Sunteți pe pagina 1din 4

“Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”(Mt.

4,4)

M ERINDE P ENTRU S UFLET


Apare cu binecuvântarea PS Părinte Episcop Siluan,
al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
Foaie de învățătură duhovnicească și cateheză a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

A NUL 11 N °65 S ERIA SĂPTĂMÂNALĂ 20 DECEMBRIE 2020

C UVÂNTUL D OMNULUI
D UMINICA DINAINTEA N AȘTERII D OMNULUI
(A S FINȚILOR P ĂRINȚI DUPĂ TRUP AI D OMNULUI )
Evrei 11, 9-10; 32-40
Fraților, Avraam, prin rății, au făcut dreptate, au dobân- fost tăiați cu fierăstrăul, au murit
credință, a locuit vremelnic în pă- dit făgăduințele, au astupat gurile uciși cu sabia, au pribegit în piei
mântul făgăduinței, ca într-un pă- leilor, au stins puterea focului, au de oaie și în piei de capră, lipsiți,
mânt străin, locuind în corturi cu scăpat de ascuțișul sabiei, s-au strâmtorați, rău primiți. Ei, de
Isaac și cu Iacov, cei dimpreună împuternicit, din slabi ce erau s- care lumea nu era vrednică, au
moștenitori ai aceleiași făgăduin- au făcut tari în război, au întors rătăcit în pustii, și în munți, și în
țe; căci aștepta cetatea cu temelii taberele vrăjmașilor pe fugă. Une- peșteri și în crăpăturile pământu-
puternice, al cărei meșter și lucră- le femei și-au luat pe morții lor lui. Și toți aceștia, mărturisiți fiind
tor este Dumnezeu. Și ce voi mai înviați. Iar alții au fost chinuiți, prin credință, n-au primit făgădu-
zice? Căci timpul nu-mi va ajun- neprimind izbăvirea, ca să dobân- ința pentru că Dumnezeu rândui-
ge, ca să vorbesc de Ghedeon, de dească mai bună înviere; alții au se pentru noi ceva mai bun, ca ei
Barac, de Samson, de Ieftae, de suferit batjocură și bici, ba chiar să nu ia fără noi desăvârșirea.
David, de Samuel și de proroci, lanțuri și închisoare. Au fost uciși
care, prin credință, au biruit împă- cu pietre, au fost puși la cazne, au

Matei 1, 1-25
Cartea neamului lui Iisus pe Ioram; Ioram a născut pe cul Măriei, din care S-a născut
Hristos, fiul lui David, fiul lui Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Iisus, Care Se cheamă Hristos.
Avraam. Avraam a născut pe Isa- Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a Așadar, toate neamurile de la
ac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov născut pe Iezechia; Iezechia a Avraam până la David sunt pai-
a născut pe Iuda și pe frații lui; născut pe Manase; Manase a năs- sprezece; și de la David până la
Iuda a născut pe Fares și pe Zara, cut pe Amos; Amos a născut pe strămutarea în Babilon sunt pai-
din Tamar; Fares a născut pe losia; losia a născut pe lehonia și sprezece; și de la strămutarea în
Esrom; Esrom a născut pe Aram; pe frații lui, la strămutarea în Ba- Babilon până la Hristos sunt pai-
Aram a născut pe Aminadav; bilon; După strămutarea în Babi- sprezece neamuri. Iar nașterea lui
Aminadav a născut pe Naason; lon, lehonia a născut pe Salatiel; Iisus Hristos așa a fost: Maria,
Naason a născut pe Salmon; Salatiel a născut pe Zorobabel; Mama Sa, fiind logodită cu Iosif,
Salmon a născut pe Booz, din Zorobabel a născut pe fără să fi fost ei înainte împreună,
Rahav; Booz a născut pe Iobed, Abiud; Abiud a născut pe s-a aflat având în pântece de la
din Rut; Iobed a născut pe lesei; Eliachim; Eliachim a născut pe Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei,
lesei a născut pe regele David; Azor; Azor a născut pe Sadoc; drept fiind și nevrând s-o vădeas-
David a născut pe Solomon, din Sadoc a născut pe Ahim; Ahim a că, a voit s-o lase, în ascuns. Și,
femeia lui Urie; Solomon a născut născut pe Eliud; Eliud a născut pe cugetând el acestea, iată îngerul
pe Roboam; Roboam a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Domnului i s-a arătat în vis, gră-
Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a Matan; Matan a născut pe Iacov; ind: Iosife, fiul lui David, nu te
născut pe Iosafat; Iosafat a născut Iacov a născut pe Iosif, logodni- teme a lua pe Maria, logodnica ta,
PAG. 2

C UVÂNTUL D OMNULUI
căci Cel zămislit într-însa este de cul, care zice: «lată, Fecioara va lui și a luat la el pe logodnica sa.
la Duhul Sfânt. Ea va naște Fiu și avea în pântece și va naște Fiu și Și, fără să fi cunoscut-o pe ea Io-
vei chema numele Lui Iisus, căci vor chema numele Lui Emanuel, sif, Maria a născut pe Fiul său Cel
El va mântui pe poporul Său de care se tâlcuiește: Cu noi este Unul-Născut, Căruia I-a pus nu-
păcatele lor. Acestea toate s-au Dumnezeu». Și, deșteptându-se mele Iisus.
făcut ca să se împlinească ceea ce din somn, Iosif a făcut așa pre-
s-a spus de Domnul prin proro- cum i-a poruncit îngerul Domnu-

T ÂLCUIRI
Ce poate să ne sfințească înlăuntrul nostru pe Pruncul Cel interzică să zicem: „Dumnezeul
neîncetat? Așa cum strămoșii nu Tânăr[2], pe Hristos, că înfăptuim meu, de vreme ce mi-ai dat
au pierdut relația lor cu profețiile lui Isaia și cuvintele dumnezeirea Ta, acum mântuiește
Dumnezeu, așa nici noi nu o sfinților. -mă”. De cum o spunem, se
pierdem. Fiindcă Dumnezeu a Dumnezeu a împrumutat schimbă premizele vieții noastre și
pus înlăuntrul nostru chipul lui Hristos trupul Preasfintei. A viața duhovnicească devine atât
dumnezeirii, ne-a dat adică Chipul primit Preasfânta să slujească de ușoară, fiindcă puterea celui
Lui de neșters și a dăruit firii tainei întrupării Fiului, Preaînalt intră în noi și face toate.
noastre caracterul sfințeniei, al împrumutându-I trupul ei lui Suntem maici și tați ai lui
dumnezeirii, primul lucru care Dumnezeu! Părinți ai lui
poate să ne sfințească este Dumnezeu și strămoși ai Lui!
amintirea că fiecare dintre noi Înțelegem, oare, aceasta? Da, unul
suntem chip al lui Dumnezeu. puțin, altul mai mult, atât cât
Unde sunt eu acolo este și putem, atât cât ne ocupăm cu
Dumnezeu cel mai înainte de asta, atâta cât vrem să devenim
veci. oameni ai rugăciunii. Dar
Haideți să umblăm ca numaidecât să o credem, și dacă o
niște dumnezei. Haideți să înțelegem, și dacă nu o înțelegem.
devenim în fiecare zi părtași ai Numai să nu-L tăgăduim pe
Cuvântului lui Dumnezeu Celui Dumnezeu înlăuntrul nostru, să
mai înainte de veci. Acela este cea nu fim indiferenți, să nu avem
dintâi icoană a Tatălui nevăzut, acedie și să uităm toate, să nu
plină de slavă, Unul, după fire, cu Hristos și luând în schimb voim să rămânem în patimile
Tatăl. Noi, desigur, suntem de altă dumnezeirea Lui. Noi ne dăm noastre.
fire, dar devenim mame și tați trupul nostru prin predarea voii Desigur, aceasta nu înseamnă că
după participare, după har. De noastre, prin slujirea noastră, prin nu ne va durea. Zice avva
aceea clericii și monahii se împlini re a p or unc il or l ui Longhin: „Femeia, mai înainte să
numesc părinți, fiindcă ei Îl nasc Dumnezeu, prin smerenie, prin se arate pe dinafară că are prunc,
pe Dumnezeu. Hristos a spus: ascultare, prin post, prin o înțelege din clipa în care se va
„Mama Mea și frații Mei sunt rugăciune, prin plecarea opri sângele ei”. La noi trebuie să
aceștia care împlinesc legea lui genunchilor și luăm dumnezeirea curgă sângele nostru prin
Dumnezeu”[1]. Aceștia Îl nasc pe Lui duhovnicește și adevărat, dispoziția noastră, trebuie să fim
Dumnezeu. Hristos, așadar, se totuși nu precum Preasfânta. hotărâți să murim pentru
zămislește, se formează și crește Luăm dumnezeirea lui Hristos Dumnezeu. Nu vă temeți totuși.
înlăuntrul nostru. Când o femeie întrupată și trupul Lui Așa cum s-a întâmplat cu Isaac și
rămâne însărcinată o știe. Trebuie îndumnezeit. Și când suntem sus cu Avraam, ne va răpi Dumnezeu
ca și noi să cunoaștem pe cruce, precum tâlharul sau și pe noi și va pune în locul
caracteristicile propriei noastre precum vameșul, risipitorul sau nostru să jertfim un berbec. Dar
zămisliri, să înțelegem că purtăm fariseul, nimeni nu poate să ne chiar și dacă trebuie să devenim
PAG. 3

T ÂLCUIRI
mucenici, mucenicia noastră va fi lumii, dar nu vedem lumina lumii o vestește odată cu răsăritul
răcorire, fiindcă există celei adevărate, nu vedem și noi adevăratei lumini, a Soarelui
Dumnezeu. pe Hristos. Totuși, când inima sufletelor noastre.
Să ne punem în rânduială noastră va dobândi săltări și Hristos ne-a făcut mai înalți decât
viața noastră cu dorul de a mișcări și trăiri dumnezeiești, îngerii, fiindcă îngerii Îl laudă pe
rămâne dumnezei. Necazuri, atunci vom înțelege că ne-am Hristos, dar nu pot să vorbească
supărări, eșecuri, nenorociri, disprețuit trupul și lumea și am cu El ca prietenii cu Prietenul[3].
durere, plâns, boli, moartea sunt devenit dumnezei prin dispoziție. Ne-a făcut nu numai niște ființe
hrana și băutura zilnică a omului. Atunci Dumnezeu ne va dărui slujitoare care își acoperă capul
Să nu vă temeți de ele. Toate contemplări înalte, fiecăruia dintre lor și tremură precum sclavii, ci
acestea nasc sfințenia, Îl nasc pe noi, după felul în care Îl înțelegem ne-a făcut Trupul Lui. Pentru noi
Dumnezeu înlăuntrul nostru. și Îl putem purta. a murit, nu pentru îngeri. Pentru
Iubiții mei, haideți să trăim cu Vine Crăciunul. Știți că noi a înviat și pentru noi Se va
această convingere și atunci troparele înainte-prăznuirii încep pogorî și Se va sui iarăși.
Dumnezeu ne va adăpa cu lapte și de pe 20 Decembrie. Biserica a Să-L rugăm pe Dumnezeu
ne va arăta chipul nostru. După rânduit cu înțelepciune și ultimele să ne pogorâm împreună cu El în
aceea ne va da pâinea nemuririi, amănunte. 20 decembrie este și adâncurile inimilor noastre, ca să
cugete teologice și trăiri ultima zi în care se mărește ne înalțe Acela la Ceruri o dată
duhovnicești. Pe nimeni nu noaptea. De pe data de 21 ale pentru totdeauna.
nedreptățește Dumnezeu. lunii, ziua începe deja să se (Arhimandritul Emilianos
Acum haideți să ne mărească. Nopțile și întunericul Simonopetritul, Cuvinte praznicale
bucurăm de faptul că suntem mistagogice, Indiktos, Athena, 2014.
cel înțelegător pleacă și se
părtași ai dumnezeirii. Când va Sursa: doxologia.ro)
măresc lumina și zilele. Să-L
veni la cea de-a doua Lui Venire rugăm pe Dumnezeu să ne ia [1] Mt. 12, 50. [2] Is. 7, 16; 9, 6.
Hristos, pe nori, acolo vom fi și întunericul inimii noastre, acum Utrenia Nașterii Domnului,
noi. O, nu suntem cu adevărat că se mărește ziua și se face Condacul, Icosul. [3] Ieș. 33, 11.
fericiți? atotluminoasă, acum că se
Vedem în mod obișnuit lumina schimbă și anul. Biserica noastră

G RĂIT - AU PROOROCII
Auzind Avraam că se lua- Şi Melchisedec împăratul zis vouă în vremea aceea zicând :
se în robie Lot feciorul fratelui Salimului i-a adus pâine şi vin, şi Nu voi putea singur să vă port pe
său, numărat-a slugile sale cele de era preot lui Dumnezeu Celui voi. Domnul Dumnezeul nostru
casă trei sute optsprezece, şi au Preaînalt. Şi a binecuvântat pe v-a înmulţit, şi iată sunteţi astăzi
alergat în urma lor până la Dan. Avraam şi a zis : Binecuvântat fie ca stelele Cerului cu mulţimea.
Şi a căzut asupra lor noaptea sin- Avraam de Dumnezeu Cel Preaî- Domnul Dumnezeul părinţilor
gur, şi slugile lui cu dânsul, şi i-au nalt, Care a făcut Cerul şi pămân- voştri să vă adauge pe voi, ca să
lovit pe dânşii, şi i-au gonit până tul. Şi binecuvântat fie Dumneze-
la Hoval, care este dea-stânga Da- ul Cel Preaînalt, Care a dat pe Gândul zilei
mascului. Şi au întors toată călări- vrăjmaşii tăi sub mâna ta.
mea Sodomului, şi pe Lot fecio- (Facere 14, 14-20) „Al Domnului este
rul fratelui său l-a întors, şi toată pământul și plinirea
Zis-a Moise către feciorii
averea lui şi femeile şi poporul. Şi
a ieşit împăratul Sodomului întru
lui Israil : Vedeţi, am dat înaintea lui; lumea și toți cei ce
feţei voastre pământul; intraţi şi
întâmpinarea lui, după întoarce-
moşteniţi ţara care s-a jurat Dom- sunt într-ânsa...”
rea lui de la tăierea lui nul părinţilor voștri, lui Avraam,
Hodologomor şi a împăraţilor
care erau cu dânsul în valea lui
lui Isaac şi Iacov, să o dea lor, şi (Ps. 23,1)
seminţiei lor după dânşii. Şi am
Savi, care era câmpul împăratului.
PAG. 4

G RĂIT - AU PROOROCII
fiţi cu miile îndoiţi, şi să vă Dumnezeu este. (Deuteronom 1, nezeu mare şi tare, şi înfricoşat
binecuvinteze, după cum v-a făgă- 8-17) Care nu caută la faţă, nici ia dar;
duit. Şi am luat dintre voi oameni Zis-a Moise către feciorii care face judecată nemernicului şi
înţelepţi, cunoscuţi şi pricepuţi, şi lui Israil : iată al Domnului Dum- săracului şi văduvei, şi iubește pe
nezeului tău este Cerul, şi cerul cel nemernic, și-i dă lui pâine şi
i-am pus să stăpânească peste voi,
peste mii mai mari, şi peste sute, Cerului, pământul şi toate câte haină. De Domnul Dumnezeul
şi peste cincizeci, şi peste zece, şi sunt pe dânsul; însă pe părinții tău să te temi, şi Lui unuia să-i
dregători în seminţiile voastre. Şi slujeşti; de Dânsul să te lipeşti şi
voştri nai mult a voit Domnul a
am poruncit judecătorilor voştri iubi, şi a ales seminţia lor după întru numele Lui să te juri. Acela
în vremea aceea zicând : Socotiţi dânșii pe voi mai ales decât toate este lauda ta, şi Acela este Dum-
între fraţii voștri, şi judecaţi cu neamurile, precum se vede astăzi. nezeul tău; Cel ce ţi-a făcut ţie
dreptul între om şi între fratele Tăiaţi-vă dar împrejur învârtoșa- aceste lucruri mari şi preaslăvite,
lui, şi între nemernicul lui. Să nu rea inimii voastre, şi cerbicia voas- care le-au văzut ochii tăi.
vă uitaţi în faţă la judecată; pre- tră să nu o mai învârtoşați, că (Deuteronom 10, 14-21)
cum pe cel mic aşa şi pe cel mare Domnul Dumnezeul vostru,
să judeci, şi să nu te ruşinezi de Acesta este Dumnezeul dumneze-
faţa omului; că judecata a lui ilor, şi Domnul domnilor, Dum-

F ILE DE PATERIC
1. Marea greşeală din par- ar fi omul potrivnic, atunci poate în ispită, apostolul îi laudă zicând:
tea noastră este că nu vrem să ne că ar fi şi pentru mine mai comod Fiind în ispită, cel ce rătăceşte se
supunem voii Atotbunului Dum- şi mai liniştit traiul. Însă uităm că pierde, iar cel ce suferă se întăreş-
nezeu care ne arată după împreju- te. În concluzie, adaugă: de ei nu e
rări drumul folositor pentru su- vrednică toată lumea.
flet. Toţi căutăm un drum liniştit, Dacă ei nu au fugit de ispite în
care există numai în visele noas- necazuri, pentru folosul lor sufle-
tre, iar nu în realitate pe pământ. tesc, atunci noi, neputincioşii,
Nu tuturor, ci doar câtorva le e nicidecum nu trebuie să renunţăm
dat să se liniştească atunci când se şi să fugim de ispitele folositoare
cântă: „Cu sfinţii odihneşte“. Vie- pentru suflet. Îmi mai scrii că,
ţuirea omului pe pământ înseam- uneori, din cauza luptei cu gându-
nă mâhnire, muncă, boli, nevoin- rile defăimătoare, nu poţi să te uiţi
ţe, tristeţe, nedumerire, strâmtora- la icoană. Ca gândurile să te
re, pierderea cuiva sau a altuia, chinuie mai puţin, poţi să te uiţi
necazuri, tulburări, revolta patimi- din când în când numai la icoană,
lor, lupta cu ele, epuizare sau bi- însă trebuie să ştii că icoanele sunt
ruinţă, deznădejde şi altele asemă- aceste neajunsuri deseori provin doar pentru ochii exteriori şi de
nătoare cu acestea. Nu degeaba a dinlăuntrul nostru, ca şi gândurile aceea stând la rugăciune, trebuie
spus proorocul David: „Nu există rele. De unde locuiesc patimile, să ne amintim că stăm înaintea lui
pace în oasele mele de la faţa pă- (de acolo) provin toate neajunsu- Dumnezeu. Nu trebuie să ne în-
catelor mele“. Iar dreptul Iov ce- rile noastre, neînţelegerile, neplă- chipuim icoana în minte în nici un
rea ajutor: „Să nu fie ispită omului cerile şi haosul. Însă dacă toate caz.
viaţa aceasta“. Noi toţi gândim acestea îi mântuiesc pe cei păcă- (Sfântul Ambrozie de la
aşa; nu se poate oare să se aranje- toşi la Parousie atunci să ne ridi- Optina, Învățături, Patericul de
ze totul în linişte şi pe linişte. Şi căm să ne pocăim, să ne smerim
la Optina)
deseori gândim: dacă n-ar exista şi să fim supuşi.
asemenea neajunsuri şi dacă n-ar 2. Ispita e un lucru bun şi
fi asemenea împrejurări şi dacă n- foarte folositor. Pe cei care se află

S-ar putea să vă placă și