Sunteți pe pagina 1din 42

D.. (.. P()D-PROIE( "I' S, IL L.

PR(,IE('r'ARE - E\PERTIZ.{R-E (toNstrLT.{NTA poDtrRr sI DRrrl\rtrRr


- 7t)o0l - ltol2TR[2.1065069XXX007
-L

ENERTIZ\TEHNICA
POD PE DJ 2O7A KIU 6+59I PES]IE RAUL SIRET
IIr
tUTCAg JUDETTJL NI&IMT

I. BORDEROU

A. PIESE SCRISE

I, DATE GENERALE
l.l. Denumirea lucririi
1.2, proiectantul podului
1.3. Constructorul podului
1.4. Elaboratorul expertizei tehnice
1.5. Autoritatea contractanta
1.6. Amplasamentul podului
1.7. Motivafia, scopur si obiectivere expertizei
tehnice
2, DATELE SI INFORMATIILE POT.OSITB LA ELABORAREA
EXPERTIZEI TEHNICE
3. DESCRIEREA PODULUI
4. PREZENTAREA STARII DE DEGRADARE
A PODULUI
5. EVALUAREA STARII TEHNICE A PODULUI
6. PROPUNERI PRIVIND LUCRARILE DE INTERVENTIE
NECESARE
7. CONCLUZII SI RECOMANDARI

B. FOTOGRAFII RELEVANTE

EXPERTIZA TEHNICA POD PE DJ 2O7A KM 6+59I PESTE


RAUL SIRET I.,A LUTCA, JIJDETUL NEAMT
1.6. Amplasament

Podul este amplasat pe DJ 207A,la km 6.+591, peste rdul


Siret,
intre localitiple Lufca si Sagna, judepl Neaml

1.7. Motivafia, scopul si obiectivere expertizei tehnice

Podul peste_sir9t la Lufca, la km 6+591 pe DJ z0TARoman_Lutca,


.
proiectat a fost
la IPTANA Bucuregti in anul 1969 si executat de citre
C.C.CJ. Iasi, in
perioada I97l-1973.
Solufla adoptatl a fost de grinda continua casetat din beton
-
derchideri de 58,0Gf87,00+58,00 m cr hobane in zona pilelor.
armat, cu 3
Infrastructura
podului, pilele si culeele s-au realizat pe cate doua coloane
forate cu diametrul
de 1,96 m.
Imediat dupd darea in explo atare, beneficiarul lucririi (D.J.D.P.
Neamt) a
tablierului, pe deschiderea
cm precum si aparilia si
elemente de rezistenta ale

Apari;ia acestor degraddn a impus inceperea unui program de urmirire


speciala a comportirii in timp a podului, incr din anul lwo, program
care
continua, cu unele intreruperi, si in prezent.
Pentru stabilirea comportdrii podului sub acliunea sarcinilor
de exploatare
au fost urm[riti o serie de parametrii:
L Starea de deformatie a tablierului sub inclrcErile din trafic, prin
efectuarea unui nivelment de inaltd precizie:
2. Rotirea pilonilor utilizAnd o clinometrie gravitafionald;
3. deplasarea aparatelor de reazemmobile;
4. starea de eforturi unitare in secfiuni caracteristice ale tablierului.
Din analiza rezultatelor mdsurltorilor efectuate se pod evidenfia
urmdtoarele aspecte:
l. Tablierul prezinta o sigeata pronunfati
in deschiderea centrala, cu o
valoare misurati in iunie 2017, de 38 cm, care s-a stabilizat inultimii
cca. l0
ani.
Valoarea s5gelii mdsurate in deschiderea centrala a tablierului
depagegte
cu mult valoarea sagelii maxim admisa si nu sarlisface condifile impuse
de
exploatarea normala a podului la
Starea limita de deformafie, conform pD
165/2013 - Normativ privind alcdtuirea si calculul structuriior
de poduri si
podefe de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate.
Buletinul Tehnic
Rutier anul IX, nr 3-4 (l)12013 si nr, 512013, ISSN: ll5g3-g20x.
2. Se inregistreazd o alizata la nivelul intregului
tablier, cu valori in secfiuni sa centrala si pe pile) peste
valorile limita admise sinu se de exploataiea normala a
EXPERTIZA TEHNICA PoD PE DJ 2o7A KM 6+59t PESTE
RIUL sruir LA LUTCA, JUDETuL NEAMT
podului la Starea limita de deformalie, conform pD 165/2013 - Normativ
privind alc6tuirea si calculul structurilor de poduri si podete
de sosea cu
suprastructuri monolit si prefabricate. Buletinuf Tehnic R.utier
anul IX, nr 3-4
(I)12013 si nr. 5/20t3, ISSN: l5g3-820X.
3' Tablierul podului prezinta o comportare elastica, neinregistr6ndu-se
s5geli remanente.
4' Deformaliile hobanelor sunt mici dar prezinta fisuri si cr6p6turi cu
,
deschideri peste valorile limita admise, care nu^satisfac condifiila
impuse de
exploatarea normala a podului laStarea limita de deformalie, conform pD
16512013 - Normativ privind alcdtuirea si calculul
structuriior de poduri si
podefe de sosea cu suprastructuri monolit si pnefabricate.
Buletinul Tehnic
Rutier anul IX, nr 3-4 (r)lz0l3 si nr, 5/z0l3,ISSN: 1583-g20x.
5' Aparatele de reazem mobile de pe culei prezinta deplasdri accenmate,
care pot conduce la blocarea acestora.
Pana in prezent nu s-au executat lucriri de consolidare
sau reabilitare,
ceea ce a permis o accelerare a procesului de degradare podului.
a Au fost
adoptate masuri de limitare a condiliilor de circulagie.
Avdnd in vedere starea de degradare avans ata a podului, se impune
efectuare unei expertize tehnice cu scopul determinirii stariitehnice
a podului si
avdnd drept obiective stabilirea lucrdrilor de inten'enfie necesare
astfel inc6t sa
fie asigurata menlinerea in exploatare a cerinleJlor fundamentale ,,rezistenta
mecanica si stabilitate" si "siguranla si accesibilitatea in exploatare".
Starea tehnica a podului va fi stabilita conform lnstrucliunilor tehnice
pentru stabilirea stirii tehnice a unui pod, indicatiiv AND 522-2002,
aprobate
prin ordinul l9 din 17.01 ,2002 al Direitorului general al CNAIR. prin
srabilirea
stirii tehnice se vor prevedea lucrdrile de interienlie necesare aducerii structurii
la starea de viabilitate corespunzdtoare sigurantei tiaficului.
Prezenta expertiza tehnica sebazeazd, pe datele si informaliile
oblinute in
urrna vizitei tehnice efectuate in ianuari e 2018 in amplasamentul podului
a
colectivului tehnic al SC Pod-Proiect SRL laqi, coordonat de expertuiui
tehnic
dr. ing. cristian-claudiu comisu pentru cerin{ele esenfiale A4,82:,D poduri.
Pentru intocmirea prezentei experlize tehnice, expertul tehnic dr,
-
ing.
Cristian-Claudiu Comisu a respectat prevederilor urmdtoarelor reglementari
tehnice:
- Legea nr. l0l1995 privind calitatea in constnuclii;
- HG nr- 92511995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuliei lucrdrilor
construcfiilor;
si a
- Legea 117712015, HG nr.76611997 si le;gislafia care reglementeazd
calitatea si urmdrirea lucrdrilor in constructii;
- Instructiunilor tehnice pentru stabilirea st.irii tehnice a unui pod
indicativ AND 522 - 2002 -
- Manualul pentru identificarea. defectelor aparente la podurile rutiere gi
indicarea metodelor de remediere - indicativ AND s:l+-gg.

EXPERTIZA TEHNICA PoD PE DJ 2o'1A KM 6+59t PESTE RAUL


SIRET LA LUTCA, JUDETUL NEAMT
- AND 593-2012 - Norrnativ pentru sisteme de protecfie pentru siguranla
cilculaliei pe drumuri, poduri si autostrdzi
- PD 16512013 - Nornlativ privind alcdtuirea si calculul structurilor
de
qoluri si podele de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate. Buletinul
Tehnic Rutieranul IX, nr3-4 (r)12013 si nr. 512013, ISSN:
l5g3_g20x.
- CD 139-2A02 -
fia anticoroziva a elementelor
din beton ale suprastruc factorilor climatici, noxelor si
acfiunii fondanlilor chim )a;
- Instrucliuni privind controlul calitalii terarsamentelor rutiere Ord.
AND
126il2.09.1991:
- Norme privind protec{ia mediului ca urrnelre a impactului
drum - mediu
inconjurdtor aprobate cu Ordinul MT nr. 44127 .01, 1998 publicate
in MO nr. l3g
bis/06.04.1998:
a lucrdrilor si nrormele specifice de protecfia
--,..--,i,
muncll I , reparalii si exploatare a podurilor;
- de proiectare pentru lucrdrile de repara{ii si
oonsolid expioatare;
- NP I 0412004 - Nonnativ pentru proiectareil podurilor
din beton si metal.
Suprastructuri pentru poduri de sosea. cale ferata si pietonale precomprimate
exterior;
entru proclucerea betonului;
u producerea si executarea lucririlor din
at. Parlea 2: Executarea lucrdrilor din

- NP 122-2010 - Normativ privind determiniarea valorilor caracteristice


si
de calcul ale parametrilor geotehnici
- CD 99-2001 - Instrucfiuni tehnice priviind repararea si intrelinerea
podurilor si podefelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprirnat
si
zidirie de piatra;
- STAS 863-1985 l_ucrdri de drumuri. Elemente geometrice
ale traseelor.
Prescripfii de proiectare.
- STAS 3221-86' Poduri de sosea. Convoaie tip si clase de incircare.
- PD 16512012 - Normativul privind alcatuinia si calculul structurilor
de
poduri si pode{e de sosea cu suprastructuri monolite si prefabricate,
BTR Anul
IX, nr. 3-4 (I\12013

Elemente geometrice generale

Podul prezinta urmdtoarere caracteristici geonretrice generale:


- dupd structura de rezistenta:
grinda continui casetat din beton
-dupamodur deexeculie: ffiTITl"?l#:T::#":1T'1",",
precornpl.imat turnat monol it

I]XPERTIZA TETINICA POD PIi DJ 2O7A K]\4 6i 59I PESTE


RAUI. SIRTiT LA I,IJTCA, JLJDETI,JI., NEAM.I
3. DESCRIEREA PODULUI

Alcdruirea structurii, dimensiunile generale si caracteristicile de


funcfionalitate au fbst stabilite prin mrsuidtori si observalii vizuale
in
amplasamentul podului.
Podul este construit peste r6ul Siret pe D*l 207A, km 0+S9t,
jude;ul Neam!.
la Lufca,
Podul a fbst construit in anul 1971 are lung;imea totala de217,00
m, cu 3
deschideri 58,00+87,00+58,00 m.
In plan, traseul drumului judelean este aliniament, podul este construit
drept, perpendicular pe albia rdului Siret.
Podul a fost dimensionat Ia clasa E cle incdrcare (convoi tip de
autocamioane A30 vehicule speciale pe roti VB0.), conform prevederilor din
_si
STAS 3221-86. Poduri de sosea. convoaie tip si clase de incdrcare.
Podul este amplasat intr-o zona cu giadul '7,1 de intensitate seismica
pe
scara MKS, in conformitate cu prevederile SR I I 100/l -99.
Zonarea seismica a
teritoriului Romaniei. conform cod de proiectare seismica partea _
Prevederi de proiectare pentru cladiri. Indicativ pl00-112006, prin
I
ordinul
ministrului transporturilor, construcliilor si turism,ului nr. 171112006. si
SR EN
1998-lNA iulie 2008 - Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta
la
cutremur Partea l: Reguli generale, acfiuni seisrnice si reguli pentru
clidiri,
Anexa Nafionald, acceleralia ternului pentru proiectare, componenta orizontala,
este ar:0,20g, iar perioada de colt este T6:1,0 secunde

3.1. structura de rezistenta a suprastructuirii podului

Structura de rezistenta a suprastructurii podului este alcdtuita din


tablier si
hobanele.
Tablierul podului este construita cu srectiune casetata din beton
precomprimat cu lalimea de 6,00 m si o indlfime de 2,30 m.
caseta este
construita din beton de clasa C25/30, turnat monolit, si precomprimata
cu cable
SBPI, 36 sdrme (D5 mm, in numdr de 12-28 cable. iPerelii casetei au grosirnea
de
25 cm, placa superioara (platelajul caii) are o grosirne variabila de li+20
cm, iar
placa inferioara are grosimea de l5 cm in cdmpul deschiderilor,
si de 35 cm in
zona teazenlelor. Grinda casetata este prevdzutd cu console laterale
care sus{in o
parle din zona carosabila si trotuarele pietonale cle 1,50 m lifime
fiecare.
Rigidizarea transversala a tablierului se face pnin intermediul antretoazelor
dispuse \a 6,40 m distanta.
Antretoazele, claca carosabila si pldcile in consola ale trotuarelor
fo.rmeazd impreuna platelajul caii. Acesta are rolul de a
susline calea rutiera si
pietonala pe pod, de a realiza repartifia transversala a incircdrilor
mobile si de a
asigura spafiala a intregii suprastructuri.

EXPERTIZATEIINICAPoDPEDJ20iA KM6r59l PESTERAULSIRT:I'LALUTCA,JUDETULNEATuT


Tablierul reazem| pe elementele de infrastructurd prin intermediul
unor
aparate de reazem metalice fixe si mobile.
Hobanele susfin tablierul podului in cimpul deschiderilor, la
mijlocul
deschiderilor laterale, si in treimile deschiderii ientrale. Hobaneie
prezinta o
inclinare de l:3 si sunt ancorate la partea superioara in
stalpii pilonilor, iar la
partea inferioara, in grinzi transversale (antieto aze)
inclinut. pr..omprimate
scoase in consola, pe pd4ile laterale ale tablierului.
Fiecare habani este alcituitd din cable realizate din 42
s6rme @5 mm,
SBPI, indeplinind rolul unor tiranli, prevdzuli la r;apetele de
ancorare in tablier
cu ancoraje de tip Korovkin. In zona capetelor ,up".iourc
ale pilonilor, cablele
sunt continue si fix11e in aceqtia. Cele 8 cable rliiranli) sunt
dispuse pe doua
rdnduri, intre cable fiind introduse placi di polisti;ien. pentru
a asigura protecfia
cablelor impotriva coroziunii metalului, dupi pretensionare, tiinlii
au fost
acoperili cu un beton de proteclie, rezultdnd o secfiune tiansversala
_
dreptunghiulara 40x 100 cm, fete exterioare fiinrJ r.opsite cu riqina
.po*;di.a.

3.2. structura de rezistenta a infrastructurii podului

Infrastructura podului este alcituita din doua curei masive si doua pile
din
beton armat fundate indirect.
Pilele au elevafia construita din beton arma1, sub fbrma unui cadru
etajat,
dispus in sens transversal podului, alcdtuit din doi stalpi circulari (piloni)
si doua
rigle suprapuse.
StAlpi cadrului (pilonii) au rolul cle a sus{ine la paftea lor superioara,
hobanele suprastructurii. Pilonii au diametrul de 1,40 m si
sunt dispuqi la I 1,60
m distanta interax, mdsurata in sens transversall podulrui, pe prima rigla a
cadrului rcazemd tablierul podului, iar rigla superioaia leagd capetele superioare
ale stAlpilor' Fundalia pilelor este realizata din doua coloane construite
in
cgntinuarea stAlpilor din elevatie, cu diametrul de 1,960 mm,
incastrate cca.
12,00 m in stratul bun de fundafie, o marna cenugie plastic
vdrtoasd.
Culeele au eleva{ia construita din beton ri.1rt, iar bancheta de rezemare!
zidul de garda si zidurile intoarse sunt construiti: din beton armat. Fundafia
culeelor este realizata dintr-un radier care solid zrTzc,az| la partea superioara
doua
coloane din beton armat cu diametrul de 1960 mm, amplasate
la distanta de 6,00
m in sens transversal podului. Coloanel< sunt incastrate pe o lungime
<ie 7,00 m
in stratul considerat bun de fundatie, o marna cenu;iie plastic v6rt-oasa.

3.3. Cale pe pod

Lalimea zonei carosabile pe pod este de 7,80 m si este delimitata


de 2
trotuare pietonale denivelate de 1,50 m ldlime f-recare. Trotuarele pietonale
sunt
delimitate pe iatura libera de un parapet pietonal rnertalic.

EXPER'I lzA T EllNlcA PoD PE DJ 207 A I(v 6j -59 | P[st'E RATJL !]IRI:T t.A LtJ^rcA, JUDETiJt NEAMT

t0
Defectc si degradiri la nivelul suprastructurii podului

l-a ni'elul tabricr-urui si a hobaneror cere nrai lmportante defbcte


si
de_Qraddri constatate sunt ur-mdtoarele:
l, I-ipsa betonului de acctperire a armatLrrile, exfblierea betonului la
ttil'elul tablierului (grincla casetata. antretoaze, placa carosaSila sr placa
trotuarelor)
2. Armdturi fEra str.at de acoperire.
3. C'oroziunea arntdturii. pete de rLrgina;i tisuri sau crapituri la nivelul
tablierului si a hobanelor (foto nr. | ).

Foto nr. l- Fisuri sau cripituri ra niverur hobaneror

4' Fleton carbonatat, cu aspect fiiabil gi zone rJjn bet6n exfbliat.


5. Curnularea la ttivelul tablierului si a hobanelor a rnai multor degradari
(coroziune, fisuri, crapatLrri, striviri, foto nr. 2).
6. Def-ecte de supraf'afa ale f'etei vazute la toate elerrentele care compun
tablierul (culoare neunitbrmd, pete negre, inrpuritdli. pete de rugini, aspect
pr5fuit, imperf'ecfin'i geometrice, aspect macroporos. agregate la suprafala).
7. Fisuri din contractie (neorientate, sculte. superficialej, faiangarea
betonului"
8. Fisuri si cripaturi longitnclinale, transversale .si inclinate ale betonului.
la nivelul tablierului, cr.r cleschideri mai mari de 0,3 rnrn.
9' Fisuri si crapdturi longituriinale ale betorrului, la nii,elul hobanelor.
10. ClunlLrlarea let nivelul antretoazelur inclinate in care sunI ancorate
hobanele. a rnai tnrtltor clegradlri: coroziune, lrsuri, crdpirturi, striviri, pete
de
u\P[Rll;l-\T[-llNl(.\Pr)t)pt:t)j:r)74 K\4hij()t pt:SIfiRi\t.t stRtrrtn l_tjl(-A J(.DI;ltit
Ntr\\t I

I
rugine, aspect prafuit, trnperf.ecgiuni geclmetrice, aspect macroporos,
asregate la
suprafala.
ll.Infiltralii si eflorescente in interiorul caserei tablierului.
l2' Defbrmalii (sageli) ale tablierului, in cJeschiderea centrala a podului,
peste valorile nraxim adrnise.

Foto nr. 2 - Cumularea la nivelul tablierului a mai nrultor degraddri: segregarea


si exfol ier-ea betonului, fisuri, crdprdturi, stri.,riiri

Defecte si degradiri la nivelul pilelor si culeelor) a de


reazem si a sferturi de con ^paratelor

La nivelul pilelor si a culeelor cele rnai importante defecte qi degradari


constatate sunt urnrdtoarele:
l. Dezaxdri ale pilonilor pilelor.
2. Fisuri la nivelul elevaliei pilelor si culeelor.
3. Zone cu beton carbonata, microfisurat, e;rfoliat, cu armlturi f6ri strat
de acoperire.
4. Coroziunea ann5turii, pete de rugind, lisuri si crbpaturi la nivelul
pilonilor.
5' Coroziunea armdturii, pete de ruginS, lisuri si crdpaturi la nivelul
riglelor cadrului anrbelor pile.
6' Cumularea la nivelul elevafiei inllastructurilor a mai multor degradari
(coroziune, fi suri, crdpdturi, striviri, etc.).
7. Defecte de suprat-afd ale fetei vdzute (culoare neuniformA, peto negre,
inrpuritali, pete de rugind, aspect prifuit, imperfbcliuni geoinetrice),

E.\PERTIz,\ TEllNlc,l P()D PE DJ 3(r7A Kr4 rrr 591 otttu RAtJt, sIRET t-A Lr.jr(.A. JLJDF.T tJI. NhAMl

t3
nor zone pe suprafafa elevaliei pilelor si
lobate in pasta de ciment,
de mizerie, pe bancheta de rezemare si

10, Rulourile aparatelor de reazem mobile de pe culei sunt ruginite,


inglobate in praf si murddrie, si rotite cdtre deschiderea poOutui (foto
nr.3).

Foto nr.3 - Rulourile aparatelor de reazem mohile de pe culei sunt ruginite,


inglobate in praf si murdirie, rotite citre deschiderea podului

I I ' Modificarea exagerati a formei gi proprietifilor fizico-mecanice


ale
betonului din elevafia infrastructurilor.
12. Pribugirea pereului de protecfie a sfernrrilor de con, acoperite cu
vegetafie.

Defecte si degraddri la nivelul albiei, apirlrilor de maluri, rampe de


acces

La nivelul albie si a malurilor r6ului Siret, a rampelor de acces pe pod,


cele mai importante defecte gi degradiri constatate sunt urmdtoarele:
l. Degraddri ale-malurilor qi rnodificiri de albie raului Siret (ruperea
malurilor, modificarea in plan a traseului cursului apei, depuneri de material
solid, p_rezenla vegetafiei in secfiunea de scurgere).
2. Lipsa lucr6rilor de apdrare de malurigi pentru dirijare a apelor pe
malul
drept (Lulca), Degradarea lucrdriror de proteclie de pe malut st6nglsagna;.

EXPERTIZA TEHNICA PoD PE DJ 2O7A KM 6+59I PESTE RAUL


stRET LA LUTCA, JUDETUL NEAMT

l4
3. Modificdri ale regimului hidraulic, coborArea etiajului
in zona podului,
addncirea talvegului.
4. Afuierea arbie urmata de coborarea talvegului
albiei in amplasamentul
podului.
5' Lipsa scirilor de acces si a casiurilor de descdrcare
a apelor pluviale pe
la capetele podului.
6' Rampe de acces degradate (deniveldri gi degraddri ale
cdii, tasdri mari
ale terasamentelor, alunec[ri laterale).
7 ' Prezenta in albie a resturilor
pilolilor care au suslinut egafodajul
podului (foto nr.4).
8' Mutarea traseului r6ului Siret prin deschiderea centrala jumdtate
si din
deschiderea nrarginala Lu{ca.

Foto nr. 4 - Prezenta in albie a resturilor pilofilor


car€ au susfinut
egafodajul podului, afuierea albie u.*"tr-dle coborfirea
talvelului

Defecte si degradlri la nivelul caii pe pod

La nivelul caii pe pod cele mai importante defecte gi degraddri


constatate
sunt urmitoarele:
l' Calea pe-pod si pe trotu.are este degradati (suprafala
cu ciupituri,
poroasd, increlit5, si crrpEturi in i nbricdminte).
fsuri
2' Deniveldri ale c5ii pe pod, care favoizeazl sporirea efectului
dinamic
(vdluriri, refu ldri, fEgage).
3. Amplasarea incorectd a gurilor de scurgere, lipsa grdtareror
tuburilor prelungitoare, guri de scurgere infundate (fo"b
gi a
nr. 5).
EXPERTIZA TEHNICA PoD PE DJ 2074 KM 6+59t PEsrE RAUL stRrr LA LUTcA, JuDETUL
NEAMr

l5
Iioto nr' 5 - Amplasarea incorectd a gurilor de scurgere, lipsa gritarclor
si a
tub'rilor prelungitoarc) g'ri dc scul-gcr.c infirndate
4, Prez.enla vegeta!ie pe trotuare (foto nr. 6)

Foto nr. 6 - Prezenta vegetatie pe trotuarere pietonare

5. Neasigu'a.ea partei de scurgere a apelor plu'iale de pe prcl.


6. I iPsa etansdrii dirrtre irnbrdchntinte si celelalte elerncnte
aler cAii.
7. Rosturi necorespunzdtoare, crenivelale in plan orizoltal si ,,,,enical.

l.\Pt-Rll/-\lt-ltl\l( \POt)Pl:t)r?t)r1 1i1-1 (r.5()t pl,S.|lrRA(,| SlRl:T IAltrt(.\ [,t)FTl]t \l:,\NlT

l(r
8' Coroziunea avansati a stAlpului metalic al parapetului in zona de
contact cu betonul.
iunea armdturii) parapetului, dislocarea
rostului irr parapet.
necoresipunzdtoare in plan vertical gi
tuit, pete de rugini, exfolieri).
ld a unor elemente din parapetul
,i
12. Degradarea sau dislocarea bordurilor

- l3' Degradarea dispozitivului de acoperire a rostului, a dispozitivelor


de
colectare gi evacuare a apei, a elementelor de etanqare,
infiltrafii in zona rostului
de dilatafie de pe culei.
14' Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatafie grav
deteriorate,
blocarea deplasirii suprastructurii cin zona rostului
de dilatalie p". .ut.i.

Podul este amplasat pe drumul judefean DJ 2ai A,


cu doua benzi de
circulalie, care se incadreazl in clasa te hnici'lll, in conformitate
cu prevederile
Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si mod
ernizarea drumurilor,
aprobate de Ministerul Transporturilor cu Ordinul 45
din 27 .01,199g.
Podul are lilimea pn4ii carosabile de 7,80 m, si 2 trotuare
pietonale de 1,50
m li{ime fiecare.

Podul a fost proiectat la clasa E de incdrcare - vehicul


special pe roti VgO gi
convoi tip de autocamioane A30, si este amplasat pe un
drum judepan de clasa
tehnica III.
AvAnd in vedere sigeata de 38 cm existenta in deschiderea
centrala,
expertul tehnic dr. ing. Comisu Cristian-Claudiu considera
ca in starea tehnica
actuala (deforma{ii si fisurare), podul nu este capabil
sa preia incrrcerile mobile
corespunzdtoare clasei E de incircare, si descalifiia podul
la clasa I de incircare.

Podul a fost dat in folosinqa in anul 1971 si are 47


ani de exploatare,
interval de timp in care nu a fost executata nici o reparalie
capitala.

EXPERTIZA TEHNIC.A POD PE DJ 2O7A KM 6+59I PESTE RiUL SIRET LA LUTCA. JUDETUL
NEAMT

t7
Expertul tehnic dr. ing. cristian-claudiu comisu recomanda execufia
I unor elemente constructive^

Avand in vederea prezenta unor defecte si degraddri foarte grave,


cu
depunctiri maxime de 10 puncte, se impune introducerea urmdtoarelor
restrictii
de circulaJie pe pod:
l. se restric{ioneazd, viteza de circulalie a autovehiculelor pe pod, la
30
km/ora.
2' Se impune sporirea clistantei la 80 m, intre autovehiculele
care circula
pe pod.
3. se interzice circulalia pe pod a autovehiculelor care depiqesc
caracteristicele corespunzdtoare clasei I de incdrcare (convoi tip de
autocamioane A 13 si vehicure speciare pe senile s60).
4' Se va continua programul de urmdrire speciala a comport6rii in
timp a
podului, pana la execufia lucririlor de reabilitare a podului.

6. PROPTJNERI PRIVIND LUCRARILE DE II\ITERVENTIE NECESARE


Pentru ca podul prezinta o stare tehnica nesatisfacdtoare, datorita
prezentei unor procese grave de degradare care afecteazd,
at6t alcdtuirea
constructivd, cat si funclionalitatea lui, expertul tehnic dr. ing.
Cristian-Claudiu
Comisu recomanda execulia lucrdrilor de repara{ii r:apitale si de inlocuire
a unor
elemente constructive in scopul reabilitdrii podului amplasat pe
DJ z1jA la km
6 +591 peste rAul Siret, la Sagna, judeful Neam1.
Lucririle de intervenlie asupra podului se vor executa conform
urmitoarelor 2 scenarii:
Scenariul I - Lucriri de reparafii capitale a tablierului existent si
construcfia unor pile suplim€ntare.
Scenariul II - Lucrdn de inlocuire a suprastructurii podului, cu pdstrarea
pilelor si culeelor existente.

scenariul I - Lucriri de reparafii capitare a tabrierurui existent


si
construcfia unor pile suplimentare

Lucririle de reparalii capitale prevdzute in r;adrul Scenariului I se


vor
executa cu menfinerea circulaliei rutiere si pietonale pod,
senraforizata,
alternativ, pe o singura banda de circulatie.

R'xPnRTlzA l'EHNlcA PoD PE DJ 2074 KM 61 591 PESTE RAUI- slRET r-A LI.JTCA, JUDETTJL NEAI\.{T

l9
Lucrdrile de reparafii capitale se vor executa in urmltoarea ordine
tehnologica:
I.l.
Se menlin restricfiile de circulafie pe pod prevdzute in cadrul
prezentei expertize tehnice:
Is.g-'pgE-c-.1-lqneaz-aJit-we-d-esir-s-tUeil-e-sggr.gygliru!-glqtp9pg*d,.lq_30
km/ora.=!i<t{.:*+.:'q.+-*$J.**).-.=.Ba'.\

--'-'*f."Si -prne sporirea distantei la 80 m, intre autovehiculele care circula


pe pod.
,;' 3. se interzice circulafia p!_
a Rod .. autovehiculelor car€ depdgesc
caracteristicele corespunzdtoare ciiiei i d.. ingircare (convoi tip de
autoc_4_g_i_g4p_e vehicule speciale pe senileS60j.
A_13 si
4' Se va continua programul de urmErire speciala a comportarii in
timp a
podului, pana la execufia lucrErilor de reabilitare a podului.
I'2' Se monteazd semne de circulafle confonn normelor in vigoare, care
sa
indice inceperea lucrdrilor de reparafii, sub circulalie rutiera pe pod,
alternativ,
pe o singura banda de circula{ie.
I.3. Se demoleazd calea pe pod (trotuare si zona carosabila), rdmdndnd
o
singura banda de circularei de 3,50 m lilime, prrzifionatd, pe
zona centrala a
pdrfii carosabile.
I'4. Se construiesc 4 pile definitive, amplasate in dreptul fiecdrei
secliuni
in care hobanele sus{in tablierul podului, respectiv, doua pile in
deschiderea
centrala si cate o pila in fiecare deschidere marginala. Tablierul
cu schema
statica de grinda continua cu 3 deschideri (58+87+58) m, se va
transforma intr-o
grinda continua cu 7 deschideri de 29 m lungime fir:care.
I'5' Se bancheta de rezemare a fiecirei pile sie vor monta cate doua prese,
pozilionate sub axa peretilor laterali ai tablierului casetat.
I.6' Se executa ridicarea cu prese a tablienrlui pana cind cota caii este
identica cu cota rogie proiectata, pe toata lungimea podului.
I'7' Se inlocuiesc presele cu aparate de reazem metalice mobile, montate
in pozifie definitiva, si se amenajeazi bancheta de rr:zemare a fiecirei
pile.
I'8 Se ridica tablierul pe culee, si se readuc la pozilia corecta rulourile
aparatelor de reazem mobile.
I'9' Se demoleazd hobanele, pilonii de pe pilele existente si antretoazele in
care au fost ancorate hobanele.
I' 10. Se executa lucriri de reparafii capitale la nivelul tablierului
casetat:
- demolare beton degradat
- inchideri de fisuri
- montare armaturi de rezistenta suplimentarre in secfiunile centrale
si de
reazem ale noilor deschideri ale podului

EXPERTIZA TEHNICA PoD PE DJ 2O7A KM 6+59t PESTE RAUL SIRET LA LUTCA, JUDE|UL NEAMT

20
- va analiza posibilitatea de aplicare
se a unei precomprimlri adifionale
- reparalii cu betoane speciale.
I.l l.
Se sporeqte ldlimea consolelor laterale ale tablierului,
astfel incdt sa
se asigure constructia unor trotuare pietonale de 1,50
m lilime, Ia acelaqi nivel
cu imbracamintea caii pe pod,
I'12' Pe fiecare latura libera a consolelor tablierului, se construiegte
cate
un jgheab de colectare si evacuare a apelor pluviale de pe partea
carosabila si
trofuare.
I.13. se executa cale pe zona carosabila si pe trotuare:
- se monteazd tuburi PVC pentru evacuarea apelor pluviale colectate
in
jgheaburile laterale , 4 pe deschiderea central
a de 29 m, si cate 2 pe fiecare din
cele 6 deschideri, rezultdnd l6 guri de scurgere noi montate pe
pod.
- se monteazd dispozitive de acoperire a rostului
de dilatalie pe culee;
- se ex€cuta o sapa suport din beton de ciment pe placa superioara a
tablierului casetata;
- se monteazd hidroizolalia pe pod, care se va racorda la jgheaburile
de
colectarea a apelor pluviale si la dispozitivele de acoperire a rosturilor;
- se executa sapa de proteclie a hidroizola[iei,pe toata ldfimea podului;
- se executa imbracamintea caii pe pod, pe toata ldfimea podului;
- se monteazAparapetul pietonal pe pod;
- se monteazd, parapetul de proteclie a circulaliei rutiere pe pod,
tip H4b;
- se executa semnalizlitea rutiera orizontala pe zona carosabila.
,
I'14. Se executa lucrdri de reparafii capitale la nivelul elevaliilor
infrastrucfu rilor exi stente :
- demolare beton degradat
- inchideri de fisuri
- reparalii cu betoane speciale,
I.1 5. se executa lucrdri de reparafii la nivelul sferturilor
de con.
I. 16. se executa lucrdri de reparafii pe rampele de acces pod.
la
I' 17. Se executa lucriri de reparatii la casiurile de descdrcare
a apelor pe
la capetele podului,
I'18. Se executa lucrdri de reparafii la scdrile de acces sub pod a
personalului de intrefinere.
I' 19. Se executa lucriri de reparalii Ia niverlul albiei
si a malurilor. in
amplasamentul podu lui :
- se indepdrteaz1 resturile de piloli din lemn din albia r6ului
Siret;
- se executa lucrdri de protecfie a fundaliei pilelor construite in albia
r6ului:

EXPERTfZA TEHNTCA poD pE DJ ZO1.A KM 6+59r PESTE RAUL StRtr I LA LUTCA. JUDETUL NEAMT

2l
- se monteazi hidroizola[ia pe pod, care se va racorda la jgheaburile de
colectarea a apelor pluviale si la dispo zitivele de acoperire a rosturilor;
- se executa sapa de protecfie a hidroizolaliei, pe toata ldlimea podului;
- se executa imbracamintea caii pe pod, pe toata lilimea podului;
- se monteazdparapeful pietonal pe pod;
- se monteazdparapetul de proteclie a circulaliei rutiere pe pod,
tip H4b;
- se executa semnaliz.area rutiera orizontala, pe zona carosabila.
II.5. Se executa lucrdri de reparafii capitale la nivelul elevaliilor
infrastructurilor exi stente :

- demolare beton degradat


- inchideri de fisuri
- reparatii cu betoane speciale.
II.6. Se executa lucrdri de reparafii la nivelul sferturilor de con.
II.7. se executa lucrEri de reparafii pe rampele de acces la pod.
II.8. Se executa lucrdri de reparalii la casiurile de desc6rcare a apelor pe la
capetele podului.
II.9. Se executa lucrdri de reparalii la scErile de acces sub pod a
personalului de intrefinere.
II.10" Se executa lucrdri de reparalii la nivelul albiei si a malurilor. in
amplasamentul podului:
- se indepdrteazd resturile de pilo{i din lemn din albia rdului Siret;
- se executa lucrdri de protecfie a malului LuJca, in amplasamentul
podului;
- Se executa un prag de fund in aval de pod.
II.ll.Se executa incercarea podului cu convoaie de proba pentru a
verifica capacitatea podului de a prelua inc5rcdrile corespu nzdtaare convoiului
LMl, conform prevederilor sR EN lggl-2 Eurocod l: Acfiuni asupra
structurilor. Partea 2: Acliuni din trafic la poduri.
Se deschide podul pentru circulalia rutiera si pietonala, frrd restricfii de
circula{ie.

Execufia lucririlor de reparafii capitale recomandate in cadrul


Scenariului I, va asigura ridicarea stdrii tehnice a podului, de la clasa st6rii
tehnice IV - stare tehnica nesatisfrcitoare (actuala), la clasa stiirii tehnice II -
stare tehnica buna.
Acesta decizie este motivata de faptul ca, dup[ efectuarea lucrdrilor de
reparafii capitale previzuli in cadrul Scenariului I, podul va pistra suprastructura

EXPERTIZA TEHNICA POD PE DJ 2O7A KM 6+59I PESTE RAUL SIRET LA LUTCA,


JUDETUL NEAMT

23
A. NoTAREA DEFECTELoR coNSTATATE iru
rpnnn
Nr,crt.
Pozitie l,imire Notarc defecle
Denumirea defectului de
caulog 00punclare C2
cl c3 c4 c5
0 l 1
3 4 5 6 8
Absenla unor
contrar,6ntuiri,
"le..n@
etc,) din fazele
+
Poduri
de executie, proiectare sau 7._6pt.Cl meulice
exploatare.
5-6pt.C2
ttt y,qt rdrrpd_1ru nccorespunzaloare, lattme
) insuficienti a rambleului, acces dificil pe rrotuarul podului,
4-5
poziSia irrcorecti a sfenurilor de con.
Amplasarea incorecte
3-5 Pcduri din b-ra-
J a tuburilor de pre
;i/sau 6-7 Poduri din b.p ?
_ sau metati€
Aparate de tear"m ffi
nefitnctionarea corespunzetoare a acestora.
Blocarea aparatelor de reszem gi/sau impiedicarca
l
deformaliilor din temperature $j contractie ca umlare a
deplasAri i infiastructurilor.
7 -8

5 Aripi deplasare fa16 de pozilia inirialtr sau pierderea formei


4-5 6
sferturilor de con
6
6 aLuPEr
4-6 6 o 6
1 Beton cu as?ect friabil pi/sau zone din beton exfoliat. 6 - Beton simplu
tt 8
8 - B. er. + beton p.
vvrv,r ue6,osor pr,r wruuratarc! apanlta oe shlacltte
8 Si/sau 6 - Beton simplu
draperii. 8 8 8
8 - B. :r, + beton p
I seclrurul
elementului 7-8

{t-8 + Poduri boltire


Catea pe pod sau pe rrotuare-ste degrEliG
II lsupEfale cu 2-Supnrfele locale
ciupituri, poroasi. incre;it5). J
3-Supmfag>3 mp
Uorozrunea armtturii, pete de rugind gils"r-ruri sauElEtui
t2 6 - BetoD armal
orientate pe directia acesteia. 8 e 6
8 - Bcton prec.
aydoxr4 d srarpuiul metalc al paEpetului in zona
t3 de contact cu betonul, fixarea necorespunzitoare parapetului
a 5
de siguran!5 gi/sau numir insuficient de suruburi de inetli*
t4 olrr yd rd srsltsntstc ln0nse SAU SUb tenstune
6'-7 7 +
(puruburi de inalti rezistenle, tiranti, hobanc. etc)
rnlrsrurur ur punurc or prolunztme St/sau intre
t5
piese. 67 + + Poduri
rnelalice
Cumularea la un el
]-#&;'.8;
l6 (coroziunea betonul
striviri) care se man
8-9 t , d

gi a proprietifilor fizico-mecanice ale materialelor

ure (cutoare neurufbrme, pete


t7 aspect prifu it, inrperfecliuni 4-pentru Cl pi C2
I 2
F€gate la suprafatt.
2-Pentru Cl
l8
)-6 + + Poduri me{,
t9 luprd)uuctunt otn oeton armat sau 8-9 9
beton precomprimat

\urrurrurur iysau coroztunea armatUnt) parapetUlui,


20 djslocarea stilpului de prindere a paraperului, lipsa
rostului in J-4 4
paraper.

2-- 3
2l Lipsa sau distrugerea plicilor de acoperire a golurilor din 4.-7 7
trotuare
urgraoan ate matuntor gt modtticdn de albie:
22 a traseului cursului ape.i; 4--8 8
n1a unor obstacole;

EXPERTIZA TEHNICA POD PE DJ 2O7A KM 6+59I PESTE RAUL S]RE:T LA LUTCA, JUDETUL NEAMT

26
v€getafie in albie
7

0 I
Degradarea (subspdlarea, a"io.rn"r*Xui7,lffi
7
3 4 5 6 7 t
z) pa(ialA sau totald a Iucrdrilor de:
- apfuare; 8
4-6
- dirijare;
6-8
- praguri
1-9
sef f ryerof r drs E!r pE pnor care lavonzeazA sponrea

1i efectului dinarnic,
- vr{luriri, refulari, fEgaqe; 4-6
- praguri, gropi 7-8 8

tlepnsul ate rnfrastructurii fald de pozitia iniliald (rotiri,


8- I Cl Suprastr.
25 deplasdri pe verticald, lunecdri etc.) produse de afuieri,
stratic det
tasEri sau impingerea pimAntului
9-10 Suprasrr.
stalic nedel.
vvts,...4, | | !,orr v! drc Grcrlcltslor strucrurale (plactle dg
beton fala de elementele nretalice, la structurile mixte),
26
aparilia de fisuri sau infilrralii in zona de conract cu 6-7 +
metalul.
27 Deplasirisausdgetiffi 8-9
)9 9
Pc zone 7 -8 + Poduri bolta
slrerrurdsd dpilarcJor oe reazem dtn neopren fretat,
,5-6
corodarea aparatelor de reazem metalice.
J
Ruperea tachelilor, distmgerea plicilor de plumb sau
/-d
metalice, fisuri, armituri corodate in pendul.i
Dezaxiiintretund@
30 Masca cheson ul ui nedemo latd care infl uenf eazd defavorabi
I
,r-
scurgerea apelor. 4-5
31 Distrugerea consolei trotuarul
B-9 + t
J2 Distmgerea suprastnrcturii (elemente rupte), 9-l0Itentru Cl
8-9 Penrru C2
Dislocarea unei margi ni di;d;ctleta crrrln"tlt",
1',-8
33 Amenajarea necorespunzdtoare a acestela
Elemente grepit pozilion@
6 I
Poduri
.).+ imbindrilor sau stdngeri insufi. ale mijloacelor de prindere
6-8 + + melalice
35 Eroziunea betonul
34 pt.Cll qi C2 cu
elementului in care
supraf.<lm2 pi
clment
pentru C3 o 6 +
5-6pt,supraf > | m2
la Cl pi C2
Fisuri din contraclie (neorientate, scurte, superfi ciale), Pentru suprafefe:
JO
faianfarea betonului. < lm:3 6 6
> I rn2 5-6
Fisuri gi/sau crApdturi ale beronulurlllEil- 9 9 9
rurrBf tuulltatc: 2 v\z mm
< 0,2 mm
7 -8 t 8
5-6
< 0,2 mm
7-8 8 8 t
5 -6
- inclinate : > 0.2 mm
?-8 +
8 7
< 0,2 mm
5 -6
rs sdu rufltrruotnate precum $t Intre timpane si 4-6 farA deplas[ri + + Poduri
zidul intors la podurile boltite
7-9 cu deplasiri
Frsun sau cripituri in imbrdcdminte boltite
lasfaltice-au din bEton- de Pentru suprafe{e:
J6 ciment), faianfarea sau exfolierea acesteta.
< lrr2 3 5
> I mr2 4-5
39 Fisuri pi/sau cr.ipituri la intradosul podurilor bolrite din 4-6 fdri deplastri
zidane +
7-9 cu deplasiri Pod bohiri
40 | Fisuri,ruperialeelemcn@
+ T Poduri

EXPERTTZA TEHNICA POD PE DJ 2O?A KM 6+59I


PESTE RAUL SIMif LA LUTCA, JUDETUL NEAMT

2',|
de nrin/ara
4
t. 6-9 metalice
,,, Yoararea lotelor. 8- 9 t +
42 Poduri met
6vv,,,!,t,! E;Lilsr drd ilcsorcspunzatoafe In plan
vertical qi/sau orizontal, sistem de prorecfie degradar (mA(uir,
2-3 3
lrete de rugiltr, exfolieri, etc_).
0 I 2 3 5 6 7 8
! ,,rLUILUrualla su lemperatura amblant6 5-7 +
44
Penlrl suprafele
majoritatea cazurilor de lipsa sau detcriorarea hidroizolariei.
<5m?5-6 1 7 7
>5nr2 7
45 il[r dsus, pele umeoe, ellOfescentg. Pentl'u suprafete: t +
stalactite la po<lurile bolrire din zidirie. Pod bollit
< 5 rn? 5-6
-'5 nr2 ?
46 5s,e,rq rs,,.!, uL pLurgErs o dpctur pc poo.
47 s\ apor4,! us ilrdrurr 5t/sau pentru olruare a 4-6 (I,entru lipsd)
apeior sau necorelarea acestora cu alte anrenajiri ale
unor 8 Dace exista
conslruclii din apropierea podului (poduri CF, canale, 8
etc,). rendrnta de rupere
a rnalurilor
4f{ uLtsr dudr sd
parapcrutul oe slguranla $l/sau a unor 4-6 (Pl. degradari) 7
elementc din panpetul podului
7 (Pe:ntru lipsa)
49 !,r4 p,vrlvr,!, o,rULUru.rvE tau ocgTaoareA Cel€t exlStenle
(culoarea neuniformE, m6tuiri, exfolieri, pete Poduri
de rugtne, 3-4 lnelalice
Iurg.ri de o.rizi de fier pe suprafala elementului)
50 \,e6,oucr!. urrpuzlrYulul uc acopenfe a fostulul, a
4-6 (Pt.degradari)
dispozitivelor de colectare si evacuare a apei, a elernerrlelor
de 7-8 (Penrru lipsa) 6
etan;are, infilrralii iu zona rostului
5 uLErdudrcd sranlanl olntre tmbracanttnte gi celelalte
4-5 (Pt. degradari)
elenlente ale ciii (bordul, guri de scurgere, parapcte, rostun 6 (Pentru lipsa) 7
etc. )

Prezenla apei sau a altor nraleriale irr qolurile de srrh frnr,a,


tJ- /
52
5-6 Pl. iesiredin
actiuni seisnlice
functiune si lipsa
pentru ,1

zonele D,E
7 Pentru lipsa
zr:uele
A.B,C
53 L,ruu Jqu u!F,dudrEd /uLrdUtur uc pro(eclle a lalUZunlOI,
3-4 Pt,degradari
scirilor de acces, casiurilor,
;anlurilor pereate de ln piciorul 5 Perrtru lipsa sau
-5
taluzurilor, racordare defectuoash casiu cu bordura dc pe
culee rac,ordare
defucluoa
54 siduqrdra a rorTnet $t propnetaltlorfiztco-
8-9 9 9 E
mecanice ale betonului
55 J,rvu,rrlor I crs rqBrrurur ntoraunc, cooorarea eltaJului
in zona 4-5 pentru Dh < I
podul ui, addncirea vegului
ta l
;i afuierea i nfrastruduri lor nr la
Ah: cobor6re talveg pt. C4
fundatii directe si
Ah = aluiere locali (inclusiv cobordre dc ialveg) pt. C3
Dlr<2,lafundati
i nd i recte
6-7 pentru Dh =
l+2 nr la
fundatii directe si 1
Dh =2.4 nla
fundati i

i ndi recte
8-9 peiltru Dh )- 2
mta
fundatii dirccte si
Dh>4lafundarii
i ndi necte
56 ,,,,!
rr!rrrerrErs urruclunt Sau Intrg Dlese ale
)() I
elenrentelor structurale Poduri
mctallce
o./ 8

EXPERTIZATEIINICAPoDPEDJ20TA KNl 6r59t PESTERALJT.sTRITTt-Al-u'rc.A.JUDETIJI-NEAtv{T

28
6
58 Pozitia
5-6 lEara deplasiri +
reazeft
7-8 Cu deplasdri
alF.,t^iadr-.^+,,:i
59 Prezenla vegetatiei ne e-ffi -j
60 Ptgrenaa 3
4-5 + i
6l Rampe de acces degffii- 4-
- deniveldri Ei degradAri ate cdii;
6-'l
- tasiri mari ale terasamentelor, aluneceri
laterdle 6-7
- tasiri mari cauzate de deteriorarea 7
pldcii de racordare
0 l ,,
3 4 6 7 8
62
Fv,,urrrard d rwlrurul ctcmeruetor oalonta 8-9 penrru C2 + + Poduri
coroziunii metalului gesre l0 %)
l0 pentru Cl maalice
OJ
J4 +

64 Rosturi de zidarie spZlare ae infl@ 4-) penFu C3 + + +


zidirie degradat)
6nentnrfl at
65 urspozitive dc acoperire a rosruriloide dilaG'iGlTi
/-u 8
deteriorate, blocarea deplasdrii din zona rostului
66 q ruJrurrrur lcarcspunzaloare, cu 5-6
elemenle de fixare slibite, denivelate in plan 6
orizontal siisau
verti cal
6'1 Segregarea betonuluffi 4-) pentru c3
5-6 pentru C2 o 6 5
6 pentru Cl
68 ,rerur srpurEaruarc Inrre et€menlele pretabncate
5-6 Rosturi malate +
(i nfi ltra;i i, fi suri, rosturi matate necorespunztrtoD
necorespun2ator
6-8 Infiltrrrii fi"";
69 Spaliut tibersuupoo@ 4-) Spaltu liber
necorespuru Atoare a instalatiilor suspendate pe pod,
lipsa (irrclusiv
contra $inelor la pasajele superioare
gabarite)
insuficicnl
6 f)ebugeu
insuficient,
lipsa contra5ine la
pasajelc superioare
70
ncpranelliltea acestora sau 7-8
elemenle insufi ciente de solidanzare
'71
4-6 +
72 lu ,o rspr qrqE, !u aspcor pfttIOS, mabf la SaU 3-4 pentru C3 +
exfoliatl
5 nentru Cl
73 ZidSrie gnv avariati (degra
u-9 + +
crtrpdturi de moloane), care
74 Zone inacccsibitepffi +
+ + Poduri
pi/sau praf
'75 metalice
u,r,,w,, !rapdrurr, arau Dt0toglc
urutreztr€, cluperci, Reducele sectiune
parazifi, etc) reduccrea secfiunI acestora
<20t/" - 44
20-50% - 7-8
>5 00/o - g-10
/o __.",,,,uIs L^qE!,sra vcr U@rd sau {rnzonlat a a Ur.stlof $L/SaU
6-8
pachetelor de urpi sau suburgi
71 oou wq purrs rara rust ue aenslre sau cu pene
4-6
care se migci in locagurile lor
't8
u rlt, sol|oanzan 4-6
necorespunzetoare sau inexistente
79 !r!,,,!r(erur rrEHilse oe pnnoere (buloane, tiranti. 4-6 Pentru buloane
scoabe, etc)
si scoabe
7-8 Pentnr tiranti
80 ilpod ruulaflillor,
u a Olagonalelof SaU 6.8
cedarea imbinlrilor, ruginirea cuielor de prindere in cazul
grinzilor alcttuite din dulapi

EXPERTIZA TEHNICA PoD PE DJ 2O?A KM 6+59I PESTE RAUL SIRI|T LA LUTCA, JUDETUL NEAMT

29
Degradareapodi@ Pentru suprafete:
1 30% - 4-6
30-60% -1_8
>t50%-9-10
Podina de rezisten
uscini lemnului sau prinderii
Elemenrelecomp@
fixate necorespunzitor

a elementelor din temnGiloli,TiEE


i de la culei gi/sau aripi), cedarea

Lipsa sau degradarea spars@


sau degrada rea contrava nEiritof,I6iiE

pilolilor in zona de contact cu

Lipsa sau d"g.adar.a podinei?e uTira

s30% - 34
>10% - 5-6
mbrdciminte din asfalt:
- fisuratd, crtrpatd
- cu den'ivellri
Despri Merea el ementelor@
(lcmnlrie ecarisattr sau semirotundtr)
Degradarea ru

9egradarea sau tipsa podinEile trotuar


Lipsa sau degradarea miinii-curente a parapetuiuiEi

L ip sa sa u d e gra d area stn tpil or paG p"ruifp.i na er.i


a acestora de elemenlele de sustinere
Numir de defecte

Valoarer indicilor dc calitare Ci = I0. Di


Indicele de calltate
rl stdril tehnice
Cl : Suprastru
C2 = Elernente
c3 = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice,
sfenuri de con .sau aripi
C4 = Albia, apdrdri de maluri, rampe de acces, instalalii pozate
sau suspendate pc pod
C5 = Calea podului, guri de

EXPERTIZA TEHNICA POD PE DJ 2O7A KM 6+59I


PESTE RAUL SIRI.T LA LUTCA. JUDETUL NEAMT

30
B. NOTAREA CARACTERISTICILOR DIT FUNCTIONALITATE

B.I. INDICELE DE FUNCTIONALITATE FI

Depunctarea se face in func{ie de condiliile de desfEgurare


a traficului pe pod
(ldlimea pa4ii carosabile si lungimea podului) categoria
Ei drumului pe care este
amplasat podul, conform tabelului nr. l.

Tabelul nr. I
Lungimea podului (L) {m)
L<25m L: 26 - 100 L> t0t m
Ldiimea pnrlii carosabile * (m)
care corespunde cu care coresputrde cu
Nr care nu care corespunde cu
Calegoria drunului litimea pirtii litimea pi4ii care nu cal€ n u
corespundc corespurde
htimea pi4ii
corosabile a drumului carosabile a drumului corspunde
cu lSfimea carosabile a drumului
ctl fEra cu lAlimea cu ldlimea
pb4ii cu tAri cu fArA
spafiu spaltu pa4ii pi4ii
spafiu spafiu spalru
carosabilc a camsabile a spaliu
dc de de de carosabile a
drumului de de
siguranti siguranli drumului drumului
sigumnFe siguranli siguranp siguran$
0 a
3 5 6 1
l0
I 0 7 8 0
1
8 9 0 9 l0
I] 0 6 1 0 7 8 0 8 9
3 II1 0 + 5 0 5 6 6
lv 0 0 I 0 2 1 0 4 5
J v 0 0 0 0 2 0 4
' fdlimea ptr4ii carosabile qi a spaliului de sigumnli banda de ghidare (br)
ptus efecrul optic (Ea) sunt conform STAS zgz4/lgg2

Lalimea pdrli carosabile


Lungimea podului
drumului - DRI.]MUL NATIONAL
-Cd
Fl (depunctare) : f (Lalimea pa4ii carosabile, Lunglimea podului, Categori-
drumului) :

EXPERTIZA TEHNTCA POD PE DJ 2O7A KM 6]59I PESTE RAUL


SIRI,T LA LUTCA, JUDETUL NEAMT

3l
B. NOTAREA CARACTERISTICILOR DB FUNCTIONALITATE

8.2. INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2

Depunctarea se face in funcgie de incircarea podului


gi de categoria drumului,
conform tabelului nr. 2.

Tabelul nr. 2
Nr,
Categoria tehnica a drumului Clasa de incnrcare pod
crt,
E II
0
I

T I
2

0
J

l0
t

r0
2 II
;J 0 9 l0
III
T 0 6 l0
IV
0 3
5
-- 8
V
3

Categoria drumului

F2 (depunctare) : llcta@A..rl.,t)

EXPERTIZA TEHNICA POD PE DJ 2O7A KM 6+59I


PESTE RAUL SIRE"T LA LUTCA, JUDETUL NEAMT

32
B. NOTAREA CARACTERI STICILOR D]O FUNCTIONALITATE

8.3. INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3


Depunctarea se face in funcfle de durata de exploatare podului,
a care a trecut de
la construcfia, sau de la ultima repara{ie capitald gi tipul podului conform
tabelului nr.3.

Tabelul nr. 3
Materialul din Durata de
Nr. "rpto.tqg caDitaltr
care este
crt, 0-5 6-
realizat podul l5 16-25 26-35 36-46 >45
0 I 2 s 4 ) 6 7
Grinzi nituite 0 2
I Metal 6 7 8
Sudate 0 5 6 7 8 9
Grinzi
Matarov 0 2 4 7 8 9
Grinzi
2 Beton arTDat
Gerber 2 4 6 7 8 9
Alte
categorii 0 3 5 6 7 8
F69ii cu
goluri * J 7 8 9 r0 l0
Crinzi
tronsonate
(tronsoane 2 4 7 8 9 l0
Beton mici)
J
precornprimat Grinzi pref.
din tronsoane
mari sau
monobloc Ai
2 ) 8 9
Erinzi
monolite
4 Lemn 5 7 9 r0 l0 l0
ZidArie, beton,
5
beton annat 0 3 \ 6 7 8

Durata de exploatare (anij

F3 (depunctare): f (Du.ata

EXPERTIZA TEHNICA POD PE DJ 2O?A KM 6+59I PESTE


RAUL SIRET LA LUTCA, JUDETUL NEAMT

33
B. NOTAREA CARACTERISTICILOR
D]E FUNCTIONALITATE

8.4. INDICELE DE FIJNCTIONALITATE F4

Se depuncteazl in funcfie de nerespectarea la execufie a proiectului privind


caracteristicile 9i dimensiunile principale, neasigurarea
condiliilor de efectuare a lucrdrilor de
intrefinere gi reparafii, condilii de exploatare necorespunzdtoare,
duptr cum urmeazi:
Tabelul nr.4
Nr.
Denumire defect Depunctare
crt.
0
I
2
3-4
2 panourilor de protecfie la pasajele
elecbilicate.
superioare peste c6i ferate 2-3
7 -8
4 platforme acces, etc.), imposibiliatea accesului
la elementele podului 5-6
5
stsaturi suplimentare a imbrdclmintei pe pod. 2-s
rrvvvrsr4E.r arrprasamonrulul podurur cu drumur gi
traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elcmente de constucgie
restriclii de viteztr.
gi/sau instala$i, 7-8
rru@1lwuEa srmerslurutor la elemenlele de rezistenfi
ale
7
suprastnrcturii 5-6
Rezemare incorect. a grinziror pe infrastructuri sau
ripsa aparaletor de
reazem
8-9
t'e@ula uarcsrt;rcror acrve cane rniluenlEazi cobordrca alvegului
8 gi
8-9

Lipsa indicatoarelor
Dispozitive de lntrelinere
Scurgerea apelor

Geomcfiastructurilor
Rezemare incorecttr a grinziror pe infrastructuri si ripsa
aparateror de

Prezenfa balastierelor active

f+ (Oepunctate): f Oip M
-
EXPERTIZA TEHNICA POD PE DJ 2O?A KM 6+59I PESTE RAUL SIRET LA LUTCA, JUDETUL
NEAMT

34
B. NOTARBA CARACTERISTICILOR DE FUNCTIONALITATE

8.5. INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5

Se depuncteazd in funclie de calitatea lucririlor de intre{inere


curent6,
conform prevederilor tabelului nr, 4.

Calitatea lucrdrilor de intretinere Depunctare

Bund(Maximum2oy@
sati sfEcEtoare (Maximum 5 Omqr"*e
Lipsa totald a lucrarilor oe in@
lucrdril e de intrelinere nerealizate)

Prin intreginere curenta a podurilor se inlerege, in principar,


lucrdrile privind:
- imbricdmintea pe pod, trohrarele gi rampele de acces in zona podurui;
- racordarea trotuarelor cu acostamentele;
- existenta indicatoarelorpentru restricfii de viteza, de tonaj, de gabarit, depigirea irterzise,
gi/sau a
marcajelor orizontale;
- parapet, bordurd;
- guri de scurgere, asigurarea scurgerii apelor;
- aparate de reazem (curEfirea, vopsirea, ungerea acestora),
rosfurj.

EXPERTIZA TEHNICA POD PE DJ 2O7A KM 6+59I PESTE


RAUL SIR]ET LA LUTCA, JUDETUL NEAMT

35
B. FOTOGRAFII REL]EVANTE

EXPERTIZA TEHNICA POD PE DJ 2O7A KM 6+59I PESTE RAUL SIRT]T LA LUTCA, JUDETUL NEAMT

37
Foto nr' I - Diferente semnificative de cota la intrados suprastructura

Foto nr. 2 - Diferenfe senrnificative de cota la intrados suprastructura

EXPER'I.IZA TETINI( A POI) PH DJ 2(,74 KfuI 6'59I PESTE RAI.Jt- SIREl LA t-IJ-f(,A. Jt]DEIIII, NEAMT

38
Iiottl ttt". 3 - Degradarca dispozitil'ului de zcoprerilc a rostului clc di;s1111.

rl\PtRll7.'\lt.tl\l(.\Pol)l)l-r)Jl074 Kr\r (r.5vr Ptsil:RAl lslrilrl t.\lIr(A.rt'r)l:rt,r \I:A\,ll

39
}'o(o nr' 4 - \/egetatie pc trotuarelc pietonale, degradar.ea irnbracamintii

Foto nl'.5 - Fisuri si crlipdturi in acoperirea cu lleton a hoSalelgr

Iioto nr'. 6 - Fisuri si cripituri in acopcrirea cu lreton a hobanelon


t.\pt.R il7_( tll.t\l( \ pol) pt t)ttUrA l.\t r,.5r) | l)l:Slt: l(r\t I \lRt I I r\ l t t( r\ tt,t)l:tt I \t r\\.tl

40
Iioto nr. 7 * Pierclcrca lbrmei sl'erturui dc con pc culeea l,utca

lioto nr. 8 ;{cces dificil dc pc acostamentelc, clrumului pe trotuarul


pietonal

l\Pt-llll;/-'\ ll.ll\l(.\p()t)pt:t)Jl(JrA KM(),59t l,l slt:R,\t lslRl tt\tt.t(,\.rt,rrl ttrj \t_A\,1 |

4
Foto nr. 9 - Dcgradarea malului dreapta (I-rutca), cobordr-ea etia.jului

F-oto nr.l0 - Dt'gr"adarea lucariilor de protectiie a malului st6ng (Sagna)

l"\l'l.l{llz\lLll\l('\P()t)Pl:l)J ltlTA K\l () \')l l't\lt:R\t lsllil IrAl!r(,\ Jt!)l;ltjt \l {\ll

+!

S-ar putea să vă placă și