Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de scurtă durată la dezvoltarea personală

Elaborat- student an.III Bîrsan Vasile


Aprobat -
Instituția Liceul Teoretic ,, Mihail Marinciuc,,
Data: ________________
Durata: 45 minute
Tema : Tipuri de comunicare
Tipul lecției: lecție mixtă

Obiective operaționale:
Elevul va fi capabil :
O1 – Să defineasca conceptul de comunicare
O2 – Să identifice relația dintre filosofie și comunicare
O3 – Să analizeze diferite tipuri ale comunicării
O4 – Să evolueze importanța comunicării în societatea contemporană
Metode didactice: dialor, expunere, eseu 5 minute, reflecția, prelegere
Metode de evaluare: chestionare orală.
Materiale didactice: caiet, cretă, conspectul de reper
Forme de organizare: Frontal,individual, în grup;
Designul Instrucțional
Strategia didactică
Conținutul activității
Etapele O Evaluare
lecției Forme Metode Mijloace
Activitatea profesorului Activitatea elevului
Introducere în Stabilirea prezenței și Elevii se pregătesc de lecție. Își Individual Dialog Registru
activitate absenței la lecție. Pregătirea scot rechezitele necesare. Frontal
materialelor didactice. Numesc absenții.

Va fi apreciată
Verificarea Elevilor li se va cere să Elevii citesc eseul elaborat. Frontal Expunere Caiet creativitatea
temei pe acasă citească eseul efectuat acasă. Individual Conversație elevilor în
Elevilor le vor fi adresate efectuarea eseelor
întrebări referitoare la tema Elevii răspund la întrebări: Chestionare orală
studiată acasă:
Ce este ontologia?
Ontologia reprezintă domeniul
reflecţiei filozofice care caută să
surprindă fundamentele existenţei
Care este obiectul de studiu al
ontologiei? Obiect de studiu „existenţa" ca
Care sunt conceptele existenţă
ontologice fundamentale?
Existență și ființă, real itate în
știință, substanța
Comunicarea
subiectului Enunțarea temei și a unităților Elevii notează tema și unitățile Frontal Expunere Conspectu
lecției și de conținut și a obiectivelor. de conținut. de reper
obiectivelor caiet
propuse

Comunicarea Pentru predarea primei unități


cunoștințelor de conținut elevilor li se
noi propune în decurs de 5 Elevii ascultă sarcina după care Frontal Eseu 5 Caiet Chestionarea orală
minute să efectueze un mini elaborează eseul. Grup minute Se va aprecia
O1 eseu pe tema : Ce reprezintă Individual creativitate
pentru mine comunicarea. Reflecția elevilor.
După finisarea timpului elevii Elevii citesc eseul.
citesc lucrarile eleborate. Expunearea
Profesorul va face conexiunea
dintre conceptul de
comunicare și filosofie.

Pentru a doua unitate de Elevul invitat trece la tablă și


conținut la tablă va fi invitat îndeplinește sarcina data de
cite un elev din clasă ( la profesor.
O2 fiecare clasificare cîte un Ceilalți elevi notează în caiete Frontal Expunerea Tablă
elev),care pe tablă va nota schema de pe tablă. Individual Lucru la Cretă
sub formă de shemă (la tablă
O3 mijloc va fi scris cuvîntul
comunicare de la care prin
săgeți vor fi trase tipologiile)
va nota principalele tipuri de
comunicare. Ceilalți elevi
notează această schemă în
caiete.
O4 A treia unitate de conținut va Elevii ascultă, notează în caiet Prelegere Conspect
fi expusă sub formă de notițe la temă. de reper
prelegere.

Feed-backul Profesorul realizează o Elevii ascultă cu atenție Frontal Explicația


recapitulare cu scopul de profesorul. Revăd informația Individual Conversația
fixare a informațiilor noi acumulată și omit golurile.
expuse în timpul lecției. Fixează în caiet informația utilă.
Se oferă întrebări pentru Adresează întrebări profesorului
verificarea însușirii Elevii răspund la întrebări:
informațiiei noi de către elevi
Ce este comunicarea? Etimologia cuvântului are la bază termenul
latin communicare, având sensul „a pune în
comun”
Care sunt principalele tipuri Se pot distinge două mari forme de
de comunicare? comunicare umană :comunicarea directă
comunicarea indirectă

Descrieți importanța Comunicarea umană reprezintă modalitatea


comunicării în societatea fundamentală de interacțiune psihosocială
prin care urmărim să fim receptați, înțeleși,
contemporană. acceptați, să provocăm o reacție

Fixarea temei Efectuarea unui eseu Elevii ascultă, și fixează Frontal Explicația
pe acasă nestructurat pe tema: observațiile profesorului. Individual
Importanța comunicării în Notează tema pe acasă.
realții interumane.
Învățarea temei studiate în
clasă
Evaluarea Aprecierea activității elevilor Elevii ascultă, și fixează Frontal Explicația Catalogul Va fi apreciată
în cadrul lecției. Notarea. observațiile profesorului Individual Notarea activitatea elevilor
Explicarea notei. în timpul lecției.
Evaluarea se va face în baza
următorului punctaj:
10 – 30 puncte
9 – 29 – 26 puncte
8 – 25 – 20 puncte
7 – 19 – 15 puncte
6 – 14 – 8 puncte
5 – 7 – 6 puncte
Puctele se oeferă îmn
conformitate cu:
Tema pe acasă – 10 p
Mini eseu – 10 p
Lucru la tablă – 5 p
Realizarea Feed –backu- 5 p