Sunteți pe pagina 1din 23

Asistenta Psihopedagog

Prof.psiholog,Tatiana R. SUSANU
Colegiul Tehnic ,,Dumitru Mangeron”
Str. Aeroportului nr. 5, 600324,Bacau
Tel. 0234/575358, fax 0234/575365
E-mail: mangeron2002@yahoo.com
http://d.1asphost.com/mangeron/

Plan managerial al
Cabinetului de asistenta
psihopedagogica
Anul scolar 2008-2009
Nr. DOMENIUL DE OBIECTIVE SI ACTIVITĂŢI RESURSE PERIOADA INDICATORI DE LOC- OBS.
Crt ACTIVITATE UMANE PERFORMANŢĂ DESF
ASUR
ARE
1 2 3 4 5 6 7 8

Organ
1.  Amenajarea Cabinetului de Asistenţă Administraţia Sept. 2008  Mediul fizic din cabinet
Psihopedagogică şcolii Permanent este plăcut, primitor -in
 Dotarea Cabinetului cu materiale şi Prof. consilier  Elevii se simt confortabil cabinet
izarea instrumente de lucru. Îmbunătăţirea
continuă a bazei materiale (chestionare,
Colaborarea cu
ceilalţi profesori
 Materialele sunt
diversificate şi prezintă
cabin teste psihologice, referate, cărţi, broşuri,
ziare educative, reviste, ş.a.).
consilieri atractivitate pentru elevi

etului
1
Publi
2.  Popularizarea activităţii profesorului Prof. consilier Sept.  Participarea la cel puţin
consilier şi a rolului acestuia în cadrul şcolii Prof. diriginţi Oct. 1-2 ore de dirigenţie pe -in
prin participarea la ore de dirigenţie Elevi Nov. săptămână la începutul clase
citate  Popularizarea rolului Consilierului in cadrul
Cabinetului şcolar de Asistenţă
2008 semestrului şi cel puţin o
oră la două săptămâni - la
Psihopedagogică cu ocazia intrunirii către sfărşitul semestrului avizier
comisiilor metodice din învăţământul  Solicitarea pentru a lua
preuniversitar; cuvântul în cadrul
 Realizarea sau promovarea unor materiale comisiilor metodice /
publicitare privind cabinetul de consiliere Consiliului Profesoral
( pliante,brosuri,ghiduri);  Cel puţin 3 - 4 afişe /
 Articole în revista şcolii postere în şcoală

Intoc
3.  Intocmirea bazei de date privind elevii cu Prof. consilier Sept.
CES; Prof. diriginţi Oct.  Existenţa unor elevi care
 Intocmirea bazei de date privind elevii cu Nov. vin periodic la cabinet
mirea situatii deosebite( familii
dezorganizate,familii cu parinti plecati in
2008 Îmbunătăţirea situaţiei
 Minim de 15 sedinte de
bazei strainatate,elevi proveniti din centrele de
plasament,elevi navetisti);
consiliere individuala /
beneficiari sau minim 10
de  Intocmirea bazei de date privind situatia
disciplinara,absenteismul,delincventa;
sedinte de consiliere de
grup pe an;

date a 

Stabilirea grupurilor tinta;
Examinarea elevilor care necesita consiliere
 Existenta unei baze de
date in cadrul cabinetului
individuala; psihopedagogic cu privire
liceul  Discttii cu dirigintii si ceilalti profesori in la :
vederea stabilirii problemelor specifice  Elevii cu CES
ui fiecarei clase si semnalarea cazurilor
deosebite.
 Elevii cu situatii
deosebite(familii
pentr  dezorganizate,familii
cu parinti plecati in
u: strainatate,elevi
proveniti din centrele

2
-Elevii de plasament,elevii
navetisti, situaţia

cu şcolară şi disciplinară)
in vederea evaluarii
fiecarui caz in parte si
CES aplicarii unui plan de
interventie.
-Elevii
cu
situatii
deosebit
e(familii
dezorga
nizate,fa
milii cu
parinti
plecati
in
strainat
ate,elevi
provenit
i din
centrele

3
de
plasame
nt,elevii
navetisti
, situatia
scolara
si
disciplin
ara).

4.
Evalua  Evaluarea initiala- determinarea
Prof. consilier 17.09- 30.10
sept. -dec.
re si necesitatilor de consiliere psihologica si
educationala; 2008
 Evaluarea elevilor dinclasa a IX a - XIII-a
psihod liceu si SAM in vederea depistarii copiilor -septembrie
care necesita cerinte educative speciale;
iagnos  Evaluarea în scop diagnostic şi
tic prognostic a diverselor dimensiuni ale
personalităţii elevilor;
 Chestionare, anamneza, discuţii cu
profesorii diriginţi şi elevii; -activitate
 Fişe psihopedagogice; continu
 Testele elaborate de M.E.C;
 Teste Raven; Prof. diriginţi Permanent la
 Teste şi chestionare psihologice, solicitarea
inventare de personalitate. elevului,
profesorului

4
sau părintelui

4.
Inform I.CONSILIEREA INDIVIDUALĂ
ELEVILOR PENTRU:
Prof. consilier
Elevi
Permanent la
solicitarea
 Existenţa unor elevi care
vin periodic la cabinet

area si  prevenirea / diminuarea dezadaptarii


,esecului si abandonului şcolar;
Prof. diriginţi
Părinţi
elevului,
profesorului
 Îmbunătăţirea situaţiei
şcolare a elevilor care vin
sau părintelui la cabinet
consili  soluţionarea unor probleme personale sau
de grup;  Elevi care devin mai
 depăşirea situaţiilor conflictuale; comunicativi şi sociabili
erea  automodelarea personalităţii; trecând peste problemele
 creşterea eficienţei personale; menţionate
individ  stabilirea unor relaţii interpersonale optime;  Elevi care îşi cunosc mai
 dezvoltarea capacitatilor individuale de bine propria persoană şi
uala si cunoastere,autocunoastere si autoevaluare; au o mai mare încredere
 optimizare şi dezvoltare personală; în forţele proprii
de  armonizarea raportului elev - şcoală -  Minim 60 de sedinte de
consiliere individuala /
grup a 
familie – mediu social;
îmbunătăţirea capacităţilor de integrare beneficiari pe an sau
minim 16 sedinte de
*elevil în grup,ameliorarea tulburărilor socio-
afective;
consiliere de grup pe an

or,  optimizarea si dezvoltarea abilităţilor de


comunicare interpersonală şi abilitaţilor
*profe sociale, a inteligenţei emoţionale şi
sociale;
sorilor  dezvoltarea capacităţilor de autocontrol
personal emoţional şi comportamental;
si  dezvoltarea structurilor psihomorale ale
personalităţii;
.parint  corectarea unor tendinţe negative în  Existenţa unor părinţi
care părăsesc cabinetul de
ilor 
structurarea caracterului;
înlocuirea treptată a unor
consiliere mulţumiţi de
sprijinul primit;
comportamente indezirabile cu  Minim de 25 sedinte de
comportamente acceptate din punct de consiliere individuala /
vedere social; beneficiari sau minim 10
 asigurarea de suport psihoafectiv sedinte de consiliere de

5
elevilor aflaţi în situaţii de criză; grup pe an;
 dezvotarea abilităţilor de rezolvare a  Minim 10 ore de sedinte /
problemelor şi a abilităţilor de decizie; lectorate pe an;
 managementul stresului;planificarea şi  Feed-back din partea
parintilor in urma
organizare timpului;
consilierii elevilor si
 depăşirea problemelor din familie. parintilor.

II.CONSILIEREA DE GRUP A
-ore de
ELEVILOR PENTRU:
dirigen
Prof. consilier activitate  Existenţa unui număr de tie ore
1.Cunoastere Elevi
Prof. diriginţi
continuă, la
cererea
profesori care solicită
materiale sau cer sprijinul
de
dirigen
si
Părinţi diriginţilor, în profesorului consilier
 Discuţii cu profesorii
ţie
funcţie de
privind comportamentul
autocunoast necesităţi unor elevi cel puţin o dată
sau de două ori pe -în

ere; săptămână sala de


 Minim 50 de sedinte de clasă
consiliere individuala /
cunoasterea beneficiari pe an sau
minim 8 sedinte de
grupului consiliere de grup pe an.

scolar
OBIECTIVE:
 stimularea creativităţii, creşterea
spontaneităţii, dezvoltarea relaţiilor
interpersonale, creşterea asertivităţii,
diminuarea tulburărilor emoţionale, ş.a.
 creşterea coeziunii şi comunicării în
grupul-clasă;
 educarea capacităţii de descriere şi
caracterizare a propriei persoane, a unui

6
coleg, a clasei;
 educarea trebuinţei de apartenenţă la
diverse grupuri;
 educarea empatiei, a toleranţei şi
capacităţii de a oferi ajutor;
 identificarea şi rezolvarea tensiunilor şi
conflictelor din cadrul grupului;
 importanţa grupului formal şi a
grupului informal în dinamica clasei
ACTIVITATI:
 Îmi cunosc colegii? Identificarea a 5
calitati si 5 defecte ale sale si ale
colegului de banca- Tehnici de
diminuare sau eliminare a „defectelor”
convertirea lor in calitati,Unde-s doi
puterea creste!, Munca în echipă, Cine
sunt colegii mei? , Grupurile cărora le -
aparţin, Puterea anturajului, Cine sunt grupuri
prietenii mei?, Doar unul e ca mine, mici in
maşina de judecat, O prietenie sinceră, cabinet
Dependentă emoţională, Sentimente Prof. consilier
negative faţă de ceilalţi, Lupta pentru Elevi
propriile păreri, Acceptarea celorlalţi, Prof. diriginţi
Rezolvarea problemelor într-o relaţie, Părinţi
Cum rezolv un conflict?, etc

2.
Autocunoaste

7
re si
dezvoltare
personala:
OBIECTIVE:
 educarea capacităţii de autocunoaştere şi
autocaracterizare;
 formarea imaginii de sine, a identităţii
personale;
 structurarea unei stime de sine pozitive;
 formarea sentimentului de control;
 formarea sentimentului de
autoeficacitate;
 optimizarea motivaţiei spre succes;
 acceptarea schimbărilor în plan fizic,
psihic, social;
ACTIVITATI:
 Cine sunt eu?, Eul ideal – eul perceput –
eul real, Cum mă văd ceilalţi?, Cum aş
vrea să fiu?, De la model la realitate,
Viitorul meu sunt eu, Drepturi şi
obligaţii, Am dreptul să decid , Alegoria
broscuţelor, Lecţia fluturelui, Cum să
devin mai bun, Steaua calităţilor,
Diploma mea, Dacă aş fi..., Prietenii mei
mă iubesc pentru că..., Merită să fii bun,
Modelul meu în viaţă, Te provoc!, Cine
are controlul?, Cercurile sinelui, Eu
sunt-eu acţionez, Puterea mea, Roata

8
rezultatelor, Cum fac faţă schimbărilor?,
Succes - eşec, Ochelarii cu lentile roz,
Acceptă sau schimbă, Nu pot, nu vreau,
Evitarea autoblamării, etc.Metode de
psihodiagnostic ( teste psihologice,
chestionare, autoobservaţia şi
automonitorizarea, analiza produselor
activităţii)

3. Comunicarea
si dezvoltare
abilitatilor
sociale:
OBIECTIVE:
 acceptarea schimbărilor în plan fizic,
psihic, social;
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare
asertivă;
 dezvoltarea controlului emoţional şi
comportamental;
 dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi
sociale;
 dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a
problemelor;

9
 luarea de decizii;
 dezvoltarea structurilor psihomorale ale
personalităţii;
 dezvoltarea abilităţilor de identificare şi
rezolvare pozitivă a conflictelor;
 combaterea şi prevenirea eşecului şi
dezadaptării şcolare;
ACTIVITATI:
 Ce este comunicarea?, Pasiv, agresiv,
asertiv în comunicare, Ascultarea activă,
Bariere în comunicare, Familia şi
comunicarea cu părinţii, Stabilirea
scopurilor şi asertivitatea, influenţa
comportamentului agresiv, pasiv şi
asertiv asupra stimei de sine, Presiunea
grupului şi comportamentul pasiv,
agresiv şi asertiv, Evitarea manipularii,
Toţi avem emoţii, Mi-e frică , Înfrunta-ţi
emoţiile, Gândesc-simt, Emoţii –
credinţe – comportamente, termometrul
emoţiilor, Cât de puternic?, Controlul
propriilor emoţii, Toţi mă enervează,
Acceptarea emoţiilor dureroase,
Rezolvarea pozitivă a conflictelor,
Comunică eficient!, “ Cum să eviţi un
conflict, etc.;Învăţ, dar de ce?, Planul
vieţii, Relaţia profesor – elev, Relaţia
copil – părinte, Profesorul ideal, Elevul
ideal, Nota nu este doar o cifră...

4.
Managementul

10
învatarii
OBIECTIVE:

 dezvoltarea abilităţilor de identificare şi


utilizare a resurselor de informare;
 conştientizarea relaţiei performanţă-
învăţare;
 însuşirea unor modalităţi eficiente de
management a învăţării;
 realizarea de planuri educaţionale;
 managementul timpului liber;
 tehnici de învăţare activă.
ACTIVITATI:
 combaterea şi prevenirea eşecului şi
dezadaptării şcolare;
 Stiluri de învăţare, Cum învăţ,
Condiţiile învăţării eficiente, Strategii
de învăţare, Tipuri de învăţare,
Organizarea timpului, Scopuri de lungă
şi de scurtă durată, Test de supravieţuire,
Inteligenţele multiple, Soluţii creative,
Înţeleg ce citesc?etc.

5. Planificarea
carierei:
OBIECTIVE:

 conştientizarea relaţiei dintre aptitudini


şi orientarea în carieră;
 descrierea variabilelor implicate în

11
decizia legată de carieră şi identificarea
propriilor valori;
 analizarea factorilor implicaţi în decizia
legată de carieră şi de planificarea vieţii;
 implicarea planificării carierei în cadrul
mai larg al planificării vieţii;
 identificarea şi utilizarea diverselor
surse de informare pentru explorarea
oportunităţilor de carieră;
 conturarea unei viziuni realiste asupra
pieţii muncii;
 identificarea relaţiei dintre planificarea
carierei şi planificarea vieţii;
 dezvoltarea abilităţii de promovare a
imaginii proprii în vederea autorealizării
profesionale.
ACTIVITATI:
 combaterea şi prevenirea eşecului şi
dezadaptării şcolare;
 metode de autocunoaştere, luarea de
decizii ,conştientizarea factorilor care
intervin în decizia de carieră, etc.;
 Inventarul valorilor, Stilul de viaţă dorit,
Factori ai deciziei în carieră, Lumea cabinet
ocupaţiilor, Job-ul meu ideal, Analiza
Ocupaţilor, Aspiraţii ocupaţionale,
Scopuri în carieră, Linia carierei,
Decizia de carieră, CV-ul personal,
Scrisoarea de intenţie, Mituri în carieră,
Interviul de angajare, Ce fac azi, ce fac -activitate
mâine?, Întâlnirea de 10 ani, Masculin şi continua,
la cerere;
feminin, Modele de viaţă, modele de
carieră, etc.

12
6. Stil de
viata:
OBIECTIVE:
 combaterea şi prevenirea eşecului şi - cabinet
dezadaptării şcolare;
 promovarea unui stil de viaţă sănătos;
 identificarea şi corectarea
comportamentelor de risc;
 managementul stresului;
 promovarea unor atitudini şi
Prof. consilier -activitate
comportamente care previn dezvoltarea
afectivităţii negative Prof. diriginţi continuă, la
ACTIVITATI:
cerere

 Ce este sănătatea, Comportamente cu


risc pentru sănătate, Alcoolul, tutunul şi
drogurile sau cum să nu ajungem
dependenţi, Comunicarea artificială, Ce
ne oferă calculatorul, Cum să fac faţă - la solicitarea
stresului?, Metode si mijloace de diriginţilor
relaxare, Puterea anturajului, Surse de
stres din viaţa mea, Roluri, drepturi şi
responsabilităţi, Responsabilităţi în
familie, Profesia de de părinte,
Stereotipuri şi diferenţe de gen,
Managementul conflictului, Ce fac
atunci când sunt furios/furioasa?, etc
III.CONSILIEREA PARINTILOR
PRIVIND:

13
 funcţia educativă a familiei, rolul familiei
în formarea personalităţii copilului,
disfuncţii în relaţia părinte-copil;
 consilierea individuală şi de grup a
părinţilor;
 comunicări pe diverse teme în cadrul
şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii;
 la solicitarea cadrelor didactice,
părinţilor, elevilor- implicarea în
soluţionarea unor situaţii conflictuale
elevi-profesori-părinţi;
 cunoaşterea elevului;
 corectarea greşelilor educaţionale;
 prevenirea şi combaterea eşecului şi
dezadaptării şcolare.

IV CURSURI (SEDINTE,LECTORATE)
PENTRU PARINTI

V.CONSILIEREA CADRELOR
DIDACTICEîn următoarele direcţii:
OBIECTIVE:
 sprijinirea activităţii didactice cu
documentaţie psihopedagogică; adaptarea
activităţii instructiv educative din şcoală la
cerinţele fiecărei vârste; stabilirea unor

14
relaţii optime cu colectivul de elevi;
sondarea, cunoaşterea şi modelarea
personalităţii copilului, etc.
 discuţii cu diriginţii şi cu ceilalţi
profesori în vederea stabilirii
problemelor specifice fiecărei clase şi
identificarea cazurilor deosebite;
 elaborarea şi comunicarea unor
materiale informative pe teme ca:
managementul clasei, tulburarea de
atenţie şi hiperactivitate, tulburările de
învăţare;
 participarea la orele de consiliere pe
diverse teme (la solicitarea diriginţilor);
 la solicitarea cadrelor didactice,
părinţilor, elevilor- implicarea în
soluţionarea unor situaţii conflictuale
elevi-profesori-părinţi;
 cunoaşterea elevilor;
 prevenirea şi combaterea eşecului şi
dezadaptării şcolare;
 managementul stresului.
ACTIVITATI:
 managementul stresului.
 tehnici de consiliere ;
 tehnici de relaxare ;
 psihodiagnostic;
 tehnici specifice.

Consil
5.  Realizarea unor materiale informative ca Prof. consilier Octombrie  Realizarea a cel puţin 1
sprijin pentru proiectarea activităţilor de Elevi Noiembrie material pe semestru I
consiliere, utile profesorilor diriginţi Prof. diriginţi 2008  Realizarea a cel puţin
ierea  Realizarea împreună cu profesorii diriginţi a
unor ore de dirigenţie / consiliere pe diferite
Februarie
Martie2009
două lecţii pe lună

la teme (Autocunoaşterea, Relaţia elev –

15
clasa profesor - părinte, Tehnici de învăţare
eficientă, Educatia de gen- Metode de
relationare intre fete si baieti-evitarea
stereotipiilor, Cum să evităm situaţia de a
deveni victimă a traficului de persoane,
Drepturile copilului)

ACTIVITATI:
 tehnici specifice.
 tehnici de consiliere ;
 tehnici de relaxare ;
 psihodiagnostic.

 

16
Orient
6.  Realizarea unui dosar O.S.P. cuprinzând Prof. consilier Noiembrie  Cel puţin o activitate de -In sala
chestionare, materiale informative, Elevi Decembrie orientare şcolară şi de
răspunsuri la chestionare, interpretarea Prof. diriginţi ai 2008 profesională pe lună – clasa
area 
răspunsurilor
Crearea unui nou chestionar O.S.P.
A IX-a si a X-a Mai
Aprilie2009
astfel încât să fie cuprinse
toate clasele a XII-a
scolar  Organizarea unui program de activitate
privind orientarea şcolară şi profesională a
claselor a XII-
liceu a XIII-a
şi la solicitările
profesorilor
liceusi a XIII-a SAM
în semestrul I si II
a si elevilor din clasa a XII- liceu si a XIII-a
SAM care va fi desfăşurat în principal prin
SAM
Părinţi
diriginţi  Minim un program de
orientare scolara si
-In
cabinet

profes 
intermediul orelor de dirigenţie
Elaborarea unui studiu psihosociologic
- Permanent si
la solicitare
profesionala realizat
independent sau in
-

privind optiunile elevilor claselor terminale parteneriat pe an


ionala realizat independent sau in colaborare  Minim un studiu pe an
C.M.B.A.P. realizat independent sau
 Realizarea unor investigaţii în rândul in parteneriat
elevilor pentru a evidenţia priorităţile
educative;
 Administrarea, cotarea şi interpretarea
unor teste ce privesc interesele,
aptitudinile.
 Activităţi de informare şi consiliere de
grup pe teme ca: alcătuirea unui CV,
participarea la un interviu, profile
ocupaţionale, fişa postului;
 Informarea elevilor privind oferta
educaţională şi profesională existente;
 Furnizarea unor modalităţi eficiente de
analiză a ofertelor educaţionale şi
profesionale;
 Interviuri individuale în cabinetul de
consiliere;
 Chestionare de interese/ aptitudini în
mod individual sau/şi în grup;
 Model de CV european;
 Cum decurge un interviu? Întrebări
frecvent întâlnite;

17
 Model fişa postului;
 Colaborarea cu profesorii diriginţi şi cu
celelalte cadre pentru crearea profilului
aptitudinal al elevilor

Divers
7.  Propunerea si realizarea unui program de Prof. consilier Noiembrie  Intre 10 si 30 de lectii de
prevenire si diminuare a factorilor care Elevi Decembrie consiliere educationala cu
determina tulburari comportamentale Invatatori 2008 tematica specifica pe an
e  Propunerea si realizarea rogram de
prevenire a consumului de droguri
Prof. diriginţi  Realizarea a cel puţin 5
activităţi cu tema
progr (legale/ilegale) desfăşurat în şcoală sau
liceu
„Prevenire consumului de
alcool, tutun si droguri)”
ame la clasă

Consil
 Interventii in comisiile metodice / consiliile Prof. Consilier  Minim 2 interventii pe an
profesorale / alte comisii Cadre didactice (referate, procese verbale,
etc)
iere  Elaborarea de chestionare
/ ghiduri / brosuri
metod
ologic
aa
cadrel
or
didact
18
ice

Reco
 Recomandari oferite parintilor privind Prof. Consilier  Minim 10 recomandari de
consultarea altor institutii / specialisti pentru Elevi beneficiari pe an
probleme care nu sunt de competenta Parinti  Minim 10 beneficiari
mand 
cabinetului de asistenta psihopedagogica
Colaborarea directa sau prin intermediul
Alti specialisti (apartinand minoritatilor
nationale sau elevi cu
ari CMBRAE / CMBAP cu mediatorii scolari,
asistentii sociali, profesorii logopezi sub
CES) monitorizati anual

catre forma unor activitati / proiecte.

alte
institu
tii
si
colab
orare
a cu
media
torii
scolar
i
19
Colab
8. Participarea la diferite activităţi sau cursuri Prof. consilier La termenele  Cel puţin 1-2 activităţi pe
organizate de anumite fundaţii, asociaţii Prof. diriginţi stabilite semestru dacă este posibil
precum: Reprezentanţi ai împreună cu
orare  „Tineri pentru tineri”, „Adolescentul”
O.N.G.-urilor reprezentanţii
O.N.G-urilor
a cu  Invitarea unor membrii ai acestor
organizaţii pentru a participa la activităţi în
diferit 
şcoală
Agentia Nationala Antidrog Bacau;

e  Agentia Judeteana de Orientare a Fortei de


Munca;
 Penitenciarul Bacau;
institu  Spitalul Judetean ,Sectia Oncologie;
 Berarii Romasniei “Alcoolul nut e face
tii si mare;
 Fundatia Romana Children`s Appel
organi 
HIV/SIDA;

zatii
Sedint 
9.  Participarea la Consiliile Profesorale şi la La termenele Prezenta la toate
întâlnirile metodice ale diriginţilor din stabilite de întălnirile la care este
şcoală; organizatori invitat profesorul
e si  Participarea la întâlnirile de lucru ale
profesorilor consilieri.
Săptămânal
Lunar
consilier (absenţa doar în
cazuri exceptionale)
intalni
ri de
lucru

20
Activit
10.  Intervenţia în cadrul „Consiliului Elevilor” Prof. consilier La termenele  Participarea la cel puţin
 Vizite, excursii la muzee, teatre pentru Elevi stabilite de 1-2 astfel de activităţi
optimizarea relaţiei cu elevii Prof. diriginţi organizatori
ati
extrac
ulicul
are si
extras
colare
Norm
11.  Elaborarea si completarea documentelor de Prof. Consilier Septembrie  Întocmirea programului
înregistrare şi evidenţă a activităţii de Prof.diriginti 2008 managerial, a registrului
consiliere scolară Permanent de evidenţă a activităţii, a
ativ  Studierea documentelor cu caracter
normativ şi aducerea lor la cunoştinţa celor
rapoartelor lunare de
activitate, a fişei
interesaţi (elevi, profesori, părinţi) psihopedagogice a
 Respectarea şi aplicarea cerinţelor prevăzute elevului
în programele de reformă a învăţământului  2 ore / săpt. de predare a
preuniversitar disciplinei Psihologie
 Respectarea obligatiilor statuate in Codul  Completarea la zi a
deontologic specifice profesiei , implicit de Registrului de evidenţă a
catedra conform încadrării şi completarea la activităţii de consiliere
zi a documentelor şcolare; educationlă şi a altor
documente justificative
care stau la baza evaluării
activităţii consilierului
scolar

21
 

Prega
12.  Participarea la şedintele metodice Prof. consilier La termenele  Minim 15 şedinte de
săptamanale la nivelul filialelor Centrului Formatori propuse de supervizare / intervizare
de Resurse Cadre didactice organizatori anual
tirea  Participarea la simpozioane, seminarii,
cursuri de perfecţionare oferite de sistemul
din şcoală
Profesorii
 Participarea la cel puţin 2
activitati de perfecţionare
metod de învăţământ sau alte instituţii, fundaţii sau
asociaţii în calitate de cursant sau formator
consilieri din
reţeaua C.J.AP.
în acest an şcolar

ico-
stiinti
fica
Alte
13.  Implicarea în Departamentele din cadrul Prof. consilier La termenele  Prezenţa la întâlnirile
Centrului de Asistenţă Psihopedagogică al Reprezentanţi ai propuse de profesorilor consilieri
Municipiului BACAU C.J..A.P. organizatori care fac parte din
activit departamentul ales şi
contribuţia substanţială în
ati cadrul acestuia

Data intocmiri: 15/09/2008


Prof.psiholog: Susanu Tatiana
Semnatura:

22
23

S-ar putea să vă placă și