Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea catedrei metodice

,, Limbă și comunicare și istorie”


Anul de studii 2018-2019

Puncte tari Puncte slabe


*Planificarea riguroasă a materiei, la *Slaba utilizare a TIC în activitatea
fiecare clasă. didactică.
*Toate cadrele didactice au parcurs
materia la fiecare disciplină de învăță- *Lipsa softurilor educaționale.
mânt, conform planificărilor calendaris-
tice proiectate pe unități de învățare, do- *Lipsa proiectoarelor în sălile de clasă.
vedind că se cunosc în profunzime pro- *Numărul tot mai redus al elevilor
gramele școlare. dornici să participe la olimpiade și
*Judicioasa selectare a auxiliarelor concursuri.
școlare.
*Relația profesor –elev a fost corectă. *Rezultatele examenelor de absolvire.
*Disponibilitatea cadrelor didactice de
a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii
capabili de performanță , cât și cu cei
care au lacune în cunoștințe.
*Activitățile extrașcolare.
*Întocmirea de către fiecare profesor a
portofoliului individual bine structurat.
*Realizarea activităților metodice pro-
puse conform programelor stabilite.
*Centrarea activității didactice pe ne-
voile elevului.
*Utilizarea cu preponderență a meto-
delor din categoria celor activ-partici-
pative.
Oportunități Amenințări
*O bună motivație din partea unor elevi *Scăderea numărului de elevi.
capabili de performanță și susținerea pă- *Dezinteresul față de școală al unor
rinților acestora. elevi și al părinților acestora.
* Disponibilitatea cadrelor didactice de *Instabilitate la nivel social, economic.
a se implica în acțiuni de parteneriat. *Resursele materiale și financiare in-
*Disponibilitatea unor instituții publice suficiente.
(DÎ Hînceti, Poliția, Biserica, Primăria, *Lipsa de interes pentru continuarea
instituții culturale, a unor sponsori) de a studiilor.
veni în sprijin școlii. *Neglijarea copiilor de către părinții
plecați la muncă în străinătate.