Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECTUL ACTIVITĂȚII METODICE, ȘTIINȚIFICE

ȘI CULTURALE

,, NATURA ŞI BIODIVERSITATEA”

DEZBATERE JUDEŢEANĂ
15 martie 2021

A. INFORMAȚII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE:

 Numele instituției organizatoare: GRĂDINIŢA cu P.N. „LUCEAFĂRUL”


CRAIOVA ~
STRUCTURĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE „NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA
 Date de contact instituție: Craiova,Str. Mihail Străjan nr. 12, Tel: 0251 546 057; Fax:
0251 546 057, E-mail:gradinitaluceafarulcv@yahoo.com
 Echipa de organizare și coordonare a activității:
 Prof. Crisanda-Georgia TURCU, Director Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”
Craiova;
 Prof. Loredana-Lavinia NICOLAE, Director adjunct Şcoala Gimnazială „Nicolae
Bălcescu” Craiova;
 Prof. Cristina MITRICĂ, consilier educativ Şcoala Gimnazială „Nicolae
Bălcescu” Craiova;
 Prof. ANGELICA BANCĂ,coordonator EcoŞcoala- Şcoala Gimnazială „Nicolae
Bălcescu” Craiova.
 Prof. Adela TRĂȘCULESCU,coordonator EcoŞcoala- Şcoala
Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova..
 Prof. Nicoliţa BUZĂRNESCU, Grădiniţa cu P.N. „Luceafărul”, structură a Şcolii
Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”;
 Prof. Marinela-Minodora BOGDĂNEL, Grădiniţa cu P.N. „Luceafărul”, structură a
Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”;
 Prof.Grațiela DIMIANU - STANCIU, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”
Craiova;
 Prof. Mihaela BĂRBULESCU, Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”
Craiova.

 PERSOANE DE CONTACT:

Prof. Loredana NICOLAE – membru al echipei de coordonare tel.: 0744339631


Prof. Nicoliţa BUZĂRNESCU–membru al echipei de coordonare tel.: 0723600809
Prof. Marinela-Minodora BOGDĂNEL- membru al echipei de coordonare - tel.:0746154680
INFORMAȚII GENERALE DESPRE ACTIVITATEA DE PERFECȚIONARE
 Titlu:„Natura şi Biodiversitatea”
 Tipul activității de perfecționare:dezbatere
 Categoria în care se încadrează activitatea de perfecționare: nivel judeţean
 Număr de cadre didactice participante (conform art.7, lit.a,b,c):60 participanți
 Parteneri:
 Asociaţia „Work Together”
 Universitatea din Craiova – Facultatea de Geografie
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
 Casa Corpului Didactic Dolj
 Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie
 Muzeul Olteniei Craiova, secţia Ştiinţele naturii
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj
 Fundaţia Benefit & Joy
 Liceul Thnologic,,Constantin Ianculescu” Cȃrcea, jud. Dolj
 Şcoala Gimnazială Țuglui, jud. Dolj
 Şcoala Gimnazială Podari ,jud. Dolj
 Grădiniţa cu P.P. „Floare Albastră” Craiova, jud. Dolj
 Grădiniţa cu P.P. „Eden” Craiova, jud. Dolj
 Grădiniţa cu P.P. „Pinocchio” Craiova, jud. Dolj
 Mass-media
 Invitați:
 Reprezentanți IȘJ Dolj
 Reprezentanți CCD Dolj
 Reprezentanți Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj
 Reprezentanți Muzeul Olteniei Craiova, secţia Ştiinţele naturii
 Mass- media
 Locația: Grădinițacu P.N. ”Luceafărul” Craiova
 Data desfășurării: 15 martie 2021

B. PREZENTAREA ACTIVITĂȚII
a) Argument, justificare, context (analiza de nevoi)
Prin biodiversitate se înţelege varietatea formelor de viaţă din ecosistemele terestre şi acvatice
şi dintre complexele ecologice din care fac parte.
Transformarea profundă a mediului înconjurător şi acumularea în timp a unor stări de
degradare a acestuia au condus la eroziunea şi saracirea biodiversităţii, cu efect pe termen lung pentru
natură: distrugerea multor păduri, reducerea efectivelor populaţiilor sălbatice şi a genofondului lor,
creşterea ratei, vitezei de extinctie a speciilor, care a depăşit cu mult rata procesului natural de
formare a noi specii.
În acelasi timp, s-a exercitat o presiune selectivă asupra speciilor, fiind favorizate cele utile
direct populatiei umane, ceea ce a determinat modificarea structurii ecosistemelor şi le-a influenţat
evolutia.
Pierderea biodiversităţii este la fel de importantă ca modificările climaterice – modificările
climaterice şi pierderea biodiversităţii aflându-se în stransă legatură. Convenţia pentru conservarea
biodiversităţii de la Rio de Janeiro (1992) a promovat o serie de principii bazate pe valenţa
economică, socială, ecologică, genetică, stiintifică, culturală, estetică şi recreativă a biodiversităţii şi a
recunoscut dreptul suveran al fiecarei naţiuni de a ocroti şi conserva speciile existente în propria ţară
şi de a-şi stabili reţeaua de arii protejate.
Eficienţa măsurilor de conservare este periclitată de unele procese şi fenomene globale, practic
ieşite de sub control: ploile acide, efectul de seră, diminuarea startului de ozon, eutrofizarea apelor,
nitrificarea şi acidifierea solurilor, deşertificarea. Biodiversitatea joacă un rol esenţial în susţinerea
vieţii,a unei alimentaţii sănătoase şi a mijloacelor de existenţă, a dezvoltării economice şi sociale şi a
bunăstării oamenilor.
Având în vedere că protecţia naturii devine tot mai mult una dintre cele mai importante
preocupări ale societăţii contemporane, este important ca noi cei ce avem misiunea de a-i educa pe cei
mici, să avem o conştiinţă ecologică bine conturată, pentru ca acţiunile pe care le desfăşurăm să fie
eficiente şi credibile în faţa copiilor, iar Programul Eco-Școala considerăm că este o ocazie
binevenită pentru a forma elevilor deprinderi ecologice.
Programul Mondial Eco-Şcoala, în care este implicată unitatea noastră, oferă oportunitatea
realizării unor acțiuni instructiv-educative complexe, prin implicarea elevilor, cadrelor didactice și
părinților, cu impact benefic asupra comunității locale. Acţiunea de faţă se înscrie în calendarul
activităţilor propuse pentru acest an şcolar. Alături de noi vor participa şcolile menţionate anterior şi
alte unităţi şcolare înscrise în programele EcoŞcoala, LeAF, Eco Fotografia anului, Patrula Eco, ş.a.,
care vor implementa activităţi de integrare şi transdisciplinaritate activităţile desfăşurate la clasă.

b) Obiectivul general/Scopul:
O Promovarea unei educaţii durabile, orientată spre dezvoltarea activităţilor educative
ecologice şi pentru cunoaşterea existenţei unui multitudini de ecosisteme cu caractere
diverse.
15Martie-15 Aprilie ,,Luna Pădurii” este unul din cele mai importante evenimente silvice şi
reprezintă o măsură de resensibilizare a publiculuişi a factorilor decizionali cu privire la importanţa
pădurilor, a roluluilor esenţial în menţinerea echilibrului ecologic. Prin „Declaraţia de la Paris”,
ocazionată de cel de-al X-lea Congres Forestier Mondial din 1991, a apărutconceptul de
dezvoltaredurabilăreferitor la păduri. Acestlucruînseamnă o tăiere planificată ţinînd cont de starea
pădurii, de capacitatea acesteia de a se reface.
În Romania, majoritateaecosistemelornaturalesuntspecificepădurilorşiprezintă o mare
diversitate faunistică şi floristică, favorizată de poziţia geografică, de varietatea reliefului, de
condiţiile hidrologice,climatice şi evoluţia solului.Raportul de sinteză a Evaluării Ecosistemelor
Mileniului subliniază rolul de bază al ecosistemelor în susţinerea vieţii şi riscurile existente în cazul
supra exploatării acestora.
c) Obiectivele specifice ale activităţii:
 Stabilirea de legături cu alte școli din judeţ şi din lume, pe baza unor platforme de învățare.
 Crearea propriei identități în formarea educației ecologice a copiilor.
 Conştientizarea copiiilor că un mediu poluat şi o alimentaţie nesănătoasă ne afectează
sănătatea.
 Promovarea valorilor școlii/grădiniţei.
 Îmbunătățirea mediului școlar cu ajutorul elevilor prin implicarea activă a acestora în
derularea unor activități de protejare și conservare a mediului înconjurător.
 Colaborarea cu comunitatea locală, îmbunătățirea imaginii și creșterea prestigiului școlii în
comunitate.
 Acordarea şansei preşcolarilor/elevilor de-a se implica în proiect, de a-şi promova cunoştinţele
şi înclinaţiile pentru educaţia pentru mediu, de antrenare a copiilor în activităţi de grup
educaţional.
 Realizarea unor lucrări artistico-plastice, postere, costume eco din materiale reciclabile,
mesaje eco, etc.
 Implicarea părinţilor şi altor factori educaţionali în formarea şi dezvoltarea interesului pentru
acest eveniment de importanţă locală şi în realizarea unor sarcini de lucru din cadrul
proiectului.

d) Grupul-Ţintă:
 Dezbaterea judeţeană se adresează tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
e) Durata: 15 martie 2021
f) Descrierea activității (trebuie să conțină informațiile de mai jos pentru fiecare acțiune
derulată în vederea activității propuse: obligatoriu acțiuni de proiectare, organizare,
desfășurare, monitorizare/ evaluare):
o Activitatea nr. 1:
 Dezbaterea judeţeană: activitate educativă – de formare a cadrelor didactice
15 martie 2021 pe platforma Google Meet.
 Se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
 Se desfășoară pe două secțiuni
Secţiunea 1: „Natura şi Biodiversitatea” – sesiune de comunicări
Secțiunea a 2-a: Aspecte din derulerea proiectelor educaţionale, proiectelor educative,
proiectelor tematice – prezentare power point

g) Indicatori de evaluare:Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării


activităţii, modalitatea şi indicatorii de evaluare a acestor rezultate:
 Expoziţie de postere, costume eco, lucrări plastice, machete ale şcolarilor/preşcolarilor în
grădiniţele şi şcolile implicate în proiect.
 Unitatea şcolară organizatoare va stabili relaţii de comunicare cu alte şcoli din judeţ, ceea ce
poate duce la desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi extraşcolare, schimburi de
experienţă.

h) Promovare/mediatizare şi diseminare:

Activităţile dezbaterii vor fi mediatizate pe site-ul şcolii: http://scoalanicolaebalcescu.ro/,


pe pagina de Facebook a şcolii: http://www.facebook.com/pages/Scoala-Gimnaziala-
Nicolae-Balcescu-Craiova/206667356131878, pe site-ul ISJ Dolj şi pe site-ul
www.didactic.ro.
De asemenea, va fi mediatizat în presa locală.
Activităţile dezbaterii vor fi prezentate în revista şcolii, precum şi la cercurile pedagogice.

i) Rolul partenerilor în proiect: (Specificaţi care


suntparteneriiimplicaţiînproiectşiarătaţiînceconstăparteneriatul cu comunitatealocală, cu
altăşcoalăşi/sau cu o firmă/companielocalăsauorganizaţiedacăestecazul - celmult o pagină).

 Asociaţia „Work Together”


 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
 Casa Corpului Didactic Dolj
 Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie
 Muzeul Olteniei Craiova, secţia Ştiinţele naturii
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj
 Fundaţia Benefit & Joy
 Liceul Thnologic,,Constantin Ianculescu” Cȃrcea,jud. Dolj
 Şcoala Gimnazială Țuglui,jud. Dolj
 Şcoala Gimnazială Podari ,jud. Dolj
 Grădiniţa cu P.P. „Floare Albastră” Craiova, jud. Dolj
 Grădiniţa cu P.P. „Eden” Craiova, jud. Dolj
 Grădiniţa cu P.P. „Pinocchio” Craiova
 Mass-media

Educaţia ecologică nu estedoar o necessitate obligatorie a zilei de azi, ea este criteriul principal al
stilului de viaţă durabil şi unica modalitate de supravieţuire a omenirii în viitor. Pentru realizarea
cu succes a educaţiei ecologice este esenţială îmbinarea efectivă a formelor de “educaţie
alternativă” cu formele de educaţie instituţionalizată.
În fiecare an, copiii alături de profesori și părinți au participat la diferite activităţi
ecologice,accesibile – prin formă şi conţinut – care să-I conducă pe preşcolari spre educarea
dragostei lor faţă de natură, a dorinţei de a contribui la păstrareafrumosului, la educarea capacităţii
de a ocroti şi respecta natura.Alături de noi vor participa școlile menționate anterior dar și altele
din județ și din țară care vor implementa activități de integrare și transdisciplinaritate în activitățile
desfășurate la clasă.
Diseminare:
 Fiecare unitate implicată în proiect va promova materialul la nivelul județului;
 Participanții vor păstra o legătură continuă cu unitatea organizatoare și vor trimite
materialele în timp util;
 Activitățile vor fi diseminate în fiecare școală parteneră.

D.INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ:

Prezentarea lucrărilor va avea loc pe platforma Google Meet, pe secţiuni.


Prezentarea lucrărilor nu va depăşi 5 minute.
Lucrarea, rezumatul, fişa de înscriere, parteneriatul şi chitanţa scanată se vor trimite toate odată la
următoarea adresă de e-mail: worktogether15@yahoo.com
Activitatea ştiinţifică va fi susţinută financiar de către participanţi prin donaţii în sumă de 25 RON ce
va fi depusă în contul Asociaţia ”Work Together” RO73RNCB0139120674490001 deschis la BCR
Craiova. Se va specifica pe documentul bancar: Pentru Dezbaterea județeană N&B.
Aceste donaţii vor acoperi costurile pentru tipărirea Diplomelor de participare şi
inscripţionarea Revistei de specialitate pe CD, precum şi pentru taxele poştale percepute pentru
expedierea diplomelor participanţilor din județ și alte judeţe pentru participarea online, cât și alte
cheltuieli specifice organizării și bunei desfășurări a activității metodice, științifice și culturale
”NATURA ȘI BIODIVERSITATEA”.
De asemenea donaţiile pot fi depuse şi prin mandat poştal pe adresa:
NICOLAE LOREDANA -ASOCIAȚIA ”WORK TOGETHER” Str. Traian Lalescu, nr.6,
Craiova, jud. Dolj, cod poştal: 200040.

b) Mod de certificare/participare:diplomă de participare & CD.

DIRECTOR,

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA

PROF. TURCU CRISANDA GEORGIA


ANEXA 1

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
DEZBATERE JUDEȚEANĂ
„Natura și Biodiversitatea”
15 martie 2021

Titlul lucrãrii _____________________________________________________________
Autorii lucrãrii:
1
Nume: ___________________________
Prenume: _________________________
Adresă:
__________________________________________________________________________________
_____________ Localitate: ________________Judeţ: _____________
Telefon: ___________

Adresă de e-mail(personală) ___________________________________


Loc de muncă/ Unitatea şcolară: _____________________________________________________

Specialitatea___________________________________________________________

2.
Nume: ___________________________
Prenume: _________________________
Adresă:
__________________________________________________________________________________
_____________ Localitate: ________________Judeţ: _____________
Telefon: ___________

Adresă de e-mail: (personală) ___________________________________


Loc de muncă/ Unitatea şcolară: _____________________________________________________

Specialitatea___________________________________________________________

Particip la:
□ Secţiunea I
□ Secţiunea II

Mod de participare:
□      Directă –online pe platforma Google Meet
Nr. ___ / din __________________ Nr. ___ / din __________________

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE


încheiat pe perioada 2020-2021 între următoarele instituţii:

1. Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova, Str. Traian Lalescu, nr. 6, Craiova, Dolj (structură
Grădiniţa „Luceafărul” Craiova, str. Mihail Străjan, nr.12, tel./fax.: 0251 546057, e-mail:
gradinitaluceafarulcv@yahoo.com), reprezentată prin DIRECTOR, PROF.TURCU CRISANDA-GEORGIA şi

2. ___________________________________________________________________________, situată în
localitatea _____________________ strada ____________________________, nr.__________, tel.
___________________, e-mail _____________________________, reprezentată de
________________________________________ în calitate de __________________, tel. _______________, e-mail
_____________________

Prezentul contract s-a convenit a fi încheiat ţinând cont de următoarele condiţii:

 Respectând „Legea Învăţământului” Nr. 1/2011, Titlul IV, Statutul personalului didactic, Art. 244-245.
 Regulamentul de organizare al instituţiilor implicate.
 Conform recomandărilor MEC (Hotărârea Guvernului României nr. 690/1997) privind aplicarea programului de
parteneriat educaţional.
 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale din unităţile de învăţământ
ale judeţului Dolj din 02.09.2015, emis de CCD Dolj

Pentru atingerea obiectivelor prezentului contract, instituţiilor implicate le revin următoarele responsabilităţi:

1. Grădiniţa cu P.N. „Luceafărul” (structură a Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Craiova) va organiza lucrările
dezbaterii județene „Natura și Biodiversitatea” ce va avea loc pe data de 15 martie 2021 şi va întocmi şi expedia
conform regulamentului dovezile de participare pentru cei implicaţi.
2.
3. Unitatea de învăţământ ______________________________________ va fi reprezentată de către
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ prin participare directă/indirectă la manifestările organizate de
Grădiniţa cu P.N.„Luceafărul” Craiova cu ocazia dezbaterii şi vor sprijini popularizarea acestuia şi diseminarea
rezultatelor, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare a simpozionului.

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”Craiova ________________________________

Director, Director,
Prof. TURCU CRISANDA-GEORGIA Prof. __________________________