Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXĂ la Cerere

LISTA*)
angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă
*) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezenta.

Nr. Numele și Codul Numele și Codul Numele și Codul Salariul de Perioada Numărul Indemnizația Contribuția Contribuția Impozit Indemnizația
crt. prenumele numeric prenumele numeric prenumele numeric bază pentru care de zile brută de de reținut netă
angajatului personal celuilalt personal copilului personal corespunzător a fost libere aferentă asigurări asigurări încasată
părinte locului de acordată zilelor sociale sociale de efectiv de
muncă ocupat indemnizația libere**) reținută sănătate angajat
(lei) (zi/lună/an - (lei) reținută (lei)
zi/lună/an)

1.

2.

3.

...

TO T A L

 
**) Se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75%
din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar . . . . . . . . . .


Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .