Sunteți pe pagina 1din 5

Operaţiuni de dezmembrare, alipire, apartamentare.

Documentaţia pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în


cartea funciară cuprinde:
a) documentatie cadastrala,ANEXA Nr.1(Anexa nr.24 la regulament)
b) cererea de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;
c) cererea de recepţie şi înscriere, conform anexei nr. 2;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului
măsurat, conform anexei nr. 5;
e) memoriu tehnic, conform anexei nr. 3;(anexelor nr.10 si 23 la regulament)
f) plan de încadrare în zonă sc. 1:2000 - 1:5000, în mod excepţional, pentru imobilele de mari
dimensiuniadmiţându-se scara 1:10000, după caz;
g) plan de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000, după caz - conform
anexei nr. 11;
h) ABROGAT (extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar;)
i) releveele sc. 1:50 - 1:500, după caz, pentru construcţiile care fac obiectul unor sarcini,
construcţiile care au mai mulţi proprietari sau la solicitarea proprietarului conform
anexei nr. 12;
j) tabel de mişcare parcelară cu indicarea situaţiei actuale din titlul de proprietate şi a situaţiei
viitoare, cuatribuirea numărului cadastral pentru fiecare imobil din titlu conform
anexei nr. 13;
k) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor
topografice, prin metode clasice, prezentate conform anexei nr. 14 şi prin tehnologia GPS
(Global Positioning System),prezentate conform anexei nr. 15;
l) inventar de coordonate
m) calculul suprafeţelor;
n) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară;
o) actul de proprietate;
p) certificatul fiscal.
Dacă nu există deschisă carte funciară colectivă, documentaţia se completează cu o
foaie colectivă care conţine datele din cartea de imobil a asociaţiei de locatari cu privire la
lista apartamentelor, suprafaţa blocului, suprafaţa utilă a apartamentelor, descrierea părţilor
comune, suprafaţa terenului aferent blocului -conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
Documentaţia se predă pe suport analogic şi pe suport digital, în formate standardizate
care permittipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în formate care să permită
accesul şi transferul de date.
ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT:

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si


Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral) - in original;
2. Actele de proprietate ale imobilului - copii legalizate:
a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare,
certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta;
b) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, etc): contract
de vanzare cumparare, proces verbal predare - primire apartament, contract pentru plata in
rate si dovada achitarii integrale a acestuia (unde este cazul), declaratie notariala din care
sa rezulte ca: imobilul nu este vandut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu si nu a fost
inscris in registru de transcriptiuni imobiliare (valabila numai in cazul in care imobilul nu a
fost transcris in registrul de transcriptiuni imobiliare);
c) in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile - copie conforma cu originalul
(duplicat) emis de Judecatorie;
d) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 - copie legalizata contract
vanzare - cumparare, copie xerox schita anexa contract;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
4. Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox.

* Daca blocurile nu sunt inscrise: Foaie colectiva care contine datele din cartea de imobil a asociatiei
de locatari cu privire la lista apartamentelor, suprafata blocului, suprafata utila a apartamentelor,
descrierea partilor comune, suprafata terenului aferent blocului - se aduce de catre proprietar;
** Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei
120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din
valoarea apartamentului (regim normal) sau 0,75% (urgenta)
*** Pentru apartamentele cumparate in rate, in cazul in care dovada achitarii integrale este de fapt o
cerere de radiere a ipotecii, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim
normal) sau 300 RON (urgenta) pentru radierea ipotecii.
**** In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor
face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata),
sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).
***** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va
obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN 


(FARA CONSTRUCTIE)
1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite
(valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de
mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta- copii legalizate;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox.
 
ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN 
(CU CONSTRUCTIE)
1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite
(valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat
pentru teren, cat si pentru constructie;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de
mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta - copii legalizate:
3. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz,
certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat
imobilul - copii legalizate;
4. Autorizatia de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie
care ulterior a fost demolata) - copie legalizata;
5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox.
Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii dezlipirii unui imobil
Din punct de vedere tehnic, dezlipirea este operaţia tehnică de împărţire a unei
suprafeţe de teren înscrisă în cartea funciară în mai multe suprafeţe egale/inegale.
Toate imobilele rezultate în urma dezlipirii trebuie să aibă acces la un drum sau să aibă
îndeplinită condiţia de servitute, dacă este cazul.
Documentaţia pentru dezlipire conţine:
a) documentatie cadastrala,ANEXA Nr.1(Anexa nr.24 la regulament)
b) cererea de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;
c) cerere de recepţie a documentaţiei pentru dezlipire, conform anexei nr. 3;
d) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului
măsurat, conform anexei nr. 5;
e) memoriu tehnic, conform anexei nr. 3;(anexelor nr.10 si 23 la regulament)
f) extras de carte funciară pentru informare;
g) planul de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de
dezlipire – conform anexei nr. 16, în două exemplare;
h) planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire -
conform anexei nr. 11, în două exemplare;
i) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor
topografice, pentru fiecare imobil ce rezultă din dezmembrare, prin metode clasice, prezentate
conform anexei nr. 14, sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15;
j) calculul suprafeţelor;
k) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară.
Operaţiunea de dezmembrare a unui imobil este considerată finalizată în momentul în
care persoana care a verificat documentaţia validează operaţiunea în baza de date grafică şi
textuală pe baza încheierii de înscriere în cartea funciară.
Documentaţia se întocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, în formate
standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în
formate care permit accesul şi transferul de date.
Conţinutul documentaţiilor necesare înscrierii alipirii a două sau mai multe imobile cu limite
comune

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA 


(COMASAREA) IMOBILELOR
1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare -
persoane juridice) - copii xerox;
5. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) - indiferent de numarul imobilelor care se
alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv).
Documentaţia pentru alipirea a două sau mai multe imobile cu limite comune
înscrise în cartea funciară, va cuprinde:
a) documentatie cadastrala,ANEXA Nr.1(Anexa nr.24 la regulament)
b) cerere de solicitare informaţii şi convenţie, conform anexei nr. 1;
c) cerere de recepţie a documentaţiei pentru alipire, conform anexei nr. 3;
d) extras de carte funciară pentru informare;
e) declaraţie pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului
măsurat, conform anexei nr. 5;
f) memoriu tehnic, conform anexei nr. 3;(anexelor nr.10 si 23 la regulament)
g) planul de amplasament şi delimitare a imobilului sc. 1:200 - 1:5000 cu propunerea de
alipire – conform anexei nr. 16, în două exemplare;
h) plan de amplasament şi delimitare pentru imobilul rezultat din alipire - conform anexei nr.
11, în două exemplare;
i) măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor
topografice, pentru fiecare imobil ce rezultă din alipire, prin metode clasice, prezentate
conform anexei nr. 14 sau prin tehnologie GPS, prezentate conform anexei nr. 15.
j) calculul suprafeţelor;
k) dovada plăţii tarifelor pentru recepţie şi înscriere în cartea funciară.
Operaţiunea de alipire a imobilelor este considerată finalizată în momentul în care
persoana care a verificat documentaţia validează operaţiunea în baza de date grafică şi
textuală pe baza încheierii de înscriere în cartea funciară.
Documentaţia se întocmeşte, pe suport analogic şi pe suport digital, în formate
standardizate care să permită tipizarea - conform modelelor din anexele prezentate şi în
formate care permit accesul şi transferul de date.

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA 


(COMASAREA) IMOBILELOR
1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare -
persoane juridice) - copii xerox;
5. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) - indiferent de numarul imobilelor care se
alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv).

S-ar putea să vă placă și