Sunteți pe pagina 1din 35

Colectia Paraclise Si rugdciuni alese 1

Coperta gi tehnoredactare: Morqrcn TAv,rgeN


Lectura: Pr. C,a.rAr-rN Pi.r-rvnnu qi Cczrn LocrN -T
t IotL TRANKAKOS
Traducerea prefelei $i a cuydntului introductiv aparline MITROPOLITUL EDESSEI, PELLEI SI ALMOPIEI
Pdrintelui Florin-Cdtdlin Ghi1, iar a canonului Si a
rugdciunilor lui Rdzvan PerEa.
FRICA DE DUMNEZEU
gr rRrcrLE oAMENILOR
Traducere dupi:
ETIITKOIIOT IOHA OPANKAKO"Y', MHTPOIIOAITOT
EAETI,HT, TIEAAHI, KAI AAMOIIIAT CANON DE MANGAII,RE
O <p6poq tou @eou rcai oLcpopieq tcov avOpcinrov. CATRE IISUS HRISTOS, DOIVINUL PACII,
IlaparcAlttrcoq ravc.rv elg tdv olqrlov.ra.r.1q €lQrlvqq
'lr;oouv Xqrrot6v rcal tgeiq euXeg yLa tiq 'Ercbootq
Qopieq, $r
'lega6 Mrltgon6Aeog'E56oor1q, lIiAAle rcai AApcrniaq
EAEI,I,A TR.EI RUGACIUNI
O Edihrra Renagterea pentru versiunea in limba romAnI impornlve rRIcrLoR
Tiparite cu binecuvantarea
Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei t ANDREI
IOIL FRANKAKOS, mitropolitul Edessei, Pellei 9i Arhiepiscopul Vaclul ui, Feleacul ui 9i Clujul ui
Almopiei Mitropolitul CIujului, Maramuregului 5i Salajului
Frica de Dumnezeu qi fricile oamenilor : canon de
ming6iere citre Iisus Hristos, Domnul Plcii, qi trei
rugiciuni impotriva fricilor / Ioil Frankakos, mitropolitul
Edessei, Pellei qi Almopiei ; trad.: pr. Florin-Cdtdlin Ghi! I;;?T]]-
ry
9i
Rdzvan Perga. - Cluj Napoca : Renagterea, 2012
rsBN 978-606-607-035-5
lffi)l
ITsLI
I. Ghi1, Florin (rad.) @
IL Perga, Rizvan (trad.) CIuj- Napoca
2

i, .+mmaFffi{roffiHycffiE 3 ffiFFffiffiffiffiffiffiffi#
!j' +:di

PREFA,TA

n zilele noastre foarte mulli oameni sunt


chinuili de nevroze gi temeri bolndvicioa-
se. Merg la preofi qi le cer si le citeasc5
vreo ruglciune care s5-i scape de aceste stdri. Mai
demult am scris cAteva articole despre frica de
Dumnezeu qi fricile oamenilorin reviita Lidia. in
cele din urmd m-am gAndit sd scriu un canon de
rugdciune pentru cei afectali de stdrile fricii qi sE
adaug la final anumite rugdciuni potrivite pentru
aceste imprejur5ri. Publicdm in aceastd broqurd
textele despre frica de Dumnezeu gi fricile omului,
canonul de rugdciune qi cele trei ruglciuni impo-
triva fricii. Nlddjduim ci ii vom ajuta pe oamenii
chinuifi de aceste stdri, dar gi pe preofii noqtri
care ar vrea sI citeascl vreo rugdciune sau sd se
6fl+i4r"ABi4id4@!ftq6!4a+641#i&a4n-{64:citn6!{oair.,,14!0r'aie!r4!riQi:14.i:--.

I roage mai mult cu acest canon pentru credincioqii


$
*L care le cer ajutorul. Desigur, aceste rugdciuni gi l{
{l canonul au poate imperfecfiuni, insi credem cX :

f, ele vor fi un pretext pentru a11ii sd se ocupe mai ' F


f
p" d
I larg cu aceastd temh. -{

$ e."usti cdrticicd este publicatd cu ajutorul mai i t


Fj multor creqtini evlaviogi gi poate fi pusd la dispo, r
t;
d,
r
J zilia oricui de cdtre Sf6nta Mitropolie a Edessei, . j
gi Almopiei, spre sprijinirei celor care lup-
I fettei
impotriva
,
$,

.b te fricii sau a celor care se confrunia :


,B
:l!

., problema fricii credincioqilor. Le multumim


t binefdcStorilor : *
ii qi ne rugdm lui Dumnezeu si-i
: F
T

.i ocroteasci in viafd. FRICA DE ilUN,,{NEZEU x


t. :

${ FRTCTLE OAMENILOR
t: d

-jl t Ioil, i *
it
$ *ttropolitul Edessei, Pellei qi Almopiei
:"
.
Lucrdrile fricii i
s
*. ;
{
t.: And se nagte, fiecare om este supus in el
"1 ,.
*
; insuqi anumitor sldbiciuni psihologice gi l:
{: trupeqti. De exemplu, setea insaliabil5 de ts

i". viati, striciciunea trupului gi bolile, numeroasele


stiri personale specifice, suspiciunile fa!5 de allii
]$
I
[:
r
;, 9i multe altele. Toate acestea ii provoacd fricd. t.
ta Frica nu-i^permite omului sX se desdvArgeasc[ 7r

+
,, in rubire. Insi Hristos a vrut si ne elibereze de ,q
I

:- frica de moarte qiiad(Ear2,L4-15). Nu ne-a adus $


t,:
P-i*o;q;.ao11*n,ris.=trltsipr..a,,triyi"*
i$
6 ,.:,*i,.rqo;.p,,,.,,:-:urrrr-trrpF.ryn.*.;HJ'l --: --''':;raEi.1t,:,iuir:+Ji:liryr,lL"rrrri{ 7 ti+rtJfu;);iUnlrgF.,r,H:+-.V;+\r,;1;'Ir;#
4e9S€. @96e1!us!1E*tEg.'t_JB!48*.{,EH*dE6886ts:t!q.l EHS4!*}d!&4e4EuB{&fi*"

duhul lagitdfii, care provoacd team5, ci Duhul E - Una este s5-!i fie fricd de Dumnezeu gi alta
infierii (Rm 8,14-15). Hristos ne-a eliberat. Cine este sX implinegti poruncile lui Dumnezeu
crede in Hristos se elibereazd gi este cdlSuzit (Simeon Noul Teolog).
spre iubire, ,,cdci iubirea desdvArqitd alungd fri-
Am putea spune cd in viala noastrl duhov-
ca" (L ln 4,18).Insi pentru a ajunge la dragoste niceascd premerge frica de Dumnezeu, care ne
este nevoie de lupti gi exercifiu, qi nimeni nu face sI ne pociim de picate, dupd care urmeazd
trdiegte dintr-o datd aceastd stare. La primii sdi iucrarea poruncilor ca road5. Frica aiutl impreund
pagi spre desXvArgire omul trebuie sd se teamd cu credinla la implinirea poruncilor.
de anumite lucruri, cum ar fi, de exemplu, de iad Frica de Dumnezeu ne obligd sd luptdm im-
sau picat, de gheena focului. insi frica de pdcat potriva rlului, iar dacd lupthm contra lui ne este
qi de condamnare nu il poate indepdrta oare pe aldturi in aceasti luptd harul lui Dumnezeu (Mar'
om de Dumnezeu? ru Ascetul).
Riddcina evlaviei noastre fa!5 de Dumnezeu
Pdreri ale Parinlilor despre fricd: este frica de Dumnezeu. Aceasti fricd de Dum-
Frica de a nu c5dea in pdcat este virtute. In- nezeu este arma cea mai puternicd in lupta cu
ceputul adeviratei vieti spirituale a omului greutXlile intAmpinate in progresul nostru du-
este frica de Dumnezeu (Isaac Sirul). hovnicesc (Ioan Gurd de Aur).
Frica este cea dintAi poruncd, care il duce pe Un exemplu elocvent este cel al tAlharului' Cu
om ia plrerea de r5u pentru picate (Petru tolii qtim ce au spus ceilalli rdstignili impreund
cu Hristos: ,,<Nu egti tu Hristosul?; MAntuieqte-te
Damaschinul). ff
pe tine gi pe noi!...r, Iar celdlalt, certAndu-l,i-azis:
- Cel care crede in Domnul se teme de iad, i .Nu te temi tu de Dumnezeu, de vreme ce eqti in
iar cei care se teme de iad implineqte i! po- aceeagi osAndi? r" (Lc 23, 39). Dinaintea Domnului
runcile. Cel care gine poruncile indurd lt
tAlharul recunoscitor a simlit o fricd puternic[
necazurile, iar cel care indurd necazurile i!
pentru pdcatele lui qi a spus acele cuvinte cele-
bre: ,,Iisuse, pomene$te-m5 cAnd vei veni intru
ImpIrSlia Ta" (Lc 23, 41).
t-Fffi -gh-Fffi 'm9f ;-4E
=:v;=rri;riri4Eiwif "oq"pgilsEiryEF+EiF[tEirtr4fl
Cine vrea sX iubeasci pe Dumnezeu trebuie
sd inceapd de 1a frica de El. Datoritl acestei frici
suntem aten{i gi Ia cele mai fine pdcate. Cel care se
teme de Dumnezeu igi mdrturiseqte pAnd la cele
mai mici pdcate ale sale deoarece are impresia cd
duph moarte il aqteaptd stdri foarte urAte.
Cine se teme de Dumnezeu iubeqte infrAnarea.
Se apropie cu fricd de implrt5ganie. ,,Cu fricd de
Dumnezeu, cu credinti gi cu dragoste sd vd apro-
ptall" , sunt cuvintele cu care slujitorul altarului ii
cheamd pe credinciogi la cuminecare. Cel care se
teme de Domnul nu se teme de atacurile dracilor
si nici de ameninfdrile oamenilor.

Frica dumnezeiascd este de doud feluri


P5rinlii spun cI frica de Dumnezeu are doul
forme. Existd o fricd a celor incepdtori gi una a
celor deslvArqili.
Frica de iad a incepdtorilor sau a celor sporili
nu ii lasd pe acegtia sd cadd in pdcat. ,,Este incepd-
tor cel din care lipseqte riutatea". Cel care se teme
in acest fel ii este frici ca unei slugi de chinurile
iadului gi de condamnare.
Existi insd gi desivArqi! care se tem, insd intr-un
a1t fel. Le este fric5 sd nu incalce vreo porunci a lui
Dumnezeu gi si nu-Lintristeze. Le este fricd sd nu
-rr-:F4=tiEF{litrr*in6aprngarx5s4 11
-": * :d: j}'-1tj

cumva sd se intAmple vreo rdstu rn spafii inchise - de exemplu in lift sau si cIlS-
viala lor duhovniceascl gi sI toreascl cu avionul, trenul etc. -, deoarece este
Frica incepitorilor dispa coplegit intr-o foarte mare mdsurd de team5. Pot
iertate picatele omului, pe erista o mullime de lucruri sau situalii care cau-
fricd, a celor desdvArgifi, rd zeazd aceastl stare nepiScut5 de frici. Cele mai
om Ei i) sfinfeEte continuu. obignuite sunt: piete sau spafii unde existd mulli
Din toate acestea infelege oameni (agorafobia), urcarea la ultimele etaje ale
losimin cel mai mare grad d unei clSdiri (hypsofobia), vietdli lipsite de pericol
O rugdciune din SfAnta Litu prentru om (cum ar fi mici pdianjeni - arachno-
mod clar acest lucru: ,,Pune fobia - sau gAndaci - katsaridofobia). Existi de
lor Tale porunci, ca toate asemenea teama de microbi (microbofobia), motiv
vieluire duhovniceascd si pe pentru care cei care au aceastd problemd igi spalS
fXcAnd toate cele ce sunt spre foarte des mAinile gi hainele. De asemenea, se ma-
Aceste stiri duhovniceqt nifest5 gi in raport cu anumite boli, cum ar fi de
permanent pentru a deveni exemplu cancerul (karkinofobia), mergAnd pAni
la a fi atenfi sX nu cumva si-i atingd vreun om
care suferd de o astfel de boalX. Cei care au aceste
fobii nu sunt indivizi fricoqi sau cu o personalitate
Am mentionat ce este frica deficitar5. Dimpotriv5, pot fi implinili profesional,
riie ei. SI vedem in cele ce urme oameni de gtiin!5 oneqti, gi chiar si se dedice unor
Fricile omeneqti. activit5li temerare, cum ar fi alpinismul.
Psihiatria ca gtiin!5 nu Starea de fobie este datoratl unei perturbdri
tiune sau tulburare pe care a funcliondrii sistemului nervos central. Atunci
cAnd este coplegit de team5 cAnd omul, suferd de vreo teaml qi nu are alte
reald pentru a o avea. Se s simptome psihopatologice, aceastX stare dure-
are claustrofobie atunci cd roasl se numeqte fobie nevrotici, iar omul are
:r -":-:i :n;: asafiq,i s,.roiWwE-'CrF']pFA 13
il :4:.i1=:4:t+:edqaE!&ry!d4l648€heqs{

depiini cunogtinfd despre caracterul iralionai ai Ce poate face un duhovnic in astfel de situa-
fricii lui. Ins5, contrar tuturor incerc5rilor sale, ni? Desigur, nu poate sd dea indicafii medicale
nu poate sd scape ugor de ea. De asemenea, fo- .au iegate de medicamentafie. Nu se rezolv5 ni-
bia poate fi unul dintre multele simptome ale nic prin a-i spune cE ceea ce i se intAmpli nu e
psihopatiei, cum ar fi melancolia etc. Sd ludm grav sau sd nu meargd la doctor. Un medic bun
doul exemple. Un doctor mi-a spus cd era vizitat ;i erperimentat poate aprecia dacd are nevoie de
adesea de cdtre cineva care avea fobia infarc- r-indecare medical5. Un duhovnic care dd astfel
tului miocardic Ai in general fobia morlii. Avea iie sfaturi devine lipsit de credibilitate. Lucrarea
suspiciuni legate de orice l-ar putea ameninla in duhovnicului la scaunul de spovedanie cu cei
aceasti privinfd gi tremura la ideea cd ar putea .are recurg la ajutorul sdu gi au fobii constd in
sd aibd un infarct. Din cAnd in cAnd mergea la :-- face pe oameni sd piece cu incredere neclinti-
doctor gi igi exprima neliniqtile in aceasti privin- :i in Dumnezeu gi cu nddejdea ci in rezolvarea
rroblemei lor nu va lipsi harul lui Dumnezeu.
!5. Atunci cAnd, dupi ani, s-a intAmplat sd i se
descopere un cancer la ficat, a ficut fa(5 acestui I.:e ertraordinard constatarea empirici a sfintrlor
diagnostic qi bolii cu o uimitoare resemnare gi 3i:intr in privin(a faptului cI pe mdsuri ce mintea
ribdare deoarece era un cregtin congtient. Era - curateqte, patimile gi dezechilibrele sale psiho-
uimitor faptul ci igi aqtepta linigtit moartea. Un logice dispar. Odatd a fost intrebat unul dintre
alt exemplu. C[pitanul unei nave comerciale, Pirinti ce fel de iucrare are, iar acela a rdspuns:
."L:'ri pdzesc mintea". Paza gi curdtia minlii il scapd
care a infruntat adesea oceane agitate gi a linut
piept cu succes furtunilor teribile de pe mdri, pe om de multe fobii. Mintea cur6titl domnegte
era cuprins de fobie atunci cAnd intra in porturi :E-cie cap qi iqi subordoneazd toate simlirile tru-
gi vedea inghesuiala (invllmigeala) de vapoa- :uiui. Marele sfAnt Grigorie Palama accentueazi
re. Avea mereu impresia cd nu reugegte sd intre iaptul cd mai presus de strdduinfa omului de a
in port. Nu-i era teamd de valurile silbatice ale cunoaste ,,m5rimea astrelor qi raliunile fiintelor"
oceanului, ci era cuprins de frica de imbulzeala - adicd, am spune azi, de a dobAndi cunogtinfe
portului protector. ;tiintifice -, este mai de preferat ,,cercetarea pro-
an .+.-e==nE+---iis:FsFr4?HFirrav*a1566*uFffi
-t1t pERqf, RvqE\EWnFpqR{pE 4xffi ryxffi ffi ovo*r,-S-
* *{! -r+
^
priei noastre minfi qi a boliior ei gi si cdutdm sd ;:;za fricilor. Fericitul Pdrrnte Paisie spunea cd cel
le vindecdm". Cultivarea minlii cu isihie, post, '.-.."ean gdseqte diverse prilejuri pentru a-i face pe
rugiciune, lacrimi curhfitoare, slujbe, muncd qi ;ei sensibili qi mai sensibili, iar pe cei insensibili
comunicare/comuniune cu duhovnicul gi algi pH- sr mai insensibili. Cei sensibili petrec de multe
rinfi, gi ascultaiea cuvAntului lui Dumnezeu va ,-:: zile chinuitoare din pricina fricii. in anumite
duce la rezultate pozitive pentru om 9i va putea e',-enimente ale vietii cotidiene, lucrarea celui vi-
infrunta mai cu putere fobiile chinuitoare. Harul r-ean 9i situatiile psihologice create de aceasta il
lui Dumnezeu, atunci cAnd pune st6p6nire pe ini- i:c re om sd sufere foarte mult. Atunci este nevoie
ma omului, ii curdleqte toate puterile sufletului gi, ie :lutorul duhovnicului, de convorbirea cu el,
desigur, principala sa facultate lSuvapq]: mintea. de linigtea adusd de cuvintele sale, de simfirea
Astfel pot fi timdduite qi fobiile. :r:ngaierii lui. Prezenla oamenilor care ne iubesc
Am putea spune cd, in mod practic, ocupalia iezinteresat este extrem de binefdcdtoare.
minlii cu pomenirea neincetati a lui Hristos este -{m vrea sd ne referim gi la un alt aspect.
un mijloc pentru a ne controla fobiile. In spate- Tlmiduirea fricii depinde gi de smerenia omu-
le cuvintelor rugiciunii mAntuitoare se ascunde iui. imi amintesc de ifaturiie pe care i le dldea
prezenfa lui Hristos insuqi. Omul care se roagd un Pirinte din SfAntul Munte cuiva chinuit de
spunind:,,Doamne, Iisuse Hristoase, miluiegte- anumite temeri. Era tAndr qi ii era frici s5 meargd
m6", intr6 in contact direct cu Dumnezeu qi se noaptea, sI treacl pe lAngd cimitire, si doarmi
impXrtlqegte din izvorul vielii. Sufletul omului singur in camerd etc. Acel Pdrinte, inspirat de
se umple de iubire fafX de Iisus qi astfel dispar Dlmnezeu, i-a spus: ,,Toate acestea !i se intAmpl[
fobiile. Am in vedere pe cineva care avusese di-
"lin cauza egoismului gi pentru cd nu te impdr-
verse temeri, care-l impiedicau sX doarmS, dar ii;egti des". Smerenia sinelui propriu gi harul
cAnd a inceput sI spunl aceastX rugdciune qi ea Catator de viatd al sfintelor taine au posibilitatea
a inceput sd lucreze in el, multe din aceste stdri de a timidui frica.
nepl5cute au dispirut. De asemenea, este ade- \u sunt suficiente doar medicamentele medi-
vdrat cI oamenii sensibili suferX foarte mult din cului, ci este nevoie qi de puterea harului lui Dum-
ffi&EiEqu@da 16 p*.rraenmh@ffi-,hqer*EffiWE;,@l .?::i7=+:e-':*iiilj"--?Eny*FvHfi
17 maEqeWFwtrqr*o\*e-$r+,u-*-*rrS'
. ...:... . a: 1.
lfrr! ,i
'il'

.! rrezert, fie cd vine la noi din tainele Bisericii, fie din


i
lri
relafiile noastre interpersonale cu Dumnezeu. in
7-)
cazurile in care este nevoie de amAndou5, o vom
{lj
:t
face. Dacd fricile igi au riddcinile in anumite cauze
$t
pur spirituale (cum ar fi de exemplu pdcatele),
$ atunci vom apela la ajutorul lui Dumnezeu.
e Si dea Dumnezeu tuturor celor intristali gi cu CANON DE MANqAIEI?E
+"..

f;
probleme multd bucurie duhovniceascS.
4 CATRE IISUS HRiSTOS,
!i
€r
DOMNUL !-'ACI!
*

$ trlAl*"1 PENTI1U CEI PANDITI DE


a
'* BOALA. FRICII
-i?.
5r DE PRTMEJDTA
f
I DIAVOI.ULUI
!lr
frr

ti{.
Alcatuire a lui loil, Mitropolitul Edessei
+
EI
dr
HI

"#;

*:,1
"fl1
'ri
i
ltt
.q t.
q- s U-,-/.,!-
.- - /J
d/..:i- -v. .1 .^ 18 19 o;+=-puammE:' req@Rkcmm;#g
G;l;rnatr;;+;,r+*rEq;rn;;uirir-r,a;**e;]
CANON DE MANqAIERE
CATRE DOMNUL II5U5 HRISTOS,
DOMNUL PACII

5-}a!*<c4}{a
Dacd este preot, atunci acesta
binecuvinte azd, zicdnd:
Bine este cuvdntat Dumnezeul nostru tot-
deaun4 acum gi pururea 9i in vecii vecilor.

&-E -E+i9r qFBiF?y i(,*4ft F(F( ll


j : i. .!:-1-r61r4!::Ci !trid.)dr!!q144!dr!1d,ltarr.i.1r:rtrrr r1q!; r.r.*
r /r, ,:-:iL\_,i-,-tr'i_:}l t' a #

lar daca nu este preot, noua a$azi , rineiarti noud gretelile noastre, i
atunci se face otrignuitul incepu!: precum 9i noi iertim gregifilor nottri/ ti nu ?

Pentru ru gdciunile Sfintilor Parinlilor nogtri,


ne duce pe noi in ispita, ci ne izbivegte de a

Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nos-


el riu. +

i*
tru, miluiegte-ne pe noi- Amin. Preotul. ecfcnisul: *
$

Apoi: Ca a Ta este impdrdfia ;i puterea 9i slavq i


a Tatalui gi a Fiutui 9i a Sfintului Duh, acum
Sfinte Dumnezeulg Sfinte tare, Sfinte fara $

de moarte; miluiegte-ne pe noi (cle 3 ori)"


si pururea gi in vecii vecilor.Amin. t
Slava Tatalui ;i Fiului gi Sfantului Duh, si Doamne, miluiegte (de 12 ori)" $

acum gi pururea si in vecii vecilor. Amin. Slava-.- ;i acum... lE


+

Preasfdntii Treime, miluieste-ne pe noi. Yenili sd ne inchinam impdratului nostru ;


Doamne, curdf este piicatele noastre. Stapdne, Dumnezeu. r
.3

iarta fAradelegile noastre- Sfinte, cer ceteazd Venili sd ne inchinam gi sd cidem la fl


9i vindecii neputinlele noastre, pentru nu- Hristos, impdratul nostru Dumnezeu
'*
mele Tdu. ^*
Yenili sd ne inchinam gi sd ciidem [a lnsusi t
Doamne, miluiegte (de 3 clrii" Hristos, imparatut giDumnezeul nostru. ]
Slava..- ;i acum... !
+
Tatdl nostru, Care egti in ceruri, sfinfeas-
cd-Se numele Tau, vind impardlia Ta, faca-se
voia Ta, precum in cer aga gi pe pdmdnt. rI
P&inea noastrd cea de toate zilele, dd-ne-o
L -. r:i:--qiiriiiFq},,{.fi-VEir
;*
lO )J ia-l'j|.;,:; iOi;,iLl;},FnEr:riruEi$'i.ir$i7ii'$]
i4e4-;affi+ra{piFv=sfi"iiu',!i 22 {.;.-\i;.nF;q;ie.'n-aii-#trit?]:rirn;{.1
'A..nt tf,-r5::& -Ar-.r5^^A-:1r',4,\^*1EF j -- --: .-: .r
^

:a md povafuiascd la pamdntul dreptdlii. Pentru


PSALMUL 149 ntrmele Tau, Doamne, ddruiegte-mi viatd. intru
oamne/ auzi rugaciunea mea, asculta ce_ drrptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fa
rerea meE intru adevarul Tau; aun-ma, bunatate de starpegte pe vrajmagii mei si pierde
intru credinciosia Ta ;i sti nu intri la pe toti cei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt
judecata cu robul Tdu, cd nimeni din cei robul Tau.
vii nu-i
drept inaintea Ta. Vriijmagul prigonegte sufletul Slavii... si acum...
meu gi viafa mea o calcd in picioare; fdcutu_m_a
Aliluia, aliluia, aliluia, slavd |ie, Dumne,
sa locuiesc in intuneric ca morfii cei din veacuri. zeule (de trei ori).
Mahnit e duhul in mine si inima mea increme_
nita inlauntrul meu. Adusu-mi-am aminte de .r indata se cdnta Dumnezeu este Domnul._.,
zilele cele dintru inceputi cugetat-am la toate lu_ glasul al4-lea, cu obignuitele stihuri:
crurile Tale, la faptele mdinilor Tale m-am gdn-
Stih 1: Marturisili-vd Domnului, ca este bun,
dit. Tins-am catre Tine mainile mele, sufletul ra in veac este mila Lui.
meu/ ca un pdmdnt insetogat. Degrab auzi-mq
Dumnezeu este Domnul;i 5-a aratat noua
Doamne, ca a slabit duhul meu. Nu-ti intoarce
fafa Ta de la mine, ca sd nu md asemdn celor
bine este cuvdntat cel ce vine intru numele
Domnului.
ce se coboara in mormant. Fd sd aud dimineata
mila T4 ca la Tine mi-e nadejdea. Arata-mi Stih 2: inconjurdnd m-au inconjurat si intru
calea pe care voi metge, ca la Tine am ridicat Numele Domnului i-am infrdnt pe ei.
sufletul meu. Scapa-ma de vrajmasii mei, cd la Dumnezeu este Domnul-.-
Tine alerg, Doamne. invafa-md sd fac voia Ta,
Stih 3: Nu voi muri, ci voi fi viu gi voi povesti
cd Tu esti Dumnezeul meu. Duhul Tau cel bun
lucrurile Domnului-
ffiR(Fffiffiffi*FiFsrffiFq 24 m+}Ei9cmm*qm4EisPomm{ ,----rlFe-iir,arrnryq*FFstxq25mEq&*,sry*avsmffi i$EiRl;rtnxvFd
c:3:&++
Dumnezeu este Domnu[-.. trc-ir fi izbivit dintru atitea nevoil Sau cine
Stih 4: Piatra pe care nu o au socotit zidito- rr-arfi pdzit pdnd acum slobozi? Nu ne vom
rii, aceasta s-a fdcut in capul unghiului, de la depirta de [a Tine, Stapanfu cd tu mdntuiegti
Domnul s-a facut aceasta 9i este minunatii intru pe robii tii pururea din toate nevoile.
ochii nogtri- Doamne, mituie;te (de 5 ori).51ava... 9i
Dumnezeu este Domnul.-. acum...

9i troparele acestea, glasul al A-lea: 5-F+Ee{<r4ry}


Podobie: Cel ce Te-ai indtlat pe Cruce...
PSALMUL 50
eDumnezeu, Atotliitorul gi Mantuitorul,
diitdtorul darurilor celor mai presus de iluie;te-md, Dumne zeule, duPa
minte, pe Carmuitorul ceresc al pacii, mare mila Ta, gi dupd mullimea
venifi sa-L rugam, strigdnd 9i zicdnd tofi din indu rdrito r T ale, gter ge fdradelegea
addncuri: Hristoase al meu risipegte dintre robii mea. Mai virtos md spald de faradelegea
tdi boala fricii 9i toatd primejduirea demonilor mea, gi de pdcatul meu md curdfegte. Cd
(de doua ori). faradelegea mea eu o cunosc, si pacatul meu
inaintea mea este pururea. Jie Unuia am
S[ava---;i acum.-.,
gresit, si rdu inaintea Ta am fdcut, aga incdt
al Niiscdtoarei de Dumnezeu: drept egti Tu intru cuvintele Tale gi biruitor
cind vei judeca Tu. Ca iatd intru farddelegi
Nu vom tdce4 Nascdtoare de Dumnezeu, m-am zdmistit 9i in pacate m-a ndscut maica
pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. mea Ca iatd adevarul ai iubit, cele nearatate 9i
Cd de nu ai fi stat tu inainte rugdndu-te, cine cele ascunse ale inlelepciunii Tale mi-ai ardtat
ffi ffi FIHF&EE?.E&Effi Fq[]ffi 48il 26
- - * =.4 ;g7itrqffiffiffir*trat 27 rlffiffii@;{etrtrFsHdqqmme,ryr,l$

i
L.

B
al
&
t:,
+9+i&aEd#5lE5}1ry16r4':i.13qQl nd% ' : -: r:,-,?:=11=!.-1{!.!!$4!i+t@:4=!!r1s*1riE!jtt!E!1dg@qe{!trE4t:&!r6il: lrD
JI
mie. Stropi-md-vei cu isop gi md voi curati, dreptiifii, prinosul si arderile de
b,inet oi iertfa I
rs
spdla-md-vei si mai vdrtos decdt zapada iot atunci vor pune pe altarul Tau vitei- le
ma voi albi. Auzului meu vei da bucurie gi
veseliei bucura-se-vor oasele cele smerite. $,
**
intoarce fata Ta de catre pacatele mele, si toate
H
farrldelegile mele gterge-le. lnima curata zides-
*E
te intru mine, Dumnezeule, gi Duh drept in-
noiegte intru cele dinlduntru ale mele. Nu ma i$

lepada de la fala Ta, { Duhul TAu cel Sfant CANONUL t*


nu-L lua de la mine. Da-mi mie bucuria mdn- *s
Al carui acrostih la greci este: *'
tuirii Tale, si cu Duh stapdnitor md intaregte. I
Boala fricii, Mdntuitorule, de la noi o it
lnvata-voi pe cei fara de lege cdile Tale, si cei i.?

necredinciosi la Tine se vor intoarce- lzbaves- izgoneste- loil '&


r'+

te-md de varsarea de sdnge Dumnezeule, t


s
a{NTAREAl-A, QLASUL AL B-LEA:
Dumnezeul mdntuiri i melei bucura-se-va
13
p
T
,&

limba mea de dreptatea Ta. Doamne, bu- lrmosul: $


5
zele mele vei deschide si gura mea va vesti {A
pa trecdndu-o ca pe uscat gi din
lauda Ta. Ca de-ai fi voit jertfa, Ti-as fi dati ffi t
arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui FieB, riiutatea egiptenilor scapdnd, isra- t
Dumnezeu, duhul umilit; inima infr&nta si
::=g eliteanul a strigat: <.lzbavitorului si E
a.
]
Dumnezeului nostru sa-l cintdm,>.
smeritd Dumnezeu nu o va urgisi- Fa bine, is.

Doamne, intru bunavoirea T4 Sionului, gi sd !: ^: Stapdne, Hristoase, miluiegte pe robii Tdi. i f


se zideasca zidurile lerusalimului. Atunci vei fre frica cea cumplitd a sufletului meu si de $
tulburarea trupului, lisuse al meu, imparate $
s
F{er"ilqixlxft{,qAFawflFxtrxi!fi .$-irs 28 eEiaa;rv"iwF!rr@@F.{rof.xa-,,u.rq,i*, :: :, -.'--.=;rn:Fg..Tr-i.8,{rFiil 29 p=""fr*;*EiQE*pn:rF...............irj4ffimmd
rot . ,, -: i ,' I . I ._ t: -
.t' : --.',::j!at{}r#ll+ladaAlii4tdri:r!16l!6)i4aEiJdj,,tr::f a_-l +:'
!'i
a toate, Te rog eu, cel pierdut, vindeca-mii, *j
$
$i cdnd voi canta din inima harul Tdu. C,4NTAREA A 3-A ,{
r:t
*+'
! Stii-,r Stapine, Hristoase, miluieste pe robii Tdi.
irmrrsu[:
.,!
at
l-1,

i nnr"tea mea este tulburata de gdnduri il


i ;i multe cugetdri pricinuitoare de fricd,
de ffi
I-f#
el ce ai facut cele de deasupra crugului
r
ceresc gi ai zidit Biserica, Tu pe mine
"fi Hristoase Mdntuitorule, pentru aceea cer -&: md intdregte <.intru dragostea Ta; ca &
g Ruterea Ta, ca sd strabat addncul tulburdrii. Tu esti marginea doririlor ;i <credinciotilor {4
',1 n
Slavd-.. irrt-lrire, Unule, lubitorule de oameni,>" s
: ,l

i qrubnic ajutor di-mi mig lisuse al meu, -; S tapane, Hristoase, miluiegte pe robii Tdi. B
E

{r' precum un Domn gi Datator al pdcii, ca sd : rica si slabiciunea


picioarelor poorocului
a
t
I biruiesc duhul trindaviei impreuna cu duhul Daniel, prin ingerul Tdu, de demult negrdit ai
Li{'

t
! tristeyii gi al strdmtorarii. sfi icat, Mdntuitorule, pentru aceea tulburiirile E
*
$1
t.t . noastre, cele de multe feluri, tdmiduieste-le t
i ;i acum--., al l{ascatcai'ei de !}um:re.zeu:
prrin milostivirea Ta. -?
J

$ Virdecii-i, Fecioarii, cu rugaciunile tale, pe 1

{r,, toti robii tai, cei ce pdtimesc in nevoi, de bo- : S tapang Hristoase, miluiegte pe robii Tdi. ?
{.
1

!, lile chinuitoare ale sufletului si de pierderea I azvratirile nesocotite ale gindului gi ale t
" mintii, ceea ce esti Preacurata. mintii, suspiciunile diavolesti 9i biinuiala r
r
p' mejdiilor p otrivnice, M dntuitorule, m ult-
ri f
$

t
+
:sr
msp&gexsffi$sNg iubitorule de oameni, prin ascultarea Tq de-
grab le nimicegte.
{.
l
Y
1
,;i
Slavii.-. t
1ht+rrr+:=t';;.",r-;-.t-Evi:ryiFr!;r,nr a*Al 30 ,r=,+r,7r1;51,5..q;cq.io;rj;ni,,,,rrF . t--.1,-irj;trr,i,!,,-,$;;r,1-.,, 31- sirlg.ri..l:.rj;,1rr:r;p*Jin:-q!irit!rFFfr.p:ts?tr: ;*9
1@$4!4:1{\d!O!1Eg!&:!44!4f :{-1L1&:!,&r!1B*844F',
, ""- *,_6 e;

Hristoase a[ meu, intdmpind, ca un dAtator '.:ituieste-ne pe noi, Dumnezeu[e, dupa I


de vial4 stdrile bolnaviciose de deznadeide rnar€ mila T4 rugamu-neTie, auzi-ne gi ne f
9i de sinucidere ale robilor Tdi bolnavi, ate mr[uie-<te. i$

celor ce sufera cumplit, care pururea cer de : -.'.r:: Doamne mituiegte {de 3 ori}. ft
la Tine alinarea sufletului. E

nca ne rugam pentru Prea Fericitu[ Pdrin- ,B


gi acum-.., al Nascatoarei de Dumnezeu:
ur-{enostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe $
!arpele, incepdtorul rautalii, pricina re- Rorndne [pentru (inalt-) Prea Sfinfitul (Arhi-) i
lelor, prin durerile trupegti doboard sufle- Es,ixopul (ti Mitropolitul) nostru (N)1, pen- {
tete ;i trupurile multor oameni, Preacurat4 rr"r sanatatea gi mdntuirea lui. ]$
mihnindu -leviala, dar, prin rugaciunile tale, nca ne rugam pentru mila, viala/ pacea/ 1
izbiveste-i pe ei. :anitatea, mdntuirea, cercetarea 9i lasarea $
si catavasiile: p,a.-atelor robilor lui Dumnezeu (N) 9i pentru +
;a sd li se ierte lor toata gregeala cea de voie f
lzbdvegte din pieire, Atotliitorule Prea-
bune, pe cei ce Te roaga pe Tine, care au
s cea fara de voie. ,

cdzut in groapa ispitelor, 9i vindeca durerea


inca ne rugam pentru tofi fralii no;tri 9i I
sufletelor [or.
pt-ntru toli dreptslavitorii cregtini, pentru {
:anatatea gi mintuirea lor.
Cautd cu milostivire, cu totul ldudata F

ecfonis:
h"

Ndscdtoare de Dumnezeut spre necazul cel Preotul, i


cumplit a[ trupului meu 9i vindeca durerea 'Ja milosliv si iubitor de oameni Dumnezeu fr
sufletului meu. esti si Tie stava indlldm, Tatatui 9i Fiului l* gi
Diaconul zice eetenia: Sfintului Duh, acum ;i pururea gi in vecii lf
r ecilor. T

Ftn;ffi.:sP,is,HnqFnpiillr-ffti;#. FnrE=; 32 ;'=-g'I.iiq'=*fF;riaF,:9r*fi'''a7t'5a7;fl


,- 33.:...7; .,r ?::t; ruc.x)i .,,. ,,,,,. ,p, d
"1,
!83a,1i:iEit:it!:1i:rlil rLri'i!ilr.!:.1:::+il!+
SE-:rl,
r
,4 5i;.ana: Amin. : i tap6ne, Hristoase, miluiegte pe robii Tai.
+
]
t.
fu
. i"iimasul se agazd impotriva plismuirii i:
.l ,\poi Serie;:lna, qlasu! ai t-lea: ;
{ li-ak care itl slule;tg dar degrab nimice;te-L, _i:

.} i
f'oclobie; Cele de sus cautdnd... Hn-.toase al meu, cu dumnezeiascd cufun- Y
1i
,. ,-_=
iffir j;:-.'a Ta.
,;:
i
: fhffi ffiiaria sufletelor gi trupurilor robitor Tai, Slava-.- j
; i,ffiffilHristoase, Atotputernice, prin harul - iria bolilor schimbdtoare de suflet, vi- r:,1

a
'v_
WiTau ?n felurite tulburari opazeqte, caci
qi*irea trupului gi lucrarea [or, Treime Sfant+
t
,-a

J, T, esti, ca un Ziditor , izvarul cel nesecat al c :nduplecd precum ;tii Tu.


'+

3 darurilor. +
r a! h.Jascatoare! de tr)umnezeu: I
;t ri}(s,i,G\gri,GNg,;),,6\*c"r6\c;1 .1 ecum...,
\'6k.iJY4hiaflr='4}x ?YgH.t.?:r3k.tj +
{ , iman lin al mflntuirii avdndu-te pe tine,
r'
t
,i^
:
"ra!
fANT,qRLA A 4-A \.:-<caloare de Dumnezeu, agteptdm sa supui
i;
:I
t
s rnn rugaciunile tale valurile deznadejdii. 3

*l lrrnosui: &

t
; ffiluzit-am, Doamne, taina rdnduielii ,i:

i lffiiWi Tul", inleles-am lucrurile Tale gi am lr


;
i:,
ffieq*ipreaslavit<oDumnezeireaTa'>. ri
?
E
i miluie;te pe robii Tai.
Stit-,r Stapane, Hristoase, t
?
"iI
lnima mea, fiind cutremurata in multe rele
tf.

r nebanuite, Preabunule, cu folosinla Ta cea


t
A--^ta
{f pagnicd, indrepteaz-o spre calea impiiciuirii. t$
,1
t
f.
$
'14=o.-=;Et*.,*,ir{.,;:;vt.+tr,ir!i:,i;-:;;1:,;;t :-::-l{i;t;:::4rati4
34 :r' ..li:i.;i.r,:t:1i.,a :. ''.-r.-a;r,i-!- a1.'a J$ .y+;;;:::+**':l$rlitF;41n.,{r;.r1r;:r'i,r;a,"jr.!*i+4i
!68Eugf.'iC&:aEgU1@iil+rrdtr1ansA!Ei;r44!lE4:*rfe!S90F. * g 1 ri q: r==

9tr99tr99&9ffig9&9 $irum---, al Nascatoarei de Dumnezeu:


Gindurile gi cuvintele cele tulburdtoare
CANTAREA A5.A *blasfemiei depdrteaza-le din mintea mea,
Niscatoare de Dumnezeu, prin rugdciunile
lrmosul:
'+, ca sa dobandesc rascumpdrarea.
umineazd-ne pe noi, Doamne/ cu
poruncile Tale ;i cu braful Tiiu cel in- ;D*i9N9ffig9X99X9
alt; pacea Ta da-o <<noufu lubitorule
de oameni'>. CANTAREA A 6-,4
Stih: 513p6pe, Hristoase, miluiegte pe robii Tai. lrmosu[:
Precum pe mulli din boli i-ai izbdvit, prin
ugiciunea mea voi vdrsa cdtre
punerea mdinilor Tale asupra lor, a9a mintu-
Domnul gi Lui voi spune scdrbele
iegte gi pe cei ce pdtimesc in necaz.
mele; cd s-a umplut <.sufletul meu
Stih: Stapane, Hristoase, miluie;te pe robii Tai. & niutat-i si viala mea de iad s-a apropiat, 9i
Stapanili am fost, lubitorule de oameni, de ca lona md rog: Dumnezeule, din stricdciune
deznadajduire ;i de batjocura ingelatorului "soate-ma'>.
celui vechi, pentru aceea mitostiv fii noud, S" - Smpdng Hristoase, miluiegte pe robii Tdi.
robilor Tai- \ebune;te am fost pridat de gdnduri su-
fusfi rapitoare 9i necurate, umpldndu-md
Avdnd sadita in noi bunatatea T4 Hris- de pieire negregitd ;i de fricd nebuneasca,
toase, sa nu lagi pe credinciogii Tai, care iti hrabunule, pentru aceea da-mi bucuria Ta
c&ntfu sd cadi in cursa tulburiirii. care alunga toatd intristarea, *
f
36 mm*;m,Ttr.4q,@F.i*wtsffi;* il ? .::.ra;:---.-+"i+i!wii,! 37 egFql;aErs;rftpe;ffyq;<ptrwu#Hmexv*WE'd-
r{'llA/:nAiiAdra: a4: 1* r:4v: ji(4!:!!: a4!441"+41::O!!q'-
=!5'}-.

Srih: 516p611e, Hristoase, miluiegte pe robii Tdi. rt"ar este din pieire, Atotliitorule Preabune,
infali;arite ariitarilor celor potrivnice, r€ r.dI r-€ Te roagd peTine, care au cazut in groa-
suspiciunile bolilor ingrozitoare, ginduri- :e *gitelor si vindeca durerea sufletelor lor.
-
le sf&rgitului celui neprielnic si cugetdrile :eacurata, ceea ce in zllele de apoi, negrdit
diavolegti, Hristoase al meu, cu putere, depar' r,* r: cul'dnt, pe Cuvintul ai ndscut, roagii-L,
leazd-le de la robii Tai prin dreapta Ta. :: Jne ce ai indraznire de Maicd.
Slavd... DiaconuI zice ectenia:

Amintirea pdcatelor mele celor ucigiitoare '.'rluieste-ne pe noi, Dumnezeule, dupd


de suflet imi tulburd cu durere sufletul meu r:re mila T4 rugdmu-ne'lie, auzi-ne gi ne
gi imi pricinuiegte ginduri de frica, deci r'"lrieste.
micgoreazii frica Ta cea mintuitoare ca sa !:-:na; Doamne miluie;te (de 5 ori)-
pdzesc poruncile, dar, Doamne, da-mi mie
puterea Ta. nci ne rugam pentru milq viala, paceE
:rr3tatea, mdntuirea, cercetarea 9i lasarea
9i acum..., al Nascatoarei de Dumnezeu: r,r.cic'lor robilor lui Dumnezeu N) gi pentru
Nu inceta sd ma povafuiesti, Maicd, spre -i 'e li :e ierte lor toatd gregeala cea de voie;i
cararea cea dumnezeiasca a pocainlei si nu r: 'ari de voie-
lepada cererile mele catre tine, curdlind toata Preotul, ecfonisu[:
mintea mea cea nestatornica, ca sa inleleg
voia cea sfdnta si cinstita a Fiului tau. "limilostiv gi iubitor de oameni Dumnezeu
ml si Tie slavd inaltam, Tatdlui gi Fiului ;i
gi catavasiile: Slintului Duh, acum 9i pururea gi in vecii ve-
:i:-
B*\ryi-qn*irola*. ,lxilqnlrqr-.sHi$pienrc 38 ;li:*u7rsffi+rnilr;#9;e*i{iF-ps# : rr :+:+ --i;"r;itiirir,+ 39
Strana: Amin- Skana: Doamne, miluiegte(de J ori).
Dironul: i ntelepciun e, drepli,sd ascultdm
6}A$rl<r4rye SrEvanghelie!
CONDACI/L, CLASUL AL 2-LEA: Fneotul: Pace tuturor-
S*.ure 5i duhului tdu.
Podobie: Cu curgerea sdngelui Tiu-..
?Estu1 Din Sfdnta Evanghelie de la Matei
ei lovifi de bolile mor[ii si strivi fr"
de duhurile fricii Ia Tine alea Skura: Slavi fie, Doamng slavd Tie.
zicdnd:Stapdne, scapii-i pe robii flronul; 5i ludm aminte.
din ghearele demonilor celor nemilostivi- g ir*data preotul cite;te de pe solee
5ES&39&J4ry8
si indat4 deschizdnd sfintele u9i, diaconul zice:

lnfelepciune! 5d ludm aminte!


Strana cdnta prochimenul, glasul al 9-lea:

Fericifi tofi cei ce se tem de Domnul.


Stih; Nadaiduit-a sufletul meu in Domnul.
Diaconul: !i pentru ca sa ne invrednici
a asculta Sfdnta Evanghelie, pre Domnu
Dumnezeul nostru sii-L rugam-
+U l,'-8 .'P''-+-+ &l ,J?;rEt--6i!.: :?-=Fi {l_l
j- rqr-l!r4'}Q'
.,:;j.]4ii4ii*t!9E{r"44:&e31!rssl4i1+1€r,+'444ll$!:4e@r6e*
:tI ' ' a '.':f.
11: "',. r1::r: ]] ^ lli l
EVANqHELIA DE L4 MATEI l] . Stih: Miluiette-mi, Dumnezeule, dupii mare mila l[
(lv, 93-95) d
. fu 9i dupa mullimea induriiritor Tale, curdlegte I
r(rr ouelrBeq mea.
I'req' *
t I faradelegea
ffii n vremea aceea, a strabatut lisus
toata qalilee4 ?nvatdnd in sinago-
?
l, stihir4 glasul al 6-tea:
1i
lr
iffiffi!| $
t li aceasta
gi +
f+
lWl gile lor;i propovaduind
Evanghelia {
t Preasfinte Stapine, Facatorule A
a toate,
impardliei 9i tamaduind toata boala si toatd t impreunii-
neputinfa ?n popor. !i s-a dus vestea despre Y
impreuna-cirmuitor cu Tatdl 9i t
# vdzator cu Sfantul Duh, lisuse, Preainlelep- [
El in toatd 5iri4 gi aduceau ta El pe toti cei ce $
te, M8ntuitorul celor ce pier, mdntuie;te, {,
*
se aflau in suferinte, fiind cuprin;i de multe 1
t Multmilostive, din cumptita deznddeide, prin ]t
feluri de boli gi de chinuri, pe demonizali, puterea Ta, pe cei ce au cdzut in suferinlele il
intamptarilor, pe cei ce au avut tulburare din if
$:'
pe lunatici, pe slabanogi, ;i El ii vindeca. $i
*J
mullimi multe mergeau dupa El, din Qalileeq i pricina tncii,petofi cei lovili de strdmtordrile 1{
din Decapote, din lerusalim, din ludeea si de ?
vielii gi pe cei ce cauta cu credinla izbdvirea' f
dincolo de lordan- i+
1.

Strana: Slava Jie, Doamne, stava Jie. x


1
Slava-.., glasul al 9-lea:
E
#
Parinte, Cuvinte gi Duhule, Treime in Uni- di

me, curaleste mulfimea greselilor noastre. )


;{
si acum--- $
*
Pentru rugiciunile Nascatoarei de Dumne-
zeu, Milostive, curdteste multimea gregelilor
t
4
I
noastre.
j$ ';r;tiati- -r?r;rir!i..,r(:,ir;:;vr:;r.,lrt;i:!i+ 43 ,'r:-,.tr-;;vr-i.;rut:a.jvilt+'t'{"ri-"'ryi;q;-l+;lqd
tir*;,i:ruii:i+iwilEL;"=3,.;*:.tlw.-.,;,"
J6i:11+rt1!si4:.4'i,.fr;:!4t1tr:qttleSltrlia+{lrE:4411r1:4!-$:+lJt:r!!4e].:rQ: j.+i,.n
i-r'
.i facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, ceres- i
i tilor netrupegti Puterii cu rugdciunile cinstitu_ i
i lui slavitului Proroc, inaintemergiitorului si I
, Botezatorului loan; cu ale sfintilor, slavitilor + Cu mila 9i cu indurarile 9i cu iubirea de
;i ?ntru tot liiudalilor Apostolii cu ale celor :
iI; intre oameni aleUnuia Nascut Fiului Tdu, cu Care
sfinfi Parintilor nogtri ;i mari dascdli f esti binecuvdntat, impreund cu Preasfintul gi
ui lumii gi ierarhi: Vasile cel Mare, erigorie ;
: bunul si de viata facatorul Tau Duh, acum gi
{l Cuvdntatorll-de Dumnezeu si loan eurd
f de pururea si in vecii vecilor.
Ay1;1u ale Sfin[ilor Atanasie, Chiril gi loan
I cel Milostiv, patriarhii Alexandriei, Nicolae
{
$ i
Ii :lYtr:lol Lichiei si Spiridon alTrimftundei,
facatorii de minunii cu ale sfinfilor, miirililor
i
l
+ gi marilor mucenici:
Qheorghe, purtatorul i de
i biruinlii, Dimitrie, izvordtorul de mir, Teodor l
fj1on, Teodor Stratilat si loan cel Nou; cu ale
; i
$ sfantului sfinlitului mucenic Haralambiei
t cu linerii cei ce au mers din ludeea in
I ale tuturor sfintilor bunilor biruitori muce_ I
i Babilon oarecdnd. cu credinta Trei-
; nici; cu ale preacuviogilor si de Dumnezeu
+
I .. vdpaia cuptorului au cdlcat-q
ie{e*ryXimii, ::
i Rurtatorilor PArinlilor nogtri, cu ale sfintilor i cintdnd: <.Dumnezeul pdrinlilor nogtri, bine
r (N) a cdror pomenire o sdvdrgim; cu ale sfinfi_
, egti cuvdntat,>.
' Ior gi dreptilor dumnezeiesti parinti loachim J

; gi Ana si cu ale tuturor sfintilory rugdmu_Tg ', Stih: Stdpang Hristoase, miluieste pe robii Tdi.
mult-MilostiveDoamne,arni-nepenoipacatogii r Ca un Stapan a toate, degrab izbiivegte'ma
tl
$i care ne rugam !ie, gine miluiegte pe noi. i de viclenia demonilor, de tiranie 9i de rdtdcirea
l&:.1";'p-;r1r;,7grrT;;7rrn;iq;,+:+r: -:7..;,: 44 ,i {--iir?"rr*:78:.t;F+*::rId:,:f;+;S
.u : .-o:rrrdr -d
Sij#S441{8!dsr1#1444r&=Ail:&:i!$rit&rrdri:Lr!O :rd!ftr4=Odii{} +,:ia!f4i1.t{,ii144!4,|]i14Ei:li:!4Eh14Er}lAS-qli!@::r!E!449d+letsq&:5a8!44j&144nqfl.
L

$ pofta
.d
minlii mele, de ariitarile cele nelegiuite si de
i
statornica a sufletului meu celui iubitor {
, gxgffisffi$gxgg#g ;:

I,
iIi d" materie. i CANTAREA,A S-A fl
Il
f
tiipine, Hristoase, miluiegte pe robii Tdi. !
Stit-,, S rvrvvr,sr'
) trmosui: l$
: Mii rog |ie, tisuse, impdrate a toate, ca sd i
ffile lauda I
imparatul ceresc, pe care il
i :. nimiceasca moleseala mintii si degertarea , prea- i
i judecdtii, ranile con;tiintei si valul patimi- i ffi ffiqi ogtile ingere;ti,laudafi-L;i-L
; to-r mele, poftele trupului si gandirea cea
,
iHjWi inaltati intru toti <.vecil>. r
. schimbdtoare.
Stih: Stapane, Hristoase, miluiegte pe robii Tai' t
','E
!isuse al meu, ca un c6rmuitor al pdcii,
i;
*i shvd-.. ;
in t
#

femindu-md de judecata Ta din viafa ce I alind-ne pe noi, cei ce suntem scufundali


n uu sii vin4 Mdntuitorule nemitarnic, nu in- valurile griiilor vielii.
J i Stih: Stapane, Hrisloase, miluiegte pe robii Tai'
#

* cetez sa strig cu urlete ca de fiarii, ca sa ma i $

5 izbave;ti de osinda focului celui vegnic;i de i Cu coarnele cele de lemn ale pacatului +

$ intunericul abisului. i m-am hranit gi, precum un om pdrdsit, singur }


,a
;, acum..., al Nasc*itoarei Dun:nezeu, I flaminzesc, pentru aceasta, Mdntuitorule, fii i
I cie
mie datator de hrana
tlj Ndddjduiesc, Fecioara, ca sd vindeci prin i f
rugdciunile tale, pe cel cdzut in groapd, de i Shva"' l*
,.
:- frica cea nebdnuitq de deznadejdea ce cum- i Rugdndu-md din tot sufletul, spre Tine ][
i ptit mii stiipdneste si de amdgirile gandurilor ,
inal! inima si mintea mea,izbavegte pe robii l[
3 intuncate ale incepdtorului rdutiifii. ; Tai de gregelile vielii-
l if
;' l3:
F
&;:n?iilqlB.*fi,-$irjF-,?if{rts-u.E;,..,c*tn 46 is;,rrr-vi*,,i+,rr;:v..:1"=- j..e",,,,- r.. i:. iE FS,;i$i *=*t ;t1
r.i,i,F#;r-
"9.
. . , -"r 'i.
,-.: "
q ,.{..;--;.,
.,r.. ,tr. ,r. ..: ,-. /. -l :_ , t, .i..r..,, "".1 ]r,,q1&:14!1u!!!4E&et@ '\5/ :'4:4dall{,-1r.$i
:.,1i,.'l*d4,j1or:frfi$+!11+i4:158-j4t'31
:!f acum.--, al Nascdtoarei de Dumnezeu, i Ca Cel ce ai putere, risipegte fricile copi-
:.,

ii 9i&4 intuitorul r I
i: .1

ilor, cete din noapte;i cele din somn, alun-


[
nostru, Cel ce mai presus de
f fire,
" siila;luindu-Se in pdntecele tdu cel sfdnt, , ; $
gan4 Hrisoase, toate nilucirile
--r'--''-' visetor- f
+

fri Fecioara, a fost vazut de oameni, pe Care : 4


; I
$
+ pururea roagd-L i i$ Slavd.-- [
r-L pentru
Ps,tr-u cel
cei ce te clnstesc pe :
Cei ce suferd de toatd strimtorarea gi de
i tine. : I asuprirea demonilor, Doamne lmparate a toa-
f
i
t
":i
;:
.:'-t
ffi9ee99essdx$s*s i .
, 9i acum..., ai Nascatoarei de Dumnezeu: i
a$
le, aleargd spre dulcele Tau acoperamint. i

fr
f,, e-A
caNTAREA A--
- if ;_+ Popoarete, semintiile gi limbite, in veci pe
f I
fl trmosut: j tine, Nasciitoare de Dumnezeu, cu imnuri te i
gf .i

: cinstesc caci ai purtat in pdntece pe Stapanul i +

: ,ffi uadevdratdeDumnezeu Nasc.itoare, ; I Hrirtos.


' "'----' +

iLMite
5i N&willrata, marturisim pe tins fecioard cu- if ? s

i noi cei <.izbdvili prin tine, i: ti,i Apol: *

$i mdrindu-te cu cetele cele fdrii <,de trup,>.


i .i Cuvine-se cu adevdrat sa te fericim, Ndsci-
t Stah: Stdpdne, Hristoase, miluie;te pe robii Tiii. : - toare de Dumnezeu/ cea pururea fericita giprea l
B
r'

v{ nevinovata gi Maica Dumnezeului nostru- r


"r Voind sa vindeci intr-adevar patima pu_ :
:iJ
' Ceea ce esli mai cinstitd decat heruvimii si i
ternicd a insomniei, care-mi istove;te sufle_
r mai sldvita fara de asemanare decdt serafimii, i
.:

tuf tndupleca-Te, Hristoase al meu, gi ma ii


ti intiireete. 'I care fdra striciciune pe Dumnezeu Cuvintul ][
,it.- ii { ui ndscut, pe tine cea cu adevdrat Nasciitoare }
fr Stih, Stapdne, Hristoase, miluie;te pe robii Tai- ii "! de Dumnezeu de mdrim. €
'-,&:-,{+rrt;-,t.u-<r,=;rj;l+-;.{rrrth-ur;*&;s;,t
48
$l*
fij;*,,,,g,;,rqr.-6ri._Jt-JiF+ri-*jnrjr:***
F&;::rj,c;+,;;a?,r;i?i.r,:+irl,-+1r::f:rrj$ 49 fijr,*l ,€njlp-n't57glribtti,Ur,iry.rtaiFpii!#-i
44144|ry@:!!E!314!x:4!!1.dsry1-lr+at*44:!j:jj&::$:.i j.:rA!...:_r!,r -. / , Ar '{ & v1 tr/ra' ljl o ::- v1 '4: o- +-" nt4' !{ 'c "A'.'JJ'
-1
r' {5
1q,,1 ::), tit

$i aceste marimuri, timp in care se face cadire ?


i Doumne, Dumnezeulmeu, slobozertepe I
mafe: I
) i cei ce se afla in vdpaia ispitelor gi pe cei ce t
Stapane tisusg Preasfinte, ajutor nebiruit , patimesc din suferintele bolilor incurabile gi i
al tuturor oamenilor, izbaveste-i de boala fri, f
3
'r din toatd ?ngeldtoria oamenilor rdi- f
:-^t
cii, cu puterea gi cu harul Tdu, pe cei ce sunt $
, I oate ostile ingerilor, lnaintemergatorul +

in neputintd. + i Domnului, cei doisprezece Apostoli gi I


Stapane Doamne lisuse, preschimbii gan- l i toli Sfinlii, impreuna cu Nascatoarea de +
durile amare;i dorinlete apasiitoare ale sinuci- I i Dumnezeu, face\i rugiiciune ca sa ne man- f,

derii dintre cei bolnavi, intru nadejdea welli. " tuiasca pe noi. i
O, lisuse, Preabun, degraba departeaza iI i Apoi:
a^^r, t
1
h-C
+
somnul nelinigtit al copiilor si visele supdra- i i sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara *
toare gi da-[e lor lini;te, bucurie gi nadejdea
] i de moarte; miluiegte-ne pe noi (de 5 ori). i
cea neclintitd.
Toate cursele potrivnicilor din viala noas- lf
-$ truua Tatdlui gi Fiului ;i Sfantutui Duh, 9i I
$

i acum si pururea si in veciivecilor. Amin.


trq toate primejdiile, tulburdrile si lucrarile I X

ce sunt impotriva noastrfl M6ntuitorul meu, ii


, Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi.
;
nu inceta s,i le nimicegti, ca Cel ce esti Domn i : Doamne, curdlegte pdcatele noastre. Stapang
;
al tuturor. { r iartd faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza 9i i
{ vindecii neputintele noastrg pentru numele t
Necazul lucrurilor celor materiut", n.no-
rocirile viefii gi ddinuirea deznadejdii celor
]$ : tau. i
tineri, Iisuse al meu, ca cel ce egti ocrotitorul t+
$
f': ,oumne, miluie;te (de 3 ori). Shva... gi l
dCUlTl...
't* lor, pdnd in sfdrsit le nimicegte. ,1 +
f
#, ', 'i
ffimaW@a.spqi4,H4Hdp-rtr,fl4;iprsi 50 Eiiip-a{Etr?EJ,irn--rrioq:;q*;o*,.roin;,;9"i$ f}:,=f ow***Fffid?fi,ry=rvFh7;rryri4 51 f-BEvFE?iF$ER?E#1trF{pEFqnu$*,unlqr*-
n:!:a:4r::af -!-l:rfl
ig;!:+,i+ie-*lru.,r4fi:"4!!"il}ji+qslr]4rii.:rl.Firr:Lr,Lr!ri.-!,.-::n.,-
! h+-4+f.:4:s.t-..:

{i Tatat nostru, Care egti in ceruri, sfinteascd-Se .


-+i!!.-)i:i.14dl-:,41t'!L.+4t:iilaiai4il.;:1da.i6:ril:ri.n&r6.1!hil?tr546J1'jrEilh-rd

voia
Ii
i : acum ca un Milostiv si ne izbavegte pe noi de
il numele Tdu, vinii imparafia Ta, faca-se ::svvr!rl

. vraima;ii nogtri, ca Tu egti Dumnezeul nostru t


E

i fE precum in cer asa 9i pe pamdnt. Pdinea i


, noastrd cea de toate zilele, dd-ne-o noud i . ;i noi suntem poporulTau, toli lucrul miinilor f
. Tale;i numele Tau chemiim. 5'
astitzi, si ne iartd noua gregelile noastre,
$ precum f 1"fr.
;.5r si noi iertdm gresililor no;tri, gi nu
i ' ti acum..., al Nlascatoarei de Dumnezeu: :t
-:?
ll ne duce pe noi in ispitii, ci ne izbaveste de ]i + ': Uta milostivirii deschide-o noua, binecu- t
5 cel viclean ! .,i-*-*- Itl;-^x+^^-^ de
J^ Tr,.-- i
i:
.} ilrer;tui, eci*nieui: li
vintata Ndscdtoare -; -...
Dumnezeu, ca sd nu
pierim noi, cei ce nadajduim intru tine, ci sa
;$ fim mdntuili prin tine din nevoi, ca tu egti
tl fa a Ta este imparalia 9i puterea si slava, ; mdntuirea neamului crestinesc.
i a Tatrilui si a Fiului ;i a Sfantului Duh, acum i
.: gi pururea si in vecii vecilor. Amin. lar preoiui ;riee ecieriia:
i,
i Apoi lropareie qlr uffiii[*_,ii, g[asui al 6-lea: .,

i futiluie;te pre noi, Dumnezeule, dupii


i
p
;,
Mituieste-ne pe noi, Doamne,
- --- --- '-t miluiegte-ne
-' i:
mare mila Ta, rugimu-ne !ie, auzi-ne gi ne
i'1 p. noi, ca nepricepdndu-ne de niciun rdspuns, ',:j
miluiegte.
.

Strana: Doamne, miluieste tde 3 ori).


r noi, pdciitosii, robii Tai, miluieste-ne pe noi-
E.? stava... inca ne rugam pentru mila, iala, pacea,
i lloamne,
;\ i sanatatea, m&ntuirea, cercetarea, iertarea,
buna-sporire si chivernisirea, a robilor lui
tl miluieste-ne pe noi, ca intru Tine i
u. nddajduit;
f nici pomeni nu Te mdnia pe noi foarte, +
Dumnezeu, ;i pentru ca sd se pdzeasca sfdnt
I faradelegile noastre, ci cauta si
,: i ldca;ul acesta;i toate cetdfile gi satele, de
1$.,1r.1r*1t;n1=;05-aarhiai,+li;all.rfi :tii;i $) a)i;lr!+,i-qr.i:6r;rr:.i:r.r-ru;=*,:;w;ta.i.b-
@h6E!"41&@45njq#j{8dBdr:&,:\!ba".d4e4+$, , !ri!4\:ei!xh!Eac!6,184sS4a6 $E+&j5{4E6d 644!!*trEi5dsed!AHHddq&

:te, de cutremur, de potop, lf ' : Apoi preotul zice rugdciunea aceasta:


uv rvv/' uL Juure/ u. vEIrrrE., otuPrcr d.dr'ul'
]f ,: Aui-nepgnoi/DumnezeulerMdntuitorul
neamuri;i de rdzboiul cel dintre noi' !i pen- '
tru ca milostiv, bland si lesne iertdtor sa ; ne f nostru, Nddefdea tuturor marginilor pdmin-
]* : iriri ;t a celor ce sunt pe marg departe, 9i,
fie Bunul rr rqvrrvi *".:"":-ttt
si lubitorul
:'.
de oameni Dumnezeul ]{ f
i+ s
')uttttt(L"'t . :;^^.,-.^ c.;-:-^
Milostive Stapdne, .-:r^-a:-
milostiv. r:: -^-.x ..^.^t--.
fii noud, pentru
nostru gi sd intoarcd toatd mdnia care se
de *+ ::
negte asupra noastrd gi sa ne izbaveascii!o-t-
pacitete noastre gi miluiegte pre noi,

ingrozirea Lui cea dreaptd, care este urrpiu $, i


si indatii ecfonisul:
noastrd ;i sa ne miluiasca pe noi. Ca Milostiv gi lubitor de oameni Dumnezeu
!t
.g egti gi Jie slava ina[[am, Tatdlui gi Fiului 9i
i$
Strana: Doamne, miluiegte (de 40 de ori). f I

f; Sfantului Duh, acum gi pururea gi in vecii


5
Adauga;i aceasta cerere: !, vecilor-
incd n0 rugiim 9i pentru cei ce sunt pdnditi fi I4-
ifr-
Strana: Amin.
de stdri de fricd, de rautatea duhurilor rele, +
s.i

i Sfars-indu-se ecteni4 preotul poate adauga


de primejduirea mortii ndpraznice, de X + ruqiiciunile scrise [a sfargitut acestei randuieli.
demiidejdg de nimicirea bolii launtrice, de +
!3
insomnia cea ostenitoare din timpul rrpiiiii i$ U, preotul zice:
de orice lucrare, 9i ca sd vind peste ei Duhul -i ^poi
{ i Slava Tie, Hristoase Dumnezeul nostru,
pdcii 9i al harului, Duhul inlelepciunii gi al int
i tr Nadejdea noastra, slava Jie.
elegerii, Duhul bucuriei 9i al veseliei, Duhul T
lui Dumnezeu- 'fi
!
Strana:
i
Strana: Doamne, miluie;te (de j ori). i

iX
{t:
'*
F i$
;ir- ,:!.
,1.$;F$1i8&4p-F?EffiR?;h=6iirrpnFyz;t 54 pq;Woq.,nSnEVFi$tTR?E#JidiiFfO;+*d' Lt. ;i-4- =u ,"r-,p;tu; u i,Jr+lr ,,--" 55 ,j ''{;s+Eqrtr*ilE-&r1in{,,L.s-{p.-.rJ;:p
!S+$el!@!44i,'de4!:qi!!i!!o+i4p;+4!!6:+tt!::4i!&r1o4:sF(sriE
1: t':
Slava...9i acum---Doamne,
-^-.
miluiegte(de 3 i ;
--.-.il--:-..-..r . /--l^ , a ,-t-
rJtasul al B-lea:
ori)' Binecuvinteaza'
I ; Stapan4 prime;te rugdciunile robilor tdi
preotul face otpusrul cel mic: f1 :| ti ne izbdvegte pe noi dintru toatd nevoia si
necazul.
H ristos, Adevaratul Dumnezeul nos- i ; .r
nadeidea mea spre tine o pun' Maica
tru, pentru rugdciunile Preacurat"i r"rui.ii f , ; ,-.. loutu
Saie, ale preaiuviogitor gi a" nr.rll", If i lYl."-""teu'pazeste-mdsubacoperdmdntul
tau'
purtdtorilor Parinlilor nogtri, si ale tuturor ; ;
Sfinfilor, sd ne miluiascd si sa mintuiasca pe 1 t Preotul incheie:
noi, ca un Bun gi de oameni lubitor- r I
Pentru rugdciunile Sfinlilor Parinlilor nos-
i :
Strana: Amin tr i tri, Doamne lisuse Hristoasg Dumnezeul
i t nostru, miluieste-ne pe noi. Amin-
rFa!**<&p<-a
i; lh
$ t, se canta aceasta stihira, giasul al l-lea: I i 2
; Oodobie: Cand de pelemn... : i (ffi,
* Mantuitorul meu, dd robilor Tdi acopera- ; ; (NSr%
? mant;ivesnicd bucurie, viafa pagnica si iumi- i i Xm
{ nare minlli, inalfarea inimii si a sufletului, po- t 4 /flW
gdndurilor 9i izbavire de frica cea amard
;
;, 1rl"ir.u i $
d h€c<lZUrilor celor felurite, alinare in vatdmarea l ;
#6f:
V- Q

ta,: tt cutremurul ingelatoriitor lui Veliar. {, ]l


.* fi
B,truoaS*;r{p@,tsf8*16-Fall;#qallq 56 !,E#iEruu;qran$rFrrz-vq,@a;tpilF;r,idi B,'**;qm;mryFry.rHF;FFR?Hffi* 57
-4.
4e:44!{{:!gE!6:Sr4ra*ir::?a3!::.ri.a:+,#rr6:i{&i :*$i4.j-
'sr -i r- :,rJ4E:ir:41f?14- "O{+t;:*]qX.:t'r4sir!4!L.58:!!4.irf ":{!:!1arl
:
i,{

t$

ft
,$

r$
1
a

$
a
Ir:
,?
rREt RUqACEUN!
ti
il.i: In*pornrva FRtctLGR 5t A IlIuMElDtEt
:?
-{ DIAVOL[sTI
s
t
t RUQACIUNE PENTRU (}RiCE FEL DE TRICA E
$
s 5I PENTRU NIMICIREA NEASTEPTATA i
i1
ir F
Facere a mitropolitului loil Frankakos
a
fr
$
fl

r$
a
r
#
*il
f
*
*
YI r 'dErlr-rxa+rrln+;;;q*ir*,rr:+n;:
h * *'.v +-v:.p,.a--d, 1 !, a 58 , - 1 r'. L, .\.. ,.. .t. .4. -.". .,. ,2 i.:r5i.,A:a-4 59 fu;,1-rUi j.i&rgF4-l;rtrii?-;r-.trlVpill;;#
:i) I '': -', i ]] l t trl a r ': I .
.r,r!::r,i!:r,q\e:atr,'1.:!,:l+i:'4iir.i,--:!1itr,i:1::iilll:'dr'r1i!:r:'4!1:'rijtr.lbrtr, "' '
'41 '.t
" *1

{ cdlauzegti tot trupul spre mintuire, Cel ce


, ai diavoleasca, ce aduce impotriva oamenilor mul- i
t! plecat cerurile, lu&nd firea omeneascq ca sa i te feluri de boli, si toata cursa vazuta 9i nevazuta lt'$
I implinesti pe cele neimplinite gi sa vindeci I pe ce este impotriva lui, care vine din frica asupra
+ cele neputincioase, Cel ce pe toate le tii impre- . robului Tau acesta- Caci Tu eqti Cel ce ai nimi- ,i
+ una in mdna Ta, hrdnind cu cunoastere pe toate cit frica Mironosifelor, Cel ce ai imbarbatat pe
, li
i+ .ltg sunt, Cel ce ai risipit intristarea vietii noastre,
t slabanogul care zacea pe pat, Ce[ ce ai aratat {
Cel ce ai vindecat prin venirea Ta nenorocirile : milostivire spre vaduva din Nain, Cel ce f ai
i sufletelor si trupurilor noastre, Cel ce ai oprit ; calcat cu moartea pe moarte, Cel ce esti ajutor I
i durerile, facandu-Te inceput al bucuriilor, pri- + pregatit celor ce patimesc, Cel ce ai spus ca t vei
i megte rugaciunea noastra si vindecd cu puterea ; fi cu noi in toate zilele vielii noastre, Cel ce J
ai
* Ta cea tare patima fricii robuluiTau (N) si dd-i r impragtiat toatd slabiciunea muritoritor si t ai
j lui bucuria 9i veselia harului Tdu, pacea care j nimicit puterea celui rau, ]ie ili inalldm slava, i
g covdrseste toatd mintea, gandul cumpatat si impreuna 9i Tatalui gi Sf0ntului Duh, acum t si
c inima treaza, frica cea buna spre vederea po- 1
+

pururea si in vecii vecilor. Amin-


i runcilor Tale, alinarea vielii si sporirea sufle- i
,Wr*{,y ''
$

'1.""x !,1_*-''
i tului. Departeaza de la el: gdndurile neplacure, i
''" :. &'l 1,
-
$
P
$ cugetarile spre moarte napraznica, suspiciunea $ '|.

I bolnaua a primejdiilor de neimpotrivit, aple- * F


+

I
rS
carea fara de nadeide cdtre [ucrurile cele bune I
,i si bine placute ]ie, somnul tulburator, cel ; plin t
fi

E d. aratari rele, infatisarea vicleana a celui rau, r B'


1

$ intristarea care duce spre sinucid ere,walaratacita lE


B
t
: impotriva lui Dumnezeu, dorintele cele fara de : B
J
; rdnduialA si rdzvratirile mintii, primejduirea
; ,! I
'8i;ui..rr:r#F{qqF{t-drt#a;:i@trvn
& ,p. .li .9 ,{:4 s"*,;-q-a,,;...q.+ 60 l--* .r, 4r-.L. .! -1c .i, ."1 ..,, .+. ,&.
*wrtt 61. f.Ftr{rq-4ilH Fi?Fzu;w.;q,rirlrqagnqvf lfi -sj
Fi.'
l4irlile<ri4!a!:l:!4C:1r.4. ]1Ar.:!1i:i..{,1"]:.llL:rt::rar:1s:i4:11 rtr - a6-:ri ). , r4rri:. .}...,i.. r,,,. riai:BCl:jj]41&ia44r11'1!4ir!drii.:+41'r;r:l$i.4r:4.tll.r
I ' t\J. ii;i:4.lri:4i:i$a:raridtr:iL:]1(irtr
it
'
'iq
I
,{ Tie, si dii copilului acestuia (N) somn t lini;tit,
s
!
,ALTA RUqAC|UN E IlEr{TIiU pRUNCt, $ i izbilvindu-l de toatd inchipuirea diavoleascd- f
H
COPIi Sl Tll'.JEIil, CARE NqJ AU SOMF{ ?
{ Alunga degraba de [a e[ toate duhurile rele. i[
{: LtNtSTtr, ct TULBUftAT xlE Fi*ci, a
? * ,! indepdrteazltoatd frica cea rea, care-i pricin^uies- +
DE V|SE AMAqtToART 5l te nenorocire sufleteasca cutremuratoare. inle-
'$.
,& tI t
*1
fi
PIT!MEJT}UIREA DIAVC I.I LGR
, i t.p}.;te-l ca sa cunoasca cursele vriiimagului. i
$ Facere a aceiufagi
P f Opreste ingelarea groaznicelor vise si nimicqte t
TI
,ji
J ii mutlimea gindurilor tulburatoare ale I mintii
ff Domnului sd ne rugam
E;
,i: i lui. Ridica-l pe acesta dimineafa sanatos, t in
fi
it.
i pace 9i neinsotit de toatd strdmtorarea cea l$ din
f
,:i
oamne, tisuse Hristoase, Dumnezeut jl ! ,oupi.. Pregaiegte-l spre lucrarea poruncilor $
;i
,4
I
nostru, pazitorul copiilor si cdrmuitor f t Tale, fa-l pe el vdndtor iscusit al inlelepciu- i
-.ii
'il
al celor bune spre cre;tere si desdvdrsire,
i i nii si izbaves-te-l de toata cursa cumplitutui i
4
I Cel ce ai tinut pe prunci gi pe copii in brafe cu :l i; Veliar. Da, Doamne lisuse, totdeauna acopera I
-' pdrinteascd dragoste ;i pui m0inile Tale cele t p. robul tau acesta cu acoperamdntul aripilor f
il
sa
$
Ir preacurate peste ei, Cel ce nu opregti pe tineri
+ ; Tate 9i cu rugaciunea Preasfintei Nascatoare f
,)
vina la Tine, Cel ce ai strdbatut wemea tineretii i l! a. Dumnezeu, Preacurata ;i Preacinstita l$ Ta
'l
f
lor un om desavdrgit, Cel ce, de doisprezece :
{S
{I
ca
ani fiind, i-ai uimit ?n Templu pe invatatorii cei i
maica, si cu ale tuturor sfintilor Tai, dd-i f,
lui
+l

infelepfi, doctorul si vindecdtorul oricdrei boli,


{ toata izbavirea cea bund- Caci Tu, Doamne, i
E]
$i
nddejdea celor dezndddjduili, curajul celor ce
i ii e;ti ocrotitorul tinerilor, sprijinitorul copiilor, t
{
:f
s-au temut de lucrarea diavolului, bucuria tine-
t ' hrana si grija pruncilor, si Tie slava iti inattam, I
* i , impreund cu Atotputernicul Tau Parinte gi cu i
rilor, Cel ce alungi toata dorinla ;i primejduirea
Preasfantul;i de viald Facatorul Duh, acum gi i
:'11

{
potrivnicului, auzi-ne pe noi, cei ce ne rugam
I i
JI
:r: } j pururea si in vecii vecilor. Amin.
li
(+;al r;:li;€j{i;,i,.,ir'r,ii-i{rrrli-$-+iqti., 62 ,",n ,- .=-,;;... ra *, --., =g!.;q[,r;=,.9 '.&,,.-,;-;,;;r,,,.,,1-.r;.,r.;,-1r;,,ryr;1;;r5a,ir],.,r
$J ir:.;An;:;,|I,r,r5,.5r:rp;;ignr-lri,.,"prreanf1,Ei:S
j$Eiild!:ii+:a!r1i&:l*4r!(},-:ry$!i,o4g44!lrrr.i-{r!aer}J. 41\!r:o{14-:!E!+:a4.-..r5-:ir..,t r
l"t :r 4",
rl ri
i. j Ca ce ai miluit pe fiica cananeencei, CeLce ai
f ALTA RUqACITiNE I : scapat pe tdnarul lunatic, fiul tatalui celui pulin-
3
+

} Sl:qYSy,roATA PRTMEJDUTREA ai
INSELATORTA DIAVOLEASCA, ; -
1 credincios, Cel ce prin crucea gi invierea Ta 1

i PENTRU i zdrobit puterea vrdjmasului, Celcelaindfarea F


AMENTNTAREA DE V!rA_'t st ;
I DE NASCoctRt
INTUNECATE ALE i Tu la ceruri ai spus ucenicilor Tai ca: ,,in [ nu-
$
i OAMENILOR TIAI, ADUCATOR! DE i i lE mete Meu veti scoate demoni", Cel ce ne-ai i
f pAqUBA ; aat noua preasfdntul Tau Trup ;i fdcatorul T de
', ', rYvu' l i viatd Sangele Tdu ca tamdduire izgonitoare ,
I
;.?
$i aceluiasi
A i de rele, Stapane al tuturor 9i Domn al cerului :
f I ;i al pamantutui gi al celor de sub pamdnt, i
Domnului sd ne rugam a
$] i i; ,, trece cu vederea rugaciunea noastrd, $
piicdtosilor robilor Tai, ci auzi-ne pe noi, cei I
$ ffi] oamne, tisuse Hristoase, purnr.r"rt f,
i cu
$1 ffi Hll'x;,,',i1ff ,1ffi[ i,:##;I .f ,l
$ tri si sa vindeci pe cei ce suferd f"i;;;;" ; i j;
i
ce ne rugam f,ie, cu zdrobire de inima ;i
umitinla sufletului, rugindu -ne'fie,izbivegte f
pe robutTiiu (N) de toatd lucrarea wdjmagului $
{

cetui pricinuitor de rele. Dezleagdingelatoriile i


pe cei ce sunt stapdnili a. inr"r.ari p"
$ Uoti,
demonizati, pe lunatici gi pe sldbdnogi, CeL
i* t ;i niiscocirile vrdjitore;ti ale oamenilor celor i
{ .. ai prin $ ,i aducdtori de paguba prin impreuna-lucrarea t
*+ hurilordat ApostoliiTdiputere asupra du_ : I diavolului ?mpotriva robului Tdu celui chinu- f
necurate, Ce[ ce ai izgonit prin cuvdnt i
i ,r. inceteazd tulburarea ;i rdzvrdtirea mintii I
$ p. diavolii cei rdi, doctorul indracitilor din
Qadara, Cel ce ai vindecat pe indracitul cel i
I l,* lui. Departeaza gdndurile deznaddiduitoare, 1
mut, Cel ce ai vadit rdutatea potrivnicilor prin i
i bolile si frica de Veliar a robului tau acesta ;
izbdvirea de intunecarile mintilor noastre,
i (FJ), ;i risipegte de la el orice alti primejdie
f
I i ;i lucrarea cea rea a ingrozitoarelor duhuri- *
ffi ffi E{rr'r{s-,Wr@Fc?HiF.q64+rma"n-.+ar;Vx;F;V-*yq*&.:;rf
F{f
;ve,*; ,.rl:...'::i;-.:-r,..,r:;,.,-:,.r.r-;-i?irata-dE -j"1, 65 tqti;:ila.i.'.p1,!.ii.riprerrir-,;r;.i!a.;,rr.,Sl
l'-3
t.
,t'
fi
+
::
?
{
tc
ir:
C,

*
.i
:'q:
:l'

n
t
+
i
:i:

:!
1l
t
aL
F]

?
I
i
i1
1
a.
;
f; l
{ ?,

f
l;"
$ l
'i
I ]i]
:lr
!-
$ :l
"s
tJ
E
-
,+ F'-c@ff i
i{r
[};n!2,ir"&i -::s,,-r4+.irftrr.,!tr;Vt.i+:a,.,;:tjlEarjl
66 ;!.-1i4ili,ilrC;-.,;{t:F.|fr ;iiJ; rr-!i';]1t,ia.,
ff
s