Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

- suport de curs –

prof. dr. Ticu Constantin

Licenţă: anul III. Psihologie

Copyright © 2009 prof. dr. Ticu Constantin


tconst@uaic.ro ; www.psih.uaic.ro/~tconstantin
PSIHOLOGIA PERSONALULUI prof. dr. Ticu CONSTANTIN

I. Obiectivele cursului

A descrie, analiza şi explica procese legate de gestiunea psihologică a personalului în


firmă /instituţie (cu centrare pe angajat ca entitate individuală), a extrage informaţii
utile pentru practica managementului resurselor umane şi a forma abilităţi legate de
gestiunea psihologică a personalului cu referire la: analiza şi proiectarea posturilor,
recrutarea şi selecţia profesională, evaluarea psihologică a personalului, integrarea,
formarea şi dezvoltarea profesională, evaluarea performanţelor profesionale, stabilirea
sistemului de salarizare şi motivare a angajaţilor, orientarea vocaţională şi
managementul carierei etc.

II. Evaluarea

Evaluarea studenţilor se va realiza pe parcursul întregului semestru dar va fi


oficializată prin câte o notă parţială, obţinute la mijlocul semestrului şi la finalul
semestrului. În cadrul acestor note, jumătate din punctaj o va reprezenta evaluarea
continua a cunoştinţelor practice (seminar) iar cealaltă jumătate evaluarea
cunoştinţelor teoretice acumulate (curs).
Pentru fiecare jumătate de semestru (7 săptămâni) pentru evaluarea competenţelor
practice (sseminar) se pot obţine maximum 5 puncte, puncte ce se vor putea acumula
din participarea la trei teste de evaluare a cunoştinţelor (fiecare maxim un punct) şi din
participarea activă şi documentată la activităţilor din cadrul seminariilor (maxim 2
puncte.). Alte 5 puncte se pot obţine pentru evaluarea generală a cunoştinţelor
teoretice (ccurs) în cadrul unui examen general de evaluare (test grilă) la sfârşitul care
va avea loc la sfârşitul fiecărei perioade de7 săptămâni.
În ceea ce priveşte evaluarea competenţelor practice (sseminar), pentru fiecare seminar
studenţii vor primi o bibliografie cu o săptămână înainte. Parcurgerea materialelor
bibliografice le va permite să participe atât la discuţiile şi activităţile din timpul
seminarului, cât şi să răspundă la întrebările testele de evaluare de la sfârşitul fiecărei
întâlniri de seminar. La finalul fiecărei perioade de evaluare (săptămâna 8 şi
săptămâna 16) studenţii vor putea acumula câte 5 puncte (echivalentul notei 10 la
seminar). Maxim 2 puncte se pot obţine prin participarea documentată la discuţiile şi
activităţile din timpul seminariilor (se poate obţine maxim un punct în cadrul unui
seminar). Pentru acumularea celorlalte 3 puncte studenţii trebuie să participe la 3
evaluări scrise din timpul seminariilor. La sfârşitul fiecărui seminar se va organiza un
test de 10 minute (cu 2 - 3 întrebări din materialul bibliografic care trebuie parcurs
pentru seminarul respectiv). Deşi testele se vor da la sfârşitul fiecărui seminar,
studenţii vor putea alege care sunt cele trei teme din care doresc să fie evaluaţi.
Punctajul scăzut la teste de evaluare nu poate fi compensat de punctajul obţinut la
discuţiile şi activităţile din timpul seminarului sau vice-versa. Aceste forme de
evaluare nu pot fi înlocuite de alte tipuri de activităţi (precum portofolii, referate,
traduceri) în vederea evaluării.
În ceea ce priveşte evaluarea generală a cunoştinţelor teoretice (ccurs), care va avea loc
la a finalul fiecărei perioade de evaluare (săptămâna 8 şi săptămâna 16), studenţii pot
obţine maximum 5 puncte. Cele 50 de întrebări ale testelor grilă vor face referire
exclusiv la conţinuturile prezentate în cadrul activităţii de curs.
Nota finală va fi reprezentată de media celor două note parţiale obţinute la finalul celor
doua perioade de evaluare.

An III. Psihologie
Suport de curs 2
PSIHOLOGIA PERSONALULUI prof. dr. Ticu CONSTANTIN

III. Tematica

1. Psihologia personalului – origini, influenţe şi tematică


1.1. Istoric şi diferenţe între P.M. şi M.R.U.
1.2. Psihologia personalului – o disciplină aplicativă
1.3. Psihologia muncii şi disciplinele derivate din acesta
1.4. Atribuţii ale departamentului de resurse umane
1.5. Autori importanţi în studiul PP. P.M. sau M.R.U.
1.6. Psihologia muncii în România (câteva repere)

2. Gestiunea psihologică a angajaţilor între teorie şi realitate


2.1. Date generale ale cercetării
2.2. Situaţia din 2002
2.3. Mărimea, specificul activităţii firmei şi problematica resurselor umane
2.4. Situaţia în 2005
2.5. Analiza comparativă pe ani
2.6. Concluzii

3. Analiza şi proiectarea postului


3.1. Definiţii
3.2. Complexitatea postului; factorul timp
3.3. Etapele procesului de analiză
3.3.1. Analiza nesistematică a postului/funcţiei
3.3.2. Analiza sistematică a postului/funcţiei
3.4. Concluzii
3.5. Caseta metodologică

4. Procesul de recrutare şi selecţie profesională


4.1. Procesul de selecţie profesională - importanţă şi utilitate
4.2. Etapele procesului de selecţie profesională
4.3. Variante simplificate ale procesului de selecţie profesională
4.4. Caseta metodologică

5. Inducţia şi integrarea profesională a noilor angajaţi


5.1. Avantajele unui program de inducţie şi integrare profesională
5.2. Inducţia angajaţilor – principalele etape
5.3. Integrarea socială şi profesională angajatului; reguli generale
5.4. Strategii de integrare a angajatului
5.5. Evaluarea reuşitei programului de integrare
5.6. Caseta metodologică

6. Formarea şi dezvoltarea profesională


6.1. Definiţii
6.2. Evoluţia tendinţelor în domeniul formării
6.3. Factori determinanţi ai formării şi dezvoltării profesionale
6.4. Etape de formării profesionale
6.5. Caseta metodologică
7. Evaluarea activităţii profesionale
7.1. Obiectivele evaluării activităţii personalului
7.2. Modalităţi de evaluare a activităţii
7.3. Etapele în procesul de evaluare a personalului
7.4. Evaluarea cantităţii şi calităţii activităţii profesionale

An III. Psihologie
Suport de curs 3
PSIHOLOGIA PERSONALULUI prof. dr. Ticu CONSTANTIN

7.5. Evaluarea competenţelor şi cunoştinţelor profesionale


7.6. Evaluarea aptitudinilor, calităţilor psihologice legate de activitatea
profesională
7.7. Caseta metodologică

8. Motivarea şi salarizarea angajaţilor


8.1. Fenomenul motivaţiei
8.2. Dinamica şi caracteristicile motivaţiei
8.3. Teorii motivaţionale şi consecinţele lor practice
8.4. Dezvoltarea motivaţională - de la demotivare la motivaţie intrinsecă
8.5. Proiectarea unui program de motivare a angajaţilor
8.6. Rolul salarizării într-o strategie de motivare a angajaţilor
8.7. Caseta metodologică

9. Orientarea şi consilierea vocaţională


9.1. Contextul consilierii profesionale
9.2. Consilierea profesională şi modele explicativ interpretative
9.2.1. Modelul Ginzberg, Ginsburg, Axelrad şi Helma
9.2.2. Modelul Annei Roe
9.2.3. Modelul lui Donald Super
9.3. Consilierea vocaţională (orientare şcolară şi profesională)
9.3.1. Evaluarea aptitudinilor generale (Bateria OSP Itemsoft Project)
9.3.2. Evaluarea trăsăturilor de personalitate (MBTI),
9.3.3. Evaluarea intereselor profesionale (Chestionar IP)
9.4. Caseta metodologică.

10. Consilierea profesională (managementul carierei)


10.1. Cadrul general al consilierii profesionale
10.2. Etape, obiective şi reguli în consilierea profesională
10.3. Teme ale consilierii profesionale
10.4. Aspecte deontologice
10.5. Coaching, mentoring şi alte strategii avansate de consiliere
10.6. Caseta metodologică

11. Analiza factorilor disfuncţionali în muncă (oboseală, stres, comportamente


contraproductive)

12. Incidentele critice si accidentele de munca

13. Analiza climatului socio-profesional

14. Tendinţe şi evoluţii în psihologia personalului

An III. Psihologie
Suport de curs 4
PSIHOLOGIA PERSONALULUI prof. dr. Ticu CONSTANTIN

IV. Bibliografie

Lucrări principale:

▪ Constantin, T. 2004 – Evaluarea Psihologică a personalului, Editura Polirom, Iaşi.


▪ Bogathy, Z., 2002, Introducere în psihologia muncii, Tipografia Universităţii de Vest,
Timişoara.
▪ Constantin, T. şi Stoica-Constantin, Ana, 2000, Managementul resurselor umane.
Ghid practic şi instrumente pentru responsabilii de resurse umane şi manageri,
Institutul European, Iaşi.
▪ Rotaru, A., 1998, Managementul resurselor umane, Editura Sedcom Libris, Iaşi.
▪ Mathis, R. L., 1997, Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti.
▪ Constantin T., (coord.), (2008). Determinanţi ai motivaţiei în muncă – de la teorie la analiza
realităţii organizaţionale, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 220 pagini.

Lucrări opţionale:

▪Anghelescu, V., 1971, Elemente de ergonomie aplicată, Bucureşti, Editura politică


▪Balicco, C., 1997, Les méthodes d’évaluation en ressources humanes, Les Éditions
d’Organisations, France
▪Bogathy, Z., 2002, Introducere în psihologia muncii, Tipografia Universităţii de Vest,
Timişoara
▪Cazacu, H., 1970, Factorii sociali ai productivităţii muncii, Bucureşti, Editura A.R.S.R.
▪Chelcea S., Zlate M., Zamfir C., 1978, Dezvoltarea umană a întreprinderii, Ed.Ştiintifică
şi Enciclopedică, Bucuresti.
▪Cole, G. A., 1996, Management. Theory and Practice, DP Publications, UK
▪ Cornescu V. şi colab., 2004, - MANAGEMENT - de la teorie la practica,. Universitatea
din Bucuresti 2004 (http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteADM/cornescu/index.htm )
▪ Constantin A, Constantin T., (2009). Conflict, Change and Organizational Health Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 256 pagini.
▪Graham, H. T. & Bennett, R., 1998, Human Resource Management, Pitman Publishing,
UK
▪Genain, L., 1987, Strategie du recruitement, Éditions Performa, France
▪Havârneanu, C., 2000, Cunoaşterea psihologică a persoanei, Editura Polirom, Iaşi.

An III. Psihologie
Suport de curs 5
PSIHOLOGIA PERSONALULUI prof. dr. Ticu CONSTANTIN

▪Herseni, T., 1970, Laboratorul uzinal de psihologie, Bucureşti, Editura ştiinţifică


▪Holban, I., 1970, Probleme de psihologia muncii, Bucureşti, Editura ştiinţifică
▪Iosif, Gh. şi Botez, C-tin (coord.), 1981, Psihologia muncii industriale, Bucureşti, Editura
Academiei
▪Jardillier, P., 1967, La psychologie industrielle, Paris, P.U.F.
▪Levy-Leboyer, C.L., 1996, Evaluation du personnel, Les Éditions d’Organisations, France
▪Mărgineanu, N., 1943, Psihotehnica, Editura Institutului Psihologic din Cluj
▪Mărgineanu, N., 1972, Selecţia şi orientarea profesională, Bucureşti, E.D.P.
▪Moraru, I., 1976, Psihologia muncii industriale, Bucureşti, E.D.P.
▪Peteanu, M., (coord.), 1971, Monografii profesionale, vol I - X, Bucureşti, E.D.P.
▪Prună, T., 1972, „Autocunoaştere şi orientare profesională”, în: Sociologia în acţiune,
Editura Junimea, Iaşi
▪Prună, T., 1973, Psihologia muncii industriale, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi
▪Pufan, P., 1968, Psihologia muncii, Bucureşti, E.D.P.
▪Roşca, Al., 1967, Psihologia muncii industriale, Editura Academiei, Bucureşti
▪Stan A., Clocotici V., 2000, Statistică aplicată în psihologie, Editura Polirom, Iaşi.
▪Stanciu St. Ionescu M. 2003, Managementul resurselor umane, SNSPA, Facultatea de
comunicare si relatii publice “David Ogilvy”, Bucuresti (materiale de curs).
I.

An III. Psihologie
Suport de curs 6