Sunteți pe pagina 1din 12

Calculaţia costurilor produselor fabricate şi serviciilor prestate

Etapele principale în calculația costurilor (pct. 49)


Determinarea producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune
Înregistrarea costurilor directe şi indirecte pe activităţi de bază şi auxiliare
Repartizarea costurilor indirecte de producţie între costul produselor fabricate /serviciilor
prestate şi cheltuielile curente
Repartizarea costurilor indirecte de producţie repartizabile pe tipuri de produse
fabricate/servicii prestate ale subdiviziunilor auxiliare
Repartizarea costurilor indirecte de producţie repartizabile pe tipuri de produse
fabricate/servicii prestate ale subdiviziunilor de bază;
Repartizarea costurilor activităţilor auxiliare pe tipurile activităţilor de bază
Evaluarea deşeurilor recuperabile şi excluderea valorii lor din costurile de producţie
Determinarea costului rebuturilor definitive şi scăderea lui din costurile de producţie
Determinarea costului produselor secundare şi scăderea lui din costurile de producţie
Determinarea costului producţiei în curs de execuţie la sfîrşitul perioadei de calculaţie
conform SNC „Stocuri” şi excluderea acestuia din costul de producţie

Metode de calculaţie a costurilor (pct.55-56)


Calculaţia costurilor poate fi efectuată prin următoarele metode principale: metoda
globală, metoda pe faze, metoda pe comenzi, metoda costului standard sau alte metode
stabilite în politicile contabile.

În conformitate cu politicile contabile, entitatea poate să utilizeze o metodă distinctă


de calculaţie, mai multe metode sau o combinaţie de metode de calculaţie a costurilor
produselor fabricate/serviciilor prestate, în funcţie de particularităţile organizaţional-
tehnologice şi necesităţile informaţional-decizionale

Metoda globală de calculaţie a costurilor (pct. 58)


Metoda globală de calculaţie a costurilor poate fi aplicată de către entităţile care
confecţionează un tip de produs sau o grupă de produse omogene, execută un tip de lucrări
sau prestează un tip de serviciu (de exemplu, producerea de energie electrică, extragerea de
piatră, prestarea serviciilor de transport).
În cazul aplicării metodei globale toate costurile de producţie sînt considerate costuri
directe.
1
Exemplul 1. În iunie 201X, o entitate a prestat servicii în cantitate de 1 250 m3 şi a suportat următoarele
costuri de producţie:
- materiale în sumă de 20 000 lei;
- cu personalul (inclusiv contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală) – 6 000 lei;
- amortizarea utilajului de producţie – 6 250 lei;
- închirierea încăperilor de producţie – 5 000 lei;
- alte costuri de producţie – 3 500 lei.
Înregistrări pentru evidenţa costurilor de producţie conform metodei de calculaţie globală
Nr Conţinutul operaţiunii Suma
crt

Metoda de calculaţie a costului pe faze (Indicații Metodice pct.61 - 63)


Metoda de calculaţie a costului pe faze poate fi aplicată în cazul confecţionării produselor în
masă sau în serii mari (de exemplu, producerea cimentului, ceramicii, zahărului, conservelor,
îngheţatei, produselor de panificaţie, uleiului vegetal, textilelor).
Faza de calculaţie se stabileşte de către entitate de sine stătător şi poate să coincidă sau să
nu coincidă cu faza (stadiul) de producţie.
În cazul aplicării metodei de calculaţie a costului pe faze, costurile se acumulează pe faze
de calculaţie. Costul produselor cuprinde costurile acumulate în fazele precedente şi costurile
aferente fazei de fabricaţie respective.
Metoda de calculaţie a costului pe faze are două variante:
 fără semifabricate, care prevede calcularea costurilor producţiei în curs de execuţie şi a
produselor finite pe faze de fabricaţie la finele perioadei stabilite de entitate, prin
însumarea costurilor tuturor fazelor;
 cu semifabricate, care prevede calculaţia costurilor produselor finite, producţiei în curs de
execuţie şi a semifabricatelor din producţie proprie. Aplicarea variantei cu semifabricate
prevede acumularea costurilor directe şi indirecte, inclusiv costul semifabricatului din faza
anterioară. În acest caz, costul semifabricatului obţinut se transferă, după caz, în faza
următoare în care, de asemenea, se alocă costurile de producţie acumulate. Costul calculat
în ultima fază constituie costul produsului finit. Semifabricatele din producţie proprie pot
fi utilizate în procesul de producţie, pentru necesităţile interne ale entităţii sau pot fi
vîndute
2
Exemplul 2. În august 201X, în cadrul activităţii de bază au fost prestate trei tipuri de servicii:
■ A – 3 550 buc.;
■ B – 1 250 buc.;
■ C – 4 500 buc.
Procesul de fabricaţie constă:
■ A din 2 faze (fazele 1 şi 2);
■ B – 3 faze (fazele 1, 2 şi 3);
■ C – o fază (faza 1).
Costuri de producţie
Costuri Servicii Total
A B C
Costuri acumulate pe faze
Faza 1
Costuri materiale directe 3 950 2 750 2 550 9 250
Costuri cu personalul directe 300 1 040 1 600 2 940
CIP 25 560 25 560
Faza 2
Costuri materiale directe 7 950 500 – 8 450
Costuri cu personalul directe 1 200 1 000 – 2 200
CIP 15 560 – 15 560
Faza 3
Costuri materiale directe – 1 500 – 1 500
Costuri cu personalul directe – 2 550 – 2 550
Costuri acumulate pe entitate în ansamblu
CIP generale 35 640 35 640
Total x 103 650
La 01.08.201X, soldul producţiei în curs de execuţie pentru B a constituit 1 600 lei, iar la 31.08.201X – 1 000 lei.
În procesul de prestare a serviciului A (faza 2) au fost depistate pierderi peste limită în valoare de 187,50 lei.
Conform politicii de contabilitate, entitatea:
• înregistrează CIP pe faze în contul 821 „Consumuri indirecte de producţie”, iar CIP generale (acumulate pe
entitate în ansamblu) – în contul 828 „Costuri indirecte de producţie generale”;
• repartizează CIP generale pe faze de calculaţie în baza costurilor cu personalul directe;
• repartizează CIP pe faze între produse în baza costurilor materiale directe.
Volumul efectiv al serviciilor prestate este egal cu capacitatea normală de producţie.

Calculul repartizării CIP generale (în lei)


Indicatori Baza de repartizare Suma CIP
A 1 2 (1 / ∑1 x ∑ 2)
Faza 1
Faza 2
Faza 3
Total

3
Calculul repartizării CIP acumulate pe faze (în lei)
Indicatori Baza de repartizare Suma CIP
faza 1 faza 2 faza 1 faza 2 total
A 1 2 3 (1 / ∑1 x ∑ 3) 4 (2 / ∑2 x ∑ 4) 5 (4 + 3)
A
B
C
Total

Metoda de calculaţie pe faze – varianta fără semifabricate


Costul produselor fabricate/serviciilor prestate calculat în baza metodei de calculaţie pe faze
– varianta fără semifabricate – se determină:

Metoda de calculaţie pe faze – varianta fără semifabricate


Nr. Servicii
Conţinutul operaţiunii
crt. A B C
Faza 1

Faza 2

Faza 3

4
Modelul 01 se utilizează la calculaţia costului produselor/serviciilor care poate fi întocmit
pe fiecare fază, linie, secţie etc. Astfel, costul se determină distinct pe fiecare obiect de calculaţie.
În baza acestui formular, în mod individual, pentru fiecare produs fabricat/serviciu prestat, se pot
analiza şi controla costurile de producţie.
Formularul nominalizat se întocmeşte într-un singur exemplar, de regulă, lunar, în funcţie
de perioada de calculaţie, şi/sau trimestrial/anual, în funcţie de necesităţile informaţional-
decizionale ale entităţii.
Model 01

Calculaţia costului nr. _________ din ______________


Perioada ______ Serviciul ______

Nr. Costuri Faza Total costuri


crt. 1 2 3 lei
1 2 3 4 5 6
1. Producția in curs de execuție la
începutul perioadei
2 Costuri de materiale, inclusiv:
2.1
2.2
2.3
2.4
3 Costuri cu personalul
3.1
3.2
3.3
3.4
4 Costuri indirecte de producţie, total
4.1
4.2
4.3
4.4
Total costuri
Producția in curs de execuție la sfîrșitul
perioadei
Produs finit /Serviciul prestat

Executor ______________________________Verificat ________________________________


(funcţia, numele, prenumele, semnătura) (funcţia, numele, prenumele, semnătura)

5
Metoda de calculaţie pe faze – varianta cu semifabricate
Metoda de calculaţie pe faze – varianta cu semifabricate – de regulă, se aplică la entităţile
cu procese tehnologice îndelungate şi/sau în cazul cînd semifabricatele sînt depozitabile sau
destinate fie consumului intern, fie vînzării către terţi.
În cadrul acestei metode se calculează atît costul semifabricatelor pe fiecare fază, cît şi
costul produsului finit/serviciului prestat la sfîrşitul procesului de producţie.
Costul semifabricatelor se calculează pe fiecare fază prin acumularea costurilor directe şi
indirecte de producţie, inclusiv costul semifabricatului din faza anterioară.

Costurile de producţie acumulate pe faze se transferă, după caz, în faza următoare în care,
de asemenea, se alocă costurile de producţie acumulate. Costul calculat în ultima fază de fabricaţie
constituie costul produsului finit.

Exemplul 3. Utilizînd datele din exemplul 2, să presupunem că, potrivit politicii de contabilitate, entitatea aplică
metoda de calculaţie pe faze – varianta cu semifabricate..
Metoda de calculaţie pe faze – varianta cu semifabricate
Nr. Servicii
Conţinutul operaţiunii
crt. A B C
Faza 1

Faza 2

Faza 3

6
Metoda de calculaţie a costului pe comenzi (pct.64 - 65)
Metoda de calculaţie a costului pe comenzi poate fi aplicată de entităţile ce fabrică
producţie individuală sau în serii mici, care se caracterizează prin exemplare (grupe) unice care
nu se repetă sau se repetă rar (de exemplu, fabricaţia de utilaje, producerea mobilei la comandă,
reparaţia maşinilor şi utilajelor).
În cazul acestei metode obiectul de calculaţie îl constituie comanda care poate fi: un
produs sau o serie de produse, un serviciu sau o grupă de servicii, o lucrare sau un complex de
lucrări etc.
În cazul aplicării metodei de calculaţie a costului pe comenzi costurile se identifică şi se
acumulează pe fiecare comandă. Pentru comenzile nefinisate costul producţiei în curs de
execuţie include costurile acumulate în perioadele de gestiune precedente şi curentă. Perioada
de calculaţie constituie termenul de executare a comenzii.

Exemplul 4. În august 201X, în cadrul activităţii de bază au fost executate trei comenzi:
1) serviciul A (5 buc.);
2) serviciul B (25 buc.);
3) serviciul C (4 buc.).
În august 201X, în cadrul activităţilor auxiliare au fost prestate servicii pentru comenzile 1 şi 3, precum şi
prestate servicii de executare a tuturor comenzilor. Costul serviciilor constituie 1 250 lei pentru comanda 1 şi 550
lei pentru comanda 3. Costul total al serviciilor prestate la executarea tuturor comenzilor este egal cu 56 450 lei.

Costuri de producţie aferente serviciilor prestate


Costuri Comenzi Total
1/A 2/B 3/C
Costuri materiale directe, inclusiv: 9 500 7 500 5 500 22 500
- servcicii din activităţi auxiliare 1 250 – 550 1 800
Costuri cu personalul directe 3 000 1 400 2 600 7 000

CIP 55 650 55 650

Total x 85 150

Soldul producţiei în curs de execuţie pentru comanda 1 constituie:


■ la 01.08.201X – 6 500 lei,
■ la 31.08.201X – 3 500 lei.
În procesul de fabricaţie a comenzii 2 au fost depistate pierderi peste limită în sumă totală de 1 050 lei.
Conform politicii de contabilitate, entitatea:
- aplică metoda de calculaţie pe comenzi;
- stabileşte perioada de calculaţie (luna);
- repartizează costurile serviciilor aferente activităţilor auxiliare pe comenzi în baza costurilor materiale
directe;
- repartizează CIP în baza costurilor cu personalul directe.
Volumul efectiv al serviciilor prestate este egal cu capacitatea normală de producţie.

7
Calculul repartizării costurilor serviciilor activităţilor auxiliare pe comenzi
Comenzi Baza de repartizare Costuri
A 1 2 (1 / ∑1 x ∑ 2)

Calculul repartizării CIP pe comenzi


Comenzi Baza de repartizare Costuri
A 1 2 (1 / ∑1 x ∑ 2)

Înregistrări pentru evidenţa costurilor de producţie


conform metodei de calculaţie pe comenzi
Nr Conţinutul operaţiunii Comenzi
crt
1/A 2/B 3/C

Modelul 02 se utilizează la calculaţia costului produselor/serviciilor, în special, în cazul


aplicării metodei de calculaţie pe comenzi, conform căreia costul se calculează distinct pe fiecare
comandă.
În baza acestui formular, se pot controla, repartiza şi analiza toate costurile, inclusiv CIP.
Formularul nominalizat se întocmeşte într-un singur exemplar, în funcţie de perioada de
calculaţie, de regulă, lunar.

8
Modelul 02
Calculaţia nr. _______din __________
Perioada _____ Subdiviziunea (secţia, faza) ______________

Producţia în Producţia fabricată Producţia în Produse finite /


Comanda

curs de curs de servicii prestate


costuri directe CIP Alte costuri
execuţie la execuţie la
(materiale, cu
începutul 8211 8212 total CIP sfîrşitul cant. suma
personalul)
perioadei perioadei

Executor ________________________________ Verificat _________________________________


(funcţia, numele, prenumele, semnătura) (funcţia, numele, prenumele, semnătura)

Metoda de calculaţie a costului standard

SNC Stocuri pct.39. conform politicilor contabile, în funcţie de specificul activităţii, pentru
evaluarea stocurilor în cursul perioadei de gestiune entitatea poate utiliza una din următoarele
metode:
1) metoda costului standard;
2) metoda preţului cu amănuntul.
Pct. 40. costul standard se stabileşte în baza normelor de consum a materialelor,
normativelor privind retribuirea muncii etc. Aceste norme trebuie revizuite periodic şi ajustate
după caz. La aplicarea metodei costului standard se vor respecta următoarele reguli:
1) diferenţele de preţ faţă de costul de intrare sau de producţie trebuie reflectate distinct în
contabilitate şi incluse în costul stocurilor, costurilor de producţie, cheltuielilor curente etc.;
2) repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii stocurilor ieşite şi asupra soldurilor
stocurilor se efectuează în modul stabilit în politicile contabile ale entităţii.
Metoda de calculaţie a costului standard prevede stabilirea unor standarde (norme) în baza
normelor de consum al materialelor, normativelor costurilor cu personalul etc. care sînt comparate
cu costurile de producţie efective.
Stabilirea standardelor se face pe tipuri de costuri, operaţii, produse etc., principalele:
- standarde de costuri de materiale;
- standarde de costuri cu personalul;
- standarde de costuri indirecte de producţie.
Standardele trebuie revizuite şi ajustate periodic, în funcţie de modificarea condiţiilor
procesului de producţie sau de prestare a serviciilor (de exemplu, aplicarea unor tehnologii noi),
precum şi a altor modificări (de exemplu, a tarifelor, a preţurilor etc.).

9
Abateri de la costurile standard
directe indirecte
materiale CIP variabile
- de cantitate (Q): (Qef – Q st (V ef)) x Pst • de eficienţă/baza de repartizare (B): (B ef – B st (V ef) ) x K st
- de preţ (P): (Pef - Pst) x Q ef unde K st = CIP st / Bst
• de calitate/coeficientul de repartizare (K): (K ef – K st) x B ef
unde K ef = CIP ef / B ef
cu personalul CIP constante
- de timp (t): (t ef – t st (V ef)) x T st - de volum: CIPC st (V st) – CIPC st (V ef)
- de tarif (T): (T ef – T st) x t ef - de consum: CIPC ef – CIPC st (V st)
unde ef – efectiv;
st – standard;
Q st (V ef) – cantitatea de materiale standard aferentă volumului efectiv de producţie;
tst (V ef) – timpul standard aferent volumului efectiv de producţie;
B st (V ef) – baza de repartizare standard aferentă volumului efectiv de producţie;
CIPC st (V st) – CIP constante standard aferente volumului standard de producţie;
CIPC st (V ef) – CIP constante standard aferente volumului efectiv de producţie;
CIPC ef – CIP constante efective.

Exemplul 5. În aprilie 201X, o entitate a fabricat trei tipuri de produse, inclusiv produsul A.
În conformitate cu politica de contabilitate, entitatea: repartizează CIP variabile proporţional cu numărul de ore
lucrate, contabilizează abaterile de la costurile standard în contul 851.
Informaţii privind costurile de producţie şi cantitatea produsului A
Nr. Indicatori Standard Efectiv
A B 1 2
1 Materiale utilizate:
1.1 - cantitatea unitară a materialelor 11 kg/unit. 11,1 kg/unit.
1.2 - cantitatea totală a materialelor (Q) (rd.1.1 x rd. 4) 2 035 kg 2 131,20 kg
1.3 - preţul unitar (P) 1,5 lei 1,4 lei
2 Retribuirea muncii directă:
2.1 - numărul de ore pentru o unitate 5 ore/unit. 6 ore/unit.
2.2 - fondul de timp total 925 ore 1 152 ore
2.3 - tariful pentru o unitate (T) 7,5 lei/ora 7,5 lei/oră
3 CIP totale, inclusiv: 4 893,5 lei 5 138 lei
3.1 - variabile 2 312,5* lei 2 550 lei
3.2 - constante 2 588 lei 2 588 lei
4 Cantitatea produsului A (CP) 185 unit. 192 unit.
* 2312,5 lei reprezintă CIP variabile standard care se determină conform normei CIP (2,5 lei/oră) stabilită în
baza fondului de timp necesar pentru o unitate la numărul de ore necesar producerii unei unităţi (5 ore/unit.) la
numărul de unităţi conform normei (185 unit.) [2,5 lei/oră x 5 ore/unit. x 185 unit.].
10
Calculul costului standard în baza cantităţii efective a produselor fabricate
Costuri Costuri standard recalculate la Costuri Abaterea
cantitatea efectivă efective
A 1 2 3 (1–2)
Costuri materiale directe
Costuri cu personalul directe
CIP, inclusiv:
• variabile
• constante
Costul total
Calculul abaterilor de la costurile standard
Costuri Abateri (∆) Total
Costuri materiale
directe
Costuri cu
personalul directe
CIP variabile
constante
Total
Înregistrări pentru evidenţa abaterilor costurilor efective de la costurile standard
Nr. Conţinutul operaţiunii Suma
crt.

11
12