Sunteți pe pagina 1din 14

Facultatea Marketing si Logistica

REFERAT
La disciplina: Asigurari si Reasigurari
Tema: Asigurarea de raspundere civila auto

A elaborate: Studentul Gr.283-ML, Fulga Vasile


semnatura ____________

A verificat: Conf. Univ. Caraganciu G.


semnatura ____________

1|Page
Facultatea Marketing si Logistica

Cuprins:

1) Asigurarea obligatorie de răpundere civilă auto internă ______________________ pag 3


2) Reglementarea contractului RCA ___________________________________________ pag 4
3) Limitele de despăgubire ____________________________________________________ pag 5-6
4) Sistemul informațional RCA DATA___________________________________________ pag 7
5) Calculul prețului poliței RCA și reducerile acordate __________________________ pag 8
6) Ce este Bonus-Malus? ______________________________________________________ pag 9
7) Refuzul despăgubirii _______________________________________________________ pag 10-11
8) Restituirea primei de asigurare la RCA ______________________________________ pag 12-13
9) Procesul de înregistrare a cazului asigurat ___________________________________ pag 14

2|Page
Facultatea Marketing si Logistica

1. Asigurarea obligatorie de răpundere civilă auto internă

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) reprezintă un contract


încheiat între posesorul de autovehicul, numit asigurat (persoană fizică sau juridică) și compania de
asigurare. În schimbul primei de asigurare, asigurătorul se obligă ca la producerea riscului asigurat
să achite dauna produsă terței persoane.

Forma juridică de realizare – asigurare OBLIGATORIE


Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (AORCA) are menirea de a apăra interesul
economic și social al întregii comunități precum și de a proteja victimele unor accidente. Astfel,
lipsa RCA este pedepsită conform Codului Contravențional al RM.
Încheierea contractului este obligatorie nu numai pentru posesorii de autovehicule, dar și
pentru asigurători. Refuzul asigurătorului de a emite o poliță de asigurare sau de a încheia
contractul de asigurare obligatorie, la cererea posesorului de autovehicul, constituie o încălcare a
drepturilor consumatorului și se sancționează în corespundere cu legislaţia.

 Teritoriul acoperit – polița de asigurare RCA este valabilă pe întreg teritoriul Republicii
Moldova.
 Termen de valabilitate – contractul de asigurare RCA se emite pentru un termen de 12
luni. Excepție fac doar contractele de asigurare încheiate pentru autovehiculele
înmatriculate în străinătate, ce nu dețin Carte Verde, în acest caz, contractul poate fi
încheiat pentru un termen minim de 15 zile, maxim de 12 luni. Totodată, contractele de
asigurare RCA încheiate pentru utilaj agricol sau sezonier pot avea un termen mai scurt de
12 luni.

3|Page
Facultatea Marketing si Logistica

2. Reglementarea contractului RCA

Contractul de asigurare RCA este reglementat de următoarele acte normative:

 Legea Nr. 407 din 21.12.2016 cu privire la asigurări;

 Legea Nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie   de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;

 Codul Civil al Republicii Moldova art.1301-1330.


Pentru a încheia o polița de asigurare RCA trebuie îndeplinite
următoarele condiții:

 autovehiculul să fie
înmatriculat / supus
înmatriculării sau înregistrat în
Moldova;
 autovehicule înmatriculate în
străinătate care se folosesc pe
teritoriul Republicii Moldova;
 prezentarea datelor din
permisul de conducere a
persoanelor admise la
conducere;
 prezentarea documentelor de
identificare ale autovehiculului
– certificat de înmatriculare;
 document care atestă dreptul
de proprietate al persoanei
care urmează să înmatriculeze
autovehiculul.

4|Page
Facultatea Marketing si Logistica

3. Limitele de despăgubire

Vatamari corporale sau decesul:


1 000 000 Lei Pagube material:
per persoana 1 000 000 Lei
5 000 000 Lei per caz
Cheltuielile de judecată efectuate de
către persoana prejudiciată.
Ce se despăgubește de asigurarea RCA ?
Cheltuielile aferente: acţiunilor de
limitare a pagubelor; de transport;
păstrare; expertizei tehnice.

Asigurătorul trebuie să compenseze prejudiciile cauzate persoanei păgubite prin


accident de autovehicul:
a) atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării autovehiculului;
b) în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau
ataşelor;
c) produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;
d) ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;
e) la urcarea în autovehicul şi la coborârea din el.

Se despăgubesc şi următoarele cheltuieli:


 aferente acţiunilor de limitare a pagubelor;
 de transport al bunurilor la locul de reparaţie, parcare sau depozitare;
 aferente cazului asigurat, suportate în proces civil de către asigurat sau păgubit;
 aferente expertizei tehnice efectuate la cererea păgubitului sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti.

5|Page
Facultatea Marketing si Logistica

Cheltuielile enunţate se vor rambursa de către asigurător doar dacă sunt probate cu
documente justificative.
În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atât pentru
persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate
în acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său.

De asemenea menţionăm că, pornind de la principiul de despăgubire și protecție a tuturor


victimelor accidentelor de circulație, Legea nr.414/2006 prevede că, membrii de familie ai
asiguratului, ai utilizatorului de autovehicul sau ai oricărei alte persoane a cărei răspundere civilă
este angajată într-un accident de autovehicul şi este acoperită prin asigurare obligatorie de
răspundere civilă auto nu sunt excluşi, datorită acestei legături de rudenie, din rândul beneficiarilor
asigurării pentru vătămările lor corporale.

Totodată, la avarierea sau distrugerea de bunuri , despăgubirea de asigurare se acordă pentru


bunurile aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel
autovehicul, despăgubirea de asigurare, se acordă numai dacă ele nu erau transportate în baza
unui raport contractual încheiat cu posesorul sau cu utilizatorul autovehiculului, precum şi dacă nu
aparţineau posesorului sau utilizatorului răspunzător de accident.

6|Page
Facultatea Marketing si Logistica

4. Sistemul informațional RCA DATA

În corespundere cu Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr-50/8 din 30.11.2012


„Cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă
auto”, începând cu 01 februarie 2013, procesarea cererii, contractului şi poliţei/certificatului de
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se efectuează în regim online prin intermediul
Sistemului Informaţional Automatizat de Stat RCA Data.
Sistemul Informaţional Automatizat de Stat RCA Data va permite operarea cu
informaţii veridice, care vor fi utilizate la determinarea exactă a primei de
asigurare pe care urmează să o plătească fiecare asigurat în dependenţă de
factorii de risc individuali, în special prin sistemul bonus-malus, care are
menirea de a acorda reduceri legale de prime pentru conducătorii auto
disciplinați și a aplica majorări de prime pentru cei care au produs accidente
rutiere din vina lor.
Totodată, Sistemul Informațional va permite schimbul de informaţii cu organele afacerilor interne
în scopul exercitării funcției de control privind posesia asigurării RCA și Carte Verde.
Nu în ultimul rând, trebuie menționat că răspunderea asigurătorului pentru riscul asigurat
va începe din momentul indicat în polița de asigurare, document care urmează a fi emis doar din
Sistemul Informațional, fapt ce va permite contracararea fraudelor legate de încheierea
contractelor de asigurare cu date anterioare producerii accidentelor rutiere.
Dovada încheierii contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se face
prin emiterea de către asigurător a poliței de asigurare RCA – în cazul asigurării obligatorii de
răspundere civilă auto interne și certificatului de asigurare „Carte Verde” – în cazul asigurării
obligatorii de răspundere civilă auto externe.

7|Page
Facultatea Marketing si Logistica
5. Calculul prețului poliței RCA și reducerile acordate:
Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă se
stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare
(CNPF) după "Metodologia de calcul a primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare",
aprobată de Guvern prin Hotărârea nr.318 din 17 martie 2008. Conform acestei metodologii, prima
de asigurare se calculează în funcţie de prima de asigurare de bază, la care se aplică coeficienţii de
rectificare stabiliţi şi sistemul bonus-malus.

Pentru calculul preţului poliţei RCA pentru un anumit client, asigurătorul va


aplica la prima de bază coeficienţii de rectificare stabiliţi de CNPF în
dependență de următorii factori:

 statutul juridic al asiguratului – persoană fizică sau persoană juridică;


 teritoriul utilizării autovehiculului – zonă rurală sau urbană;
 locul înmatriculării autovehiculului;
 tipul contractului în dependență de numărul persoanelor admise la conducere – limitat sau nelimitat;
 caracteristicile tehnice ale autovehiculului – tipul autovehiculului, capacitatea cilindrică, numărul
locurilor;
 vârsta asiguratului și stagiul în conducere al acestuia, inclusiv vârsta și stagiul în conducere al
persoanelor admise la conducere;
 perioada de asigurare, la care se adaugă alţi doi coeficienţi, stabiliţi prin hotărârea autorităţii de
supraveghere: cuantumul cheltuielilor efective ale asigurătorului şi cuantumul marjei de profit
incluse în factorul de încărcare a primei de asigurare de bază.

De menționat este faptul că Legea nr.414/2006 nu permite asigurătorilor să încaseze


prime de asigurare sub cuantumul primelor calculate în funcţie de prima de asigurare de
bază şi coeficienţii de rectificare, cu excepţia următoarelor cazuri:

 reduceri de până la 25% din primele de asigurare persoanelor fizice pensionate şi persoanelor cu deficienţe
locomotorii posesori de motocicluri şi de autoturisme adaptate infirmităţii lor;

 reduceri până la 60% din primele de asigurare la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere
civilă auto internă cu persoane juridice care activează în domeniul transportului internaţional de mărfuri şi pasageri,
încadraţi în sistemul TIR-CARNET şi INTER-BUS, exclusiv în situaţia în care transportatorii internaţionali fac dovada deţinerii
certificatului de asigurare „Carte Verde” valabil pentru o perioadă de 12 luni.

8|Page
Facultatea Marketing si Logistica
6. Ce este Bonus-Malus?

Sistemul Bonus-Malus reprezintă un sistem ce stabileşte un set de reduceri şi majorări a primei de


asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă în funcţie de istoricul daunelor asiguratului,
inclusiv şi a persoanelor indicate în contractul de asigurare ca fiind admise să utilizeze
autovehiculul, în anul anterior.
Şoferii vor fi penalizaţi atunci când produc un accident prin plata unei prime
RCA mai mari la reînnoire, în timp ce şoferii fără niciun incident vor fi
răsplătiţi cu reduceri. Penalizarea maximă duce la dublarea preţului stabilit în
grila asigurătorului, în timp ce reducerea maximă este de 50% din tarif.

Principiul de funcţionare a Sistemului bonus-malus este următorul: iniţial, persoana (după


IDNP) este verificată în baza de date a contractelor. Dacă în ultimele 12 luni persoana a fost
regăsită în vreun contract de asigurare, atât în calitate de asigurat, cât şi în cazul în care este
indicată ca fiind admisă la conducere, din acel contract se extrage clasa bonus-malus care i-a fost
atribuită, considerându-se clasă iniţială. Ulterior, persoana este verificată în baza de date a
dosarelor de daune. Dacă în ultimele 12 luni nu este regăsită ca fiind implicată în careva accidente
rutiere pentru care au fost achitate despăgubiri de asigurare, persoanei îi va fi atribuită următoarea
clasă net superioară faţă de cea iniţială, iar la calcularea primei de asigurare aceasta va beneficia
de o reducere de 5%, reducerea urmând să ajungă până la 50% în 10 ani, dacă asiguratul nu a
produs nici un accident în tot acest timp.
În situaţia în care pe parcursul ultimului contract de asigurare a avut loc vreun accident,
majorarea primei se aplică după cum urmează: pentru un accident, prima va creşte cu 10%, pentru
două accidente cu 20% şi se poate chiar dubla în cazul în care asiguratul a produs 4 sau mai multe
accidente, pe parcursul anului precedent.
Dacă la încheierea contractului de asigurare se indică mai multe persoane admise să
utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul, la calcularea primei de asigurare se aplică
coeficientul bonus-malus cel mai mare dintre coeficienţii fiecărei persoane.
De asemenea, persoanele fizice şi cele juridice vor fi asigurate după criterii diferite. Astfel, în cazul
persoanelor fizice, coeficientul bonus-malus nu va depinde de numărul de autovehicule deţinute.
Acesta urmează a fi stabilit în baza istoricului de asigurare a persoanei şi va fi utilizat pentru toate
contractele pe perioada de 12 luni. Pentru persoanele juridice, sistemul bonus-malus se aplică
distinct pentru fiecare vehicul în parte.

7.
9|Page
Facultatea Marketing si Logistica

7. Refuzul despăgubirii

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto este cea mai comercializată formă de asigurare din
Republica Moldova, dar cei mai mulți dintre asigurați nu cunosc esența acestui tip de asigurare.

De cele mai multe ori asigurații nu dispun de informație suficientă


privind limitele obligațiilor companiilor de asigurări și care sunt
cazurile când compania are dreptul de a refuza despăgubirea, sau când
acestea pot înainta acțiune de regres împotriva asiguratului.
Conform art.2 al Legii nr.414/2006, asigurarea RCA reprezintă un
contract de asigurare, probat prin poliţa de asigurare RCA, prin care un
asigurător licenţiat, în condiţiile legii, să practice asigurare obligatorie
de răspundere civilă auto se obligă, în baza unei prime plătite de
asigurat, să despăgubească prejudiciile cauzate prin accident de
autovehicul în perioada de valabilitate a contractului de asigurare.

Când companiile de asigurări au dreptul de a refuza achitarea


despăgubirii sau pot înainta acțiune de regres împotriva asiguratului:

1.1.1. Așadar, prin definiție, expirarea contractului de asigurare RCA scutește compania de asigurări de
obligativitatea de a despăgubi terța persoană. La producerea unui accident este esențial să verificați
dacă contractul dumneavoastră RCA este încă valabil.
1.1.2. Extrem de important este să anunțați compania dumneavoastră de asigurări de accidentul produs în
cel mult 48 de ore, în caz contrar aceasta poate înainta acțiune de regres împotriva dvs. (aceasta
înseamnă faptul că, compania de asigurări va despăgubi terța persoană, dar va avea dreptul să ceară
de la dvs. toate cheltuielile suportate).
1.1.3. Totodată, persoana care a produs accidentul, trebuie să informeze persoana păgubită despre
compania de asigurări de la care a procurat polița de asigurare RCA, în caz contrar compania poate
înainta acțiunea de regres.
1.1.4. Compania de asigurări are dreptul să refuze despăgubirea dacă accidentul a fost produs în mod
intenționat.
1.1.5. Dacă în momentul producerii accidentului, autovehiculul era condus în stare de ebrietate sau sub
influența stupefiantelor, compania de asigurări are dreptul să înainteze acțiune de regres față de
asigurat sau să nu despăgubească daunele produse de acesta.

10 | P a g e
Facultatea Marketing si Logistica
1.1.6. Dacă persoana vinovată de accident nu posedă permis de conducere de categoria respectivă,
compania de asigurări are dreptul să înainteze acțiune de regres.
1.1.7. Dacă persoana ce se face vinovată de producerea accidentului nu este inclusă în contractul de
asigurare RCA ca fiind admisă la conducere autovehiculului, încheiat între posesorul autovehiculului și
compania de asigurare, compania poate înainta acțiunea de regres!!! Excepție fac doar contractele
unde sunt admise la volan un număr nelimitat de persoane.
1.1.8. Dacă persoana vinovată de accident părăsește locul accidentului, compania de asigurări are dreptul de
a înainta acțiune de regres împotriva acesteia.

1.1.9. Dacă utilizatorul autovehiculului nu dispune de certificatul de revizie tehnică la momentul producerii
accidentului, compania de asigurări poate înainta acțiunea de regres.
1.1.10. Dacă vinovatul de accident este autorul unei infracţiuni, iar la momentul producerii accidentului
încerca să fugă de urmărire, compania de asigurări are dreptul să nu despăgubească daunele produse
de acesta.
1.1.11. Dacă accidentul se produce între două sau mai multe autovehicule care aparțin asiguratului (persoană
fizică sau juridică), compania de asigurări nu despăgubește paguba, deoarece polița de asigurare RCA
prin esență acoperă doar pagubele produse de asigurat TERȚELOR persoane.

11 | P a g e
Facultatea Marketing si Logistica

8. Restituirea primei de asigurare la RCA

În cazul în care ați vândut autovehiculul sau ați radiat autovehiculul din registrul de stat, puteți
solicita asigurătorului restituirea primei de asigurare pentru perioada restantă.

Deţinerea unei polițe de asigurare RCA este o cerință obligatorie pentru toți proprietarii de
automobile. Conducerea unui vehicul neasigurat este interzisă şi se pedepseşte cu amendă. Cu
toate acestea, în unele cazuri, poliţa deja emisă devine inutilă pentru asigurat, caz în care el îşi
poate recupera banii cheltuiți pe ea. Care sunt aceste cazuri și cum are loc procedura de restituire
– examinarea acestor aspecte va fi interesantă pentru toți proprietarii de automobile. În cazul în
care ați vândut automobilul sau ați radiat vehiculul din registrul de stat, puteți solicita
asigurătorului restituirea primei de asigurare pentru perioada restantă.

Documentele necesare pentru restituirea primei aferente perioadei rămase din asigurare:

 polița de asigurare RCA;


 copia documentului care certifică plata poliței RCA (chitanță/cec);
 buletinul de identitate al proprietarului;
 originalul sau copia autentificată a certificatului de înmatriculare nou sau o altă dovadă a înstrăinării (contract
de vânzare-cumpărare, de donaţie ş.a.);
 după caz: dovada radierii autovehiculului din Registrul de stat al transporturilor).

Dreptul la restituire se pierde dacă se află în derulare un dosar de daună sau a fost
plătită o daună pe polița în cauză.
Rezilierea contractului de asigurare presupune drept consecinţă încetarea protecţiei din
asigurare de la data rezilierii şi restituirea de către ASIGURĂTOR a primelor de asigurare
pentru perioada de până la expirarea contractului, cu reţinerea cheltuielilor efective de
gestiune.
Modul de restituire a primei de asigurare este stabilit individual de companiile de asigurări.
În dependență de momentul în care asiguratul solicită returnarea primei de asigurare, sunt
stabilite anumite proceduri standard, dar care sunt OBLIGATORII pentru brokerul de
asigurare:

12 | P a g e
Facultatea Marketing si Logistica
1. dacă contractul a fost emis în luna curentă și nu a intrat în vigoare, procedura de reziliere este destul de
simplă. Asiguratul trebuie să se prezinte personal la sediul brokerului, înaintând o cerere către compania de asigurări,
prin care va solicita rezilierea contractului de asigurare AORCA, unde va specifica din ce motiv dorește să desfacă acest
contract. Totodată, asiguratul trebuie să solicite în scris de la brokerul de asigurare returnarea primei de asigurare;

2. dacă contractul a fost emis în luna curentă, dar a intrat în vigoare  procedura de reziliere este puțin mai
complexă. Astfel, asiguratul trebuie să vină personal la sediul brokerului de asigurare, să înainteze o cerere către
compania de asigurare unde, de asemenea, va specifica motivul din care vrea să pună punct relațiilor contractuale.
Ulterior, consilierul de vânzări asigurări va contacta compania de asigurare pentru a stabili care va fi procentul
reținerilor din prima de asigurare, mărimea cheltuielilor de gestiune și ce parte din primă se returnează de către broker
clientului;

3. dacă contractul RCA a fost încheiat în luna precedentă,  sau altă lună decât cea curentă, asiguratul va trebui
să se adreseze direct la compania de asigurare cu o cerere de reziliere și de returnare a primei rămase, deoarece la
finele fiecărei luni, brokerul transferă primele acumulate în contul companiei de asigurare, ceea ce face imposibilă
ridicarea primei de la sediul brokerului.

13 | P a g e
Facultatea Marketing si Logistica

9. Procesul de înregistrare a cazului asigurat


Câteva recomandări, dacă ați fost implicat într-un accident rutier!

În calitate de păgubit, este necesar de a întreprinde următoarele acțiuni:

 în mod obligatoriu sesizați Inspectoratul de patrulare, în vederea întocmirii corespunzătoare a


actelor referitor la cauzele şi circumstanţele producerii accidentului, precum şi la consecinţele lui;
 dacă dispuneți de un aparat foto, faceţi cât mai multe poze ale locului accidentului rutier și ale
pieselor deteriorate în urma accidentului;
 informați cât de curând posibil compania de asigurări despre accidentul rutier;
 solicitați responsabililor companiei de asigurări, să vă informeze cu privire la setul de acte
necesar, pe care trebuie să-l prezentați în vederea întocmirii corespunzătoare a dosarului de
daune;
 solicitați companiei de asigurări să examineze autovehiculul avariat şi să încheie, în termen de 5
zile lucrătoare din data primirii informaţiei despre producerea accidentului, un proces-verbal de
constatare a pagubelor;
 în cazul în care asigurătorul nu a examinat bunurile avariate şi nu a încheiat procesul-verbal de
constatare a pagubelor în termenul specificat, apelați la serviciile experţilor independenţi pentru
constatarea pagubelor
 în caz că acea companie de asigurări vă va acorda o sumă de despăgubire sub limita prevăzută
de lege, nu semnați actul de despăgubire, ci indicați pe actul menționat că nu sunteți de acord cu
suma despăgubirii de asigurare. Obiecţiile referitoare la suma despăgubirii se vor comunica
asigurătorului în termen de 5 zile calendaristice și nu uitați că orice cerere adresată
asigurătorului trebuie înregistrată, prin parafa companiei de asigurări, cu indicarea numărului de
intrare și data primirii;
 în cazul în care considerați că drepturile dvs. vă sunt încălcate de către compania de asigurări, vă
puteți adresa cu o plângere către Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Această
instituție este în drept să sisteze, la necesitate, activitățile companiei dacă ea are încălcări grave.
De obicei, după implicarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, soluționarea problemei
enunțate este mai simplă. O circumstanță importantă pe care trebuie să o cunoașteți este faptul
că, în caz de încălcare a termenului de plată a indemnizaţiei despăgubirii de asigurare din vina
asigurătorului, acesta va plăti asiguratului, beneficiarului asigurării şi/sau păgubitului, pentru
fiecare zi de întârziere, penalitate de 0,1% din suma indemnizaţiei sau despăgubirii.

14 | P a g e