Sunteți pe pagina 1din 15

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă

Ghidul beneficiarului POCA - versiunea iulie 2018


Anexa 3 – Model buget, realocări bugetare- pentru proiectele depuse în
format letric care nu au fost introduse în MySMIS 2014 până la data
depunerii notei explicative la AMPOCA

DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE REZULTATE ȘI ACTIVITĂȚI

Creştere/
Cod Buget total inițial descreştere Cod Buget total conform notificării…/act adițional….
Nr. categorie datorată categorie
Rezultat Descrierea activității
crt. de notificării../a de
cheltuieli ctului cheltuieli
adiţional ….. Valoare
Unitatea de Număr de Valoare totală Valoare totală Unitatea de Număr de Valoare totală
TVA totală TVA
măsură unităţi fară TVA eligibilă măsură unităţi eligibilă
fară TVA
0 1 2 3 4 5 6 7 8=6+7* sau 10 11 12 13 14 15=13+14* sau 15 =
8=6** 9 13**

TOTAL Management de proiect

2
Rezultat 1

TOTAL Rezultat 1 - - - - - - - - - -
…….
3

TOTAL Rezultat 2
………
4
TOTAL Rezultat n
…………

A.TOTAL Buget
- - - - - - - - - -
B.Cheltuieli neeligibile

Valoare Valoare totală


Nr.
Denumire cheltuiala totală (fara Valoare TVA chelt
ctr.
TVA) neeligibile
0 1 2 3 4=2+3***

B. Cheltuieli neeligibile
2 0.48 2.48

C.TVA deductibilă neeligibilă 0 0

Total cheltuieli neeligibile( B+C) 2 0.48 2.48

Valoare
Denumire cheltuiala totală (fara Valoare TVA
TVA)

D. Valoare totală proiect

TOTAL PROIECT (Total A + total B) 2 0.48

TOTAL PROIECT cu TVA 2.48

Cheltuieli de personal pentru Valoare


% echipa de management a totală (fara
Din care, proiectului TVA)

Valoare
% Cheltuieli generale de totală (fara Valoare
administraţie TVA) TVA

Valoare
% totală (fara Valoare
Cheltuieli de tip FEDR TVA) TVA

NOTĂ:
1 Pentru categoriile de cheltuieli la care au fost stabilite limite, se va respecta procentul maxim stabilit în Ghidul solicitantului
2 Cota de TVA aplicată pentru ficare categorie de cheltuieli va respecta procentul prevăzut în Codul Fiscal
3. Valorile se vor completa cu 2 zecimale.
Valoarea eligibilă a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile și cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată
* nedeductibilă, potrivit legii, și nerecuperabilă
** Valoarea eligibilă a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile făra taxa pe valoarea adăugată în cazul în care aceasta este deductibilă și recuperabilă
*** Pentru toate cazurile în care TVA este nedeductibilă valoarea din celula E41 va fi 0, în cazul în care TVA este deductibilă,valoarea din celula F41va fi egală cu valoarea din celula H 33.
2 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE REZULTATE ȘI ACTIVITĂȚI -LIDER

Creştere/
Buget inițial Buget conform notificării…/act adițional….
Cod descreştere Cod
Nr. categorie datorată categorie
Rezultat Descrierea activității
crt. de notificării../act de
cheltuieli ului adiţional cheltuieli
Valoare ….. Valoare
Unitatea de Număr de Valoare totală Unitatea de Număr de Valoare totală
totală TVA totală TVA
măsură unităţi eligibilă măsură unităţi eligibilă
fară TVA fară TVA
0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15=13+14* sau 15
8=6+7* sau 8=6** 9 = 13**

TOTAL Management de proiect

2
Rezultat 1

TOTAL Rezultat 1 - - - - - - - - - -
…….
3

TOTAL Rezultat 2
………
4
TOTAL Rezultat n
…………

A.TOTAL Buget
- - - - - - - - - -

B.Cheltuieli neeligibile
Valoare Valoare
Nr.
Denumire cheltuiala totală (fara Valoare TVA totală chelt
ctr.
TVA) neeligibile
0 1 2 3 4=2+3***

B. Cheltuieli neeligibile
2 0.48 2.48

C.TVA deductibilă neeligibilă 0 0

Total cheltuieli neeligibile( B+C) 2 0.48 2.48

Valoare
Denumire cheltuiala totală (fara Valoare TVA
TVA)

D. Valoare totală proiect

TOTAL PROIECT (Total A + total B) 2 0.48

TOTAL PROIECT cu TVA 2.48

Cheltuieli de personal pentru Valoare


% echipa de management a totală (fara
Din care, proiectului TVA)

Valoare
% Cheltuieli generale de totală (fara
administraţie TVA) Valoare TVA

Valoare
% totală (fara
Cheltuieli de tip FEDR TVA) Valoare TVA

NOTĂ:
1 Pentru categoriile de cheltuieli la care au fost stabilite limite, se va respecta procentul maxim stabilit în Ghidul solicitantului
2 Cota de TVA aplicată pentru ficare categorie de cheltuieli va respecta procentul prevăzut în Codul Fiscal
3. Valorile se vor
Valoarea completa
eligibilă cu 2 zecimale.
a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile și cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă,
* potrivit legii, și nerecuperabilă
** Valoarea eligibilă a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile făra taxa pe valoarea adăugată în cazul în care aceasta este deductibilă și recuperabilă
*** Pentru toate cazurile în care TVA este nedeductibilă valoarea din celula E41 va fi 0, în cazul în care TVA este deductibilă,valoarea din celula F41va fi egală cu valoarea din celula H 33.
2.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE REZULTATE ȘI ACTIVITĂȚI - PARTENER 1

Buget inițial Creştere/ Buget conform notificării…/act adițional….


Cod Cod
descreştere
Nr. categorie categorie
Rezultat Descrierea activității datorată
crt. de de
notificării../actu
cheltuieli cheltuieli
lui adiţional …..
Valoare Număr Valoare
Unitatea de Număr de Valoare totală Unitatea de Valoare totală
totală TVA de totală TVA
măsură unităţi eligibilă măsură eligibilă
fară TVA unităţi fară TVA
0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15=13+14* sau 15 =
8=6+7* sau 8=6** 9 13**

TOTAL Management de proiect

2
Rezultat 1

TOTAL Rezultat 1 - - - - - - - - - -
…….
3

TOTAL Rezultat 2
………
4
TOTAL Rezultat n
…………

A.TOTAL Buget
- - - - - - - - - -

B.Cheltuieli neeligibile
Valoare Valoare
Nr.
Denumire cheltuiala totală (fara Valoare TVA totală chelt
ctr.
TVA) neeligibile
0 1 2 3 4=2+3***

B. Cheltuieli neeligibile
2 0.48 2.48

C.TVA deductibilă neeligibilă 0 0

Total cheltuieli neeligibile( B+C) 2 0.48 2.48

Valoare
Denumire cheltuiala totală (fara Valoare TVA
TVA)

D. Valoare totală proiect

TOTAL PROIECT (Total A + total B) 2 0.48

TOTAL PROIECT cu TVA 2.48

% Cheltuieli de personal Valoare


pentru echipa de totală (fara
Din care, management a proiectului TVA)

Valoare
% Cheltuieli generale de totală (fara Valoare
administraţie TVA) TVA

Valoare
% totală (fara Valoare
Cheltuieli de tip FEDR TVA) TVA

NOTĂ:
1 Pentru categoriile de cheltuieli la care au fost stabilite limite, se va respecta procentul maxim stabilit în Ghidul solicitantului
2 Cota de TVA aplicată pentru ficare categorie de cheltuieli va respecta procentul prevăzut în Codul Fiscal
3. Valorile se vor
Valoarea completa
eligibilă cu 2 zecimale.
a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile și cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată
* nedeductibilă, potrivit legii, și nerecuperabilă
** Valoarea eligibilă a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile făra taxa pe valoarea adăugată în cazul în care aceasta este deductibilă și recuperabilă
*** Pentru toate cazurile în care TVA este nedeductibilă valoarea din celula E41 va fi 0, în cazul în care TVA este deductibilă,valoarea din celula F41va fi egală cu valoarea din celula H 33.
3 BUGET SINTETIC

Cod BUGET TOTAL CONFORM


BUGET TOTAL INIȚIAL Creştere/
categ. NOTIFICARE…./ACT ADIȚIONAL….
descreştere
de Denumire cheltuiala datorată
cheltu notificării../act Valoare totală
ieli Valoare totală Valoare totală Valoare totală
TVA ului adiţional TVA
fară TVA eligibilă fară TVA eligibilă
…..

4=2+3* sau 8=6+7* sau


1 2 3 5 6 7
4=2** 8=6**

A. Cheltuieli eligibile
1 Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză

Onorarii (pentru persoana fizică autorizată/neautorizată)/Cheltuieli


2 salarizare/Venituri asimilate salariilor pentru experții proprii și/sau
cooptați

3
Cheltuieli de personal pentru echipa de management a proiectului

4
Cheltuieli cu deplasarea

5
Cheltuieli pentru închirieri, leasing şi asigurări aferente

6
Cheltuieli de tip FEDR

7
Cheltuieli generale de administraţie

8 Alte cheltuieli necesare implementării proiectului

9 Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru


activităţi de conştientizare

10
Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente
Total A (1+......+10)
Valoare totală
Nr. Valoare totală
Denumire cheltuiala Valoare TVA cheltuieli
ctr. (fara TVA)
neeligibile
0 1 2 3 4=2+3***
B. Cheltuieli neeligibile
C.TVA deductibilă neeligibilă
Total cheltuieli neeligibile( B+C)

Valoare totală
Denumire cheltuiala Valoare TVA
(fara TVA)
D. Valoare totală proiect 1 2
TOTAL PROIECT (Total A + total B)
TOTAL PROIECT cu TVA

NOTĂ:
1 Pentru categoriile de cheltuieli la care au fost stabilite limite, se va respecta procentul maxim stabilit în Ghidul solicitantului
2 Cota de TVA aplicată pentru ficare categorie de cheltuieli va respecta procentul prevăzut în Codul Fiscal
3. Valorile se vor completa cu 2 zecimale.

Valoarea eligibilă a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile și cheltuiala cu taxa
* pe valoarea adăugată nedeductibilă, potrivit legii, și nerecuperabilă

Valoarea eligibilă a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile făra taxa pe
** valoarea adăugată în cazul în care aceasta este deductibilă și recuperabilă

Pentru toate cazurile în care TVA este nedeductibilă valoarea din celula D25 va fi 0, în cazul în care
*** TVA este deductibilă,valoarea din celula D25 va fi egală cu valoarea din celula D19.
4. PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE

1 Valoarea totală a proiectului

2 Valoarea neeligibilă a proiectului


3 Valoarea eligibilă a proiectului

4 Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată


4.1 regiunea mai dezvoltată
4.2 regiunea mai puțin dezvoltată
5 Contribuţia solicitantului
5.1 regiunea mai dezvoltată
5.2 regiunea mai puțin dezvoltată

1.Valoarea totală a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA la care se adaugă cheltuiala cu ta
adăugată nedeductibilă, potrivit legii, și nerecuperabilă și valoarea cheltuielilor neeligibile

2.Valoarea eligibilă a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile inclusiv cheltuiala cu taxa pe valoarea ad
nedeductibilă, potrivit legii, și nerecuperabilă sau numai din valoarea cheltuielilor eligibile făra taxa pe valoarea adăuga
care aceasta este recuperabilă
FORMULA DE CALCUL

a care se adaugă cheltuiala cu taxa pe valoarea


e

heltuiala cu taxa pe valoarea adăugată


le făra taxa pe valoarea adăugată în cazul în
5 ÎNCADRAREA ÎN CATEGORII DE INTERVENȚII A PROIECTULUI NAȚIONAL

Dimensiu Denumire Denumire


Cod
ne dimensiune cod

119 Investiții în capacitatea instituțională și în


eficiența administrațiilor și a serviciilor publice
1 Domeniul de interventie la nivel național, regional și local, în
perspectiva realizării de reforme, a unei mai
119 bune legiferări și a bunei guvernanțe

1
2 Forma de finantare Grant nerambursabil
1
7
3 Tipul teritoriului Nu se aplica
7
Mecanismele teritoriale de 7
4 Nu se aplica
furnizare 7

1
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de dioxid de carbon și eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor
1
6 Tema secundara FSE*

2
Inovare socială
2
8
Nu se aplica
8
Categoria de
regiune

mai dezvoltată

mai puțin dezvoltată

mai dezvoltată
mai puțin dezvoltată
mai dezvoltată
mai puțin dezvoltată
mai dezvoltată
mai puțin dezvoltată

mai dezvoltată

mai puțin dezvoltată

mai dezvoltată
mai puțin dezvoltată
mai dezvoltată
mai puțin dezvoltată
Suma
exemplu: în cazul în care se va
achiziționa un automobil electric,
valoarea acestuia reprezintă
contribuția estimată la acest tip de
intervenție, urmând a fi defalcată pe
cele două tipuri de regiuni.

S-ar putea să vă placă și