Sunteți pe pagina 1din 9

Grupa Mică C

TRADITII SI OBICEIURI DE CRACIUN


Educatoare: ILIE ADELINA
DUMITRU LAURA

An școlar:2021-2022
TEMA ANUALĂ DE STUDIU : ,,Cine și cum planifică/ organizează o activitate?”

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: ,,Ne pregătim de sărbătoare! ”

SUBTEME PROIECTULUI: 1. ,, În așteptarea lui Moș Nicolae ”

2. ,, Obiceiuri strabune’’

3. ,,Vine, vine Moș Crăciun!”

4. ,,Clinchete de clopotei’’

GRUPA: Mică ,,C’’

DURATA PROIECTULUI: 4 Săpt. (06.12-22.12.2021)

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII ȘI COMPORTAMENTE VIZATE:

Domeniul de Dimensiunile Comportamente asociate Cod Propus


dezvoltare dezvoltării

1.Motricitate Își coordonează mușchii în desfășurarea A.1.1. x


grosieră și unor activități diversificate, specifice vârstei
motricitate fină în Participă la activităţi fizice variate, adecvate A.1.2. x
contexte de viaţă nivelului lui de dezvoltare
A.DEZVOLTAREA
familiare
FIZICĂ, A
SĂNĂTĂȚII ŞI Utilizează mâinile și degetele pentru A.1.3
IGIENEI realizarea de activităţi variate
PERSONALE
2.Conduită Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul A.2.1. x
senzorio-motorie, tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu
pentru orientarea mediul apropiat.
mișcării
Se orientează în spațiu pe baza simțurilor. A.2.2. x

Își coordonează mișcările în funcție de ritm, A.2.3.


cadență, pauză, semnale sonore, melodii

3.Sănătate Exersează, cu sprijin, respectarea unor A.3.1. x


(nutriție, principii de bază specifice unei alimentaţii
îngrijire, igienă sănătoase
personală) și
practici privind Manifestă deprinderi de păstrare a igienei A.3.2. x
securitatea personale
personală Demonstrează abilităţi de autoprotecţie faţă A.3.3
de obiecte şi situaţii periculoase

Utilizează reguli de securitate fizică A.3.4. x


personală

B. DEZVOLTAREA 1. Interacțiuni cu Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin B.1.1 x


SOCIO- adulții și cu exersarea interacţiunii cu aceştia
EMOȚIONALĂ copiii de vârste
apropiate Își însușește și respectă reguli; înțelege B.1.2
efectele acestora în planul relațiilor sociale,
în contexte familiare

Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu x


copii de vârstă apropiată
B.1.3

2.Comportament Exprimă recunoașterea și respectarea B.2.1 x


e prosociale, de asemănărilor şi a deosebirilor dintre oameni
acceptare și de
respectare a Își însușește și respectă reguli, înțelege B.2.2
diversității efectele acestora în planul relațiilor sociale,
în contexte familiare

Exersează, cu sprijin, asumarea unor B.2.3


responsabilități specifice vârstei, în contexte
variate

Exersează, cu sprijin, abilități de negociere B.2.4


şi de participare la luarea deciziilor

Demonstrează acceptare și înțelegere faţă de B.2.5 x


celelalte persoane din mediul apropiat

3. Conceptul de Exersează, cu sprijin, autoaprecierea B.3.1


sine pozitivă, în diferite situaţii educaţionale

Își promovează imaginea de sine, prin B.3.2 x


manifestarea sa ca persoană unică, cu
caracteristici specifice

4. Autocontrol și Recunoaște și exprimă emoții de bază, B.4.1 x


expresivitate produse de piese muzicale, texte literare,
emoțională obiecte de artă etc

Demonstrează abilităţi de autocontrol B.4.2


emoţional

C. CAPACITĂȚI ȘI 1. Curiozitate, Manifestă curiozitate şi interes pentru C.1.1 x


ATITUDINI ÎN interes și experimentarea și învăţarea în situații noi
ÎNVĂȚARE inițiativă în
învățare Inițiază activități de învățare și interacțiuni C.1.2 x
cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat

2. Finalizarea Realizează sarcinile de lucru cu consecvență C.2.1


sarcinilor și a ți.
acțiunilor Integrează ajutorul primit, pentru realizarea C.2.2 x
(persistență în sarcinilor de lucru la care întâmplină
activități) dificultă

3. Activare și Manifestă creativitate în activități diverse C.3.1


manifestare a
potențialului Demonstrează creativitate prin activități C.3.2
creativ artistico-plastice, muzicale și practice, în
conversații și povestiri creative

Demonstrează simț muzical ritmic, armonic C.3.3 x


prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.

D. DEZVOLTAREA 1. Mesaje orale în Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a D.1.1 x


LIMBAJULUI, A contexte de unui mesaj, în vederea înțelegerii și
COMUNICĂRII ȘI comunicare receptării lui (comunicare receptivă)
A PREMISELOR cunoscute
CITIRII ȘI Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, D.1.2 x
SCRIERII ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)

2.Mesaje orale în Demonstrează capacitate de comunicare D.2.1


diverse situaţii de clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni,
comunicare emoții proprii (comunicare expresivă)

Respectă regulile de exprimare corectă, în D.2.2


diferite contexte de comunicare

Demonstrează extinderea progresivă a D.2.3 x


vocabularului

3.Premise ale Participă la experiențe de lucru cu cartea, D.3.1


citirii și scrierii, pentru cunoașterea și aprecierea cărții.
în contexte de
comunicare Discriminează/ diferențiază fonetic cuvinte, D.3.2
cunoscute silabe, sunete și asociază sunete cu litere.

Identifică prezența mesajului scris, apreciază D.3.3


și valorifică mesajul scris în activitățile
curente.

Asimilează unele elemente ale scrisului și D.3.4


folosește diferite modalități de comunicare
grafică și orală pentru transmiterea unui
mesaj

4.Ascultarea Se familiarizează cu sunetele limbii române D.4.1 X


activă a
mesajului pentru Înțeleg mesaje simple. D.4.2. x
înțelegerea și
Participă la activitățile de grup și activitățile D.4.3 x
receptarea lui
de joc în calitate de auditor.
(comunicare
receptivă)
5.Exprimarea Pronunță corect sunetele specifice limbii D.5.1
orală a mesajului, române
a emoțiilor etc.
(comunicare Participă la activitățile de grup și la D.5.2 x
expresivă) activitățile de joc, în situații uzuale, în
calitate de vorbitor

Utilizează structure orale simple D.5.3 x


Exersează și extinde progresiv vocabularul D.5.4. x

6. Manifestarea Participă cu interes și plăcere, la activitățile D.6.1


unei atitudini de limba română
pozitive faţă de
limba română Utilizează structurile orale însușite în D.6.2
context familiar, cunoscute, (ex. În cadrul
jocurilor de rol, sau în dramatizări, teatru de
păpuși, etc)

E. DEZVOLTAREA 1.Relații, operații Identifică elementele caracterisice ale unor E.1.1 x


COGNITIVĂ ȘI și deducții logice fenomene/relaţii din mediul apropiat
CUNOAȘTEREA în mediul
LUMII apropiat Compară experienţe, acţiuni, evenimente, E.1.2
fenomene/relaţii din mediul apropiat

Construiește noi experienţe, pornind de la E.1.3


experienţe trecute

Identifică posibile răspunsuri/soluţii la E.1.4


întrebări, situaţii - problemă şi provocări din
viaţa proprie şi a grupului de colegi

Realizează, în mod dirijat, activități simple E.1.5 x


de investigare a mediului, folosind
instrumente şi metode specifice

2.Cunoștințe și Demonstrează familiarizarea cu conceptul E.2.1


deprinderi de număr şi cu numeraţia
elementare
matematice Demonstrează familiarizarea cu informații E.2.2 x
pentru rezolvarea despre mărime, formă, greutate, înălţime,
de probleme și lungime, volum
cunoașterea
Identifică şi numește formele obiectelor din E.2.3
mediului apropiat
mediul înconjurător

Efectuează operaţii de seriere, grupare, E.2.4 x


clasificare, măsurare a obiectelor

Rezolvă situații-problemă, pornind de la E.2.5


sortarea şi reprezentarea unor date
3.Caracteristici Evidenţiează caracteristicile unor obiecte E.3.1 x
structurale și localizate în spaţiul înconjurător
funcționale ale
lumii Identifică și valorifică unele caracteristici E.3.2
înconjurătoare ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului

Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale E.3.3


Pământului şi Spaţiului

Demonstrează cunoașterea poziției omului E.3.4 x


în univers, ca parte a lumii vii şi ca fiinţă
socială

RESURSE:

MATERIALE: planșe, jetoane, siluete, imagini, Biblia copiilor, decorațiuni de Crăciun, reviste, atlase,
enciclopedii, computer, CD educațional, fișe de lucru, creioane colorate, pensule, acuarele, hârtie creponată,
lipici, filmulețe de Youtube, diferite materiale preluate de pe site-uri educaționale.

UMANE: preșcolari, părinți, cadre didactice

TIMP: 4 săptămâni

METODE: conversația, explicația, expunerea, povestirea, problematizarea, exercițiul, Diagrama Venn, cubul,
trierea aserțiunilor brainstorming, demonstrația, etc.

DESCRIEREA PROIECTULUI:

E magică aşteptarea lui Moşul Nicolae, Moş Crăciun! Copiii aşteaptă cu nerăbdare să-şi pregătească
ghetuţele, să împodobească bradul, să învețe din timp poezii şi cântece specifice acestor sărbători magice.

E bine ca micii copilaşi să cunoască importanţa sărbătorilor, să înţeleagă mirajul acestora, să simtă magia
Naşterii Pruncului Iisus. Mirajul sărbătorilor pregăteşte copiii pentru înţelegerea unor tradiţii şi obiceiuri cum ar
fi: pregătirea ghetuţelor, mersul cu colindul, sorcova, steaua, pluguşorul. Preocuparea noastră este de a adapta
vastul repertoriu specific zonei la capacitatea de înţelegere şi interpretate a copiilor, asigurând în acelaşi timp
implicarea lor afectivă în tot ceea ce înseamnă obicei sau tradiţie.
În preajma sărbătorilor auzim des: ,,Când vine Moș Nicolae, Moș Crăciun?”, tocmai de aceea trebuie să
planificăm și să derulăm proiecte tematice care răspund nevoilor copiilor. Prin derularea proiectului
tematic ,,Ne pregătim de sărbătoare!”urmărim să familiarizăm copiii de la Grupa Mică ,,Albinuțele vesele” cu
tradițiile păstrate din moși- strămoși, tradiții care caracterizează prin frumusețea lor poporul român.
INVENTAR DE PROBLEME
CE ŞTIM? CE NU ŞTIM ŞI VREM SĂ AFLĂM?

Iarna vine Moș Nicolae și Moș Crăciun. Cine este Moș Nicolae?

Se împodobeşte bradul și se colindă. Cine este Moș Crăciun?

Moş Crăciun este îmbrăcat în roşu. Legenda lui Moş Nicolae şi a lui Moş Crăciun.

Sania moşului este trasă de reni. Unde locuieşte moşul?

De ce primim daruri?

De ce împodobim bradul?

Ce așezăm în brad?

Ce sunt colindele? Învățăm colinde!

Care sunt obiceiurile de Crăciun?

Deoarece părinții sunt partenerii noștri în procesul instructiv-educativ, am elaborat o scrisoare de intenție pe
care o vom expune la avizierul grupei, prin intermediul acestei scrisori dorind să informăm părinții despre
derularea acestui proiect tematic și solicitându-le sprijin îm procurarea de materiale care să ne ajute în cadrul
activităților pe care urmează să le derulăm.

SCRISOARE DE INTENȚIE:

SCRISOARE PENTRU PĂRINŢI


Dragi părinți,

Perioada sărbătorilor de iarnă este una în care oamenii se regăsesc, se bucură unii de alţii, familiile
se reunesc şi petrec în linişte şi bucurie. În perioada 02.12-22.12.2020 vom derula Proiectul Tematic ,,Ne
pregătim de sărbătoare!”, perioadă în care preșcolarii vor afla informații despre magia Crăciunului. De
aceea ne adresăm dumneavoastră cu rugămintea de a ne sprijini în acest proiect cu procurarea
materialelor necesare: albume, reviste, cărţi cu poezii sau povestiri despre Moş Nicolae, Naşterea
Pruncului Iisus și Moș Crăciun.
Vă mulţumim !
Subtemele proiectului : 1. ,, În așteptarea lui Moș Nicolae” 02.12-04.12.2021

2. ,, O, brad frumos!” 07.12-11.12.2021

3. ,, Vine, vine Moș Crăciun!” 14.12-18.12.2021


4. ,,Magia sărbătorilor” 21.12-22.12.2021

CREAREA CENTRULUI TEMATIC:

Centrul tematic va fi amenajat cu elemente specifice temei : planșe, jetoane, imagini, cărți și enciclopedii,
softuri educaționale, mulaje, jocuri de masă specifice temei, fotografii, albume foto, precum și materiale puse
la dispoziție de părinții preșcolarilor.

CENTRE DE INTERES DESCHISE ŞI MATERIALELE PUSE LA DISPOZIŢIA COPIILOR:

COLŢUL CĂSUŢEI ARTĂ CONSTRUCŢII

- farfurioare, linguriţe, - creioane colorate, acuarele, - cuburi de lemn mari şi mici,


şerveţele, şorţuleţe de bucătari, planşete, lipici, carton colorat, forme geometrice, cuburi de
cizmuliţe,sac, cadouri, coli xerox, materiale din natură, plastic, rotodiscuri, floricele,
aranjamente specifice plastilină, hârtie creponată, fişe beteală
Crăciunului, brad, globuri, individuale
beteală, coșuri

NISIP ŞI APĂ/Joc de masă BIBLIOTECĂ ŞTIINŢE

-puzzle, Domino, Din jumătate - cărţi şi albume despre PPT-uri- despre sărbătorile de
întreg, Jocul umbrelor sărbătorile de iarnă, imagini A3 iarnă, calculator, cd-uri
şi A4 despre Crăciun, planşe cu educative cu iarna, fişe de
datini de sărbători, cărţi cu lucru, creioane colorate, CD-uri
poveşti despre sărbătorile de colinde şi cântece despre
iarnă, jetoane specifice Crăciun şi Moş Nicolae
sărbătorilor, softuri
educaționale, PPT-uri

EVENIMENT DE ÎNCHIDERE:

În ultima zi a derulării acestui proiect tematic vom realiza o activitate în cadrul căreia vom recita și interpreta
poeziile și cântecele învățate.

EVALUAREA PROIECTULUI:

-lucrări practice;fise de lucru