Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Data:
Unitatea scolară:
Clasa:
Unitatea de învăţare: EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
Subiectul: TOLERANȚĂ versus INTOLERANȚĂ
Scopul lectiei: formarea unei atitudini pozitive față de diferențele dintre indivizi
Locul desfăşurării: sala de clasă
Durata: 50 min

COMPETENŢE SPECIFICE:
C 1. Compararea aspectelor legate de relaţionare şi de comunicare specifice societăţii multiculturale şi
societăţii interculturale
C.2 Analizarea unor modalităţi de raportare, individuală şi instituţională, la diversitate
C. 3. Proiectarea unui comportament care încurajează interculturalitatea şi participarea socială
C.4. Aplicarea unor strategii pentru abordarea nonviolentă a conflictelor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: elevul va fi capabil:


O1. să definească noţiunea de toleranţă;
O2. să identifice caracteristicile care descriu comportamentul tolerant;
O3. să demonstreze respect de sine şi faţă de ceilalţi;
O4. să lucreze în echipă în mod constructiv;
O5. să realizeze diferenţa între o persoană tolerantă şi intolerantă;
O6. să analizeze şi să identifice diverse situaţii de toleranţă/intoleranţă;
O7. să găsească cuvinte-cheie pentru studiul de caz reprezentat pe fişa de lucru;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1. Să respecte drepturile omului;
2. Să respecte regulamentele, legile şi instituţiile societăţii şi ale statului democratic;
3. Să exprime prin comportament spiritual patriotic, mândria identităţii naţionale;
4. Să identifice şi să se implice în rezolvarea problemelor vieţii comunitare;
5. Să exerseze propriul sistem de valori în acord cu cel promovat de societate;
6. Să acţioneze pentru eliminarea discriminărilor politice, sociale, economice, religiose, rasiale;
7. Să-şi asume roluri şi responsabilităţi în viaţa socială.

VALORI ŞI ATITUDINI PROMOVATE

- toleranţă şi înţelegere;
- rezolvare paşnică a conflictelor;
- empatie culturală;
- spirit civic;
- disponibilitate pentru dialogul intercultural şi pentru cooperare.
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode si procedee: conversatia, observatia, explicatia, munca independentă, dezbaterea,
brainstorming, activitatea în cooperare, metoda “cubului”, ;
 Mijloace de învătământ: prezentare power point imagini, fise de lucru;
 Moduri de organizare: frontal, individual, pe grupe;

Forme de organizare:
-         frontala, individuala;
-         pe grupe
Forme de dirijare a invatarii:
-         dirijata de profesor;
-         dirijata prin material didactic
BIBLIOGRAFIE
-         C. Cucos- Educatie.Dimensiuni culturale si interculturale,Polirom, Iasi, 2000
-         L. Iacob- Premise psihologice ale educatiei inerculturale-influenta stereotipurilor etnice
SCENARIUL DIDACTIC:
Etapele Ob. Conţinuturile activităţii instructiv-educative Strategia didactica Modal. de
lectiei op Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Metode si Mijl. de Forma de evaluare
procedee învăţ. org.
Momentul - Notează absenţii, dă spre distribuire Numesc absenţii, se pregătesc pentru Conversaţia Catalogul Activitate Apreciere
organizatoric fişele didactice, captează şi oră, identifică subiectul ultimelor frontala verbală
păstrează atenţia prin întrebări ore: tipuri de argumentare deductivă,
privind ultima lectie studiata silogismul,
Reactualizarea - Solicită definirea: Definesc silogismul: tipul Conversaţia Tabla Frontal Chestionare
cunoştinţelor oră Diversitate si democratie fundamental de argument deductive Creta a orala
mediat, alcătuit din trei propoziţii,
două premise şi o concluzie, şi trei
termini, P, S, M, fiecare apărând
numai de două ori.

Captarea atentiei - Notează pe tablă titlul lecției și Își notează pe caiete titlul lecției și Brainstorming Fragment Individual Chestionare
obiectivele lecţiei: obiectivele text- tabla orală
Solicită enunțarea principiului
rațiunii suficiente
Scriu pe tabla fragmentul din
lucrarea lui Hugo “Cugetări”:
„Toleranța este singura flacără care
poate lumina înăuntrul unui suflet
mare. Toleranța stă în fruntea tuturor
celorlalte virtuți”.
Desfăşurarea O1 - Îi rog pe elevi să analizeze textul - Elevii citesc şi analizează Expunerea Fişa Lucru in Aprecierea
propriu-zisă a O2 respectiv şi să încerce cu cuvintele fragmentul şi în grup vor extrage didactică echipa verbală
lecţiei lor să scrie pe o foaie de hârtie câteva caracteristici despre ce Explicaţia
câteva caracteristici ale atitudinii înseamnă a fi tolerant. Tabla
tolerante. Creta

Prezentarea O1 Propune elevilor spre vizualizare un Urmăresc impreuna filmul si Brainstorming Video- Activitate Apreciere
lecţiei noi filmulet cu un pacient care nu formuleaza raspunsuri la intrabarile proiector frontala verbală
comunica in limba romana si e de adresarte de cadrul didactic. Laptop
origine araba. Formulează opinii asupra CD
Atrag atenţia elevilor să identifice subiectului, asupra tehnicilor de
ideea centrală, scopul, finalităţile comunicare cu pacientul care nu
urmărite de locutor. comunica in limba romana si are
program de rugaciune pe care il
respecta cu strictete.
O3 - Cer să se desemneze câte un - Fiecare echipă îşi desemnează un Studiu de caz Fişa Lucrul in Aprecierea
O4 reprezentant al fiecărei echipe care reprezentant care va citi ideile Conversaţie didactică echipa verbală
va prezenta rezultatele. consemnate şi sub îndrumarea mea Expunere Frontal
- Coordonez colectarea ideilor vor elabora ideea cea mai generală şi Dialog dirijat
esenţiale; cuprinzătoare a ceea ce inseamnă
- Informaţia însumată va fi notată pe toleranţă.
tablă.
O5 - Suliniez că atitudinea tolerantă - Elevii ar putea spune că persoana Conversaţie Individual
implică acceptarea diferenţelor intolerantă este cea care respinge în Explicaţie Frontal
individuale existente între oameni. mod voit cerinţele şi exigenţele Studio de caz
- Cer elevilor să realizeze pe scurt exterioare, ea este caracterizată de
un portret al persoanei egoism în interpretarea situaţiilor
tolerante/intolerante. sociale, contrar persoanei tolerante.
Asigurarea feed- O6 - Distribui elevilor un chestionar - Elevii vor citi fiecare set de sarcini Dialog dirijat Lucru în Chestionar Chestionare
back-ului care cuprinde un set de întrebări cu şi vor răspunde în mod Conversaţie echipă orală
privire la ce reprezintă toleranţa în corespunzător. Explicaţie Frontal
viziunea unor persoane intervievate - La sfârşitul chestionarului îmi vor
prin sondaj, unde vor trebui să comunica rezultatele printr-un
răspundă cu „adevărat” sau „fals” reprezentant desemnat de fiecare
(A/F). echipă în parte.
Le voi asculta şi corecta rezultatele
adăugând câte o explicaţie acolo
unde va fi necesar. În acest fel voi
vedea dacă elevii au înţeles bine
tematica acestei lecţii.
Fixarea O7 Solicită elevilor să enumere Identifică obiectivele lecţiei, Conversatia Caiete Chestionar Apreciere
cunoştinţelor obiectivele lecţiei precizează succint definiţiile verbală
Se cere să identifice cazuri de conceptelor Fişă
toleranta în relațiile cu pacienții didactică Evaluare
corecte dintr-un număr dat de
exemple.

Tema pentru ora următoarea


“Societatea multiculturală”

S-ar putea să vă placă și