Sunteți pe pagina 1din 6

Aprobat: Director

_______________________
Nume, prenume, semnătura

Plan de activitate
al serviciului de asistență psihologică
în Instituția Publică Liceul Teoretic „Ioan Sârbu”
anul de studii 2021-2022
Psiholog: Trambaci Olga
Grad didactic II

Ignaței 2021
Scopul serviciului psihologic:

 Prevenirea, identificarea şi intervenţia psihologică în vederea dezvoltării personalităţii copilului.

Obiectivele serviciului psihologic:

a) asigurarea suportului psihologic pentru dezvoltarea şi formarea unei personalităţi capabile de autodezvoltare, care să posede un
sistem de cunoştinţe şi competente necesare integrării psihosociale;
b) prevenirea şi combaterea excluderii/marginalizării copiilor în instituţiile de învăţământ general;
c) identificarea şi intervenţia timpurie în cazul copiilor aflaţi în dificultate, în situaţie de risc;
d) conlucrarea cu administraţia instituţiei, cadrele didactice, alţi specialişti care asistă copilul, părinţii/reprezentanţii legali în
crearea mediului educaţional favorabil pentru dezvoltarea copilului.
Conținutul activității Termeni de Beneficiari Forma de Notă
realizare activitate
Activitatea de prevenție/psihoprofilaxie
1. Autocunoaşterea – premisă a autorealizării septembrie Elevii cl.V Lecţie interactivă
2. Atitudinea față de toleranță și intoleranță septembrie Elevii cl.V Comunicare

3. Obiectivele şi activităţile în noul an de studii septembrie Pedagogi Informație


al serviciului de asistenţă psihologică.
4. Profilul psihosocial al elevului la etapa de septembrie Părinții claselor V-a Comunicare la
trecere. întrunirea cu părinții
5. Liceul meu- realizări, dificultăți septembrie Părinții claselor VII-a Comunicare la
întrunirea cu părinții
6. Fenomenul- copilul străzii septembrie Elevii cl.VII-IX Lecţie interactivă
7. Fumatul- un risc prea mare pentru viața mea octombrie Elevii cl. IX Comunicare/sesiuni de la solicitare
training
8. octombrie Elevii cl.V-XII Informare

9. Analiza evaluărilor psihologice la treapta octombrie Cadrele didactice Ședința consiliului de


gimnazială și liceală administare
10. Analiza evaluărilor psihologice la treapta octombrie Părinții claselor V,X Comunicare la
gimnazială și liceală întrunirea cu părinții
11. Prioritățile unui tînăr/tânără octombrie Elevii cl.IX Discuție dirijată
12. ”Despre utilitatea criticii” noiembrie Elevii cl.VIII Comunicare/sesiuni de la solicitare
training
13. Să creștem fără abuz, neglijare, excludere, noiembrie Elevii cl.V-IX Lecție cu elemente de
exploatare și trafic de copii trayning
14. Promovarea egalității genurilor umane noiembrie Elevii cl.V, X Lecţie interactivă
15. Nevoi și dorințe versus resurse noiembrie Elevii cl.IX Lecție cu elemente de
trayning
16. Mileniul securității copilului -pericole și decembrie Elevii cl.VII Discuție dirijată
riscuri ale tehnologiilor moderne
17. Tipuri de temperament şi reacţii ianuarie Elevii cl.IX-XII Informare
comportamentale
18. Diminuarea agresivităţii la elevii din ciclul februarie Elevii cl.V-IX Lecție cu elemente de
gimnazial trayning
19. Ziua siguranţei pe Internet februarie Parinti Comunicare
20. Comunicarea asertivă februarie Elevii cl.V-a, VII-a Lecție interactivă
21. Eu și viitoarea mea carieră martie Elevii cl.IX-XII Lecţie interactivă
22. Conflictele şi soluţionarea lor amiabilă martie Elevii cl.V,VII-X Sesiune de training la solicitare
23. Incluziunea socială a persoanelor cu martie Elevii cl.V-a Lecţie interactivă
disabilități
24. Ziua mondială a sănătăţii martie Elevi,parinti Comunicare
25. Familia- școală a dragostei aprilie Elevii cl.V, VI Lecţie interactivă
26. Modalități de prevenire și combatere a martie Părinții claselor VII- Comunicare la la solicitare
comportamentelor de risc IX-a întrunirea cu părinții
27. Sănătatea e în mâinile tale aprilie El evii cl.IX-XI Comunicare dirijată
28. Familia –promotar al valorilor aprilie Elevi,parinti Comunicare
29. Teze și examene fără stres Mai El evii cl.IX-XII Comunicare
Activitatea de evaluare psihologică și psihodiagnoză
1. Studierea nivelului de adaptare a elevilor la septembrie- elevii cl. V-a,X-a. Baterii de teste,
treapta gimnazială şi liceală. octombrie anchete, observare,
convorbire
2. Studierea relaţiilor interpersonale în anchete, teste, pe parcursul anului elevi la solicitare
colectivul de elevi chestionare
3. Examinarea multaspectuala a elevilor cu Pe parcursul anului Clasa a V-X-a Baterii de teste, la solicitare
devieri si a celor nou-veniti. observare,conversatie
4. Depistarea grupelor de risc La interpelare Clasa a V-IX Baterii de teste,
observare,conversatie
5. Testare suplimentară la solicitarea testare pe parcursul anului Elevi, pedagogi la solicitare
administraţiei. ,parinti
6. Studierea intereselor profesionale anchete, teste martie-aprilie elevi cl. IX- XII.
observație
Activitatea de intervenție psihologică
III.1 Activitatea de dezvoltare și remediere psihologică
1. Antrenarea proceselor psihice la elevi pe parcursul anului Clasele V-VI-a Şedinţe de remediere la solicitare
şi dezvoltare
2. Programul adaptării școlare”Școala -prietenul septembrie - Clasa V-a Şedinţe de remediere
meu” octombrie şi dezvoltare
3. Dezvoltarea încrederii în sine, respectului pe parcursul anului Clasa V-IX-a Şedinţe de remediere la solicitare
de sine. şi dezvoltare
4. Diminuarea agresivității la preadolescenți pe parcursul anului Clasele V-IX-a Şedinţe de remediere la solicitare
şi dezvoltare
5. Dezvoltarea motivației școlare pe parcursul anului Clasele V-a Şedinţe de remediere
şi dezvoltare
III.2 Activitatea consultativă
1. Consilierea individuală și în grup a elevilor. luni 13.00-14.00 Elevii Consultații
marţi 13.00-14.00
miercuri 13.00-14.00
2. Consilierea individuală și în grup a părinților. marţi Părinți Consultații
11.00 -12.00
vineri
11.00 -12.00
3. Consiliere individuală a cadrelor didactice. miercuri Profesori Consultații
14.30-15.30
Alte activități
1. Elaborarea materialelor necesare pentru
zilnic Elaborare
desfășurarea activităților
2. Completarea documentației psihologului zilnic Completare
3. Prelucrarea datelor evaluarii psihologice periodic Prelucrare
4. Asistări la ore/activități periodic Asistări
5. Formarea și dezvoltarea profesională permanent Formare
6. Participarea la Consilii Profesorale și la Conform planului de Participare
întrunirile metodice ale diriginților și cadrelor activitate
didactice din liceu.
Sesiuni de trening pentru profesori ,părinți
1. Forme ale adaptării școlare și factori care le La solicitare Cadre didactice Comunicare
explică.
2. Tehnici de lucru în activitatea cu cadrele disciții
La solicitare
didactice- prevenirea și diminuarea arderii Profesori,părinți
profesionale
3. Ce facem când copilil suferă de anxietate? La solicitare Pedagogi,părinți Comunicare,discuții
4. Ce ar trebui să învețe copilul acasă în cei 7
PĂRINȚI Discuții,comunicare.
ani?

Bibliografia
1. L.Golovei” Familia-promotor al valorilor” Chisinau.
2. ”Particularitățile adaptării școlare a elevilor din clasa întîi”, Chișinău 2014
3. Psihoprofilaxie,,Sunt preadolescent si sunt elev”Chisinau 2021
4. D.Ștefăneț, L Bîtcă (Ghid de dezvoltare personală) ”Adolescentul merge după soare”, Chișinău 2016
5. L.Galovei ”Galeria calităților”, Chișinău 2015
6. L.Galovei ”O zi pentru cariera mea”, Chișinău 2020
7. L.Savca ”Psihoteste”(Volum I, II), Chișinău 2005
8. S. Didado ”Teste de personalitate”