Sunteți pe pagina 1din 20

Professional 5

Funcţia de limitare a vitezei de


avans rapid
Manual de exploatare
Modele aplicabile:
Toate modelele

0670A-0701 (ro)

Traducere a instrucţiunilor originale

MAKINO GmbH
Essener Bogen 5, 22419 Hamburg
Telefon ++49 / 40 / 29 80 90
Fax ++49 / 40 / 29 80 94 00
Condiţii legale I

Condiţii legale
Redactor: MAKINO GmbH
Essener Bogen 5
D-22419 Hamburg, Germania

Tel.: ++49 / 40 / 298 09 - 0


Fax: ++49 / 40 / 298 09 - 400
e-mail: documentation@makino.de

Data acestei ediţii: 2007-01

MAKINO 0670A-0701 (ro)


II Condiţii legale

0670A-0701 (ro) MAKINO


Revizii III

Revizii
Data Capitolul/Pagina Modificare

MAKINO 0670A-0701 (ro)


IV Revizii

Revizii
Data Capitolul/Pagina Modificare

0670A-0701 (ro) MAKINO


Cuprins V

Cuprins

0 INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA ..................................................... 0-1


0.1 Cuvinte indicatoare şi semnificaţia acestora .................................................................... 0-1

1 REZUMAT ........................................................................................................................ 1-1

2 AVERTISMENT ................................................................................................................ 2-1

3 PORNIREA / OPRIREA FUNCŢIEI .................................................................................. 3-1


3.1 Pornirea/oprirea cu codul M ............................................................................................. 3-1
3.2 Pornirea / oprirea de la ecranul funcţiei ............................................................................ 3-1

4 FOLOSIREA MOSTREI ................................................................................................... 4-1

5 PARAMETRII MAŞINII ..................................................................................................... 5-1

MAKINO 0670A-0701 (ro)


VI Cuprins

0670A-0701 (ro) MAKINO


INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA 0-1

0 INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA

Pericolele pe care le implică operarea maşinii sunt identificate prin următoarele mijloace:
- În acest manual, avertizările servesc la indicarea unor aspecte relevante pentru siguranţă.
- Pe maşină, panourile de avertizare evidenţiază aspecte relevante pentru siguranţă.

0.1 Cuvinte indicatoare şi semnificaţia acestora

Cuvintele indicatoare utilizate pentru avertizări sunt împărţite în categoriile indicate mai jos, conform nive-
lului de risc implicat.

Ignorarea cu bună ştiinţă a acestor avertizări poate conduce la accidente, vătămări corporale grave sau
deces.

De asemenea, este posibilă avarierea gravă a maşinii şi unităţilor sale auxiliare. Avertizările menţionate
mai jos trebuie respectate aşadar cu stricteţe!

PERICOL!
Cuvânt indicator folosit pentru a indica o situaţie periculoasă iminentă care, dacă nu este
evitată, va conduce la vătămări corporale grave sau deces.

AVERTIZARE!
Cuvânt indicator folosit pentru a indica o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate conduce la vătămări corporale grave sau deces.

PRECAUŢIE!
Cuvânt indicator folosit pentru a indica o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate conduce la vătămări corporale uşoare până la moderate.

ATENŢIE! Cuvânt indicator folosit pentru a indica o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate conduce la pagube materiale.

OBSERVAŢIE Cuvânt indicator folosit pentru evidenţierea unor informaţii importante sau utile.

MAKINO 0670A-0701 (ro)


0-2 INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA

0670A-0701 (ro) MAKINO


REZUMAT 1-1

1 REZUMAT

Această funcţie este furnizată pentru a limita viteza de deplasare rapidă pentru a micşora impactul unei
posibile ciocniri datorate unei greşeli de programare (fixarea coordonatei sau fixarea decalajului piesei/
valorii de corecţie a sculei) sau a unei ciocniri când este pornit regimul automat, datorate unei greşeli în
montarea piesei.
În plus, ea minimizează deteriorarea maşinii şi a piesei cu o caracteristică care detectează instantaneu în-
cărcarea anormală provocată de o ciocnire şi retrage axul în direcţie opusă celei a ciocnirii. Pornirea
acestei funcţii când un program rulează pentru prima dată şi oprirea funcţiei când acelaşi program rulează
următoarele dăţi, permite ca maşina să fie operată într-un mod sigur.

Pentru a preveni greşelile din neatenţie, funcţia de limitare a vitezei de avans rapid este activată cu seta-
rea standard când maşina este expediată. Funcţia poate fi activată/dezactivată cu funcţia M sau prin por-
nirea ecranului funcţiei aşa cum este descris în capitolul „3 PORNIREA / OPRIREA FUNCŢIEI“.

Această funcţie poate fi oprită şi cu parametrul maşinii, aşa cum este descris în capitolul „5 PARAMETRII
MAŞINII“. Când această funcţie este oprită, viteza de avans rapid nu este limitată, iar maşina funcţionea-
ză exact în acelaşi fel ca şi cu specificaţiile precedente.

Când funcţia de limitare a vitezei de avans rapid este activată, în zona lămpilor stării maşinii, în titlul de in-
formaţii, este afişat „ “, cu fondul evidenţiat cu galben. Culoarea fondului este gri când funcţia este
dezactivată.

Fig. 1-1: Lampa de stare a funcţiei de limitare a vitezei de avans rapid

MAKINO 0670A-0701 (ro)


1-2 REZUMAT

0670A-0701 (ro) MAKINO


AVERTISMENT 2-1

2 AVERTISMENT

În cazul în care întrerupătorul de pornire a ciclului este apăsat când funcţia de limitare a vitezei de avans
rapid este dezactivată, este declanşat avertismentul nr. 310043.

Pentru a executa pornirea ciclului cu funcţia de limitare a vitezei de avans rapid dezactivată, apăsaţi bu-
tonul [REÎNCERC.] de pe ecranul de alarmă.

MAKINO 0670A-0701 (ro)


2-2 AVERTISMENT

0670A-0701 (ro) MAKINO


PORNIREA / OPRIREA FUNCŢIEI 3-1

3 PORNIREA / OPRIREA FUNCŢIEI

OBSERVAŢIE Această funcţie este pornită (activată) când este pornită tensiunea.

3.1 Pornirea/oprirea cu codul M

Această funcţie poate fi pornită/oprită cu codul M, aşa cum este descris mai jos:
- M172 S0: dezactivează funcţia de limitare a vitezei de avans rapid
- M172 S1: activează funcţia de limitare a vitezei de avans rapid

3.2 Pornirea / oprirea de la ecranul funcţiei

Această funcţie poate fi pornită/oprită prin pornirea/oprirea „Limită avans rapid“ din ecranul funcţiei.

Fig. 3-1: Ecranul Funcţiei

MAKINO 0670A-0701 (ro)


3-2 PORNIREA / OPRIREA FUNCŢIEI

0670A-0701 (ro) MAKINO


FOLOSIREA MOSTREI 4-1

4 FOLOSIREA MOSTREI

Această funcţie poate fi activată şi folosită prin crearea unui program ca cel prezentat în acest capitol. În
program, funcţia este pornită/oprită prin specificarea codului M afişat.

O1234; (EXEMPLU)
T1;
M06;
H1D2; comenzi H/D
M3S8000; Pornire arbore
G54G41G90X0Y0; Poziţionarea la poziţia de lucru X0Y0, factorizarea în diametrul sculei
G43Z0; Poziţionarea la poziţia de lucru Z0, factorizarea în lungimea sculei

M172 S0; Până la acest punct, funcţionarea se face cu limitarea avansului rapid aplicată.
Dacă poziţionarea la acest punct este corectă, următoarele porţiuni ale progra-
mului sunt considerate a fi corecte şi funcţia de limitare a avansului rapid este
dezactivată.
G01G01Z-10.F2000;
:
Programul de prelucrare
:
M172 S1; Funcţia de limitare a avansului rapid activată chiar înainte de capetele maşinii.
M30;

MAKINO 0670A-0701 (ro)


4-2 FOLOSIREA MOSTREI

0670A-0701 (ro) MAKINO


PARAMETRII MAŞINII 5-1

5 PARAMETRII MAŞINII

Nr. 05158 Existenţa limitării vitezei de avans rapid


Descriere 0: Niciuna / 1 Există
Configurarea 1: Există (configurare când unitatea este expediată)
unităţii
Aplicare Fixaţi la „0“ când executaţi programele de prelucrare pentru care evaluarea a fost în-
cheiată, inclusiv diferite valori de corecţie şi când executaţi programe care sunt com-
patibile cu unităţile livrate.
Oprire tensiune Necesară

Nr. 05159 Suprareglarea funcţiei de limitare a vitezei de avans rapid


Descriere Fixaţi suprareglarea cu funcţia de limitare a vitezei de avans rapid.
Configurarea 25% (configurare când unitatea este expediată)
unităţii
Aplicare Când modificaţi la valoarea suprareglării adecvate pentru a limita avansul rapid
Oprire tensiune Necesară

Nr. 05170 Specificaţia limitării vitezei de avans rapid


Descriere Specificaţiile funcţiei de limitare a vitezei de avans rapid
Semnificaţia biţilor

Bit 0: Dacă limita este dezactivată, apare o avertizare la pornirea ciclului


Avertizarea descrisă în capitolul 2 este declanşată când pornirea ciclului
este efectuată cu funcţia de limitare dezactivată. Fixaţi acest bit la „0“ pen-
tru a nu declanşa o avertizare.

Bit 1: Activează funcţia la pornirea ciclului


Funcţia de limitare a avansului rapid este activată automat când este efec-
tuată pornirea ciclului. Fixaţi acest bit la „1“ pentru a garanta că funcţia se
activează în cazul în care funcţionarea este pornită când aceasta este dez-
activată.

Bit 2: Numai OPRIT este activă prin întrerupător


Când acest bit este fixat la „1“, funcţia de limitare a avansului rapid poate fi
dezactivată numai pe ecranul Funcţie.
Configurarea 00000001 (configurare când unitatea este expediată)
unităţii
Aplicare Când modificaţi la setarea adecvată a funcţiei de limitre a avansului rapid
Oprire tensiune Nu se cere

MAKINO 0670A-0701 (ro)


5-2 PARAMETRII MAŞINII

0670A-0701 (ro) MAKINO