Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

Propunător:ILISOI JAN
Data: 02.2021
Unitatea de învățământ:Ṣc.Gim.,,Florea Julea”com.Negrileşti
Clasa: VI
Disciplina: Religie
Subiectul lecției:Rugăciunea, temei şi putere a vieţii creştine
Tipul lecției: comunicare / însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: dobândirea unor cunoștințe despre rugăciune și formarea deprinderii de a se ruga

Competenţe generale:
C.G.-1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței
C.G.-2. Manifestarea unui comportament moral, în viața personală și în societate, în acord cu valorile religioase
C.G.-3. Raportarea experiențelor din viața de zi cu zi la principiile religioase, cu respectarea identității și diversității religioase

Competenţe specifice:
C.S.-1.2. Integrarea unor concepte specifice în prezentarea de evenimente religioase, istorice şi culturale
C.S.- 1.3. Selectarea de informații adecvate din surse şi cu mijloace variate, pe teme cu relevanță moral religioasă
C.S.- 2.1. Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate
C.S.- 2.2. Relaționarea pozitivă cu colegii, în activități, sarcini de învățare, situații- problemă, utilizând reguli de comportament moral-religios
C.S.- 3.1. Analizarea unor moduri de manifestare a diversității religioase în viața personală, a grupurilor de apartenență, a comunității
C.S.- 3.2. Asumarea unor responsabilități față de sine și față de ceilalți, prin raportarea la valorile moral-religioase

Competenţe derivate:

La sfârșitul lecției, toți elevii vor fi capabili:


C1 – să definească rugăciunea;
C2 – să identifice tipuri de rugăciuni;
C3 – să identifice împrejurările în care se roagă un bun creștin;
C4 – să descrie comportamentul ce trebuie adoptat de credincioși când se roagă;
C5 – să explice importanța rugăciunii în viața de zi cu zi.

Strategia didactică
1.Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația cu substitute,lectura expresivă.
2. Mijloace de învățământ: imagini care sugerează împrejurările în care se roagă un creștin, imagini care ilustrează comportamentul bunului creștin
la rugăciune- prezentare powerpoint cu vameşul şi fariseul,Sfânta Scriptură.
3.Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală și activitate individuală.

Resurse
1. Oficiale: • Programa școlară pentru disciplina religie, clasa VI;
• Planificarea calendaristică orientativă, clasa VI;
• Proiectarea domeniului de conţinut: Viaţa creştinului împreună cu semenii
2. Temporale: • număr de lecții: 1
• durata: 50'
3. Bibliografice: 1. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura „Polirom”, Iași, 1999.
2. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice, Editura „Polirom”, Iași, 1998.
3. Benga,Cristina, s.a Manual crestin-ortodox pentru clasa a VI-a, Editura ,,Corint”., Bucureşti, 2019.
4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
5. Slevoacă, Ștefan, Din Tezaurul ortodoxiei, Editura Episcopia Buzăului, 1990.

Scenariul didactic

Metode
Nr. Ob. Timp Mijloace de Forme de
Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevului și Evaluare
crt. op. (min.) învățământ organizare
procedee
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Momentul 1' • Salutul • Salutul
organizatoric • Rugăciunea • Rugăciunea
1. • Notarea absențelor
• Pregătirea pentru începerea orei • Pregătirea pentru începerea orei
Pregătirea 3' • Se antrenează elevii într-o conversație, pornind • Elevii dau variante de răspunsuri. • Conver- • Activitate • Aprecieri
elevilor pentru de la cunoștințe deja însușite: sația frontală verbale
receptarea „- De ce L-am numit Tată ceresc pe Dumnezeu, „... pentru că El îngrijește întotdeauna
în rugăciunea pe care am spus-o mai înainte?” de toți oamenii.”
noilor
cunoștințe
Precizare:
Într-adevăr, El ne-a dat viață tuturor și ne poartă
de grijă. El face să răsară soarele și peste cei • Elevii ascultă cu atenție. • Activitate
2.
buni și peste cei răi, El trimite ploaia, El face • Explica- frontală
câmpul să rodească, El hrănește pe toți oamenii. ția

„- Ce trebuie să facem pentru ca Dumnezeu să


îngrijească și de noi?”
„... îi cerem ajutorul prin rugăciune.” • Conver- • Activitate
sația frontală • Aprecieri
verbale
Precizarea 2' • Se anunță titlul și competenţele lecției: • Elevii ascultă cu atenție • Explica- • Activitate
titlului și a Astăzi vom vorbi despre: Rugăciunea, temei şi ția frontală
3. competenţelor putere a vieţii creştine și vom încerca să vedem
ce este rugăciunea, când ne rugăm, cum ne rugăm,
de ce ne rugăm, de ce este importantă rugăciunea
pentru viața noastră.
4. Comunicarea 20' • Se adresează elevilor următoarele întrebări: • Elevii dau variante de răspunsuri: • Conver- • Activitate • Aprecieri
noilor „- Am văzut că unii dintre voi știu mai multe „-... Îngerașul; Doamne, Doamne sația frontală verbale
cunoștințe rugăciuni. Ce rugăciuni cunoașteți?” ceresc Tată;Cuvinese cu
adevarat;Tatăl nostru;”
„- Cu cine vorbim când spunem o rugăciune?” „...cu Dumnezeu, cu îngerașul
păzitor, cu Maica Domnului.”

Concluzie:
Rugăciunea este convorbirea omului cu • Elevii ascultă cu atenție
Dumnezeu. • Explica- • Activitate
ția frontală
- Dar ce spunem noi lui Dumnezeu când ne „... să ne ajute, să fim sănătoși.”
rugăm? • Conver- • Activitate
sația frontală • Aprecieri
verbale
Precizare:
Rugăciunea prin care cerem ceva lui Dumnezeu
se numește rugăciune de cerere. • Elevii ascultă cu atenție.
• Explica-
„- Dar noi trebuie doar să-i cerem ceva lui ția
Dumnezeu? Ce trebuie să facem atunci când • Activitate
frontală • Aprecieri
primim ceea ce am cerut de la Dumnezeu?” „... să-I mulțumim lui Dumnezeu.” verbale
„- Cum credeți că se numește rugăciunea prin • Conver-
care-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate?” sația
„- Ce cuvinte rostim după rugăciune?” „... rugăciune de mulțumire.”

„... Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului


Duh. Și acum și pururea și în vecii
„- Dar ce înseamnă cuvântul slavă?” vecilor. Amin.”
„- Ce facem noi când rostim acele cuvinte?” „... laudă, mărire.”
„- Câte feluri de rugăciuni am descoperit până „... Îl lăudăm pe Dumnezeu.”
acum?” „... trei: de cerere, de mulțumire și de
• Se împarte elevilor o fișă de lucru cu imagini laudă.”
reprezentative, pentru precizarea împrejurărilor în • Elevii răspund solicitării
care trebuie să se roage un bun creștin. profesorului.
„- Când trebuie să se roage un bun creștin?”
•Demonstr
„-... dimineața, seara, înainte de a ația cu • Activitate
începe un lucru (lecțiile), după individuală • Aprecieri
substitute verbale
terminarea unui lucru (lecțiilor), • Conver- • Imagini ce
„- Unde ne rugăm?” înainte și după masă. sația sugerează
„-... la biserică, în fața icoanelor, împrejurările
participând la sfintele slujbe, acasă, în în care se
Observație: colțul special pregătit cu icoane și
În funcție de răspunsurile elevilor, profesorul roagă un bun
candelă, în sala de clasă.” creștin.Anexa
intervine pentru a face unele completări.
1

Precizare:
Noi ne rugăm la biserică și acasă, în fața
icoanelor, stăm în genunchi, cu capul plecat și cu
mâinile împreunate, gândindu-ne doar la
Dumnezeu. • Elevii ascultă cu atenție
La școală putem să ne rugăm în picioare, cu
capul plecat și cu mâinile împreunate.

• Explica-
ția • Activitate
frontală

Fixarea și 6' • Se adresează elevilor următoarelor • Elevii răspund la întrebări: • Conver- • Activitate • Aprecieri
sistematizarea întrebări: sația frontală verbale
cunoștințelor C1 „- Ce este rugăciunea?” „... convorbirea omului cu
Dumnezeu.”
C2 „- Câte feluri de rugăciune cunoașteți?” „... de laudă, de mulțumire și de
cerere.”
5. „- Unde ne rugăm?” „... la biserică, acasă, la școală.”
C3 „... dimineața, la prânz, seara,
„- Când ne rugăm?”
înainte de începerea unui lucru,
ori de câte ori avem nevoie de
ajutorul lui Dumnezeu.”
„... cu capul plecat, cu mâinile
„- Cum trebuie să stăm când ne rugăm?” împreunate, cu gândul la
Dumnezeu.”
6. Asocierea C4 10' ,,-Care este atitudinea pe care trebuie sa o aibă un ,,....de smerenie.”
creştin atunci când se roagă?

• În cele ce urmează se cere elevilor să asculte cu • Elevii ascultă cu atenție


atenție următoarea istorisire biblică:Pilda •Lectura •Sfânta • Activitate
vameşului şi a fariseului; pentru a vedea cum expresivă Scriptură frontală
trebuie să ne rugăm şi importanța rugăciunii în
viața de zi cu zi:
„ Doi oameni s-au suit la templu, ca să se
roage: unul fariseu şi celălat vameş. Fariseul,
stând , aşa se ruga în sine : Dumnezeule, Îţi
mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni,
rapitori, nedrepţi, adulteri sau ca şi acest
vameş. Postesc de două ori pe săptămână,
dau zeciuială din toate câte câştig. Iar
vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-
şi ridice către cer, ci-şi batea pieptul, zicând :
Dumnezeule, milostiv fii mie,
păcătosului .Zic vouă că acesta s-a coborât
mai ândreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă
oricine se înalţă pe sine , se va smeri, iar cel
ce se smereşte pe sine se va înălţa.”
(Luca18,10-14)
•Se explica elevilor cuvintele vameş, fariseu
vameş=om care încasa taxe pentru mărfuri la
vamă, înşelând adesea şi luau mai mult
decât se cuvenea
fariseu=om care se lauda cu credinţa şi cu
faptele sale
•Se prezintă planşa Vameşul şi fariseul şi se
cere elevilor să recunoască cele două •Elevii noteaza in caiete explicatia •Explicaţ • Activitate
celor doua cuvinte ia frontală
personaje.
“-De ce Mântutorul Iisus Hristos spune că
vameşul s-a întors la casa sa mai îndreptat
(cu suflet mai curat)?”
“-Ce a cerut vameşul de la Dumnezeu prin
rugăciunea sa?”
• Elevii privesc imaginea şi identifică •Demonstr
“-Ce fel de rugăciune îi adresa fariseul lui •Planşa
cele două personaje ația cu
Dumnezeu?” Vameşul şi
substitute fariseul

“...a primit iertare de la • Conver-


sația
Dumnezeu.”
“...iertare de pacate” • Aprecieri
verbale

“...de mulţumire că nu este ca


vameşul”
Generalizarea C5 4' • Profesorul intervine cu întrebări suplimentare • Elevii formulează învățătura. • Conver- • Activitate • Aprecieri
pentru descoperirea importanței rugăciunii în sația frontală verbale
viața de zi cu zi:
7. „- Ce învățătură folositoare sufletului nostru,
desprindem din această pildă?” „Să ne rugăm întotdeauna lui
Dumnezeu cu smerenie, pentru că El
ne dăruieşte iertare şi ajutor!”
Aprecierea 2' • Se fac aprecieri generale și individuale, privind • Elevii ascultă aprecierile făcute de • Activitate
activității atât pregătirea elevilor pentru lecție, cât și profesor. frontală
8. implicarea lor în predarea noilor cunoștințe. Se
elevilor
notează elevii care au participat la lecție.
Precizarea și 1' • Se anunță tema: • Elevii ascultă cu atenție. • Explica- • Activitate
explicarea „Cereți ajutorul lui Dumnezeu ori de câte ori aveți ția frontală
9. nevoie și mulțumiți pentru toate cate v-a dat
temei
vouă.”
Încheierea 1' • Rugăciunea • Rugăciunea
10. • Salutul • Salutul
activității
Anexa1

S-ar putea să vă placă și