Sunteți pe pagina 1din 19

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

ANUL SCOLAR 2018-2019

Unitatea de învățamânt: Colegiul Tehnic „ Costin D. Nenițescu” Baia Mare

Profesor suplinitor: Filip Bogdan-Sebastian

Clasa a X-a

Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificare anuală și semestrială


Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Nr. Data/
crt. ore săpt. Observaţii
SEMESTRUL I

1.
OAMENII, SOCIETATEA ŞI
LUMEA IDEILOR
S1
2.  Epoca luminilor 1.1,1.2, 2.1,4.2 1
Probleme de atins: noi principii
şi valori în societate
1.1,1.2, 2.1,2.4,4.2
3.
 Revoluţia industrială 1 S2
Probleme de atins: ştiinţa,
tehnica, economia, societatea

1.1,1.2, 2.1,4.2 S3-S4


2
4.  Organizarea statelor moderne
“Revoluţia glorioasă”
constituirea SUA, 1.1 ,1.2, 2.1,4.2 1 S5
5. Revoluţia franceză, Franţa
napoleoniană S6
1
6.  Ţările Române şi problema 1.1 ,1.2, 2.1,4.2
orientală
Probleme de atins: secolul
7.
fanariot, războaie ruso-austro-
turce, anul 1821, Regulamentul 1 S7
organic 1.1,1.2, 2.1,2.4,4.2

8.  Anul 1848 în Europa


1 S8
Probleme de atins: aspiraţii
liberale şi naţionale în Europa,
1848 în spaţiul românesc
1.1,1.2, 2.1,4.2

 Relaţiile internaţionale în 1 S9
1.1,1.2, 2.1,4.2
secolul al XIX-lea
9.
 State naţionale şi
multinaţionale în a doua
10. jumătate a secolului XIX
1 S10
Probleme de atins: România, 1.1,1.2,2.1,4.2
Germania, Austro-Ungaria

 Lumea la cumpăna secolelor


XIX-XX
11. Probleme de atins: diversitatea
1.1,1.2,2.1,4.2
europeană, civilizaţiile asiatice
şi africane şi modernitatea,
SUA
 Marile conflicte ale secolului
12. XX S11-S14
3
Probleme de atins: primul
război mondial – un nou tip 1.1,1.2, 2.1,4.2, 5.3
de război, tratatele de pace ,
Marea Unire ,

S14-S16
 Regimuri politice în perioada
13.
interbelică
1.1,1.2,2.1,2.3,4.2,5.3 2
Probleme de atins: regimuri
democratice, fascismul,
nazismul, comunismul, relaţiile S17

internaţionale interbelice
Al Doilea Război Mondial, 1
Holocaustul, România în Al S18
Doilea Război Mondial
1.1,1.2, 2.1, 4.2,5.3
1
EVALUARE

SEMESTRUL II

 Al Doilea Război Mondial,


Holocaustul, România în Al
14. Doilea Război Mondial 1.1,1.2, 2.1, 4.2,5.3 S19-S20

 Lumea postbelică
S21-S23
Probleme de atins: reconstrucţia 2
15. 1.1,1.2, 2.1, 4.2,5.3
economică, revoluţia tehnico-
ştiinţifică, drepturile omului, 3
minorităţile, rolul societăţii
civile

 Regimuri politice postbelice


Probleme de atins: regimuri
16. 1.1,1.2, 2.1,2.3,2.4, S24-S25
politice democratice şi totalitare
4.2,5.3

2
 Relaţiile internaţionale
postbelice S26-S29
17.
Probleme de atins: organizaţii
internaţionale, războiul rece, 1.1,1.2, 2.1, 4.2,5.3
4
prăbuşirea comunismului în
Europa, România în perioada
comunismului, căderea
comunismului în România

 România şi integrarea S30


euroatlantică
18.
Probleme de atins: UE –
1.1,1.2, 2.1,2.4, 1
parteneriat şi integrare, NATO, 4.2,5.3
România după 1989
S31-S32
 Societatea la începutul
mileniului III
19. 2
Probleme de atins: globalizare,
terorism, viaţa cotidiană
1.1,1.2, 2.1,2.3, S33
2.4,4.2,5.3
 Religia în lumea
contemporană 1
20.
Probleme de atins: creştinismul,
islamul, budismul, alte religii,
ecumenismul religios, 1.1,1.2, 2.1, 4.2,5.3
S34
Evaluare finală

Competenţe specifice

1.1 Exprimarea unei opinii în limbajul adecvat istoriei


1.2 Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
2.1 Recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice
2.3 Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei societăţi
2.4 Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia socială
4.2 Aprecierea valorilor trecutului prin raportarea la actualitate
5.2 Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context cronologic
5.3 Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc, european sau universal
PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

ISTORIE / CLASA a X-a / 1 ore pe săptămână

1. Unitatea de învăţare: EPOCA LUMINILOR

Număr de ore: 1 oră

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Noi principii şi 1.2., 2.1., 2.4., - Identificarea ideilor puse în circulaţie de iluminişti -Manuale -Observarea
valori în societate: 4.2., 5.1. prin analiza documentului istoric; 1 1 -Atlas istoric sistematică a
-caracterizarea - Stabilirea ideilor iluministe care sunt valabile şi astăzi -Culegere de elevului în
epocii luminilor; realizând un tabel al acestora; texte timpul
-reprezentanţi; - Realizarea biografiei unor personalităţi; -Lucrări de activităţii
-iluminismul în - Formularea unor opinii referitoare la informaţii specialitate -Întrebări
Ţările Române. provenite din lectura textelor ; -Dicţionar istoric frontale şi
- Studierea surselor istorice şi extragerea unor concluzii -Activitate directe
legate de activitatea despoţilor absoluţi; frontală
- Realizarea unor studii comparative între monarhii -Activitate
absoluţi şi cei luminaţi ; individuală
- Stabilirea influenţei pe care noile idei promovate de -Activitate de
iluminişti le-au avut asupra dezvoltării societăţii grup
româneşti;
.
2. Unitatea de învăţare: REVOLUŢIA INDUSTRIALĂ

Numar de ore: 1 ora

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Ştiinţa 1.1., 1.2., 2.3., -Studierea surselor istorice pentru a argumenta de ce -Manuale -Întrebări
2.5., fenomenelor economice şi tehnologice iniţiate de 1 2 -Atlas istoric frontale şi
Tehnica Anglia în secolul al XVIII-lea li s-a spus “revoluţie”; -Hărţi tematice directe
-Realizarea unor tabele sinoptice care să includă -Lucrări de -Observarea
Economia principalele invenţii şi inovaţii; specialitate sistematică a
- Realizarea unei corelaţii între descoperirile ştiinţei şi -Albume elevului în
Societatea creşterea productivităţii şi dezvoltarea economică în -Dicţionar istoric timpul
secolul al XIX-lea şi începutul secolului următor; -Activitate activităţii
- Studierea unor hărţi care să cuprindă principalele căi individuală -Verificarea
de comunicaţie, urbanizarea în secolul al XIX-lea; -Activitate tabelelor şi a
frontală hărţilor
-Activitate de -Verificarea
grup fişelor de lucru
3. Unitatea de învăţare: ORGANIZAREA STATELOR MODERNE

Număr de ore: 3 ore

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
“Revoluţia 1.2., 2.5., 5.1., 5.3., -Analizând sursele istorice să identifice mişcarea -Manuale -Observarea
glorioasă” culturala şi ideologică care a inspirat principiile 1 3 -Atlas istoric sistematică a
programatice ale revoluţiilor; -Culegere de elevului în
Constituirea -Identificarea unor principii şi valori cuprinse în 1 4 texte timpul
SUA documentele programatice ale revoluţiilor; -Lucrări de activităţii
-Compararea informaţiilor provenite din surse istorice specialitate -Prezentarea
Revoluţia diferite; 1 5 -Dicţionar istoric comparaţiilor
franceză; -Exerciţii de studiere a hărţilor; -Activitate -Prezentarea
Franţa - Studiind sursele istorice să aprecieze activitatea individuală biografiilor
napoleoniană Convenţiei iacobine; -Activitate -Verificarea
frontală sarcinilor de
-Activitate de lucru
grup

4. Unitatea de învăţare: ŢĂRILE ROMÂNE ŞI PROBLEMA ORIENTALĂ

Număr de ore: 1 oră

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Secolul fanariot 1.1.,2.1., 5.1., - Identificarea cauzelor şi consecinţelor regimului -Manuale -Observarea
fanariot pe baza surselor; 1 6 -Hărţi tematice sistematică a
Războaiele ruso- - Exerciţii de lecturare a hărţilor; -Atlas istoric elevului în
austro-turce - Analizând imaginile din manual , prin comparaţie, să timpul
stabilească elementele de progres ; -Culegere de activităţii
Anul 1821 - Realizarea unei comparaţii între sistemul politic texte -Întrebări
englez din secolul al XVIII-lea şi cel din Ţările Române - Lucrări de frontale şi
Regulamentul în aceeaşi perioadă justificând înţelegerea prezentului în specialitate directe
Organic urma acestei comparaţii. -Dicţionar istoric -Observarea
-Activitate hărţilor
individuală
-Activitate
frontală
-Activitate de
grup

5. Unitatea de învăţare: ANUL 1848 ÎN EUROPA

Număr de ore: 1 ore

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Aspiraţii liberale 1.1.,1.2., 4.1., 5.3. -Identificarea cauzelor revoluţiei analizând sursele -Manuale -Observarea
şi naţionale în istorice; 1 7 -Hărţi tematice sistematică a
Europa -Selectarea dintr-o listă de procese a acelora care au -Atlas istoric elevului în
constituit cauze pentru înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 Culegere de timpul
1848 în spaţiul în Europa:revoluţia industrială, intervenţia trupelor 1 texte activităţii
românesc ruseşti, afirmarea naţionalismului în Europa, -Lucrări de -Întrebări
neînţelegerile între revoluţionari; specialitate frontale şi
-Realizarea unei dezbateri pe marginea imaginilor din -Dicţionar istoric directe
manual, având în vedere mesajul lucrării artistice în -Fişe de lucru -Întrebări de
contextul revoluţiei române de la 1848; individuale controversă
-Activitate -Prezentarea
individuală eseului
-Activitate -Verificarea
frontală fişelor de lucru
-Activitate de
grup
6. Unitatea de învăţare: RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

Număr de ore: 1 oră

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Congresul de la 1.1., 1.2., 2.1., - Identificarea pe hartă a principalelor modificări -Manuale -Prezentarea
Viena 5.1., 5.3. teritoriale realizate în Europa în urma Congresului de la 1 8 -Hărţi tematice orală a
Viena; -Atlas istoric informaţiilor
Concertul - Realizarea unei comparaţii între principiile puse în -Culegere de oferite de hărţi
European practică de Congresul de la Viena şi principiile enunţate texte -Verificarea
de Revoluţia franceză analizând surse istorice; - Lucrări de activităţilor
Alianţe politico- - Alcătuirea unui eseu de 5 rânduri care să prezinte specialitate individuale
militare motivul pentru care Anglia , deşi putere învingătoare în -Dicţionar istoric -Verificarea
războaiele purtate împotriva lui Napoleon, nu a făcut -Activitate fişelor de lucru
parte din Sfânta Alianţă; individuală şi a testelor
-Comentarea diferitelor interpretări date evenimentelor -Activitate -Întrebări de
istorice studiate; frontală controversă
- Plasarea României în concertul european prin -Activitate de -Observarea
studierea surselor istorice grup sistematică a
activităţii
elevului

7. Unitatea de învăţare: STATE NAŢIONALE ŞI MULTINAŢIONALE ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. AL XIX-LEA

Număr de ore: 1 ore

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
România 1.1., 1.2., 2.4., - Stabilirea prevederilor Tratatului de Paris, a cererilor 1 9 -Manuale -Observarea
5.1., 5.3., Adunărilor ad-hoc şi prevederilor Convenţiei de la 1 -Hărţi tematice sistematică a
Germania Paris analizând documentul istoric şi realizând un -Atlas istoric elevului în
model grafic; -Crestomaţie de timpul
Austro-Ungaria - Identificarea deosebirilor între procesele de formare texte activităţii
a statului naţional român şi a celui german -Lucrări de -Întrebări
- Descoperirea câtorva trăsături ale organizării Austro- specialitate frontale şi
Ungariei prin utilizarea surselor istorice realizând şi un -Dicţionar directe
model grafic; istoric -Întrebări de
-Activitate controversă
individuală -Prezentarea
-Activitate eseului
frontală -Verificarea
-Activitate de fişelor de
grup lucru

8. Unitatea de învăţare: LUMEA LA CUMPĂNA SECOLELOR XIX-XX

Număr de ore: 1 ore

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Diversitatea 1.1., 1.2., 2.3., -Realizarea unei investigaţii privind situaţia economică 1 10 -Manuale -Prezentarea
europeană 2.4., 5.3. şi socială a localităţii la cumpăna secolelor XIX-XX, -Hărţi tematice referatelor
utilizând presa vremii; -Atlas istoric realizate în
Civilizaţiile -Identificarea urmărilor pe care le-a avut contactul -Crestomaţie de urma
asiatice şi africane dintre Europa şi societăţile tradiţionale din Asia şi texte investigaţiei
şi modernitatea Africa -Lucrări de -Verificarea
-Stabilirea rolului avut de Europa în economia mondială specialitate fişelor de lucru
Statele Unite ale la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al 1 -Dicţionar istoric -Observarea
Americii XX-lea analizând diagramele din manual; -Fişe de lucru sistematică a
-Realizarea unui clasament al factorilor care au condus -Activitate activităţii
la modernizarea Japoniei analizând texte istorice; individuală elevului
- Identificarea motivelor care au condus la -Activitate
modernizarea Japoniei şi la eşecul Chinei, analizând frontală
documente istorice şi realizând un tabel comparativ; -Activitate de
grup

9. Unitatea de învăţare: MARILE CONFLICTE ALE SECOLULUI XX(I).PRIMUL RĂZBOI MONDIAL


Număr de ore: 3 ore

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Primul Război 1.1., 1.2., 2.1., -Identificarea motivelor pentru care războiul 1 11- -Manuale -Întrebări
Mondial 2.5., 5.3., 5.2., s-a prelungit până în 1918 analizând surse istorice; 13 -Hartă tematică frontale şi
5.1., -Stabilirea cauzelor înfrângerii României în primul an -Atlas istoric directe
Participarea de război analizând surse istorice şi realizând un model 1 -Crestomaţie de -Observarea
României la grafic; texte lucrului la
război -Redactarea unor rapoarte(către guvern, către public) -Lucrări de hartă
despre evoluţia situaţiei militare de pe frontul românesc, 1 specialitate -Completa-
Tratatele de pace din august până în decembrie 1916, studiind textele din -Dicţionar istoric rea unei hărţi
şi relaţiile manual , realizând şi o comparaţie a celor două -Fişe de lucru mute cu
internaţionale rapoarte; individuale informaţiile
interbelice -Lecturarea hărţii pentru a identifica principalele -Teste dobândite
modificări teritoriale apărute în Europa în urma -Activitate -Verificarea
tratatelor de pace care au pus capăt Primului Război individuală fişelor de lucru
Mondial; -Activitate -Verificarea
- Ordonarea cronologică a unor evenimente; frontală testelor
-Identificarea acelor prevederi ale “Celor 14 puncte” -Activitate de -Observarea
care s-au îndeplinit şi a celor care nu au fost puse în grup sistematică a
practică, analizând documentul istoric; activităţii
- Dezbatere pe baza studierii surselor istorice cu elevului
tema:“În ce masură Tratatul de la Versailles a influenţat
evoluţia situaţiei politice din Germania în perioada
interbelică?”

10. Unitatea de învăţare: LUMEA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

Număr de ore: 2 ore

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Marea Unire 1.1.,1.2., 2.3., - Compararea unirii Basarabiei, Bucovinei şi 1 14-15 -Manuale -Observarea
2.5., 5.1., 5.2. Transilvaniei cu România 1 -Hărti tematice sistematică a
Economia -Formularea unor opinii în urma lecturării hărţilor; -Atlas istoric activităţii
- Exprimarea opiniei în legătură cu contextul social -Crestomaţie de elevului
Viaţa cotidiană, descris de imaginile din manual; texte -Observarea
mişcarea - Identificarea caracteristicilor crizei economice -Lucrări de lucrului cu
feministă analizând textele din manual; specialitate harta
-Comentarea diverselor interpretări date evenimentelor -Dicţionar istoric -Întrebări de
România în anul studiate în cadrul unei dezbateri; -Fişe de lucru controversă
1938-societate şi -Compararea regimului politic al lui Carol al II-lea cu -Activitate -Verificarea
cultură regimul democratic anterior consemnând asemănările şi individuală sarcinilor de
deosebirile -Activitate lucru
într-un tabel; frontală -Prezentarea
-Realizarea unor scurte biografii ale personalităţilor -Activitate de biografiilor
politice şi culturale. grup realizate

11. Unitatea de învăţare: REGIMURI POLITICE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

Număr de ore: 2 ore

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Regimuri democratice 1.1., 1.2., 2.2., - Explicaţi cauzele care au condus la instaurarea în 1 16-17 -Manuale -Observarea
2.3., 5.2. România a unui regim autoritar condus de Carol al -Hărţi tematice sistematică a
Fascismul II-lea, utilizând sursele din manual şi orice alt 1 -Atlas istoric elevului în
material aflat la dispoziţie; -Crestomaţie de timpul
Nazismul - Alcătuirea unui plan de dezbatere bazat pe 1 texte activităţii
compararea principiilor care stau la baza existenţei -Lucrări de -Prezentarea
Comunismul statelor democratice şi totalitare; specialitate planului de
-Dicţionar istoric dezbatere
-Fişe de lucru -Discuţii
-Activitate frontale şi pe
individuală grupe
-Activitate -Verificarea
frontală fişelor de lucru
-Activitate de
grup

12. Unitatea de învăţare: MARILE CONFLICTE ALE SECOLULUI XX (II). AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Numart de ore: 3 ore

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Al Doilea Război 1.1.,1.2., 2.1., -Identificarea cauzelor unui eveniment pe baza unor 1 18-20 -Manuale -Observarea
Mondial 2.5., 5.1., 5.3., texte istorice; -Hărţi tematice sistematică a
5.1., -Marcarea pe hartă a principalelor operaţiuni militare 1 -Atlas istoric activităţii
România în al din timpul celui de-al Doilea Război Mondial; -Crestomaţie de elevului
Doilea Război - Compunerea unor întrebări şi construirea răspunsului texte - Întrebări de
Mondial la acestea analizând textele din manual; 1 -Lucrări de controversă
-Comentarea diferitelor interpretări date evenimentelor specialitate -Observarea
Holocaustul studiate; -Dicţionar istoric lucrului cu
-Realizarea unei dezbateri sau a unei lucrari în care să -Fişe de lucru harta
se prezinte modul de viaţă al deţinuţilor dintr-un lagăr -Activitate
nazist, pornind de la analiza surselor istorice; individuală
- Studierea surselor istorice şi realizarea unui eseu cu -Activitate
tema “Regimul de viaţă al deţinuţilor dintr-un lagăr frontală
nazist”; -Activitate de
-Realizarea unei cercetări luând legătura cu grup
supravieţuitori ai Holocaustului, în legătură cu situaţia
evreilor din România în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial
-Identificarea modalităţilor în care Anglia a purtat
războiul analizând sursele istorice;

13. Unitatea de învăţare: LUMEA POSTBELICĂ


Număr de ore: 3 ore

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Reconstrucţia 2.5., 2.3.,5.3. - Dezbatere pe marginea întrebării: Cum apreciaţi 1 21-23 -Manuale -Observarea
economică descoperirile în genetică? analizând sursele din -Hărţi tematice sistematică a
manual precum şi alte surse; -Atlas istoric activităţii
Revoluţia tehnico- - Realizarea unei eseu cu subiectul “Ştiinţa, economia 1 -Crestomaţie de elevului
ştiinţifică şi societatea”, utilizând documentele şi imaginile din texte -Întrebări
manual; -Lucrări de frontale şi
Drepturile omului, -Identificarea drepturilor omului stabilite de 1 specialitate directe
minorităţile,rolul Declaraţia adoptată de ONU(1948) şi compararea -Dicţionar istoric -Verificarea
societăţii civile acestora cu prevederile Convenţiei-cadru pentru -Fişe de lucru fişelor de lucru
protejarea minorităţilor (1994) completând un tabel -Activitate -Întrebări de
cu asemănări şi deosebiri; individuală controversă
- Realizarea unui eseu ,pe baza imaginilor şi textelor -Activitate -Prezentarea
din manual , având ca temă: “Consecinţele încălcării frontală rezultatelor
drepturilor omului”; -Activitate de investigaţiei
- Realizarea unui model grafic cu tema: “Rolul grup
societăţii civile într-un sistem democratic”;

14. Unitatea de învăţare: RELAŢIILE INTERNAŢIONALE POSTBELICE

Număr de ore: 2 ore

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Organizaţiile 1.2., 5.1.,5.2., - Realizarea unui model grafic care să răspundă la 1 24- -Manuale -Observarea
internaţionale 5.3. întrebarea: “ De ce ,în 1999, când NATO a bombardat 25 -Hărţi tematice sistematică a
Iugoslavia (actualul stat Serbia-Muntenegru) nu s-a -Atlas istoric activităţii
Războiul rece cerut aprobarea ONU?”, comparând situaţia -Crestomaţie de elevului
internaţională din 1945 cu cea din 1999; texte -Întrebări
Prăbuşirea - Ordonarea cronologică a unor evenimente; 1 -Lucrări de frontale şi
comunismului în - Gruparea unor evenimente şi fenomene dintr-o listă specialitate directe
Europa dată după anumite criterii; -Dicţionar istoric -Întrebări de
-Analizând sursele istorice din manual să se identifice -Fişe de lucru controversă
acele prevederi din actul final al CSCE favorabile -Activitate -Verificarea
intereselor statelor occidentale şi cele favorabile individuală fişelor de lucru
intereselor Uniunii Sovietice; -Activitate
- Studierea imaginilor din manual stabilindu-se care frontală
este realizată în Vest şi care într-o ţară comunistă. -Activitate de
grup

15. Unitatea de învăţare: REGIMURI POLITICE POSTBELICE

Număr de ore: 2 ore

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Regimuri 1.1., 1.2., 2.1., 5.3., - Dezbatere pe marginea următoarelor întrebări: 1 26-27 -Manuale -Observarea
democratice “Care tip de democraţie consideraţi că este cel mai -Hărţi tematice sistematică a
apropiat de existenţa unei adevărate <puteri a 1 -Atlas istoric activităţii
Regimuri totalitare poporului>, cea directă sau cea reprezentativă?”; -Crestomaţie de elevului
“Din ce motive credeţi că astăzi nu există democraţie texte -Discuţii
directă?”; -Lucrări de frontale şi
- Argumentarea răspunsului la următoarea problemă specialitate pe grupe
într-un eseu de o pagină: “În condiţiile progresului -Dicţionar istoric -Verificarea
tehnic (introducerea noilor sisteme de comunicaţie , -Fişe de lucru sarcinilor de
a computerului şi a Internetului) este posibil ca în -Activitate lucru
viitor să se introducă democraţia directă?”; individuală -Verificarea
- Alegerea dintr-o listă dată a acelor noţiuni care -Activitate fişelor de lucru
descriu contextul în care a avut loc evoluţia statelor frontală
occidentale după cel de-al Doilea Război Mondial: -Activitate de
democraţie politică, mişcari ale tineretului, războaie grup
pentru cucerirea de noi surse de materii prime,
realizarea unităţii europene, regres economic;
- Selectarea dintr-o listă dată a acelor domenii în care
se întâlnesc diferenţe între regimul lui Franco şi cel
comunist: regimul proprietăţii , existenţa unui singur
partid politic, ideologia, existenţa unui dictator
realizând şi un model grafic;
- Identificarea dintr-o listă dată , a acelor noţiuni care
descriu cauzele căderii comunismului : nivelul de trai
scăzut al populaţiei, intervenţia armatei sovietice
pentru înăbuşirea oricărei încercări de reformare a
sistemului comunist, existenţa poliţiei politice, criza
economică a statelor comuniste;

16. Unitatea de învăţare: ROMÂNIA ŞI INTEGRAREA EUROATLANTICĂ

Număr de ore: 2 ore

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
România după 1989 1.1.,1.2., 2.1., -Identificarea semnificaţiei termenilor dintr-o listă dată 1 28- -Manuale -Observarea
şi completarea unor propoziţii lacunare; 29 -Hărţi tematice sistematică a
, alternanţa la putere, Uniunea Europenă, NATO; -Atlas istoric activităţii
UE-parteneriat şi - Identificarea corectă a fenomenelor care au -Crestomaţie de elevului
integrare condiţionat integrarea României în Uniunea 1 texte -Discuţii
Europeană dintr-o listă de fenomene ale lumii -Lucrări de frontale şi
NATO contemporane; specialitate pe grupe
-Dicţionar istoric -Întrebări de
-Fişe de lucru controversă
-Activitate -Verificarea
individuală fişelor de lucru
-Activitate
frontală
-Activitate de
grup

17. Unitatea de învăţare: SOCIETATEA LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III

Număr de ore: 1 oră


Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.
de conţinut specifice ore
Globalizare 1.1.,1.2., 2.5., - Identificarea motivelor care au generat fenomenul 1 30 -Manuale -Observarea
3.1.,4.2., 5.3. globalizării analizând surse istorice; -Atlas istoric sistematică a
Terorism - Realizarea unui tabel în care să fie trecute avantajele şi -Crestomaţie de activităţii
dezavantajele globalizării; texte elevului
Viaţa cotidiană - Stabilirea cauzelor terorismului analizând surse -Lucrări de -Întrebări
istorice; specialitate frontale şi
-Dicţionar istoric directe
-Întrebări de
-Fişe de lucru controversă
-Activitate -Verificarea
individuală fişelor de lucru
-Activitate
frontală
-Activitate de
grup

18. Unitatea de învăţare: RELIGIA ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

Număr de ore: 1 oră

Detalieri Competenţe Activităţi de învăţare Nr. Săpt. Resurse Evaluare Obs.


de conţinut specifice ore
Creştinismul, 1.1., 2.1.,2.3., - Analizând sursele din manual să se identifice sfinţii 1 31 -Manuale -Observarea
islamul, 3.2. români canonizaţi după 1990; -Atlas istoric sistematică a
budismul,alte religii - Analiza surselor şi exprimarea unui punct de vedere -Crestomaţie de activităţii
,într-o scurtă dezbatere, în legatură cu unele secte care texte elevului
Ecumenismul incită la violenţă; -Lucrări de -Întrebări
religios, dialogul specialitate frontale şi de
între religii, -Dicţionar istoric grup
libertate religioasă -Fişe de lucru -Întrebări de
şi prozelitism -Activitate controversă
individuală -Verificarea
-Activitate fişelor de lucru
frontală
-Activitate de
grup