Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT TINERET ŞI SPORT CĂLĂRAŞI


Inspecţie frontală în Grădiniţa din comuna Tuzara
    În conformitate cu art.141 din Codul Educaţiei nr.152 din 17.07.2014, a ordinului DÎTS
Călăraşi nr. 45,. din 05 decembrie 2016, a Planului Managerial al Direcţiei Învăţământ Tineret
Sport Călăraşi, pentru anul şcolar 2016-2017 a fost realizată inspecţia instituţională în instituţia
preşcolară din comuna Tuzara
Perioada de inspectare: 06-08 decembrie 2016
Obiectivele inspecţiei:
 Verificarea respectării legislaţiei în vigoare în domeniul învăţământului;
 Stabilirea nivelului de realizare a politicii educaţionale de stat în instituţia preşcolară
Tuzara;
 Evaluarea calităţii procesului educaţional ;
 Realizarea standardelor de dezvoltare a copiilor şi a standardelor profesionale;
 Stabilirea nivelului de dezvoltare intelectuală şi fizică a copiilor de vîrstă preşcolară;
 Organizarea corectă a regimului alimentar şi sanitaro-igienic;
 Gestionarea finanţelor pentru întreţinerea instituţiei preşcolare;
 Acordarea asistenţei metodice tinerilor angajaţi;
 Organizarea activităţii de securitate a muncii şi sănătăţii angajaţilor şi copiilor din
instituţie.
Acţiuni întreprinse:
 verificarea documentaţiei de organizare şi dirijare a procesului educaţional;
 asistenţă la activităţile cu copiii;
 convorbiri cu angajaţii din grădiniţă;
 evidenţa copiilor de vârstă preşcolară.
 verificarea respectării regimului alimentar şi normelor alimentare pentru copii.
Resurse umane  ale instituţiei preşcolare Tuzara:
 manager –1,studii superioare , , studii masterat ,grad didacic II,
 educatori –6 , cu studii superioare- 4; studii superioare incomplete-2;
 conducător musical-1, studii superioare, grad didactic I;
 ajutor de educator –4 persoane;
 asistent medical – vacant
 şef de gospodărie-1
 bucătar – 1;
 ajutor de bucătar-1;
 paznici-3;
 operatori- 2
Date generale:
Grădiniţa Tuzara  are un program de activitate de 10,5 ore, pentru copii cu vîrsta  2-7 ani,
pentru 100 locuri. sunt instituţionalizaţi 108 copii, repartizaţi în 4 grupe.  Pentru buna activitate
în grădiniţă se utilizează:  4 dormitoare, 4 blocuri sanitare ,1 bloc alimentar, cabinet medical ,
dispune de computer ,1 copiator. Grădiniţa este conectată la reţeaua Internet. Suprafaţa utilizată 
a grădiniţei este de 100%  din local.  . Grădiniţa este conectată la sistemul de canalizare
autonom, sistem autonom de încălzire unit la gaze natural, are contracte cu serviciile de
salubrizare;
Proiecte investiţionale implementate în perioada 2015-2016:
Reparaţia blocului alimentar, renovarea spațiului pentru 1 grupă de vîrstă și dotarea completă,
plus dotarea cu mobilier încă pentru 2 grupe din Grantul oferit de Republica Română în valoare
de 900 mii lei,
 Probleme majore în activitatea instituţiei
1. Resurse financiare     insuficiente  , întregul buget al grădiniţei este  raportat  la  
salarizarea  angajaţilor ,asigurarea alimentaţiei copiilor şi a cheltuielilor pentru serviciile
comunale;
2. Lipsa de motivare a cadrelor auxiliare pentru activitate de calitate, din cauza salariului
neatractiv;
3. Necesitatea în schimbarea acoperişului instituţiei;
4. Construcția unei ministații de iepurare;
5. Pavarea curţii din jurul instituţiei.
 
Verificarea documentaţiei de organizare şi dirijare a procesului educaţional;
Planul  de Dezvoltare Strategică al instituţiei „pentru perioada 2016-2021 este aprobat la
şedinţa Consiliului pedagogic din septembrie 2015; Iinclude un algoritm de structură al unei
strategii. Pot fi determinate priorităţile şi nevoile instituţiei pentru această perioadă, instituţia
realizează multe acţiuni majore, care au îmbunătăţit şi continuă îmbunătăţirea esenţială a stării
de lucruri în grădiniţă..
Planul Managerial  pentru anul 2016-2017  aprobat la şedinţa Consiliului pedagogic din
30.09.2016  este  elaborat  în baza proiectului propus de către ME şi vizează aspect de
descriere geneerală a instituţiei (cartea de vizită) o analiză  PEST şi SWOT,  se  respectă 
algoritmul de elaborare al unui astfel de document: Context general, argument, viziunea,
misiunea instituţiei , diagnoza mediului intern şi extern, stabilirea obiectivelor , operaţionalizarea
şi identificarea acţiunilor.  Se pune accent pe domenii cum ar fi: asigurarea vieţii şi sănătăţii
copiilor, alimentării copiilor,-  se propun acţiuni concrete ce ţin de aspectele ce îmbunătăţire a
mediului de învăţare şi oc al copiilor, ce se vor realiza în anumite perioade de timp.
La domeniul Monitorizare şi control sunt programate 1 controal tematic, 2 controale episodice
1 control comparativ.Fiecare control va fi generalizat la anumite şedinţe de lucru, în anumite
perioade de timp, cu propuneri de reabilitare a lucrului la fiecare capitol propus. Domeniul
Parteneriat cu părinţii propune mai multe şedinţe cu chestiuni ce motivează părinţii pentru
participare în viaţa grădiniţei.  
Instituţia Preşcolară Tuzara    are misiunea:
 Asigurarea unui climat socio-afectiv adecvat
 Cooperare si parteneriat educational, pentru integrarea cu success in scoala si in societate
a copiilor, promovind valori precum: bunatatea, bunul simt, tolerant, responsabilitate si
respectful
 Dezvoltarea aptitudinilor personale ale copiilor pentru descoperirea talentelor tinere si
indeplineste standardele de calitate
 Asigurarea accesului la o educatie complexa si echilibrata pentru fiecare copil, indifferent
de conditia sociala si materiala, apartenenta etnica sau religioasa
 Crearea conditiilor spiritual si material favorabile vietii intr-un cadru formal modern,
corespunzator normelor si valorilor europene
 Aplicarea prevederilor tuturor normelor legale si actionarea in sensul reformei in
invatamint
 Respectarea drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului si valorizarea
fiecarui participant la actul educative

Consiliile Pedagogice.
Tematica inclusă pe agenda   Consiliilor Pedagogice, procesele verbale, au demonstrat că
activitatea desfăşurată poate fi apreciată cu calificativul “bine”.
1.1 Obiectivele prioritare de activitate a 30.09.2016 director
instituţiei peşcolare Tuzara în anul
2016- 2017(probleme înaintate,
realizări...).
1.2 Aprobarea planului de activitate director
pentru anul 2016-2017 (probleme
înaintate, căile de realizare
1.3. Aprobarea Regulamentului de ordin director
intern, anunţarea statutului de
instituţie preşcolară, aprobarea fişei
postului pentru cadrele didactice
1.4. Înaintarea cadrelor didactice pentru director
atestarea în anul 2016-2017 . Alegerea
comisiei de atestare
1.5. Alegerea comisiei de tarifare director
II. Socializarea și integrarea socială a preșcolarului
Planul consiliului:
2.1 Dezvoltarea socială a copiilor în 25.11.2016 director
cadrul instituției preșcolare
2.2 Concepția și curriculumul socializării director
copiilor în preșcolaritate
2.3. Formarea maturității școlare în director
procesul socializării copilului de
vîrstă timpurie
III. Modalități specifice de dezvoltare a limbajului la preșcolari
Planul consiliului:
3.1 Modalități de formare a unei dicții 15.02.1017 director
corecte la copiii de vîrstă timpurie
3.2 Rolul jocului didactic în dezvoltarea director
limbajului la preșcolari
IV. Pregătirea copiilor pentru școlarizare – condiție prioritarăîn
asigurarea adaptării școlare de calitate
Planul consiliului:
4.1 Factorii ce influiențează adaptarea 20.04. 2017 director
copiilor la mediul școlar
4.2 Dimensiuni ale maturizării și director
pregătirii fiziologice a copilului
pentru școală
V. Evaluarea finală. Totalurile lucrului colectivului pedagogic
Planul consiliului:
5.1 Aprobarea dării de seamă despre 25.05.2017 director
activitatea instituţiei preşcolară în
anul de studii 2016– 2017
5.2 Rezultatele evaluării finale in prizma director
indeplinirii cerinţelorr Curriculare
5.3. Aprobarea planului de lucru pentru director
perioada estivală 2011

Constatări:
 În anul current de studii problemele puse în discuţie la toate reuniunile metodice şi
consfătuiri pedagogice ţin de dezvoltarea vorbirii , socială şi maturitatea şcolară a
copiilor. Este o continuitate în abordarea subiectelor de către colectivul instituţiei
 Instituţia îşi desfăşoară activitatea în temeiul Planurilor lunare ale DÎTS Călăraşi, a
Planurilor lunare şi săptămînale ale grădiniţei;
 Materialele – notele informative ce argumentează desfăşurarea acestor şedinţe sunt
sistematizate, iar deciziile sunt înscrise în Procesele verbale ale Consiliilor
Pedagogice;
 Echipa de pedagogi are o conlucrare eficientă şi se străduieşte să implementeze
politicile educaţionale pentru educaţia timpurie;
 Controalele propuse la domeniul Monitorizare şi control  se finalizează întotdeauna
cu rapoarte, discutate la şedinţele Consiliului de Administraţie ori Consiliile
Pedagogice;
 în Planul anual sunt identificate puncte  slabe, nevoi, care sunt incluse în agendele
şedinţelor administrative;
Recomandări:
 Deciziile Consiliilor Profesorale şi de Administraţie  trebuie să determine  şi  căile  de
soluţionare a anumitor  probleme,  cu  precizazarea  termenilor de realizare şi  a persoanelelor 
responsabile. 
Managementul resurselor umane 
             Aspecte evaluate: 
1. Analiza respectării legislaţiei muncii conform prevederilor Codului muncii al Republicii
Moldova.
2. Corectitudinea emiterii ordinelor de personal.
3. Corectitudinea perfectării carnetelor de muncă, contractelor individuale de muncă.
4. Corectitudinea perfectării documentaţiei personale ale angajaţilor(dosarele personale).
Aspecte inspectate:
1. Registre de evidenţă a ordinelor de personal referitor la angajare, transfer, concediere şi
concedii de toate tipurile.
2. Registre de ordine (personal şi concedii.)
3. Registre de evidenţă a formularelor şi a circulaţiei carnetelor de muncă.
4. Carnetele de muncă.
5. Registre de evidenţă a contractelor individuale de muncă şi contractele individuale de
muncă.
6. Ordin referitor la programarea concediilor anuale.
7. Componenţa calitativă ale cadrelor didactice.
8. Dosarele personale ale cadrelor didactice şi ale personalului tehnic.
9. Forma T -2(date generale ale angajaţilor).
              Surse şi instrumente de formare şi evaluare:
 Codul educaţiei nr.152 din 17.iulie 2014.
 Codul muncii al Republicii Moldova nr.154 – XV din 28.03.2003( cu toate modificările
ulterioare).
 Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007 ,,Regulament privind completarea,
păstrarea şi evidenţa carnetelor de muncă”.
 Codul etic al cadrului didactic:
        Concluzii:
Instituţia dispune de Statutul de activitate al instituţiei preşcolare şi de Regulamentul de
activitate internă vizate prin semnătură şi ştampilă în modul stabilit de legislaţie.
În urma cercetării documentaţiei instituţiei, ce ţine de compartimentul ,,resurse umane”, s-a
stabilit următoarea situaţie:
DOSARELE PERSONALE . Toţi angajaţii instituţiei dispun de dosare personale,
aspectul dosarelor este îngrijit, fiecare act se regăseşte în folie separată, după ordinea :
- fişa personală nr. 1 cu fotografie;
- fişa personală nr.2 cu înscrierile despre identitatea persoanei şi datele de concediu;
- copia buletinului de identitate valabilă;
- copia actului de studii şi copia actului de conferire / confirmare al gradului didactic, copia
certificatului de formare profesională;
- ordinul de angajare / transfer;
- fişa postului (inclusiv cu instrucţiunile ANET) semnată de angajat/angajator /lider sindical;
- un exemplar de contract individual de muncă (pentru cei angajaţi după 2003 şi pentru
pensionari);
- alte copii de acte ce privesc activitatea angajatului în instituţia respectivă.
Lipsele care s-au înregistrat: datele cu privire la concediu pentru anul 2015 -2016 lipsesc în fişa
personală la unii angajaţi.
Fişele de post ale angajaţilor sunt reactualizate, prin includerea prevederilor din Codul Educaţiei
şi Codul de Etică al cadrului didactic, fiecare fişă va fi reactualizată la 01 septembrie a fiecărui
an de studiu, prin semnătura angajatului.
Cu persoanele angajate de la 1 octombrie 2003 au fost încheiate contracte individuale de muncă,
evidenţa lor se efectuează în ,,Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă” care
este cusut, sigilat, paginile numerotate.
A fost încheiat contract de răspundere materială cu paznicii, bucătarul, responsabili de bunurile
materiale;
În urma verificării CARNETELOR DE MUNCĂ s-a stabilit: Toţi angajaţii instituţiei
dispun de carnete de muncă de tip nou. Înscrierile sânt efectuate cu respectarea normelor
prevăzute de „Îndrumarul pentru efectuarea înscrierilor în carnetele de muncă”
Obiecţii privind completarea şi păstrarea carnetelor de muncă nu sânt.
Evidenţa formularelor carnetelor de muncă se duce în Registrul de evidenţă a
formularelor carnetelor de muncă.
Eliberarea şi primirea carnetelor de muncă se face sub semnătură personală în Registrul
de evidenţă a circulaţiei carnetelor de muncă.
Carnetele de muncă sunt depozitate în dulap securizat.
Instituţia dispune de: Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază;
Cartea de ordine cu privire la personal (angajarea, transferarea, încetarea contractului individual
de muncă, concedierea angajaţilor) (p);
De la 01 ianuarie 2017 se va întocmi a treia carte de ordine:
Cartea de ordine cu privire la concediul, stimularea, sancţiuni disciplinare, ajutor material (c).
Cărţile de ordine pe care le deţine instituţia sunt cusute, sigilate, paginile sunt numerotate.
Ordinele se emit cu respectarea legislaţiei muncii.
Instituţia deţine ordinul cu privire constituirea şi activitatea Consiliului de etică, la fel şi actele:
extrasul din procesul verbal al şedinţei de la: Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie,
Organizaţia sindicală, adunarea generală a părinţilor, al şedinţei cu cadrele didactice cu privire
la discutarea proiectului regulamentului –tip al Codului de Etică, Registrul cu privire la sesizări,
petiţii; Registrul de procese verbale al Consiliului de Etică.
În continuare:
Nr. Conţinutul recomandărilor Data realizării Responsabil
d/o
1. De întocmit Cartea de ordine cu privire la De la 01.01.2017 Directorul
concediul, stimularea, sancţiuni Ianuarie 2017 instituţiei
disciplinare, ajutor material permanent

Calitatea resurselor umane cu referire la personalul didactic, Indicatorii A1 a)

Gradul de acoperire cu personal didactic: - 8 puncte (100%);


Ponderea personalului didcatic calificat – 2 puncte (90-99%);
Ponderea personalului didactic cu domiciliul în localitate – 3 (peste 90 %);
Ponderea personalului didactic auxiliar calificat - 6 puncte (90-99 %).
TOTAL PUNCTE – 19.
ACTIVITATEA METODICĂ:
În cadrul inspecției frontale în IP Tuzara a fost verificată Activitatea Metodică cu scopul de a
constata:
 implementarea la nivel de instituție a Nomenclatorulului la capitolul dat;
 realizarea planului de activitate metodică în instituție pentru anii de studii 2016-2017;
 valorificarea procesului de atestare, a formelor de dezvoltare profesională continuă ale
cadrelor didactice;
Pornind de la aceste direcții au fost evaluate următoarele aspecte ce țin de Activitatea Metodică
în instituție:
planul Activității Metodice, portofoliul directorului, atestarea cadrelor didactice, formarea
profesională continuă, portofoliile cadrelor didactice, registrul de asistențe la ore.
În rezultatul inspecției frontale s-a constatat următoarele fapte:
 Planul managerial la capitolul Activitate Metodică cuprinde diverse compartimente de
activități: seminare, ore metodice, consultații, activități publice, control și monitorizare,
activitatea cabinetului metodic, studierea experienței avansate, parteneriate educaționale
cu indicarea termenilor de realizare și a responsabililor desemnați. Planul este însoțit de o
analiză foarte reușită a activității instituției în anul precedent;
 Instituția are elaborat un plan de dezvoltare pentru o perioadă de 5 ani. Este necesar
aprobarea planului dat la una din ședințele consiliului sătesc.
 Procesul educațional în instituție este monitorizat în permanență, lucru atestat de cele 11
activități asistate, care indică obiectivele asistenței, concluzii și propuneri cadrelor
didactice;
 Este asigurată asistenţă metodică tuturor cadrelor didactice de către directorul instituției;
 Se promovează un parteneriat pedagogic la nivel de instituţie;
 Portofoliile cadrelor sunt completate corect, conform cerințelor înaintate de specialistul
principal al DÎTS, responsabil de educația preșcolară;
 Portofoliile de atestare conțin toate materialele stipulate în Regulamentul de atestare,
ceea ce denotă o desfășurare obiectivă a procesului de atestare;
 Portofoliul directorului este bine sistematizat, ceea ce demonstrează o monitorizare eficientă
a activității procesului educațional din instituție.
 În concluzie se propune:


Planul de dezvoltare instituțională se va propune spre aprobare la ședința consiliului
sătesc;
 Se va încuraja participarea cadrelor didactice la procesul de atestare pentru a evidentia
progresul profesional.
INSTITUŢIONALIZAAREA   COPIILOR:
1. . Evoluţia populaţiei preşcolare în comuna Tuzara:
Numărul total de copii în liste
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
35 45 57 75 104 111

În  instituţie  sunt  108 de copii  în  4 grupe de vîrste,  o grupă   pînă  la 3 ani, 3  grupe  de 
3-7 ani. În localitatea Tuzara şi Seliştea – Nouă sunt 92 copii de 0-7 ani. Mai frecventează
grădiniţa şi copii din oraşul Călăraşi, 2 din satul Novaci.
Concluzie: numărul de copii înmatriculaţi în instituţia preşcolară “Prichindel” din
comuna Tuzara este în creştere permanentă.
În anul curent de studii copiii sunt repartizaţi în grupe după cum urmează:
Nr./o Nr. Gr.I mică Gr.II mică Gr.mare Gr.preg.
Total 2-3 3-4 5-6 6 -7
de Copii grupe Copii grupe Copii grupe Copii grupe
copii

1. 108 24 1 29 1 28 1 27 1

În perioada anului de studii 2015-2016, starea de sănătate a copiilor din grădiniţă a fost
una bună, anual numărul îmbolnăvirilor este mai mic. Cele mai frecvente boli, de care suferă
copiii sunt anginele, infecţiile respiratorii, bronşitele şi mai rar pneumoniile. Din numărul
copiilor care frecventează grădiniţa, 104 copii, 17% au fost bolnavi pe parcursul anului, şi
doar 3% din aceştia au fost bolnavi de două sau mai multe ori. Pentru prevenirea
îmbolnăvirilor în grădiniţă se desfăşoară activităţi de asanare a copiilor, de călire cît şi
respectarea unui program de alimentaţie raţional şi echilibrat. În cadrul şedinţelor cu părinţii
se discută şi se aduce la cunoştinţa acestora metode de prevenire a diferitor boli, cît şi modul
în care aceste se manifestă. Se discută subiecte cum ar fi:
 Bolile respiratori la copii;
 Profilaxia intoxicaţiilor alimentare;
 Stomatitele;
 Profilaxia pediculozei şi scabiei etc.
 Evaluările realizate în anul şcolar 2015-2016, au avut drept scop evaluarea
cunoştinţelor, priceperilor şi abilităţilor dobîndite, socializarea copiilor pe parcursul
anului. Altfel spus, a fost o evaluare a gradului de dezvoltare al copiilor în raport cu
Standardele de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere pînă la 7 ani.

Pentru a nu se face abuz de fişe de lucru, au fost selectate şi aplicate probe de evaluare care
au permis preşcolarilor să se manifeste liber, creativ şi astfel s-au constatat mai uşor cunoştinţele
dobîndite şi capacitatea de aplicare a acestora în practică.
În următoarele tabele se vor reflecta rezultatele evaluărilor finale pe fiecare categorie de vîrstă aparte.
Grupa I mică:
Nr. Copiilor Neevaluaţi Foarte bine Bine Satisfăcător
evaluaţi
22 5 16 5 1
Nr. Copiilor Neevaluaţi Foarte bine Bine Satisfăcător
evaluaţi
26 2 5 13 8

Grupa medie

Grupa mare:
Nr. Copiilor Neevaluaţi Foarte bine Bine Satisfăcător
evaluaţi
22 2 15 4 3

Grupa pregătitoare:
Nr. de copii în Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %
grupa
pregătitoare A. Dezvoltarea B. C. Capacităţi şi E.
fizică a Dezvoltarea atitudini în D. Dezvoltarea Dezvoltarea
sănătăţii şi socio - învăţare limbajului, cognitivă şi
igienei emoţională comunicării, cunoașterea
personale citirii şi scrierii lumii
23 95% 77% 74% 68% 87%

Concluzii: În urma evaluării finale, s-a reuşit să se facă un tablou asupra dezvoltării
copiilor. Deacea, se vor lua măsuri ameliorative pe fiecare domeniu în parte şi se va lucra
diferenţiat cu fiecare preşcolar, fiind ajutat ca prin intermediul jocului să-şi consolideze şi
sistematizeze cunoştinţele şi abilităţile însuşite de-a lungul timpului.
Frecvenţa   copiilor:
În perioada   inspecţiei s-a verificat  frecvenţa copiilor în pe parcursul lunilor septembrie –
decembrie 2016. Rata frecvenţei este de 90%. Frecvenţa copiilor  se monitorizează   zilnic.
Registrul  de înregistrare  a copiilor  din  instituţi  coincide  cu numărul  copiilor  din Registrul 
grupei şi  numărul copiilor  de pe meniurile zilnice,  toate se completează  corect.
Recomandări:
 De elaborat lista tipizată a copiilor pe ani din localităţile Tuzara şi Seliştea-Nouă;
Alimentaţia  şi asistenţa medicală
Alimentaţia copiilor în grădiniţă este organizată şi monitorizată  de către  administraţia 
grădiniţei şi şefa de gospodărie. În grădiniţă se alimentează  108 copii, cu un  regim  alimentar 
de 3 ori pe zi. Suma zilnică pentru alimentaţia copiilor constitue 17,20 lei.  Din ei  11,20 lei 
achită primăria 6,0 lei  achită  pătrintele, respective   se îndeplineşte Hotărîrea  Guvernului nr.
234, din  25  februarie 2005, ,, Cu privire  la  alimentaţia  copiilor şi a elevilor”,art-136 alin.(1)
lit.(b) din codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014 şi a ordinului  nr. 759
din 18 august 2016 (  publicat în  Monitorul  Oficial  din 14 octombrie 2016 ,, Cu  privire la 
aprobarea  normelor  financiare  pentru  alimentaţia  copiilor  din  instituţiile  de învăţământ”.
Asigurarea   Grădiniţei ,  cu produse   alimentare  se face  centralizat, APL organizează licitaţii
publice pentru achiziţionarea de produse alimentare, încheie  contracte în baza  ofertelor  depuse
de  către  administraţia  grădiniţei. Respectiv, la moment lucrează cu 6 furnizori de produse
alimentare. Alimentaţia   se desfăşoară conform cerinţelor sanitaro- igienice. Meniurile diurne
se elaborează de către bucătar în comun cu şeful gospodăriei şi aprobat de către director. Se ţine
cont de stipulările ordinului MS nr.638 din 12 august 2016. Toate produsele alimentare dispun 
de  certificate de calitate. Bucătăria deţine autorizaţie de funcţionare. Lista  produselor  
recomandate pentru alimentaţia copiilor şi celor interzise sunt prezente.  Probele   se
păstrează conform cerinţelor, cu indicarea datei  şi orei. În raţia   alimentară  a copiilor  frecvent 
sînt  incluse  produse  din peste, carne zilnic (primită în stare refrigerată),, ouă, unt, caşcaval,
fructe proaspete, toate categoriile de legume. Se ţine la control varietatea  produselor  de  bază
în meniu. În  grădiniţă  se duce  un control  riguros  asupra  respectării  regimului  sanitaro-
igienic, tehnologic  şi normative la prepararea, repartizarea  hranei  copiilor.
Produsele alimentare sunt păstrate conform  normelor  sanitare.. În
grădiniţă alimentaţia copiilor  este organizată în grupe. Livrarea  produselor  de la blocul 
alimentar în  grupă  se  efectuiază  în  recipiente   etichetate şi  marcate. Fiecare grupă despune
de set de veselă conform numărului de copii,  care se păstrează  în  bufetul grupei..
Grădiniţa  dispune  de un cabinet  medical  fucţionabil cu toate că lipseşte asistenta medicală, 
sunt achizionate  medicamentele  de  prima necessitate .  Documentaţia  la acest  compartiment 
este prezentă şi se întreţine de către managerul instituţiei. Se elaborează   note informative 
sanitare  în  scopul  informării şi   documentării  părinţilor la adunările părinteşti şi pe grupe,
cadrelor didactice  despre  tehnologia  maladiilor şi  profilaxia lor. Problema  protecţiei  veţii  şi 
sănătăţii  copiilor  este  examinată  la  şedinţele Consiliului  Pedagogic şi Administrativ  cu 
abordarea  deciziilor de  rigoare  referitor la   înlăturarea  neagunsurilor.
Părinţii  copiilor  instituţionalizaţi în grădiniţă  prezintă  carnetele  medicale cu  confirmarea 
stării  de  sănătate  de  medicii  specialişti.  Se  respectă  strict  cerinţele  ce  ţin de  revenirea 
copiilor  după  tratament, ori  lipsa lor  mai  mult  de 5 zile,  prezentînd certificatele de  la 
medicii  specialişti cu privire  la starea de sănătate.
Propuneri:
1. Angajarea asistentei medicale în timp record urgent.
 
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA  ÎN MUNCĂ  A ANGAJAŢILOR  ŞI COPIILOR.
În instituția preșcolară sunt emise ordine de desfășurare a instruirii periodice atât a
personalului didactic cât și cel nedidactic:
I. Ordinul nr. 40 din 01.02.2016
1. Cu privire la respectarea legii securității și sănătății în muncă,,
2. Cu privire la instruirea periodică la locul de muncă conform instrucțiunilor de protecție a
SSM, pentru fiecare categorie de angajați;
3. Cu privire la respectarea instrucțiunilor ce țin de ocrotirtea vieții și sănătății copiilor;
II. Ordinul 46 din 03.05.2016
1. Cu privire la respectarea instrucțiunilor ce țin de ocrotirtea vieții și sănătății copiilor;
III. Ordinul 59 din 01.08.2016
1. Cu privire la respectarea legii securității și sănătății în muncă,
IV. Ordinul 60 din 08.08.2016
1. Cu privire la desfășurarea instructajului periodic la locul de muncă.
În cartea de ordine după fiecare ordin sunt semnați toți angajații precum că au luat cunoștință. În
fișele individuale de instruire sunt trecute regulat instructagele periodice la locul de muncă cu
iscăliturile corespunzătoare a celui ce a desfășurat instructajul și celui ce a fost instruit.
Toate instrucțiunile sunt înregistrate în registrul de înregistrare a instrucțiunilor prin ordin și
avînd fiecare număr de înregistrare.
În instituție este prezent planul anual de activitate la SSM și cel perspectiv. Documentația la
SSM este în regulă.
NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR EDUCAŢIONALE
Constatări:
Analiza  documentaţiei, referitor  la  atingerea  de  către  copii  a  standardelor  educaţionale, 
demonstrează  că  colectivul  pedagogic  depune  eforturi  în acest domeniu. Cadrele   didactice 
din   grădiniţă  realizează  evaluarea copiilor  în cadrul  procesului  de  predare/ învăţare /
evaluare în  conformitate cu  cerinţele  curriculare. Din analiza  rezultatelor  evaluării copiilor 
din Registrul  educatorului  şi  din  discuţii cu  educatorii  s-a  scos  în evidenţă,  că evaluarea 
fiecărui  copil  este  efectuată în raport  cu   progresele  individuale,  rezultatele  sunt  expuse în 
portofoliile  personale  ale   copiilor.  Analiza a demonstrat  că  în majoritatea  grupelor  părinţii 
sunt implicaţi  în  proiectarea şi evaluarea activităţilor tematice şi zilnice. . 
      Concluzii:  
Majoritatea  copiilor  la finele preşcolarităţii  ating  indicatorii  conform  Standardelor  pe
domenii  de dezvoltare  datorită  faptului  că  instituţia  este  asigurată  cu cadre  calificate, baza
materială-didactică a grădiniţei  este bună,  existenţa unui  parteneriat  eficient  cu APL I,  cu
alte  grădiniţe  din  localitate,  existenţa  unei  ambianţe  plăcute, un mediu de învăţare atractiv,
securizant, favorabil copiilor , un parteneriat calitativ a părinţilor cu  colectivul  grădiniţei.
Aceste rezultate (2015-2016 a.s.) sunt incluse în fişa de monitorizare a nivelului de dezvoltare a
copiilor de 6-7 ani.

Nr. de copii Performanţele atinse de copii la domeniile de dezvoltare, %


în grupa
pregătitoare A. Dezvoltarea B. Dezvoltarea C. Capacităţi şi D. Dezvoltarea E.
fizică a sănătăţii socio - atitudini în limbajului, Dezvoltarea
şi igienei emoţională învăţare comunicării, cognitivă şi
personale citirii şi scrierii cunoașterea
lumii
23 95% 77% 74% 68% 87%

                        Implementarea curriculei în învăţămîntul preşcolar.


Aspecte  evaluate:
 Verificarea nomenclatorului  actelor normative şi  activitatea  educatorului  la nivel  de
grupă.
 Amenajarea şi dotarea  spaţiului  educaţional în  centre  de activitate  conform 
particularităţile  de vărstă a copiilor.
 Planificarea, organizarea şi desfăşurarea  procesului educaţional
 Formarea continuă a cadrului didactic.
În  cadrul inspecţiei  s-a discutat cu    conducerea grădiniţei  şi personalul  didactic   privitor la 
organizarea  şi desfăşurarea  procesului educaţional  la  treapta  preşcolară, s-a  realizat 
asistenţă  la ore în  toate grupele de vîrstă, s-a studiat documentaţia ce ţine  de  cadrul didactic, 
portofoliul cît şi activitatea   cu copii.
                                                  Grupa  de 2-3 ani
Aspecte evaluate:
Planificarea de lungă durată, planificarea  tematică, curentă.
Calitatea realizării procesului educaţional.
Amenajarea spaţiului educaţional
Constatări:
S -a străduit să creeze un mediu educațional atractiv, confortabil și securizat. Este adaptat după
necesitate, materialele în conformitate cu necesitățile și nivelul de dezvoltare a copiilor din
grupă. Mediul fizic este încăpător, copiii se deplasează liber în spațiu, au acces la toate centrele.
Panourile confecționate cu acuratețe sunt lucrative. Avizierul pentru părinți conține informații
utile pentru toți cei ce se ocupă de creșterea și educația copiilor, expoziția de lucrări a copiilor
permite a evalua activitatea la zi.
Documentația grupei în ordine exemplară, portofoliul cadrului didactic completat conform
algoritmului propus, fapt care e necesar a fi apreciat. La fel putem vorbi și despre calitatea
portofoliilor copiilor. Zilnic se duc observații asupra dezvoltării copiilor, care pe moment sunt
înregistrate și introduse în portofoliu. Proiectele de lungă durată, zilnice și săptămânale elaborate
cărturar, bine structurate, care se bazează pe specificul dezvoltării copiilor din grupa de creșă și
pe obiectivele curriculare, aprobate de către manager. Din proiectele tematice și cele zilnice se
observă capacitatea cadrului didactic de a proiecta în dependență de nevoile copilului: mișcare,
plimbare, alimentație, somn, oportunități de joacă independent, joc paralel sau în grup mare. Are
grijă de sănătatea copiilor: triajul matinal calitativ, activitățile de educație fizică, gimnastică,
pauze dinamice, jocuri cu intensitate de diferită mobilitate, le organizează în conformitate cu
particularitățile de vârstă ale copiilor mici și necesitatea de dezvoltare a motricității atât grosiere
cât și fine.
În cadrul activităților, educatorul,încadrează toți copiii, îi sprijină în realizarea sarcinilor, care
sunt conform particularităților de vârstă ; utilizează întrebări deschise, creează situații în găsirea
de soluții, îi deprinde pe copii să ia decizii și să motiveze de ce? Pe parcursul zilei dna educator,
ajută copiii să - și satisfacă necesitățile de joc, alimentație, răspunde amabilă la întrebările
copiilor, îi sprijină în alegeri, urmărește siguranța copiilor pe tot parcursul zilei. Un vocabular
bogat, o cultură a vorbirii bine pusă la punct, prietenoasă cu copiii, îi încurajează să încerce noul.
.
Propuneri:
1. De reamenajat pereții din sala de grupă;(prea multe planșe și imagini);
2. De elaborat urgent tematica adunărilor părintești;   
Grupa de 3-4 ani                               
Aspecte  evaluate:

Planificarea de lungă durată, planificarea  tematică, curentă.


Calitatea  realizării procesului educaţional.
Mediul educaţional
Constatări :
Planificarea  este  prezentă. Este  structurată  pe  unutăţi tematice cu  durata de  o săptămînă.  În
cadrul activităţilor  cadrul didactic  utilizează  jocul  pentru  învăţarea  şi  dezvoltarea  copiilor 
sub toate  aspectele.  Pune la  dispoziţia  copiilor  materiale  cu  caracter  deschis ce  stimulează 
învăţarea.  Variază materialele  pentru  a evita  plictiseala şi  monotonia,  utilizează  materiale
didactice  specifice  temei  şi  anotimpului , pentru   organizarea Bursei  muncii. Mediul  de 
învăţare  creat    este  atractiv şi corespunde vârstei date. Panourile existente atât  în antreu cât  şi 
în sala  de grupă  sunt  estectic oformate  şi reflectă  procesul de  joc şi  învăţare a
copiilor,suntaccesibile copiilor. Grupa  este  centrată conform cerinţelor actuale, sunt dotate  cu
materiale  viu  colorate  ce  predispun  spre  o dispoziţie  bună şi  provoacă  explorarea  lor de 
către  copii. Evaluarea  activităţii  copiilor  se face  permanent  pe  parcursul  tuturor 
momentelor  de regim  cu  cuvinte  de laudă  şi gesturi nonverbale,  iar lucrările  copiilor  sunt 
expuse pentru  a fi  aprecieate  şi de părinţi.
Propuneri:
 Să creeze un centru de activități individuale;
 De completat agenda educatorului;
 Elaborarea proceselor verbale conform normelor;
                     Grupa de 4-5 ani
Aspecte  evaluate:
Planificarea de lungă durată, planificarea  tematică, curentă.
Calitatea  realizării procesului educaţional.
Amenajarea spaţiului educaţional din grupă.
Constatări :
Vestiarul grupei este spațios. Fiecare copil are dulapul său, etichetat. Ungherașul părintesc este
lucrativ, se vede o conlucrare cu părinții. Lucrările realizate de copii în centre sunt expuse în
vestiar. Informațiile propuse părinților sunt actuale și plasate vizibil. Mobilierul este întărit bine.
Copiii sunt în securitate, astfel asigură copiilor simțul de apartenență și confort.
Sala de grupă este spațioasă, curată și caldă, primitoare pentru copiii ce frecventează.
Mediul este divizat pe centre. Mobilierul prezent în grupă permite ca amplasarea centrelor să fie
efectuată corect dar și să rămână suficient spațiu pentru activitățile libere . Centrele sunt
etichetate și dotate cu ustensile necesare conform indicațiilor și sugestiilor din ghid și vârstei
copiilor. Materialele din centre reflectează interesele copiilor, temele și proiectele la care se
lucrează în grupă..
Panourile: ”Eu astăzi sunt aici”, ”Calendarul zilei”, ”Dispoziția mea”, ”Bursa muncii” sunt
confecționate creativ de către educatori, dar bine laminate, cu aspect estetic. Toate sunt
amplasate la nivelul copiilor, astfel ca ei să aibă acces la ele. Panourile sunt completate la ziua
respectivă, se vede că se lucrează permanent. Toate panourile au un aspect plăcut. Astfel mediul
creat este sigur și ușor de supravegheat . La fel, dna educatoare a asigurat în grupă și o zonă
liniștită, mai retrasă față de zonele zgomotoase.
Documentația educatoarei este într-o ordine perfectă. Portofoliul educatoarei este divizat pe
domenii, bine structurat, se vede că cercetează, studiază pentru propria dezvoltare profesională.
Agenda educatorului este completată la toate compartimentele. Evaluările copiilor sunt
efectuate, înregistrate la fiecare copil. Rezultatele sunt anexate și în portofoliile copiilor.
Plănuirea zilnică este regulat verificată de dna directoare. Obiectivele operaționale sunt
formulate corect. Sunt planificate diverse tehnici, metode de lucru cu copiii. La fiecare plănuire
zilnică are și anexe cu poezioare, text literar...
Planificarea săptămânală este în agenda educatorului care este completată la toate
compartimentele . Respectă structura planului zilnic, reflectă o succesiune logică etapelor de
desfășurare a acestora. Obiectivele operaționale corespund nivelului de interes, și nevoilor
specifice, dar și vârstei copiilor. În conținuturile activităților sunt integrate mai multe domenii.
Interacțiunea educatoarei cu copiii este plină de căldură și grijă .S-a interesat de starea
copilului, motivul tristeții... la fiecare se adresează pe numele mic. Îi tratează astfel că arată că
este conștientă de unicitatea fiecărui copil în parte. Intervine atunci când un copil arată lipsă de
respect față de alții. Se străduie să ofere copiilor un comportament social adecvat. Le explică că
trebuie să ceară ( de ex. Cleiul sau creionul ) unul de la altul folosind cuvintele de politețe fără a
țipa.
Discută cu ei la nivelul ochilor lor pe un ton cald, prietenos. Au fost cazuri când copiii se
linișteau mai greu, dar educatorul și-a gestionat emoțiile foarte bine și utilizând o poezioară
însoțită de mișcări foarte bine a liniștit copiii.
Ajutorul de educator pe parcursul activității s-a implicat la distribuirea materialelor în centre, a
supravegheat copiii în centrul ”Artă”.
impresionează vocabularul Dnei educatoare. Vorbește clar, corect oferindu-le copiilor un
model de exprimare corectă, literară. Lucrează mult asupra dezvoltării vocabularului activ,
cultura vorbirii copiilor.
La centre a propus copiilor sarcini in mare parte individuale. La centrul ”Joc de rol” a propus
la două perechi de copii să îmbrace păpușile în haine de iarnă pentru plimbare, utilizând toate
articolele vestimentare propuse. Aici am observat relaționarea copiilor, se ajutau unul pe altul, se
bucurau când le reușea să pună mănușa, să lege șiretul la papucei.
A evaluat lucrul în centre efectuând turul galeriei. Copiii au expus ce au realizat, au fost
apreciați de colegi și dna educatoare. Cei care nu au finisat, li s-a promis că vor avea timp în alte
momente de regim să realizeze.
Propuneri:
1. De utilizat mai frecvent mesajul pentru a-i cunoaște pe copii cu procesul de scriere.

2. De propus copiilor sarcini de lucru în perechi și în grup, mai ales când subiectul
activității permite.
 Grupa de 5-7 ani:
 Aspecte evaluate: 
 Verificarea planificării de perspectivă, curente,
 Asistenţe la activităţi,
 Discuţii cu cadrele didactice,cu copiii şi cu administraţia grădiniţei. 
Constatări:
Grupa pregătitoare este amplasată la nivelul II al clădirii instituției. Vestiarul copiilor este
plasat în coridorul comun pentru celelalte grupe / conform proiectului/. Fiecare copil
dispune de dulap aparte, etichetat pentru fiecare nominal. Ungherașul părintesc servește
pentru informarea permanentă a părinților despre activitățile și preocupările copiilor,
rezultatele și performanțele lor în activitățile din centre. Nu lipsește nici informația ce ține de
pedagogizarea părinților, informații despre dezvoltarea copiilor la vârsta respectivă.
Regimul termic în grupă este favorabil. Mediul de învățare promovează starea de bine a
fiecărui copil. Toate panourile recomandate pentru grupa pregătitoare sunt prezente în grupă,
postate la nivelul copiilor. Datele din panou sunt actuale, din ziua respectivă. Copiii au
formată deprinderea de a completa calendarul naturii, calendarul zilei. Repartizat pe centre,
dotate cu materiale didactice necesare, încurajează explorarea, independența copiilor.
Mobilierul corespunde vârstei și înălțimii copiilor. Astfel, ei singuri, conform indicațiilor
educatoarei își pregătesc o parte din materiale pe măsuțele de la centre. Educatoarea
atribuindu-le diferite sarcini, concomitent îi atenționează și îi încurajează explicându-le
necesitatea întreținerii în bună ordine a tuturor lucrurilor.
Interacțiunea educatorului cu copiii este plină de căldură și grijă, permanent îi apreciază pe
copii, folosește cuvinte politicoase. Interacționează pozitiv cu copiii apreciind răspunsurile și
lucrările copiilor verbal dar și încuviințând din cap, zâmbindu-le, ceea ce-i face pe copii să se
dea liber cu părerea fără a avea frica ca nu cumva să greșească. Conversația copiilor cu
educatoare are loc la nivelul ochilor copiilor. Le adresează întrebări de tip deschis pentru a
afla mai multe despre gândurile copiilor și cunoștințele lor despre subiectul discutat –
”Universul”, tema zilei - ”Ziua și noaptea”.
Copiii s-au arătat a fi foarte entuziasmați cu referire la tema zilei, dar cunosc multe și din
subiectele la tema globală discutate anterior despre soare, anotimpuri, planete, de ce e zi și de
ce e noapte...
De obicei, din discuțiile cu dna educatoare am înțeles că preferă să-i repartizeze în centre
la Bursa muncii. Copiii singuri, aleg unde vor să lucreze. A deschis 4 centre. Sarcinile au fost
interesante la centrul de artă, bibliotecă. La știință copiii au discutat doar cu dna educatore
sau mai bine zis au consolidat cunoștințele aflate în macrogrup. De fapt, la subiectul discutat,
la centrul de științe, cred că ar fi putut propune copiilor multe lucruri interesante care să-i
convingă cu ajutorul globului și a unei lanterne de ex. cum are loc procesul de zi și noapte și
altele.
Documentația educatorului este în ordine. Plănuirea săptămânală se face în agenda
educatorului, care este sistematic completată la toate rubricile ce țin de informația despre
copil, familie, tabelul, evaluarea copiilor. Portofoliile copiilor sunt prezente, precum și
portofoliul educatorului completat pe domenii. Plănuirea este sistematic verificată de director
și vizată.
Propuneri şi recomandări:
1.  De utilizat mesajul zilei măcar 2, 3 ori pe săptămână , ținând cont că e grupa
pregătitoare.
2. În centrul de științe de propus copiilor sarcini și materiale care să le permită să aleagă ce-
i interesează să exploreze, să cerceteze.

3. De propus copiilor să îndeplinească lucrări în perechi, în grup - de ex. Colaje la anumite


teme
                                           Activitatea  mizicală  
Aspecte evaluate
 Examinarea calităţii proiectării de perspectivă şi curente.
 Asistenţă la activităţile didactice mizicale la grupele de vărstă
 Discuţie cu lucrătorul muzical
Constatări: 
Utilizează adecvat variate metode, mijloace tehnice şi materiale didactice. Ţine cont de
structura şi etapele activităţii muzicale. Cunoaşte foarte bine particularităţile de vârstă a copiilor
şi poate organiza şi mobiliza copii în orice moment al activităţii muzicale. Este calmă,
binevoitoare cu copii, are un nivel înalt de pregătire, cultură şi tact pedagogic şi un bun
profesionist. Posedă la perfecţie instrumentul muzical - acordeonul . Realizează audiţiile,
jocurile muzicale didactice, unde copii sânt captivaţi şi motivaţi corect în perceperea
caracterului muzical şi realizarea lui cu succes.
Dezvoltă la copii arta, cultura vocală prin intermediul cântecelor de diferite genuri şi caracter
variat.
Acest lucru s-a observat în cadrul activităţilor desfăşurate, unde copii au cântat frumos, în
unison cu diferit tempo şi tot odată îndeplineau exerciţii muzical-ritmice după textul literar
din cântec.
Cântă concomitent şi conlucrează în colectiv fără dificultăţi. Acest lucru s-a evidenţiat
foarte mult la dans. In cadrul jocului muzical copii sunt prietenoşi, cedează unul altuia
rolul de conducător în joc, fără a li se cere de organizator. Foloseşte frumoase şi interesante
momente de surpriză la diferite etape ale activităţii muzicale.
Copiii cu plăcere dansează, au simțul ritmului, au deprinderi de a audia piese muzicale de
diferite genuri , cunosc şi pot dansa cu mişcări ce caracterizează dansul popular - hora, sârba,
elemente de vals .
Se bucură de stima colegilor din grădiniţă şi a colegilor de breaslă, şi este preferată de
copii. Dispune de o bogată literatură metodică, are multe jocuri muzicale şi muzical didactice
pe care o foloseşte cu succes la activităţile muzicale.

CONCLUZII GENERALE:
 Instituția de educație timpurie din comuna Tuzara este o unitate de învățîmânt, care oferă
șanse egale tuturor copiilor din district de a fi pregătiți pentru viață multilateral, în
condiții bune, cu un personal calificat, într/un mediu atractiv și securizat.
 Echipa de pedagogi are o conlucrare eficientă şi se străduieşte să implementeze politicile
educaţionale pentru educaţia timpurie;

 Numărul de copii înmatriculaţi în instituţia preşcolară “Prichindel” din comuna Tuzara


este în creştere permanentă;
 Instituţia îşi desfăşoară activitatea în temeiul Planurilor lunare ale DÎTS Călăraşi, a
Planurilor lunare şi săptămînale ale grădiniţei;
 Materialele – notele informative ce argumentează desfăşurarea acestor şedinţe sunt
sistematizate, iar deciziile sunt înscrise în Procesele verbale ale Consiliilor
PedagogiceMajoritatea  copiilor  la finele preşcolarităţii  ating  indicatorii  conform 
Standardelor  pe domenii  de dezvoltare  datorită  faptului  că  instituţia  este  asigurată 
cu cadre  calificate, baza materială-didactică a grădiniţei  este bună,  existenţa unui 
parteneriat  eficient  cu APL I,  cu alte  grădiniţe  din  localitate,  existenţa  unei 
ambianţe  plăcute, un mediu de învăţare atractiv, securizant, favorabil copiilor , un
parteneriat calitativ a părinţilor cu  colectivul  grădiniţei
 Planul managerial cuprinde diverse compartimente de activități: seminare, ore metodice,
consultații, activități publice, control și monitorizare, activitatea cabinetului metodic,
studierea experienței avansate, parteneriate educaționale cu indicarea termenilor de
realizare și a responsabililor desemnați. Planul este însoțit de o analiză foarte reușită a
activității instituției în anul precedent;
 Instituția are elaborat un plan de dezvoltare pentru o perioadă de 5 ani.
 Procesul educațional în instituție este monitorizat în permanență, lucru atestat de cele 11
activități asistate, care indică obiectivele asistenței, concluzii și propuneri cadrelor
didactice;
 Este asigurată asistenţă metodică tuturor cadrelor didactice de către directorul instituției;
 Se promovează un parteneriat pedagogic la nivel de instituţie;
 Portofoliile cadrelor sunt completate corect, conform cerințelor înaintate de specialistul
principal al DÎTS, responsabil de educația preșcolară;
 Portofoliile de atestare conțin toate materialele stipulate în Regulamentul de atestare,
ceea ce denotă o desfășurare obiectivă a procesului de atestare;

 Portofoliul directorului este bine sistematizat, ceea ce demonstrează o monitorizare


eficientă a activității procesului educațional din instituțieÎn anul current de studii
problemele puse în discuţie la toate reuniunile metodice şi consfătuiri pedagogice ţin de
dezvoltarea vorbirii , socială şi maturitatea şcolară a copiilor. Este o continuitate în
abordarea subiectelor de către colectivul instituţiei
 Controalele propuse la domeniul Monitorizare şi control  se finalizează întotdeauna cu
rapoarte, discutate la şedinţele Consiliului de Administraţie ori Consiliile Pedagogice;
RECOMANDĂRILE COMISIEI DE INSPECTARE:
Managerul instituției preșcolare va:

 Elabora, de comun cu cadrele didactice, lista tipizată a copiilor de vîrstă timpurie din
localităţile Tuzara şi Seliştea-Nouă;
 Angaja asistent medical;
 Monitoriza elaborarea deciziilor Consiliilor Profesorale şi de Administraţie  să
determine  şi  căile  de soluţionare a anumitor  probleme,  cu  precizarea  termenilor
de realizare şi  a persoanelelor  responsabile; 
 Întocmi Cartea de ordine cu privire la concediul, stimularea, sancţiuni disciplinare,
ajutor material;
Cadrele didactice vor:

 Crea în grupe un centru de relaxare sau activități individuale;


 Ține la control completarea documentației educatorului;
 Elabora procesele verbale ale ședințelor cu părinții conform normelor;
 Utiliza mesajul scris de tipar în gruple de 4/7 ani, pentru a-i cunoaște pe copii cu
procesul de scriere.

 Propune copiilor sarcini de lucru în perechi și în grup;

 Propune copiilor, în centrul de științe sarcini și materiale care să le permită să


exploreze, să cerceteze, să facă concluzii.

În temeiul rezultatelor atestate în cadrul inspecției frontale, comisia de evaluare


apreciază activitatea instituției preșcolare din comuna Tuzara cu calificativul
"bine".

Ex.Prepeliță Ec.

Spec.principal DÎTS Călărași

S-ar putea să vă placă și