Sunteți pe pagina 1din 20

Dreptul constituţional – ramura fundamentală a sistemului de drept din Republica

Moldova

Conceptul ramurii de drept constituţional. Sensurile de utilizare a noţiunii de drept


constituţional. Definiţia ramurii de drept constituţional. Drept constituţional şi drept statal, Drept
constituţional şi instituţii politice.

Sistemul intern al ramurii de drept constituţional.. Principiile fundamentale. Instituţiile juridice


ale ramurii de drept constituţional. Normele de drept constituţional.

Obiectul şi metodologia dreptului constituţional. Relaţiile sociale reglementate de normele de


drept constituţional. Noţiunea metodologiei dreptului constituţional. Metoda imperativă. Metoda
dispozitivă.

Raporturile de drept constituţional. Trăsăturile definitorii ale raporturilor de drept


constituţional.

Subiecţii raporturilor de drept constituţional. Noţiunea subiecţilor raporturilor de drept


constituţional. Poporul. Statul. Organele statului (Autorităţile publice). Partidele şi organizaţiile social-
politice. Cetăţenii. Cetăţenii străini şi apatrizii.

Conceptul şi caracteristica izvoarelor de drept constituţional. Izvoarele materiale şi izvoarele


formale de drept. Metodele de identificare a izvoarelor de drept constituţional. Actele normative.
Precedentul judiciar şi practica juridiciară. Obiceiul juridic. Contractul normativ. Normele religioase.

Locul şi rolul dreptului constituţional în sistemul de drept al Republicii Moldova. Aspectele


definitorii ale locului şi rolului dreptului constituţional în sistemul de drept. Influenţa dreptului
constituţional asupra sistemului naţional de drept.
Dreptul constituţional ca ştiinţă juridică şi disciplină didactică

Conceptul ştiinţei dreptului constituţional. Noţiunea de ştiinţă. Funcţiile ştiinţei. Ştiinţele


juridice. Obiectul ştiinţelor juridice. Clasificarea ştiinţelor juridice. Ştiinţa dreptului constituţional –
ştiinţă juridică ramurală. Obiectul de cercetare al ştiinţei dreptului constituţional. Istoria ştiinţei
dreptului constituţional. Importanţa ştiinţei dreptului constituţional la etapa contemporană.

Ştiinţa dreptului constituţional din Republica Moldova în evoluţie istorică. Ştiinţa dreptului
constituţional până la declararea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova. Funcţiile ştiinţei
dreptului constituţional la etapa actuală. Problemele ştiinţei la etapa actuală.

Scopurile şi metodologia ştiinţei dreptului constituţional. Fundamentarea ştiinţifică a activităţii


statului – scopul final al ştiinţei dreptului constituţional. Noţiune de metodologie a ştiinţei. Conceptul
metodologiei dreptului constituţional. Metodele utilizate de către ştiinţa dreptului constituţional în
procesul de investigaţii.

Sistemul şi izvoarele ştiinţei dreptului constituţional. Sistemul ştiinţei dreptului constituţional.


Noţiunea şi caracteristica izvoarelor ştiinţei dreptului constituţional.

Locul şi rolul ştiinţei dreptului constituţional în sistemul ştiinţelor. Ştiinţa dreptului


constituţional în sistemul ştiinţelor juridice. Ştiinţa dreptului constituţional şi Teoria generală a
dreptului. Ştiinţa dreptului constituţional şi istoria dreptului. Ştiinţa dreptului constituţional şi ştiinţele
juridice ramurale. Ştiinţa dreptului constituţional şi politologia.

Dreptul constituţional ca disciplină didactică. Apariţia şi dezvoltarea disciplinei dreptului


constituţional. Conţinutul disciplinei dreptului constituţional. Structura disciplinei. Sarcinile studierii
dreptului constituţional. Scopul predării şi importanţa dreptului constituţional pentru viitorii specialişti
în materia dreptului.
Teoria Constituţiei

Originea şi esenţa constituţionalismului. Constituţionalismul-mişcare progresistă. Afirmarea


constituţionalismului. Primele texte de valoare constituţională. Constituţionalismul contemporan.

Noţiunea de constituţie. Evoluţia istorică a noţiunii de costituie. Constituţia în sens formal.


Constituţia în sens material. Teoria constituţiei în doctrina din Republica Moldova. Perioada de până
la declararea suveranităţii şi independenţei. Importanţa deosebită a teoriei constituţiei la etapa actuală.

Diversitatea formelor de constituţii. Criteriile de clasificare a constituţiilor. Forma de


exprimare. Constituţiile nescrise. Constituţiile scrise. Constituţiile mixte. Modul de revizuire a
constituţiilor. Durata de acţiune a constituţiilor în timp. Regimul politic consacrat.

Conţinutul normativ al constituţiei. Necesitatea identificării conţinutului normativ al


constituţiei. Elementele care determină conţinutul normativ al constituţiei.

Procedura de adoptare a constituţiilor. Elementele procesului de adoptare a constituţiei.


Iniţiativa adoptării constituţiei. Organul competent să adopte constituţia. Puterea constituţională
originară. Puterea constituţională derivată. Modurile de adoptare a constituţiei. Forme monarhice.
Forme democratice. Forme mixte. Constituţia acordată. Constituţia-statut. Constituţia-pact.
Constituţia-convenţie. Constituţia referendară. Constituţia parlamentară.

Revizuirea, suspendarea şi abrogarea constituţiei. Condiţiile care justifică revizuirea


constituţiei. Regulile care guvernează procedura de revizuire a constituţiei. Procedura de revizuire a
constituţiei. Iniţiativa de revizuire. Dezbaterea iniţiativei de revizuire a constituţiei. Adoptarea legii de
revizuire a constituţiei. Încetarea provizorie a efectelor juridice ale normelor constituţionale.
Abrogarea constituţiilor.
Controlul constituţionalităţii legilor ca garanţie juridică a supremaţiei constituţiei

Supremaţia constituţiei şi garanţiile juridice de asigurare a ei. Conceptul şi temeiurile


supremaţiei constituţiei. Fundamentarea ştiinţifică a constituţiei. Garanţiile juridice de asigurare a
supremaţiei constituţiei. Controlul general al aplicării constituţiei. Îndatorirea fundamentală de a
respecta constituţia. Controlul constituţionalităţii legilor.

Noţiunea şi importanţa controlului constituţionalităţii legelor. Definirea controlului


constituţionalităţii legilor. Constituţionalitatea legilor. Actele supuse controlului constituţionalităţii
legilor. Condiţiile care generează neconstituţionalitatea legilor.

Formele de realizare a controlului constituţionalităţii legilor. Criteriile de clasificare a


controlului constituţionalităţii legilor. Controlul anterior şi posterior. Controlul intern şi extern al
constituţionalităţii legilor. Controlul consultativ şi decisiv. Controlul obligatoriu şi facultativ.
Controlul abstract şi concret. Controlul general şi particular. Controlul material şi formal. Controlul
constituţionalităţii legilor numit ex tunc. Controlul ex nunc.

Autorităţile competente să realizeze controlul constituţionalităţii legilor. Controlul


constituţionalităţii legilor efectuat prin opinia publică. Controlul exercitat prin referendum. Controlul
constituţionalităţii printr-un organ politic. Controlul printr-un organ jurisdicţional. Controlul
constituţionalităţii legilor exercitat printr-un organ unic, special şi specializat. Variantele în care se
prezintă controlul printr-un organ unic, special şi specializat.

Evoluţia constituţionalismului în Republica Moldova

Etapele dezvoltării constituţionale ale Republicii Moldova. Diversitatea abordărilor privind


etapele dezvoltării constituţionale ale Republicii Moldova. Fundamentarea teoretică a criteriilor de
etapizare a constituţionalismului în Republica Moldova.

Etapa incipientă a constituţionalismului în Republica Moldova. Argumente privind existenţa


unor idei constituţionale în istoria statului nostru. Dispoziţii din vechiul drept obişnuielnic privind
regulile de succesiune la tron.
Constituţionalismul în Basarabia, parte componentă a imperiului rus. Adoptarea primei legi
privitor la Basarabia. “Aşezământul organizării oblastei Basarabiei”. “Regulamentul” lui Voronţov.
Pierderea statutului de “oblastie” privelegiată.

Constituţionalismul în Basarabia, parte componentă a României. Mişcările de renaştere


naţională precedate de revoluţia rusă din februarie 1917. Constituirea Sfatului Ţării. Proclamarea
Republicii Democratice Moldoveneşti. Actul unirii de la 27 martie 1918. Constituţia României din
1866. Constituţia României din 1923. Constituţia României din 1938.

Constituţionalismul în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. Iniţiativa


creării republicii autonome. Decretul cu privire la crearea R.A.S.S. Moldoveneşti. Elaborarea
proiectului de constituţie. Constituţia Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti din
1925. Constituţia Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti din 1938.

Constituţionalismul în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Legea cu privire la


formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Convocarea primuli Soviet Suprem al
Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Adoptarea Constituţie Republicii Sovietice Socialiste
Moldoveneşti din 1941. Constituţia Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti din 1978.

Etapa contemporană a constituţionalismului în Republica Moldova. Declararea suveranităţii şi


independenţei Republicii Moldova. Revizuirea Constituţia Republicii Sovietice Socialiste
Moldoveneşti din 1978. Necesităţile care au condiţionat elaborarea proiectului noii constituţii.
Adoptarea Constituţiei Republicii Moldova la 29 iulie 1994. Tentativele de modificarea şi revizuirea
Constituţiei în vigoare.
Teoria generală a statului în doctrina dreptului constituţional

Noţiunea şi elementele de bază ale societăţii contemporane. Diversitatea opiniilor privitoare la


definirea societăţii. Teoria societăţii civile. Omul – elementul decisiv al societăţii civile. Comunităţile
sociale. Teoria claselor. Teoria stratificării. Straturile periferice.

Noţiunea şi esenţa statului. Scopul final al dreptului constituţional. Definirea statului.


Trăsăturile definitorii ale statului.

Teritoriului ca element constitutiv a statului. Concepţiile privitoare la natura juridică a


teritoriului. Inalienabilitatea şi indivizibilitatea teritoriului. Frontierele statului. Frontiera de stat a
Republicii Moldova.

Poporul ca element constitutiv al statului. Problema criteriilor numerice. Problema legăturii


dintre individ şi statul respectiv. Naţionalitate. Popor. Naţiune. Puterea publică ca element constitutiv
al statului. Noţiunea de putere. Trăsăturile puterii. Clasificarea puterii în dependenţă de metoda de
intervenţie în fenomenele sociale. Puterea politică. Puterea publică. Trăsăturile specifice ale puterii
publice. Puterea publică în Republica Moldova.

Statul, cadru privilegiat a puterii. Alte forme organizatorice de manifestare a puterii.

Legitimitatea puterii publice. Legitimitatea istorică. Legitimitatea şarismatică. Legitimitatea


democratică sau raţională. Alte concepţii ale legitimităţii puterii (contractuală, dreptului divin,
patriarhală sau patrimonială, elitistă).

Permanenţa (instituţionalizarea) puterii publice. Procedee destinate să menţină continuitatea


legitimităţii puterii.

Suveranitatea puterii. Noţiunea de suveranitate. Supremaţia şi independenţa – două laturi ale


suveranităţii. Principalele elemente constitutive ale suveranităţii. Valorificarea suveranităţii statului de
către doctrinarii contemporani. Simbolurile de stat ale Republicii Moldova.
Doctrina statului de drept. Apariţia şi evoluţia istorică a conceptului statului de drept.
Recunoaşterea şi promovarea conceptului statului de drept în Republica Moldova. Caracteristicele
statului de drept. Protecţia drepturilor omului şi cetăţeanului. Separaţia puterilor. Independenţa
justiţiei. Supremaţia legilor. Ordinea de drept. Pluralismul politic. Sistemul electoral bazat pe vot
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Libertatea mijloacelor de informare în masă.

Forma de stat

Conceptul formei de stat. Modalităţile de interpretare a noţiunii. Investigaţiile asupra formei de


stat în evoluţia istorică a lor. Factorii care determină forma de stat.

Structura de stat. Diversitatea opiniilor de definire a conceptului “structura de stat”. Statele


unitare. Caracteristicele statului unitar. Desconcentrare şi descentralizare. Descentralizarea exclusiv
administrativă şi descentralizarea completă. Statele unitare descentralizate. Statele unitare relativ
descentralizate. Statele unitare centralizate. Statele federative. Noţiunea federalismului.
Caracteristicele statului federativ. Subiectele de federaţie. Formele de autonomie. Federalismul dualist.
Federalismul cooperativ. Federaţia simetrică. Federaţia asimetrică. Asociaţiile de state. Confederaţiile
de state. Uniunile de state.

Forma de guvernământ. Noţiune. Evoluţia istorică a conceptului. Diversitatea formelor de


guvernământ. Monarhia. Monarhia absolută. Monarhia limitată. Monarhia dualistă. Monarhia
parlamentară. Republica. Republica prezidenţială. Republica parlamentară. Republica semi-
prezidenţială.

Regimul politic. Noţiunea şi esenţa regimului politic. Democraţia. Democraţia directă.


Democraţia semi-directă. Regimul politic liberal. Democraţia reprezentativă. Democraţia semi-
reprezentativă. Anti-democraţia. Tipurile regimurilor antidemocratice. Dictatura personală. Dictatura
instituţională. Dictaturile autoritare şi totalitare. Dictaturile recunoscute. Dictaturile nerecunoscute.
Cetăţenia Republicii Moldova

Noţiunea şi evoluţia istorică a instituţiei de cetăţenie. Originea instituţiei de cetăţenie. Instituţia


cetăţeniei la diferite etape istorice. Cetăţenia ca instituţie juridică de drept constituţional. Cetăţenia.
Modalităţile de definire a cetăţeniei. Natura juridică a cetăţeniei.

Principii şi moduri de dobândire a cetăţeniei. Dobândirea cetăţeniei prin naştere. Dreptul


“solului”. Dreptul “sângelui”. Dobândirea cetăţeniei prin naturalizarea. Dobândirea cetăţeniei prin
adopţie.

Modurile de dobândire a cetăţeniei în Republica Moldova. Dobândirea cetăţeniei prin naştere.


Dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere. Dobândirea cetăţeniei prin înfiere. Redobândirea cetăţeniei
Republicii Moldova. Dobândirea cetăţeniei prin naturalizare. Categoriile de persoane cărora nu li se
acordă cetăţenia Republicii Moldova. Pluralitatea de cetăţenii. Atribuţiile autorităţilor publice din
Republica Moldova referitoare la cetăţenie.

Pierderea cetăţeniei Republicii Moldova. Renunţarea la cetăţenie. Retragerea cetăţeniei.

Procedura acordării şi retragerii cetăţeniei Republicii Moldova. Adresarea cererilor privind


cetăţenia Republicii Moldova. Documentele necesare dobândirii şi aprobării renunţării la cetăţenie.
Atacarea hotărârilor în problemele cetăţeniei. Dovada cetăţeniei Republicii Moldova. Statutul juridic
al cetăţenelor Republicii Moldova. Plenitidudinea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Accesul la
funcţiile publice. Apărarea de către stat.

Statutul juridic al străinilor în Republica Moldova

Problema străinilor în dreptul constituţional. Noţiunea şi categoriile de persoane străine pe


teritoriul unui stat. Cetăţenii străini. Apatrizii. Refugiaţii. Emigranţii. Formele de tratament pentru
străini.
Statutul juridic al cetăţenelor străini în Republica Moldova. Drepturile şi libertăţile cetăţenelor
străini în Republica Moldova. Îndatoririle cetăţenelor străini aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova.
Expulzarea cetăţenelor străini din Republica Moldova.

Statutul juridic al apatrizilor în Republica Moldova. Originea fenomenului apatridiei. Situaţiile


care determină apatrida. Apatrizii în Republica Moldova.

Statutul juridic al emigranţilor în Republica Moldova. Considerente generale privind


fenomenul migraţiei. emigranţii în Republica Moldova. Emigrarea. Imigrarea.

Statutul refugiaţilor în Republica Moldova. Geneza problemei refugiaţilor. Statutul actual al


refugiaţilor. Categoriile de persoane care pot să beneficieze de statutul de refugiat. Refugiaţii în
Republica Moldova.

Procedura de intrare a străinilor în Republica Moldova. Legea cu privirea la ieşirea şi intrarea


în Republica Moldova. Actele de identitate ale străinilor.

Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova

Originile şi evoluţia istorică a drepturilor omului în dreptul intern şi internaţional. Importanţa


studierii problematicii drepturilor omului. Protecţia dreptului omului în viziunea cercetărilor din
diferite ţări şi etape istorice. Prima consacrare a drepturilor omului într-un document oficial.
Importanţa Declaraţiei franceze privind drepturile omului şi cetăţeanului. Dreptul internaţional şi
drepturile omului.

Corelaţia dintre reglementările interne şi internaţionale privind drepturile fundamentale ale


omului şi cetăţeanului.

Noţiunea de drepturi şi libertăţi fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova. Drepturile


fundamentale - drepturi subiective. Drepturile fundamentale sânt esenţiale pentru cetăţeni. Înscrierea
drepturilor fundamentale în acte deosebite. Teoria drepturilor naturale. Noţiunea de îndatorire
fundamentală. Instituţia drepturilor şi îndatoririlor fundamentale.
Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Clasificările naturale. Clasificările
artificiale. Criteriile de clasificare a drepturilor fundamentale. Drepturile civile. Drepturile politice.
Drepturile social-economice şi culturale. Drepturile garanţii.

Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova. Reglementarea constituţională a


îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova.

Garantarea respectării drepturilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului de către autorităţile


publice centrale şi locale din Republica Moldova. Avocaţii parlamentari. Numirea şi eliberarea din
funcţie a avocatului parlamentar. Statutul de avocat parlamentar. Atribuţiile avocaţilor parlamentari.
Centrul pentru Drepturile Omului.

Formele şi mijloacele de exercitare a suveranităţii naţionale

Forme de participare a cetăţenelor la procesul legislativ. Metodele de intervenţie directă a


cetăţenelor în procesul legislativ. Noţiunea de referendum. Referendumul republican. Tipurile
referendumului republican. Iniţierea referendumului republican. Restricţii privind desfăşurarea
referendumului republican. Problemele supuse referendumului republican. Referendumul local.
Organizarea referendumul local.

Forme de asociere ale cetăţenelor. Dreptul individului de a se asocia unui grup politic.
Condiţiile necesare pentru participarea efectivă a cetăţenelor la viaţă politică. Forme de organizare a
vieţii politice. Partidele politice. Partidele politice în Republica Moldova. Grupurile de interes.
Clasificarea grupului de interes. Alte organizaţii politice.

Alegerile în Republica Moldova

Destinaţia socială şi tipurile alegerilor. Noţiunea de alegere. Diferenţierea alegerilor de alte


modalităţi de formare a organelor de stat. Trăsăturile specifice ale alegerilor. Alegerile directe.
Alegerile indirecte. Alegerile generale. Alegerile parţiale. Alegerile naţionale şi regionale.

Noţiunea şi importanţa sistemului electoral. Utilizarea termenului de sistem electoral. Forma


sistemului electoral. Importanţa cercetării sistemului electoral. Normele juridice electorale.
Drepturile electorale ale cetăţenilor. Drepturile electorale – drepturi exclusiv politice. Sfera
relaţiilor sociale reglementate de către normele de drept electoral. Dreptul de a alege. Dreptul de a fi
ales. Alte variante de participare electorală. Alegerile de revocare. Alegerile preliminare.

Principiile realizării dreptului electoral. Universalitatea. Egalitatea. Votul direct. Votarea


secretă. Libertatea exprimării opţiunii electorale.

Sistemul electoral majoritar. Noţiunea sistemului majoritar. Scrutinul uninominal. Scrutinul de


listă. Panasajul. Votul preferenţial. Avantajele şi dezavantajele scrutinului de listă. Sistemul majoritar
relativ. Sistemul majoritar absolut. Categoriile majorităţii absolute. Nivelul minimal de participare la
alegeri a alegătorilor. Aspectele negative ale sistemului majoritar absolut. Evitarea alegerilor
nerezultative. Scrutinul în două tururi. Votarea alternativă. Sistemul electoral calificat.

Sistemul electoral al reprezentării proporţionale. Noţiunea sistemului electoral al reprezentării


proporţionale. Avantajele reprezentării proporţionale. Reprezentarea proporţională. Reprezentarea
proporţională apropiată. Sistemul celor mai mari resturi. Sistemul celor mai mari medii. Reprezentarea
proporţională integrală.

Sisteme electorale mixte. Noţiune. Sistemul înrudirilor. Sistemul german al buletinului dublu.

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Procedura de alegeri. Fixarea alegerilor. Stabilirea


numărului, delimitarea şi numerotarea circumscripţiilor electorale. Secţiile de votare. Organele
electorale. Înregistrarea alegătorilor. Înregistrarea publică. Înregistrarea personală. Propunerea
candidaturilor. Autopropunerea. Propunerea de către alegători. Propunerea de către partide, organizaţii
social-politice şi alte formaţiuni sociale. Campania electorală. Votarea. Numărarea voturilor şi
constatarea rezultatelor alegerilor. Controlul asupra respectării normelor electorale. Monitorizarea
alegerilor. Responsabilitatea pentru încălcarea legislaţiei electorale.

Comportamentul cetăţenilor la vot şi limitarea opţiunilor electorale. Noţiunea


comportamentului la vot. Factorii care influenţează comportamentul la vot. Abstenţionismul.
Abstenţionismul minimalizat. Abstenţionismul determinat de statul social electoral. Abstenţionismul
politic. Limitarea opţiunilor electorale. Restricţii cu caracter impersonal. Restricţii cu caracter
personal.

Dreptul parlamentar – instituţie a dreptului constituţional

Definiţia şi principiile dreptului parlamentar. Izvoarele dreptului parlamentar. Principiile


dreptului parlamentar. Principiul bicameralismului. Principiul deliberării. Principiul majorităţii.
Principiul autonomiei regulamentare. Principiul transparenţei.

Noţiunea, natura juridică şi caracteristicile mandatului parlamentar. Noţiunea mandatului


parlamentar. Natura juridică a mandatului parlamentar. Trăsăturile mandatului parlamentar.
Generalitatea mandatului parlamentar. Independenţa mandatului parlamentar. Irevocabilitatea
mandatului parlamentar. Protecţia constituţională a mandatului parlamentar.

Dobândirea, durata şi conţinutul mandatului parlamentar. Dobândirea mandatului parlamentar.


Durata mandatului parlamentar. Intrarea în exerciţiul mandatului parlamentar. Conţinutul mandatului
parlamentar.

Protecţia mandatului parlamentar. Necesitatea instituirii măsurilor de protecţie a mandatului


parlamentar. Incompatibilităţi. Imunitatea parlamentară. Formele imunităţii parlamentare.
Indemnizaţiile şi alte avantaje şi servicii puse la dispoziţia parlamentarilor.

Încetarea mandatului parlamentar. Condiţiile de încetare a mandatului parlamentar. Ridicarea


mandatului parlamentar.

Parlamentul Republicii Moldova

Formarea istorică şi constituţională a Parlamentul ca organ reprezentativ. Condiţiile care au


generat necesitatea instituirii autorităţii parlamentare. Concepţia contemporană a parlamentului.

Formarea Parlamentului Republicii Moldova. Fixarea alegerilor. Formarea organelor


electorale. Desemnarea şi înregistrarea candidaţilor. Listele electorale. Campania electorală. Votarea.
Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor. Atribuirea mandatelor. Confirmarea
rezultatelor alegerilor. Atestarea alegerilor parlamentare. Alegerile nevalabile. Alegerile nule. Votarea
repetată. Alegerile noi.

Structura şi organizarea internă a Parlamentului. Parlamentele unicamerale. Parlamentele


bicamerale şi multicamerale.

Competenţa Parlamentul Republicii Moldova. Funcţia de legiferare. Funcţia de alegere, formare,


avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorităţi statale. Funcţia de control. Competenţa
nelimitată. Competenţa relativ limitată. Competenţa absolut limitată.

Organizarea activităţii Parlamentului. Sesiunea ca formă de activitatea a Parlamentului.


Sesiunile ordinare şi extraordinare. Convocarea sesiunilor. Şedinţa.

Actele normative adoptate de Parlamentul Republicii Moldova. Legea ca act normativ adoptată
de Parlament. Clasificarea legilor. Hotărârile Parlamentului. Moţiunea.

Procedura de legiferare. Iniţiativa legislativă. Proiectele de legi. Propunerile legislative.


Avizarea proiectului de lege. Dezbaterea proiectului în şedinţa Parlamentului. Lectura. Votarea
proiectului. Promulgarea. Intrarea în vigoare.

Preşedintele Republicii Moldova

Consideraţii generali cu privire la instituţia şefului de stat. Evoluţia instituţiei şefului de stat.
Utilitatea instituţiei şefului de stat. Formele de manifestare a instituţiei. Instituţia şefului de stat în
diverse forme de guvernământ.

Desemnarea Preşedintelui Republicii Moldova. Modalităţi de desemnare a şefilor de stat.


Procedura alegerii Preşedintelui Republicii Moldova. Desemnarea candidaţilor la funcţia de Preşedinte
al Republicii Moldova. Condiţiile speciale pentru candidaţi. Validarea mandatului de Preşedintele
Republicii Moldova. Depunerea jurământului. Caracteristica generală a mandatului preşedinţial.

Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova. Clasificarea. Numirea Guvernului. Participarea la


şedinţele Guvernului. Participarea la lucrările Parlamentului. Dizolvarea Parlamentului. Atribuţiile în
domeniul politicei externe. Atribuţii în domeniu apărării. Alte atribuţii. Actele Preşedintelui Republicii
Moldova.

Garanţiile activităţii şi răspunderea politico-juridică a Preşedintelui Republicii Moldova.

Guvernul Republicii Moldova

Locul şi rolul executivului în sistemul autorităţilor publice. Principii constituţionale privind


puterea executivă. Guvernul – organ executiv şi de dispoziţie.

Modul de învestire şi structura Guvernul Republicii Moldova. Procedura de învestitură a


Guvernului. Desemnarea candidaţilor. Solicitarea votului de încredere. Acordarea votului de încredere.
Mandatul Guvernului. Structura Guvernului.

Competenţa Guvernului Republicii Moldova. Atribuţii în domeniul dezvoltării sociale,


învăţământului, culturii şi ocrotirii sănătăţii. Atribuţii în domeniul economiei. Atribuţii în domeniul
muncii şi salarizării. Atribuţii în domeniul ştiinţei şi tehnicii. Atribuţii în domeniul asigurării
legalităţii. Atribuţii în domeniul asigurării securităţii şi capacităţii de apărare a statului. Atribuţii în
domeniul politicii externe.

Organizarea activităţii şi actele Guvernului Republicii Moldova. Şedinţele Guvernului.


Chestiunile examinate la şedinţele Guvernului. Cancelaria de Stat. Actele Guvernului.

Responsabilitatea Guvernului Republicii Moldova şi a membrilor lui. Informarea


Parlamentului. Interpelările. Incompatibilităţi. Exprimarea neîncrederii. Încetarea funcţiei de membru
al Guvernului.

Autoritatea judecătorească în Republica Moldova

Conceptul puterii judiciare şi locul ei în organizarea statului. Suveranitatea puterii de stat.


Puterea judiciară – compartiment al puterii de stat. Caracteristicele activităţii judecătoreşti.

Principiile de organizare şi realizare a justiţiei în statul de drept. Noţiunea şi importanţa


principiilor de organizare şi realizare a justiţiei. Legalitatea. Înfăptuirea justiţiei numai de instanţele de
judecată. Egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi autorităţii judecătoreşti. Independenţa, imparţialitatea şi
inamovibilitatea judecătorilor. Accesul liber la justiţie. Colegialitatea şi unipersonalitatea examinării
cauzelor. Egalitatea părţilor şi caracterul contradictoriu al dezbaterilor judiciare. Prezumţia
nevinovăţiei. Publicitatea dezbaterilor judiciare. Asistenţa juridică la înfăptuirea justiţiei. Limba de
procedură şi dreptul la interpret. Inadmisibilitatea imixtiunii în înfăptuirea justiţiei.

Instanţele judecătoreşti din Republica Moldova. Noţiunea de sistem judiciar. Judecătoriile


(raioanele, de sector). Curţile de Apel. Curtea Supremă de Justiţie. Instanţele judecătoreşti militare.
Instanţele judecătoreşti economice.

Statutul judecătorului. Calitatea de magistrat. Condiţiile pentru a fi magistrat. Incompatibilităţi.


Numirea judecătorului în funcţie. Drepturile şi obligaţiile magistraţilor. Garantarea independenţei
judecătorului. Suspendarea şi eliberarea din funcţie a judecătorului.

Curtea Constituţională din Republica Moldova

Modul de formare şi componenţa Curţii Constituţionale. Curtea Constituţională – organ unic,


special şi specializat de control al constituţionalităţii legilor în Republica Moldova. Fundamentul
legislativ al organizării Curţii Constituţionale. Structura Curţii Constituţionale. Condiţii de numire şi
procedura de numire a judecătorilor Curţii Constituţionale.

Atribuţiile Curţii Constituţionale. Noţiunea de atribuţiile ale Curţii Constituţionale. Clasificarea


atribuţiilor Curţii Constituţionale.

Atribuţiile de control exercitate de Curtea Constituţională. Formele de exercitare a controlului


constituţionalităţii legilor. Procedura în faţa Curţii Constituţionale.

Atribuţiile consultative ale Curţii Constituţionale. Atribuţii în legătură cu interimatul


mandatului prezidenţial. Întreruperea mandatului prezidenţial. Avizul Curţii Constituţionale.

Actele Curţii Constituţionale. Natura juridica a actelor Curţii Constituţionale. Categoriile de


acte. Tipurile de decizii. Deciziile simple. Deciziile intermediare.
Administraţia publică locală în Republica Moldova

Noţiunea şi importanţa organizării administrative a teritoriului. Problema teritoriului în dreptul


constituţional. Definirea organizării administrative a teritoriului. Factorii care influenţează organizarea
administrativă a teritoriului. Deosibirea dintre structura de stat şi organizarea administrativă a
teritoriului.

Organizarea administrativă actuală a teritoriului Republicii Moldova. Raioanele. Oraşele


(municipiile). Satele (comunele). Staţiunile balneoclimaterice. Statutul-cadru al satului, oraşului.
Formarea şi desfiinţarea unităţilor administrativ-teritoriale.

Principiile de bază ale administraţiei publice locale. Autonomia locală. Descentralizarea


serviciilor publice. Legalitatea. Eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. Consultarea
cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

Sistemul organelor administraţiei publice locale din Republica Moldova şi modul de formare a
lor. Consiliile locale. Preşedintele raionului. Primarul. Alegerile locale.

Consiliile locale. Şedinţele consiliilor locale. Convocarea şedinţelor consiliilor. Chestiunile


supuse spre soluţionare la şedinţele consiliilor locale. Actele consiliilor locale.
Bibliografie selectivă:

A. Izvoarele formale

1. Constituţia Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1, august 1994.
2. Legea cu privire la imnul de stat al Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 45-46 / 555 din 17 august, 1995.
3. Legea cu privire la Stema de Stat a Republicii Sovietice Socialiste Moldova, Veştile, nr. 11 /
267, 1990.
4. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la
drapelul de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldova, Veştile, nr. 5 / 93, 1990.
5. Lege privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, august 1994, nr. 1.
6. Legea cetăţeniei Republicii Moldova, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 98-101 din
10 august 2000.
7. Legea "Cu privire la iniţiativa populară de revizuire a Constituţiei" nr. 387-XV din 19 iulie
2001, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 97-99, 17 august 2001.
8. Codul Electoral din 21.11.1997, nr. 1381-XIII, Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.81,din 8.12.1997.
9. Legea privind investitura Preşedintelui Republicii Moldova din 27 decembrie 1996, nr. 1073-
XIII, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 39, ianuarie 1997.
10. Legea "Cu privire la Guvern" din 31 mai 1990, nr. 64-XII, Veştile Sovietului Suprem şi al
Guvernului R.S.S. Moldova, 1990, nr. 8, art. 191, cu modificările respective, Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, nr. 9, februarie 1997.
11. Legea "Cu privire la Curtea Constituţională" din 13 decembrie 1994, nr. 317-XIII, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 8, 1995.
12. Codul Jurisdicţiei Constituţionale din 29 august 1995, nr. 83, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 53-54, 1995.
13. Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, Monitorul Oficial, nr.6 / 54 din 26
ianuarie 1995.
14. Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, Monitorul Oficial nr.9 /
89 din 09 februarie 1995.
15. Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova,
Monitorul Oficial nr. 20 / 234 din 29 decembrie 1994
16. Legea cu privire la migraţie, Veştile nr. 12 / 323, 1990.
17. Legea privind partidele şi alte organizaţii social-politice, Monitorul Oficial nr. 26-29 din 13
februarie 2004.
18. Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 6 / 54 din
23.01.97.
19. Legea presei, Monitorul Oficial nr. 2 / 12 din 12 ianuarie 1995.
20. Legea audiovizualului, Monitorul Oficial nr. 70 / 798 din 14 decembrie 1995.
21. Legea despre culte, Monitor Parlamentului nr.3 / 70 din 30.03.92
22. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind asigurarea dreptului cetăţenilor la
petiţionare, Monitorul Oficial nr. 13-14 / 149 din 27.02.97.
23. Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, Monitorul Oficial nr.59-62 din 25.05, 2000.
24. Legea despre statutul deputatului în Parlament, Monitorul Oficial nr. 57-58 din 18.05. 2000.
25. Legea cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova, Monitorul Oficial
nr. 139-140 / 996 din 02.11.2000.
26. Legea cu privire la instalarea în funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova, Monitor nr. 8.1.
1991.
27. Legea privind acordarea unor garanţii sociale membrilor Guvernului care au demisionat,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 49-50 din 31 iulie 1997.
28. Legea Republicii Moldova privind organizarea judecătorească, Monitorul Oficial nr. 58 / 641
din 19.10.95.
29. Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie, Monitorul Oficial nr. 196-199 din 12.09.2003.
30. Legea cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare, Monitorul Oficial nr.51 / 482 din
01.08.96.
31. Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Monitorul Oficial nr. 64 / 641 din
03.10.96.
32. Legea cu privire la instanţele judecătoreşti economice, Monitorul Oficial, nr. 77 / 742 din
28.11.96.
33. Legea cu privire la statutul judecătorului, Monitorul Oficial nr. 59-60 / 664 din 26.10.95.
34. Legea "Cu privire la reorganizarea sistemului instanţelor judecătoreşti" din 29 mai 1996, nr.
853-XIII, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 11 iulie 1996, nr. 46-47.
35. Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Veri), Monitorul Oficial, nr. 3-4,
din 14.01.95

B. Izvoarele doctrinale

36. G. Vrabie, Drept constituţional şi instituţii politice contemporane, Iaşi 1993 p.180-225
37. I. Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti 1993 p.37-72
38. A. Arseni, Drept constituţional şi instituţii politice (note de curs), Chişinău, 1997, vol. 1 (ediţia
a II-a)
39. A. Arseni, Drept constituţional şi instituţii politice (note de curs), Chişinău, 1997, vol. 2 (ediţia
a II-a)
40. V. Popa, Dreptul public, Chişinău, 1998.
41. M. Rebreanu, S.U.A. Constituţie, Democraţie, Bucureşti 1991
42. Коституционное (государственное) право зарубежных стран, Москва 1996 с. 39-71
43. Конституционное право зарубежных стран, НОРМА-ИНФРА, Москва, 1999, с.50-73
44. I. Guceac, Evoluţia constituţionalismului în Republica Moldova, Chişinău, 2000.
45. I. Guceac, Curs elementar de drept constituţional, Chişinău, Reclama, 2001.
46. I. Guceac, Curs elementar de drept constitutional, Vol. II, Tipografia Centrală, Chişinău, 2004.
47. I. Guceac, Drept electoral, Tipografia Centrală, Chişinău, 2004
48. V.Ivanov, Gh.Costachi, Dezvoltarea constituţională a RSS Moldoveneşti, Chişinău, Cartea
Moldovenească, 1981.
49. P. Negulescu, Curs de drept constituţional român, Bucureşti, 1923.
50. C. Dissescu, Dreptul constituţional, Bucureşti 1915.
51. I. Guceac, Statul şi poliţia, Cartier, Chişinău, 1997.
52. T. Drăganu, Introducere în teoria şi practica statului de drept, Dacia, Cluj - Napoca, 1992..
53. I. Cloşcă, I. Suceava, Tratat de drepturile omului, Europa Nova, Bucureşti 1995.
54. A. Pop, Avocatul poporului, instituţie fundamentală a statului de drept, Ed. Perenia, Timişoara,
1995./
55. M. Constantinescu, I. Muraru, Drept parlamentar, Gramar, Bucureşti, 1994..
56. V.Popa Rolul autorităţilor publice reprezentative locale, revista Administrarea Publică nr.4
1997.
57. Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura "Tipomur", Tîrgu-Mureş,
1993, vol. 1.
58. Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice. Tratat, Editura "Europa Nova",
Bucureşti, 1996, vol. 1
59. Ioan Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura ACTAMI, Bucureşti, 1995, Edi
A 6-a, vol. 1.
60. Marcel Prelot, Jean Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dixieme edition,
Dalloz, Paris, 1987.
61. Pierre Pactet, Institutions politiques et droit constitutionnel, Presse universitaires de France,
Paris, 1988
62. Maurice Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Presse universitaires de
France, Paris, 1988
63. Maurice Duverger, Les partis politiques, Librairie Armand Colin, Paris, 1967.
64. Victor Dan Zlătescu, Mari sisteme de drept în lumea contemporană, Editura De-Car-Complex,
1992
65. Ovidiu Trăsnea, Ştiinţa politică, Studiu istoric-epistemologic, Ed. pol., Bucureşti, 1970
66. Mircea Lepădătescu, Teoria generală a controlului constituţionalităţii legilor, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1974
67. V.M. Ivanov, Gh.I. Costachi, Dezvoltarea constituţională a Republicii Sovietice Socialiste
Moldoveneşti, sub redacţia membrului corespondent al Academiei de Ştiinţe D.A. Chirimova,
Editura "Cartea Moldovenească", Chişinău, 1979
68. Jean Jacques Rousseau, Contractul social, Editura "Cartea noastră", Bucureşti, 1957
69. Montesquieu, Despre spiritul legilor, vol. 1, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1964
70. Genoveva Vrabie, Organizarea politico-etatică a României, (Drept constituţional şi instituţii
politice - II), Editura "Virginia", 1995
71. Tudor Drăganu, Natura juridică a cetăţeniei în "Studia Universitations", Balyons, 1968
72. Ioan Muraru, Ghe. Iancu, Drepturile, libertăţile şi îndatoririle constituţionale, Institutul Român
pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1992, partea a II-a
73. A. Pop, Avocatul Poporului, instituţie fundamentală a statului de drept, Editura "Perenia",
Timişoara, 1995
74. Tudor Drăganu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura "Dimitrie Cantemir", Tîrgu-
Mureş, 1995, vol. 11
75. Maurice Duverger, Institution politiques et droit constitutionnel, Presses universitates de
France, Paris, 1988
76. Pierre Avril, Jean Gicquel, Droit parlamentaire, Montchrestien, Paris, 1988
77. Bennoit Jeanneau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Dalloz, 1978
78. Ion Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice (tratat), vol. II, Editura "Europa Nova",
Bucureşti, 1995
79. Georges Bourdeau, Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques, 20 ed., LGDS,
1984
80. Henry Rousseillon, Le Conseil Constitutionnel, Dalloz, Paris, 1991
81. A. Arseni, Jurisprudenţa constituţională a Republicii Moldova, Editura "Euro- Press" S.R.L.,
Chişinău, 2000
82. A. Arseni, P. Barbalat, B. Negru, M. Cotorobai, Gh. Susarenco, I. Creangă, C. Guriu,
Constituţia Republicii Moldova comentată articol cu articol, Ed. "Civitas", Chişinău, 2000, vol.
1
83. P. Avril, J. Gicquel, Droit parlamentair, Montchrestien,