Sunteți pe pagina 1din 37

ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE


DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CURRICULUM APLICAT: T.C. 4 ore/săptămână
CLASA a VIII-a
MANUAL: Limba și literatura română. Clasa a VIII-a, Florentina Sămihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș,
Editura Art Klett, 2020

C. PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL I – 56 de ore

TEMA GENERALĂ: REFLECȚII ASUPRA LUMII

UNITATEA A II-A: CE ÎNSEAMNĂ PRIETENIA? – 16 ore

Ora Conținuturi Competențe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


1 LECTURĂ 2.1 – Activități de prelectură Textul-suport (manual, pp. Observarea
Textul epic: – Lectura textului-suport 10 – 14), resurse digitale sistematică a
Platanos, de Doina – Discuție privind impresiile elevilor Ghidul profesorului elevilor
Ruști (lectură după prima lectură Activitate individuală
explicativă, – Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate pe grupe
vocabular)2.1.
2 Platanos, de Doina Ruști 2.1 Activități de lectură: Textul-suport, manualul, Observarea
Firul narativ. Planurile  2.4 – Selectarea cuvintelor-cheie ale (pp. 15 – 16), resurse sistematică a
narațiunii textului digitale elevilor
– Exerciții de ordonare cronologică a Ghidul profesorului
ideilor principale din textul-suport Activitate pe grupe Bilete de ieșire
– Rezumarea orală a textului Activitate frontală
– Identificarea secvențelor Activitate în perechi
retrospective
– Propunerea unor titluri pentru
fiecare secvență a textului și
identificarea etapelor acțiunii
– Identificarea și comentarea
circumstanțelor în care se petrec
întâmplările
3 Platanos, de Doina Ruști. 2.1 Activități de lectură (lucrul cu Textul-suport, manualul, Observarea
Naratorul și personajele  2.4 textul): (pp. 17 – 19), resurse sistematică a
– Exerciții de identificare a digitale elevilor
naratorului și a personajelor Ghidul profesorului
– Exerciții de identificare a Activitate pe grupe Fișe de identitate a
trăsăturilor fizice și morale ale unor Activitate frontală personajelor
personaje Activitate în perechi Investigație
– Realizarea hărții personajelor Joc de rol
– Abordarea personajelor din Portofoliu:
perspective diverse Caracterizarea
unui personaj
4 Platanos, de Doina Ruști 2.1 – Identificarea unor structuri textuale Textul-suport, manualul Observarea
Structuri textuale 2.2 diverse (narativă, descriptivă, (pp. 20 – 21), resurse sistematică a
combinate. Textul explicativă, dialogată, digitale elevilor
discontinuu argumentativă) Caietul elevului, Realizarea unui
– Lectura și analiza unui text Ghidul profesorului desen
discontinuu Activitate frontală Dramatizarea unui
– Realizarea unui text discontinuu Activitate pe grupe fragment din text

5 Platanos, de Doina Ruști 2.2 Activități de postlectură: Textul-suport, manualul (p. Transpunerea
Semnificațiile textului 2.4 – Discuție privind semnificațiile 22), resurse digitale întâmplărilor din
textului-suport Caietul elevului, text în lumea lor
– Exerciții de formulare a unei opinii Ghidul profesorului Eseu despre
cu privire la semnificația textului și Activitate frontală prietenie
la atitudinile personajelor Activitate pe grupe Autoevaluare
– Exerciții de formulare a unor Minitest
răspunsuri personale
– Exerciții de formulare a unui
răspuns creativ despre mesajul
textului
6 Text auxiliar: – Lectura fragmentului Textul-suport, manualul Observarea
Narcis și Gură-de-Aur de 2.4 – Discuție privind trăsăturile (pp. 23 – 24), resurse sistematică a
Hermann Hesse personajelor și relațiile dintre digitale elevilor
personaje Ghidul profesorului
– Exerciții de formulare a opiniei și Activitate individuală
de justificare a unor puncte de vedere
– Oferirea unor sugestii de lectură
7 COMUNICARE 1.3 – Reamintirea, prin exerciții, a Manualul (pp. Joc de rol
ORALĂ 1.4 strategiilor de ascultare activă 26 – 27), resurse digitale Grilă de evaluare
Strategii de ascultare 1.5 învățate Ghidul profesorului Autoevaluare
activă – Vizionarea unor filmulețe și Activitate frontală
analiza modului în care sunt folosite
strategiile de ascultare activă
– Discuție în care elevii exersează
strategiile de ascultare activă Activitate în grupe
– Evaluarea felului în care au fost
folosite strategiile de ascultare activă
8 4.2 – Actualizare, prin exerciții, a Manualul, pp. 28 – 30, Observarea
ELEMENTE DE 4.3 cunoștințelor despre sinonime și resurse digitale sistematică a
CONSTRUCȚIE A 4.4 antonime Caietul elevului, elevilor
COMUNICĂRII – Exerciții de asociere a unor Ghidul profesorului,
sinonime Cartea mea de gramatică Hartă conceptuală
– Indicarea unor antonime Activitate frontală a categoriilor
– Precizarea unor sinonime Activitate în perechi semantice învățate
contextuale
– Actualizarea, prin exerciții, a
cunoștințelor despre omonime și
cuvintele polisemantice
– Gruparea omonimelor în funcție de
tipul lor
– Exerciții de diferențiere între
omonime totale și parțiale
– Exerciții de diferențiere între
omografe și omofone
– Formularea de enunțuri pentru a
evidenția polisemantismul unor
cuvinte
– Actualizarea, prin exerciții, a
cunoștințelor despre paronime
– Formularea de enunțuri cu
integrarea unor perechi de paronime
– Compuneri gramaticale cu
categoriile semantice actualizate
9 Derivarea. Compunerea 4.2 – Actualizarea, prin exerciții, a Manualul, pp.136 – 137, Observarea
(actualizare) 4.3 cunoștințelor privind derivarea și resurse digitale sistematică a
4.4 compunerea Ghidul profesorului, elevilor
– Indicarea unor cuvinte derivate de Cartea mea de gramatică
la un cuvânt dat Activitate frontală Compunere
– Exerciții cu diferite tipuri de sufixe gramaticală
– Asocierea de prefixe cu anumite
cuvinte
– Analiza modului în care s-au Activitate pe grupe
format unele cuvinte Activitate individuală
– Indicarea unei serii derivative de la
un cuvânt dat
– Exerciții de diferențiere între
cuvintele compuse prin diferite
procedee (alăturare, subordonare,
abreviere)
– Exerciții de identificare a unor
elemente savante de compunere
– Exerciții de identificare a variantei
corecte a unor cuvinte compuse
– Compunere gramaticală în care vor
fi integrate cuvinte formate prin
derivare și prin compuse
10 Conversiunea. Familia de 4.3 – Exerciții de identificare a părților Manualul, pp. Observarea
cuvinte 4.4 de vorbire diferite ale unui cuvânt 34 – 35, resurse digitale sistematică a
– Descoperirea modului în care se Caietul elevului, elevilor
realizează conversiunea Ghidul profesorului, Compunere
– Alcătuirea unei familii de cuvinte Cartea mea de gramatică gramaticală
– Analiza unor cuvinte formate prin Activitate individuală
conversiune Activitate pe grupe
– Formularea unor enunțuri cu
schimbarea categoriei gramaticale a
unor cuvinte
– Realizarea unei compuneri
gramaticale, cu integrarea unor
termeni din familia lexicală a unui
cuvânt
11 Împrumuturile 4.3 – Identificarea limbilor din care Manualul, pp. Observarea
4.4 provin diferite cuvinte în limba 36 – 37, resurse digitale sistematică a
română Caietul elevului, elevilor
– Descoperirea tipurilor de cuvinte Ghidul profesorului,
ce alcătuiesc vocabularul limbii Cartea mea de gramatică
române : cuvinte moștenite, cuvinte Activitate frontală
formate în interiorul limbii, cuvinte Activitate în perechi
împrumutate din alte limbi
– Exerciții de identificare a limbii
din care au fost împrumutate diferite
cuvinte în limba română
– Exerciții de diferențiere între
cuvintele moștenite și cele
împrumutate 
– Exerciții de identificare a
neologismelor
– Exerciții de diferențiere între
împrumuturi vechi și noi
– Identificarea formei corecte a unor
împrumuturi neologice
12 Registrele limbii 4.2 – Observarea diferențelor de registru Manualul, pp. 38 – 39, Observarea
4.4 în enunțuri date  resurse digitale sistematică a
– Descoperirea celor trei registre ale Ghidul profesorului, elevilor
limbii : solemn, standard, familiar Cartea mea de gramatică
– Identificarea tipului de registru Activitate frontală
folosint în enunțuri date
– Identificarea elementelor de argon
și jargon
– Indicarea sensului unor termeni de
argou
13 Fonetica 4.3 – Identificarea unor cuvinte ce conțin Manualul, pp. Observarea
4.4 diftongi, triftongi și vocale în hiat 40 – 41, resurse digitale sistematică a
– Indicarea numărului de litere și de Ghidul profesorului, elevilor
sunete din cuvinte date Cartea mea de gramatică Minitest
– Observarea modului în care se Activitate frontală Portofoliu:
scriu și se pronunță unele cuvinte de gruparea unor
origine străină cuvinte de origine
– Exerciții de discriminare între străină în
împrumuturile adaptate și cele împrumuturi
neadaptate la limba română adaptate și
– Exerciții de scriere și de pronunție neadaptate
a unor cuvinte de origine străină Minitest
14 REDACTARE 3.2 – Pregătire pentru redactarea unui Manualul (pp. 42 – 43), Observarea
Etapele scrierii. Integrarea 3.4 text ce conține diverse structuri resurse digitale sistematică a
feedbackului textuale (narativă, descriptivă, Ghidul profesorului elevilor
explicativă, dialogată) Activitate individuală Grilă de evaluare
– Scrierea ciornei Activitate frontală Portofoliu
– Evaluare reciprocă pe baza grilei Autoevaluare
oferite în manual
– Rescrierea textului, cu integrarea
feedbackului primit de la colegi
– Revizia textului
– Prezentarea textului
15 Importanța elementelor de 3.2 – Selectarea unor imagini potrivite Manualul (pp. 44 – 45), Observarea
grafică în prezentarea unui 3.3 pentru textul redactat în lecția resurse digitale sistematică a
text scris anterioară Ghidul profesorului elevilor
– Analiza unei prezentări care Activitate individuală Evaluare reciprocă
cuprinde și elemente de grafică Activitate frontală Portofoliu
– Realizarea unui text cu includerea Autoevaluare
unor elemente grafice
– Prezentarea textului
– Evaluare reciprocă pe baza grilei
din manual
16 EVALUARE 2.1, 2.2, 2.4, – Rezolvarea de exerciții pe baza Resurse materiale: Aprecierea fişelor
SUMATIVĂ 3.2, 3.4, noțiunilor teoretice însușite pentru a Manualul (p. 48) sau alt de evaluare
4.2, 4.3, 4.4 demonstra dezvoltarea competențelor test propus sumativă
specifice vizate Ghidul profesorului
Resurse procedurale:
Exerciţiul
Lucrul cu textul
Activitate independentă,
individuală

1.3. Realizarea unei prezentări orale multimodale în fața unui public, corelând elementele verbale, paraverbale și nonverbale în cadrul unor strategii de
argumentare
1.4. Participarea activă la dezbateri simple, formulând puncte de vedere și/sau continuând ideile celorlalți, exprimând un punct de vedere față de opiniile
expuse de interlocutor(i)
1.5. Corectarea comportamentelor și a atitudinilor comunicative ineficiente sau inadecvate în activități de comunicare
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii
2.4. Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comportamentelor și a atitudinilor de lectură
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unor texte pentru a fi prezentate în fața unui public sau/și pentru a fi publicate
3.4. Exersarea constantă în activitățile de redactare a strategiilor de corectare a comportamentelor și a atitudinilor ineficiente sau inadecvate
4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse
4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile
moderne
4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare

UNITATEA A III-A: CUM SUNT CEILALȚI? – 18 ore

Ora Competenţe specifice Conținuturi detaliate Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
1 LECTURĂ 2.1 – Activități de prelectură Textul-suport (manual, pp. Observarea
Textul dramatic: – Lectura textului-suport 50 – 55), resurse digitale sistematică a
Take, Ianke şi Cadâr, de – Discuție privind impresiile elevilor Ghidul profesorului elevilor
V. I. Popa (lectură după prima lectură Activitate individuală
explicativă, vocabular) – Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate frontală
2 Take, Ianke şi Cadâr, de 2.1 Activităţi de lectură (lucrul cu Textul-suport, manualul, Observarea
V. I. Popa 2.4 textul): (pp. 56 – 57), resurse sistematică a
Textul dramatic. Structuri – Identificarea aspectelor digitale elevilor
textuale. caracteristice textului dramatic Caietul elevului,
– Exerciţii de identificare a Ghidul profesorului
indicațiilor scenice Activitate pe grupe
– Recunoașterea structurilor textuale Activitate frontală
– Identificarea şi comentarea Activitate în perechi
aspectelor din text care provoacă
râsul
3 Take, Ianke şi Cadâr, de 2.1 Activităţi de lectură (lucrul cu Textul-suport, manualul, Observarea
V. I. Popa 2.4 textul): (pp. 58 – 60), resurse sistematică a
Timpul, spaţiul, acțiunea, – Exerciţii de identificare a timpului digitale elevilor
personajele și a spațiului Caietul elevului,
– Completarea schemei Ghidul profesorului Fișe de identitate a
evenimențiale Activitate pe grupe personajelor
– Exerciţii de identificare a Activitate frontală Investigație
trăsăturilor fizice şi morale ale unor Activitate în perechi Joc de rol
personaje Portofoliu:
– Exercitii de identificare a Caracterizarea
mijloacelor de construcţie a unui personaj
personajului
– Realizarea unei fişe de identitate a
personajului
– Exerciții de identificare a unor
detalii ale afișelor spectacolelor de
teatru
4 Take, Ianke şi Cadâr, de 2.1 Activități de postlectură: Textul-suport, manualul Observarea
V. I. Popa 2.4 – Discuție privind semnificațiile (pp. 61-62), resurse digitale sistematică a
Semnificaţiile textului textului-suport Caietul elevului, elevilor
– Exerciții de formulare a unei opinii Ghidul profesorului Justificarea
cu privire la semnificația textului și Activitate frontală asocierii
la atitudinile personajelor Activitate pe grupe personajului cu o
– Exerciții de formulare a unor zodie
răspunsuri personale
– Exerciții de formulare a unui
răspuns creativ despre mesajul
textului
5 Textul nonliterar. Cronica 2.1 – Activități de prelectură Textul-suport, manualul Observarea
de spectacol 2.2 – Lectura textului-suport (pp. 63 – 65), resurse sistematică a
Omenescul personajelor, 2.4 – Discuție privind impresiile elevilor digitale elevilor
de Ștefan Popa după prima lectură Ghidul profesorului
– Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate pe grupe
Activităţi de lectură (lucrul cu Activitate frontală
textul): Activitate individuală Autoevaluare
– Identificarea posibilului destinatar Minitest
al textului
– Recunoașterea scopului textului
– Investigarea textului
Activități de postlectură:
– Explicarea titlului
6 Text auxiliar: Nathan 2.1 Activităţi de postlectură: Textul-suport, manualul Observarea
Înțeleptul, (fragmente) de 2.4 – Discuţie privind spațiul desfășurării (pp. 66 – 67), resurse sistematică a
Gotthold Ephraim Lessing acțiunii digitale elevilor
– Rezumarea parabolei celor trei Ghidul profesorului
inele Activitate individuală
– Exerciţii de formulare a opiniei și
de justificare a unor puncte de vedere
– Oferirea unor sugestii de lectură
7 ELEMENTE DE 5.1 – Discuții despre comunitățile Manualul (pp. Observarea
INTERCULTURALITA interculturale și multiculturale și 68 – 68), resurse digitale sistematică a
TE despre relațiile culturale constructive Ghidul profesorului elevilor
Relaţii culturale Activitate pe grupe
constructive. Noi și ceilalți
8 COMUNICARE ORALĂ 1.4 – Simularea unor situații care Manualul (pp. 70 – 71), Joc de rol
Atitudini comunicative 1.5 presupun comunicarea asertivă resurse digitale Grilă de evaluare
– Vizionarea unor filmulețe și analiza Caietul elevului,
modului în care personajele au Ghidul profesorului,
manifestat o atitudine asertivăși Cartea mea de gramatică
disponibilități de negociere Activitate frontală
– Joc de rol - elevii exersează în Activitate pe grupe
comunicare flexibilitatea, asertivitate
și disponibilitatea spre negociere
– Evaluarea felului în care își
manifestă atitudini ce favorizează
comunicarea eficientă
9 ELEMENTE DE 4.1 – Exerciții de identificare a Manualul (pp. 72 – 73), Observarea
CONSTRUCȚIE A construcțiilor active resurse digitale sistematică a
COMUNICĂRII – Exerciții de identificare a Caietul elevului, elevilor
Construcțiile active. construcțiilor pasive cu verbul a fi Ghidul profesorului,
Construcțiile pasive – Exerciții de transformare a Cartea mea de gramatică Compunere
construcțiilor active în construcții Activitate frontală gramaticală
pasive Activitate în perechi
– Exerciții de transformare a
construcțiilor pasive în construcții
active
– Completarea unor enunțuri cu
complementul de agent potrivit
10 Predicatul - actualizare 4.1 – Actualizarea, prin exerciții, a Manualul (pp. 74 – 75), Observarea
cunoștințelor privind predicatul resurse digitale sistematică a
– Exerciții de discriminare a Caietul elevului, elevilor
predicatului verbal într-o construcție Ghidul profesorului,
pasivă de predicatul nominal Cartea mea de gramatică
– Analiza părților de vorbire prin Activitate frontală
care se exprimă predicatele verbale și Activitate pe grupe
numele predicative în textele date Activitate individuală
– Exerciții de identificare a altor
verbe copulative
– Realizarea unei compuneri Compunere
gramaticale, cu integrarea unor gramaticală
predicate verbale și nominale
11 Construcțiile cu pronume – Exerciții de identificare a Manualul (pp. 76 – 79), Observarea
reflexive pronumelor reflexive resurse digitale sistematică a
– Recunoașterea construcțiilor cu Caietul elevului, elevilor
pronume reflexive Ghidul profesorului,
– Identificarea funcțiilor sintactice Cartea mea de gramatică
ale pronumelor reflexive Activitate frontală
– Identificarea situațiilor în care Activitate în perechi
pronumele reflexiv nu are funcție Activitate individuală
4.1 sintactică
4.2 – Identificarea verbelor
Construcțiile impersonale impersonale și a construcțiilor
verbale impersonale
– Exerciții de transformare a
construcțiilor personale în construcții
impersonale
– Realizarea unei compuneri Compunere
gramaticale, cu integrarea unor gramaticală
construcții verbale cu pronume
reflexive, a unor verbe impersonale și
a unor construcții verbale
impersonale
12 4.1 – Actualizarea, prin exerciții, a Manualul (pp. 80 – 81), Observarea
Subiectul-actualizare cunoștințelor privind subiectul resurse digitale sistematică a
– Identificarea subiectelor exprimate Caietul elevului, elevilor
și neexprimate în enunțuri date Ghidul profesorului,
– Analiza părților de vorbire prin Cartea mea de gramatică
care se exprimă subiectele în Activitate frontală
enunțuri date Activitate în perechi
– Realizarea unei compuneri Activitate individuală Compunere
gramaticale, cu integrarea unor gramaticală
subiecte
13 Construcții incidente 4.1 – Identificarea unor construcții Manualul (pp. 82 – 83), Observarea
incidente resurse digitale sistematică a
– Explicarea punctuației specifice Caietul elevului, elevilor
construcțiilor incidente Ghidul profesorului
– Observarea modului în care Cartea mea de gramatică
vorbitorii folosesc în comunicare Activitate frontală
constructiile incidente
– Explicarea rolului construcțiilor
incidente
14 Organizarea coerentă a Organizarea coerentă a – Reconstituirea unei știri, respectând Manualul (pp. 80 – 81), Observarea
textului: succesiunea textului: succesiunea ideilor, coerența textului resurse digitale sistematică a
ideilor, folosirea corectă a folosirea corectă a timpurilor – Exerciții de folosire corectă a Caietul elevului, elevilor
timpurilor verbale şi a verbale şi a anaforelor timpurilor verbale Ghidul profesorului, Portofoliu
anaforelor 4.2 – Exerciții de utilizare a elementelor Cartea mea de gramatică Autoevaluare
4.4 anaforice Activitate frontală Minitest
4.5 Activitate pe grupe
Activitate individuală
15 REDACTARE 3.1 – Lectura unei cronici de film Manualul (pp. 86-87), Observarea
Cronica de film. 3.3 – Vizionarea unui scurtmetraj resurse digitale sistematică a
Redactarea de mână și 3.4 – Pregătire pentru redactarea cronicii Ghidul profesorului elevilor
computerizată scurtmetrajului Activitate individuală Grilă de
Etica redactării: – Redactarea primei versiuni a Activitate frontală autoevaluare
originalitatea cronicii Portofoliu
– Rescrierea textului Autoevaluare
– Revizia textului
– Prezentarea textului
– Evaluarea cronicii respectând
criterii de evaluare
16 Recapitularea şi Toate competențele specifice – Exerciții recapitulative Manualul Observare curentă
sistematizarea vizate în unitate (pp. 88 – 89), resurse a activităţii şi a
cunoştinţelor însuşite în digitale comportamentului
unitatea de învăţare Ghidul profesorului elevilor
Temă de lucru în
clasă
Aprecierea
răspunsurilor
Gradul de
înţelegere şi de
aplicare a
noţiunilor
17 EVALUARE 2.1 – Rezolvarea de exerciții pe baza Resurse materiale: Aprecierea fişelor
SUMATIVĂ 2.4, noțiunilor teoretice însușite pentru a Manualul (p. 90) sau alt test de evaluare
3.1, demonstra dezvoltarea competențelor propus sumativă
4.1 specifice vizate Ghidul profesorului
4.2 Resurse procedurale:
Exerciţiul
Lucrul cu textul
Activitate independentă,
individuală
18 Analiza rezultatelor și – Analiza rezultatelor obținute la Resurse materiale: Autoevaluare
ameliorare evaluarea scrisă; Lucrările elevilor Portofoliul elevului
– Identificarea greșelilor tipice; Testul propus Observarea
– Identificarea unor măsuri Resurse procedurale: sistematică
ameliorative diferențiate și Conversația Notarea elevilor
individualizate. Explicația
Argumentarea
Activitate frontală
Activitate individuală

1.4. Participarea activă la dezbateri simple, formulând puncte de vedere și/sau continuând ideile celorlalți, exprimând un punct de vedere față de opiniile
expuse de interlocutor(i)
1.5. Corectarea comportamentelor și a atitudinilor comunicative ineficiente sau inadecvate în activități de comunicare
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.4. Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comportamentelor și a atitudinilor de lectură
3.1. Redactarea unui text complex, în care să își exprime puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite
3.3. Aplicarea constantă a normelor privind etica redactării pentru crearea unor texte originale
3.4. Exersarea constantă în activitățile de redactare a strategiilor de corectare a comportamentelor și a atitudinilor ineficiente sau inadecvate
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse
4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare
4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba
română literară, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții

UNITATEA A V-A: UNDE GĂSIM FRUMUSEȚEA? (I) – 10 ore

Ora Competenţe specifice Conținuturi Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate
1 LECTURĂ 2.2 – Activități de prelectură (incluzând Textul-suport (manual, pp. Observarea
Textul liric. compararea a două picturi) 92 – 93), resurse digitale sistematică a
Frumusețea naturii: – Lectura textului-suport Ghidul profesorului elevilor
Într-un lac, de Tudor Arghezi – Discuție privind impresiile elevilor Activitate individuală
Ideile și organizarea textului liric după prima lectură Activitate pe grupe
– Explicarea cuvintelor necunoscute
Activități de lectură:
– Selectarea cuvintelor-cheie ale
poeziei și a temei descrierii
– Identificarea câmpurilor lexicale ce
particularizează tema
– Observarea unor elemente de
versificație: gruparea versurilor în
strofe, măsura, rima
– Analiza pe strofe a poeziei, pentru
a compara felul în care se modifică
percepția asupra obiectului descris
(luna)
2 Într-un lac, de Tudor Arghezi 2.1 – Observarea modului în care este Textul-suport, manualul, Observarea
Limbajul figurat. Aliterația 2.4 construit tabloul de natură (p. 94-95), resurse digitale sistematică a
Semnificațiile textului – Compararea imaginii iernii din Caietul elevului, elevilor
poezie cu reprezentarea iernii într-o Ghidul profesorului
pictură modernă Activitate pe grupe
– Analiza figurilor de stil din poezie Activitate frontală Evaluarea figurilor
(repetiție, personificare, metafore, Activitate în perechi de stil
epitete)
Observarea modului în care se
realizează aliterația și definirea
acesteia Exemple selectate
Activități de postlectură: de elevi pentru a
– Discuție privind semnificațiile ilustra frumusețea
textului-suport naturii
– Compararea a două poezii cu
tematică asemănătoare
– Exerciții de formulare a unor
răspunsuri personale și critice
– Observații și explicații referitoare
la felul în care este reprezentată în
poezie și în artele plastice frumusețea
naturii
3 Textul liric. 2.2 – Activități de prelectură Textul-suport, manualul Investigație
Frumusețea umană: Izvorul nopții, – Lectura textului-suport (pp. 96-97), resurse digitale
de Lucian Blaga – Discuție privind impresiile elevilor Caietul elevului,
Versificația și cuvintele-cheie după prima lectură Ghidul profesorului
– Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate individuală
– Audiția unei piese muzicale Activitate pe grupe
inspirate din poezia Izvorul nopții, Activitate frontală
pentru a observa aspectele comune și
pe cele diferite dintre cele două
reprezentări artistice
Activități de lectură:
– Discuții privind asemănările dintre
poezie și alte arte (dans, muzică,
pictură)
– Activitate pe grupe: o grupă va
analiza elementele de versificație și
figurile de stil; cealaltă grupă va
selecta cuvintele-cheie, va formula
ideile poeziei și va identifica tema
acesteia
– Observații privind prozodia
modernă a poeziei Izvorul nopții
4 Izvorul nopții, de Lucian 2.2 – Identificarea instanțelor de Textul-suport, manualul Observarea
Blaga comunicare (voce ficțională, (pp. 98 – 99), resurse sistematică a
Procedee artistice. Hiperbola destinatar), a ipostazei pe care și-o digitale elevilor
asumă vocea ficțională și a modului Ghidul profesorului
de adresare către iubită Activitate frontală
– Analiza figurilor de stil din poezie Activitate în perechi
(metafore, epitete), observând ce
evidențiază fiecare
– Observarea modului de construire
a hiperbolei și definirea acesteia
– Discutarea modului în care este
exprimată subiectivitatea în text
Compararea unor picturi de tip
portret cu imaginea iubitei din poezia
Izvorul nopții
5 Izvorul nopții, de Lucian Blaga 2.2 Activități de postlectură: Textul-suport, manualul (p. Observarea
Semnificațiile textului 2.4 – Discuție privind semnificațiile 100), resurse digitale sistematică a
textului-suport Caietul elevului, elevilor
– Exerciţii de formulare a unei opinii Ghidul profesorului
cu privire la semnificația textului Activitate pe grupe
– Exerciții de formulare a unor Activitate frontală
răspunsuri personale și critice Exemple selectate
– Realizarea unei interpretări creative de elevi pentru a
a poeziei Izvorul nopții prin alegerea ilustra frumusețea
unui alt limbaj artistic (desen/pictură, umană
muzică, dans, mimă)
– – Discuții privind felul în care
este reprezentată frumusețea umană
în poezie și în diferite arte
6 Textul liric. 2.2 – Activități de prelectură Textul-suport, manualul Observarea
Frumusețea artei: Controverse, de 2.3 – Lectura textului-suport (pp. 101-102), resurse sistematică a
Nina Cassian – Discuție privind impresiile elevilor digitale elevilor
Versificația și ideile textului după prima lectură Ghidul profesorului
– Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate pe grupe
Activități de lectură: Activitate frontală
– Selectarea unor versuri relevante
pentru înțelegerea textului
– Observarea unor elemente de
versificație: gruparea versurilor în
strofe, măsura, rima
– Formularea ideilor principale,
având în vedere firul narativ al
poeziei
– Identificarea instanțelor de
comunicare (voce ficțională,
destinatar), a ipostazei pe care și-o
asumă vocea ficțională
– Discutarea trăsăturilor artei
moderne și definirea caligramei
Compararea poeziei cu o pictură
modernă
7 Controverse, de Nina Cassian Activități de postlectură: Textul-suport, manualul (p. Observarea
Semnificațiile textului – Discuție privind semnificațiile 103), resurse digitale sistematică a
2.2 textului-suport Caietul elevului, elevilor
2.3 – Exerciţii de formulare a unei opinii Ghidul profesorului Portofoliu:
cu privire la semnificația textului Activitate frontală realizarea unei
– Exerciții de formulare a unor Activitate în perechi caligrame
răspunsuri personale și critice
– – Discuții privitoare la ce înseamnă
frumusețea artei
8 2.2 – Compararea celor trei poezii Manualul (p. 104) Investigație
Compararea textelor sub aspectul studiate din punctul de vedere al Caietul elevului, Autoevaluare
conținutului și al structurii temei, al elementelor de versificație, Ghidul profesorului Minitest
al câmpurilor lexicale și al figurilor Activitate pe grupe
de stil Activitate frontală
– Realizarea unei diagrame Venn
pentru a evidenția asemănările și
deosebirile dintre cele trei poezii
Discuții privind percepția frumosului
din natură și din artă, a frumuseții
umane
9 Recapitularea şi sistematizarea Toate competențele – Exerciții recapitulative Manualul Observare curentă
cunoştinţelor însuşite în unitatea de specifice vizate în (pp. 122 – 123), resurse a activităţii şi a
învăţare unitate digitale comportamentului
Ghidul profesorului elevilor
Temă de lucru în
clasă
Aprecierea
răspunsurilor
Gradul de
înţelegere şi de
aplicare a
noţiunilor
10 2.2, 2.3, – Rezolvarea de exerciții pe baza Resurse materiale: Aprecierea fişelor
EVALUARE SUMATIVĂ 3.1, 3.3 noțiunilor teoretice însușite pentru a Manualul (p. 124) sau alt de evaluare
4.3, 4.4, 4.5 demonstra dezvoltarea competențelor test propus sumativă
specifice vizate Ghidul profesorului
Resurse procedurale:
Exerciţiul
Lucrul cu textul
Activitate independentă,
individuală
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii
2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, având în vedere posibilitatea unor interpretări multiple
2.4. Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comportamentelor și a atitudinilor de lectură
3.1. Redactarea unui text complex, în care să își exprime puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite
3.3. Aplicarea constantă a normelor privind etica redactării pentru crearea unor texte originale
4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile
moderne
4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare
4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba
română literară, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CURRICULUM APLICAT: T.C. 4 ore/săptămână
CLASA a VIII-a
MANUAL: Limba și literatura română. Clasa a VIII-a, Florentina Sămihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș,
Editura Art Klett, 2020

C. PLANIFICARE DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL AL II-LEA – 76 de ore

TEMA GENERALĂ: REFLECȚII ASUPRA LUMII

UNITATEA I: UNDE GĂSIM FRUMUSEȚEA? (II) – 13 ore

Ora Competenţe specifice Conținuturi detaliate Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
1 LECTURĂ 2.3 – Activități de prelectură Textul-suport, manualul
Textul auxiliar: – Lectura textului-suport (pp. 105-106), resurse Observarea
O pasăre înaltă, de Dan – Discuție privind impresiile elevilor digitale sistematică a
Coman după prima lectură elevilor
Caietul elevului,
– Activitate pe grupe vizând nivelul
sintactic al textului Ghidul profesorului
– Observații privind versificația Activitate frontală
– Exerciții cu privire la semnificațiile Activitate pe grupe
textului-suport Activitate individuală
– Discuție despre descoperirea
frumuseții în existența cotidiană
– Oferirea unor sugestii de lectură
2 ELEMENTE DE 5.2 – Discuții despre valorile culturale Manualul (pp. 107-108), Observarea
INTERCULTURALITA românești în lume în diferite domenii resurse digitale sistematică a
TE de activitate Ghidul profesorului elevilor
Valori culturale româneşti – Exerciții de înțelegere a unor texte Activitate frontală Portofoliu:
în lume nonliterare Activitate în perechi prezentarea unui
– Discuții despre contribuțiile lui Activitate individuală artist român
Constantin Brâncuși și George contemporan
Enescu la arta modernă mondială
– Prezentarea unor contribuții
românești la arta contemporană
3-4 COMUNICARE ORALĂ  1.1 – Discuție despre rolul argumentării Manualul (pp. Observarea
Textul argumentativ  1.2 în viață 109-110), resurse digitale sistematică a
– Prezentarea felului în care se Ghidul profesorului elevilor
 1.3
construiește un text argumentativ oral Activitate frontală Autoevaluare
– Realizarea individuală a unei Activitate în perechi
argumentări orale Activitate individuală
5 4.3 – Discuție despre construirea frazei Manualul (pp. 111-112), Observarea
ELEMENTE DE 4.4 în limba română resurse digitale sistematică a
CONSTRUCȚIE A 4.5 – Prezentarea tipurilor de propoziții, Caietul elevului, elevilor
COMUNICĂRII după rolul lor în frază Ghidul profesorului,
Fraza. Coordonarea – Prezentarea tipurilor de relații
Cartea mea de gramatică
sintactice în frază Activitate frontală
– Discuție despre modalitățile de
Activitate individuală
analiză a unei fraze
– Prezentarea modalităților de
realizare a relației de coordonare
– Exerciții de analiză a frazei
6 Fraza. Subordonarea. 4.3 – Prezentarea felului cum se Manualul (pp.113 –114), Observarea
Elipsa 4.4 realizează subordonarea prin resurse digitale sistematică a
4.5 conjuncții, locuțiuni conjuncționale și Caietul elevului, elevilor
prin alte părți de vorbire Ghidul profesorului,
– Discuții despre construcția frazei
Cartea mea de gramatică
în limba vorbită și în limba scrisă
Activitate frontală
– Prezentarea diferitelor tipuri de
Activitate pe grupe
elipsă Activitate individuală
– Exerciții de analiză a frazei
7 Atributul. Apoziția 4.3 – Discuții despre tipurile de atribut Manualul (pp. Observarea
4.4 – Prezentarea apoziției 115 –117), resurse digitale sistematică a
4.5 – Exerciții de analiză a atributelor și Caietul elevului, elevilor
a apoziției Portofoliu: crearea
Ghidul profesorului,
– Exerciții de utilizare corectă a de poezie cu
Cartea mea de gramatică
punctuației apoziție
Activitate individuală
Activitate frontală
Activitate în perechi

8 Atributiva 4.3 – Definirea propoziției atributive Manualul (pp. Observarea


4.4 – Prezentarea elementelor de relație 118– 119), resurse digitale sistematică a
4.5 – Prezentarea topicii și a punctuației elevilor
atributive Caietul elevului, Autoevaluare
– Exerciții de analiză a unor fraze Ghidul profesorului,
care conțin atributive Cartea mea de gramatică
Activitate frontală
Activitate pe grupe
Activitate individuală

9 Atributul și atributiva – 4.3 – Exerciții de analiză a atributelor șiManualul (pp. Observarea


exerciții de consolidare 4.4 a apoziției 118– 119), resurse digitale sistematică a
4.5 – Exerciții de utilizare corectă a Caietul elevului, elevilor
punctuației Autoevaluare
Ghidul profesorului,
– Exerciții de analiză a unor fraze
Cartea mea de gramatică
care conțin atributive Activitate frontală
Activitate pe grupe
Activitate individuală
10 REDACTARE 3.1 – Observarea, pe bază de exemple, a Manualul (pp. 120 –121), Observarea
Tipare textual de 3.3 modului în care se realizează resurse digitale sistematică a
structurare a ideilor: comparația și analogia Caietul elevului, elevilor
comparație, analogie – Definirea analogiei și a comparației Ghidul profesorului Portofoliu:
– Exerciții de redactare, cu inserare Activitate individuală redactarea unei
de analogii și comparații Activitate frontală compuneri prin
Activitate în perechi care se compară
imagini sau texte
11 Recapitularea şi Toate competențele specifice – Exerciții recapitulative Manualul Observare curentă
sistematizarea vizate în unitate (pp. 122 – 123), resurse a activităţii şi a
cunoştinţelor însuşite în digitale comportamentului
unitatea de învăţare Ghidul profesorului elevilor
Temă de lucru în
clasă
Aprecierea
răspunsurilor
Gradul de
înţelegere şi de
aplicare a
noţiunilor
12 2.2, 2.3, – Rezolvarea de exerciții pe baza Resurse materiale: Aprecierea fişelor
EVALUARE 3.1, 3.3 noțiunilor teoretice însușite pentru a Manualul (p. 124) sau alt de evaluare
SUMATIVĂ 4.3, 4.4, 4.5 demonstra dezvoltarea competențelor test propus sumativă
specifice vizate Ghidul profesorului
Resurse procedurale:
Exerciţiul
Lucrul cu textul
Activitate independentă,
individuală
13 Analiza rezultatelor și – Analiza rezultatelor obținute la Resurse materiale: Autoevaluare
ameliorare evaluarea scrisă; Lucrările elevilor Portofoliul elevului
– Identificarea greșelilor tipice; Testul propus Observarea
– Identificarea unor măsuri Resurse procedurale: sistematică
ameliorative diferențiate și Conversația Notarea elevilor
individualizate. Explicația
Argumentarea
Activitate frontală
Activitate individuală
1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind reprezentarea aceleiași teme în texte diferite, în vederea evaluării informațiilor, a intențiilor de
comunicare și a atitudinilor comunicative
1.2. Prezentarea documentată a unei teme/a unui punct de vedere, citând sursele de informare, într-un text de tip argumentativ/în texte de diferite tipuri (de tip
descriptiv, explicativ etc.)
1.3. Realizarea unei prezentări orale multimodale în fața unui public, corelând elementele verbale, paraverbale și nonverbale în cadrul unor strategii de
argumentare
2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii
2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, având în vedere posibilitatea unor interpretări multiple
3.1. Redactarea unui text complex, în care să își exprime puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite
3.3. Aplicarea constantă a normelor privind etica redactării pentru crearea unor texte originale
4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile
moderne
4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare
4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba
română literară, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.
UNITATEA A II-A: CE ESTE ADEVĂRUL? – 18 ore

Ora Competenţe specifice Conținuturi detaliate Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
1 LECTURĂ 2.1 – Activități de prelectură Textul-suport (manual, pp. Observarea
Textul epic: – Lectura textului-suport 10 – 14), resurse digitale sistematică a
Iapa lui Vodă, de Mihail – Discuție privind impresiile elevilor Ghidul profesorului elevilor
Sadoveanu după prima lectură Activitate individuală
– Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate pe grupe
2 Iapa lui Vodă, de Mihail 2.1 Activități de lectură: Textul-suport, manualul Observarea
Sadoveanu 2.4 – Identificarea aspectelor (pp. 130 – 131), resurse sistematică a
 Structuri textuale caracteristice textului epic digitale elevilor
– Exerciții de identificare a timpului Caietul elevului,
și a spațiului Ghidul profesorului
– Exerciții de identificare a Activitate pe grupe
secvențelor textului și a cuvintelor- Activitate frontală
cheie
– Exerciții de formulare a ideilor
principale din textul-suport
– Recunoașterea structurilor textuale
– Exerciții de identificare a
planurilor narative
– Exerciții de recunoaștere a
procedeelor de legare a secvențelor
narative
3 2.1 Activități de lectură (lucrul cu Textul-suport, manualul Observarea
Iapa lui Vodă, de Mihail 2.4 textul): (pp. 132 – 133), resurse sistematică a
Sadoveanu  – Exerciții de identificare a digitale elevilor
 Naratorii și personajele. naratorului și a personajelor Caietul elevului,
Antiteză – Exerciții de identificare a Ghidul profesorului Fișe de identitate a
trăsăturilor fizice și morale ale unor Activitate frontală personajelor
personaje Activitate în perechi Investigație
– Realizarea hărții personajelor Joc de rol
– Abordarea personajelor din Portofoliu:
perspective diverse Caracterizarea
– Exerciții de identificare a unui personaj
antitezelor și de explicare a rolului
acesora
4 Iapa lui Vodă, de Mihail 2.1 Activități de postlectură: Textul-suport, manualul Observarea
Sadoveanu 2.4 – Discuție privind semnificațiile (pp. 134 – 135), resurse sistematică a
Semnificațiile textului textului-suport digitale elevilor
– Exerciții de formulare a unei opinii Ghidul profesorului Transpunerea unor
cu privire la semnificația textului și Activitate frontală semnificații ale
la atitudinile personajelor Activitate pe grupe textului în lumea
– Exerciții de formulare a unor elevilor
răspunsuri personale
– Exerciții de formulare a unui
răspuns creativ despre mesajul
textului
5 Textul nonliterar. Textul 2.1 – Activități de prelectură Textul-suport, manualul (p. Observarea
multimodal. Reclama – Lectura textului-suport 136-137), resurse digitale sistematică a
Activități de lectură (lucrul cu Ghidul profesorului elevilor
textul): Activitate frontală Autoevaluare
- lectura și analiza unei reclame; Activitate pe grupe Minitest
- identificarea posibililor destinatari
ai reclamei;
- recunoașterea scopului unei
reclame;
- identificarea strategiilor de
construcție a mesajului unei reclame.
Activități de postlectură:
– Exerciții de formulare a unei opinii
cu privire la semnificația unei
reclame
– Exerciții de formulare a unor
răspunsuri personale
6 Text auxiliar: 2.1 – Lectura textului Textul-suport, manualul Observarea
Hainele cele noi ale 2.2 – Discuție privind trăsăturile (pp. 138 – 139), resurse sistematică a
împăratului, de Hans 2.4 personajelor și relațiile dintre digitale elevilor
Christian Anderson personaje Ghidul profesorului
– Exerciții de formulare a opiniei și Activitate individuală
de justificare a unor puncte de vedere
– Oferirea unor sugestii de lectură
7 COMUNICARE ORALĂ 1.3 – Anunțarea proiectului de grup Manualul (pp. 140 – 142) Grila de
Comportamente 1.4 Reclama Ghidul profesorului autoevaluare
nonverbale și paraverbale – Exerciții de utilizare a strategiilor Activitate frontală
cu efect persuasiv de convingere prin comportamente Activitate pe grupe
nonverbale și paraverbale
– Evaluarea felului în care sunt
folosite comportamentele nonverbale
și paraverbale cu efect persuasiv

8 ELEMENTE DE 4.1 – Exerciții de identificare a Manualul (pp. 143), Observarea


CONSTRUCȚIE A 4.3 complementelor directe resurse digitale sistematică a
COMUNICĂRII 4.4 – Exerciții de analiză a Ghidul profesorului, elevilor
Complementul direct complementelor directe Cartea mea de gramatică
(actualizare) – Exerciții de utilizare corectă a Activitate frontală
punctuației în enunțuri cu
complemente directe

9 Completiva directă 4.1 – Definirea propoziției completive Manualul (pp.144-145), Observarea


4.3 directe resurse digitale sistematică a
4.4 – Prezentarea elementelor de relație Ghidul profesorului, elevilor
– Prezentarea topicii și a punctuației Cartea mea de gramatică
completivei directe Activitate frontală
– Exerciții de analiză a unor fraze Activitate individuală
care conțin completive directe
– Realizarea unei compuneri Compunere
gramaticale, cu integrarea unor gramaticală
propoziții completive directe
10 Complementul indirect 4.1 – Exerciții de identificare a Manualul (pp.146), resurse Observarea
(actualizare) 4.3 complementelor indirecte digitale sistematică a
4.4 – Exerciții de analiză a Ghidul profesorului, elevilor
complementelor indirecte Cartea mea de gramatică
– Exerciții de utilizare corectă a Activitate individuală
complementelor indirecte Activitate pe grupe

11 Completiva indirectă – Definirea propoziției completive Manualul (pp.147-148), Observarea


4.1 indirecte resurse digitale sistematică a
4.3 – Prezentarea elementelor de relație Ghidul profesorului, elevilor
4.4 – Prezentarea topicii și a punctuației Cartea mea de gramatică
completivei indirecte Activitate frontală
– Exerciții de analiză a unor fraze Activitate în perechi
care conțin completive indirecte Activitate individuală
– Realizarea unei compuneri Compunere
gramaticale, cu unor
integrarea gramaticală
propoziții completive indirecte
12 Complementul 4.1 – Exerciții de identificare a Manualul (pp.149), resurse Observarea
prepozițional 4.3 complementelor prepoziționale digitale sistematică a
4.4 – Exerciții de analiză a Caietul elevului, elevilor
complementelor prepoziționale Ghidul profesorului,
– Exerciții de utilizare corectă a Cartea mea de gramatică
complementelor prepoziționale Activitate frontală
Activitate în perechi
Activitate individuală
13 Completiva prepozițională – Definirea propoziției completive Manualul (pp.150-151), Observarea
4.1 prepoziționale resurse digitale sistematică a
4.3 – Prezentarea elementelor de relație Caietul elevului, elevilor
4.4 – Prezentarea topicii și a punctuației Ghidul profesorului, Autoevaluare
completivei prepoziționale Cartea mea de gramatică Minitest
– Exerciții de analiză a unor fraze Activitate frontală
care conțin completive prepoziționale Activitate în perechi
Activitate individuală

14 REDACTARE Pregătire pentru redactare: Manualul (pp.152-153), Observarea


Tipare textuale de 3.2 - exerciții de identificare și de resurse digitale sistematică a
structurare a ideilor: pro- 3.3 formulare a unor idei contrare, Caietul elevului, elevilor
contra pornind de la secvențe textuale și de Ghidul profesorului, Interevaluare
la experiențe personale; Activitate frontală
- exerciții de analiză a unui text de Activitate în perechi
opinie care conține argumente pro și Activitate individuală
contra;
- exerciții de recunoaștere a
mijloacelor verbale prin care sunt
introduse și ierarhizate argumentele
și contraargumentele;
Activitatea de redactare:
- exerciții aplicative pentru
respectarea etapelor scrierii
(pregătirea, scrierea ciornei,
revizuirea, editarea, publicarea);
- exerciții de redactare a unui text de
opinie care conține idei/argumente
pro și contra.
15 Prezentarea proiectului de 3.2 – Prezentarea proiectelor Manualul (pp.140), resurse Grilă de evaluare
grup: Reclama – Evaluarea proiectelor digitale Portofoliu
Ghidul profesorului
Activitate frontală
Activitate pe grupe
16 Recapitularea şi Toate competențele specifice – Exerciții recapitulative Manualul (pp. 154 – 155), Observare curentă
sistematizarea vizate în unitate resurse digitale a activităţii şi a
cunoştinţelor însuşite în Ghidul profesorului comportamentului
unitatea de învăţare elevilor
Temă de lucru în
clasă
Aprecierea
răspunsurilor
Gradul de
înţelegere şi de
aplicare a
noţiunilor
17 2.1, 2.2, 2.4, – Rezolvarea de exerciții pe baza Resurse materiale: Aprecierea fişelor
3.2, 3.3, noțiunilor teoretice însușite pentru a Manualul (p. 48) sau alt test de evaluare
EVALUARE 4.1, 4.3, 4.4 demonstra dezvoltarea competențelor propus sumativă
SUMATIVĂ specifice vizate Ghidul profesorului
Resurse procedurale:
Exerciţiul
Lucrul cu textul
Activitate independentă,
individuală
18 Analiza rezultatelor și – Analiza rezultatelor obținute la Resurse materiale: Autoevaluare
ameliorare evaluarea scrisă; Lucrările elevilor Portofoliul elevului
– Identificarea greșelilor tipice; Testul propus Observarea
– Identificarea unor măsuri Resurse procedurale: sistematică
ameliorative diferențiate și Conversația Notarea elevilor
individualizate. Explicația
Argumentarea
Activitate frontală
Activitate individuală

1.3. Realizarea unei prezentări orale multimodale în fața unui public, corelând elementele verbale, paraverbale și nonverbale în cadrul unor strategii de
argumentare
1.4. Participarea activă la dezbateri simple, formulând puncte de vedere și/sau continuând ideile celorlalți, exprimând un punct de vedere față de opiniile
expuse de interlocutor(i)
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii
2.4. Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comportamentelor și a atitudinilor de lectură
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unor texte pentru a fi prezentate în fața unui public sau/și pentru a fi publicate
3.3. Aplicarea constantă a normelor privind etica redactării pentru crearea unor texte originale
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor
comunicative
4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, lexic și semantică prin raportare la limbile
moderne
4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor individuale de comunicare

UNITATEA A III-A: ÎNCOTRO SE ÎNDREAPTĂ LUMEA? – 25 de ore

Ora Competenţe specifice Conținuturi detaliate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

1 2.1 – Activități de prelectură Textul-suport (manual, pp. Observarea


LECTURĂ – Lectura textului-suport 158-163), resurse digitale sistematică a
Textul epic – Discuție privind impresiile elevilor Ghidul profesorului elevilor
Fahrenheit 451 după prima lectură Activitate individuală Aprecierea
(fragmente), de Ray – Explicarea cuvintelor necunoscute Activitate pe grupe răspunsurilor
Bradbury

2 Fahrenheit 451 2.1 – Exerciţii de ordonare cronologică a Textul-suport (manual, pp. Observarea
(fragmente), de Ray ideilor principale din textul suport; 164-165), resurse digitale sistematică a
Bradbury – Exerciţii de formulare a unor Caietul elevului, elevilor
Textul epic de mare ipoteze, supoziţii privind coordonata Ghidul profesorului Aprecierea
întindere spaţio-temporală a unei acţiuni; Activitate frontală răspunsurilor
– Explicarea titlului; Activitate individuală
– Identificarea rolului pe care îl are Activitate pe grupe
decupajul în cărţi şi capitole într-un
text epic de mare întindere;
– Exerciţii de descoperire a
trăsăturilor unei distopii;
– Exerciţii de identificare a a temelor
şi a tipurilor de personaje specifice
literaturii SF;
– Discuţii privind finalul romanului
3 Fahrenheit 451 2.1 – Exerciţii de identificare a unor Textul-suport, manualul, Observarea
(fragmente), de Ray 2.3 structuri textuale diverse (narativă, (pp. 166-167), resurse sistematică a
Bradbury descriptivă, explicativă, dialogată, digitale elevilor
Structuri textuale argumentativă); Caietul elevului, Aprecierea
– Exerciţii de identificare a modului Ghidul profesorului răspunsurilor
în care se îmbină structurile textuale; Activitate în grupe
– Exerciţii de reprezentare grafică a Activitate frontală Interevaluare
modului de îmbinare a structurilor Activitate în perechi Portofoliu: Un
textuale; obiect din viitor
– Exerciţii de combinare a unor
structure textuale într-un text dialogat
4 2.1 Activități de lectură (lucrul cu Textul-suport, manualul Observarea
Fahrenheit 451 2.4 textul): (pp. 168-169), resurse sistematică a
(fragmente), de Ray – Exerciții de identificare a digitale elevilor
Bradbury personajelor şi a tipurilor acestora Caietul elevului, Aprecierea
Personajele. Conflictul (principal / secundar, protagonist / Ghidul profesorului răspunsurilor
antagonist, individual / colectiv); Activitate frontală
– Realizarea hărţii personajelor; Activitate pe grupe Portofoliu:
– Exerciții de identificare a Activitate individuală Blazonul unui
trăsăturilor fizice și morale ale unor personaj
personaje;
– Exerciții de identificare a
mijloacelor de caracterizare a unui
personaj;
– Exerciții de identificare a
elementelor aflate în antiteză în
fragmente date;
– Exerciţii de descoperire a surselor
conflictuale în roman;
– Exerciţii de redactare a unei
scrisori către un personaj
5 Fahrenheit 451 2.1 Activități de postlectură: Textul-suport, manualul Observarea
(fragmente), de Ray 2.3 – Discuții privind semnificația unor (pp. 170-171), resurse sistematică a
Bradbury simboluri din roman (salamandra, digitale elevilor
Semnificațiile textului pasărea Phoenix, focul, apa etc.) Caietul elevului, Aprecierea
– Exerciții de formulare a unor opinii Ghidul profesorului răspunsurilor
cu privire la semnnificația textului și Activitate frontală
la atitudinile personajelor Activitate pe grupe
– Discuție privind semnificația Activitate individuală Portofoliu:
titlurilor celor trei părți ale romanului Lumea de azi,
– Exerciții de formulare a unor lumea din viitor
răspunsuri personale/creative privind
mesajul textului
6 Textul nonliterar (textul 2.1 – Activități de prelectură Textul-suport, manualul Observarea
de opinie): 2.3 – Lectura textului-suport (pp. 172-173), resurse sistematică a
Când vei fi adult, e posibil (individuală, în mod asincron) digitale elevilor
să nu ai loc de muncă, – Discuție privind impresiile elevilor Caietul elevului, Aprecierea
după Yuval Noah Harari după prima lectură Ghidul profesorului răspunsurilor
– Exerciții de recunoaștere a Activitate individuală
trăsăturilor textului nonliterar Activitate frontală
– Descoperirea trăsăturilor textului Activitate pe grupe Autoevaluare
de opinie, identificarea structurii, a
modului în care opiniile sunt inserate
în text, a strategiilor de argumentare
și a conectorilor
7 2.1 – Lectura fragmentului Textul-suport, manualul
Text auxiliar: 2.3 – Discuție privind impresiile elevilor (p.174-175), resurse Observarea
Prima lecție de geometrie după prima lectură digitale sistematică a
(fragmente), de Ov. S. – Completarea jurnalului cu dublă Caietul elevului, elevilor
Crohmălniceanu intrare Ghidul profesorului Aprecierea
– Exerciții de formulare orală a unor Activitate individuală răspunsurilor
idei Activitate în perechi
– Exerciții de justificare a unor Activitate frontală
puncte de vedere
– Exerciții de analiză a unor secvențe
textuale
– Oferirea unor sugestii de lectură
8 ELEMENTE DE 5.2 – Lectura textului-stimul Textul-suport, manualul Observarea
INTERCULTURALITA 2.1 – Exerciţii de extragere a unor (p.176-178), resurse sistematică a
TE informaţii din text; digitale elevilor
Modele comportamentale – Lectura fragmentului din Prometeu Ghidul profesorului Aprecierea
în textele literaturii înlănțuit, de Eschil Activitate frontală răspunsurilor
universale: – Discuție privind impresiile elevilor Activitate pe grupe
Prometeu înlănțuit după prima lectură;
(fragment), de Eschil – Discuţii despre semnificaţia mitului
grec; Portofoliu: hartă
– Exerciţii de formulare a opiniei şi conceptuală
de justificare a unor puncte de vedere
9 COMUNICARE ORALĂ 1.1 – Exerciţii de formulare a opiniei şi Manualul (pp. 179-180),
Argumentare și 1.2 de justificare a unor puncte de resurse digitale Observarea
persuasiune vedere; Ghidul profesorului sistematică a
– Exerciţii de identificare a unor erori Activitate frontală elevilor
logice în argumentare; Aprecierea
– Descoperirea fortei persuasive a Activitate pe grupe răspunsurilor
diferitelor tipuri de argumente
(raţionale, emoţionale, morale);
– Conceperea unei argumentări orale Interevaluare
pe tema Şcoala viitorului, alegând
cele mai potrivite strategii de
persuasiune;
– Pregătire pentru redactarea unui
text ce conține argumente pro și
contra tezei formulate respectând
criteriile date (opinia este clar
formulată, textul are introducere,
cuprins și încheiere, opinia, însoțită
de exemple, este susținută prin
argumente diferite și relevante,
contraargumentele sunt susținute
adecvat, conectorii necesari sunt
prezenți, încheierea susține ideea
formulată în introducere)
10 LIMBA ROMÂNĂ 4.1 – Actualizare, prin exerciții, a Manualul (pp. 181), Observarea
Circumstanțialul de loc 4.2 cunoștințelor despre circumstanțialul resurse digitale sistematică a
4.5 de loc; Caietul elevului, elevilor
– Exerciţii de recunoaştere a Ghidul profesorului, Aprecierea
complementului circumstanțial de Cartea mea de gramatică răspunsurilor
loc; Activitate frontală
̶ Definirea circumstanțialului de loc; Activitate în perechi
̶ Exerciții de identificare a
cuvintelor cu rol de centru pentru
circumstanțialul de loc
̶ Exerciții de identificare şi analiză
a părţilor de vorbire prin care se
exprimă circumstanțialul de loc
11 Circumstanțiala de loc 4.1 – Descoperirea propoziției Manualul (pp. 182-183) Observarea
4.2 subordonate circumstanțiale de loc: resurse digitale sistematică a
4.5 identificarea termenilor regenți, Caietul elevului, elevilor
recunoașterea elementelor de relație, Ghidul profesorului, Aprecierea
descoperirea adverbelor și a Cartea mea de gramatică răspunsurilor
locuțiunilor adverbiale corelative, Activitate frontală
investigarea topicii și a punctuației; Activitate individuală
– Exerciţii de identificare a
circumstanțialei de loc în diferite
contexte;
– Exerciţii de construcție a unor
enunțuri care să conțină propoziții
circumstanțiale de loc;
– Exerciţii de contragere şi de
expansiune;
12 Circumstanțialul de timp 4.1 ̶ Actualizarea cunoștințelor despre Manualul (p.184), resurse
4.2 circumstanțialul de timp; digitale Observarea
4.5 – Exerciţii de recunoaştere a Caietul elevului, sistematică a
complementului circumstanțial de Ghidul profesorului, elevilor
timp; Cartea mea de gramatică Aprecierea
– Exerciții de identificare a Activitate individuală răspunsurilor
cuvintelor cu rol de centru pentru Activitate pe grupe
circumstanțialul de timp
̶ Exerciții de identificare şi analiză
a părţilor de vorbire prin care se
exprimă complementul
circumstantial de timp;
̶ Exerciții de ortografie privind
unele circumstanțiale de timp
13 Circumstanțiala de timp 4.1 – Descoperirea propoziției Manualul (pp.185-186),
4.2 subordonate circumstanțiale de timp: resurse digitale Observarea
4.5 identificarea termenilor regenți, Caietul elevului, sistematică a
recunoașterea elementelor de relație, Ghidul profesorului, elevilor
descoperirea adverbelor și a Cartea mea de gramatică Aprecierea
locuțiunilor adverbiale corelative, Activitate frontală răspunsurilor
investigarea topicii și a punctuației;
– Exerciţii de identificare a
circumstanțialei de timp în diferite
contexte;
– Exerciţii de construcție a unor
enunțuri care să conțină propoziții
circumstanțiale de timp;
– Exerciţii de contragere şi de
expansiune
14 Circumstanțialul de mod 4.1 ̶ Actualizarea cunoștințelor despre Manualul (pp.187), resurse Observarea
4.2 circumstanțialul de mod; digitale sistematică a
4.5 – Exerciţii de recunoaştere a Caietul elevului, elevilor
complementului circumstanțial de Ghidul profesorului, Aprecierea
mod; Cartea mea de gramatică răspunsurilor
– Exerciții de identificare a Activitate frontală
cuvintelor cu rol de centru pentru
circumstanțialul de mod
̶ Exerciții de identificare şi analiză
a părţilor de vorbire prin care se
exprimă complementul
circumstantial de mod
̶ Exerciții de ortografie privind
unele circumstanțiale de mod
15 Circumstanțiala de mod 4.1 – Descoperirea propoziției Manualul (pp. 188-189),
4.2 subordonate circumstanțiale de mod: resurse digitale Observarea
4.5 identificarea termenilor regenți, Caietul elevului, sistematică a
recunoașterea elementelor de relație, Ghidul profesorului, elevilor
descoperirea adverbelor și a Cartea mea de gramatică Aprecierea
locuțiunilor adverbiale corelative, Activitate frontală răspunsurilor
investigarea topicii și a punctuației;
– Exerciţii de identificare a
circumstanțialei de mod în diferite
contexte;
– Exerciţii de construcție a unor
enunțuri care să conțină propoziții
circumstanțiale de mod;
– Exerciţii de contragere şi de
expansiune
– Exerciții de diferențiere între
circumstanțiala de mod și alte
subordonate introduse prin „cum”
16 Circumstanțialul de cauză 4.1 ̶ Actualizarea cunoștințelor despre Manualul (pp.190), resurse
4.2 circumstanțialul de cauză; digitale Observarea
4.5 – Exerciţii de recunoaştere a Caietul elevului, sistematică a
complementului circumstanțial de Ghidul profesorului, elevilor
cauză; Cartea mea de gramatică Aprecierea
– Exerciții de identificare a Activitate frontală răspunsurilor
cuvintelor cu rol de centru pentru
circumstanțialul de cauză
̶ Exerciții de identificare şi analiză
a părţilor de vorbire prin care se
exprimă complementul
circumstantial de cauză
– Formularea unor enunțuri pentru a
diferenția semantic între „din cauza”
și „datorită”
17 Circumstanțiala de cauză 4.1 – Descoperirea propoziției Manualul (pp.191-192),
4.2 subordonate circumstanțiale de resurse digitale Observarea
4.5 cauză: identificarea termenilor Caietul elevului, sistematică a
regenți, recunoașterea elementelor de Ghidul profesorului, elevilor
relație, descoperirea adverbelor și a Cartea mea de gramatică Aprecierea
locuțiunilor adverbiale corelative, Activitate frontală răspunsurilor
investigarea topicii și a punctuației;
– Exerciţii de identificare a
circumstanțialei de cauză în diferite
contexte;
– Exerciţii de construcție a unor
enunțuri care să conțină propoziții
circumstanțiale de cauză;
– Exerciţii de contragere şi de
expansiune
18 Circumstanțialul de scop 4.1 ̶ Actualizarea cunoștințelor despre Manualul (pp.193), resurse
4.2 circumstanțialul de scop; digitale Observarea
4.5 – Exerciţii de recunoaştere a Caietul elevului, sistematică a
complementului circumstanțial de Ghidul profesorului, elevilor
scop; Cartea mea de gramatică Aprecierea
– Exerciții de identificare a Activitate frontală răspunsurilor
cuvintelor cu rol de centru pentru
circumstanțialul de scop
̶ Exerciții de identificare şi analiză
a părţilor de vorbire prin care se
exprimă complementul
circumstantial de scop
19 Circumstanțiala de scop 4.1 – Descoperirea propoziției Manualul, pp.194 resurse
4.2 subordonate circumstanțiale de scop: digitale Observarea
4.5 identificarea termenilor regenți, Caietul elevului, sistematică a
recunoașterea elementelor de relație, Ghidul profesorului, elevilor
descoperirea adverbelor și a Cartea mea de gramatică Aprecierea
locuțiunilor adverbiale corelative, Activitate frontală răspunsurilor
investigarea topicii și a punctuației; Activitate în perechi
– Exerciţii de identificare a
circumstanțialei de scop în diferite
contexte;
– Exerciţii de construcție a unor
enunțuri care să conțină propoziții
circumstanțiale de scop;
– Exerciţii de contragere şi de
expansiune
– Exerciții de diferențiere între
diverse propoziții subordonate
introduse prin conjuncția „să”
– Exerciții de identificare a formei
corecte a unor fapte de limbă
20 Construcții concesive – Descoperirea construcțiilor Manualul (pp.196-197), Observarea
4.1 concesive: resurse digitale sistematică a
4.2 - la nivelul propoziției: exerciții de Caietul elevului, elevilor
4.5 identificare a construcțiilor concesive Ghidul profesorului, Aprecierea
și a cuvintelor centru, exerciții de Cartea mea de gramatică răspunsurilor
analiză a părților de vorbire prin care Activitate frontală
se exprimă construcțiile concesive,
investigarea punctuației;
- la nivelul frazei: recunoașterea
propoziției subordonate
circumstanțiale concesive,
identificarea termenilor regenți,
recunoașterea elementelor de relație,
descoperirea adverbelor și a
locuțiunilor adverbiale corelative,
investigarea topicii și a punctuației;
– Exerciţii de identificare a
circumstanțialei concesive în diferite
contexte;
– Exerciţii de construcție a unor
enunțuri care să conțină propoziții
circumstanțiale concesive;
– Exerciţii de contragere şi de
expansiune
21 Construcții condiționale 4.1 – Descoperirea construcțiilor Manualul (pp.198-199),
4.2 condiționale: resurse digitale Observarea
4.5 - la nivelul propoziției: exerciții de Caietul elevului, sistematică a
identificare a construcțiilor Ghidul profesorului, elevilor
condiționale și a cuvintelor centru, Cartea mea de gramatică Aprecierea
exerciții de analiză a părților de Activitate frontală răspunsurilor
vorbire prin care se exprimă
construcțiile condiționale, Activitate individuală
investigarea punctuației; Provocări:
- la nivelul frazei: recunoașterea Portretul chinezesc
propoziției subordonate al lumii de mâine
circumstanțiale condiționale, Autoevaluare
identificarea termenilor regenți,
recunoașterea elementelor de relație,
descoperirea adverbelor și a
locuțiunilor adverbiale corelative,
investigarea topicii și a punctuației;
– Exerciţii de identificare a
circumstanțialei condiționale în
diferite contexte;
– Exerciţii de construcție a unor
enunțuri care să conțină propoziții
circumstanțiale condiționale;
– Exerciţii de contragere şi de
expansiune
22 REDACTARE 3.1 – Pregătire pentru redactare: Manualul (pp. 200-201),
Modalități de exprimare a 3.4 - discuție în perechi despre gusturi și resurse digitale Observarea
preferințelor și a opiniilor preferințe comune; Ghidul profesorului sistematică a
- exerciții de recunoaștere a Activitate în perechi elevilor
mijloacelor verbale prin care sunt Activitate frontală Aprecierea
exprimate preferințele unor răspunsurilor
personaje;
- exercițiu de asociere a unor
enunțuri cu valorile de certitudine,
incertitudine, necesiate, probabilitate
etc.; Activitate pe grupe
- exercițiu de identificarea a
amenințărilor și a oportunităților
viitorului
Activitatea de redactare:
- exerciții de aplicative pentru
respectarea etapelor scrierii
(pregătirea, scrierea ciornei,
revizuirea, editarea, publicarea); Activitate individuală
- exerciții de redactare a unui text de Interevaluare
opinie cu titlul Încotro se îndreaptă
lumea?
23 Recapitularea şi Toate competențele specifice – Exerciții recapitulative Manualul (pp. 202 – 203), Observare curentă
sistematizarea vizate în unitate resurse digitale a activităţii şi a
cunoştinţelor însuşite în Ghidul profesorului comportamentului
unitatea de învăţare elevilor
Temă de lucru în
clasă
Aprecierea
răspunsurilor
Gradul de
înţelegere şi de
aplicare a
noţiunilor
24 EVALUARE 2.1, – Rezolvarea de exerciții pe baza Resurse materiale: Aprecierea fişelor
SUMATIVĂ 3.1, noțiunilor teoretice însușite pentru a Manualul (p. 204) sau alt de evaluare
4.1, demonstra dezvoltarea competențelor test propus sumativă
4.2, specifice vizate Ghidul profesorului
4.5 Resurse procedurale:
Exerciţiul
Lucrul cu textul
Activitate independentă,
individuală
25 Analiza rezultatelor și – Analiza rezultatelor obținute la Resurse materiale: Autoevaluare
ameliorare evaluarea scrisă; Lucrările elevilor Portofoliul elevului
– Identificarea greșelilor tipice; Testul propus Observarea
– Identificarea unor măsuri Resurse procedurale: sistematică
ameliorative diferențiate și Conversația Notarea elevilor
individualizate. Explicația
Argumentarea
Activitate frontală
Activitate individuală

1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind reprezentarea aceleiași teme în texte diferite, în vederea evaluării informațiilor, a intențiilor de
comunicare și a atitudinilor comunicative
1.2. Prezentarea documentată a unei teme/a unui punct de vedere, citând sursele de informare, într-un text de tip argumentativ/în texte de diferite tipuri (de tip
descriptiv, explicativ etc.)
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a două sau mai multe texte de diverse tipuri, având în vedere posibilitatea unor interpretări multiple
2.4. Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comportamentelor și a atitudinilor de lectură
3.1. Redactarea unui text complex, în care să își exprime puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite
3.4. Exersarea constantă în activitățile de redactare a strategiilor de corectare a comportamentelor și a atitudinilor ineficiente sau inadecvate
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale limbii române literare, pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a intențiilor
comunicative
4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor texte diverse
4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și abstractizare), prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba
română literară, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții
5.2. Argumentarea unui punct de vedere privitor la elemente specifice ale culturii naționale și ale culturii altor popoare