Sunteți pe pagina 1din 4

EREDITATEA şi VARIABILITATEA

Ereditatea = însuşirea organismelor de a poseda informaţia genetică prin care


sunt transmise de la ascendenţi la descendenţi caracterele morfologice, fiziologice,
biochimice şi comportamentale.
Variabilitatea = însuşirea organismelor de a se deosebi între ele prin caractere
ereditare şi neereditare, astfel încât fiecare organism sş fie unic în felul său.

- fiecare caracter este determinat de doi factori ereditari numiţi gene alele – care
determină manifestări contrastante ale aceluiaşi caracter ; exemplu: ochi negri - ochi
albaştri.
- factorii ereditari pot fi :- dominanţi – se notează cu literă mare (A, B..);
- recesivi – se notează cu literă mica (a,b,..);
- factorii ereditari – genele alele sunt:
- pereche – în celulele corpului = celule somatice numite celule diploide (2n);
- nepereche - în celulele reproducătoare numite celule haploide (n);
- factorii ereditari pereche pot fi : - identici –AA (se manifestă în fenotip) sau - aa (se
manifestă în fenotip) –la organismele homozigote.
- diferiţi –Aa (se manifestă în fenotip doar factorul dominant) – la organismele
heterozigote;
- totalitatea factorilor ereditari = gene formează genotipul unui organism.
- totalitatea însuşirilor unui organism rezultate în urma interacţiunii dintre genotip şi
mediu formează fenotipul.

LEGILE MENDELIENE ALE EREDITĂŢII

Gregor Mendel este fondatorul geneticii ca ştiinţă.


- a dat primele explicaţii privind transmiterea caracterelor ereditare;
- a făcut experimente pe mazăre deoarece prezintă anumite avantaje:
- usor de cultivat;
- număr mare de seminţe;
- plantă autogamă – se reproduce prin autopolenizare = polenizare directă - ceea ce
permite obţinerea de soiuri pure pe care se poate urmări corect transmiterea
caracterelor ereditare;
Încrucişările între organisme cu caractere diferite se numesc hibridari, iar
organismele rezultate se numesc hibrizi.

MONOHIBRIDAREA
Mendel a urmărit transmiterea caracterului – aspectul bobului la mazăre, care
poate fi neted – determinat de gena N sau zbârcit- determinat de gena – n;
- generaţia parentală –P – organisme homozigote – plante cu boabe netede (NN) şi
plante cu boabe zbârcite (nn);
- gameţii (G) – organismul (NN) formează gameţi ce conţin factorul ereditar
dominant –N, iar organismul (nn) formează gameţi ce conţin factorul ereditar
recesiv - n.
- generaţia F1 - 100% organisme hibride heterozigote – Nn, care se manifestă în fenotip
ca plante cu boabe netede;
- prin încrucisarea între ai a hibrizilor din F1, se obtin în a doua generatie, F2,
următoarele categorii de organisme: - 25% -NN – plante cu boabe netede – organisme
homozigote;
-50% -Nn - plante cu boabe netede – organisme heterozigote;
-25% - nn - plante cu boabe zbârcite – organisme homozigote;
- raportul de segregare, după fenotip, este de: 3:1 – adică 75% dintre descendenţi au
boabe netede şi 25% au boabe zbârcite.
- raportul de segregare, după genotip, este de 1 :2 :1 - adică - 25% -NN ; -50% -Nn ;
-25% - nn.
În urma experimentelor de monohibridare, Mendel a elaborat prima lege mendeliana
- « legea purităţii gameţilor « -conform căreia gameţii sunt întotdeauna puri din
punct de vedere genetic, adică ei contin întotdeauna doar unul dintre factorii
ereditari din pereche.
A evidenţiat, de asemenea, că organismele obtinuţe în F 1 sunt uniforme genotipic şi
fenotipic – uniformitatea indivizilor din prima generaţie.

DIHIBRIDAREA
- constă în încrucişarea organismelor care se deosebesc prin două perechi de caractere;
- caracterele urmărite de Mendel au fost:
- aspectul bobului – neted - N şi zbarcit –n
- culoarea bobului – galbenă –G şi verde –g
- plantele încrucişate sunt homozigote pentru ambele caractere.
- generaţie parentală – P - reprezentată de organisme dublu homozigote - plante cu
boabe netede şi galbene (NNGG) şi plante cu boabe zbarcite şi verzi (nngg);
- gameţii – organismul (NNGG) formează gameţi ce conţin factorii ereditari
dominanţi – NG, iar organismul (nngg) formează gameţi ce conţin factorii ereditari
recesivi - ng;
- în generatia F1- se obţin 100% organisme hibride dublu heterozigote – NnGg
(uniformitatea indivizilor
din prima generatie), care se manifestă în fenotip ca plante cu boabe netede şi galbene;
- prin încrucisarea între ei a hibrizilor din F1, se obtin în a doua generatie, F2, 16
combinaţii:
-9/16- plante cu boabe netede şi galbene;
-3/16- plante cu boabe netede şi verzi;
-3/16- plante cu boabe zbârcite şi galbene;
-1/16- plante cu boabe zbârcite şi verzi.
- raportul de segregare după fenotip este de: 9 :3 :3 :1;
În urma experimentelor de dihibridare, Mendel a enunţat a doua lege
mendeliană « legea segregării independente a perechilor de caractere » conform
căreia fiecare pereche de gene alele segregă independent de alte perechi de gene.
Importanţa legilor mendeliene:
- obţinerea de noi soiuri de plante şi rase de animale;
- ameliorarea soiurilor de plante şi rase de animale existente;
- cunoaşterea modului de transmitere a caracterelor ereditare patologice la om – face
posibilă acordarea sfatului genetic, în vederea limitării frecvenţei maladiilor ereditare.

Abateri de la segregarea mendeliană:


- sunt determinate de interacţiunea dintre alelele aceleiaşi gene sau între alele şi
nealele.
Codominanţa – în cazul grupelor de sânge.
- gena care determină formarea grupelor de sânge are trei alele – L A, LB, l;
- genele LA, LB sunt dominante, iar gena l este recesivă.
- genele LA şi LB sunt în relaţie de codominanţă şi determină apariţia unui fenotip
nou – grupa de sânge AB (IV);
- grupa II (A) – este genetic homozigotă (LA LA) sau heterozigotă (LA l);
- grupa III (B) – este genetic homozigotă (L B LB ) sau heterozigotă (LB l);
- grupa I (O) - este genetic homozigotă (ll). 2
Genele codifică proteine = antigene = aglutinogene ( A şi B), care sunt prezente pe
membrana hematiilor;
în plasma sangvină se găsesc alte proteine = aglutinine = anticorpi (alfa şi beta),
produşi de leucocite.
În funcţie de prezenţa sau absenţa acestor factori, în sistemul AOB s-au stabilit patru
grupe de sange: I(O) ;
II (A) ; III (B) ;IV (AB).
Aglutinogenul şi aglutinina de acelaşi fel nu pot coexista în acelasi sânge (A cu alfa
sau B cu beta), de aceea anticorpii alfa se mai numesc -anti A , iar cei beta anti- B.
Prezenţa lor în acelaşi sânge determină aglutinarea hematiilor şi coagularea sângelui în vasele
de sânge.

S-ar putea să vă placă și