Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa A.IFR.

2
FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Managementul personalului

Codul disciplinei CMRU03F7 Semestrul I Numărul de credite 7

Facultatea Comunicare și relații publice Numărul orelor pe semestru/activităţi

Domeniul de licenţă/master Științe ale comunicării Total SI ST SF L P


Comunicare managerială și
Programul de studii de master 175 161 6 8 0 0
resurse umane

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, DF


complementară, domeniu, specialitate)
Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DI

Condiţionate -
Discipline anterioare
Recomandate -

Cursul de faţă îşi propune să prezinte necesitatea gestionarii, planificarii, recrutarii si selectiei
reurselor umane. Sunt prezentate corelaţiile existente între planificare, gestionare şi recrutarea
angajaţilor având ca ţintă finală selecția si integrarea acestora.
Necesitatea derularii proceselor amintite derivă din specificitatea etapei economice pe care o
parcurge societatea româneasca în prezent.
Studiile de caz sunt axate pe exemple concrete şi au ca scop acomodarea celor care se
specializează în Managementul Resurselor Umane cu varietatea de situaţii pe care o pot întâlni
în diverse organizaţii.
Obiectivele Instrumentele necesare proceselor amintite, precum şi metodele folosite sunt prezentate în curs,
disciplinei ele făcând obiectul unor eseuri specifice domeniilor de activitate analizate.
Obiectivele activităţilor de managementul personalului sunt prezentate detaliat corelate cu
feed-back-ul necesar unor astfel de programe.
Metodele folosite în practica companiilor multinaţionale şi naţionale sunt abordate atât teoretic
cât şi practic.
Bagajul de cunoştinţe teoretice şi practice acumulate vor permite celor care vor parcurge acest
curs ocuparea unor poziţii de specialişti în departamentul de Resurse Umane al companiilor
româneşti, dar şi multinaţionale.

1. Studiu individual prin materiale specifice ID


Cursul 1. Noţiuni introductive
1.1. Crearea unui Plan de resurse umane
1.2. Nevoia inventarului personalului din cadrul organizaţiei
1.3. Importanţa pieţei externe de forţă de muncă
1.4. Prognoza ofertei viitoare de forţă de muncă
1.5. Calcularea ratei de rulaj şi de păstrare a angajaţilor
Cursul 2. Recrutare şi selecţie - abordare procesuală
2.1. Conţinut şi necesitate
Conţinutul 2.2. Surse recrutare externă
activităţilor Cursul 3. Procesul de selecţie
(SI, ST, SF, L, P) 3.1 Introducere
3.2. Procesul de selecţie
3.3 Comunicarea nevoii de angajare
3.4. Testarea psihometrică
3.5 Testarea comportamentală
3.6. Metode de selecţie şi derularea procesului de selecţie
Cursul 4. Primirea şi integrarea personalului nou angajat
4.1. Scopurile şi etapele procesului de integrare
4.2. Metode de integrare a noilor angajaţi
Cursul 5. Costurile determinate de activităţile privind selecţia, încadrarea şi integrarea personalului
5.1. Studiul eficienţei proceselor de recrutare şi selecţie
Cursul 6. Raport privind evaluarea candidaţilor pentru postul reprezentant vânzări
Cursul 7. Analiza postului – abordare procesuală
7.1. Când aveţi nevoie de fişele de post ?
7.2. Ce este analiza postului ?
7.3. Analiza muncii orientată pe postul de muncă (Job description)
7.4. Necesitatea analizei posturilor
7.5. Tehnici de realizare a analizei postului

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice) Examen sumativ
- evaluare prin Proiect realizate în echipe
de maxim 5 masteranzi ( 70% din notă) +
- evaluare finală referat individual (30%)

Stabilirea notei finale


(procente) - activităţi aplicative /laborator/lucrări practice/proiect Prezenţă la tutoriate minim 50%.
etc.
- teste pe parcursul semestrului Teme din structura proiectului final
- teme de control
Lista materialelor didactice
necesare (suport de curs, ghid Suportul de curs în format ID
de studiu etc.)
Bibliografia recomandată Bibliografie:
AGUILAR-MORALES J.E., „Procedimiento general para realizar el reclutamiento y
selección de personal”, Mexic Asociaţia de Psihologie Oaxaqueña A.C, 2007.
ALBRECHT, MARZANN, H., International HRM. Managing Diversity in the Workplace.
Londra, Ed. Blackweel Business, 2001.
ARMOSTRONG, M., Managementul resurselor umane - manual de practică. Bucureşti, Ed.
Codecs. 2004.
BILLSBERRY, JON, Experiencing recruitment and selection. United Kingdom, Ed. John
Wiley & Sons, 2008.
NOVAC, CARMEN, „Evoluţii în domeniul managementului resurselor umane sub
impactul globalizării”, Revista română de comunicare şi relaţii publice, vol. 12, 2008.
NOVAC, CARMEN, „Changements induits par la crise économique dans les fonction
du management des ressources humaines en Roumanie”, International Conference
Globalization and Changing Patterns in the Public Sphere, 2010.
NOVAC, CARMEN, „Influences of the Financial Crisis on the Development of
Strategic Human Resource Management Processes in Romania”, Strategica. Strategic
Thinking in a Changing World, International Academic Conference, Bucharest, Romania,
June 27-28, 2013.
NOVAC, CARMEN. Managementul personalului-Între necesitate și realitate. Bucureşti.
Editura Tritonic. 2013.
NOVAC, CARMEN. Influența globalizării asupra managementului resurselor umane.
Bucureşti. Editura Printech. 2011.
PÂNIȘOARĂ, ION, PÂNIȘOARĂ, GEORGETA, Managementul resurselor umane, București,
Ed. Polirom, 2016
PITARIU HORIA D., Proiectarea fişelor de post, evaluarea posturilor de muncă şi a
personalului. Bucureşti: Casa de Editură Irecson. 2003.
PRICE, ALAN, Human Resource Management in a Business Context, 3rd Edition, London,
Ed. Thomson Learning, 2007.
VERBONCU, ION, Mangement. Eficiență, eficacitate, performanță, București, Ed.
Universitară, 2018.
***, “Consilier – Managementul resurselor umane”, Editura Rentrop & Straton, 2017.

Grad didactic, titlu, nume şi prenume Semnătura


Coordonator de disciplină
Lector univ. dr. Carmen Novac

Legendă: SI - studiu individual; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de laborator, lucrări
practice; P – proiect