moralitate, probitate şi demnitate.

6.3.3. Calit ile profesionale a expertului

În condi iile progresului şi ale schimb rilor rapide în domeniul economic, inclusiv în cel al teoriilor şi
practicilor financiar-contabile, cunoştin ele dobândite în timpul studiilor universitare (superioare) sunt
perisabile. Este motivul pentru care accederea în Corp, respectiv dobândirea calit ii
6.3.4. Elaborarea Raportului de expertiz contabil judiciar potrivit Standardului 35.

RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL JUDICIAR

54
Capitolul I INTRODUCERE
Paragraful (i)

Subsemnatul ___________________________ , expert contabil,


domiciliat în_____________________________ , posesor al carnetului
de expert contabil nr. _______________ înscris în Tabloul Corpului
Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din România (CECC AR)
în Sec iunea ____________Pozi ia ___________________________
(Dac sunt mai mul i exper i contabili acesta se repet pentru fiecare)

Paragraful (ii)

Am fost numit( i) prin _______________ din data de __________


expert( i) contabil(i) în dosarul nr. ___________ , p r ile implicate în
proces fiind:
1. ________________________
2. ___________________________

n. ___________________________

(Pentru fiecare parte implicat în proces se va men iona: denumirea,


domiciliul sau sediul social şi calitatea procesual )

Paraeraful (iii)

împrejur rile şi circumstan ele în care a luat naştere litigiul sunt:

Concepte şi termeni de re inut


- Impozit,
- Tax ;
- Expertiz judiciar ;
- Obiective ;
- R spunsuri la obiective;
- Obiec iuni;
- Concluzii.

Bibliografie obligatorie:

1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
2. Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 cu privire la auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de
modificare a unor acte normative, vine şi
modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați din România.
3. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
4. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte

55
normative
5. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007
6. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
7. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
8. Legea 82/1991 legea contabilit ii
9. Norma profesional 35

56
Unitatea de înv are 7
Responsabilitatea expertizelor contabile.
Efectuarea şi elaborarea expertizei pentru impozitul pe salarii.
Cuprins:

7.1 Introducere
7.2 Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat
7.3 Con inutul unit ii de înv are
7.3.1. Responsabilitatea expertizelor contabile înt rit de jur mânt
7.3.2. Aspecte de jurispruden
7.3.3. Elaborarea expertizei judiciare pentru impozitul pe salarii
7.4. Îndrumar pentru autoverificare

7.1. Introducere

7.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are

Obiectivele unităţii de învăţare:

- Cunoaşterea rolului expertizelor contabile judiciare în materie de


impozite şi taxe;
- Cunoaşterea rolului expertizelor contabile extrajudiciare în
materie de impozite şi taxe;
- Cunoaşterea metodelor de lucru.

Competenţele unităţii de învăţare:

- Studen ii vor cunoaşte rolul şi expertizelor contabile judiciare în


materie de impozit pe salarii;
- Studen ii vor cunoaşte rolul şi expertizelor contabile
extrajudiciare în materie de impozit pe salarii;
- Studen ii vor cunoaşte modul de elaborare al expertizelor
contabile judiciare în materie de impozit pe salarii;
- Studen ii vor cunoaşte modul de elaborare al expertizelor
contabile extrajudiciare în materie de impozit pe salarii;

Timpul alocat unit ii de înv are: 4 ore

57
7.3. Con inutul unit ii de înv are

7.3.1. Responsabilitatea expertizelor contabile este înt rit de


jur mânt
Expertul contabil, la intrarea în profesie, respectiv la ob inerea
calit ii de expert contabil, depune urm torul jur mânt scris:
„Jur s aplic în mod corect şi f r p rtinire legile rii, s respect
prevederile Regulamentului Corpului Exper ilor Contabili şi Contabililor
Autoriza i din România şi ale Codului privind conduita etic şi
profesional a exper ilor contabili şi a contabililor autoriza i, s p strez
secretul profesional şi s aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate
îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil”6.
Acesta este un jur mânt deontologic, profesional, de care expertul
contabil trebuie s in seama în realizarea tuturor misiunilor sale. El
trebuie aplicat necondi ionat şi în cazul expertizelor contabile judiciare şi
extrajudiciare.
Codul de procedur civil reglementeaz jur mântul confesional.
Norma precizeaz faptul c :
Codul de procedur civil (art. 206) reglementeaz o procedur
distinct , şi anume cea a jur mântului confesional, în ceea ce priveşte
responsabilitatea efectu rii expertizelor contabile judiciare dispuse în
procesele civile (a se vedea Comentariul nr. 3516.1. la norma
profesional ).
1. Dac jur mântul confesional lipseşte, se aplic jur mântul
deontologic, profesional.
Codul de procedur penal nu reglementeaz jur mântul
confesional în cazul expertizelor contabile dispuse în procesele penale.
Nici autoreglement rile Corpului nu o fac în cazul expertizelor contabile
extrajudiciare. în aceste cazuri, expertul contabil trebuie s se
conformeze jur mântului deontologic, profesional.
2. Consecin ele efectu rii expertizelor contabile f r
responsabilitate.
Responsabilitatea în efectuarea expertizelor contabile judiciare şi
extrajudiciare, ca în oricare alt domeniu al activit ii umane, este relativ .
Prin urmare, aprecierea responsabilit ii cu care a fost efectuat o
expertiz contabil poate fi f cut diferit de c tre:
■ expertul contabil care se conformeaz liberului s u arbitru (conştiin ei)
şi jur mântului profesional şi confesional, dup caz
■ utilizatorii expertizelor contabile care, vrând-nevrând, sunt influen a i
de interesele lor individuale (nu neap rat meschine) în care doresc
(inten ioneaz ) s utilizeze expertizele contabile.

Ordonan a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ii de expertiz contabil şi a contabililor
6

autoriza i (cu modific rile şi complet rile ulterioare

58
Dac expertul contabil s-a conformat liberului arbitru (conştiin ei)
şi jur mântului deontologic şi, dac este cazul, celui confesional, nimic
nu i se poate reproşa. Utilizatorii expertizelor contabile, dac au îns
dubii asupra responsabilit ii cu care s-au efectuat expertizele contabile
solicitate, au propriile lor c i de atac, şi anume: în cazul expertizelor
contabile judiciare, la primul termen după depunerea raportului de
expertiză, părţile vor arăta obiecţiile lor la acesta, iar instanţa poate
dispune, chiar şi din oficiu, fie completarea expertizei, fie o nouă
expertiză.
Totuşi, potrivit art. 212, alin. 2, din Codul de procedur civil , o
nou expertiz contabil , respectiv Expertiza contrarie, va trebui cerută
motivat la primul termen după depunerea lucrării.

7.3.2. Aspecte din jurisprudent 7


1) Contraexpertiza cerut de una dintre p r i nu este obligatorie
pentru instan , care apreciaz necesitatea ei.
2) Dac noua expertiz este necesar pentru stabilirea faptelor,
instan a este datoare s o încuviin eze.
3) Chiar dac într-o cauz s-a efectuat o expertiz şi o nou
expertiz , nu exist niciun impediment legal de a se admite o
nou cerere a p r ii, formulat în timp util, mai ales când
problema în litigiu este de mare complexitate şi de strict
specialitate.
4) Expertiza nu va fi luat în considerare dac expertul nu ajunge
la concluzii, pe baz de date şi ra ionamente precise, ci face o
simpl apreciere subiectiv .

7.3.3. Elaborarea expertizei judiciare pentru impozitul pe salarii

Elaborarea Raportului de expertiz contabil judiciar potrivit Standardului 35.

RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL JUDICIAR

pentru impozitul pe salarii

Capitolul I INTRODUCERE
Paragraful (i)

Subsemnatul ___________________________ , expert contabil,


domiciliat în_____________________________ , posesor al carnetului

7
Norma 35 pag.114-115

59
de expert contabil nr. _______________ înscris în Tabloul Corpului
Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din România (CECC AR)
în Sec iunea ____________Pozi ia ___________________________
(Dac sunt mai mul i exper i contabili acesta se repet pentru fiecare)
Paragraful (ii)
Am fost numit( i) prin _______________ din data de __________
expert( i) contabil(i) în dosarul nr. ___________ , p r ile implicate în
proces fiind:
2. ________________________
2. ___________________________
n. ___________________________
(Pentru fiecare parte implicat în proces se va men iona: denumirea,
domiciliul sau sediul social şi calitatea procesual )
Paraeraful (iii)
împrejur rile şi circumstan ele în care a luat naştere litigiul sunt:

Concepte şi termeni de re inut


- Impozit,
- Tax ;
- Expertiz judiciar ;
- Obiective ;
- R spunsuri la obiective;
- Obiec iuni;
- Concluzii.

Bibliografie obligatorie:

10. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
11. Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 cu privire la auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de
modificare a unor acte normative, vine şi
modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați din România.
12. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
13. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte
normative
14. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007
15. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
16. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
17. Legea 82/1991 legea contabilit ii
18. Norma profesional 35

60
Tem de control – Modulul II

Prezenta i particularit ile expertizei contabile judiciare pentru impozite şi taxe. (2 ore)

Bibliografie obligatorie:

1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
2. Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 cu privire la auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de
modificare a unor acte normative, vine şi
modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați din România.
3. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
4. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte
normative
5. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007
6. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
7. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
8. Legea 82/1991 legea contabilit ii.

61
MODULU III
Unitatea de înv are 8
Succesiunea lucr rilor de expertiz contabil judiciar .
Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile judiciare pentru
Taxa pe Valoarea Ad ugat
Cuprins:

8.1. Introducere
8.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat
8.3. Con inutul unit ii de înv are
8.3.1. Cadrul general al succesiunii lucr rilor privind elaborarea expertizelor contabile
8.3.2. Elaborarea Raportului de expertiz judiciar pentru TVA
8.4. Îndrumar pentru autoverificare

48.1. Introducere

8.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are

Obiectivele unităţii de învăţare:

- Cunoaşterea rolului expertizelor contabile judiciare în materie de


impozite şi taxe;
- Cunoaşterea rolului expertizelor contabile extrajudiciare în
materie de impozite şi taxe;
- Cunoaşterea metodelor de lucru.

Competenţele unităţii de învăţare:

- Studen ii vor cunoaşte rolul şi expertizelor contabile judiciare în


materie de TVA;
- Studen ii vor cunoaşte rolul şi expertizelor contabile
extrajudiciare în materie de TVA;
- Studen ii vor cunoaşte modul de elaborare al expertizelor
contabile judiciare în materie de TVA;
- Studen ii vor cunoaşte modul de elaborare al expertizelor
contabile extrajudiciare în materie de TVA.

Timpul alocat unit ii de înv are: 4 ore

62
8.3. Con inutul unit ii de înv are

8.3.1. Cadrul general al succesiunii lucr rilor privind elaborarea


expertizelor contabile

Autoreglementarea profesional Norma şi comentariile misiunilor


privind expertizele contabile cuprinde, al turi de normele de comportament
profesional (tratate în Capitolul 2 al prezentei lucr ri), şi:
a) Norme de lucru specifice misiunilor privind expertizele
contabile, care explicitează:
1) dispunerea expertizelor contabile judiciare şi numirea exper ilor
contabili;
2) contractarea şi programarea expertizelor contabile;
3) delegarea şi supravegherea lucr rilor privind expertizele
contabile;
4) documentarea lucr rilor privind expertizele contabile.
b) Norme de raport specifice expertizelor contabile, care
explicitează:
1) redactarea raportului de expertiz contabil şi
2) semnarea şi depunerea raportului de expertiz contabil .

Toate aceste aspecte explicitate de normele de lucru şi de raport privind


expertiza contabil reprezint o succesiune logic a etapelor de lucru în
demersul elabor rii expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. Aceste
norme le completeaz pe cele de comportament profesional sub aspect tehnic şi
profesional. De altfel, respectarea normelor tehnice şi profesionale sub
formularea profesionistul contabil trebuie să efectueze lucrările sale în
conformitate cu normele tehnice

8.3.2. Elaborarea Raportului de expertiz judiciar pentru TVA

8.4. Îndrumar pentru autoverificare


8.3.3. Elaborarea expertizei judiciare pentru TVA

Elaborarea Raportului de expertiz contabil judiciar potrivit Standardului 35.

RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL JUDICIAR PENTRU TVA

pentru impozitul pe salarii


63
Capitolul I INTRODUCERE
Paragraful (i)

Subsemnatul ___________________________ , expert contabil,


domiciliat în_____________________________ , posesor al carnetului
de expert contabil nr. _______________ înscris în Tabloul Corpului
Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din România (CECC AR)
în Sec iunea ____________Pozi ia ___________________________
(Dac sunt mai mul i exper i contabili acesta se repet pentru fiecare)
Paragraful (ii)
Am fost numit( i) prin _______________ din data de __________
expert( i) contabil(i) în dosarul nr. ___________ , p r ile implicate în
proces fiind:
3. ________________________
2. ___________________________
n. ___________________________
(Pentru fiecare parte implicat în proces se va men iona: denumirea,
domiciliul sau sediul social şi calitatea procesual )
Paraeraful (iii)
împrejur rile şi circumstan ele în care a luat naştere litigiul sunt:

Concepte şi termeni de re inut


- Impozit,
- Tax ;
- Expertiz judiciar ;
- Obiective ;
- R spunsuri la obiective;
- Obiec iuni;
- Concluzii.

Bibliografie obligatorie:

1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
2. Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 cu privire la auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de
modificare a unor acte normative, vine şi
modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați din România.
3. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
4. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte
normative
5. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007
6. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
7. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați

64
8. Legea 82/1991 legea contabilit ii
9. Norma profesional 35

65
Unitatea de înv are 9
Reglement rile procedurale.
Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile pentru impozitul microîntreprinderilor.

Cuprins:

9.1. Introducere
9.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat
9.3. Con inutul unit ii de înv are
9.3.1. Reglement rile procedurale au întâietate în fa a normelor profesionale.
9.3.2. Elaborarea expertizei contabile extrajudiciare privind impozitul microîntreprinderi
9.4. Îndrumar pentru autoverificare

9.1. Introducere

9.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are

Obiectivele unităţii de învăţare:

- Cunoaşterea rolului expertizelor contabile judiciare în materie de


impozite microîntreprinderi;
- Cunoaşterea rolului expertizelor contabile extrajudiciare în
materie de impozite microîntreprinderi;
- Cunoaşterea metodelor de lucru.

Competenţele unităţii de învăţare:

- Studen ii vor cunoaşte rolul şi expertizelor contabile judiciare în


materie de impozit pe microîntreprinderi;
- Studen ii vor cunoaşte rolul şi expertizelor contabile
extrajudiciare în materie de microîntreprinderi;
- Studen ii vor cunoaşte modul de elaborare al expertizelor
contabile judiciare în materie de microîntreprinderi;
- Studen ii vor cunoaşte modul de elaborare al expertizelor
contabile extrajudiciare în materie de microîntreprinderi;

Timpul alocat unit ii de înv are: 4 ore

9.3. Con inutul unit ii de înv are

66
9.3.1. Reglement rile procedurale au întâietate în fa a
normelor profesionale. Aceasta rezult din ierarhia consacrat a
textelor juridice: reglement rile procedurale (Codul de procedur civil
şi penal ) eman de la puterea legislativ (Parlament), iar normele
profesionale eman de la un organism de autoreglementare (Corpul
Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din România). Totuşi, un
aspect trebuie relevat, şi anume: normele profesionale sunt de factur mai
recent decât reglement rile procedurale, fapt care impune ca o
prevedere dm normele tehnice şi profesionale care nu contravine unei
prevederi procedurale, ci vine în completarea şi/sau actualizarea
spiritului acesteia s fie aplicat cu prioritate. De lege ferenda sus inem
necesitatea ca, în ipoteza revizuirii reglement rilor procedurale, s se
fac trimiteri explicite la normele tehnice şi profesionale emise de Corp.

Contactarea şi numirea experţilor contabili în dosarele civile. Art. 202


din Codul de procedur civil (C.p.c.) prevede c experţii se vor numi de
către instanţă, dacă părţile nu se învoiesc asupra numirii lor.
Încheierea de numire va statornici şi plata experţilor. Rezult c
procedura civil permite contactarea exper ilor contabili direct de c tre
p r i, care au dreptul s propun instan ei numirea lor. Cum, de regul ,
p r ile nu se învoiesc cu privire la numirea exper ilor contabili, instan ele
civile procedeaz la numirea exper ilor contabili recomanda i de acestea.
Indiferent dac p r ile din procesele civile cad sau nu la „învoial ”
asupra numelui expertului (exper ilor), numirea acestuia (acestora) se
face prin încheiere de şedin , care trebuie s cuprind cel pu in
urm toarele patru paragrafe:
(1) un paragraf din care s rezulte numele expertului contabil sau
exper ilor contabili numit( i) din oficiu şi/sau la cererea
p r ilor;
(2) un paragraf cu obiectivele (întreb rile) la care expertul sau
exper ii contabili trebuie s r spund ;
(3) un paragraf din care s rezulte termenul (data) la care trebuie
depus raportul de expertiz contabil ;
(4) onorariul (plata) statomicit( ) expertului contabil sau exper
ilor contabili, dup ce, de regul , instan a a consultat p r ile
asupra acestui aspect.
Dac vreunul dintre paragrafele (2), (3) sau (4) lipseşte din
încheierea de şedin , expertul contabil este îndrept it, iar
profesionalismul s u îl oblig s cear instan ei introducerea în
încheierea de şedin a paragrafelor lips .
Codul de procedur civil nu prevede în mod expres dac la
şedinţa în care are loc numirea expertului contabil sau exper ilor
contabili acesta(aceştia) trebuie sau nu s fie prezent( i). Pe cale implicit
îns , din art. 205, C.p.c., rezult c dispozi iile privitoare la citarea
martorilor sunt deopotriv aplicabile exper ilor. Apreciem c citarea şi
prezen a expertului contabil sau exper ilor contabili la şedinţa de
dezbateri în care urmeaz s fie numit( i) ar rezolva operativ mai multe

67
probleme, cum ar fi:
■ posibilitatea expertului contabil sau exper ilor contabili de a
aduce la cunoştin a instan ei eventualele st ri de
incompatibilit i şi/sau posibilit i de recuzare care îl(îi)
împiedic s accepte expertizele contabile solicitate;
■ inserarea în încheierea de şedin a paragrafelor minim
necesare;
■ posibilitatea expertului contabil sau exper ilor contabili de a
face observa ii cu privire la formularea obiectivelor
(întreb rilor) la care va(vor) trebui s r spund ;
■ posibilitatea expertului contabil sau exper ilor contabili de a
„negocia” cu instan a şi/sau cu p r ile termenul (data) la care
se angajeaz s depun raportul de expertiz contabil ;
(2) posibilitatea expertului contabil sau exper ilor contabili de a
„negocia” cu instan a şi/sau cu p r ile onorariul pe care îl
consider remuneratoriu pentru acceptarea expertizei
contabile

9.3.2. Elaborarea expertizei contabile extrajudiciare privind


impozitul microîntreprinderi

9.4. Îndrumar pentru autoverificare

Sinteza unit ii de înv are 5

9.3.3. Elaborarea expertizei judiciare pentru TVA

Elaborarea Raportului de expertiz contabil judiciar potrivit Standardului 35.

RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL JUDICIAR PENTRU TVA

pentru impozitul pe salarii

Capitolul I INTRODUCERE
Paragraful (i)

Subsemnatul ___________________________ , expert contabil,


domiciliat în_____________________________ , posesor al carnetului
de expert contabil nr. _______________ înscris în Tabloul Corpului
Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din România (CECC AR)
în Sec iunea ____________Pozi ia ___________________________
(Dac sunt mai mul i exper i contabili acesta se repet pentru fiecare)
Paragraful (ii)
Am fost numit( i) prin contractual încheiat din data de __________
68
expert( i) contabil(i), p r ile implicate fiind:
1. _________________________
2. ___________________________
n. ___________________________
(Pentru fiecare parte implicat în proces se va men iona: denumirea,
domiciliul sau sediul social şi calitatea procesual )
Paraeraful (iii)
împrejur rile şi circumstan ele în care a luat naştere litigiul sunt:

Concepte şi termeni de re inut


- Impozit,
- Tax ;
- Expertiz judiciar ;
- Obiective ;
- R spunsuri la obiective;
- Obiec iuni;
- Concluzii.

Bibliografie obligatorie:

1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
2. Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 cu privire la auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de
modificare a unor acte normative, vine şi
modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați din România.
3. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
4. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte
normative
5. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007
6. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
7. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
8. Legea 82/1991 legea contabilit ii
9. Norma profesional 35

69
Unitatea de înv are 10
Obiective, r spunsuri la obiective, obiec iuni.
Efectuarea şi elaborarea expertizei contabile pentru impozitul pe profit (1 şi 2).
Cuprins:

10.1. Introducere
10.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat
10.3. Con inutul unit ii de înv are:
10.3.1. Obiectivele, termenul şi plata expertului contabil
10.3.2. Efectuarea expertizei extracontabile pentru venituri
10.3.3. Efectuarea expertizei extracontabile pentru cheltuieli
10.3.4. Efectuarea expertizei contabile judiciare pentru impozitul pe profit
10.4. Îndrumar pentru autoverificare

10.1. Introducere

Obiectivele, termenul, r spunsurile la obiective, obiectiunile şi


plata expertului contabil fac obiectu teoretic al acestei unit i de înv are.
Aspectele de ordin practic le prezent m prin simulrea elabor rii
Rapoartelor de expertiz contabil pentru venituri, cheltuieli şi impozit
pe profit.

10.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are

Obiectivele unităţii de învăţare:

- Cunoaşterea rolului expertizelor contabile judiciare în materie de


venituri şi cheltuieli, impozit pe profit;
- Cunoaşterea rolului expertizelor contabile extrajudiciare în
materie de venituri şi cheltuieli, impozit pe profit;
- Cunoaşterea metodelor şi a thnicilor de lucru.

Competenţele unităţii de învăţare:

- Studen ii vor cunoaşte rolul expertizelor contabile judiciare în


materie de venituri şi cheltuieli, impozit pe profit;
- Studen ii vor cunoaşte rolul şi expertizelor contabile
extrajudiciare în materie venituri şi cheltuieli, impozit pe profit;
- Studen ii vor cunoaşte modul de elaborare al expertizelor
contabile judiciare în materie de venituri şi cheltuieli, impozit pe
profit;
- Studen ii vor cunoaşte modul de elaborare al expertizelor
contabile extrajudiciare în materie de impozit pe profit;

70
Timpul alocat unit ii de înv are: 4 ore

10.3. Con inutul unit ii de înv are

10.3.1. Obiectivele, termenul, r spunsurile la obiectve şi plata


expertului contabil
Potrivit Standardului professional 35, obiectivele, termenul,
r spunsurile la obiectve şi plata expertului contabil se concretizeaz în:
1. Obiectivele (întreb rile) la care trebuie s r spund expertul
contabil sau exper ii contabili numit( i) trebuie s fie concise, f r
echivoc şi f r a se solicita încadrarea legal a faptelor supuse judec ii.
Acest lucru este deopotriv valabil atât în cazul expertizelor dispuse în
dosarele civile, cât şi în cele penale.
2.Termenul (durata) de efectuare a expertizei şi fixarea datei
depunerii raportului de expertiz contabil judiciar . Organul
judiciar care dispune efectuarea expertizei contabile este obligat
s stabileasc prin încheiere de şedin (în cazul dosarelor civile)
şi prin ordonan (în cazul dosarelor penale) termenul (durata)
efectu rii expertizei contabile şi data depunerii raportului de
expertiz contabil . Principial, termenul (durata) efectu rii
expertizei contabile judiciare curge între data numirii
expertului( ilor) contabil(i) şi data fixat pentru depunerea
raportului de expertiz contabil la dosarul cauzei (organul
judiciar care a dispus-o).
Nu exist criterii riguroase pentru stabilirea termenului (duratei)
necesar(e) efectu rii expertizei contabile judiciare. Totuşi, orientativ,
unele aspecte pot fi avute în vedere, cum ar fi:
a) celeritatea solu ion rii dosarelor civile şi penale;
b) num rul şi complexitatea obiectivelor (întreb rilor) formulate
de c tre organul judiciar care a dispus expertiza contabil ;
c) perioada de timp în care s-au derulat evenimentele şi
tranzac iile contabilizate supuse expertiz rii.
Apreciem c termenul (durata) efectu rii expertizelor contabile
judiciare este obiect de negociere între organul judiciar care a dispus-o şi
expertul( ii) contabil(i) numit( i), şi c depinde de profesionalismul
acestora.
2. Plata exper ilor contabili trebuie s fie remuneratorie.
Organul judiciar care dispune efectuarea unei expertize contabile şi care
numeşte expertul( ii) contabil(i) trebuie s stabileasc şi plata acestuia
(acestora). Sediul general al materiei este art. 202 din Codul de procedur
71
civil (C.p.c.), care precizeaz c încheierea de numire va statornici şi
plata exper ilor. Reglement rile procedurale (civile şi penale) nu fac îns
referiri la modul de statornicire a pl ii exper ilor contabili. Acest gol
este umplut de c tre autoreglement rile Corpului, care a elaborat
Regulamentul privind disciplina onorariilor, indem niza iilor şi criteriile
pentru restituirea cheltuielilor pentru presta iile profesionale ale
exper ilor contabili şi contabililor autoriza i, şi aprobarea Tarifului
profesional, care a fost aprobat prin Hot rârea Conferin ei Na ionale nr.
01/49 din 31 martie 2001 (publicat de Editura CECCAR, Bucureşti,
2004). Potrivit art. 2 din acest Tarif profesional, pentru activitatea
desf şurat în beneficiul unui client, profesionistului contabil i se cuvin
compensa ii pentru:
a) restituirea cheltuielilor de c l torie şi sejur;
b) indemniza ii;
c) onorarii.
Compensa iile pentru restituirea cheltuielilor şi pentru
indemniza ii sunt cumulabile în fiecare caz, dac nu se prevede altfel prin
prezentul Tarif profesional.
3.Inadverten e reglementare privind stabilirea şi decontarea
onorariilor exper ilor contabili. Din cuprinsul art. 25 din Tariful
profesional rezult cu claritate c onorariile pentru expertize
contabile, inclusiv pentru expertizele contabile judiciare, se
stabilesc potrivit respectivului Tarif. Totuşi, exper ii contabili
întâmpin greut i în utilizarea Tarifului profesional în
raporturile lor cu Birourile locale pentru expertize judiciare
tehnice şi contabile.

Aspectele de ordin practic se concretizeaz în simul ri şi cazuri


practice de expertize contabilepentru :
10.3.2. Efectuarea expertizei extracontabile pentru venituri
10.3.3. Efectuarea expertizei extracontabile pentru cheltuieli
10.3.4. Efectuarea expertizei contabile judiciare pentru
impozitul pe profit

10.4. Îndrumar pentru autoverificare

Sinteza unit ii de înv are 5

10.3.3. Elaborarea expertizei judiciare pentru TVA

Elaborarea Raportului de expertiz contabil judiciar potrivit Standardului 35.

72
RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL JUDICIAR
pentru impozitul pe profit

Capitolul I. INTRODUCERE
Paragraful (i)

Subsemnatul ___________________________ , expert contabil,


domiciliat în_____________________________ , posesor al carnetului
de expert contabil nr. _______________ înscris în Tabloul Corpului
Exper ilor Contabili şi Contabililor Autoriza i din România (CECC AR)
în Sec iunea ____________Pozi ia ___________________________
(Dac sunt mai mul i exper i contabili acesta se repet pentru fiecare)
Paragraful (ii)
Am fost numit( i) prin contractul încheiat din data de ___________
expert( i) contabil(i), p r ile implicate fiind:
3. _________________________
2. ___________________________
n. ___________________________
(Pentru fiecare parte implicat în proces se va men iona: denumirea,
domiciliul sau sediul social şi calitatea procesual )
Paragraful (iii)
împrejur rile şi circumstan ele în care a luat naştere litigiul sunt:

Concepte şi termeni de re inut


- Impozit,
- Tax ;
- Expertiz judiciar ;
- Obiective ;
- R spunsuri la obiective;
- Obiec iuni;
- Concluzii.

Bibliografie obligatorie:

1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
2. Legea nr. 162/2017, publicat Monitorul Oficial nr. 548 din 12 iulie 2017 cu privire la auditul
statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de
modificare a unor acte normative, vine şi
modific și completeaz OG nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz contabil și a
contabililor autorizați din România.
3. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
4. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte
normative
5. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007
6. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
7. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
73
8. Legea 82/1991 legea contabilit ii
9. Norma profesional 35

74
Tem de control – Modulul III

Întocmirea raportului de expertiz tehnic judiciar pentru impozit pe profit. (2 ore)

Bibliografie obligatorie:
1. îrlea Mariana Rodica, (2017), „Expertiz contabil şi consultan fiscal ”, Suport de
curs litografiat IFR, UCDC - Cluj Napoca;
2. Lege nr. 149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012 pentru
modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea altor acte
normative
3. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan fiscal
din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;
4. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
5. Legea 82/1991 legea contabilit ii
6. Standardul profesional 35

75
Unitatea de înv are 11
Cdrul legal de reglementare a consultan ei fiscale. Sfera de cuprindere
a serviciilor de consultan fiscal .

Cuprins:

11.1 Introducere
11.2 Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are – timp alocat
11.3 Con inutul unit ii de înv are
11.3.1. Reglement ri legale privind activitatea de consultan fiscal
11.3.2. Exercitarea in Romania a profesiei de consultant fiscal
11.3.2. Servicii de consultant fiscal
11.4. Îndrumar pentru autoverificare

11.1. Introducere
Cadrul legal prezint uneori schimb ri rapide şi majore, utilizeaz
concepte şi terminologie care sunt mai greu de în eles pentru persoane care
nu sunt instruite în domeniu. Astfel c rolul consultan ei fiscale const în
elucidarea aspectelor fiscale, al legisla iei fiscale specifice prin
profesioniştii consultan i fiscali care pun la dispozitia persoanelor
interesate denumite clien i, persoane fizice sau persoane juridice, expertiza
şi experien a lor privind impozitele şi taxele.

11.2. Obiectivele şi competen ele unit ii de înv are

Obiectivele unităţii de învăţare:

- Cunoaşterea con inutului şi particularit ile eficien ei în turism;


- Cunoaşterea indicatorilor de m surare a eficien ei economice
(generali şi pe tipuri de activit i-cazare, alimenta ie public ,
transporturi);
- Însuşirea cunoştin elor necesare privind c ile/modalit ile de
creşterea a eficien ei economice a unit ilor turistice;
- Cunoaşterea conceptului de eficien social şi a indicatorilor de
comensurare a acesteia în turism.

Competenţele unităţii de învăţare:


– Studen ii vor cunoaşte conceptele de eficien economic şi
eficien social în turism;
– Studen ii vor cunoaşte indicatorii specifici eficien ei activit ii
turistice şi vor fi capabili s -i foloseasc în analiza în dinamic ,
structur , comparativ etc.;
– Studen ii vor fi capacita i s identifice c ile de creştere a
eficien ei economice pentru fiecare component a activit ii
turistice (transport, cazare, alimenta ie public , agrement,

76
tratament etc.);
– Studen ii vor putea rezolva probleme prin utilizarea formulelor
de prezentare a con inutului indicatorilor specifici.

Timpul alocat unit ii de înv are: 4 ore

11.3. Con inutul unit ii de înv are

11.3.1. Reglement ri legale privind activitatea de


consultan fiscal
1. Legea 197 privind aprobarea Ordonanței de urgenț a
Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte
normative și alte m suri fiscal-bugetare, publicat în MO, Partea I
nr.529/2015

2. Hot rârea nr.6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de


organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali - text
actualizat cu modific rile ulterioare

3. Ordonan a nr.71/2001 - privind organizarea şi exercitarea


activit ii de consultan fiscal - text actualizat cu modificarile şi
complet rile ulterioare

4. Legea 149/30.04.2013 publicat în MO, Partea I


nr.257/09.05.2013

5. O.U.G. nr. 12 / 2013 pentru reglementarea unor m suri


financiar-fiscale și prorogarea unor termene, publicat în M.O. nr.
127/2013

6. Hotararea nr. 15/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale


privind modificarea st rii consultantului fiscal, suspendarea,
încetarea și redobândirea calit ții de membru al Camerei
Consultanților Fiscali , publicata in MO nr. 894/2012

7. Legea 352 din 3 dec 2007 privind aprobarea OUG 53/2007


pentru modificarea şi completarea OG 71/2001 privind organizarea
şi exercitarea activit ii de consultan fiscal

8. Decizia 916 din 18 oct. 2007 - referitoare la excep ia de


neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. 26 din OG 71/2001 privind
organizarea şi exercitarea activit ii de consultan fiscal şi art. 4
din HG 1052/2006

9. Ordonan a de urgen nr.53/2007 - pentru modificarea şi

77
completarea Ordonan ei Guvernului nr.71/2001 privind organizarea
şi exercitarea activit ii de consultan fiscal

10. Legea nr.198/2002 - pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului


nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de
consultan fiscal

11.3.2. Exercitarea in Romania a profesiei de consultant fiscal

Art. 211. - (1) Dispozitiile prezentului capitol se aplica consultantilor


fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele
membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau
Confederatiei Elvetiei care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei in
una dintre urmatoarele forme:

a) in mod independent sau in asociere;

b) consultanti fiscali salariati in Romania;

c) prin prestarea de servicii, in conditiile art. 219.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor statelor membre ale


Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei
Elvetiei, in situatia in care acestia sunt titulari ai unui titlu de calificare
obtinut pe teritoriul unui stat tert, daca au o experienta profesionala in
domeniul consultantei fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde
au obtinut recunoasterea calificarilor profesionale si doresc sa desfasoare
activitatea de consultant fiscal in Romania in forma prevazuta la alin. (1)
lit. a).

(3) Solicitantii informeaza Camera cu privire la forma juridica de


exercitare a profesiei. Odata cu recunoasterea titlurilor de calificare,
acestia se inscriu in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de
consultanta fiscala la sectiunea corespunzatoare.8

. 11.3.3. Servicii de consultant fiscal

a) acordarea de asisten şi prestarea de servicii profesionale în


domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale
extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oric ror altor
persoane sau entit i interesate;

Litera a) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonan de urgen


nr. 8/2014 începând cu 19.07.2015.

8
Ordonanta nr. 71/2001, din 30/08/2001,Versiune actualizata la data de 19/07/2015

78
b) prestarea de servicii şi asisten de specialitate pentru întocmirea
declara iilor fiscale;

Litera b) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonan de urgen


nr. 8/2014 începând cu 19.07.2015.

c) certificarea declara iilor fiscale, în condi iile legii;

d) asisten şi servicii pe probleme de procedur fiscal ;

e) asisten privind întocmirea documenta iei pentru exercitarea


c ilor de atac împotriva titlurilor de crean şi a altor acte
administrative fiscale;

f) asisten şi reprezentare în fa a organelor fiscale, inclusiv


acordarea de asisten de specialitate pe parcursul derul rii
inspec iei fiscale;

g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor


judec toreşti sau de cercetare penal . În acest caz, art. 42 din
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil , republicat ,
se aplic în mod corespunz tor. Expertizele fiscale judiciare se
realizeaz numai de consultan ii fiscali activi înscrişi în eviden ele
Ministerului Justi iei - Serviciul profesii juridice conexe;

Litera g) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonan de urgen


nr. 8/2014 începând cu 19.07.2015.

h) Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 197/2015 începând cu


19.07.2015.

i) asisten privind crean ele bugetului general consolidat, cu


respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) asisten fiscal în cauzele aflate pe rolul unei autorit i


jurisdic ionale.

(2) Exercitarea activit ilor prev zute la alin. (1) lit. c) se face
potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei
Consultan ilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finan elor Publice.

(3) Pentru exercitarea activit ii de consultan fiscal este


obligatorie asigurarea pentru r spunderea profesional .

11.4. Îndrumar pentru autoverificare


79
Sinteza unit ii de înv are 11

Serviciile de consultan fiscal se concretizeaz în:

a) acordarea de asisten şi prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv


realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oric ror altor
persoane sau entit i interesate;
Litera a) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 8/2014 începând cu
19.07.2015.

b) prestarea de servicii şi asisten de specialitate pentru întocmirea declara iilor fiscale;

Litera b) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 8/2014 începând cu
19.07.2015.

c) certificarea declara iilor fiscale, în condi iile legii;

d) asisten şi servicii pe probleme de procedur fiscal ;

e) asisten privind întocmirea documenta iei pentru exercitarea c ilor de atac împotriva
titlurilor de crean şi a altor acte administrative fiscale;

f) asisten şi reprezentare în fa a organelor fiscale, inclusiv acordarea de asisten de


specialitate pe parcursul derul rii inspec iei fiscale;

g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judec toreşti sau de


cercetare penal . În acest caz, art. 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur
civil , republicat , se aplic în mod corespunz tor. Expertizele fiscale judiciare se realizeaz
numai de consultan ii fiscali activi înscrişi în eviden ele Ministerului Justi iei - Serviciul
profesii juridice conexe;

Litera g) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonan de urgen nr. 8/2014 începând cu
19.07.2015.

h) Abrogat prin punctul 2. din Lege nr. 197/2015 începând cu 19.07.2015.

i) asisten privind crean ele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale
în vigoare;

j) asisten fiscal în cauzele aflate pe rolul unei autorit i jurisdic ionale.

(2) Exercitarea activit ilor prev zute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de
Consiliul superior al Camerei Consultan ilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finan elor
Publice.

(3) Pentru exercitarea activit ii de consultan fiscal este obligatorie asigurarea pentru
r spunderea profesional .

80
Concepte şi termeni de re inut
 Consultant;
 Consultant fiscal;
 Caonsultan fiscal ;
 Servicii de consultan fiscal .

Întreb ri de control şi teme de dezbatere

1. Defini i consultanta fiscal


2. Prezenta i serviciile consultantei fiscale

Bibliografie obligatorie:

1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,


Cluj-Napoca;
2. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
3. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012

81
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organi-
zarea activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea
altor acte normative
4. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;
5. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
6. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
7. Legea 82/1991 legea contabilit ii.
8. Legea 197 privind aprobarea Ordonanței de urgenț a Guvernului nr. 8/2014 pentru
modificarea și completarea unor acte normative și alte m suri fiscal-bugetare, publicat
în MO, Partea I nr.529/2015

9. Hot rârea nr.6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al


Camerei Consultanților Fiscali - text actualizat cu modific rile ulterioare

10. Ordonan a nr.71/2001 - privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan


fiscal - text actualizat cu modificarile şi complet rile ulterioare

11. Legea 149/30.04.2013 publicat în MO, Partea I nr.257/09.05.2013

12. O.U.G. nr. 12 / 2013 pentru reglementarea unor m suri financiar-fiscale și prorogarea
unor termene, publicat în M.O. nr. 127/2013

13. Hotararea nr. 15/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea st rii
consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calit ții de membru al
Camerei Consultanților Fiscali , publicata in MO nr. 894/2012

14. Legea 352 din 3 dec 2007 privind aprobarea OUG 53/2007 pentru modificarea şi
completarea OG 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal

15. Decizia 916 din 18 oct. 2007 - referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a
dispozi iilor art. 26 din OG 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de
consultan fiscal şi art. 4 din HG 1052/2006

16. Ordonan a de urgen nr.53/2007 - pentru modificarea şi completarea Ordonan ei


Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan fiscal

17. Legea nr.198/2002 - pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.71/2001 privind


organizarea şi exercitarea activit ii de consultan fiscal

82
R SPUNSURI LA TESTELE DE EVALUARE/AUTOEVALUARE

Unitatea de înv are 1: 1c; 2d; 3a; 4d; 5b.


Unitatea de înv are 2: 1d; 2a; 3a; 4c; 5b.
Unitatea de înv are 3: 1d; 2a; 3d; 4d; 5a.

Unitatea de înv are 4: 1d; 2a; 3c; 4d; 5b.


Unitatea de înv are 5: 1d; 2b; 3c; 4a; 5a.

83
1. îrlea, M.,R., (2017), „Expertiză şi consultanţă fiscală”-Manual de studiu individual,
Cluj-Napoca;
2. OG nr. 65/1994, publicat în Monitorul Oficial.
3. Lege nr.149/2013 – privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 23/2012
pentru modificarea şi completarea Ordonan ei Guvernului nr. 65/1994 privind organi-
zarea activit ii de expertiz contabil şi a contabililor autoriza i şi pentru modificarea
altor acte normative
4. Ordonan de urgen nr. 53/2007 – pentru modificarea şi completarea Ordonan ei
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal din 20 iunie 2007, M. Of. 429/2007;
5. Legea 571 /2007 privind Codul Fiscal cu modific rile şi complet rile ulterioare la zi
6. Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activit ții de expertiz
contabil și a contabililor autorizați
7. Legea 82/1991 legea contabilit ii.
8. Legea 197 privind aprobarea Ordonanței de urgenț a Guvernului nr. 8/2014 pentru
modificarea și completarea unor acte normative și alte m suri fiscal-bugetare, publicat
în MO, Partea I nr.529/2015

9. Hot rârea nr.6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al


Camerei Consultanților Fiscali - text actualizat cu modific rile ulterioare

10. Ordonan a nr.71/2001 - privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan


fiscal - text actualizat cu modificarile şi complet rile ulterioare

11. Legea 149/30.04.2013 publicat în MO, Partea I nr.257/09.05.2013

12. O.U.G. nr. 12 / 2013 pentru reglementarea unor m suri financiar-fiscale și prorogarea
unor termene, publicat în M.O. nr. 127/2013

13. Hotararea nr. 15/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea st rii
consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calit ții de membru al
Camerei Consultanților Fiscali , publicata in MO nr. 894/2012

14. Legea 352 din 3 dec 2007 privind aprobarea OUG 53/2007 pentru modificarea şi
completarea OG 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan
fiscal

15. Decizia 916 din 18 oct. 2007 - referitoare la excep ia de neconstitu ionalitate a
dispozi iilor art. 26 din OG 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de
consultan fiscal şi art. 4 din HG 1052/2006

16. Ordonan a de urgen nr.53/2007 - pentru modificarea şi completarea Ordonan ei


Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activit ii de consultan fiscal

17. Legea nr.198/2002 - pentru aprobarea Ordonan ei Guvernului nr.71/2001 privind


organizarea şi exercitarea activit ii de consultan fiscal .

84
85

S-ar putea să vă placă și