Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Educației din Repeblica Moldova

Institutul de Relații Internaționale din Republica Moldova


Facultatea de Drept
Catedra de Drept Public și Privat

Referat
La disciplina: Drept Vamal
Tema: ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII VAMALE ÎN
Republica Moldova

Autor:
Profesor: Valeriu Gureu, magistru în drept

Chișinău 2014
Cuprins:
1. Considerațiuni generale privind sistemul unic al organelor vamale în Republica
Moldova…………………………………………………………………………3
2. Sistemul organelor vamale și atribuțiile acestora………………………………3
3. Statutul juridic al colaboratorului vamal………………………………………6
4. Actele juridice de conducere în sfera activității vamale………………………….9
5. Brokerul vamal…………………………………………………………………10
6. Transportatorul
vamal………………………………………………………….12

2
1. Considerațiuni generale privind sistemul unic al organelor vamale în Republica Moldova

Elementul optimal de organizare a activităţii vamale îl reprezintă alegerea structurii serviciului


vamal, precum şi posibilitatea creării sistemului unic de organe vamale.
Organele vamale ale RM - organele de stat care reglementează raporturile legate de apariţia,
modificarea şi întreruperea relaţiilor din sfera activităţii vamale. Activitatea organelor vamale
este universală şi specifică, neavînd careva analogii, particularitatea sa exprimîndu-se în
varietatea funcţiilor sociale, economice, financiare, fiscale îndeplinite.
Activitatea vamală cuprinde o gamă largă de activități ce formează obiectul de reglementare a
dreptului vamal. Deaceea s-a considerat necesar de a adopta o serie de norme, atît imperative cît
și dispositive, prin intermediul cărora realizarea acestor activități să poarte un caracter coerent.
Teoretic organizarea activității vamale poate fi realizată și prin intermediul unor instituții
nestatale, a căror activitate deși nu este obligatorie, facilitează procesul de trecere a mărfurilor și
mijloacelor de transport peste frontiera vamală.1
Astfel, prin organizarea activității vamale întelegem ansamblul activităților desfășurate în
vederea asigurării respectării legislației și facilitării trecerii mărfurilor și mijloacelor de transport
peste frontiera vamală.2

2. Sistemul organelor vamale și atribuțiile acestora

Totalitatea organelor vamale este bazată pe următoarele principii:


principiul unicităţii – asigură legătura şi interdependenţa organelor vamale unul
de altul prin realizareafuncţiilor de bază.
principiul structural – asigură formarea structurii organizaţionale a sistemului organelor vamale,
legăturalor în formarea procesului tehnologic unic în scopul înfăptuirii activităţii vamale.
principiul ierarhiei – evidențiază relațiile de subordonare pe verticală și coordonarea
acțiunilor pe orizontală care se bazează pe evidențierea componenței și funcțiilor organelor
vamale la înfăptuirea activității vamale.
principiul interdependenţei – conlucrarea organelor vamale cu alte structuri de
stat (serviciul veterinar,fitosanitar, ecologic, AITA) în scopul rezolvării problemelor ce ţin de
activitatea economică externă.3

1
Valeriu Gureu. Dreptul vamal, Note de Curs, Chișinău 2014, p.20, vol. 195 pagini.
2
Codul Vamal al Republicii Moldova, art. 2.
3
http://ru.scribd.com/doc/88502649/Drept-Vamal, accesat pe 23.11.2014 ora 11:44.

3
Serviciul vamal al RM, ca organ de drept este format din:
- Serviciul Vamal – ca autoritate centrală de specialitate care exercită conducerea activităţii
vamale în RM
- Birourile vamale (interne şi de frontieră)
-Posturile vamale
-Echipe vamale mobile
Activitatea vamală este desfăşurată nemijlocit de birourile vamale şi posturile vamale.
Crearea, reorganizarea şi lichidarea birourilor vamale, posturilor vamale şi a
echipelor vamale mobile ţine de competența Serviviului Vamal/ Statutul și funcțiile
Serviviului Vamal, ca autoritate centrală, sunt stabilite de Guvernul RM 4 .
Principalele atribuţii constau în faptul că :
-apară drepturile şi interesele legitime ale persoanei în activitatea vamală
-asigură securitatea economică a statului
Atribuţiile organelor vamale sunt stabilite de:
• Cod vamal :
Organul vamal are următoarele atribuţii de bază:
a) participă la elaborarea politicii vamale a statului şi promovează această politică;
Aceasta se exprimă prin accea că Serviciul Vamal este autorul actelor normative
atît a proiectelor de legi, cît şi a Hotărîrilor de Guvern ce ţine de reglementarea în domeniul
activităţii vamale. În funcţie de reglementările ce ţin de încasara drepturilor de import/export
(adică a plăţilor), stabilim care este politica statului într-un anumit domeniu 5. Exemplu: dacă prin
Legea cu priv la tariful vamal s-a stabilit că începînd cu 1 ian 2008 la zahărul din trestie importat
pe teritoriul RM se stabileşte taxă vamală în mărime de 300$ / tona. Printr-o asemenea politică
statul promovează o politică de susţinere a ramurii de sfeclă de zahăr din RM.
 b) asigură respectarea legislaţiei vamale; apără drepturile şi interesele legitime ale persoanei
în cadrul activităţii vamale;
c) contribuie, în limitele competenţei, la asigurarea securităţii economice a statului;
d) apără interesele economice ale statului;
e) aplică procedeele vamale de reglementare a relaţiilor economice şi comerciale;
Aplică anume procedeele de reglementare tarifară, şi procedeele de reglementare netarifară. În
RM pornim măcar de la ideea aplicării măsurilor de cotare a restricţiilor cantitative. În
baza Legii reglementării de stat a activităţii comerciale externe (art.9, al.2): “Restricţiile
cantitative la export şi import se pun în aplicare nu mai devreme de 30 de zile după publicarea

4
Legea nr.1150 cu priv la serviciul în organele vamale 20.07.00
5
Codul vamal al Republicii Moldova, art.11

4
hotărîrii respective a Guvernului dacă hotărîrea nu prevede un alt  termen.” Prin
urmare toate aceste momente ţin de aducerea la cunoştinţa persoanei şi în afară de
aceasta Serviciul Vamal al RM la momentul efectuării operaţiunilor de vămuire,
urmează să aducă la cunoştinţa agenţilor economici, participanţi ai activităţii
comerciale externe, ce au înregistrate contracte la birourile vamale pentru anumite
categorii de mărfuri că peste perioada dată aceste mărfuri nu vor mai putea fi introduse pe
teritoriul RM pînă nu va fi obţinut certificatul de cotă-parte de la Serviciul Vamal sau Ministerul
Economiei şi Comerţului.
f) încasează drepturile de import şi drepturile de export;
g) participă la elaborarea măsurilor de politică economică referitor la trecerea mărfurilor peste
frontiera vamală şi aplică aceste măsuri;
h) luptă împotriva contrabandei, a încălcării reglementărilor vamale şi legislaţiei fiscale care se
referă la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală,
curmă trecerea ilegală peste frontiera vamală, a substanţelor narcotice,
armamentului, obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică şi 
a r h e o l o g i c ă ,   o b i e c t e l o r   p r o p r i e t a t e intelectuală, speciilor de animale şi plante (derivate
şi părţi ale lor) pe cale de dispariţie, altor mărfuri6;
i)contribuie la prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi a terorismului internaţional;
 j) exercită şi perfecţionează controlul vamal, efectuează vămuirea, creează condiţii pentru
accelerarea traficuluide mărfuri peste frontiera vamală;
k) contribuie şi participă la elaborarea statisticii vamale a comerţului exterior şi a statisticii
vamale speciale;
l) contribuie la realizarea măsurilor de apărare a securităţii statului, de asigurare a ordinii publice
şi morale, de apărare a vieţii şi sănătăţii oamenilor, de ocrotire a florei şi faunei, a
întregului mediu înconjurător, de protecţie a pieţei interne;
m) exercită controlul vamal asupra valorilor valutare, în limitele competenţei;
n) asigură îndeplinirea obligaţiilor internaţionale ale statului în domeniul vamal; part
icipă la elaborareaacordurilor internaţionale în domeniul vamal, la colaborarea cu organele
vamale, cu alte autorităţi publice dinstrăinătate, cu organizaţiile internaţionale în
domeniul vamal;
o) efectuează cercetări ştiinţifice, oferă consultaţii, asigură pregătirea şi reciclarea
specialiştilor în domeniul vamal;
 p) promovează o politică financiară şi economică unică, dezvoltă baza tehnico-materială
şi socială a organelor vamale, creează condiţii pentru activitatea colaboratorilor vamali;

6
Codul vamal al Republicii Moldova, art. 11

5
r) gestionează sistemul de certificare a originii, în cazurile stabilite de Guvern,
inclusiv certifică origineamărfurilor şi eliberează contra plată certificate de origine la
exportul mărfurilor;
s) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie.
• Regulamentul Serviciului Vamal :
- asigură, în limitele competenţei sale, securitatea economică a RM;
- asigură respectarea şi executarea legislaţiei vamale;
- elaborează şi întreprinde măsuri de combatere a fraudelor vamale şi a altor
încălcări a regulilor activităţii vamale;
- asigură controlul mărfurilor, mijloacelor de transport şi altor bunuri deplasate peste frontiera
vamală a RM;
- administrează statistica vamală;
- participă la elaborarea proiectelor de acorduri internaționale, acte legislativem ordonanțe și
hotărîri ale Gevernului, precum și ator acte normative ce reglementează activitatea vamală7;
- creează condiţii pentru accelerarea traficului de mărfuri şi de călători peste frontiera vamală;
- contribuie la dezvoltarea relaţiilor economice externe;
- colaborează cu organele vamale ale ţărilor străine;
- organizează activitatea de combatere a corupţiei şi protecţionismului
- instituie zone de control vamal pe tot teritoriul vamal al RM;
- coordonează activitatea tuturor serviciilor de stat amplasate în zona de control la frontieră;
- asigură supravegherea activităţii unităţilor din subordine;
- apără interesele legitime ale persoanelor juridice şi fizice în domeniul activităţii vamale;
- asigură îndeplinirea prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul vamal la care RM este
parte;
- administrează patrimoniul organelor vamale;
- stabileşte originea mărfurilor, eliberînd actele vamale respective;
- exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie8.

3. Statutul juridic al colaboratorului vamal

Un rol important în realizarea activităţii vamale îl reprezintă funcţionarul


organelor vamale care nemijlocit realizează operaţiunile de export-import, cu îndeplinirea
7
Hotărîrea Guvernului nr.4 din 02.01.07 cu priv la aprobarea structurii, efectivului-limită şi a Regulamentului
ServiciuluiVamal 
8
Regulamentul Serviviului Vamal al Republicii Moldova ” Privind controlul vamal la trecerea peste frontiera
vamală a Republicii Moldova” nr. 7923 (301) din 28 octombrie 2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
3-5 din 21 ianuarie 2003, art. 6

6
formalităţilor vamale în funcţie de regimul vamal, destinaţia lor şi categoriamărfurilor. Serviciul
în organele vamale este un gen special de activitate în serviciul public prin care se exercită
funcţiile, drepturile şiobligaţiile organelor vamale incluse în sistemul organelor de
drept. Noţiunea de serviciu vamal se utilizează în sens larg şi restrîns:
sens larg: totalitatea organelor vamale şi a altor subdiviziuni subordonate
serviciului vamal care participănemijlocit la realizarea activităţii vamale, precum şi
statutul juridic al persoanelor cu funcţii de răspundere şi modalitatea de efectuare a
serviciului în organele vamale de stat.
sens restrîns: un gen al activităţii profesionale asupra asigurării funcţiilor organelor vamale.
Persoanele cu funcţii de răspundere, numiţi colaboratori vamali, pot fi numai cetăţenii RM care
deţin funcţii în organelle vamale şi care dispun de grade speciale. Legea serviciului în organele
vamale (art.4) evidenţiază structura ierarhică a funcţiilor şi gradelor speciale. Funcţiile din
organele vamale şi gradele speciale corespunzătoare acestor funcţii se grupează în modul
următor9:
1.efectivul inferior 
2.efectivul de comandă mediu
3.efectivul de comandă superior 
4.efectivul de comandă supreme
Gradele speciale ale serviciului vamal se consideră gradele militare echivalente. Gradele
speciale sunt:1 . p l u t o n i e r a l s e r v i c i u l u i v a m a l ; 2 . p l u t o n i e r m a j o r a l s e r v i c i u l u i
vamal;3.sublocotenent al serviciului vamal;4.locotenent al serviciului
v a m a l ; 5.locotenent major al serviciului vamal;6 . c ă p i t a n a l s e r v i c i u l u i v a m a l ; 7 . m a i o r
al serviciului v a m a l ; 8.locotenent-colonel al serviciului vamal;9 . c o l o n e l al
serviciului v a m a l ; 10.general-maior al serviciului vamal;11.general-locotenent al
serviciului vamal;12.general-colonel al serviciului vamal.
Pot fi colaboratori vamali cetăţenii RM care au împlinit vîrsta de 18 ani,
s u n t a p ţ i d u p ă c a l i t ă ţ i l e i n d i v i d u a l e ş i  profesionale, după nivelul de studii şi starea de
sănătate să exercite funcţiile organelor vamale. Angajarea în serviciu se efectuează în baza
contractului individual de muncă încheiat în scris între Serviciul Vamal şi angajat pe
un termen de 1, 3, 5 ani10. La angajarea în organul vamal poate fi stabilit un termen de
încercare de pînă la 6 luni, în dependenţă de nivelul de  pregătire profesională şi al

9
http://conspecte.md/cursuri/drept-vamal/dreptul-vamal-in-sistemul-de-drept-al-rm-46666.html, accesat pe
22.11.2014, ora 19:20
10
V.Ursu, O. Canter, I. Magu., Monografie de drept vamal, Chișinău 2006, p. 54, vol. 212 pagini.

7
funcţiei pe care urmează s-o deţină. Angajatul se numeşte în funcţie ca stagiar, fără acordarea
gradului special11. Pentru persoanele care se transferă, termen de încercare nu se stabileşte.
Angajarea în serviciu se efectuează cu prezentarea următoarelor acte:
1.cererea de angajare
2.buletinul de identitate
3.diploma de studii
4.certificatul medical
5.carnetul de muncă
6.cazierul judiciar
7.dosarul personal
 Nu pot fi angajate:
- persoanele care au antecedente penale
- persoanele recunoscute prin hotărirea instanţei judecătoreşti: persoane incapabile
- persoana cu capacitate de exerciţiu limitată.
Colaboratorul vamal nu este în drept: s ă   d e ţ i n ă o   a l t ă f u n c ţ i e   r e m u n e r a t ă ; să fie
membru al organului de conducere, al unei organiz aţii comerciale sau să deţină cotă-
parte;să fie împuternicit sau reprezentantul unui terţ în organul vamal;să exercite
personal sau prin intermediul unui ter ţ activitatea unui întreprinzător; să
utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloace tehnice, mijlo ace
f i n a n c i a r e ,   i n f o r m a ţ i e   d e serviciu, informaţia privind activitatea comercială
a participanţilor la activitatea economică externă; să facă uz de serviciu în interesul uno r
partide, asociaţii obşteşti, inclusiv religioase 12 .
Pentru executarea serviciului, în organele vamale, colaboratorului vamal i se acordă o
totalitate de drepturi ce formează măsurile de comportare a organelor vamale, iar obligaţiile
formează măsurile de comportare oficială de serviciu.
Pentru îndeplinirea la nivel a activităţii sale de serviciu, colaboratorului vamal i se acordă
următoarele drepturi:să ia cunoştinţă de documentele ce stabilesc tipurile şi obligaţiile
sale de criteriile de apreciere a calităţiiexercitării serviciului ce contribuie la avansarea în
serviciu; să primească în modul stabilit informaţia şi materialele necesare pentru
îndeplinirea obligaţiunii de serviciu ; să ia decizii de sinestătător în cores pundere cu
obligaţiunile de serviciu la acordarea liberului de vam ă sau aunei etape în procedura de
vămuire a mărfurilor; să inspecteze agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate

11
Regulamntul condițiilor concursului la angajarea în Serviciul Vamal al Republicii Moldova. // Curierul Vamal.
Nr. 13-14 (75-76) 24 iulie 2007.
12
Regulamntul condițiilor concursului la angajarea în Serviciul Vamal al Republicii Moldova. // Curierul Vamal.
Nr. 13-14 (75-76) 24 iulie 2007.

8
şi forma organizaţional-juridică , careefectuează operaţiuni de export/import; să participe la
concurs pentru a ocupa o funcţie vacantă şi să fie avansat în funcţie conf rezultatelor obţinute
şi nivelul de calificare; să ia cunoştinţă de dosarul personal, de avizele şefilor, să-şi
ridice pregătirea profesională din mijloacele serviciului vamal; să aplice forţa fizică,
mijloacele speciale, arma de foc şi arma special ă în cazul şi în forma stabilită de
lege 13 .
4. Actele juridice de conducere în sfera activității vamale

Competenţa activității organelor vamale formează strategia îndeplinirii funcțiilor


și sarcinilor din domeniul activității vamale. Modalitatea de realizare a funcţiilor proprii
depinde de iniţiativa emiterii unui act juridic care ar exprima necesitatea şi validarea
operaţiunilor de vămuire a mărfurilor de export/import. Activitatea organelor vamale este
complexă, diferenţiată, fiind făcută în diferite forme:
- forma concretă executive – organizatorică →  depinde de caracterul
actelor persoanelor cu funcții de răspundere asupra realizării funcțiilor
organelor vamale. După consecințele juridice, formele activității vamale
sunt:
1. forme juridice– reprezintă acţiunile proprii, avînd ca consecinţă reglementările faptelor
juridice, realizîndu-se funcţiile de conducere în sfera activităţii vamale asupra îndeplinirii
cerinţelor legislaţiei vamale. exemplu:
eliberarea sau retragerea autorizaţiei de activitate a brokerului vamal şi a specialistului
în domeniul vămuirii14.
2. forme nejuridice– acţiunile cu caracter organizaţional şi tehnic material fiind legate
de competenţaorganelor vamale, în realizarea normelor legislaţiei în vigoare. exemplu:
elaborarea unor recomandări asupra perfecţionării: procedurii de control vamal;  procedurii de
vămuire; procedurii de perfectare a actelor vamale.
În dependenţă de conţinut, distingem activitatea în adoptarea unor acte normative cu ajutorul
cărora se vor institui noi norme juridice ce reglementează relaţiile legate de deplasarea
mărfurilor peste frontiera vamală. Serviciul vamal, în limita competenţei sale, este în drept să
emită următoarele acte cu caracter normativ:
1 . O r d i n u l d i s p o z i ţ i e , cu ajutorul căruia se înfăptuieşte nemijlocit reglementarea unei
diversităţi de relaţii vamale.exemplu: Ordinul serviciului vamal cu priv la perfectarea actelor
vamale la vămuirea mărfurilor  provenite dintranzacţiile economice externe nr.276 din 24.10.2002
13
http://ru.scribd.com/doc/88502649/Drept-Vamal, accesat pe 23.11.2014 ora 13:57.
14
V.Ursu, O. Canter, I. Magu., Monografie de drept vamal, Chișinău 2006, p. 57, vol. 212 pagini.

9
2 . I n s t r u c ţ i u n i l e şi Regulamentele prin intermediul cărora se detaliază legile exemplu:
Hotărîrea Guvernului nr.1185 din 30.09.2003  despre aprobarea  Regulamentului la modul dei
ntroducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice
3 . D i s p o z i ţ i a – ca tip al actului normativ ce reglementează particularităţile
efectuării unei operaţiuni vamale speciale exemplu:  Dispoziţia serviciului vamal priv
perfectarea actelor vamale la mărfurile supuse accizelor nr.59 din 04.08.03
4 . I n s t r u c ţ i u n e a cu caracter nenormativ emis asupra reglementării prob
l e m e l o r   o p e r a t i v e   m e t o d i c o - informaţionale, precum şi în scopul organizării executării
ordinelor normative şi a altor acte.
5 . S c r i s o r i l e cu caracter informativ şi explicativ.

5. Brokerul Vamal
Broker vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine
licenţă pentru activitatea de broker vamal, eliberată de Camera de Licenţiere, şi care, în numele
şi pentru terţe persoane, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte
operaţiuni vamale. Pentru obligaţia vamală apărută brokerul vamal răspunde solidar cu plătitorul
vamal.
Activitatea brokerilor vamali este stabilită în Capitolul VI al Codului Vamal și de
Regulamentul cu privire la activitatea brokerului vamal și specialistului în domeniul vămuirii15.
Licenţierea activităţii de broker vamal se efectuează în conformitate cu prevederile Legii
privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, N 451-XV din 30.07.2001
Pentru a primi licenţa de activitatea de broker vamal, persoana juridică trebuie16:

 să deţină în statele de funcţii cel puţin un specialist în domeniul vămuirii;


 să dispună de o bază tehnico-materială care să permită desfăşurarea activităţii de broker
vamal;
 să dispună, pentru asigurarea responsabilităţii pentru plăţile vamale calculate, de opt
milioane lei sub formă de depozit depus pe contul organului vamal sau sub formă de garanţie
bancară eliberată pe numele organului vamal;
 să corespundă altor cerinţe prevăzute de lege.
Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal:
 Brokerul vamal este în drept să efectueze, în numele şi pentru terţe persoane, orice
operaţiuni de mediere în domeniul vamal.
15
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1290 din 09.12.2005, Monitorul Oficial nr. 169-171, 16 decembrie
2005.
16
V.Ursu, O. Canter, I. Magu., Monografie de drept vamal, Chișinău 2006, p. 58, vol. 212 pagini.

10
 În cazul efectuării vămuirii, brokerul vamal îndeplineşte toate cerinţele şi condiţiile
legale.
 Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal prevăzute de lege nu pot fi
limitate de contractul încheiat între broker şi persoana pe care o reprezintă.
Autorizația pentru activitatea de broker vamal reprezintă un docement special eliberat de
Serviciul Vamal, în care se atestă dreptul deținătorului de a desfășura activitate de broker vamal
pe lăngă unul sau mai multe birouri vamale. Astfel, activitatea de broker vamal nu se poate
desfășura în lipsa autorizației, sau, activitatea de broker efectuată fără autorizația pentru
activitatea de broker vamal, va trebui calificată ca activitate ilegală. Autoriazația este valabilă
numai în raza de acțiuni a birourilor vamale pe lîngă care este acreditat brokerul vamal17.
Serviciul Vamal examinează cererea de eliberare a autorizației de broker vamal timp de 10 zile
calendaristice din momentul depunerii ei. La examinarea cererii se varifică autenticitatea
documentelor și datelor prezentate de solicitant în vederea stabilirii corespunderii lor cu cerințele
legislației Republicii Moldova. Verificarea datelor menționate se efectuează cu deplasarea
obligatorie a colaboratorilor vamali împuterniciți la locul de aflare a solicitantului și
subdiviziunile sale18.
Autorizația se eliberează printr-un ordin al Serviciului Vamal, se semnează de directorul
general al Serviciului vamal și se autentifică prin ștampila Serviciului Vamal. Autorizația se
eliberează solicitantului în deurs de 5 zile lucrătoare din data încasării taxei pentru eliberarea
autorizației pe contul trezorial al Serviciului Vamal. Termenul de valabilitate a autorizației este
de 2 ani.
În cazul modificării datelor care au fost indicate în cererea de eliberare a autorizației, brokerul
vamal este obligat în termen de 15 zile din momentul survenirii modificărilor să înștiințeze în
scris Serviciul Vamal și să solicite reperfecționarea autorizației de broker vamal în corespundere
cu ordinea stabilită pentru eliberarea autorizației de broker vamal. În cazul pierderii autorizației
brokerul vamal își poate continua activitatea în baza duplicatului eliberat de Serviciul Vamal 19.
Duplicatul autorizației se eliberează în baza cererii scrise brokerului vamal în termen de 5 zile
calendaristice din data depunerii cererii. Dacă brokerul vamal în termen de 15 zile din momentul
survenirii modificărilor sau din momentul pierderii autorizației nu a înștiințat organul vamal
despre aceste evinemente, Serviciul Vamal mai este în drept să anuleze și să retragă autorizația20.

17
Valeriu Gureu. Dreptul vamal, Note de Curs, Chișinău 2014, p.24, vol. 195 pagini.
18
Legea nr.1150 cu priv la serviciul în organele vamale 20.07.00
19
Regulamentul Serviviului Vamal al Republicii Moldova ” Privind controlul vamal la trecerea peste frontiera
vamală a Republicii Moldova” nr. 7923 (301) din 28 octombrie 2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
3-5 din 21 ianuarie 2003.
20
Valeriu Gureu. Dreptul vamal, Note de Curs, Chișinău 2014, p.25, vol. 195 pagini.

11
Din cele menționate reese că activitatea brokerului vamal constă în efectuarea în numele și din
contul unor terțe personae a operațiunilor de vămuire a mărfurilor și mijloacelor de transport,
achitarea drepturilor de import/export cuvenite și exercitarea altor funcții de mediere în
domeniul vamal, la solicitarea persoanei pe care o reprezintă.
Drepturile, obligațiile și responsabilitatea brokerului vamal față de organele vamale nu pot fi
limitate prin contractul încheiat între brokerul vamal și persoana reprezentată.
6. Transportatorul vamal
Transportatorul vamal este o persoană juridică, înregistrată în conformitate cu legislația care
deține autorizație pentru activitatea de transportator vamal eliberată de Serviciul Vamal. Spre
deosebire de Brokerul vamal, care dreptul de a desfășura o largă varietate de activități în
domeniul vămuirii, transportatorul vamal are dreptul de a desfășura doar activitatea de
transport21.
Prin Legea cu privire la licențierea unor genuri de activitate 22 sunt stabilite esxhaustiv genurile
de activitate supuse licențierii, practicate pe teritoriul Republicii Moldova. Chiar dacă Codul
Vamal stabilește că doar persoanele juridice sunt în drept să obțină autorizație pentru activitatea
de transportator vamal, în realitate aceasta poate fi obținută și de persoanele fizice înregistrate în
calitate de subiecți ai activității comerciale23.
La fel ca și brokerul vamal, transportatorul vamal și angajații săi nu au dreptul să difuzeze sau
să folosească în scopuri personale informația pe care acestea o primesc de la expeditorul de
mărfuri și care constituie secret comercial sau alt secret protejat de lege24.
Transportatorul vamal este obligat să sigileze mijloacele de transport sau mărfurile și să le
prezinte la cel mai apropiat birou vamal. În acest caz documentele vamale și documentele de
transport se modifică în mod corespunzător și se iau măsuri de sigilare vamală a mijloacelor de
transport sau mărfurilor. Se consideră mostre orice bunuri sau părți ale acestora primite de la
parteneri externi, în mod gratuit, pentru cunoașterea, testarea sau analizarea caracteristicilor
tehnice în vederea importului sau producerii lor în țarp, precum și expediate gratuit partenerilor
externi în scopul prospectării pieței externe sau obțineii de comenzi.
Modele de referință sînt modele de mărfuri a căror fabricare este proiectată respectîndu-se
următoarele condiții25:
- să aparțină unei persoane stabilite în străinătate și să fie introduse în țară cu scopul de a fi
prezentate sau a face obiectul unei demonstrații în vederea de obținerea de comenzi.
21
Codul Vamal al Republicii Moldova, art. 169.
22
Monitorul Oficial al Republicii Mildova, nr.108-109 din 06.09.2001.
23
Ordinul departamentului vamal nr.288-0 din 05.11.02 priv. ordinea de adresare a agenţilor economici şi a persoanelor  fizice în
organelle vamale.
24
Valeriu Gureu. Dreptul vamal, Note de Curs, Chișinău 2014, p.31, vol. 195 pagini.
25
http://studentx.ucoz.com/load/dreptul/curs/drept_vamal_si_fiscal/46-1-0-60 accesat pe 25.11.2014, ora 12:21

12
- să nu fie vîndute sau închiriate
- să fie reexportate
Admiterea sau exportul temporar al bunurilor care fac obiectul acestei secțiuni se efectuează
cu suspendare totală de la plata drepturilor de import sau export, după caz.
Cantitățile de produse din tutun și băuturi alcoolice se lasă de către organele vamale nesigilate
pentru folosință. Cantitățile de aceste produse se lasă nesigilate la efectuarea controlului vamal
de sosire a navei în raport cu durata staționării în port declarată de comandant, dar pe o periadă
nu mai mare de 15 zile. Dacă durata de staționare este mai mare de 15 zile, cantitățile respective
de produse vor fi scoase de sub sigiliul vamal la cererea comandantului sau agentului navei, ori
în cazuri deosebite ca sărbători națonale.
Produsele lăsate la dispoziția comandantului, echipajului și călătorilor vor fi indicate de
fiecare dată în declarația proviziilor de bord în cadrul fiecărei operațiuni. Cantitățile uzuale de
produse din tutun și băuturi alcoolice admise pentru folosința comandantului, echipajuui și
pasagerilor, se stabilesc în raport cu durata staționării navei în port26.

Bibliografie:
1. Codul Vamal al Republicii Moldova, nr. 1149-XIV din 20.07.00 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova ner. 160-162 din 23 decembrie 2000
2.Hotărîrea Guvernului nr.4 din 02.01.07 cu priv la aprobarea
structurii, efectivului-limită şi a Regulamentului ServiciuluiVamal 
3. Legea nr.1150 cu priv la serviciul în organele vamale 20.07.2000
26
Valeriu Gureu. Dreptul vamal, Note de Curs, Chișinău 2014, p.33, vol. 195 pagini.

13
4. Regulamentul Serviviului Vamal al Republicii Moldova ” Privind controlul
vamal la trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova” nr. 7923 (301) din
28 octombrie 2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 3-5 din 21
ianuarie 2003
5. Regulamntul condițiilor concursului la angajarea în Serviciul Vamal al
Republicii Moldova. // Curierul Vamal. Nr. 13-14 (75-76) 24 iulie 2007.
6. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1290 din 09.12.2005, Monitorul
Oficial nr. 169-171, 16 decembrie 2005.
7. Ordinul departamentului vamal nr.288-0 din 05.11.02 priv. ordinea de adresare a agenţilor
economici şi a persoanelor  fizice în organelle vamale
8. Legea cu privire la licențierea unor genuri de activitate // Monitorul Oficial al
Republicii Mildova, nr.108-109 din 06.09.2001.
9. Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, N 451-
XV din 30.07.2001
10. Dispoziţia serviciului vamal priv perfectarea actelor vamale la mărfurile supuse
accizelor nr.59 din 04.08.03
11.Hotărîrea Guvernului nr.1185 din 30.09.2003 despre aprobarea Regulamentului 
la modul deintroducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoanele fizice
12. Ordinul serviciului vamal cu priv la perfectarea actelor vamale la vămuirea
mărfurilor provenite dintranzacţiile economice externe nr.276 din 24.10.2002
13. V.Ursu, O. Canter, I. Magu., Monografie de drept vamal, Chișinău 2006
14. Valeriu Gureu. Dreptul vamal, Note de Curs, Chișinău 2014
15. http://ru.scribd.com/doc/88502649/Drept-Vamal
16. http://conspecte.md/cursuri/drept-vamal/dreptul-vamal-in-sistemul-de-drept-al-
rm-46666.html
17. http://studentx.ucoz.com/load/dreptul/curs/drept_vamal_si_fiscal/46-1-0-60

14