Sunteți pe pagina 1din 14

LUCRAREA PRACTICA NR.

Metoda de calculatie pe faze

Metoda pe faze este utilizata in intreprinderile cu productia de masa, unde pentru obtinerea produsului finit se parcurg in procesul de fabricatie mai multe faze tehnologice. Obiectul calculatiei il constituie produsele si fazele parcurse in procesul de fabricatie. Cheltuielile de productie se inregistreaza in conturi deschise lunar pe fiecare faza, astfel ca la finele perioadei de gestiune, prin cumularea tuturor cheltuielilor in ultima faza de productie, sa se obtina costul efectiv al produsului finit. Costul produsului finit este format deci din cheltuielile cu materie prima plus cheltuielile de prelucrare specifice fiecarei faze. De exemplu in industria alimentara: obtinerea berii (curatire orz, fabricare malt, fierbere, fermentatie, imbuteliere; in industria siderurgica (faza obtinere fonta obtinere otel, faza laminare); in industria de medicamente obtinerea fenilbutazonei (faza obtinerii bromurii de butil; obtinerea bioxidului de sodiu; obtinere fenil-butazonei; obtinere alcool butilic, cristalizarea fenil butazonei); in industria cimentului: (prepararea materiilor prime (calcar si argile), omogenizare calcar si argile, obtinere clincher, macinare ciment, ambalare si expeditie); in industria sticlei: faza amestec materii prime (cioburi, nisip), faza cuptoare. Metoda pe faze se intalneste in practica in doua variante: varianta cu semifabricate varianta fara semifabricate Varianta cu semifabricate se aplica in intreprinderile care fabrica un numar relativ redus de produse, in cadrul unor produse tehnologice unde semifabricatele rezultate din diferite faze nu se consuma imediat si integral in faza imediat urmatoare intervenind ca atare depozitarea si manipularea gestioanara a lor. Varianta se mai utilizeaza si atunci cand din aceleasi semifabricat se obtin mai multe produse sau cand o parte din semifabricate sunt destinate vanzarii. Costul produsului finit faza n (c p fn) se obtine dupa urmatoarea relatie: C p fn = Cn sfn-1 + ( CD +CI)fn unde: Cn sfn-1 = cost unitar al semifabricatului din faza fn-1 CD = cheltuieli directe CI = cheltuieli indirecte

Varianta fara semifabricate presupune calculul costului produsului prin insumarea tuturor cheltuielilor directe si indirecte delimitate pe faze de calculatie. Cp fn = (CD + CI)f n

Aceasta varianta se poate aplica cu bune rezultate in intreprinderile care obtin din fabricatie un numar mare de produse ai caror, intermediari trec, de regula, de la o faza la alta fara gestionare, depozitare, stocare etc. De multe ori in practica acesti intermediari sunt considerati productie in curs de executie.

Etapele de desfasurare a lucrarilor de calculatie sunt ca si in cazul celorlalte metode absorbante urmatoarele: colectarea cheltuielilor directe pe faze si a celor indirecte pe centre de cheltuieli (sectie,

intreprindere); repartizarea cheltuielilor indirecte delimitate pe centre (sectoare) de cheltuieli asupra fazelor

de fabricatie; evaluarea productiei in curs de executie; calculul costului unitar efectiv al semifabricatelor si produselor finite.

Exemplu practic

Date generale. S.C. CIMUS SA are ca obiect de activitate productia de lianti din in diverse sortimente.

Procesul tehnologic s-a delimitat in doua faze: faza clincher (obtinere prin ardere a calcarului si zgurei de furnal la temperaturi mari a semifabricatului clinker) si faza macinare-aglomerare (obtinere ciment in diverse sortimente). Intreprinderea are doua sectii principale: sectia 1 Cuptoare si sectia 2 Moara; doua sectii auxiliare sectorul mecano-energetic si atelierul de intretinere si reparatiisi un sector administrativ si de conducere.

Pentru luna iunie exercitiul N se cunosc urmatoarele date: 1) Date privind cheltuielile:
SITUATIA CHELTUIELILOR PE DESTINATII
NR CRT NATURA CHELTUIELILOR TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI DIRECTE FAZA 1 FAZA 2 CHELTUIELI INDIRECTE SEC. 1 SEC. 2 ACTIVITATEA AUXILIARA ENERGETIC AIR

Tabel1 MII LEI


CHELT. GENERALE

1 MATERII PRIME 2 MATERIALE 3 CARBURANTI 4 PIESE SCHIMB 5 ECHIPAMENT PROTECTIE 6 ALTE OB. DE INV. 7 ENERGIE ELECTRICA 8 GAZE 9 APA 10 CHIRII 11 REPARATII DE LA TERTI 12 DEPLASARI DETASARI 13 TAXE TELECOMUNICATII 14 SERVICII BANCARE 15 ALTE CHELT DE EXPL. 16 SALARII 17 PROTECTIA SOCIALA 18 AMORTIZARI 19 TOTAL 1

299,000 230,600 21,000 33,500 8,546 1,430 28,000 13,000 4,440 1,200 3,350 800 2,000 1,500 2,000 163,700 76,939 55,425 946,430

280,000 42,000 0 12,000 3,000 200 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 40,000 18,800 8,000 416,000

19,000 43,000 0 14,000 4,000 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000 21,150 12,000 158,450 32,000 10,000 2,000 500 420 5,000 0 0 0 2,350 0 0 0 0 12,000 5,640 12,400 82,310 52,000 0 3,000 300 320 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 7,050 18,000 106,670 16,000 3,000 1,000 196 40 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 1,200 564 1,500 27,500 15,600 0 1,500 250 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 1,175 125 21,200 30,000 8,000 0 300 100 12,000 1,000 440 1,200 1,000 800 2,000 1,500 2,000 48,000 22,560 3,400 134,300

2) Date privind productia obtinuta:


2.1 PRODUCTIA SECTILOR AUXILIARE:
PRODUCTIA SECTILOR AUXILIARE SI DESTINATIA ACESTEIA
NR SECTIA CH.ELTUIELI COLECT.ATE (MII LEI) PROD. FIZICA ENERGETIC AIR DESTINATIA PRODUCTIEI SEC. 1 SEC. 2 SECT ADM.

Tabel2

CRT AUXILIARA

1 SECT. ENERG.(KW) 2 ATEL INTRET (ORE REPARATII)

27,500 21,200

8000 1200

0 250

100 0

3280 450

4600 410

20 90

2.2 PRODUCTIA SECTIILOR DE BAZA:

In faza 1 s-au obtinut :800 tone clincher la un cost antecalculat 600.000 lei/t din care 780 tone s-au utilizat in faza 2; 400 tone piatra calcar pentru drumuri valorificata cu un pret de 100.000 lei/t.

Productia de ciment obtinuta in faza2 este redata in tabelul de mai jos: In contabilitate pretul de inregistrare este costul standard de 800.000 lei/t.

NR. CRT. 1 2 3

SORTIMENTE Ciment super B400 Ciment B-300 Ciment B-200

CANTITATE (TONE) 480 300 100

DENSITATEA (g/cm3) 2.6 2.34 1.82

2.3 Productia in curs de executie la sfirsit perioada se prezinta astfel: faza 1 : 50.530.000 lei; faza 2 : 23.575.000 lei.

Repartizarea cheltuielilor generale de administratie se face folosind drept baza de repartizare salariile directe pe faze de calculatie. Pentru calculul costului pe sortimente de ciment se va utiliza procedeul indicilor de

echivalenta calculati ca raport direct tinind cont de parametrul densitatea liantului .

Plan de rezolvare:

1. Calculul si decontarea costului productiei auxiliare; 2. Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie si a cheltuielilor generale; 3. Calculul costului efectiv al semifabricatului si al produsului finit; 4. Inregistrarea operatilor in contabilitatea de gestiune.

Rezolvare: 1. Pentru determinarea costului productiei auxiliare se va utiliza procedeul algebric care presupune formarea unui sistem de doua ecuatii cu doua necunoscute dupa principiul urmator: Qfi x cui = Chci + VPPi,j unde: QfI productia fabricata de centrul i; cui costul unitar al productiei centrului (necunoscutele x,y,); Chci cheltuieli colectate de centrul i; VPPi,j Valoarea prestatilor primite de centrul i de la centrul j. Sistemul devine : 8000 X = 27.500.000 + 250 Y 1200 Y = 21.200.000 + 100X Se rezolva sistemul si se obtine X= 4.000 lei / kw si Y= 18.000 lei ora intretinere reparatii. In tabelul 4 sunt prezentate valorile obtinute in urma decontarilor pe destinatii a prestatiilor centrelor auxiliare. Aceste date au fost inregistrate in tabloul de repartizare a cheltuielilor tabelul5.

Decontarea prestatilor Centrelor Auxiliare Tabel 4


Explicatii

SE livreaza la AIR SE livreaza la Sec. CLINCHER SE livreaza la Sec. CIMENT SE livreaza la SECT. ADM. TOTAL AIR livreaza la CE AIR livreaza la Sec. CLINCHER AIR livreaza la Sec. CIMENT AIR livreaza la SECT. ADM.
TOTAL

Cantitate CU Valoare 100 4.000 400.000 3280 4.000 13,120.000 4600 4.000 18,400.000 20 4.000 80.000 8000 KW 32,000.000 18.000 250 4,500.000 450 18.000 8,100.000 410 18.000 7,380.000 90 18.000 1,620.000
1200 ORE 21,600.000

2. Repartizarea cheltuielilor indirecte nu necesita calcule suplimentare. Pentru repartizarea cheltuielilor generale se utilizeaza procedeul suplimentarii in varianta coeficientului unic. Cheltuieli generale de repartizat 136.000.000 lei.

EXPLICATII Faza 1 Faza 2 Total

Baza Coeficient de Cota de repartizare Repartizare Cheltuieli 40,000.000 1.60 64.000.000 45,000.000 85,000.000 1.60 72,000.000 136,000.000

In tabelul urmator sunt prezentate datele rezultate in urma decontarilor efectuate.


SITUATIA DE REPARTIZARE A CHELTUIELILOR
NR CRT NATURA CHELTUIELILOR TOTAL CHELT. CHELTUIELI DIRECTE FAZA 1 FAZA 2 CHELTUIELI INDIRECTE SECTIA 1 SECTIA 2 ENERGE TIC

Tabel 5 MII LEI


ACTIV. AUXILIARA AIR CHELT. GEN.

19 TOTAL 1 (din tab1) 20 Dec. ch. Centr. Auxiliare 21 - prestatii recipr : CE->AIR 22 AIR->CE 23 - prestatii externe: CE-> 24 AIR->

946,430 0 0 0 0 0

416.000

158.450

82,310

106,670 27,500 21,200

134,300

-400 4,500 13,120 8,100 416.000 158.450 103,530

400 -4,500 80 1,620 136,000

18,400 -31,600 7,380 -17,100 132,450 0 0

25 TOTAL 2 ( dupa dec ch centre 946,430 aux) 26 Repartizarea ch indirecte de sectie asupra fazelor 27 TOTAL 3 28 Repartizarea CGA 29 TOTAL 4 946,430 946,430

103,530 519,530 64,000 583,530

132,450 290,900 72,000 362,900

-103,530 0 0

-132,450 0 0 0 0 0 0 136,000 -136,000 0

3. Calculul costului de productie 3.1 Calculul costului semifabricatului clincher obtinut in faza 1 Tabelul 6
NR. CRT. 1 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 EXPLICATII Cheltuieli totale repartizate pe faza Valoarea semifabricatelor din faza precedenta Cantitatea de semifabricat utilizat Costul unitar al semifabricatului Productia neterminata initiala Productia neterminata finala Cheltuieli de productie aferente fazei de calculatie (rd1+rd2-rd3) Valoarea produselor secundare (se scade) Cost efectiv aferent produsului principal Productia obtinuta (tone) Cost unitar efectiv(lei/tona) Cost standard Diferente de pret (rd9-rd10) ("+" nefavorabile;" -" favorabile) Diferente de pret totale FAZA1 583,530,000 0 0 0 0 50,530,000 533,000,000 40,000,000 493,000,000 800 616,250 600,000 16,250 13,000,000 FAZA 2 362,900,000 480,675,000 780 616,250 0 23,575,000 820,000,000 0 820,000,000

3.2 Calculul costului unitar pe sortimente de ciment


TABELUL 7 Faza Calc F2 F2 F2 CIMENT SUPER B400 CIMENT B-300 CIMENT B-200

Denumire produs

UM

Cant. Q

Parametru pi 480 300 100


2.60 2.34 1.82 *

Indice echiv. Ie=pi/pb 1.00 0.90 0.70 *

Q (ue) Que=Q*Ie

Ctue=

ctuf= ctue*Ie

(CHT/Qtue) TO TO TO * 480 1,000,000 270 1,000,000 70 820 1,000,000 * 700,000


*

1,000,000 900,000

TOTAL

Semnificatia simbolurilor din tabelul de mai sus este urmatoarea: -pi : parametrul produsului i; -pb: parametrul ales drept baza de echivalare; -Ie: indice de echivalare; -Que: cantitatea de produs in unitati echivalente; - Qtue : cantitatea totala de unitati echivalente; - Ctue: cost unitate echivalenta; - Ctuf: cost unitar unitate fizica.
CALCULUL DIFERENTELOR DE PRET UNITARE SI TOTALE
TABELUL 8
NR CRT Denumire semifabricat sau produs obtinut 1 CLINCHER 2 CIMENT SUPER B400 3 CIMENT B-300 4 CIMENT B-200 UM Cantitate Cost COST COST COST EFECTIV TOTAL 493.000.000 480.000.000 270.000.000 70.000.000 DIFERENTE UNITARE 16,250 200,000 100,000 -100,000 DIFERENTE TOTALE 13,000,000 96,000,000 30,000,000 -10,000,000 FABRICATA standard STANDARD EFECTIV (lei/T) TOTAL UNITAR LEI/T TONE 800 600,000 480,000,000 616,250 TONE TONE TONE 480 300 100 800,000 800,000 800,000 384,000,000 240,000,000 80,000,000 1,000,000 900,000 700,000

CALCULUL REZULTATELOR ANALITICE SI GLOBALE

TEME DE REZOLVAT: 1. Considerind ca intreprinderea vinde in luna respectiva urmatoarea structura de produse (TAB 9) se cere compararea rezultatului exploatarii determinat in contabilitatea de gestiune cu cel determinat in contabilitatea financiara (pe baza de inregistrari contabile). 2. Sa se determine costul de productie pentru luna iulie N cunoscind ca: - Valoarea materiilor prime a crescut cu 10%. - Salariile au crescut cu 20%. - Productia obtinuta a ramas neschimbata; - Productia in curs de executie la sfirsitul lunii iulie N se prezinta astfel: - faza 1 : 50.000.000 lei; - faza 2 : 23.000.000 lei.
TABELUL 9 RATA RENTAB (PROFIT/ COST) %

NR CRT

DENUMIRE PRODUS VINDUT

UM

Qv

Pu

COST

REZULTAT ANALITIC

CIFRA

MAR REZULTAT JA PE TOTAL CA (LEI) (%) 80,000,000 16.67 37,500,000 16,000,000 14.29 22.22 16.39

1 CIMENT
SUPER B-400 2 CIMENT B-300 3 CIMENT B-200

TO

400 1,200,000

1,000,000 900,000 700,000

200,000 150,000 200,000

DE AFACERI (LEI) 0.20 480,000,000 0.17 0.29 0.65 262,500,000 72,000,000

TO TO

250 1,050,000 80 900,000

TOTAL

814,500,000 133,500,000

4. Inregistrarea operatiilor economice in contabilitatea de gestiune


Nr. Crt.
1

Explicatia
Inregistrarea cheltuielilor. directe si indirecte conform situatiei de colectare a cheltuielilor (Tab 1)

Cont debitor
% 921/f1 921/f2 922/SE 922/AIR 923/S1 923/S2 924 931/f1/p. sec 931/f1/sf 931/f2/b400 931/f2/b300 931/f2/b200 922/SE 922/AIR % 923/S1 923/S2 924 % 923/S1 923/S2 924

Cont Creditor
901

Suma
946.430.000 416.000.000 158.450.000 27.500.000 21.200.000 82.310.000 106.670.000 134.300.000 40.000.000 480.000.000 384.000.000 240.000.000 80.000.000 4.500.000 400.000 31.600.000 13.120.000 18.400.000 80.000 17.100.000 8.100.000 7.380.000 1.620.000

3 4

Inregistrarea obtinerii de produse : 400 t piatra calcar x 100.000 lei/t= 40.000.000 800 t clincher x 600.000 lei/t = 480.000.000 480 t cim. B400 x 800.000 lei/t = 384.000.000 300 t cim. B300 x 800.000 lei/t = 240.000.000 100 t cim. B200 x 800.000 lei/t = 80.000.000 Decontarea prestatilor reciproce ale centrelor auxiliare cf. tab. 5 Decontarea prestatilor centrelor auxiliare SE si AIR catre celelalte centre S1,S2 si CGA

902/f1/p. sec 902/f1 902/f2 902/f2 902/f2 922/AIR 922/SE 922/SE

922/AIR

5 6

Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie asupra fazelor Repartizarea cheltuielilor generale

7 8 9 10

11 12

Inregistrarea productiei in curs de executie pe faze la sfirsit perioada ; Inregistrarea costului efectiv in faza 1: pentru semifabricat si pentru produsul secundar Inregistrarea diferentelor de pret la semifabricate Inregistrarea transferului de semifabricat din faza 1 in faza 2 si a diferentelor de pret aferente. 780t. x 600.000 = 468.000.000 780t. x 16.250 = 12.675.000 Inregistrarea costului efectiv faza 2 Inregistrarea diferentelor de pret faza 2

921/f1 921/f2 % 921/f1 921/f2 933/f1 933/f2 902/f1 902/f1 903/f1 921/f2 921/f2

923/f1 923/f2 924

921/f1 921/f2 921/f1 921/f1 902/f1 931/f1/sf 903/f1

103.530.000 132.450.000 136.000.000 64.000.000 72.000.000 50.530.000 23.575.000 493.000.000 40.000.000 13.000.000 468.000.000 12.675.000

13

Inchiderea conturilor 931si 903 prin 901 20 t semifabricat in stoc*600.000= 12.000.000 20 t semifabricat in stoc*16.250= 325.000

902/f2 % 903/f2/B400 903/f2/B300 903/f2/B200 901

921/f2 902/f2

14

Se inchid conturile 901 si 933

901/f1 901/f2

% 931/f1/p.sec 931/f1 903/f1 931/f2/B400 931/f2/B300 931/f2/B200 903/f2/B400 903/f2/B300 903/f2/B200 933/f1 933/f2

820.000.000 116.000.000 96.000.000 30.000.000 -10.000.000 872.325.000 40.000.000 12.000.000 325.000 384.000.000 240.000.000 80.000.000 96.000.000 30.000.000 -10.000.000 50.530.000 23.575.000

NOTA DE CONTABILITATE
COLECTAREA CHELTUIELILOR INDIRECTE PE LOCURI DE CHELTUIELI CONTURI EXPLICATII colectarea ch centrelor auxiliare colectarea ch centrelor auxiliare colectarea cheltuielilor indir/faza colectarea cheltuielilor indir/faza colectarea cheltuielilor indir/faza colectarea cheltuielilor indir/faza colectarea cheltuielilor indir/faza colectarea cheltuielilor indir/faza colectarea cheltuielilor indir/faza Decontarea prestatiilor reciproce Decontarea prestatiilor reciproce Decontarea ch centr aux aupra faz Decontarea ch centr aux aupra faz Decontarea ch centr aux aupra faz Decontarea ch centr aux aupra faz Decontarea ch centr aux aupra faz Decontarea ch centr aux aupra faz TOTAL DEBITOARE 922/CE 922/CA 923/F1 923/F2 923/F3 923/F4 923/F5 923/F6 924 922/CE 922/CA 923/F3 923/F4 923/F5 923/F3 923/F4 923/F5 CREDITOARE 901 901 901 901 901 901 901 901 901 922/CA 922/CE 922/CE 922/CE 922/CE 922/CA 922/CA 922/CA

1
SUME DEBITOARE 166,300,000 179,900,000 96,700,000 81,394,000 90,924,000 157,244,000 74,235,000 67,915,000 402,000,000 9,700,000 4,400,000 33,000,000 46,200,000 33,000,000 67,900,000 67,900,000 29,100,000 1,607,812,000 DEBITOARE 166,300,000 179,900,000 96,700,000 81,394,000 90,924,000 157,244,000 74,235,000 67,915,000 402,000,000 9,700,000 4,400,000 33,000,000 46,200,000 33,000,000 67,900,000 67,900,000 29,100,000 1,607,812,000

FAZA

ORZARIE S.C. PITBER EXPLICATII CONSUMURI DIRECTE ALTE CH DIRECTE SALARII CAS +FS CONSUM ENERGIE CONSUM APA INREGIST MAT RECUPER INREGIST PROD OBT LA CN DECONT CIFU DECONT CGS DECONTARE CGA EVIDENTIERE PN INITIALA INREGISTRAREA PN INITIALA INREGISTRAREA PN FINALA INREG COSTULUI EFECTIV INREG DIF DE PRET DECONTAREA COSTULUI NORMAT DECONTAREA DIF DE PRET INCHIDEREA CONTULUI 933 TOTAL

NOTA DE CONTABILITATE CONTURI DEBITOARE 921/F1 921/F1 921/F1 921/F1 921/F1 921/F1 901 931/F1 921/F1 921/F1 921/F1 CONTURI CREDITOARE 901 901 901 901 922/CE 922/CA 921/F1 902 923/F1 923/F1 924

2 SUME DEBITOARE 735,000,000 0 40,000,000 18,800,000 28,160,000 0 6,000,000 928,000,000 19,400,000 77,300,000 0 0 0 0 912,660,000 -15,340,000 928,000,000 -15,340,000 0 3,662,640,000 SUME DEBITOARE 735,000,000 0 40,000,000 18,800,000 28,160,000 0 6,000,000 928,000,000 19,400,000 77,300,000 0 0 0 0 912,660,000 -15,340,000 928,000,000 -15,340,000 0 3,662,640,000

902 903 901 901

921/F1 902 931/F1 903

FAZA NOTA DE CONTABILITATE EXPLICATII CONSUMURI DIRECTE ALTE CH DIRECTE SALARII CAS +FS CONSUM ENERGIE CONSUM APA INREGIST MAT RECUPER INREGIST PROD OBT LA CN DECONT CIFU DECONT CGS DECONTARE CGA EVIDENTIERE PN INITIALA INREGISTRAREA PN INITIALA INREGISTRAREA PN FINALA INREG COSTULUI EFECTIV INREG DIF DE PRET DECONTAREA COSTULUI NORMAT DECONTAREA DIF DE PRET INCHIDEREA CONTULUI 933 TOTAL CONTURI DEBITOARE CONTURI CREDITOARE 3 SUME DEBITOARE SUME DEBITOARE

FAZA NOTA DE CONTABILITATE EXPLICATII CONSUMURI DIRECTE ALTE CH DIRECTE SALARII CAS +FS CONSUM ENERGIE CONSUM APA INREGIST MAT RECUPER INREGIST PROD OBT LA CN DECONT CIFU DECONT CGS DECONTARE CGA EVIDENTIERE PN INITIALA INREGISTRAREA PN INITIALA INREGISTRAREA PN FINALA INREG COSTULUI EFECTIV INREG DIF DE PRET DECONTAREA COSTULUI NORMAT DECONTAREA DIF DE PRET INCHIDEREA CONTULUI 933 TOTAL CONTURI DEBITOARE CONTURI CREDITOARE 4 SUME DEBITOARE SUME DEBITOARE

FAZA NOTA DE CONTABILITATE EXPLICATII CONSUMURI DIRECTE ALTE CH DIRECTE SALARII CAS +FS CONSUM ENERGIE CONSUM APA INREGIST MAT RECUPER INREGIST PROD OBT LA CN DECONT CIFU DECONT CGS DECONTARE CGA EVIDENTIERE PN INITIALA INREGISTRAREA PN INITIALA INREGISTRAREA PN FINALA INREG COSTULUI EFECTIV INREG DIF DE PRET DECONTAREA COSTULUI NORMAT DECONTAREA DIF DE PRET INCHIDEREA CONTULUI 933 CONTURI DEBITOARE CONTURI CREDITOARE 5 SUME DEBITOARE SUME DEBITOARE

TOTAL FAZA NOTA DE CONTABILITATE EXPLICATII CONSUMURI DIRECTE ALTE CH DIRECTE SALARII CAS +FS CONSUM ENERGIE CONSUM APA INREGIST MAT RECUPER INREGIST PROD OBT LA CN DECONT CIFU DECONT CGS DECONTARE CGA EVIDENTIERE PN INITIALA INREGISTRAREA PN INITIALA INREGISTRAREA PN FINALA INREG COSTULUI EFECTIV INREG DIF DE PRET DECONTAREA COSTULUI NORMAT DECONTAREA DIF DE PRET INCHIDEREA CONTULUI 933 TOTAL CONTURI DEBITOARE CONTURI CREDITOARE 6 SUME DEBITOARE SUME DEBITOARE

FAZA NOTA DE CONTABILITATE EXPLICATII CONSUMURI DIRECTE ALTE CH DIRECTE SALARII CAS +FS CONSUM ENERGIE CONSUM APA INREGIST MAT RECUPER INREGIST PROD OBT LA CN DECONT CIFU DECONT CGS DECONTARE CGA EVIDENTIERE PN INITIALA INREGISTRAREA PN INITIALA INREGISTRAREA PN FINALA INREG COSTULUI EFECTIV INREG DIF DE PRET DECONTAREA COSTULUI NORMAT DECONTAREA DIF DE PRET INCHIDEREA CONTULUI 933 TOTAL CONTURI DEBITOARE CONTURI CREDITOARE 7 SUME DEBITOARE SUME DEBITOARE

FAZA NOTA DE CONTABILITATE EXPLICATII CONSUMURI DIRECTE ALTE CH DIRECTE SALARII CAS +FS CONSUM ENERGIE CONSUM APA INREGIST MAT RECUPER INREGIST PROD OBT LA CN DECONT CIFU DECONT CGS DECONTARE CGA EVIDENTIERE PN INITIALA INREGISTRAREA PN INITIALA INREGISTRAREA PN FINALA INREG COSTULUI EFECTIV INREG DIF DE PRET DECONTAREA COSTULUI NORMAT DECONTAREA DIF DE PRET INCHIDEREA CONTULUI 933 TOTAL CONTURI DEBITOARE CONTURI CREDITOARE 8 SUME DEBITOARE SUME DEBITOARE

FAZA NOTA DE CONTABILITATE EXPLICATII CONSUMURI DIRECTE ALTE CH DIRECTE SALARII CAS +FS CONSUM ENERGIE CONSUM APA INREGIST MAT RECUPER INREGIST PROD OBT LA CN DECONT CIFU DECONT CGS DECONTARE CGA EVIDENTIERE PN INITIALA INREGISTRAREA PN INITIALA INREGISTRAREA PN FINALA INREG COSTULUI EFECTIV INREG DIF DE PRET DECONTAREA COSTULUI NORMAT DECONTAREA DIF DE PRET INCHIDEREA CONTULUI 933 TOTAL CONTURI DEBITOARE CONTURI CREDITOARE 9 SUME DEBITOARE SUME DEBITOARE

FAZA NOTA DE CONTABILITATE EXPLICATII CONSUMURI DIRECTE ALTE CH DIRECTE SALARII CAS +FS CONSUM ENERGIE CONSUM APA INREGIST MAT RECUPER INREGIST PROD OBT LA CN DECONT CIFU DECONT CGS DECONTARE CGA EVIDENTIERE PN INITIALA INREGISTRAREA PN INITIALA INREGISTRAREA PN FINALA INREG COSTULUI EFECTIV INREG DIF DE PRET DECONTAREA COSTULUI NORMAT DECONTAREA DIF DE PRET INCHIDEREA CONTULUI 933 TOTAL CONTURI DEBITOARE CONTURI CREDITOARE 10 SUME DEBITOARE SUME DEBITOARE

FAZA NOTA DE CONTABILITATE EXPLICATII CONSUMURI DIRECTE ALTE CH DIRECTE SALARII CAS +FS CONSUM ENERGIE CONSUM APA INREGIST MAT RECUPER INREGIST PROD OBT LA CN DECONT CIFU DECONT CGS DECONTARE CGA EVIDENTIERE PN INITIALA INREGISTRAREA PN INITIALA INREGISTRAREA PN FINALA INREG COSTULUI EFECTIV INREG DIF DE PRET DECONTAREA COSTULUI NORMAT DECONTAREA DIF DE PRET INCHIDEREA CONTULUI 933 TOTAL CONTURI DEBITOARE CONTURI CREDITOARE SUME DEBITOARE SUME DEBITOARE

FAZA NOTA DE CONTABILITATE EXPLICATII CONSUMURI DIRECTE ALTE CH DIRECTE SALARII CAS +FS CONSUM ENERGIE CONSUM APA INREGIST MAT RECUPER INREGIST PROD OBT LA CN DECONT CIFU DECONT CGS DECONTARE CGA EVIDENTIERE PN INITIALA INREGISTRAREA PN INITIALA INREGISTRAREA PN FINALA INREG COSTULUI EFECTIV INREG DIF DE PRET DECONTAREA COSTULUI NORMAT DECONTAREA DIF DE PRET INCHIDEREA CONTULUI 933 TOTAL CONTURI DEBITOARE CONTURI CREDITOARE SUME DEBITOARE SUME DEBITOARE