Sunteți pe pagina 1din 15

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

C.N. ION MINULESCU

SLATINA,OLT

PROGRAMA PENTRU LIMBA ROMANA

CLASA a XI a

CDS (OPTIONAL)

AN SCOLAR 2010-2011

ARIA CURRICULARA: LIMBA SI COMUNICARE

MORFOSINTAXA

AUTOR:

PROF. CALUIANU
MARIANA

ARGUMENT

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

Acest opţional îşi propune trecerea în revistă a celor mai


importante noţiuni teoretice şi practice ale limbii române, pe care,
orice elev de clasa a X-a trebuie să le cunoască şi să şi le
însuşească.

Cursul are ca scop înlănţuirea logică a informatiilor, găsirea


unor căi de parcurgere conştientă a teoriei, a analizei gramaticale
precum şi o recapitulare amplă a toturor cunoştintelor de gramatică
în vederea sfârşirii procesului de sedimentare al formării
deprinderilor de exprimare şi scriere corectă si cursivă. Totodată,
opţionalul oferă elevilor posibilitatea de a-şi consolida cunoştintele
de limba română într-un mod sistematizat, în cadrul instituţionalizat
al şcolii.

Demersul educativ va stimula elevii spre un efort personal


în înţelegerea noţiunilor de limbă, a sistemului pe care le formează
acestea şi a relaţiilor dintre ele. Astfel îi orientăm pe elevi nu spre o
învăţare bazată pe memorizare, ci de înţelegere conştientă, cât mai
profundă şi mai eficientă în influenţe educative.

În ceea ce îi priveşte pe cei ce tind să se orienteze,după


absolvire,spre facultăţi ce au printre materiile de admitere şi limba
română, acest curs le oferă prilejul de a-şi asigura un bagaj de
cunoştinţe ce, pe termen scurt, le va asigura un suport în susţinerea
viitoarelor examene de admitere şi, pe termen lung, un fundament
ce va sta la baza asimilării şi înţelegerii seturilor de cunoştinţe
aplicate la orele de limba română.

Opţionalul cuprinde conţinuturi ce readuc în discuţie noţiuni


de morfologie şi sintaxă, fiind conceput atât ca o sinteză teoretică,
2

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

cât şi ca un ghid practic pentru buna însuşire a elementelor de


structură ale limbii române.

Concluzionând, putem afirma că intenţiile acestui curs


opţional sunt recapitularea, aprofundarea şi sistematizarea
cunoştinţelor de limbă şi, desigur, nu în ultimul rând, trezirea şi
sporirea interesului elevilor pentru o utilizare corectă şi eficientă a
limbii române.

Prezenta programa are urmatoarele componente:

I Competente generale

II Competente specifice

III Continuturi

IV Valori si atitudini

V Sugesti metodologice

- Evaluare

-Bibliografie

COMPETENTE GENERALE

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de


comunicare
3

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor


3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente
culturale / literare
4.Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse
situaţii de comunicare

COMPETENTE SECIFICE SI EXEMPLE DE ACTIVITATII DE


INVATARE

1. Practica raţională şi funcţională a limbii

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI


Să-şi însuşească normele şi Normele ortografice,
modelele de structurare a ortoepice si de punctuaţie ;
formelor de comunicare orală unităţi morfo-sintactice şi
şi scrisă. lexico-gramaticale.
Să folosească adecvat, în Pronunţarea şi scrierea
diverse situaţii de corectă ; utilizarea corectă a
comunicare unităţile lexicale, formelor flexionare.
morfologice şi sintactice.
Să înţeleagă structura şi Studiul elementelor de
funcţionarea limbii literare, morfologie şi sintaxă, privite
ca sistem unitar în sincronic şi acolo unde este
permanentă devenire şi ca posibil, diacronic, descriptiv
4

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

ansamblu al elementelor de şi interpretativ.


construcţie a comunicării.

Să exprime original, într-o Alegerea şi combinarea


formă accesibilă, clară şi elementelor componente ale
armonioasă, propriile idei, sistemului limbii, conform
judecăţi şi opinii regulilor acestui sistem dar
într-o manieră personală .

2. Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI


Să-şi însuşească strategiile, Algoritmii analizei morfo-
metodele şi tehnicile de sintactice
studiu şi de activitate
independentă.
Să-şi structureze o conduită Întocmirea de fişe, liste,
autonomă în selectarea, tabele, scheme care să
organizarea şi utilizarea cuprindă aspectele esenţiale
informaţiei din expunerea şi
interpretarea unor fapte de
limbă.

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

Să-şi activeze şi să-şi Exerciţii şi teste cu cerinţe


dezvolte în mod corect multiple : de selecţie a
operaţiile gândirii creative. anumitor fapte, de modificare
a unui text, de argumentare
a unor soluţii si răspunsuri.

III CONTINUTURI

• Morfologia
• Sintaxa

Morfologie

* Părţile de vorbire flexibile.

Clasificare. Locuţiuni. Categorii morfologice. Funcţii


sintactice.

* Părţile de vorbire neflexibile.

Clasificare. Locuţiuni. Funcţii sintactice.

Sintaxa

* Noţiuni de sintaxă. Sintaxa propoziţiei şi a frazei.

* Relaţii sintactice. Mijloace de realizare a relaţiilor

sintactice.

* Fraza. Propoziţia principală. Propoziţia subordonată.

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

* Elemente de relaţie în frază.

* Propoziţia şi părţile de propoziţie.

* Părţile de propoziţie şi subordonatele


corespunzătoare.

* Expansiunea. Contragerea.

IV VALORI SI ATITUDINI

• Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului


estetic în domeniul literaturii
• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele
mesaje receptate
• Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile
literaturii române
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în
propriile abilităţi de comunicare
• Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi
• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi
recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi
îmbogăţirea orizontului cultural
• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

V SUGESTII METODOLOGICE
Insusirea acestor elemente de continut si de limba se va face prin
activitati de invatare cum ar fi:
7

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

-Exercitii de tipuladevarat\ fals

-Exercitii cu alegere multipla

-Exercitii de exprimare monologata

-Exercitii de identificare si de folosire a regulilor gramaticale insusite

-Exercitii de traducere

-Exercitii de completare

-Raspunsuri la intrebari

-Interpretare de scurte dialoguri

EVALUAREA va fi continua si sumativa la finele fiecarui semestru .


Ea va consta in : -tema pentru acasa

-observarea sistematica

-dialoguri dirijate si libere

-proiecte de grup si individuale

-portofoliu

BIBLIOGRAFIE

Gramatica limbii române, vol I şi II, Editura Academiei române,


Bucureşti, 2005
• Limba română. Îndrumar teoretic şi practic pentru
examenele de bacalaureat şi admirere la facultate, Editura All, Bucureşti,
2001.
8

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

• Bojin, Alexandru, Îndrumări metodice privind studierea


limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1980
• Chiosa, Clara Georgeta, Metodica predării limbii şi literaturii
române, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1964
• Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru
gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002
• Hristea, Th., Sinteze de limba română, Editura Albatros,
Bucureşti, 1984
• Popescu, Ştefania, Gramatica practică a limbii române, Ediţia
a V-a revăzută, Editura Orizonturi, Bucureşti, 1995
• Rădulescu, Ilie-Ştefan, Erori flagrante de exprimare.
Radiografie critică a limbajului cotidian, Editura Niculescu, Bucureşti, 2007
• Rădulescu, Ilie-Ştefan, Să vorbim şi să scriem corect. Erori
frecvente în limbajul cotidian, Editura Niculescu, Bucureşti, 2007

PLANIFICARE ANUALA
An scolar : 2010-2011

Unitatea de invatamant :

Disciplina : Limba romana

Clasa : a-XI-a

Numar de ore pe saptamana : 1


9

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

Profesor : Caluianu Mariana

Semestrul 1

Repartizarea orelor Numar ore Total ore

Predare invatare 15

Recapitulare-evaluare 2 18
La dispozitia 1
profesorului

Semestrul 2

Repartizarea orelor Numar ore Total ore

Predare invatare 15

Recapitulare-evaluare 2 18
La dispozitia 1
profesorului

PLANIFICARE
Unitatea de invatamant :

Disciplina : Limba romana

Clasa :a-XI-a

Numar de ore pe saptamana : 1

NR. CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII NR.


CRT. ORE

10

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

SEMESTRUL I

- Noţiuni de morfologie.

- Părţile de vorbire flexibile.Clasificare. Locuţiuni. Funcţii


sintactice.

a) substantivul

b) articolul

c) adjectivul

d) pronumele

e) numeralul

f) verbul
17
- Părţile de vorbire neflexibile.Clasificare.Locuţiuni.Funcţii
1 sintactice.

g) adverbul

h) prepoziţia

i) conjuncţia

j) interjecţia

2 • Evaluare 1

SEMESTRUL AL II-LEA

NR CONŢINUTURI NR.
CRT ORE

11

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

1 Noţiuni de sintaxă. 2

• Sintaxa propoziţiei şi a frazei. Relaţii sintactice. Mijloace


de realizare a relaţiilor sintactice
• Fraza
• Propozitia principală. Propozitia subordonată. 1
• Elemente de relaţie în frază.
2

• Propoziţia şi părţile de propoziţie.


• Părţile de propoziţie şi subordonatele corespunzătoare.
1. Subiectul. Propoziţia subordonată subiectivă.
2. Predicatul. Propoziţia subordonată predicativă.
3 2. Atributul. Propoziţia subordonată atributivă. 3
3. Complementul direct. Propoziţia subordonată
completivă directă.
4. Complementul indirect. Propoziţia subordonată
completivă indirectă.
4 • Evaluare 1

12

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

• Atributul. Propoziţia subordonată atributivă.


• Complementul direct. Propoziţia subordonată
completivă directă.
• Complementul indirect. Propoziţia subordonată
completivă indirectă.
• Complementul circumstanţial de loc. Propoziţia
subordonată circumstanţială de loc.
• Complementul circumstanţial de timp. Propoziţia
subordonată circumstanţială de timp.
• Complementul circumstanţial de mod. Propoziţia
subordonată circumstanţială de mod.
• Complementul circumstanţial de cauză. Propoziţia
subordonată circumstanţială de cauză.
• Complementul circumstanţial de scop. Propoziţia
subordonată circumstanţială de scop.
• Complementul circumstanţial condiţional. Propoziţia
subordonată condiţională.
10
• Complementul circumstanţial concesiv. Propoziţia
subordonată circumstanţiala concesivă.
• Expansiunea. Contragerea
5

6 • Evaluare 1

Inspec
tor şcolar de specialitate,

FIŞĂ DE AVIZARE
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

Denumirea opţionalului ....................................................

Tipul: ......................................................

Clasa: .........................

13

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

Durata: .......................

Număr de ore pe săptămână: .................

Autorul: ....................................

Instituţia de învăţământ: ........................................................................

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu
recomanda
re

I. Respectarea structurii standard a programei


• Argument

• Obiective specifice

• Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru


fiecare obiectiv)
• Conţinuturi

• Modalităţi de evaluare

II. Existenţa unei bibliografii

III. Elemente de calitate

• Respectarea particularităţilor de vârstă ale


elevilor
• Concordanţă cu etosul şcolii, cu interesele
elevilor şi cu nevoile comunităţii
• Conţinutul argumentului

- oportunitatea opţionalului

- realismul în raport cu resursele disponibile

• Corelarea obiectivelor cu activităţile de

14

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”
Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
Axa prioritară: 1
Domeniul major de intervenţie: 1.3
Numărul de identificare al contractului:
POS DRU/19/1.3/G/21201
Titlul proiectului:
“Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul
preuniversitar”

învăţare
• Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut

• Adecvarea modalităţilor de evaluare la


demersul didactic propus

D DA, cu
A recomandări N

........................................................

Avizul conducerii şcolii .....................................

NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească „DA” la


punctele I şi II şi cel puţin 5 „DA/DA, cu recomandări” la punctul III.

15

© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru
o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”

S-ar putea să vă placă și