Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII

MOLDOVA

Direcţia de Învăţămînt Cimişlia

PROGRAMUL DE ACTIVITATE

in viitoarea funcţie de director


al grădiniţei de copii ,,Romaniţa”
satul Sagaidac pe 5 ani

a elaborat:
Efrosinia Lungu
Grădiniţa ,,Romaniţa”
satul Sagaidac

2016
CUPRINS

I.
Prezentarea unităţii de învăţămînt.
II.
Analiza SWOT.
III.
Viziunea managerială
IV..
Priorităţi
V.
.Planificarea operaţională.
VI.
Plan de acţiune administrativă.
A fi împreună este un început.
A rămîne împreună este un progres.
A munci împreună înseamnă SUCCES.

Actorii sociali implicaţi în proiectul de dezvoltare:


-Cadrele didactice ale instituţiei, personalul non didactic şi
de profil
-Părinţii
-A.P.L.
-Centru de Sănătate Publică
-Şcoala
-Biblioteca
-Biserica
-Agenţi economici
-Instituţii non guvernamentale

DEVIZA,,Investind în educaţie, investeşti în viitor”

MISIA GRĂDINIŢEI

1.Formarea personalităţii în creştere.


2.Recunoaşterea fiecărui copil ca personalitate unică.
3.Respectarea dreptului copiilor.
4.Respectarea alternantelor optimale de dezvoltare,într-un
corp sănătos o minte sănătoasă..
5.Securitatea vieţii şi sănătăţii copiiilor.
6.Promovarea unui parteneriat de decizie şi acţiune cu
copiii,familia,cadru didactic .
7.Crearea unui climat stimulativ şi creativ de muncă.
I.Prezentarea unităţii de învăţămînt

Grădiniţa activează din anul 1978,clădirea este adoptată din


fosta clădire a şcolii medii din sat.Codiţiile instituţiei sunt
adoptate pentru 100 de locuri,sala de grupă este destinată
şi pentru dormitor.Satul Sagaidac este populat de
moldoveni,alte etnii nu sunt în sat.Limba de instruire este
limba de stat.În prezent activează 4 grupe:o grupă mică,una
medie,una mare şi una pregătitoare,în total 77 copii.
În instituţie activează 8 cadre didactice dintre care 5 cadre
cu studii medii speciale,2 cadre cu studii superioare,1 cu
studii medii, 5 cadre didactice deţin gradul didactic doi.
Instituţia activează în regim de 5 zile,cîte 10,30 ore.
Alimentaţiea copiilor este de trei ori în zi.Instituţia este
alimentată cu apă potabilă la robinet,apă caldă , canalizare
autonomă,sistemul de încălzire este asigurat prin sobe.
Din mijloace tehnice instituţia dispune de televizor
color,clapă muzicală,calculator cu imprimantă,maşină
automat de spălat, care au fost procurate din surse
bugetare.Grădiniţa dispune de un teren de joacă pentru
copii,care necesită amenajat cu utilaj şi inventar.
Grădiniţa are nevoie de o reparaţie capitală a acoperişului,
podelilor,construirea unor anexe sanitare.
Pentru funcţionarea eficientă a instituţiei preşcolare este
nevoie de mijloace tehnice modernizate.
Ai ai avea drept actori sociali ai instituţiei pe activul
părintesc,APL,sponsori, instituţii nonguvernamentale.
Analiza SWOT

Puncte tari:
Respectarea curriculumui educaţional şi planului
cadru de învîţîmănt.
Personalul didactic calificat.
Cadrele didactice deţin grade didactice II
Participarea cadrelor didactice la cursuri de
perfecţionare profisională şi în proiecte
educaţionale
Puncte slabe:
Lipsa unui metodist.
Plecarea părinţilor peste hotare,copiii fiind
lăsaţi în grija tutorilor,care slab se implică
în procesul educaţional.
Dependenţa financiară a grădiniţei de A.P.L.
Lipsa unei săli de muzică, cultură fizică,
dormitoare.
Opurtunităţi:
Parteneriatul cu unităţile şcolare şi instituţiile de
cultură din localitate.
Posibilitatea obţinerii unor servicii şi facilităţi din
proiecte şi programe de finanţare extrabugetare.
Implimentarea proiectelor mici.

Riscuri:
Migraţia populaţiei
Insuficienţa implicării familiei în educaţia
copiilor.
Lipsa fondurilor financiare , de sponsori.
Viziunea managerială

Instituţiea preşcolară oferă fiecărui copil o dezvoltare liberă,


armonioasă şi integrală.La grădiniţă copiii vor achiziţona
cunoştinţe,capacităţi,aptitudini, necesare activităţii în şcoală,
ulterior şi în societate, pentru un comportament civilizat şi
tolerant. Asigură cooperarea şi implicarea copilului în
acţiunele comunităţii.
Asigurarea copiilor cu o îngrijire şi o educaţie de calitate,
care să îndeplinească aşteptările benifeciarilor, conform
standartelor de calitate.
Scopul delurării procesului educaţional este dezvoltarea
optimă a personalităţii, orientat spre formarea
comportamentelor principale ale preşcolarului: socio-
afectiv,cognitiv - verbal şi motor
Să implicăm familia şi comunitataea/, ca resursă şi sprijin
permanent în dezvoltarea şi educarea copiilor.
Amenajarea unui mediu de învăţare confortabil, stimulativ,
securizant, creativ, oferindu-i copilului să aleagă, să decidă.
Perfecţionarea permanentă activităţii de dirijare pe baza
principiului democratic, ţinînd cont de noile tehnologii
educaţionale.
Vom dezvolta încrederea copilului faţă de lumea
înconjurătoare şi simţul bucuriei de viaţă.

Prorităţi

Formarea cadrelor didactice pentru aplicarea unor strategii


şi tehnici interactive,de grup,individuale.
Realizarea unor proiecte ,programe educaţionale specifice,
care au ca scop educaţia incluzivă.
Diversitatea strategiilor de predare- învăţare şi
individualizarea instruirii..
Planificarea instruirii în corespundere cu particularităţile de
vărstă a copiilor, a standartelor de învăţare şi dezvoltare.
Dezvoltarea unor parteneriate locale.
Obţinerea unor surse noi de finanţare, extrabugetare.
Implicarea părinţilor şi A.P.L. în proiectul de dezvoltare a
grădiniţei. Colaborarea cu instituţii de cultură, mass-
media,gimnaziu.

Plan operaţional de dezvoltare a bazei materiale a


instituţiei.

Schimbarea inventarului de pe terenul de joacă, repararea


pavilioanelor.
Alocarea finanţelor din fodul mijloacelor APL.
termin de realizare, 2016-2017

Finisarea reparaţiei capitale a atelierului şcolii care este


distribuit pentru două grupe de copii ,sală muzicală şi
sportivă
Alocarea finanţelor din proectul finanţat de Banca
Mondială , APL.
temen de realizare 2016-2017

Repararea capitală a încăperilor din două grupe.


Alocarea finanţelor din proiecte
termen de realizare 2017-2019

Amenajarea unui ungeraş al naturii comun în interiorul


instituţiei şi dotarea cu tot necesarul.

Forţele proprii şi susţinerea corpului didactic.


termen de realizare octombrie - noiembrie 2016

Plan operaţional
1.Realizarea procesului educaţional integrat în contextul
Curricumului educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi
preşcolară(1-7 ani) în Republica Moldova.
Obiectivele preconizate Orizont Responsabil
de timp
1.Parcurgerea curriculumui 2016- Director
cu accent pe educaţie de calitate 2020 cadru
didactic
2.Implimentarea directivelor stipulate 2016 Director
în Codul Educaţiei,Standartele de -2020 Cadru
învăţare şi dezvoltare pentru copilul didactic
de la naştere pînă la 7 ani, Ghidul
cadrelor didactice pentru educaţie
timpurie şi preşcolară, Standartele
profisionale naţionale pentru cadrele
didactice
3.Modernizarea activităţii instituţiei 2016- Director
În raport cu noile educaţii 2020

2.Dezvoltarea manegmentului grupei prin implimentarea


strategiilor activ-participative, astfel încît activitatea să fie
centrată pe copil şi să răspundă necesităţilor actuale şi
succesului şcolar.
Obiectivele preconizate Orizont Responsabil
de timp
1.Planificarea educaţională să se 2016- Cadul
relizeze şinînd cont de vărsta 2020 didactic
copiilor şi de evaluarea preductivă Directorul
2.Implimentarea metodelor active şi 2016-
de grup în organizarea activităţilor 2020
integrate cu copii.
3.Organizarea lucrului cu grupuri 2016-
mici pînă la individualizare 2020
respectînd ritmul propriu al fiecărui
copil.
4..Amenajarea mediului educativ al 1016-
grupei conform nevoilor şi 2020
cerinţelor de învăţare a copiilor
5. implimentarea cunoştinţelor 2016-
dobîndite prin cursuri de formare 2020
continuă.

Plan de acţiune administrativă


-Politica educaţională a grădiniţei:la bază vor sta principiile
educaţiei şi învăţămîntului.
-Amenajarea spaţiului educativ:mediu confortabil,creativ,
stimulativ.
-Folosirea raţională a resurselor financiare bugetare.
-Identificarea unor surse noi de finanţare extrabugetare.
-Un parteneriat durabil şi eficient dintre familie şi
grădiniţă,APL,D.G.Î.

S-ar putea să vă placă și