Sunteți pe pagina 1din 9

Arhitectura dacică: Arhitectura locuirii tradiţionale româneşti

Tipologia planimetrică şi volumetrică a locuinţei rurale s-a configurat încă din neolitic...

TANGIRU - jud. Giurgiu Neoliticul mijlociu, cca. 4200 - 3500 î.Ch. cultura Boian, faza Vidra
Locuinţă de tip megaron prin dispunerea spaţiilor semideschise pe latura scurtă a edificiului.
Perspectivă exterioară şi plan

ARIUSD - jud. Covasna Neoliticul târziu, cca. 3500 - 2500 î.Ch. cultura Ariusd-Cucuteni
Locuinţă de tip megaron.
Perspectivă exterioară şi plan

PETRU-RAREŞ - jud. Giurgiu Sfârşitul neoliticului mijlociu, faza de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa
Locuinţa are prispă adosată laturii lungi, orientată spre sud, în timp ce spre nord se dispune în polată un adăpost pentru animale.
Această distribuţie va apărea mai târziu în arhitectura rurală de la noi.
Perspectivă exterioară şi plan

VADASTRA - jud. Dolj Neoliticul mijlociu, cca. 4200 - 3500 î.Ch. cultura Vadastra, faza Vadastra II.
Perspectivă exterioară şi plan
HABASESTI - jud. Iasi Neoliticul târziu cca. 3500 - 2500 î.Ch. cultura Cucuteni "A".
Planuri

LEGENDA:

Pereţi din împletitură de nuiele cu lipitură de pământ galben descoperit "in situ".

Traseul ipotetic al pereţilor.

Urme de pari înfipţi în sol descoperite "in situ".

Poziţia ipotetică a parilor.

Vetre.

Edificiile din epoca bronzului continuă soluţiile volumetrice, planimetrice şi structurale din neolitic. În această perioadă se constituie ca
prototip sanctuarul de tip "megaron", regăsit în arhitectura de cult a etapelor anterioare.
SALACEA - jud. Bihor. Epoca bronzului cca. 1800 - 1600 î.Ch. cultura Otomani
Sanctuarul de la Salacea este compus, din punct de vedere planimetric, din trei zone funcţionale alcătuind două spaţii bine delimitate:
-zona de legătură cu exteriorul, materializată prin spaţiul semideschis al prispei, amplasat între "ante" pe latura de N.V., unde se află
şi intrarea în sanctuar,
-două zone destinate desfăşurării ritualului, dispuse în amfiladă, alcătuind un spaţiu închis bine precizat.
Prima din zonele spaţiului închis, situată la intrare, are rol de vestibul, fiind separată de cealaltă zonă printr-o denivelare de 10 cm şi
constituie locul unde se depuneau vasele cu ofrande, constituind în acest sens un mic altar portativ.
Cea de a doua zonă funcţională a spaţiului închis, adăpostind două altare de dimensiuni remarcabile, reprezintă locul pentru oficierea
ritualului. Este remarcabil efectul arhitectural rezultat prin dispunerea elementelor structurale în două şiruri de stâlpi interiori, precum
şi prin articularea zonelor funcţionale şi gradarea spaţiului.
Plan şi Perspectivă exterioară

Perspectivă interioară

Locuinţele geto-dacice din sec II î.Ch. - sec. I e.n. (perioada clasică) evoluează şi se diversifică comparativ cu cele din perioadele
anterioare.
Se păstrează sistemul constructiv tradiţional:
-elemente de susţinere (portante) verticale alcătuite din stâlpi de lemn încastraţi în sol
-între stâlpi o umplutură (închidere) formată din nuiele ce formează o armătură a peretelui
-lipitura de lut (închidere)
Acest sistem este folosit atât la locuinţele de suprafaţă cât şi la cele adâncite semibordeie) sau îngropate (bordeie). El este utilizat atât
în cazul celor rectangulare cât şi în cazul celor circulare şi absidale, fiind posibilă împărţirea planului în oricâte încăperi.
Locuinţele de suprafaţă sunt pe plan rectangular (pătrat sau dreptunghi), absidal (semicerc sau poligon) şi circular. De aici derivă o
mare varietate volumetrică.
Casele din arealul carpato-danubiano-pontic încep să se individualizeze, îndepărtându-se de modelul original de tip megaron. Această
diferenţiere se datorează şi mutării centrului de interes de pe latura scurtă (specifică tipului megaron) pe latura lungă care devine
astfel faţada principală a edificiului. Acest punct de interes este marcat prin dispunerea accesului (a intrării) sau/şi a spaţiilor
semideschise (prispe, foişoare).
Volumele edificiilor sunt rectangulare, cu acoperiş în două sau patru pante (ape), circulare având acoperiş conic. Formele absidale
reprezintă o soluţie de tranziţie de la tipul circular la cel rectangular. Planurile sunt de obicei monocelulare sau bicelulare (cu una sau
doua încăperi) dar apar adesea împărţiri planimetrice (partiuri) mai complexe, cu trei sau mai multe încăperi.
SLIMINIC - jud. Sibiu sec. I e.n.

POPEŞTI - jud. Giurgiu sec. I î.Ch. - I e.n.

GRĂDIŞTEA MUNCELULUI (SARMISEGETUSA) - jud. Hunedoara sec. I e.n.

Sistemul constructiv cu tălpi de lemn dispuse pe temelii din piatră, presupus în etapele anterioare, este atestat cu certitudine în cazul
arhitecturii dacice.
Descoperirea temeliilor din piatră ca suport al structurii din lemn a pereţilor, existenţa uneltelor care permiteau realizarea îmbinărilor
specifice acestui tip constructiv, continuat şi de identificarea "in situ" a unor diafragme din barne ecarisate, dispuse orizontal şi platuite
la capete (sistem în cununi), precum şi imaginile locuinţelor dacice de pe Columna lui Traian, atesta folosirea curentă a locuinţelor cu
pereţii din bârne de lemn orizontale sau verticale, sprijiniţi pe tălpi, cu temelie din piatră.
Acest sistem constructiv, specific cu precădere locuinţelor de suprafaţă predominante în epocă, corespunde planimetric tipului
rectangular cu una sau mai multe încăperi.
Este de presupus utilizarea acestui tip de construcţii cu pereţi de lemn pe tălpi cu precădere în zonele cu relief înălţat şi bogat
împădurite.
În această perioadă se realizează fenomenul regionalizării modelelor clădirilor de locuit funcţie de zonele de relief şi de varietatea şi
particularitatea rezervelor de materiale de constructie, proces care va continua şi în etapele ulterioare, conducând la cristalizarea unor
tipuri de locuinţe diferenţiate morfologic de la zonă la zonă, cu un coeficient ridicat de eficienţă economică şi constructivă şi cu o
varietate volumetrică, planimetrică şi decorativă evidentă, constituind embrionul specificului regional al arhitecturii noastre
tradiţionale.
APRASUL DE SUS - jud. Sibiu sec. I î.Ch. - I e.n.
Perspectivă exterioară şi plan

GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - jud. Hunedoara sec. I î.Ch.


Perspectivă exterioară şi plan

GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - jud. Hunedoara sec. I î.Ch. - I e.n.


Perspectivă exterioară şi plan

LUNCANI-PIATRA ROŞIE - jud. Hunedoara sec. I - II e.n.


Perspectivă exterioară şi plan

Clădirile de locuit cu dimensiuni ample şi număr mare de încăperi se întâlnesc frecvent în epoca dacică, alături de locuinţele obişnuite
destinate unei familii. Concentrând eforturi constructive majore şi presupunând ample cunoştinţe de edificare, aceste construcţii au de
regulă pereţii realizaţi din bârne de lemn sprijinite pe temelii din piatră sau cu stâlpi încastraţi în sol.
Încăperile sunt dispuse pe două sau trei travee cu una sau două deschideri.
Acest mod de distribuţie presupune existenţa unei scheme funcţionale clare, premergătoare demersului edilitar pe baza căruia să se
realizeze gruparea spaţiilor, pornindu-se de la destinaţia şi importanţa fiecărei încăperi.
Spaţiile semideschise (prispe şi foisoare) sunt dispuse pe latura (intre ante), continuându-se în acest mod tipul "megaron" sau
înconjoară edificiul pe două sau trei laturi. Este de menţionat persistenţa tipului planimetric specific megaronului (cu dispunerea
intrării principale pe latura scurtă a clădirii, care se păstrează ca faţadă principală a edificiului) într-o măsura mai mare decât la
locuinţele obişnuite.
Sistemul de organizare a planimetriei, cu travei şi deschideri, conferă soluţiei volumetrice un evident caracter monumental, subliniat
atât prin ritmul coloanelor care marcau spaţiile semideschise, cât şi prin utilizarea unor materiale de construcţie deosebite (olane de
coamă, ţigle de acoperiş etc.)
Amplitudinea edificiilor având în plan dimensiuni de până la 40 m. lungime, cu lăţime de 20-25 m., precum şi gabaritul unor încăperi
cu deschideri libere de 8-12 m, presupune, pe de o parte, procedee constructive elevate, susţinute de un instrumentar adecvat, iar pe
de altă parte cunoştinţe tehnice ajungând până la realizarea unor "ferme" din material lemnos, capabile să suporte deschiderile
amintite.
LUNCANI - PIATRA ROŞIE - jud. Hunedoara sec. I - II e.n.

CONITA (BURIDAVA) - jud. Valcea sec. I e.n. - I e.n.

LUNCANI - PIATRA ROŞIE - jud. Hunedoara sec. I - II e.n.

Continuând seria inovaţiilor privitoare la clădirile de locuit pe care le generează arhitectura dacică, turnurile locuinţă reprezintă cel mai
elocvent exemplu. Cu certitudine aceste edificii aveau două nivele cu funcţiuni distincte:
-cel inferior, cu ziduri de piatră, fiind destinat depozitării
-cel superior, cu ziduri din cărămidă, destinat locuirii propriu-zise. Atestarea concretă, la aceste clădiri, a existenţei planşeului peste
nivelul inferior, realizat cu grinzi masive din lemn, capabile să preia eforturi apreciabile, realizate cu deschideri de circa 10 m, confirmă
ipoteza existenţei plafonului şi peste superior, al edificiilor, precum şi la alte tipuri de construcţii.
Multitudinea informaţiilor arheologice referitoare la planimetria şi sistemul constructiv al acestui tip de edificii, evidenţiază necesitatea
anticipării faptului edilitar printr-un proces de o complexitate fără precedent. Alegerea unui amplasament optim pentru ridicarea
construcţiei, strâns legat de destinaţia acesteia, distribuirea spaţiilor pe cele două nivele ale clădirii, avându-se în vedere rolul lor
funcţional, imaginea legăturilor pe verticală între nivelul inferior şi cel superior prin scări interioare şi exterioare, repartizarea
judicioasă a materialelor de construcţii în vederea realizării parterului şi etajului, integrarea spaţiilor semideschise (prispele şi
foişoarele) în contextul functional şi volumetric al edificiului, reprezintă demersuri conceptuale care confirmă complexitatea procesului
de proiectare implicat.
Amplitudinea proporţiilor şi masivitatea structurii, presupunând un efort de edificare susţinut, confirmă ipoteza subsumării acestui tip
de edificiu atât la categoria construcţiilor cu caracter defensiv, cât şi la grupa resedinţelor pentru şefii militari.
Noutatea sistemului constructiv cu analogii în arealul sud-dunărean îndreptăţeşte ipoteza prezenţei în acest caz a unor influenţe
elenistice, fireşti, în contextul cunoscutelor legături ale statului dac cu lumea greco-romană.
Tipul de locuinţă-turn, creaţie a arhitecturii dacice adiţionat repertoriului autohton al modelelor clădirilor de locuit, va constitui un
factor formativ activ cu largi ecouri în etapele ulterioare.
Dispunerea încăperilor pe două registre, nivelul inferior fiind de regulă destinat depozitării, iar cel superior locuirii, realizarea nivelului
inferior din piatră, dispunerea spaţiilor semideschise cu precădere la nivelul superior constituie concepte arhitecturale care vor persista
în structura culturală autohtonă, manifestandu-se activ în etapele ulterioare. Aceste concepte prefigurate de arhitectura dacică şi
utilizate cu precădere la realizarea reşedinţelor conducătorilor, se vor generaliza ulterior în locuinţele săteşti de deal şi de munte.
COSTEŞTI - jud. Hunedoara sec. I - II e.n.
Perspectivă exterioară şi planuri

COSTEŞTI - jud. Hunedoara sec. I - II e.n.


Perspectivă exterioară şi planuri

CETĂŢENI - jud. Arges sec. II e.n.


Perspectivă exterioară şi planuri

Descoperirile arheologice fac dovada folosirii sistemului constructiv în cadrul căruia pereţii se realizau din bârne sau dulapi de lemn,
dispuşi orizontal şi sprijiniţi pe tălpi aşezate direct pe sol, sau pe temelii de piatră. Sistemul de îmbinare constă în chertarea barnelor
la capete, în vederea platuirii lor. Atestat arheologic în cazul unei fântâni, acest sistem constructiv folosit la realizarea locuinţelor de
suprafaţă. Pentru asigurarea nedeformabilităţii îmbinărilor, capetele petrecute ale bârnelor erau fixate prin pari încastraţi în sol.
Folosirea pentru prima dată a zidăriei din piatră la elevaţii, procedeu edilitar cunoscut sub denumirea de "murus dacicus", constituie o
importantă etapă în evoluţia repertoriului sistemelor constructive autohtone. Reformulând în manieră autohtonă elemente preluate din
arealul elenistic, acest sistem constructiv presupune două paramente din blocuri de piatră, formate cu un emplecton din pământ cu
pietriş compactat. Paramentele erau consolidate cu bârne fixate în lăcaşe de forma cozii de rândunică, cioplite în blocurile fiecărei
asize.
CIOLĂNEŞTII DIN DEAL - jud. Teleorman sec. II - I î.Ch.
Fântână cu ghizduri din lemn
Plan, axonometrie şi detaliu

GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - LUNCANI - jud. Hunedoara


Construcţii tărăneşti existente, care continuă sistemul de realizare a acoperirii de la locuinţele poligonale dacice
Plan, plan şarpantă şi detalii
GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - jud. Hunedoara sec. I - II e.n.
Zid dacic (Murus dacicus)
Axonometrie

Ţiglă de tip elenistic folosit la realizarea învelitorilor edificiilor dacice importante.


Sec. I î.Ch.
Axonometrie

Notă: Material preluat de la http://www.ziduldacic.go.ro/pagini/arhitectura/parcurs.htm

S-ar putea să vă placă și