Sunteți pe pagina 1din 2

ARTA 51 OMUL 110

Forme de versificatie
Limbajul foarte îngrijit şi
imaginile evocatoare sunt
adesea privite ca materie
poetică . Impactul lor este însă
intensificat de modelarea lim-
bii în versuri şi strofe, uti-
lizând ritmurl şi rime.

orma şi modelul sunt elemente vitale în

F artă, accentuând forta emotională a


sunetelor, culorilor sau limbii . În poezie,
forma este realizată prin versificatie care
ordonează cuvintele poetului în versuri de o
lungime 5i un specific dat, şi frecvent, grupea-
ză versurile în "paragrafe" repetitive, numite
strofe . 0 varietate de alte caracteristici, cum ar
fi rima, asonanta sau aliteratia pot fi de ase-
menea folosite pentru a întări aranjamentul
sau pentru a-1 face mai complex .
Formele de versificatie pot fi evidente şi
imperative sau, dimpotrivă, atât de subtile
încât să fie abia perceptibile . Tiparul, însă -
forma în care este conceput poemul - va
lucra asupra mintii cititorului chiar dacă aces-
ta nu va con5tientiza existenta acestuia .

Versificatie şi poezie
Versificatia şi poezia nu înseamnă acelaşi
lucru . " Versificatia" este un termen tehnic, uti-
lizat pentru a descrie limbajul organizat în
versuri, strofe, rime ş .a .m .d . "Poezia" se referă
la calitate, descriind limbajul ce a fost ridicat
la un anumit nivel de elocventă, vioiciune şi
putere emotională . Un vers memorabil pre-
cum "E lung pământul - ba e lat . . ." este un
vers dar nu este poezie . Aproape toate poezii-
le iau forma versurilor dar, cu sigurantă, nu
toate versificările sunt poezie .
Forma de versificatie cea mai utilizată în
limba engleză este versul alb . Majoritatea pie-
selor lui Shakespeare au fost scrise în versuri
albe, la fel ca poemele lui John Milton şi mari-
le poeme autobiografice ale lui William
Wordsworth . Constând din versuri lipsite de
rime, compuse din zece silabe, fără a fi deli-
mitate în strofe, versurile albe au impus o dis-
ciplină destul de liberă asupra poetului - ceea
ce înseamnă că poate deveni uşor înceată şi
monotonă dar oferă marilor poeti mediul
flexibil propice lucrărilor lungi, ambitioase .

Versificatia eroică
Spre deosebire de acestea, versificatia acade-
mica constă din versuri de zece silabe aranjate
în cuplete (perechi de versuri) cu rimă . În
general, rima rapidă, imperioasă, face ca ver-
sificatia monumentală să fie nepotrivită pen-
tru exprimarea unor emotii serioase, adânci,
dar este foarte eficientă pentru satira aspră
îndreptată împotriva indivizilor sau a institutii- 0 În poemul The Tyger, al lui William Blake, natura creatiei dar nu dă răspunsuri Iinişti-
lor . In mâna unor maeştri precum John schema de rimă aabb este mentinută până la toare, doar o repetare în strofa finală a
Dryden, Alexander Pope şi Lord Byron, sfârşit . Poemul ridică întrebări referitoare la întrebării iniiiale .

3 3
110 FORME DE VERSIFICATIE

rimele corecte servesc pentru a înfige cu mare gură emoţie personală, puternică, constă din În aceste forme tradiţionale, contează nu
exactitate fiecare cui în sicriul victimei . 14 versuri a câte zece silabe, aranjate în sche- doar numărul de silabe al fiecărui vers ci şi
Efecte comparabile pot fi atinse şi în versi- me de rimă variate, care diferă uşor una de modul în care formează un tipar ritmic, mai
ficaţia octosilabică - versificatie în versuri cu alta ; cea a lui Shakespeare avea forma ababcd- mult sau mai putin regulat. Realizat din sune-
opt silabe, scrise adesea în cuplete ce rimea- cdefefgg, cupletul final sintetizând mesajul . S-ar te accentuate si neaccentuate, acest tipar este
ză . Ritmul galopant a făcut din aceasta favo- crede că forma strictă a sonetului ar închista cunoscut ca ritmul (metrul) poemului . Fiecare
rita poemelor narative cum ar fi Lady of the creativitatea poetului dar rezultatele arată con- silabă a limbii engleze este accentuată sau ne-
Lake şi Marmion ale lui Sir Walter Scott . trariul ; şi de fapt mulţi poeti au declarat că dis- accentuată . De exuniplu, în cuvântul "lacrimă'
Alte forme de versificaţie au scheme de ri- ciplina impusă de sonet sau de alte forme de accentul cade pe prima silabă . Utilizând sim-
mă mai elaborate . Pentru a putea fi analizate, versificatie acţionează ca un stimul pozitiv . boluri se pot reprezenta silabele accentuate (-)
versurile cu rimă sunt codificate cu o literă a sau neaccentuate C) se pot utiliza simholiiri şi
alfabetului : aa este un cuplet, aabb este o sec- Catrenele astfel se poate realiza metrul pocmului .
ventă de două cuplete, abab reprezintă versuri Una dintre cele mai populare forme de versi- Această analiză detaliată, numiră scandire,
ce rimează alternativ, ş .a .m .d . Schemele de ficatie este catrenul format din patru versuri . este de interes mai ales pentru specialişti .
rimă foarte complicate nu au fost niciodată Cele mai multe balade folclorice - poeme na- Metrul englez cel mai obişnuit este cel iambic
foarte populare în limba engleză, deoarece rative traditionale, de obicei cu autor necu- (- -) şi versul alb şi alte versuri formate din
limba nu este bogată în rime - spre deosebire, noscut - constau dintr-o serie de catrene . zece silabe sunt cel mai adesea pentametri
de exemplu, de limba italiană, uşor de versifi- Schema de rimă cea mai obişnuită este abcb iambici - adică sunt formati din cinci seturi de
cat în consoanele de capăt. Rima octavă (nu prea bogată, pentru a flu stânjeni calitatea, iambi, ca în poemul lui Milton :
(abababcc) şi cea regală (ababbcc) necesită adesea de distantare, a naratiunii), iar tonul
ingeniozitate pentru a mentine versificatia impersonal şi refrenele repetitive oferă baladei
de-a lungul unei serii de şapte sau opt strofe . propria ei magie ciudată . Poeţii de mai târziu When I consider how my light is spent .
Şi mai utilizat este sonetul, o formă de ver- au scris şi ei în stilul baladei, printre care
sificaţie în care au fost scrise multe poeme Samuel Taylor Coleridge, cu a sa The Rime of Poetii nu folosesc pentametrii iambici pen-
scurte celebre . Utilizat pentru a exprima o sin- the Ancient Mariner (1798) . tru a respecta "regulile" ci pentru că această
formă este una naturală, apropiată de vorbi-
rea obişnuită . În realitate, un bun poet se
SONETUL AL XVIII-LEA bazează în principal pe urechea sa pentru a
stabili ritmul poemului şi, de obicei, aceasta
Să te asemăn, oare, cu ziua cea de vară?
duce la respingerea regulilor exacte privind
Mai ginga5ă ti-i firea ;i chipu-fi mult mai blând,
accentul sau lungimea versului care ar conferi
În Mai, chiar, pier bobociî de-a vânturilor gheară
operei o calitate de monotonie . Forma de ver-
51 scurtă-i viata verii 5i trece în curând.
sificatie în limba engleză este un fel de stan-
Cel mare ochi din ceruri adesea-i prea fierbinte dard pe care un poem reu5it încearcă să-1
5i tot et se deschide în nouri alte ori, respecte dar, cu care rareori se identifică pen-
Natura, vreme multă nu $tie să alinte tru mai mult timp .
Frumosul se creează - 5i calcă peste flori. Secolul al XX-lea a fost o epocă de experi-
Dar vara ta să fină cu tot ce-ti este partea mentare a vechilor forme, cum ar fi versifi-
Comorile ce-n chipu-ti a adunat din greu, catia alternativă, la fel ca versificatia liberă
Cu ce-i al tău nu face să se fălească moartea care nu respectă nici o regulă metrică .
Pe când în timp, cu versu-mi, tu te înaiti mereu Depinzând de un sens acut al frazării ritmice,
5i cât timp vor fi oameni 5i ochi ce pot vedea versul liber este fatal pentru poetul mediocru
Va dăinui $i versu-mi ca viată să îfi dea . dar a fost utilizat cu succes de mari poeti pre-
cum TS Eliot şi Ezra Pound .

() Sonetul constând
din 14 versuri de
pentametri iambici,
cu rimele aranjate
după o schemă fixă,
a reprezentat un
mod ideal de expri-
mare a trăirilor pu-
ternice. În Sonetul al
XVIII-lea (sus) e
folosit modelul de
rimă ababcdcdefefgg.
Ultimele două
versuri condensează
întreg continutul
poemului.

0 Multe versuri
pentru copii, ca Ring
a ring o' roses sunt
foarte vechi. Se
spune că "cercul
trandafirilor" ar
descrie roşeata care
apărea la cei
năpăstuiti de ciumă .

344 niai vezi Arta şi omul 18 - WILLIAM SHAKESPEARE Arta şi omul 71 - POEZIA MODERNĂ