Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT
FACULTATEA DE DREPT
DISCIPLINA : DREPT ADMINISTRATIV

LUCRU INDIVIDUAL
Conceptul de procedură administrativă

A realizat :
Studenta anului I,grupa 114
Bandalac Laura

A verificat:
Lector universitar
Nichita Rodica

Chișinău 2015
Cuprins:

1 Noțiunea de procedură administrativă………………………………………………..…3


2 Trăsăturile de bază ale procedurii administrative…………………………………..5
3 Formele procedurii administrative………………………………………………………….5
4 Concluzii…………………………………………………………………………………………………6
5 Bibliografie…………………………………………………………………………………………….8
3
Noțiunea de procedură administrativă
Termenul procedură sau proces provine de la cuvîntul latin procedere care înseamnă : a
progresa,a avansa,a evolua.Astăzi prin procedura (procesul) înțelegem o totalitate de acțiuni
succesive , efectuate pentru atingerea unor rezultate ; regula de efectuare a lucrului.
Conform Codului de procedură administrativa a Republicii Moldova (Art. 1) procedura
administrativă reprezintă o succesiune ordonată de formalităţi administrative, efectuate de
autorităţile publice, care au scopul de a forma, manifesta sau aplica voinţa autorităţii publice, prin
emiterea sau adoptarea actelor administrative, încheierea contractelor administrative sau
realizarea operaţiunilor administrative Din punct de vedere juridic, procedura are ca scop
realizarea normelor dreptului material. Reieșind din punctul de vedere metodologic, ocupația cu
realizarea administrativă de drept se poate de privit în calitate de proces administrativ. În acest
sens el este menit pentru a garanta aplicarea normelor de drept menționate în sfera conducerii
statale în scopul atingerii rezultatelor juridice , presupuse de dispozitia acestor norme, adică
regulelor corespunzătoare de comportare. Această funcție alcatuește prerogativele subiecților ce
îndeplinesc această îndeletnicire, efectuate în forma procesuală. Numai in astfel de forme are loc
rezolvarea problemelor și funcțiilor puterei executive, din punct de vedere juridic, dar procesul
nu este numai metoda prin care se ajunge la conduita presupusă de dispozitie. În egală masură
subiectilor puterei executive le revine și realizarea sanțtiunilor administrative. Reesă, ca noțiunea
și caracterul procesului administrativ este dublu, mai concret, de aplicarea si de apararea
dreptului. La caracterizarea procesului administrativ e necesar de avut in vedere calitatile lui in
intregime, persistente la acestea două îndreptari si traducerea lor in viața în activitatile de
conducere astatului . Aceste calitati se află în dependență directă de la noțiunea generală de
proces în intelesul juridic.Reieșind din acestea putem concluziona că procedura administrativă
poate fi definită în două sensuri : în sens larg, ca activitate de realizare a normelor juridice
administrative cu caracter material sau altfel spus activitatea de aplicare a dreptului și totodată
de stabilire a normelor de drept și în sens îngust, ca activitate de ocrotire a ordinii de drept,
săvârșită de organele administrative.
Făcînd o analiză sistematică în privința acestor două noțiuni putem spune cu exactitate că
procedura administrativă, în sens larg, nu posedă o bază juridică necesară pentru a fi posibilă de-
o aplicat practic deoarece această noțiune cuprinde totalitatea acțiunilor săvârșite de autorităţile
administrației publice pentru realizarea funcțiilor lor, adică este tratată însăși activitatea
administrativ-statală.Baza normativă este incompletă în acest sens și în majoritatea cazurilor
lipsesc norme unice de săvârșire a unor asemenea acțiuni, cum ar fi îmbinarea procedurilor de
pregătire a actelor normative și individuale cu regulile de exercitare a unor acțiuni cu caracter de
dispoziție (aplicarea dreptului), cu procedurile de control și supraveghere, precum şi cu
procedurile jurisdicţionale (de aplicare a răspunderii juridice). Procedura administrativă, în sens
4
restrâns ,însă, este mai preferabilă în sens juridic și este supusă într-un volum mai mare
reglementărilor juridice deoarece această noțiune exprimă, în esenţă, jurisdicția administrativă
şi poate fi definită ca o formă de activitate a subiecților împuterniciți (în temei autorităţi
administrative), reglementată prin anumite norme juridice, care are ca scop examinarea și
soluționarea unor litigii administrative cu caracter individual.Reieșind din legislația în vigoare, pot
fi evidențiate următoarele forme ale procedurii administrative în sens restrâns:
a) Procedura disciplinară;
b) Procesul contravențional
c) Procedura materială
d) Procedura în cazul petițiilor și de contencios administrativ
e) Procedura de coordonare (aplicabilă în cazul divergenţelor dintre autorităţile administrative).
Cel mai puțin este reglementată procedura de coordonare, deoarece deseori este implicat
factorul subordonării ierarhice sau factorul politic. Dintre formele de procedură administrativă
menţionată procesul contravenţional este reglementat cel mai complet de către normele
cuprinse, în temei, în Codul contravenţional al Republicii Moldova.Astfel, ordinea derulării
procesului contravențional este strict determinată în legislație și, în particular, prevede chiar și
circumstanțele (împrejurările) care exclud procedura respectivă. Orice formă de procedură
administrativă poate fi examinată reieșind din structura sa prin care se înțelege totalitatea
etapelor (fazelor) procesuale.Fiecare din ele are o importanță procesuală a sa, consfințită în
normele procesuale respective, asigurând continuitatea necesară pentru săvârșirea acțiunilor
procesuale în scopul atingerii sarcinilor care stau în fața procedurii respective.
Cercetările legate de procedura administrativă au fost înfăptuite odată cu înfăptuirea
monografiei Salsevoi N.G Procesul administrativ in Uniunea Sovietică .În ceea ce privește
particularitățile principiului administrativ există două poziții .Prima este prezentată în lucrările
Saliseva N.G ,Ivanova O.V,ea ține de denumirea de Concepție juridică a procedurii
administrative.Ea se bazează pe opiniile tradiționale adresate lucrului procesual pe înțelesul
juridic. A doua poziție reflectă menirea de a demonstra că procesul administrativ nu poate să se
oprească la nivel juridic,prezentînd prin sine un proces mult mai larg.
Alți autori oferă un spectru mult mai larg în privința procesului administrativ. Sunt unile surse
care par destul de interesante : după părerea lui Manohina V.M., procesul administrativ nu-i
numai ocuparea organelor de stat în legatură cu dezvoltarea proceselor particulare în sfera
dirijării de stat, dar mai întîi de toate succesiunea normelor administrative . Particularitățile
procesului administrativ, socoate Bahrah D.N., - constitue din aceea ca ele reglează nu numai
5
activitatea juridică în privința explicării problemelor și aplicării constrîngerii, dar și în realizarea
normelor de reglare. Din partea juridica treburile sunt altfel.

Trăsăturile de bază ale procedurii administrative


1) Procedura administrativă este legată de conducerea statală, însă în conținutul procesului
administrativ nu se includ toate activitățile de conducere a organelor executive,a puterii de stat
realizate în formele de drept.
2) Procesul administrativ este legat cu dreptul administrativ material.
Această legatură se exprimă prin aceea, că în procesul realizării problemelor principiului
administrativ se petrece rezolvarea a dosarelor individuale (concrete) aparute în sfera conducerii
de stat. De a rezolva un dosar concret- inseamnă de a aplica norma corespunzatoare a dreptului
material în cauza dată, apariția carora este presupusă de ea (norma). Aplicarea normelor
dreptului administrativ- este o activitate largă a organelor executive ,a puterii de stat si a altor
organe competente. Ea atinge toate categoriile dosarelor concrete (individuale) care intră în
competența organelor numite, indifirent la ce apartine. Cu alte cuvinte, procedura administrativă
se intocmeste acolo, unde la organele competente conducerii de stat apare necesitatea de a
rezolva un dosar concret, de regulă atitudinea concretă cu caracter de conducere și de primit
rezultat juridic.
Reiese ca procesul administrativ este totodată exprimarea activității organelor puterii de stat și
este o forma de realizare a normelor dreptului administrativ.
3) Aplicarea normelor dreptului administrativ se efectuiază cu ajutorul reglării normelor dreptului
administrativ. Astfel organele executive ale statului rezolvă întrebările sub competența lor. De
exemplu, normele administrative procesuale reglează succesiunea de studiere a propunerilor,
cererilor, plingerilor s.a.
4) Procesul administrativ nu este doar o procedură de aplicare a normelor de drept în sfera
conducerii cu statul, dar și activități pe parcursul carora apar relații reglate de normele procedurii
administrative. Sub actiunea acestor norme, relațiile numite, ne apar ca relatii procesual -
administrative.
Astfel procesul administrativ, asemanator procesului civil si penal, este alcătuit din două
elemente, în egală masură reglate de normele procesual administrative.

Formele procesului administrativ


Procesul administrativ este reprezentat prin intermediul a două forme și anume :
- Proces administrativ non- jurisdictional
6
- Proces administrativ jurisdictional
Procesul administrative non- jurisdictional reprezintă totalitatea activitaților care asigură
funcționarea efectivă a administrației publice,precum și intereselor legitime ale persoanelor
fizice și juridice,în cazurile în care nu există un conflict administrative-juridic.În alți
termini,procesul administrative non-jurisdicțional are drept scop organizarea activității de zi cu zi
a autorităților administrației publice.Din cadrul acestui proces fac parte:

 Procedura de adoptare/emitere a actelor administrative cu caracter normativ sau


individual
 Procedura de licențiere
 Procedura de înregistrare
 Alte activități cu caracter organizatorico- procedural ca de exemplu : activitatea de
acordarea a permisului de a deține arme ( de organele afacerilor interne), a permisiunii de
a organiza diverse întruniri (de primărie)
Procesul administrativ jurisdicțional reprezintă totalitatea activităților ce au ca scop
soluționarea unor conflicte administrativ-juridice, precum și aplicarea față de persoanele
vinovate a măsurilor de răspundere juridică pentru faptele săvîrșite.Exercitarea
jurisdicției nu constituie o funcție principală și dominantă a autorităților administrației
publice ca în cazul autorităților judecătorești. Din cadrul acestui tip de proces fac parte :
 Procesul administrativ- disciplinar
 Procesul contravențional
 Procedura de contencios administrativ

Concluzie
Luat ca tot întreg, procesul este o forma de exprimare a puterii de stat. Altfel spus,
procesul este o cale specifică de a traduce în viață puterea de stat. Una din condițiile
speciale este legătura neîntreruptă cu statul. Desigur, procesul presupune activitatea în
cadrul statului și a organizațiilor sociale, însă baza lui este activitatea organelor
competente ale statului. Noțiunea si caracterul procesului administrativ este dublu, mai
concret, de aplicare și de aparare a dreptului. La caracterizarea procesului administrativ
e necesar de avut în vedere caliățtile lui în întregime, persistențe la aceste doua îndreptări
și traducerea lor in viată în activitățile de conducere a statului . Aceste calități se află în
dependență directă de la noțiune generală de proces în înțelesul juridic. Ultimii își găsesc
7
exprimarea sa în puterea juridică respective a subiecților puterii executive.Este necesar
de menționat că în întregime problema procesului administrativ este atît în plan teoretic
cît și în plan legislativ. În explicarea caracterului procesului administrativ, este necesar
de lămurit apartenența termenilor "proces" si "activitate".Formînd o generalizare putem
afirma promt ca noțiunea de procedură administrativă este bine expusă atît în Codul de
procedura administrativă cît și în literatura de specialitate,pe cînd conceptul de procedura
administrativă la general necesită atit o cercetre mi amplă cît și o generalizare in domeniu.
8

Bibliografie
1 Drept administrativ :Note de curs de Cobăneanu Sergiu
2 Drept administrativ în scheme de Mocanu Victor
3 Drept administrativ de Bobeica Elena
4 www.cnaa.md
5 Codul de procedură administrativă a Republicii Moldova