Sunteți pe pagina 1din 24

Modelul econometric pentru variabilele RATA SOMAJULUI i

RATA DOBANZII ROBOR

CUPRINS
Introducere ................................ ................................ ................................ .......... 1 1. Ipoteze fundamentale ................................ ................................ ....................... 5 2. Determinarea estimatorilor de regresie liniar prin metoda celor mai mici p trate................................ ................................ ................................ .................. 7 3. Testarea validit ii modelului ................................ ................................ ........... 8
3.1. Testarea validit ii modelului de regresie folosind metoda descompunerii varian ei ................................ ................................ ................................ ................................ ... 8 3.2. Calcularea coeficientului de corela ie R2 , a coeficientului de corela ie corectat i testarea reprezentativit ii lui ................................ ................................ .................... 10 3.3. Teste i regiuni de ncredere pentru coeficien i ................................ ................... 12 3.3.1.Testarea validit ii estima iei coeficien ilor................................ ................... 12 3.3.2. Intervale de ncredere pentru coeficien i ................................ ...................... 14 3.4. Testarea ipotezelor fundamentale referitoare la variabila aleatoare ................... 15 3.4.1. Ipoteza de homoscedasticitate a variabilei reziduale................................ ..... 16 3.4.2. Ipoteza independen ei valorilor variabilei reziduale t................................ .. 18 3.4.3. Testarea normalit ii distribu iei variabilei aleatoare ................................ 19

Concluzii ................................ ................................ ................................ ........... 21

Modelul econometric pentru variabilele


RATA SOMAJULUI i RATA DOBANZII ROBOR
Introducere 1. Somajul este un concept al carui continut continua sa fie inteles si interpretat in moduri diferite. Cea mai frecventa intrebuintare a termenului se refera la o anumita situatie a unor oameni capabili de munca, care insa nu isi gasesc un loc de munca. In esenta somajul este un fenomen economic, care presupune depasirea cererii de forta de munca de catre oferta. Oamenii apti de munca aflati in aceasta situatie sunt numiti in mod current someri.1 Cel mai adesea, somajul contemporan este abordat si analizat ca un dezechilibru al pietei muncii la nivel national, ca un loc de intalnire, si de confruntare intre cererea globala si oferta globala de munca. Indicatorul relativ prin care se apreciaz intensitatea omajului este unul din cei mai importan i indicatori macroeconomici: rata omajului. Unul dintre cei mai importan i indicatori macroeconomici este rata omajului. Acesta se determin prin raportarea num rului total de omeri la popula ia activ i se exprim n procente. In practica se calculeaza mai multe tipuri de rate de somaj: y Rata generala a somajului (RGS) ca raport procentual intre numarul de someri (S) si populatia activa civila (Pac) RGS = (S/Pac)*100 =(S/Poc+S)*100
y

Rate partiale de somaj (RSi) , ca raport procentual intre numarul de someri din categoria respectiva (Si) si populatia activa civila a categoriei respective (Paci):

RSi = (Si/Paci)*100 Se pot calcula rate partiale de somaj pe sexe, grupe de varsta, categorii socio-profesionale, judete.
y

Rata integrala de somaj (RIS), care include si somajul partial si se calculeaza ca raport procentual intre timpul de munca disponibil neutilizat al populatiei ocupate si in stare de somaj partial (TMn) si timpul de munca disponibil total (TMt):RIS=(TMn/TMt)*100
Adrian Florea Macroeconomie- Editura Universitatii din Oradea 2009

http://www.scribd.com/doc/51220034/Evolutii -si-tendinte-ale-ratei-somajuluireferat http://www.unica.ro/detalii-articole/articole/-e4b8383904.html http://www.bank.md/index.php?fid=2&nrpg=1237&kt=2

Celor trei indicatori ce caracterizeaza nivelul somajului li adauga un al IV-lea: rata naturala a somajului. Aceasta este rata somajului care corespunde unei rate stabile sau inertiale a inflatiei. Informa iile cele mai precise privind rata omajului sunt ob inute cu prilejul recens mintelor.

2.Generalit i privind rata dobnzii Rata dobnzii este un fenomen de pia . Este pre ul pl tit pentru a dispune timp de un an de 100 unit i monetare. Ea reprezint raportul procentual dintre m rimea absolut a dobnzii anuale pl tite i creditul acordat. M rimea dobnzii totale este direct propor ional cu m rimea creditului acordat, durata lui n ani i rata dobnzii. M rimea dobnzii se stabile te pe pia a n func ie de cererea i oferta de capital, i depinde de o serie de factori economici i politici, cum ar fi m rimea procesului infla ionist. Din cauza acestui proces, s-a trecut de la dobnda fix , la dobnda variabil , care se calculeaz periodic (de regula la 3 luni) n func ie de evolu ia dobnzii pe pia . n felul acesta creditorul se ap r de pierderea care ar rezulta pentru el din fixarea unei dobnzi neschimbate la acordarea creditului ntr-o perioad de ascensiune a dobnzii. n sistemul bancar se practic : - dobnda simpl - este folosit atunci cnd perioadele pentru care se calculeaz aceasta sunt mai mici de un an; n acest caz dobanda aferent se ncaseaz (nu se capitalizeaz ) - dobnda compus - este folosit atunci cnd perioadele pentru care se calculeaz aceasta sunt mai mari de un an; n acest caz dobnda se capitalizeaz (se pl te te dobnda la doband ) ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate) este rata medie a dobnzii pentru creditele n lei acordate pe pia a interbancar i este stabilit de c tre Banca Na ional a Romniei. Initial BUBOR (acum ROBOR) reprezinta rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara si este stabilita de catre BNR. Rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei. Aceasta se stabileste zilnic de BNR, ca medie aritmetica a cotatiilor practicate de 10 banci selectate de banca centrala.2

http://www.contabilizat.ro/file/cursuri_de_perfectionare/economie_generala/econ omia_romaniei_si_uniunea_europeana_volumul_ii/cap8.pdf

Dispunem de 38 observa ii asupra m rimii variabilelor rata somajului si rata dobanzii ROBOR notate astfel: Y rata jomajului i X rata dobanzii ROBOR

Tabelul 2- Rata somajului si rata dobanzii Robor ianuarie 2007-februarie 2010


luna 2007 ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 2008 ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 2009 ianurie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 2010 ianuarie Februarie
Yt

xt

5.40 5.20 4.90 4.50 4.10 4.00 3.80 3.90 3.90 4.10 4.20 4.10 4.30 4.30 4.20 3.90 3.70 3.70 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.40 4.9 5.3 5.6 5.7 5.8 6 6.3 6.6 6.9 7.1 7.5 7.8 8.1 8.3

5.78 7.02 9.06 9.04 11.06 8.2 6.53 6.53 6.87 7.54 7.74 7.81 8.37 10.1 9.82 11.21 10.49 10.41 10.74 12.63 12.75 22.98 15.95 13.9 14.66 15.73 14.17 10.98 10.07 10.03 9.5 9 8.53 10.1 8.55 10.16 6.29 5.35

Obiectivele cercet rii noastre sunt: S determin m dac ntre cele dou variabile exist leg tur la nivelul e antionului, i dac exist s vedem dac rezultatul se extinde i la nivelul popula iei totale. Pentru acestea se aplica testele Fisher, Student, White, JarqueBera. Obiectivul principal este de a previziona valoarea imediat urmatoare a variabilei dependente.

Metodologia cercet rii presupune parcurgerea urm torilor pa i:


y y

se pleac de la teoria economic plecnd de la teoria economic se elaboreaz un model econometric i anume un model de regresie liniar simpl

Acest lucru se identific cu ajutorul norului de puncte


y y

se testeaz validitatea modelului cu ajutorul testelor Student,Fisher se testeaz ipotezele referitoare la erori, ipoteza de homoscedasticitate, independenta si de normalitate

n final se va realiza previziunea

n scopul identific rii formei leg turii dintre cele dou variabile, vom reprezenta grafic norul de puncte: Figura 3 Reprezentarea grafic a norului de puncte
24

20

16 RB D 12

4 3 4 5 6 RS 7 8 9

Comentarii privind aspectul graficului: Plecnd de la aspectul norului de puncte putem emite urm toarele ipoteye cu privire la leg tura dintre rata omajului i rata dobnzii ROBOR Existenta legaturii ntre rata omajului i rata dobnzii ROBOR exist legatur deoarece punctele sunt grupate pe grafic Forma leg turii punctele au aspectul unei parabole, nu exist o f ie liniar , rezult astfel o leg tur liniar de gradul doi. Sensul leg turii legatura invers , deoarece punctele nu se situeaz pe o zon ascendent Intensitatea leg turii intensitate mic , punctele fiind relativ mpr tiate pe grafic, existnd o f ie lat .

Pentru analiza leg turii dintre variabilele rata omajului i rata dobnzii ROBOR am ales urm torul model:

Yt ! a X t b I t
unde: Yt = rata omajului din luna t Xt = rata dobnzii ROBOR din luna t
t

I t ! 1, 48

= variabila rezidual

1. Ipoteze fundamentale
y y

H0 : Ipoteza de liniaritate: modelul este liniar n Xt; H1 : Ipoteze asupra variabilelor X i Y: (i) xt i yt reprezint valori numerice ale variabilelor X i Y rezultate prin

observarea statistic , neafectate de erori sistematice; (ii) Y este variabila endogen aleatoare, pentru c este func ie de ; (iii) X, variabila explicativ , este considerat determinist n model, nealeatoare;
y

ca fiind o variabil

H2 : Ipoteze asupra erorilor : (i) are o distribu ie independent de timp, de speran matematic nul ,

respectiv: E ( t) = 0, () t = 0, 1, 2, , 48

V ( t) = E[ t E( t)]2 = E

2 t

, t

altfel spus, modelul este homoscedastic. (ii) Independen a erorilor. Dou erori ele, adic cov t ,
t

sunt independente liniar ntre

t'

! 0

respectiv cov t ,

t'

{[ t -

t ][

t'

t ]}

t'

0, ( ) t { t ' 1, 2,..., 48

(iii) Variabila are o distribu ie normal .


y

H3 : Ipoteze privind variabila exogen X: cov(xt, t) = 0,

(i) (ii)

t - erorile sunt independente de X;

Se presupune c pentru T p g, primele dou momente empirice ale variabilei X sunt finite, respectiv
1 T x t ! X0 , Tpg T t !1

Speran a matematic lim Varian a lim

2 1 T x t X ! W 20 , Tpg T t !1

2. Determinarea estimatorilor de regresie liniar prin met oda


celor mai mici p trate

Aplic m metoda celor mai mici p trate pentru determinarea coeficien ilor. Folosind softul Eviews ob inem urm toarele rezultate:

a!

y x T Y X ! y Y x X ! cov X, Y V X x x TX X
t t t t 2 t 2 2 t

b ! Y aX

Tabelul 4 Estimarea parametrilor de regresie


Dependent Variable: Method: Least quares Date: / / Time: :58 ample: :01 010:02 Included observations: 8 Variable Coefficient -0.099399 6.061406 0.060916 0.034830 1.355677 66.16293 -64.45581 0.057828 DB C

-squared Adjusted -squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Sursa: Buletine lunare: BNR-2006-2010-prelucrate in Eviews

=-0.099 ne arat cu ct cre te rata somajului atunci cnd rata dobnzii ROBOR cre te cu o unitate. Semnul negativ ne arat c ntre cele dou variabile exist un sens al leg turii invers. b ! Y a X =6.06 ne arat valoarea ratei omajului atunci cnd rata dobnzii ROBOR este zero.

td. Error

t-Statistic -1.528143 8.711425

Prob. 0.1352 0.0000 5.052632 1.379921 3.497674 3.583863 2.335221 0.135217

0.065046 0.695800

3. Testarea validit ii modelului


Testarea validit ii modelului presupune parcurgerea urm toarelor etape: - Testarea validit ii modelului de regresie folosind metoda descompunerii varian ei metoda ANOVA; - Calculul raportului de corela ie i testarea semnifica iei lui; - Inferen a statistic pentru parametrii modelului de regresie;

- Verificarea ipotezelor modelului de regresie.

3.1. Testarea validit ii modelului de regresie folosind metoda descompunerii varian ei


Dispersia total verific urm toarea rela ie:
T T T T

Termenii rela iei se definesc prin:


T 2 Y t=1

= yt -Y

- varian a total a variabilei Y determinat de to i factorii

s i de influen ;
2 Y/X

y -Y
t t=1

- varian a fenomenului Y determinat numai de varia ia

factorului X, considerat factorul principal al variabilei Y, adic varia ia lui Y explicat de modelul econometric;
2 T

= y t - y t
t=1

- varia ia rezidual , sau varia ia fenomenului Y generat

de c tre factorii nespecifica i n model, ace ti factori fiind considera i n etapa de specificare drept factori cu influen explica varia ia fenomenului Y; ntmpl toare, neesen iali pentru a

y -Y = y -Y y -y
2

2 y t -Y y t -y t
1

 

Descompunerea varian ei - Metoda ANOVA


Sursa de varia ie Varian a explicat de model, datorat factorului X Varian a Rezidual , datorat factorilor neesen iali Varian a Total
2
2 Y/X

M sura varia iei

Num rul gr. de libertate k=1

Dispersii corectate

Valoarea testului F Fcalc F


;v1;v2

T 2 Y t=1

= y t -Y

s2 = Y/X

2 Y/X


t=1

y t -Y

Tk -1

s =
2 $

T - k -1
T

= y t -y t
t=1

T-1

y -y
t t

s =
2

t=1

T-1

Pe baza datelor din tabel se pot testa urm toarele ipoteze: H0 : s2 Y/X = s2 , cele dou dispersii sunt aproximativ egale, influen a factorului X nu difer semnificativ de influen a factorilor ntmpl tori. H1 : s2 Y/X s2 , influen a factorului X i a factorilor ntmpl tori m surat prin cele dou dispersii difer semnificativ i, deci, se poate trece la discu ia similitudinii, a verosimilit ii modelului teoretic n raport cu modelul real. Acceptarea ipotezei H0 este echivalent cu respingerea modelului (modelul nu este valid). Testarea semnifica iei dintre dou dispersii se face cu ajutorul distribu iei teoretice isher-Snedecor, respectiv cu testul . Cunoscnd cele dou valori, Fcalc =
s2 Y/X = s2
2 Y/X 2

T-k-1

, i F

teoretic a variabilei F, preluat din tabelul reparti iei Fisher Snedecor, n func ie de un prag de semnifica ie = nk-1, regula de decizie se scrie: - se accept H0 i se respinge H1 dac Fcalc F valid; - se accept H1 i se respinge H0 dac Fcalc >F valid.
, 1, 2 , 1, 2,

i un num rul gradelor de libertate

deci modelul nu este , deci modelul este

k
= s2 Y/X s2 $

calc

,v1,v2

valoarea

= k;

3.2. Calcularea coeficientului de corela ie R2, a coeficientului de corela ie corectat i testarea reprezentativit ii lui Coeficientul de corela ie R2 exprim rolul jucat de ansamblul variabilelor exogene asupra variabilei endogene. Cu ct valoarea acestuia este mai apropiat de 1, cu att leg tura dintre variabile este mai intens .

R Y/X =

y -Y
T 2 i

y -Y
i i=1

i=1 T

Efectu m calculele i ob inem: Tabelul 5 Calcularea coeficientului de corela ie R2


Dependent Variable: RS Method: Least Squares Included observations: 48 Variable RDB C R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient -0.058106 5.187856 0.068051 0.042164 0.726183 18.98429 -40.73415 0.122868 Std. Error 0.035838 0.371982 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) t-Statistic -1.621336 13.94651 Prob. 0.1137 0.0000 4.615789 0.741994 2.249166 2.335355 2.628730 0.113673

Sursa: Buletine lunare BNR-2006-2010-prelucrate in Eviews

RY / ! 0.068 Interpretare: intensitate mica, deoarece se situeaza in intervalul [0 - 0.5 ) Aceast expresie nu ine cont de num rul observa iilor i nici de num rul variabilelor explicative din model. O valoare mai precis a lui R2, care ine cont de num rul observa iilor T = 48 i num rul variabilelor exogene p = 1 este urm toarea (R2 corectat):

10

!1

Testarea reprezentativit ii lui R 2

H0 : R 2 = 0 H1 : R 2 0
2

Fcalc !

R 1 R
2

Tp ! 2.62 p 1

Se compar valoarea calculat a lui F cu cea tabelar , egal cu 3.54. Regulile de decizie sunt urm toarele: - dac Fcalc < Ftab, ipoteza nul este cea care este acceptat , fapt echivalent cu inexisten a unei leg turi ntre cele dou variabile la nivel de popula iei total . - dac Fcalc > Ftab, ipoteza nul este cea care se respinge, acceptndu-se cea alternativ . ntruct Fcalc<Ftab rezult c ipoteza nul este cea care este acceptat , fapt echivalent cu inexisten a unei leg turi ntre cele dou popula iei total . variabile la nivel de

11

T 1 (1 Tp

) ! 0.042

3.3. Teste i regiuni de ncredere pentru coeficien i

3.3.1.Testarea validit ii estima iei coeficien ilor

Pentru testarea validit ii estima iei coeficien ilor ai se utilizeaz testul Student. n general : H0 : ai = 0, cu alternativa H1 : ai 0 Dac diferit de 0.
i u t E atunci H0 se respinge, iar coeficientul ai este semnificativ W i 2

Valorile W sunt
i

0.035838 0.371982

Tabelul 6 testarea validitatii estimatiei coeficientilor


Dependent Variable: S Method: Least Squares Date: 05/23/11 Time: 09:31 Sample: 2007M01 2010M02 Included observations: 38 S=C(1)*RDB+C(2) Coefficient C(1) C(2) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood -0.058106 5.187856 0.068051 0.042164 0.726183 18.98429 -40.73415 Std. Error 0.035838 0.371982 t-Statistic -1.621336 13.94651 Prob. 0.1137 0.0000 4.615789 0.741994 2.249166 2.335355 0.122868

Sursa: Buletine lunare BNR-2006-2010-prelucrate in Eviews

Pentru parametrul a=c(1) emitem ipotezele: H0 : c(1) = 0, ntre variabile nu exist leg tur

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat

12

H1 : c(1) 0 ntre variabile exist leg tur Dup efectuarea calculelor, ob inem: tcalc ! i tim c ttab = 1.96 Compar m cele dou valori n modul i tragem concluzia c tcalc = -1.621336 este mai mic dect ttab = 1.96 cu o probabilitate de 95%, ceea ce nseamn c se accept ipoteza H0, astfel ntre cele dou variabile nu exist leg tur , nu este valid Pentru parametrul b=c(2) emitem ipotezele: H0 : c(2) = 0, cu alternativa H1 : c(2) 0 Dup efectuarea calculelor, ob inem: tcalc ! b ! 13.94651 W ! -1.621336 W

i tim c ttab = 1.96 Compar m cele dou valori n modul i tragem concluzia c exista legatura,este valid. tcalc = 13.94651 este mai mare dect ttab = 1.96 cu o probabilitate de 95%, ca

13

3.3.2. Intervale de ncredere pentru coeficien i


Forma intervalului de ncredere pentru coeficientul a=c(1) al modelului este:

a$ t

tab

$ $ a$ e a e a

t tab $ a$

! 1

Tabelul 7 - Intervale de ncredere pentru coeficien i


Dependent Variable: RS Method: Least Squares Date: 05/23/11 Time: 09:31 Sample: 2007M01 2010M02 Included observations: 38 RS=C(1)*RDB+C(2) Coefficient C(1) C(2) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood -0.058106 5.187856 0.068051 0.042164 0.726183 18.98429 -40.73415 Std. Error 0.035838 0.371982 t-Statistic -1.621336 13.94651 Prob. 0.1137 0.0000 4.615789 0.741994 2.249166 2.335355 0.122868

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat

Sursa: Buletine lunare: BNR-2006-2010-prelucrate in Eviews unde


$ a - termenul liber

$a - abaterea medie p tratic a coeficientului a $


$ $ Se cunoa te a = -0.058106 $a = 0.035838 i ttab = 1,96, iar probabilitatea

de garantare a rezultatelor este 95%, deci putem face calculele: P .... e a e ... ! 95 P(-0.05-1,96*0,035<a<-0.05+1,96*0,035) P(-0,11<a<0,01)=95

14

Putem garanta deci, cu o probabilitate de 95%, c valoarea coeficentului a, la nivelul popula iei totale, este cuprins ntre -0,11 si 0,01. Forma intervalului de ncredere pentru coeficientul a al modelului este: $ $ P a t tab $ a$ e a e a

t tab $ a$

! 1
$b - abaterea medie p tratic $

unde $ b - coeficientul variabilei independente a coeficientului b

$ $ Se cunoa te b = -1.621336 $b = 0.371982 i ttab = 1,96, iar probabilitatea

de garantare a rezultatelor este 95%, deci putem face calculele: P(-1.62-1.96 * 0.37 a - 1.62 1.96 * 0.37) = 95%

P(-2.34 a -0.9)=95%

Putem garanta deci, cu o probabilitate de 95%, c valoarea coeficentului a, la nivelul popula iei totale, este cuprins ntre -2.34 si -0.9

3.4. Testarea ipotezelor fundamentale referitoare la variabila aleatoare Pe lng influen a factorilor esen iali, asupra m rimii rata somajului(Y) i exercit influen a i al i factori, care sunt surprin i prin variabila . Ace ti factori ar putea fi:. rata inflatiei, cursul de schimb, rata dobanzii, etc.

15

3.4.1. Ipoteza de homoscedasticitate a variabilei reziduale

Pentru a verifica ipoteza de homoscedasticitate a erorilor modelului $t se folose te testul White; se pleac de la ecua ia

$2 = t

xt +

x2 + t

i se dore te s se studieze dac ntre $t , xt aceste variabile exist

xt2 exist o leg tur . Dac ntre sunt

leg tur , despre erorile modelului se spune c

heteroscedastice, dac nu ele se numesc homoscedastice. Existen a leg turii la nivelul e antionului este indicat de raportul de corela ie estimat, iar pentru generalizarea rezultatelor se emit ipotezele:
2 H 0 : R I 2 / x , x2 = 0 (modelul este homoscedastic) 2 H1 : R I 2 / x ,x 2 { 0 (modelul este heteroscedastic)

Regulile de decizie sunt: dac


Fcalc < Ftab , nu se poate respinge ipoteza H0, adic erorile sunt

homoscedastice, acest lucru garantndu-se cu o probabilitate de 95%. - dac Fcalc u Ftab , ipoteza H0 se respinge, i se accept ca fiind adev rat , cu o probabilitate de 95%, ipoteza H1, ceea ce nseamn c erorile sunt heteroscedastice, acest lucru garantndu-se cu o probabilitate de 95%. n acest caz modelul nu este valid, el neputnd fi folosit la realizarea de previziuni.

16

Tabelul 8 - testarea homoscedasticitatii variabilelor reziduale

White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 4.135479 7.263449 Probability Probability 0.024420 0.026470

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 05/30/11 Time: 08:54 Sample: 2007:01 2010:02 Included observations: 38 Variable C RDB RDB^2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 6.649950 -0.679935 0.017405 0.191143 0.144923 1.872941 122.7768 -76.20252 0.184971 Std. Error 2.374701 0.394350 0.015079 t-Statistic 2.800332 -1.724194 1.154303 Prob. 0.0083 0.0935 0.2562 1.741130 2.025450 4.168554 4.297837 4.135479 0.024420

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Sursa: Buletine lunare BNR-2006-2010-prelucrate in Eviews A adar, la nivel de e antion, raportul de corela ie nregistreaz valoarea
2 R I 2 / x, x2 = 0.191143 valoare apropiat de zero. Acest fapt ne indic inexisten a

unei leg turi ntre variabile la nivelul e antionului. Pentru a generaliza aceast informa ie la nivelul popula iei totale, aplic m testul Fisher i emitem cele dou ipoteze:

2 H 0 : R I 2 / x, x2 = 0 (modelul este homoscedastic) 2 H1 : R I 2 / x , x2 { 0 (modelul este heteroscedastic)

Deoarece Fcalculat =..4.135479 este mai mare dect Ftabelar=3,92, se respinge ipoteza H0 , deci se garanteaz , cu o probabilitate de 95% c modelul este NU ESTE valid, erori heteroscedastice.

17

3.4.2. Ipoteza independen ei valorilor variabilei reziduale t Testul Durbin Watson se bazeaz pe modelul de regresie multifactorial Yt = aX t + b + $t = $t-1 + u
t

(1) (2)

Erorile modelului (1), $t se consider a fi corelate de ordinul unu dac , n general, ntre dou erori oarecare succesive, $t i $t-1 , exist o leg tur ca i cea descris n rela ia (2), adic n situa ia n care valoarea coeficientului , la nivelul popula iei totale, difer semnificativ de zero. Verificarea independen ei erorilor se rezum deci la testarea ipotezelor: H0 : = 0 (erori independente, necorelate) cu alternativa H1 : 0 (erori dependente, corelate) Pentru alegerea ipotezei corecte se determin statistica Durbin Watson:

Wcalc =

$
T t=2 T

- $t -1
2 t

Tabelul 9 testarea independen ei valorilor variabilei reziduale t


Dependent Variable: RS Method: Least Squares Date: 05/30/11 Time: 08:54 Sample: 2007:01 2010:02 Included observations: 38 RS=C(1)*RDB+C(2) Coefficient C(1) C(2) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood -0.099399 6.061406 0.060916 0.034830 1.355677 66.16293 -64.45581 Std. Error 0.065046 0.695800 t-Statistic -1.528143 8.711425 Prob. 0.1352 0.0000 5.052632 1.379921 3.497674 3.583863 0.057828

Sursa: Buletine lunare: BNR-2006-2010-prelucrate in Eviews

$
t=1

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat

18

Valoarea DWcalc, se compar cu dou valori teoretice, d1 i d2, citite din tabelul distribu iei Durbin - Watson n func ie de un prag de semnifica ie convenabil ales, ( = 0,05 sau valorile observate (T, T 15). Regulile de decizie ale testului sunt: , = 0,01), de num rul de variabile exogene, k i de

0 < DWcalc < d1 Autocorelare pozitiv

d1 DWcalc d2 Indecizie

d2 < DWcalc < 4 - d2 Erorile sunt independente

4 - d2 DWcalc 4 - d1 Indecizie

4 - d1 < DWcalc < 4 Autocorelare negativ

n cazul nostru, DWcalculat = . 0.057828se compar cu d1 i d2 din tabelul distribu iei Durbin Watson. n cazul nostru d1=1,64 iar d2=1,69 sunt autocorelate pozitiv iar modelul nefiind valid deoarece independen a erorilor se respinge. 3.4.3. Testarea normalit ii distribu iei variabilei aleatoare Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor presupune compararea histogramei erorilor cu Clopotul lui Gauss. Se tie c acesta este caracterizat prin doi parametri coeficientul de asimetrie, = 0 respectiv coeficientul de boltire, = 3. Se spune despre erorile unui model econometric c sunt distribuite normal dac ntre valorile i ce caracterizeaz histograma erorilor i valorile standard ale Clopotului lui Gauss, 0 i 3, nu exist diferne e semnificative din punct de vedere statistic. n cazul nostru aceste valori sunt coeficientul de asimetrie, Skewness, = 0.728988 respectiv coeficientul de boltire, Kurtosis, =.2.317646 Dup cum se observ , histograma erorilor este/nu este simetric , deoarece valoarea coeficientului de asimetrie nu este apropiat de zero, iar legat de boltire, histograma erorilor este mai ascu it /plat dect Clopotul lui Gauss, ntruct > 3 (histograma erorilor este leptocurtic ). Problema care se pune n acest moment este aceea de a verifica dac diferen ele ntre = . 0.728988 i valoarea standard = 0 respectiv = 2.317646 respectiv valoarea standard =3, sunt semnificative din punct de vedere statistic sau nu. n acest scop se folose te testul Jarque Bera. Se emit ipotezele: pentru probabilitatea de 95% asadar 0 < DWcalc < d1 ,H1: de aici reiese faptul ca erorile ipoteza de

19

Tabelul 10 - Testarea normalit ii distribu iei variabilei aleatoare

H0 :

(0, 1) adic erorile sunt distribuite normal (0, 1) adic erorile sunt nu distribuite normal alegerea ipotezei corecte, se determin
- 3 , 24
2

H1 : t : Pentru

n cazul nostru J calc = 4,102889< tab= 5,99, deci Ho este adevarata . n consecin , modelul este valid, deci poate fi folosit la realizarea de previziuni.

$ $

"

calc

Regulile de decizie sunt: - dac J calc < 2 , atunci ipoteza de normalitate a erorilor este acceptat . tab - dac J calc > 2 , atunci ipoteza de normalitate a erorilor este respins . tab

# !

2 = T 6

care n cazul nostru este deja calculat : J

20

P'G)&0 % 494C 8C 3S P))&%0 ' 83 R 7 Q38 54 5 37 ('(A0 1 & I2 ))P)&A % 0 1&A11 0 55D H 2 @@ E A&1&0 ( 0 @77@44 84E &)1%AA & 84 E )()A&1 % 8E G0 F 1A 0 )1 5 4 8D3 5C B &% %0 %&5098%7 A4%5%6 95 @3 82 & 4 2
e e : e d pe : e t on : e n ed n x n td. e . ewne K to J - . - . . - . . . . . . o e- e ty

&

&

% & ' ( ) %0 &0

valoarea = 4,102889

calc

Concluzii
Proiectul a avut ca i scop studierea legaturii dintre cele doua variabile: rata somajului si rata dobanzii ROBOR la nivelul esantionului in perioada ianuarie 2007-februarie 2010 si la nivelul populatiei totale. Metodele folosite n studierea fiec rui indicator n parte i a leg turii dintre cei doi au fost metodele statistice i metodele econometrice: testele Fisher, Student, White, Jarque Bera. Modelul econometric aplicat duce la observarea evolu iei ratei somajului care nu este influentata doar de cea a dobanzii ROBOR ci i de al i factori, deoarece acest lucru reiese din testarea validitatii modelului de regresie liniar simpl . Dupa aplicarea testului Student pentru coeficientii a respectiv b, reiese faptul ca modelul nu este valid iar legatura intre variabile la nivelul populatiei totale nu exista. Verificarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor cu ajutorul testului White a condus la concluzia ca modelul nu este valid, erorile fiind heteroscedastice. Odata aplicat testul Jarque-Bera se poate deduce ca erorile sunt distribuite normal, iar modelul este valid, prin urmare acesta poate deveni util la realizare de previziuni.

21

Bibliografie
Adrian Florea Macroeconomie - Editura Universitatii din Oradea 2009 http://www.anofm.ro/ Ioana Mester - Econometrie - Editura Universit ii din Oradea 2010 http://www.bank.md/index.php?fid=2&nrpg=1237&kt=2 http://www.somaj.com/ Prof.univ.dr.Eugen Tiganescu Macroeconomie - editura Corint Bucuresti - 2010 http://www.ziare.com/articole/somaj+2011 Legea Somajului, Ed. Best Publishing - 2010

y y y y y y y y

22