Sunteți pe pagina 1din 126

Nr. crt.......................

Motto: "Înainte! ...cu toate pânzele sus!"

ANALIZA
ACTIVITĂȚII
INSTRUCTIV-EDUCATIVE
An școlar 2021-2022

Validat în ședința Consiliului de Administrație din data de


……………………………………..

Avizat în ședința Consiliului Profesoral din data de


…………………………………….

DIRECTOR,
Prof. Otilia Adriana TEODORU

1
RAPORTUL DE ANALIZA
AL ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV – EDUCATIVE

AN ŞCOLAR 2021-2022

Activitatea instructiv-educativă din Școala Gimnazială „Radu Tudoran” este orientată astfel încât să
promoveze o educatie de calitate cu mijloacele existente, la standarde europene.
Școala urmărește stimularea performantei, asigurarea deprinderilor si competențelor care să permită
dezvoltarea personală , intelectuală și formarea din perspectiva învățării pe tot parcursul vietii.

CONTEXTUL LEGISLATIV
Întocmirea documentelor de proiectare a activităţii la toate nivelurile s-a realizat în concordanţă cu:
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Planul managerial al ISJ Brăila;
3. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar O.M.nr.
5.447/31.08.2020 
6. LEGE Nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calitatii educatiei
7.Ordin comun al ME și MS nr. 5338/10.10.2021 și 1082/-1/10.2021 privind aprobarea măsurilor de organizare
a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
8. Deciziile şi ordinele transmise de ISJ Brăila;
9. Regulament de ordine interioară al Școlii Gimnaziale „Radu Tudoran”pentru anul şcolar 2021-2022;
10. Regulament de funcționare al Școlii Gimnaziale „Radu Tudoran” pentru anul şcolar 2021-2022.

În al doilea semestru al anului şcolar 2021–2022, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate
din unitatea noastră, a fost organizat şi desfăşurat în funcţie de prevederile legislative mai sus menţionate,
respectiv conform Proiectului de dezvoltare instituțională și a Planului managerial prezentate şi aprobate de
Consiliul profesoral la începutul anului şcolar și a regulamentelor interene aprobate. Activitatea de conducere a
avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui
compartiment de activitate din gradiniţă şi din şcoală.

Activitatea a vizat:

CURRICULUM
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a
metodologiilor specifice;
 Concordanţa între curriculum şi manualele alternative;
 Coordonarea selectării CDS la nivelul unității pentru anul școlar 2022-2023;
 Coordonarea activităților subcomisiilor metodice.
 Pregătirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării naţionale: 2,4,6,8 şi a olimpiadelor şcolare;
 Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;
 Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii
democratice.

2
MANAGEMENT ŞCOLAR
 Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere organizatoric,
funcţional şi legal);
 Realizare
 Elaborarea proiectului planului de şcolarizare;
 Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;
 Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.

RESURSE UMANE
 Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
 Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă şi
întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;
 Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea de
cadre didactice cu performanţe profesionale;
 Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
 Realizarea evaluării personalului.

PARTENERIATE SI PROGRAME
 Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu unitatea
de învăţământ;
 Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală.
 Organizarea de activităţi extraşcolare.

RESURSE MATERIALE
 Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
 Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.

RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE


 Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;
 Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.
 Cooperarea cu mass-media locală în vederea unei informări eficiente şi rapide a cetăţenilor cu privire la
procesul instructiv-educativ din şcoală.

Având în vedere aceste premise, se constată:

PUNCTE TARI
 Încadrarea cu personal didactic calificat pe toate posturile, gradul înalt de profesionalizare este
demonstrat de numărul cadrelor didactice care au grade didactice;
 Rezultate bune și foarte ale elevilor la sfârşitul semestrului I;
 Participarea cadrelor didactice la programe de formare/dezvoltare profesională online,
 Existența și aplicarea instrumentelor de asigurarea calităţii atât la ciclul primar cât şi la ciclul gimnazial;
 Derularea parteneriatelor educaţionale judeţene, interjudeţene, naţionale, diseminarea rezultatelor
proiectelor-online;
 Colaborarea eficientă cu partenerii sociali, cu ISJ, Primărie si Consiliu local, Biserică, Poliția de
proximitate, ISU Brăila;
 Utilizarea curentă în procesul de învăţământ a echipamentului informatic,;
 Frecvenţa bună a elevilor;

3
 Receptivitatea majorității părinţilor faţă de solicitările şcolii;
 Amplasarea favorabilă a unităţii;
 Spaţii şcolare suficiente şi corespunzătoare;
 C.D.S. direcţionat către cerinţele comunitatii;
 Asistenţă psihopedagogică, medicală generală.

PUNCTE SLABE
 Fluctuaţia cadrelor didactice pe posturile / catedrele rezervate;
 Absenţa fondurilor pentru îmbunătăţirea permanenta a mijloacelor de învăţământ;
 Echipamente uzate moral şi fizic (calculatoare laborator de informatică);

OPORTUNITĂŢI:
 Creşterea nivelului de informare a cadrelor didactice privind proiectele comunitare şi asigurarea condiţiilor
necesare formării celor interesaţi în realizarea de proiecte,
 Diseminarea rezultatelor proiectelor atât la nivelul unităţii de învăţământ cât şi la nivelul comunităţii.
 Relaţii bune de parteneriat cu părinţii;
 Buna colaborare cu autorităţile locale;
 Cadru legislativ favorabil parteneriatelor şi autonomiei instituţionale;
 Implicarea şcolii în programe naţionale şi europene şi posibilitatea realizării de parteneriate cu alte şcoli
pentru cunoaşterea unor experienţe pozitive.

AMENINŢĂRI:
 Plecarea în străinătate a părinţilor, lipsa de supraveghere a elevilor rămaşi în ţară;
 Timpul limitat al părinţilor care determină o insuficientă implicare a acestora în viaţa şcolii, în special la
elevii din ciclul gimnazial,
 Diminuarea posibilităţilor financiare ale unor familii cu situaţie socio-economică precară,
 Scăderea populaţiei şcolare, scăderea natalităţii;

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de subcomisii metodice
a comisiilor de lucru , precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, contabilitate ,
referindu-se la perioada 1.09.2021- 29.01.2022.

I. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

1. DOCUMENTE MANAGERIALE

a) realizarea proiectelor de proiectare managerială diagnoză


Pentru realizarea documentelor de proiectare managerială pentru anul şcolar 2021-2022 s-a avut în
vedere, în primul rând, o prospecţie a analizei mediului intern şi extern a unităţii, coroborată cu o analiză PEST şi
SWOT, care au dat oportunitatea unei identificări a punctelor tari şi slabe ale unităţii, continuate cu oportunităţile
şi ameninţările la adresa şcolii noastre.
Pe acest fond s-a considerat oportun fixarea a câteva ţinte strategice şi anume:

1. Realizarea unui demers didactic activ – participativ, care încurajează creativitatea, dezvoltă
competenţele, folosind la maximum potenţialul elevilor. Prevenirea eșecului școlar, stimulând performanţa şi
spiritul competitiv

4
2. Reconsiderarea managementului la nivelul școlii și al clasei în scopul eficientizării activităților și al
adecvării la nevoile exprimate de beneficiar.

3. Asigurarea unor servicii educaționale de calitate prin formarea continuă a personalului didactic şi
implicarea permanentă în activităţi de perfecţionare la nivel județean, național și internațional în vederea
obținerii performanței școlare și profesionale

4. Educarea elevilor pentru cetățenie europeană și formarea/exersarea competențelor lingvistice și tehnice la


elevi prin activități realizate în parteneriate cu școli din Uniunea Europeană.

De asemenea, documentele de proiectare managerială utilizate au fost concepute pe baza reglementărilor


în vigoare: legi, ordine de ministru, H.G.-uri, ROFUIP actualizat , strategii naţionale şi judeţene, norme şi
metodologii în domeniu. A fost revizuit Proiectul de dezvolatre instituțională , reactualizate Regulamentul de
Ordine Interioară (ROI), regulamentul intern, (RI), elaborat Planul managerial unde au fost cuprinse, ca şi anexe
programarea şi tematica şedinţelor Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie.

Au fost elaborate următoarele documente de bază:

1. documente de diagnoza:
a) RAEI pentru anul școlar 2021-2022
b)Analiza instructiv-educativă pentru anul școlar 2021-2022
c)Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate, in sem I: ISJ Brăila

2. documente de prognoza:
Documentele de prognoza ale școlii realizate pe baza documentelor de diagnoza ale perioadei anterioare
sunt:
a) planul de dezvoltare institutionala pentru anii școlar 2021-2025-revizuire;
b) planul operational al unitatii pentru anul școlar 2021-2022;
c) planul managerial pentru anul școlar 2021-2022;
d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial(SCIM).

3. documente de evidenta:
Documentele manageriale de evidenta la nivelul școlii sunt:
a) statul de functii;
b) organigrama unitatii de invatamant;
c) schema orara a unitatii de invatamant;
d) planul de scolarizare aprobat pentru anul școlar 2021-2022;
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului/directorului adjunct.

Alte documente :

a)Documente la nivelul școlii:


 Regulamentul de funcționare al școlii,
 Regulamentul de ordine interioară,
 Proceduri de sistem, respectivi operaționale,
 Graficul unic de monitorizare și de control (pe domenii de activitate);
 Dosarul cu grafice de asistenţe la ore;
 Registrul de decizii;
 Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de şcoală;
 Parteneriate locale, naţionale;
5
b) Documente ale Consiliului de Administraţie
 Componenţa Consiliului de Administraţie;
 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie pentru fiecare semestru, convocatoare, etc.
 Registrul de procese verbale;
c) Documente ale Consiliului Profesoral
 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului Profesoral, convocatoare, registrul cu procese verbale de la
şedinţe etc.
 Rapoarte de analiză semestriale şi anuale;
 Sesizări, referate, solicitări etc.
d) Documente ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
 Componenţă, decizie de constituire;
 Raport anual de evaluare internă a calităţii, plan de îmbunătăţire.
e) Documente existente la nivelul subcomisiilor metodice:
 Programe curriculum şi planuri cadru;
 scheme orare;
 situaţia încadrării şi a perfecţionării personalului didactic;
 planuri manageriale;
 planificări calendaristice, anuale şi semestriale, planuri de lecţii;
 graficul şi tematica şedinţelor de comisie metodică, procese-verbale ale şedinţelor;
 programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru examene;
 situaţia participării elevilor la concursuri şi rezultatele obţinute, la fiecare subcomisie metodică;
 orarul şi graficul tezelor semestriale;
 teste, rapoarte, analize, referate, diplome.
f)Documente ale consilierului educativ:
 Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 programul activităţilor educative şi extraşcolare;
 procese verbale privind instruirea elevilor referitor la ROI,
g) Documente ale Compartimentului Contabilitate
 Documente privind derularea programelor guvernamentale: reabilitare, Lapte-corn etc.
 Proiectul de venituri şi cheltuieli - identificarea necesarului pe capitole - conform proiectării bugetului
anual.
 Întreţinerea şi evidenţa dotării bazei materiale etc.

b) organizarea colectivelor, a comisiilor, a compartimentelor, a sistemelor de monitorizare a


activităţilor.
La începutul anului şcolar pentru o mai bună desfăşurare a activităţii, prin decizii interne au fost numite:
 Componența Consiliului de Administraţie
 Comisia pentru Curriculum Comisii metodice, Şefii comisiilor metodice ,Diriginţii claselor
 Comisii cu caracter permenent: Comisia de curriculum, Comisia pentru asigurarea calității
(CEAC) , Comisia diriginților, Comisia pentru proiecte și parteneriate școlare, Comisia pentru pentru prevenirea
și combaterea violenței, Comisia pentru perfecționare și formare continuă, Comisia PSI, Comisia SSM, Comisia
SCIM, Comisia de gestionare a SIIIR, Comisia de etică.
 Comisii cu caracter temporar: Comisia pentru întocmirea orarului și a serviciului pe școală,
Comisia de mobilitate a personalului didactic, Comisia de diciplină, Comisia pentru verificarea frecvenței, a
notarii ritmice; Comisia pentru verificarea documentelor școlare și actelor de studii;Comisia pentru acordarea
burselor și rechizitelor școlare; Comisia de gestionare a SIIIR;Comisia pentru inventariere;Comisia de casare, de
clasare și valorificare a materialelor rezultate; Comisia paritară, Comisia pentru promovarea imaginii școlii.

Repartizarea responsabilităţilor

6
Au fost reactualizate fişele postului şi fişele de evaluare/autoevaluare ale personalului didactic de predare
și auxiliar, precizându-se responsabilităţile suplimentare.

Repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare cadru didactic s-a făcut cu obiectivitate, la începutul anului
şcolar, fiecăruia fiindu-i distribuite responsabilităţi şi atribuţii precizate în fişa postului, avându-se în vedere
principiul continuităţii.
Responsabilii de comisii şi-au întocmit planurile operaţionale împreună cu membrii comisiei stabilind
sarcinile, resursele, responsabilităţile, etapele şi termenul limită pentru desfăşurarea activităţilor propuse. Fiecărui
responsabil de comisie sau de compartiment i-a revenit atribuţia de a prezenta un raport semestrial în faţa
Consiliului Profesoral.
Activitatea de contabilitate este asigurată de administratorul financiar de patrimoniu, Tudose Liliana, în
conformitate cu atribuţiile ce îi revin în fişa postului, avizată şi aprobată de Consiliul de Administraţie. Activitatea
de secretariat este asigurată de secretar, Panait Loredana, căreia i s-au stabilit responsabilitățile conform fișei
postului.
Activitatea bibliotecii este asigurată de dna bibliotecar, Beca Aifer. In fișa postului are ca responsabilitate
si coordonaarea Cabinetului de Documentare si Informare.
Au fost întocmite orarele pentru nivelul primar și nivelul gimnazial, graficul asistenţelor la ore, precum şi
cel al activităţilor de pregătire suplimentară a elevilor.

2. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

a) proiectarea – aspecte
- proiectarea didactică constând din planurile manageriale ale subcomisiilor, planurile activităţilor semestriale,
planurile calendaristice pe disciplină sau a orelor de dirigenţie şi planurile unităţilor de învăţare s-au făcut în
conformitate cu curricumul naţional de către cadrele didactice la termenele şi forma cerută,
- au fost întocmite la timp a majorității portofoliile personale cadrelor didactice,
- s-au aplicat strategii interactive de grup şi metode activ-participative în desfăşurarea procesului instructiv-
educativ

b) aspecte în predarea disciplinelor de învăţământ


- activitatea de predare a înregistrat un progres real, cu un interes sporit şi rezultate bune la elevi, mai ales pe
fondul utilizării mijloacelor moderne de învăţământ : videoproiector, laptop, televizor, , videoproiector etc.
- pe fondul asistenţelor efectuate s-a constatat implicarea cadrelor didactice în vederea implementării
curriculumlui prin: utilizarea metodelor moderne în evaluarea cunoştinţelor, munca diferenţiată, utilizarea
metodelor activ participative, utilizarea demersului inductiv, de la concret la abstract. Cu acelaşi prilej, în rândul
elevilor s-a putut remarca: dezvoltarea gândirii creative, valorizarea propriei experienţe, utilizarea diverselor
modalităţi de comunicare, lucrul ân echipă.

c) aspecte în domeniul evaluării


- evaluarea activităţii de predare s-a desfăşurat normal atât prin modele tradiţionale cât şi actuale.
- cadrele didactice au aplicat elevilor teste iniţiale urmate de analiza şi interpretarea acestora, teste de evaluare
continuă de la finalul unităţilor de învăţare pe parcursul semestrului, apoi test de evaluare sumativă la finalul
semestrului I . În urma aplicării testelor de evaluare a fost elaborat un plan de măsuri pentru elevii care au obţinut
rezultate slabe, pentru îmbunătăţirea acestora.
-Asistenţele la ore efectuate de director și director adjunct s-au realizat în număr de 52;
- s-au evaluat documentele de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de respectare a acestora, inclusiv la
nivelul notării elevilor; Au existat câteva discipline la care numărul notelor nu era cel corespunzător.
-s-au analizat periodic documentele subcomisiilor metodice şi s-au aplicat completările necesare în activitatea
acestora;
-s-au analizat periodic rezultatele obţinute de elevi la clasă;
7
-s-au analizat rezultatele obţinute de elevi la concursuri şcolare online.

c) opţionale:
- disciplinele opţionale au fost propuse la nivel de subcomisie metodică în urma unei analize de nevoi.
- opţionalele oferă posibilitatea individualizării ofertei educaţionale prin intermediul cărora să se definească trasee
particulare ale elevilor şi să contribuie la conturarea personalităţii şcolii.

d) pregătirea suplimentară: organizare, monitorizare, eficienţă


- a fost întocmit un program de pregătire suplimentară de către cadrele didactice, coordonat în trei direcţii:
pregătirea recuperatorie pentru elevii cu mari carenţe la învăţare; pregătirea elevilor capabili de performanţă
pentru concursuri şcolare şi olimpiade, respectiv pregătirea elevilor pentru examenele de evaluare,
- s-a realizat o informare a părinţilor şi elevilor despre programul stabilit în acest sens,

e) activitatea educativă şi şcolară, aspecte calitative, nerealizări


- activitatea educativă şi extraşcolară a fost coordonată de consilierul educativ şi de către profesorii diriginţi. Pe
acest fond au fost derulate activități în cadrul programelor şi proiectelor accesate de școală.

3. CALITATEA MUNCII ŞI CONTRIBUŢIA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI


NEDIDACTIC

Secretariatul şcolii are în încadrare o singură persoană, care şi-au îndeplinitcu conștiinciozitate sarcinile
de serviciu.
Biblioteca şcolii, care însumează peste 50.000 volume. Eleviiau acces acces la bibliotecă după un grafic
stabilit din cauza măsurilor de prevenire cu virusul SARS COV 2,iar toţi elevii au fişă individuală de lectură. Ei
desfășoară activități cu dna bibliotecară. Doamna bibliotecară a fost implicată în numeroase activități la nivelul
școlii și nu numai.
Serviciul Contabilitate are o singură persoană în încadrare, care şi-au îndeplinit sarcinile de serviciu cu
seriozitate.
Privitor la personalul nedidactic, acesta şi-a desfăşurat munca în concordanţă cu fişa postului, elaborată şi
semnată la început de an calendaristic.
Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă evaluarea a constat în:
a.Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, administraţie şi financiar contabil;
b.Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar- contabil;
c.Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;
d.Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei.

A fost promovat un climat de transparenţă care să asigure implicarea personalului școlii, a


reprezentanţilor comunităţii locale, a elevilor şi părinţilor în actul decizional.

8
II . ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE DESFĂŞURĂRII
PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
DATE STATISTICE

1. RESURSE UMANE
Personalul didactic de predare:
Educatoare/Profesori Invatatori/Profesori
pentru invatamantul pentru invatamantul Profesori Total
prescolar primar
2021- Cadre didactice titulare 3 9 13 25
2022 Cadre didactice detașate - - -
Cadre didactice suplinitoare
1 - 9 10
calificate
Pensionari 1 - - 1
TOTAL 36

Personalul didactic auxiliar:


Funcţia Număr persoane Calificarea (DA sau NU)
Secretar 1 DA
Bibliotecar 1 DA
Contabil 1 DA
Administrator 1 DA

Personalul nedidactic:
Funcţia Număr norme Calificarea (DA sau NU)
Îngrijitor/ Muncitor calificat 8 DA

Distrubuția pe grade didactice:


Gradul I Gradul II Gradul definitiv Debutant
T T T T
Prof. Prof.
Prof. ptr o o Prof. o Prof. o
Prof. Prof. ptr Prof. ptr ptr
inv t Pro t ptr inv Pro t ptr inv Pro t
ptr inv Prof. inv ptr inv inv inv
prescola a f. a presco f. a presco f. a
primar prescolar primar prim prima
r l l lar l lar l
ar r
1 5
1 7 11 1 2 2 5 2 - 5 7 1 - 4
9

Personalul didactic de predare al școlii este format, în majoritate, din cadre didactice cu gradul didactic I,
dornice de afirmare şi performanţă.
Diagrama, dupa gradul de perfectionare , este:

9
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
gradul I gradul II definitivat debutant

EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘCOLARE-număr de clase și efective de elevi :

Nivel preșcolar Nivel primar Nivel gimnaziu


Efectiv Efectiv Efectiv Efectiv Efectiv Total
An școlar Efectiv la
Nr. la Nr. la la Nr. la la elevi
inceputul
grupe finalul clase inceputul finalul clase inceputul finalul
sem I
sem I sem I sem I sem I sem I
2021-
2022 4 82 82 9 168 167 8 162 155 404
Sem I

2. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI DISCIPLINĂ

Promovabilitatea elevilor la sfarsitul anului școlar , pe nivele :

Nivel preșcolar Nivel primar Nivel gimnazial


2021-2022 100% 97,60% 80,65%

Distribuția calificativelor la nivelul primar:

Număr Număr Număr


calificative S calificative B calificative FB
Nivel primar 15 47 67

Distribuția mediilor la nivelul gimnazial:

Medii intre Medii intre Medii intre


5-6,99 7-8,99 9-10
Nivel gimnazial 26 44 60
10
Distribuția elevilor corigenți și cu situație școlară neîncheiată:

Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi cu
corigenti la 1 corigenti la 2 corigenti la 3 corigenti la 4 corigenti la mai sit.
obiect obiecte obiecte obiecte mult de 4 obiecte neincheiata
Nivel
- - 2 - - -
primar
Nivel
16 4 - - - -
gimnazial

SITUAȚIA LA DISCIPLINĂ

Sunt 8 note scazute la purtare, toate la nivel gimnazial.

An școlar Nivel primar Nivel gimnazial


2021-2022 7≤n<10 n<7 7≤n<10 n<7
0 0 5 3

Toate notele la purtare au fost scăzute pentru numărul mare de absențe înregistrat de elevi.

3. FRECVENŢA ELEVILOR

Combaterea fenomenului absenteismului/ nescolarizării este o prioritate pentru cresterea reală a calităţii
în educaţie și a prevenirii abandonului școlar. Frecventa elevilor a fost raportată lunar pentru inscrierea in baza de
date . In perioada școlii online prezența elevilor a fost monitorizată de pe platforma G Suite.
Permanent au fost trimise înştiinţări părinţilor privind situaţia la învăţătură şi disciplină, precum si
despre frecvenţa la ore. Au fost intocmite şi tabele nominale cu elevii care inregistrează un numar foarte mare de
absenţe şi trimise la Poliţia Locală pentru a ne ajuta la recuperarea acestor elevi.

4. FACILITATI ACORDATE ELEVILOR

Au fost acordate 10 burse sociale si 43 de burse de merit. Sunt 9 elevi care beneficiaza de ajutor
material datorita certificatului CES.
Elevii au primit manuale scolare la inceputul anului scolar acoperindu-se necesarul. La unele
dicipline ele au venit cu intarziere in timpul semestrului.
Un număr de elevi a întrunit condițiile de eleigibilitate pentru a a beneficia de tablete primite prin
programul „Școala de acasă” si „Educația în siguranță”, pentru a participa la orele online. În acest mod s-a
îmbunătățit frecvența elevilor la cursurile online.

5. BAZA MATERIALĂ:

Unitatea școlară își desfășoară activitatea instructiv-educativă în două corpuri de cladire: școala,
structurată pe 3 nivele și gradinița, un singur nivel.

Unitate coordonatoare Unitate subordonată


Spațiu
Utilizare ptr. Spațiu Neutilizate Utilizare Neutilizate
excedentar
Procesul excedentar în din cauza ptr. Procesul din cauza
în
propriu conservare stării tehnice propriu stării tehnice
conservare

11
Săli de clasă 17 0 0 4 0 0
Laboratoare 3 0 0 0 0 0

Săli cu destinație specială:


 laborator: fizică – chimie dotat cu laptop, videoproiector ,
 laborator biologie ,
 cabinet istorie ,
 cabinet medical,
 cabinet de documentare si informare,
 o bibliotecă , care asigură fondul necesar de carte.
Începând cu luna martie 2018, fostul atelier al școlii este reabilitat, (consolidare+construcție nouă ) , iar
in martie 2020 a avut loc recepția noii săli moderne de sport..

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

Toate cadre didactice sunt calificate.


Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile
din domeniul învăţământului participând la cursuri de pregatire pe parcursul intregului an scolar.
Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare – învăţare, utilizând strategii activ
participative.
În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii
disciplinelor predate, că majoritatea foloseseste strategii didactice adecvate particularităţilor de vârstă in vederea
formarii competentelor .
Au fost efectuate 58 de asistenţe la ore . O parte dintre acestea sunt realizate in cadrul programelor de
perfecționare ale cadrelor didactice pentru obtinerea gradelor didactice.

III. ACTIVITATEA COMISIILOR CU CARACTER PERMANENT

1.COMISIA PENTRU CURRICULUM

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM


An școlar 2021-2022
Semestrul I

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU TUDORAN” BRĂILA


DIRECTOR: prof. TEODORU OTILIA ADRIANA
RESPONSABIL COMISIE METODICĂ: prof.înv. Cociașu Mihaela
SPECIALITATE:ÎNVĂȚĂTOARE
NR. Membri Comisie Metodică:8

Membri
1. MOROIU MELANIA Consilier educativ
2. TEODORU OTILIA ADRIANA Responsabilul pentru proiecte și programe educaționale
3. VICLEANU CAMELIA Responsabilul subcomisiei metodice „Învățământ preșcolar ”
4. RĂZVAN MARINELA Responsabilul subcomisiei metodice „Învățământ primar 0-IV ”
5. DOBROTĂ DANIELA Responsabilul subcomisiei metodice „Matematică și Științe ”
6. ROIDIS VERONICA MIHAELA Responsabilul subcomisiei metodice „ Arte și Tehnologii”
7. MIRCEA ANA ADRIANA Responsabilul subcomisiei metodice „Limbă și comunicare ”

12
8. STAN NICUȚA Responsabilul subcomisiei metodice „ Om și societate”
In semestrul I al anului școlar 2021-2022, membrii comisiei pentru curriculum au avut următoarele
obiective:
 Procurarea documentelor curriculare oficiale (plan-cadru, programe scolare, ghiduri metodologice,
manuale etc.
 Aplicarea planului-cadru de invatamant ce se realizeaza prin elaborarea ofertei curriculare,
 Respectarea programelor școlare și a parcurgerii conținuturilor,
 Asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare,
 implementarea, respectarea și monitorizarea curriculumului naţional la toate specialităţile, la toate clasele;
 realizarea competențelor generale și specifice, pe specialităţi şi ani de studiu şi atingerea standardelor de
performanţă propuse;
 analiza de nevoi în cadrul subcomisiilor metodice și propunerea noilor opționale.
 sprijinirea cadrelor didactice în vederea elaborării programei şcolare pentru orele din CDŞ ;
 întocmirea şi prezentarea unor rapoarte semestriale/anuale privind unele aspecte legate de:
o activităţi de învăţare eficientă
o materiale didactice şi de învăţământ care au condus la înţelegerea noţiunilor predate pe discipline
o instrumente de evaluare folosite,
o aspecte care trebuie imbunătățite, constatate cu prilejul asistenţelor la ore,
o rezultate ale elevilor, situaţii statistice pe clase/specialitate.
 monitorizarea organizării și desfășurării examenelor de de Evaluare Nationala, examene de corigență și
situații neîncheiate..

Activități prin care s-au urmarit realizarea obiectivelor:


 intocmirea documentelor specifice comisiei la inceput de an scolar
 asigurarea logisticii necesare desfasurarii procesului de proiectare a documentelor scolare tuturor cadrelor
didactice
 asigurarea logisticii necesare desfasurarii procesului de proiectare a documentelor scolare tuturor cadrelor
didactice
 monitorizarea activității subcomisiilor metodice,
 diseminarea procedurii de alegere a CDS la nivelul scolii
 centralizarea proceselor verbale de la Subcomisiile metodice cu propunerile CDS pentru anul scolar 2022
– 2023
 centralizarea proceselor verbale cu propunerile elevilor și părinților pentru ferta CDS din anul școlar
2022-2023
 Mediatizarea ofertei educaționale prin pliante, canale de socializare, sedințe cu parintii;
 asigurarea bazei logistice pentru activitatile curriculare si extracurriculare.

Puncte tari:
 Bună colaborare a coordonatorului comisiei cu responsabilii subcomisiilor metodice,
 Diversitatea ofertei educaționale la ciclul preșcolar, primar și gimnazial .
 Asigurarea bazei logistice pentru desfasurarea in bune conditii a procesului de invatamant din punct de
vedere al curriculumului.

Puncte slabe:
 Colectarea datelor depășește câteodată termenul prevăzut.

13
2.RAPORT DE ANALIZĂ A COMISIEI METODICE A EDUCATOARELOR

ANUL ŞCOLAR 2021-2022

UNITATEA ŞCOLARĂ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ”RADU TUDORAN”, BRĂILA


GRĂDINIȚA CU P.P. nr. 25
DIRECTOR: prof. OTILIA ADRIANA TEODORU
DIRECTOR ADJUNCT: prof. MIHAELA COCIASU
RESPONSABIL COMISIE METODICĂ: prof. VICLEANU IONELA CAMELIA
SPECIALITATE: EDUCATOARE
NR. MEMBRI COMISIE METODICĂ: 5

Nr. de cadre calificate necalificate titulare Suplinitoare Plata cu


didact/discipline ora
5 5 0 2 2 1

Nr cadre Gradul I Gradul II Definitivat Debutanţi Doctori


didactice
5 1 1 2 1 0

În acest an şcolar, comisia metodică a educatoarelor a fost compusă din următorii membri: prof. Vicleanu Ionela
Camelia, prof. Leichiță Rodica , prof. Mocanu Rada, prof. Păcuraru Lăcrămioara, prof. Burtea Monalisa .

I. Activităţi desfăşurate în cadrul comisiei: au avut loc conform graficului stabilit.

Programul activiţăţilor comisiei metodice pe semestrul I:

- Septembrie 2021:

 Prezentarea raportului de activitate a anului anterior.


 Propunerea de teme de interes pentru derularea activității C.M. pentru anul școlar în curs.

- Octombrie 2021:

 Abordarea Ghidului – Educatie timpurie la nivel prescolar, prezentarea scrisorii metodice – se prezinta
scrisoarea metodica si se discuta cu cadrele didactice despre cerintele noului Ghid – Educatie timpurie la
nivel prescoar, precum si despre particularitatile de varsta ale copiilor din gradinita de copiii si despre

14
respectarea noilor reguli privind infectarea cu virusul SARS COVID 19. Se amintesc schimbarile intervenite
in cadrul acestuia si se discuta despre temele importante abordate in cadrul consfatuirilor.
 Evaluarea initiala – punct de pornire in procesul educativ - sustinut de prof. Inv. Presc. Leichita Rodica,
dând exemple din propria experiență.

- Noiembrie 2021:

 „Aplicarea noului curriculum în contextul actual”- exemple de practici educaționale – referat, sustinut
de prof. înv. presc. Vicleanu Ionela Camelia în care doamna educatoare pune accent pe meseria de
educatoare in conditiile actuale (Covid 19).

- Decembrie 2021:

 ”Metoda flipped classroom ” - de la cunoașterea conceptului și a principiilor de bază până la


împărtășirea bunelor practici”– referat, susținut online de prof. înv. Presc. Leichita Rodica, în care
doamna educatoare pune accent emotia copiilor din ziua de astazi (in conditiile sistemului online).

- Ianuarie 2022:

 “Educația pentru sănătate”- educația pentru o viață sănătoasă– referat, susținut de prof. înv.
Presc.Păcuraru Lăcramioara, in care doamna educatoare pune accent pe importanta cresterii sanatoase a
prescolarului.

- Februarie 2022:

 Prezentarea raportului de activitate a semestrului I.


 Evaluarea sumativa – dezbateri și dicuții interactive,
„Modalități de comunicare și învățare online în învățământul preșcolar, fără a se crea dependențe.”-
Comunicare metodico- științifică, exemple de practici educaționale - referat susținut de prof. Burtea Monalisa în
care se pune accent pe modalități prin care mediul online să nu creeze dependențe.

- Martie 2022:

 ”Educația în era digitală ”.- exemple de practici educaționale – referat, sustinut de prof. înv. presc.
Mocanu Rada în care doamna educatoare pune accent pe meseria de educatoare in conditiile actuale.
- Aprilie 2022:

 “Influența neuroștiințelor asupra educației timpurii ” – referat, susținut de prof. înv. Presc. Vicleanu
Camelia și Leichiță Rodica, in care doamnele educatoare pun accent pe importanta mentinerii sanatatii
psihice a prescolarului.
- Mai 2022:

 ”Joaca și timpul petrecut în mediul online a copiilor preșcolari”- referat, susținut de prof. înv. Presc.
Mocanu Rada și Păcuraru Lăcrămioara, în care doamnele educatoare pun accent pe sanatatea psihică a
prescolarului și echilibrul dintre joacă și petrecerea timpului in mediul online.
15
-Iunie 2022

 ”Învățarea ca act situat între câștig și risipire”- referat, susținut de prof. înv. Presc. Burtea Monalisa, în
care doamna educatoare pune accent învățarea prin joc, fiind un mod atractiv de câștig a cunoștințelor.
II. Activităţi desfăşurate în cadrul şcolii, la nivel local:

 Fiecare grupa a desfășurat în cadrul activităților extracurriculare, din luna octombrie atelier de pictură
cu tema: "Toamna - frumuseţe, bucurie şi culoare".
 Grupa mixtă a desfasurat in luna februarie concursul “Micii Olimpici”.
 Fiecare grupa a desfășurat în cadrul activităților extracurriculare, din luna mai, etapa finala concursului :
"Micii Olimpici", oferindu-le copiilor diplome si medalii.

III. Activităţi desfăşurate în cadrul cursurilor de formare şi de perfecţionare/ consfătuiri/ simpozioane/ cercuri
pedagogice:

 toate cadrele didactice, membre în Comisia Metodică a educatoarelor, au participat la Cercul pedagogic
nr. 5 organizat la nivel judeţean (activitate desfasurata online). Tema cercului: ,,Modalitati de aplicare a
Curriculum-ului pentru educatia timpurie in contextul actual”
 Prof. Burtea Monalisa a susținut prima inspectie pentru obtinerea gradului didactic definitivat.
 1 cadru didactic ( Leichita Rodica) – a participat cu copiii la concursul online Super Piticot.
 Toate cadrele didactice s-au inscris si au participat la webinariile din cadrul proiectului „Atelierul de
cuvinte”.
 toate cadrele didactice, membre în Comisia Metodică a educatoarelor, au participat la Cercul pedagogic
nr. 5 organizat la nivel judeţean (activitate desfasurata online). Tema cercului: „Organizarea și
amenajarea spațiului educațional și rolul centrelor de interes/ ariilor de stimulare în dezvoltarea
holistică a copiilor”;
 Prof. Leichiță Rodica a sustinut inspectia finală pentru obtinerea gradului I.
 Prof. Vicleanu Ionela Camelia a sustinut prima inspectie pentru obtinerea gradului didactic II.
 Prof. Burtea Monalisa a susținut inspectia finală pentru obtinerea gradului didactic definitivat.
 Toate cadrele didactice au participat cu copiii la concursul online Smartkids.
 Toate cadrele didactice s-au inscris si au participat la webinariile din cadrul proiectului „Atelierul de
cuvinte”.

IV. Aprecierea activităţii comisiei :

Putem menţiona ca puncte tari faptul că activităţile comisiei metodice s-au realizat la timp, conform
calendarului stabilit, iar profesorii coordonatori au dovedit seriozitate şi profesionalism în conceperea şi
susţinerea activităţilor susţinute.

Printre punctele slabe, amintim faptul că există un număr mic cadre didactice si de copii care au participat la
concursuri și activități specifice vârstei lor.

16
VII. Propuneri pentru semestrul următor :Ne propunem să antrenăm cât mai mulţi preșcolari în participarea la
activităţilor şcolare şi extraşcolare, la nivel de comisie metodică/ şcoală/ judeţ si participarea tuturor cadrelor
didactice la cursuri.

3. RAPORT DE ANALIZĂ A COMISIEI METODICE A INVĂŢĂTORILOR


ANUL ȘCOLAR 2021-2022

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA CU CLS. I-VIII ”RADU TUDORAN” BRĂILA


DIRECTOR: prof. TEODORU OTILIA ADRIANA
RESPONSABIL COMISIE METODICĂ: prof.înv.primar Răzvan Marinela
SPECIALITATE: INVĂTĂTORI
Nr. Membri Comisie Metodică: 9

Nr. de cadre calificate necalificate titulare suplinitoare


didactice/
9 9 - 9 -

Nr cadre didactice Cu Gradul I Cu Gradul II Definitivat Doctori


9 7 2 - -

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, COMISIA METODICĂ ȘI-A PROPUS OBIECTIVE CE VIZEAZĂ:


- Proiectarea activității didactice;
- Evaluarea obiectivă și eficientă a elevilor, cât și a cadrelor didactice;
- Comunicarea între membrii comisiei;
- Dezvoltarea profesională;
- Ameliorarea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
- Pregătirea elevilor capabili de performanță, în vederea participării la olimpiade și concursuri
școlare.

Participarea la consfătuiri, perfecționări, simpozioane județene/naționale:

Prof. Drãghici Ileana

Februarie – referat „Metode şi tehnici de evaluare în înăţământul primar”


Martie – concurs Comper lb română şi matematică etapa aII-a
Activităţi în cadrul proiectului „Din grijă pentru copii”
Aprilie - Activităţi în cadrul proiectului „Din grijă pentru copii”

Mai- concurs Comper lb română şi matematică etapa naţională


17
Concurs „Amintiri din copilărie”
Iunie – Atelier de creaţie „Zâmbet de copil”
Prezentare secvenţe de lecţii „Rămas bun, clasa pregătitoare!”

Prof. Fluturaş Gabriela


Concurs " Amintiri din copilărie" , Comper- locul I,II, III.
Proiect internațional " Atelierul de cuvinte" - activitate CDI.
Simpozion județean " Dezvoltarea motivației la ciclul primar".
Activitate de voluntariat- ecologizare în cartierul N.Chercea
Articol publicat în proiect internațional Educaţia Fără frontiere,
Ziua Păsărilor- activitate CDI
Serbare clasa pregătitoare
1 Martie- Ziua lui Ion Creangă -" Mărtișorul literaturii românești" - citire de povești
Ziua Mondiala a Apei- 22 martie - desene

Prof. Răzvan Marinela

• Participari la cursuri/conferinte/workshopuri: Proiect educațional național „Arta Povestirii,


metodă interactivă în arta educației” ;
•Participari in cadrul proiectelor

-la nivel international – membru la nivelul scolii in cadrul proiectului international Erasmus+ Geoparks

-Activitate de ecologizare în cadrul Campaniei ”Împreună pentru o lume mai bună”

- Educație fără frontiere

- participare la toate etapele concursului Comper

- membru în CA

Situația la învățătură la sfârșitul semestrului II:

18
Discipline I S B Fb Media Corigent Promovat Sit.
clasei neincheiat

Comincare 2 7 10 Fb 100% -
în limba
română

Matematică - 2 3 13 Fb - 100% -
şi explorarea
mediului

Muzică şi - - 19 Fb - 100% -
mişcare

Abilități - - - 19 Fb - 100% -
practice

Prof. Leu Cătălina Mihaela

- Creangă , Marele nostru povestitor. Activitate la biblioteca şcolii.


- Concurs Comper L. Română şi Matematică etapa a II a şi etapa naţională , 3 copii,
Ermineanu Patrick Davide + premiul I română şi matematică
Tudor Ştefan Adrian – premiu I română, premiul II matematică
Moraru Ana + Paula premiul II română şi matematică
- Vizionare spectacol de teatru Cântecul privighetorii
- Aventură prin Lumea cunoaşterii – Serbare de sf de an

Situația la învățătură la sfârșitul semestrului II:

Discipline I S B Fb Media Corigent Promovat Sit.


clasei neincheiat

19
Comincare 1 3 13 Fb 100% -
în limba
română

Matematică - 1 4 12 Fb - 100% -
şi explorarea
mediului

Muzică şi - - 17 Fb - 100% -
mişcare

Abilități - - - 17 Fb - 100% -
practice

Prof.Bratu Luminiţa

-IN LUMEA CARTILOR- activitate la biblioteca scolii-iscrierea la biblioteca, prezentare de


carte, lecturi selective-oct.

- ROMANIA ,TARA MEA!-vizionare CDI-oct.

-ARBORELE COMPETENTELOR-webinar...-oct.

-„DIALOG CU TOAMNA”-prezentare de bune practici-fisa de lucru CLR-in cadrul comisiei metodice


oct

-CAMPANIA COMPATEREA COVID-chestionare parinti-nov.

-REFERAT –,,Lectura...-comisie metodica-nov.

-SA FII SANATOS!-SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE- act CDI-vizionare, concurs desene-nov.

-CERCUL PEDAGOGIC-prezentarea materialului ‚,Jocul didactic-modalitate de invatare activa”-nov.

-SARBATORIM ZIUA NATIONALA!-cantece, poezii, dansuri populare-dec.


20
-‚BRADUTUL MAGIC”-participare la concursul organizat in cadrul scolii-dec.

-COLGATE,IGIENA ORALA-participare la Proiectul organizat de Colgate-dec.

-„TRADITII SI OBICEIURI DE IARNA”-act. CDI, vizionare, prezentare proiect-dec.

-„COLINDAM...”- colinde de Craciun si Anul Nou-program artistic-dec.

-,,PREDAREA BAZATA PE ATASAMENT”-participare la webinar-Teach for Romania-ian.

Situația la învățătură la sfârșitul semestrului II:

Disciplina Calificative Corigenț Promovabilita Situație


i te neîncheiată

Insuficie Suficien Bine Foarte


nt t
bine

Comunicare în limba 2 6 4 6 2 88,8%


română

Matematică și 2 4 7 5 2 88,8%
explorarea mediului

Muzică și mișcare - 2 9 7 - 100%

Arte vizuale și - 2 8 8 - 100%


abiilități practice

Limba engleză - 2 2 14 - 100% -

Religie - - 3 15 - 100%

Educație fizică - - - 18 - 100% -

21
Prof Chirilă Silvia

Semestrul 2– concursuri elevi: Comper, premii 1,2,3,mentiuni ambele faze si participare la Etapa
Nationala cu 2 copii la matematica( Toba si Radu) si 1 copil la romana (Radu),cu 100 puncte, Amintiri
din copilarie, premiile 1,2,3 15 elevi din clasa, Discovery, premiile 1,2,3, 11 copii din clasa, premiul de
excelenta Radu Gabriel; Activitte metodica, martie, Muzica si Miscare, percutie corporala, exemple de
bune practici, filmare;Proiect educational continuu, Arta povestirii, metoda interactiva in arta
educatiei;finalizare CRED, 30 de credite; Ziua pasarilor- activitate CDI, impreuna cu clasa pregatitoare
B; Dezvoltarea motivatieielevilor in invatarea online-participare cu lucrare la Simpozion,Scoala online-
o provocare, si lucrari ale copiilor, Toba locul 1, Vasiliev mentiune, sustinute la Scoala Gimnaziala
Vlaicu Voda ; Simpozion judetean Cunoastere prin joc, participare cu material , Invatare prin joc si
joaca, si premiul 1, elevul Florea David, , Natura ilustrata in programul Paint; derularea programului
Din grija pentru copii, cele 3 teme, 2 in martie si 1 in aprilie; voluntariat cu clasa de elevi, mai,
Activitate de ecologizare in parcul pentru copii, de la gara si Certificat de voluntariat pentru activitatea
Dascal si elev-impreuna pentru o lume mai buna!, desfasurata in cadrul organizatieie Asociatia Dascali
Emeriti; participare la webinarul Arborele competentelor, E.D. Taktik International; Certificat de
participare la Sesiunea de consiliere si orientare pentru dezvoltarea de parteneriate intre scoli, autoritatile
locale, institutii locale, ONG-uri si comunitate, in vederea sprijinirii copiilor din Braila cu parinti plecati
in stroiembrie 2021ainatate; participare la Conferinta Cultivarea limbii romane in ciclul primar, ed.
Litera; ceritficat pentru parcurgerea sesiunii de formare profesionala Pregatirea metodica si socio-
profesionala pentru un mentorat de calitate in invatamantul preuniversitar, Asociatia Dascali Emeriti;
certificat pentru parcurgerea sesiunii de formare profesionala Strategii si practici incluzive pentru elevii
cu CES, Asociatia Dascali Emeriti; participare la cercul pedagogic din noiembrie 2021 cu lucrarea
Matematica si Explorarea mediului- perspectiva invatarii ative, exemple de bune practici ; ).

22
Situația la învățătură la sfârșitul semestrului II

Discipline I S B Fb Media Corigent Promovati Sit.


clasei neincheiata

Comunicare 1 4 14 100% -
în limba
română

Matematică - 1 6 12 - 100% -
şi explorarea
mediului

Muzică şi - - 19 - 100% -
mişcare

Abilități - - 19 Fb - 100% -
practice

Prof.Voinea Nina

- Concurs ,,Comper”- Lb.română și Matematică- ianuarie și martie


- Participare Webinar- ,,Educație bazată pe curiozitate”- Teach for Romania- febr.
- Concurs ,,Amintiri din copilărie”- febr.
- Participare la ,,Sesiunea de consiliere și orientare pentru dezvoltarea de parteneriate între școli,
autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate, în vederea sprijinirii copiilor din
jud.Brăila cu părinți plecați în străinătate”, în cadrul proiectului DidactAcces- martie
- Participare Webinar -,,Cum reușesc copiii”- Teach for Romania- martie
- Activitate CDI- ,,Apa- esența vieții”- martie
- Activitate CDI- în colaborare cu Banca Națională- ,,Să vorbim despre bani și bănci”- martie
- Participare activitate, în cadrul Proiectului educațional ,,Suntem cu toții diferiți”- martie
23
- Participare Cerc pedagogic- mai
- Participare- Premiul I- etapa județeană- Festivalul Național ,,CDIdei în Cărți”- martie-iunie

Situația la învățătură la sfârșitul semestrului II

Disciplina Calificative Corigenți Promovabilitate Situație


neîncheiată

Insuficient Suficient Bine Foarte

bine

Limba și literatura - 3 9 11 - 100% -


română

Matematică - 3 8 12 - 100% -

Științe ale naturii - 2 10 11 - 100% -

Educație civică - 1 5 17 - 100% -

Muzică și mișcare - - 5 18 - 100% -

Arte vizuale și abiilități - - 2 21 - 100% -


practice

Joc și mișcare - - - 23 - 100% -

Limba engleză - 2 6 15 - 100% -

Religie - - - 23 - 100% -

Educație fizică - - - 23 - 100% -

24
Prof.Vîlcu Victoriţa

• Participari la cursuri/conferinte/workshopuri: Proiect educațional național „Arta Povestirii,


metodă interactivă în arta educației” ;
• Participari in cadrul proiectelor

-la nivel international – membru la nivelul scolii in cadrul proiectului international Erasmus+ Geoparks

-Activitate de ecologizare în cadrul Campaniei ”Împreună pentru o lume mai bună”

- Educație fără frontiere

-Educație financiară

-Atelierul de cuvinte

-Participare la Festivalul Național CDIDEI

-Parteneriat Muzeul de Istorie

-Participare în cadrul Muzeului Carol 1, ”Biserica în viața comunității. Tradiții pascale.”

-Vizita ”Muzeul Carol 1”

-Turul Brăilei

-Excursie Piatra Neamț

-Excursie Lacu Sărat

-Concursuri: Discovery, Micii Olimpici, Comper, CDIDEI

• Responsabilitati la nivelul scolii:

-Responsabil comisie Burse, serviciul pe școală

25
Situația la învățătură la sfârșitul semestrului II

Discipline I S B Fb Media Corigent Promova Sit.


clasei ti neincheiat
a

Limba și literatura - 2 7 9 B - 100% -


română

Matematică - 2 7 9 B - 100% -

Științe - - 11 7 B - 100% -

Istorie - 2 8 8 B - 100% -

Geografie - 1 9 8 B - 100% -

Educație civică - 1 5 12 FB - 100% -

Muzică - - 4 14 FB - 100% -

Joc și mișcare - - 1 17 Fb - 100% -

Abilități practice - - 4 14 Fb - 100% -

26
Prof. Cociaşu Mihaela

• Participari la cursuri/conferinte/workshopuri: Proiect educațional național „Arta Povestirii,


metodă interactivă în arta educației” ;
• Participari in cadrul proiectelor

-la nivel international – membru la nivelul scolii in cadrul proiectului international Erasmus+ Geoparks

-Activitate de ecologizare în cadrul Campaniei ”Împreună pentru o lume mai bună”

- Educație fără frontiere

-Educație financiară

-Atelierul de cuvinte

-Participare la Festivalul Național CDIDEI

-Parteneriat Muzeul de Istorie

-Participare în cadrul Muzeului Carol 1, ”Biserica în viața comunității. Tradiții pascale.”

-Vizita ”Muzeul Carol 1”

-Turul Brăilei

-Excursie Piatra Neamț

-Excursie Lacu Sărat

-Concursuri: Discovery, Micii Olimpici, Comper, CDIDEI

• Responsabilitati la nivelul scolii:

-Responsabil comisie Curriculum

-Membru C.A.

27
Situația la învățătură la sfârșitul anului școlar 2021-2022

Discipline I S B Fb Media Corigent Promovati Sit.


clasei neincheiata

Limba și - 3 7 10 B -
literatura
română

Matematică - 3 4 13 B - 100% -

Științe - 3 - 13 FB - 100% -

Istorie - 2 4 14 B - 100% -

Geografie - 3 3 13 FB - 100% -

Educație civică - 2 3 15 FB - 100% -

Muzică - - 2 18 FB - 100% -

Joc și mișcare - - 2 18 Fb - 100% -

Abilități - - 3 17 Fb - 100% -
practice

Măsura în care aceste obiective au fost realizate, reiese din analiza SWOT:

1. Proiectarea didactică:
Puncte tari Puncte slabe
- Macro și microproiectarea didactică - Numărul mic de lecții care să vizeze
conform programei școlare; activități practice, formarea de
- Proiectarea pe unități de învățare; priceperi și deprinderi;
- Structura proiectelor didactice - Indulgență față de elevii care nu
concepută adecvat nevoilor de predare- răspund cerințelor programei școlare
învățare; și care nu respectă regulamentul de
- Obiectivele operaționale formulate în ordine interioară;
concordanță cu competențele cheie - Stimularea, motivarea elevilor prin
specifice fiecărei discipline; realizarea unor activități extrașcolare,
- Proiectarea evaluării elevilor prin teste în afara cerințelor programei școlare;
inițiale, evaluare sumativă,
programarea tezelor.
- Analiza rezultatelor evaluării,
28
proiectarea unor măsuri de
îmbunătățire a rezultatelor evaluării;
- Interes pentru formarea-perfecționarea
continuă și implicarea în acțiuni
variate la nivelul școlii și al județului;
- Dezbateri în cadrul meselor rotunde,
comunicare între membrii comisiei,
discutarea aspectelor metodice,
realizarea unor proiecte didactice
model.

2. Calitatea activităților didactice:


Puncte tari Puncte slabe
- se respectă și se asigură caracterul - ponderea încă mare a strategiilor și
știintific al lecțiilor; mijloacelor clasice;
- limbajul folosit este accesibil elevilor, - nr. mic de activități cu caracter practic;
respectându-se rigurozitatea limbajului -nr. mic de activitãţi extrascolare;
științific;
- se folosesc materiale și resurse adecvate
nevoilor elevilor;
- utilizarea în activitățile de predare a
unor metode noi, de grup, interactive,
care presupun o implicare mai mare a
elevilor;
- diversitatea metodelor și mijloacelor utilizate;
- participarea la cursuri de perfecționare, cercuri
pedagogice, în vederea îmbunătățirii activității
didactice.

3. Calitatea evaluării:
Puncte tari Puncte slabe
- diversificarea metodelor și tehnicilor de
evaluare; - preponderența evaluării scrise.
- s-a realizat evaluarea inițială, continuă
și finală și s-au întocmit studii asupra
rezultatelor;
- valorificarea testării inițiale ;
- notarea satisface principiul obiectivității.

4. Aprecieri asupra nivelului atingerii standardelor de către elevi:


Puncte tari Puncte slabe
- profesorii manifestă perseverență în - elevii nu sunt interesați de realizarea
atingerea standardelor educaționale; performanțelor;
- temele pentru acasă sunt bine dozate, - nu se folosesc strategii variate pentru a

29
nu s-au semnalat excese privind volumul răspunde stilurilor individuale de
lor si gradul de dificultate; învățare.
Oportunități: Amenințări:
Colaborare foarte bună cu conducerea Lipsurile în bagajul cunoștințelor
școlii și cu consilierul educativ. elementare de bază, a competențelor
Receptivitate și implicare în acțiunile necesare elevilor pentru înțelegerea și
organizate de comisiile metodice la nivel asimilarea cunoștințelor prevăzute de
județean, la solicitările conducerii programa școlară;
școlii. Scăderea interesului pentru studiu (lipsa
Mijloace de finanțare cu material motivației), lipsa
didactic, fond de carte, mobilier, etc. studiului individual precum și
superficialitatea elevilor;

30
3. SUBCOMISIA METODICĂ ”LIMBĂ ŞI COMUNICARE”
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU TUDORAN” BRĂILA


DIRECTOR: prof. TEODORU OTILIA-ADRIANA
Nr. membri Subcomisie Metodică: 6

Nr. de cadre calificate necalificate titulare suplinitoare


didactice/discipline
6 6 - 5 -
Lb şi lit. română 2 - 2 -
Lb. engleză 3 - 2 1
Lb. franceză 1 - 1 -

Nr cadre didactice Cu Gradul I Cu Gradul II Definitivat Debutanti


6 4 - 1 1

A. Situația la învățătură la sfârșitul semestrului I:

1.TEODORU OTILIA-ADRIANA –limba engleză

Clasa I S B Fb Media Corigent Promovati Sit.


clasei neincheiata

IA - 4 2 11 Fb - 100% -

IB - 1 3 15 Fb - 100% -

IV B - 2 7 10 Fb 1- 99,05% -
Oprişan
Denis

Nota – La clasa Pregatitoare B , nu se incheie medii.

31
Clasa Sub 5 6 7 8 9 10 Medi Corigenti Promo Sit.
5 a vati neincheiata
clasei

VB - 2 4 1 1 6 4 7,94 - 100% Goea


David

VI B - 3 2 5 4 1 5 7,65 100% -

VII - 2 6 2 3 4 3 7,50 100% Calin


A Mihai

VIII - 5 2 2 3 5 - 7,05 100% Ghiţă


B Victorian

Situația la învățătură la sfârșitul semestrului II:

1.TEODORU OTILIA-ADRIANA –limba engleză

Clasa I S B Fb Media Corigent Promovati Sit.


clasei neincheiata

IA - 1 4 12 Fb - 100% -

IB - 2 5 12 Fb - 100% -

IV B - 2 6 11 Fb 100% -

Nota – La clasa Pregatitoare B , nu se incheie medii.

32
Clasa Media clasei Corigenti Promovati Sit. neincheiata

VB 7,47 - 100% Goea David

VI B 7,69 - 100% -

VII A 7,47 -- 100%

VIII B 7,32 - 100% Ghiţă Victorian

Menţionez că elevii cu situaţia neîncheiată sunt neprezentaţi la şcoală.

2. RUSU GEORGETA –limba engleză

Semestrul I

Clasa Nota 5 Nota Nota Nota No Nota Media corige Situatie


7 8 ta 10 clasei nti
6 9 neincheiata

VIA 2 2 3 5 5 4 8,00 - -

VIIB 3 2 4 2 7 7 8,16 -

VIII A 2 - - 6 3 4 8,33 -

II A Foarte Bine - S1 -
bine - 13 6

II B Foarte Bine - 2 -
bine - 17

III A Foarte Bine 5 S1 -


Bine 18

Clasa Nota 5 Nota Nota Nota No Nota Media corige Situatie


7 8 ta
33
6 9 10 clasei nti neincheiata

VIA 2 2 3 5 5 4 8,00 - -

VIIB 3 2 4 2 7 7 8,16 -

VIII A 2 - - 6 3 4 8,33 -

II A Foarte bine - 13 Bine - 6 S1 -

II B Foarte bine - 17 Bine - 2 -

III A Foarte Bine 18 Bine 5 S1 -

3.MOROIU MELANIA - limba franceză

Clasa Nota 5 Nota Nota Nota Nota 9 Nota Media Corigenti Situatie
7 8 10 clasei
6 neincheiata

VA 2 3 3 - 3 3 7,57 - -

VB 2 1 2 - 5 8 8,61 - Goea David

VIA 5 2 5 2 3 2 6,8 2 -

VIB 8 1 2 3 1 4 6,85 1 -

VIIA 2 6 5 3 3 1 7,1 - Calin Mihai

VIIB 2 4 3 2 4 7 7,64 2 -

VIIIA 2 2 3 2 1 5 7,93 - -

VIIIB - 3 3 5 2 4 7,23 - -

VA - - - 1 2 11 9,71 - -
opt.

VB - - - - 4 14 9,77 - Goea David


34
opt.

Clasa Nota 5 Nota Nota Nota Nota 9 Nota Media corigenti Situatie
7 8 10 clasei
6 neincheiata

VA 3 1 3 2 2 2 7,61 - Carlan Andreea

VB 2 2 1 4 4 5 8,33 - Goea David

VIA 3 3 4 4 3 2 7,65 - -

VIB 8 2 3 4 - 4 7,14 -

VIIA 2 7 5 3 2 1 7,12 -

VIIB 5 4 4 - 5 6 7,91 - -

VIIIA 2 1 4 2 - 6 8,1 - -

VIIIB 2 3 3 2 2 4 7,41 - -

VA - - - 1 12 9,92 - Cârlan Andreea


opt.

VB - - - - 3 16 9,84 - Goea David

opt.

4. MIRCEA ADELINA - limba română

Clasa Nota Nota Nota Nota Nota Nota Media Corigenţi Sit
5 6 clasei
7 8 9 10 neîncheiată

VA 4 - 4 3 3 - 7,00 - -

VI A 3 4 5 3 3 3 7,38 - -

VII A 3 4 5 5 2 1 6,33 - -

VIII A 3 2 2 4 4 - 7,26 - Cioc Al.

35
Clasa Nota Nota Nota Nota Nota Nota Media Corigenţi Sit
5 6 clasei
7 8 9 10 neîncheiată

VA 2 - 4 3 3 1 7,61 - Cârlan
Andreea

VI A 3 4 3 3 4 2 7,36 - Țapu Alin

VII A 3 4 6 4 3 - 7,00 - -

VIII A 3 1 3 4 4 - 7,33 - -

5. GHELASE MONICA - limba română

Clasa Nota Nota Nota Nota Nota Nota Media Sit.neîncheiată


5 6
7 8 9 10 Clasei

VB - 2 3 1 7 3 8,83 -

VI B 4 1 8 1 3 3 7,85 Goea David

VII B 3 2 6 4 6 4 7,80

VIII B 3 5 3 2 3 1 7,00 Ghita D.

Clasa Nota Nota Nota Nota Nota Nota Media Situație Corigență
5 6 7 8 9 10
neîncheiată

5B 2 2 3 4 5 2 7,77 Goea
David

Anual,
repetent

6B 6 5 2 2 4 2 6,95

7B 7 1 4 2 8 3 7,48

36
8B 7 3 1 1 1 4 6,88 Ghiță
Dragoș
Anual,
repetent

6. CANCIU ANAMARIA –limba engleză

CLASA TEST INITIAL MEDIE OBSERVATII


SEMESTRIAL
A

Clasa CPA - FB PENTRU FIECARE FISA


LUCRATA CORECT
ELEVII AU PRIMIT
STELUTE SAU PLUSURI

Clasa a-IV-a B FB-4 FB-7 PROIECTELE


B-8 B-10 /ACTIVITATILE AU
S-7 S-2 FOST NOTATE IN
CADRUL ORELOR.

Clasa a –V-a A NOTE<5-4 NOTE 8,10-7


NOTE>5-6 NOTA >5 -7
NOTE 8,10-5 NOTA <5-0

Semestrul II
Clasa a-IV-a B Testare FB-10 PROIECTELE
sumativă B-7 /ACTIVITATILE AU
FB-10 S-2 FOST NOTATE IN
B-7 CADRUL ORELOR.
S-2

Clasa a –V-a A NOTE<5-7-7 NOTE 10-4


NOTE intre 8-9- NOTA >5 -7
3 NOTA <5-0
NOTE 10-7

Participarea la consfătuiri, perfecționări, simpozioane județene/naționale:

37
1. TEODORU OTILIA -ADRIANA

1. Participări la concursuri-simpozioane-întâlniri metodice

Conferinţă ştiinţifică internaţională „Mentoratul în cariera didactică”, în cadrul proiectului


„Profesionalizarea carierei didactice PROF”-certificat de participare

„Seara Devoratorilor de poveşti de iarnă şi Crăciun”, atelier organizat de Atelierul de Cuvinte -


participare

Participare la cercul pedagogic al profesorilor de limba engleză

Participare la cercul pedagogic al responsabililor cu formarea

Profesor evaluator Olimpiada Judeteana de limba engleza

Conferinţă ştiinţifică internaţională „Diverse”, organizata de GEYC Romania

Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluator pentru examenenle si


concursurile nationale

Sesiune de consiliere si orientare pentru dezvoltarea de parteneriate intre scoli, autoritati locale,
institutii locale, ONGuri si comunitate, in vederea sprijinirii copiilor din judetul Braila cu parinti
plecati in strainatate – DidactAcces, proiect POCU

2. Proiecte şi parteneriate

1. Proiect educaţional naţional „Arta Povestirii, metodă interactivă în arta educaţiei”-coordonator


la nivelul şcolii

2. Proiect Erasmus+ Geoparks- Open air laboratories –coordonator la nivelul scolii noastre

3. Coordonator program educational de integrare a elevilor cu CES in invatamantul de masa ‚,


Suntem cu totii diferiti! Ce bine, putem fi prieteni!”

4. PNRAS –program POCU de prevenire a abandonului scolar, proiect depus si aprobat

5. Parteneriat de educatie juridica cu Judecatoria Braila

6. Parteneriat de educatie financiara cu BNR, sucursala Braila

7. Concurs national Mesajul meu Antidrog , diplome de participare

8. Festivalul National CDIdei in carti , premiul al III lea, etapa judeteana

9. Parteneriat de educatie juridica cu Judecatoria Braila

10. Parteneriat de educatie financiara cu BNR, sucursala Braila


38
Alte responsabilităţi:

Profesor limba engleză la Centrul de Excelenţă

Monitor ISJ in cadrul Centrului de examen de bacalaureat nr. 5, Lic.tehnologic” Grigore Moisil”

Membru in comisia judeteana a concursului de titularizare

Coordonator comisie concurs Gradatie de merit, sectiunea consilieri salarizare si secretari

Membru in Consiliul Consultativ al CCD Braila

2. RUSU GEORGETA –limba engleză

Ca profesor de limba engleză am participat la începutul anului școlar la activitatea on-line de


Consfatuire Județeană a profesorilor de limba engleză unde am fost informați in legatură cu activitatea
desfașurată în anul școlar precedent, punctele slabe și punctele forte constatate în urma inspecțiilor
desfășurate la ore. La sfârșit de semestru am înregistrat o promovabilitate de 98%, ceea ce reprezinta un
aspect pozitiv ținând cont de dificultățile adaptării unor elevi.
In anul scolar 2021-2022, semestrul II, am fost incadrata pe catedra de limba engleză, 10 ore de
predare, clasele I-VIII.
Am adaptat conținuturile predării și evaluării astfel încât trecerea de la mediul online la cel clasic
sa se realizeze cat mai firesc, am creat teste și modele de interactiuni care sa motiveze elevii și să îi
determine să redobândească încrederea în sine.
Rezultatele înregistrate de copii și noile competențe dobândite în acest timp vor fi folosite pentru
a îmbunătăți pe viitor atât calitatea actului de predare-învățare cât și relația profesor-elev.

3. MOROIU MELANIA - limba franceză

In anul scolar 2021-2022, semestrul I, am fost incadrata pe catedra de limba franceza,


18 ore de predare , clasele V-VIII, si dirigentie al clasa a VIII-a B.
Ca profesor de limba franceza am participat la inceputul anului scolar la activitatea de Consfatuire
Judeteana a profesorilor de limba franceza unde am fost informati in legatura cu activitatea desfasurata
in anul scolar precedent, punctele slabe si punctele forte constatate in urma inspectiilor desfasurate la
ore. S-au trasat in linii mari obiectivele pe care fiecare cadru didactic le va urmari pe tot parcursul anului
si s-au oferit unele sugestii necesare in acest sens.
Plecand de la aceste sugestii am intocmit planificarile anuale si semestriale, planificarea pe
unitati de invatare si testele de evaluare intitiale. In urma analizarii acestora am stabilit demersuri
etapizate pe nivele de studiu A1/A2 pe care le-am urmarit si adaptat pe parcursul semestrului. Astfel, la
sfarsit de semestu am inregistrat o promovabilitate de 98%, ceea ce reprezinta un aspect pozitiv ținând
cont de atitudinea generala a elevilor vis-a-vis de limba franceza, ca limba secundara de studiu.
Ca responsabil al Comisiei Diriginților si consilier educativ am participat la Consfătuirea
Județeana a consilierilor educativi, am întocmit planul managerial si planificarea activităților educative
pentru semestrul I. Am menținut pe tot parcursul semestrului o buna comunicare cu cadrele didactice ale
scolii, învățători educatori si diriginți, precum si cu conducerea scolii pentru a păstra o evidenta exacta a
39
activităților educative desfășurate in scoală, a proiectelor si parteneriatelor încheiate si pentru a masura
impactul acestor activități asupra elevilor si a procesului instructiv educativ din scoală.
O buna parte a timpului de lucru in afara activității de predare-învățare-evaluare a fost dedicat
completării periodice a situațiilor școlare pe care le-am încărcat pe link-urile indicate : calendarul
activităților educative, situatii copii cu parinti plecați, activități de combatere a violentei, activități de
consiliere școlară si profesionala, activități juridice, etc.
In luna noiembrie 2021 am initiat si organizat in scoală noastră, alături de doamna profesoară
Roidis Veronica proiectul național Săptămâna Educației Globale. Proiectul i-a ajutat pe elevi sa
cunoasca problemele generale ale omenirii legate de protejarea planetei, efectele asupra pamantului
precum si tendintele de dezvoltare actuala a societatii : globalizare, dezvoltarea inteligentei artificiale,
protejarea împotriva virușilor cum este sarscov 2, etc. Elevilor li s-au aplicat chestionare, au facut
desene si eseuri, au participat la o dezbatere si la vizionarea unor materiale informative la CDI.
Am participat la programul de training susținut de Crucea Româna în colaborare cu Colgate
Palmolive în cadrul proiectului de Igienă orală implementat la clasele primare.
Am participat, in luna octombrie, în calitate de supraveghetor la Concursul Național pentru
ocuparea funcției de director ce s-a desfășurat la liceul Ana Aslan.
Ca diriginte al clasei a VIII-a B am cautat sa pastrez legătura cu părintii elevilor, am cautat sa
corectez comportamentele înclinate spre agresivitate ale unora dintre copii. Acest lucru se dovedește
foarte util pentru viitor, elevii fiind la varsta la care se contureaza personalitatea, se modelează sau se
orientează cu tact atitudini viitoare predominante si definitorii ale acesteia.
Am pastrat in permanenta liniile de comunicare cu cadrele didactice care predau la clasa si cu
conducerea scolii astfel incat acolo unde a fast cazul s-au indreptat unele situatii, s-au aplicat snctiuni
sau s-au lut unele masuri disciplinare mai drastice. Rămâne ca in semestrul al doilea sa continuam pe
aceeași linie de colaborare, sa perfectam acolo unde este cazul si sa ne implicam in mai multe activitati
menite a ne spori entuziasmul si dorința de a invata.
In calitate de membru in consiliul de administrație am susținut deciziile luate în cadrul ședințelor
acestuia. În calitate de persoană desemnată ca responsabil cu monitorizarea cazurilor de covid în școală
am oferit la timp raportările către ISJ, am întocmit situațiile cerute și am susținut normele de igienă în
vederea combaterii virusului Sars-cov 2.
În semestrul al II-lea am continuat demersurile inițiate în primul semestru. Astfel, în luna
februarie am participat la un training inițiat de fundația Harta reciclării. În urma proiectului am inițiat la
clasa o activitate de informare cu privire la sortarea selectiva a deșeurilor, dezvoltarea competentelor de
comportament responsabil față de mediul înconjurător.
O altă activitate la care am participat cu interes a fost un training susținut de ONG-ul
Preventis, activitate legată de combaterea consumului de droguri în rândul elevilor. În urma sesiunii de
formare am desfășurat la clasă o activitate care a stârnit interesul copiilor de clasa a VIII-a.
Un loc important l-au ocupat activitățile de consiliere și orientare școlară desfășurate în
rândul copiilor și părinților ținând cont că se apropie absolvirea celor opt ani de școală gimnazială. Am
efectuat vizite la diferite licee, am participat la târgul ofertelor educaționale, am organizat ședințe cu
părinții și sesiuni de infoemare în rândul copiilor.

4. MIRCEA ADELINA - limba română

- în luna decembrie am organizat o șezătoare literară cu elevii clasei a 5-a A, privind reflectarea
obiceiurilor de iarnă în textele populare/culte.

40
-în 14 ianuarie am coordonat activitatea ”Eminescu este mereu cu noi”, dedicată nașterii marelui poet
național.
- participare în cadrul Proiectului internațional educațional “Arta Povestirii, metodă interactivă în arta
educației” organizat de AtelieR de Cuvinte și Asociația Magia Cuvântului;
- participare în proiectul național ”Eternul feminin în evoluția umanității”, Școala Gimnazială
”Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare
- curs ”Evaluarea formativă online”, Didactic.ro
Responsabilități: responsabil Subcomisia ”Limbă și comunicare”

5. GHELASE MONICA

Concurs ”Mihai Eminescu”, activitate cu elevii clasei a 5-a B


*** Participare în cadrul Proiectului internațional educațional “Arta Povestirii, metodă interactivă în arta
educației” organizat de AtelieR de Cuvinte și Asociația Magia Cuvântului;

*** “Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă și nevinovată…” – activitate cu elevii clasei
a V – a B, în săptămâna 30 mai – 3 iunie 2022 (momente dedicate copilului) – echipe de lucru, având ca subiect
textele Amintiri din copilărie, Povestea lui Harap – Alb, Povestea Porcului scrise de Ion Creangă;

*** Profesor evaluator la Simularea Examenului de Evaluare Națională a elevilor de clasa a VIII – a și la Proba de
Evaluare Națională a elevilor de clasa a VI – a, Limbă și comunicare.

6. CANCIU ANAMARIA
In luna decembrie am realizat si indrumat elevii clasei a V-a sa confectioneze cadouri pentru copii care
nu au posibilitatea sa primeasca ceva de la Mos Craciun.Imaginatia si creativitatea acestora a fost
surprinzatoare,iar scrisorile realizate de acestia au fost foarte frumoase. De asemenea in cadrul orelor
de Engleza ,cu ocazia sarbatorilor de iarna am organizat la clasa a V-a si a IV a ‘Secret Santa’,si de
aceasta data am optat pe imaginatia si creativitatea elevilor pentru a confectiona cadourile oferite
colegilor din colectivul lor.
In luna Ianuarie elevii claselor CPA, a IV-a, a V-a au participat la ZIua international a Cititului, in
cadrul careia elevii au ascultat povesti,texte si au avut de completat fise (crosswords ,words search
etc.) ,jocuri interactive si de mima.
Pe parcursul sem. II am realizat materiale specifice temei zilnice (sarcini elucru diferențiate, fișr de
lucru, studiu tematic, povestire după imagini). Am organizat activitățile aplicând metode noi atât în
predarea informațiilor cât și în fixarea cunoștințelor.
Evaluarea activităților s-a realizat prin mijloace specifice alternative și tradiționale: teste, portofoliu.
Nu au fost dificultăți la clasă mediile fiind bune și foarte bune: CPA –nivel bun de pronunțare-invățare;
clasa IV – elevii au arătat un interes aparte pentru proiectele individuale; clasa V – elevii au realizat o
evaluare sumativă cu rezultate bune.
Progresul elevilor a fost urmărit și înregistrat prin fișă de observare, probe de evaluare finală, jocuri
didactice, competiții pe diferite teme.

41
In luma martie am îndrumat elevii să realizeze felicitări dedicate mamei, am organizat concursuri de
răspuns, quizz show. Am menținut permanent legătura cu doamnele invățătoare, părinții și doamna
directoare.

5.RAPORT DE ANALIZĂ AL COMISIEI DE MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

ÎN ANUL SCOLAR 2021-2022, COMISIA METODICĂ SI-A PROPUS OBIECTIVE CE VIZEAZĂ:


- Proiectarea activitătii didactice;
- Evaluarea obiectivă si eficientă a elevilor, cât si a cadrelor didactice;
- Comunicarea între membrii comisiei;
- Dezvoltarea profesională;
- Ameliorarea si dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
- Pregătirea elevilor capabili de performantă, în vederea participării la olimpiade si concursuri
scolare.
Cadrele didactice din aceasta comisie au participat la activitati judetene, dupa cum urmeaza:

ACTIVITATEA TEMA ACTIVITATII LOCUL


DESFASURARII

17.09.2021 Consfatuirea profesorilor de Analiza activitatii din anul ZOOM


matematica scolar anterior.
Propuneri de activitati
pentru anul scolar in curs

16.09.2021 Consfatuirea profesorilor de Analiza activitatii din anul ZOOM


chimie scolar anterior.
Propuneri de activitati
pentru anul scolar in curs

42
09.09.2021 Consfatuirea profesorilor de Analiza activitatii din ZOOM
biologie anul scolar anterior.
Propuneri de activitati
pentru anul scolar in curs

15.09.2021 Consfatuirea profesorilor de Analiza activitatii din anul ZOOM


fizica scolar anterior.
Propuneri de activitati
pentru anul scolar in curs

Cerc Tema 1: Despre resursele educaționale deschise, Tema Online


12.11.2021 pedagogic pe 2: Utilizarea reperelor metodologice în activitatea la
sem I la clasă, Tema 3: Evaluare utilizând platforme
disciplina educaționale. Coordonator : prof. Nicolae Cătălin
matematica Stănică - inspector şcolar, I.S.J. Brăila
Cerc Coordonator: prof. gr I Mariana Constantinescu – Online
pedagogic pe inspector scolar I.S.J. Braila
11.11.2021 sem I la
disciplina
fizica
Cerc Coordonator: prof. gr I Mariana Constantinescu - online
12..11.2021 pedagogic pe inspector scolar, I.S.J. Brăila
sem I la
disciplina
chimie
Cerc Tema 1 online
20.11.2021 pedagogic pe Resurseeducaţionaledigitaleşirepereinovativeînevaluarea
semestrul I la la clasa a VIII-a – exemple de bunepractice
disciplina
biologie Tema 2 Modele de itemiasociaţicompetenţelorspecifice,
conform noiiprogrameşcolare de gimnaziu, la clasele V-
VIII

Coordonator: prof. dr. Cristian Gurzu - inspector şcolar,


I.S.J. Braila

43
Măsura în care aceste obiectivele propuse au fost realizate, reiese din analiza SWOT:

1. Proiectarea didactică:

Puncte tari Puncte slabe


- Macro si microproiectarea didactică - Numărul mic de lectii care să vizeze
conform programei scolare; activităti practice, formarea de
- Realizarea planificarilor pe unităti de priceperi si deprinderi;
învătare; - Indulgentă fată de elevii care nu
- Programele scolare pentru CDS au fost răspund cerintelor programei scolare
aprobate la timp la ISJ Braila; si care nu respectă regulamentul de
- Structura proiectelor didactice ordine interioar;
concepută adecvat nevoilor de predare- - Stimularea, motivarea elevilor prin
învătare; realizarea unor activităi extrascolare,
- Obiectivele operationale formulate în în afara cerintelor programei scolare;
concordantă cu competentele cheie
specifice fiecărei discipline;
- Proiectarea evaluării elevilor prin teste
initiale, evaluare sumativă,
programarea tezelor.
- Analiza rezultatelor evaluării,
proiectarea unor măsuri de
îmbunătătire a rezultatelor evaluării;
- Interes pentru formarea-perfectionarea
continuă si implicarea în actiuni
variate la nivelul scolii si al judetului;
- Dezbateri în cadrul meselor rotunde,
comunicare între membrii comisiei,
discutarea aspectelor metodice,
realizarea unor proiecte didactice
model.

2. Calitatea activitătilor didactice:


Puncte tari Puncte slabe
-Rigurozitatea stiintifica in prezentarea - ponderea încă mare a strategiilor si
curriculum-lui la toate disciplinele; mijloacelor clasice;
-Limbajul folosit este accesibil elevilor, - nr. mic de activităti cu caracter practic;
respectându-se rigurozitatea limbajului - lipsa cercurilor stiintifice cu elevii.
stiintific;
- Se folosesc materiale si resurse adecvate
nevoilor elevilor;
- Utilizarea în activitătile de predare a
unor metode noi, de grup, interactive,
care presupun o implicare mai mare a
44
elevilor;
- Diversitatea metodelor si mijloacelor
utilizate;
- Utilizarea unor metode specifice pentru
elevii cu CES
-Participarea la cursuri de perfectionare,
cercuri pedagogice, în vederea îmbunătătirii
activitătii didactice.

3. Calitatea evaluării:

Puncte tari Puncte slabe


-Diversificarea metodelor si tehnicilor de - note slabe la unele clase;
evaluare online - indulgentă în notare la unele clase;
-S-a realizat evaluarea initială, continuă -prezenta unor situatii neincheiate la elevi de
si finală si s-au întocmit studii asupra la clasa a VIII-a din cauza absentelor;
rezultatelor; - preponderenta evaluării scrise.
- Valorificarea testării initiale ;
-Utilizarea unor metode specifice pentru elevii
cu CES
-S-au adoptat instrumentele de evaluare in
functie de posibilitatile reale ale elevilor
adaptate orelor online apreciind si incurajind
progresul individual si colectiv;
- Notarea satisface principiul obiectivitătii;
-Preocuparea constanta atat pentru evaluarea
individuala si a proiectelor in care sunt
implicati.

4. Aprecieri asupra nivelului atingerii standardelor de către elevi:

Puncte tari Puncte slabe


- profesorii manifestă perseverentă în -un numar mic de elevi este interesat de
atingerea standardelor educationale; realizarea
- temele pentru acasă sunt bine dozate, performantelor;
nu s-au semnalat excese privind volumul - nu se folosesc strategii variate pentru a
lor si gradul de dificultate; răspunde stilurilor individuale de
Oportunităti: învătare.
Colaborarea interdisciplinară (catedra Amenintări:
de matematica,fizica si biologie). Lipsurile în bagajul cunostintelor
Colaborare foarte bună cu conducerea elementare de bază, a competentelor
45
scolii si cu consilierul educativ. necesare elevilor pentru întelegerea si
Receptivitate si implicare în actiunile asimilarea cunostintelor prevăzute de
organizate de comisiile metodice la nivel programa scolară;
judetean, la solicitările conducerii Scăderea interesului pentru studiu (lipsa
scolii. motivatiei), lipsa studiului individual precum
si
superficialitatea elevilor;
Volumul mare de cunostinte în raport cu
numărul orelor alocate pentru fixarea
lor;
Absentele ( motivate si nemotivate)
elevilor de la orele de curs.

REULTATELE PE SEMESTRUL I
Prof.Tarta Mirela
Matematica

Clas Medi Medii Medi Medi Medi Medi Medi Media Corigenti Promov Situații
a i de 4 de 5 i de 6 i de 7 i de 8 i de 9 i de clasei .
10 neîncheiate

5B - - 2 2 2 5 7 8,72 94,94% Goea David

6A - 4 1 4 3 4 5 7,80 100%

6B - 4 3 2 4 5 2 7,45 - 100%

7B 3 4 1 4 5 5 3 7,24 Iamandi 88%


Florentin

Paraschiv
Denisa

Baicu
Cristina

8B - 10 1 1 2 3 - 6,23 94,94% Ghiță


Victorian

Prof.Broasca Virginia Geanina

SITUATIA LA INVATATURA LA SFARSITUL SEMESTRULUI I :

Matematica
46
Clasa Note 5 6 7 8 9 10 Media clasei Corigenti Promovabi Situatii
sub 5 neincheiate
litate

aV-aA 3 1 2 4 2 2 7,50 100%

14 elevi (sapte50%)

aVII-aA 3 4 6 4 4 2 7,35 100% Calin Mihai

24 elevi (sapte,35%)

aVIII-a A 3 3 2 1 3 3 8 100% Cioc

15elevi (opt )

Prof. Dobrota D.

Fizica

Clas Me Me Me Me Me Me Me Me Corigenti Promova Situații


a
dii dii dii dii dii dii dii dia bilitate Neîncheia
sub de 5 de 6 de 7 de 8 de9 de clasei
5 10 te

6A 1 3 8 2 4 4 2 7,04 100% -

6B - 5 8 2 - 5 6 7,38 - 100%

7A - 1 3 4 6 7 3 8,83 - 100% Calin M.

7B - - 6 5 8 4 4 7,81 - 100%

Prof. Petre Raluca Monica

Fizică

Cl Medii Medii Medii Medii Medii Medii Medii Media Corigenți Promova Situații
as de 5 de 6 de 7 de 8 de 9 de 10 bilitate neînche
a sub 5 clasei

47
iate

_ _ 5 5 4 3 1 7,44 _ 100%
8 Cioc A.
A

_ 1 _ 2 5 6 1 8,20 _ 100% Ghita


8 V.
B

Prof.Dobrota D.

Chimie

Cla Me Me Me Me Me Me Me Me Corigenti Promovabili Situații


tate
sa dii dii dii dii dii dii dii dia Neîncheia
sub de 5 de 6 de 7 de 8 de9 de cla
5 10 te
sei

7A - - 1 2 2 3 4 7,92 - 100% Calin M.

7B - - 5 4 2 2 4 7,76 - 100%

8A - 3 3 5 4 3 7,72 100% Cioc A.

8B - 2 2 2 3 3 3 7,8 - 100% -Ghita V.

Prof.Tache D.

Biologie

Clas Med Med Med Med Med Med Med Medi Corigenti Promovabili Situații
a ii ii de ii de ii de ii de ii ii de a tate
sub 5 6 7 8 de9 10 clase neîncheiat
5 i e

5A - 8 1 1 - 3 1 6,42 - 100% -

48
5B - 4 2 1 2 3 6 7,89 - 94,73% GOEA
DAVID

6A 6 3 6 2 2 2 6,85 100% -

6B - 9 1 2 1 3 4 7,00 - 100% -

7A 1 7 3 3 2 4 7,50 - 95,23% CĂLIN


M.

7B - 6 1 4 6 1 7 7,64 - 100% -

8A - 3 2 2 1 3 4 7,73 - 93,75% CIOC A.

8B - 3 3 5 - 1 5 7,05 - 94,44% GHITĂ D.

4.ACTIVITĂTI IMPORTANTE DESFĂSURATE ÎN CADRUL COMISIEI METODICE :

- se observă interesul deosebit al profesorilor din catedra pentru implementarea


obiectivelor invatarii, de la proiectare până la evaluare;
- la sfârsitul lunii septembrie 2021 s-a realizat testarea initială a tuturor elevilor

- toti profesorii au realizat la timp planificările anuale si semestriale, pe unităti de

învătare.

Materiale prezentate la sedintele comisiei metodice:


-Studierea programelor aprobate pentru anul școlar curent.
- Realizarea documentelor de programare didactică.- octombrie , toti membrii
- Selectarea elevilor și constituirea grupelor de pregătire pentru concursurile școlare
5.Participarea la cursuri de formare, activităti extrascolare, proiecte, parteneriate:
Dna prof .Tarta M.
 Proiectul național „Săptămâna Educației Globale”
Tema - It's our world! Let's take action together!
Perioada de desfasurare - 15-21 noiembrie 2021
La concursul organizat au obținut –Stoian Stefania, clasa a VI a B-Premiul II,
Mohonea Denisa, clasa a VI a B-Premiul al III lea

 membru in Consiliul Consultativ la disciplina Matematică-ISJ Brăila


49
 Profesor de matematica la Centrul de Excelenta-clasa a V a
 Expert matematică informatică in cadrul Proiectului Didact Acces-organizator ISJ Braila
 Responsabil al Cercului metodic : Modulul "PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI
ŞTIINŢIFICĂ" Tema: Metode de predare-învățare-evaluare utilizând instrumente
moderne și platforme educaționale(exemple de bune practici).Abordarea STE(A)M
IT.Realizarea unui proiect didacticpentru lecţia “Dreaptăperpendiculară pe un plan.
Distanțade la un punct la un plan”- clasa aVIII-a (tehnoredactare utilizândMath Type şi
Geogebra).
 Donație către Biblioteca școlii de materiale auxiliare -matematică, in valoare de 125 lei

Dna prof. Tache D.

 ParticipareProiect National “SăptămânaEducațieiGlobale” -coordonareaelevelor

BălanGabriela -cls.a7aB-premiul I

StoianȘtefania –cls.a6Ab-premiul II

Dna prof. Dobrota D.


 Participare Proiect National “Săptămâna EducațieiGlobale” -coordonareaelevelor
Cociasu Teodora –clasa a V-a B -Premiu special
6. Exemple de bună practică:

- se folosesc proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema de lucru în clasă,


autoevaluarea ca metodă de evaluare a elevilor;
- realizarea bateriilor de teste pe unităti de învătare, clase, specialităti;
- - realizarea bazei de date a scolii;
- se asigură buna circulatie a informatiilor;
- modernizarea bazei materiale ( documentarea asupra ofertelor si întocmirea
comenzilor pentru dotare, comandarea de material didactic.)
- participareamembrilor comisiei la activitătile derulate de scoală si la nivel judetean.

11. Propuneri pentru îmbunătătirea activitătii cadrelor didactice


Propuneri pentru sem II al anului scolar 2021-2022
- abordarea demersurilor didactice într-o manieră modernă, cu precădere
urmărindu-se efectul formativ al lectiilor si dezvoltarea abilitatilor practice ale elevilor in cadrul orelor
online.
- revigorarea interesului elevilor si pregatirea lor pentru concursuri scolare si extrascolare
- modernizarea bazei materiale pentru laboratorul de chimie-fizica
- se vor pune la dispozitia elevilor diferite tipuri de activităti de evaluare care
să răspundă nevoilor lor si stilurilor individuale de învătare

50
6. RAPORT DE ANALIZĂ A COMISIEI METODICE ”OM ȘI SOCIETATE”
ANUL ȘCOLAR 2021-2022
RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”RADU TUDORAN” BRĂILA


DIRECTOR: prof. TEODORU OTILIA
RESPONSABIL COMISIE METODICĂ: prof. STAN NICUȚA
SPECIALITATE: RELIGIE
NR. MEMBRI COMISIE METODICĂ: 6

Nr. de cadre calificate necalificate titulare suplinitoare


didactice/discipline
6 6 - 1 -
Geografie 2 1
Istorie,Cultură 2 1 1
Civică şi Educaţie
socială
Religie 2 2

ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, COMISIA METODICĂ ȘI-A PROPUS OBIECTIVE CE VIZEAZĂ:


- Proiectarea activității didactice;
- Evaluarea obiectivă și eficientă a elevilor, cât și a cadrelor didactice;
- Comunicarea între membrii comisiei;
- Dezvoltarea profesională;
- Ameliorarea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
- Pregătirea elevilor capabili de performanță, în vederea participării la olimpiade și concursuri
școlare.

Măsura în care aceste obiective au fost realizate, reiese din analiza SWOT:

5. Proiectarea didactică:
Puncte tari Puncte slabe
- Macro și microproiectarea didactică - Numărul mic de lecții care să vizeze
conform programei școlare; activități practice, formarea de
- Proiectarea pe unități de învățare; priceperi și deprinderi;
51
- Structura proiectelor didactice - Indulgență față de elevii care nu
concepută adecvat nevoilor de predare- răspund cerințelor programei școlare
învățare; și care nu respectă regulamentul de
- Competenţele specifice formulate în ordine interioară;
concordanță cu competențele cheie - Lipsa unui cabinet de geografie;
specifice fiecărei discipline; - Stimularea, motivarea elevilor prin
- Proiectarea evaluării elevilor prin teste realizarea unor activități extrașcolare,
inițiale, evaluare sumativă, în afara cerințelor programei școlare;
programarea tezelor. - proiectarea cercurilor cu elevii.
- Analiza rezultatelor evaluării,
proiectarea unor măsuri de
îmbunătățire a rezultatelor evaluării;
- Interes pentru formarea-perfecționarea
continuă și implicarea în acțiuni
variate la nivelul școlii și al județului;
- Dezbateri în cadrul meselor rotunde,
comunicare între membrii comisiei,
discutarea aspectelor metodice,
realizarea unor proiecte didactice
model.
- Selectarea și pregătirea elevilor
capabili de performanță, precum și a
celor care întâmpină dificultăți în
procesul de învățare – prof. Prodea
Adrian

6. Calitatea activităților didactice:


Puncte tari Puncte slabe
- se respectă și se asigură caracterul - ponderea încă mare a strategiilor și
știintific al lecțiilor; mijloacelor clasice;
- limbajul folosit este accesibil elevilor, - nr. mic de activități cu caracter practic;
respectându-se rigurozitatea limbajului - lipsa cercurilor științifice cu elevii.
științific;
- se folosesc materiale și resurse adecvate
nevoilor elevilor;
- utilizarea în activitățile de predare a
unor metode noi, de grup, interactive,
care presupun o implicare mai mare a
elevilor;
- diversitatea metodelor și mijloacelor
utilizate;
- participarea la cursuri de perfecționare,
cercuri pedagogice, în vederea îmbunătățirii
activității didactice.

52
7. Calitatea evaluării:
Puncte tari Puncte slabe
- diversificarea metodelor și tehnicilor - note slabe la unele clase;
de - indulgență în notare la unele clase;
evaluare; - timp insuficient pentru evaluarea orală, la
- s-a realizat evaluarea inițială, continuă disciplinele cu 1 oră pe săptămână;
și finală și s-au întocmit studii asupra - preponderența evaluării scrise.
rezultatelor;
- valorificarea testării inițiale ;
- notarea satisface principiul obiectivității.

8. Aprecieri asupra nivelului atingerii standardelor de către elevi:


Puncte tari Puncte slabe
- profesorii manifestă perseverență în - elevii nu sunt interesați de realizarea
atingerea standardelor educaționale; performanțelor;
- temele pentru acasă sunt bine dozate, - nu se folosesc strategii variate pentru a
nu s-au semnalat excese privind volumul răspunde stilurilor individuale de
lor si gradul de dificultate; învățare.
Oportunități: Amenințări:
Colaborarea interdisciplinară (catedra Lipsurile în bagajul cunoștințelor
de geografie, istorie și religie). elementare de bază, a competențelor
Colaborare foarte bună cu conducerea necesare elevilor pentru înțelegerea și
școlii și cu consilierul educativ. asimilarea cunoștințelor prevăzute de
programa școlară;
Scăderea interesului pentru studiu (lipsa
motivației), lipsa
studiului individual precum și
superficialitatea elevilor;
Volumul mare de cunoștințe în raport cu
numărul orelor alocate pentru fixarea
lor;
Absențele ( motivate si nemotivate)
elevilor de la orele de curs;

Activităţi importante desfăşurate în cadrul comisiei "Om şi Societate":


 cunoașterea documentelor curriculare și școlare, metodica predării disciplinei, metode și
instrumentele de evaluare, formarea unor atitudini şi comportamente la elevi, legătura
profesorului cu comunitatea (profesională, familială).
 ore de pregătire în vederea susținerii tezelor la clasa a VIII-a, istorie și geografie;
La disciplina religie au fost desfășurate următoarele activități:

53
 La Duminica Ortodoxiei profesorii de religie în colaborare cu parohia ,,Sfânta Filofteia” au
organizat un concurs de icoane, cu prilejul Anului comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon Noul
Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț.

 Cu prilejul Anului omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului și al Anului


comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț,
catedra de religie a participat cu un miniproiect intitulat RUGĂCIUNEA, CALEA SPRE
DUMNEZEU în cadrul Concursul Naţional Catehetic „Rugăciunea în viaţa mea”

Activitati desfasurate de catedra de istorie

 24 ianuarie 2022: Activitate in CDI cu elevii cls 8A si 8B cu tema : ,,24 ianuarie , Ziua Unirii
Mici";

 19 martie 2022: activitate extrascolara cu elevii clasei 6 A: ,,Vizita in Centrul Vechi al Brailei si
pe Faleza Dunarii ";

 16 aprilie 2022:activitate extrascolara cu elevii claselor 6A si 6B , drumetie in Padurea Lacu


Sarat

 9 mai 2022 , activitate in CDI cu elevii clasei 8A cu tema: ,,9 mai 1877-Proclamarea
independentei Romaniei";

 13 mai 2022,activitate in CDI cu elevii clasei 8B cu tema : ,,10 mai 1866 -instaurarea monarhiei
constitutionale-venirea la conducerea Romaniei a printului Carol ";

 20 mai 2022 , participat la Cercul Pedagogic al profesorilor deistorie , desfasurat la


Scoala ,,Anton Pann'';

 27 mai 2022 , participat la Cercul Pedagogic al profesorilor de educatie sociala , desfasurat la


Scoala ,,Fanus Neagu";

 18 iunie 2022: activitate extrascolara , organizat excursie la Gradina Zoologica Garboavele – jud
Galati cu elevii de la clasele 5A, 5B,6A si 6B;

La disciplina educație financiară s-au desfășurat următoarele programe și proiecte educative


școlare și extrașcolare:

 - coordonare/inițiere : Program de Educatie economico-financiara in colaborare cu Banca


Nationala.

 - participare : Elevii claselor a -VIII-a A, B si Ionut Manea , reprezentantul Bancii Nationale a


Romaniei.

5. Exemple de bună practică:

54
 se folosesc proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema de lucru în clasă, autoevaluarea ca
metodă de evaluare a elevilor;
 realizarea bateriilor de teste pe unități de învățare, clase, specialități;
 planificarea si susținerea lucrărilor scrise (evaluarea semestrială a elevilor);
 se asigură buna circulație a informațiilor;
 participarea membrilor comisiei la activitățile derulate de școală și la nivel județean.

6. Situația la învățătură la sfârșitul semestrului I:

GEOGRAFIE – prof. Subţirică Simona


Clasa Elevi 5 6 7 8 9 10 Media Corigenț promovabilitate Situații
clasei i neîncheiate

VA 14 - 2 3 4 1 3 8 100% 1.Cârlan
Andreea

VB 19 - 2 3 3 4 6 8,50 100% 1.Goea


David
Amir

VI A 21 2 1 2 8 4 3 1 95% -

VI B 20 2 3 2 2 7 4 8,05 - 100% -

VII A 21 - 2 - 1 7 10 9,15 - 100% 1.Călin


Mihai
Cristian

VII B 25 2 1 5 4 7 6 8,24 - 100% -

VIIIA 17 2 1 - - 3 10 8,93 - 100% 1.Cioc


Alexandru
Cosmin

VIIIB 18 2 3 4 1 - 7 7,88 - 100% 1.Ghiță


Victorian
Dragoș

ISTORIE - Prof. Prodea Adrian


55
Clasa Nr. 5 6 7 8 9 10 Media Nr Situație
elevi clasei corig. neincheiată
VA 14 1 2 5 - - 1 6,88 5 -
VB 19 2 3 2 3 2 4 7,75 2 1.Goea David
Amir
VIA 21 2 - 5 3 2 6 8,16 3 -
VIB 20 5 1 2 4 2 1 7 4 1.Postolache
Dragoș Marcel
VIIA 21 3 3 3 3 3 2 7,50 2 1.Călin Mihai
Cristian
VIIB 25 4 5 1 4 4 6 7,70 1 -
VIIIA 17 5 1 2 - 3 3 7,28 2 1.Cioc
Alexandru
Cosmin
VIIIB 18 3 4 3 2 1 3 7,18 1 1.Ghiță
Victorian
Dragoș

EDUCAŢIE SOCIALĂ: prof. Prodea Adrian

Clasa Elevi 5 6 7 8 9 10 Media Corigenț promovabilitate Situație


clasei i neîncheiată

VA 14 2 - 1 2 1 8 8,71 - 100% -

VB 19 - - - 1 4 13 9,66 - 100% 1.Goea


David Amir

VI A 21 - 3 2 9 2 5 8,19 - 100% -

VI B 20 3 3 3 3 3 4 7,63 - 100% 1.Postolache


Dragoș
Marcel

VII A 21 - - 3 4 4 9 8,95 - 100% 1.Călin


Mihai
Cristian

VII B 25 1 4 3 2 4 11 8,48 - 100% -

Prof. Religie Stan Nicuta, Negoiță Andrei


56
Nr. Clasa Elevi Elevi Me 6/ 7 8/ 9 10/ Promovabilitate Media
crt. inscris preze dii clasei
i nti S Bine F.Bine
5

1. VA 14 14 1 13 100% 9,92

2. VB 19 18 1 1 16 100% 9,83

3. VI A 21 21 21 100% 10

4. VI B 20 20 20 100% 10

5. VII A 21 20 20 100% 10

6. VII B 25 25 3 22 100% 9,88

7. VIII A 17 16 16 100% 10

8. VIII B 18 17 17 100% 10

9. IA 17 17 17 100%

10. IB 19 18 18 100%

11. II A 18 18 1 5 12 100%

12. II B 19 18 18 100%

13. III A 23 23 23 100%

14 IV A 19 19 19 100%

15. IV B 20 20 20 100%

EDUCAŢIE ECONOMICĂ: prof. Șoldeanu Carmen


Clasa Elevi 5 6 7 8 9 10 Media Corigenț promovabilitate Situații
clasei i neîncheiate

VIIIA 17 1 - - 4 1 10 9,12 - 100% 1.Cioc


Alexandru
Cosmin

VIIIB 18 - 2 - 1 4 10 9,17 - 100% 1.Ghiță


57
Victorian
Dragoș

6. Situația la învățătură la sfârșitul semestrului al II-lea:

GEOGRAFIE – prof. Tecuceanu, prof. Paraschiv

Clasa Elevi 5 6 7 8 9 10 Media Corigenț promovabilitate Situații


clasei i neîncheiate

VA 14 1 2 4 1 2 3 7,76 100% 1.Cârlan


Andreea

VB 18 2 1 3 5 2 5 8,05 100% -

VI A 21 1 7 3 3 3 4 7,57 100% -

VI B 21 2 1 3 5 5 5 8,19 - 100% -

VII A 20 1 - 1 11 4 3 8,30 - 100% -

VII B 25 - 6 4 5 2 8 8,08 - 100% -

VIIIA 16 3 - - 2 3 8 8,62 - 100% -

VIIIB 17 - 1 2 6 2 6 8,58 - 100% -

ISTORIE - Prof. Prodea Adrian

Clasa Nr. 5 6 7 8 9 10 Media Nr Situație


elevi corig. neincheiată
clasei

VA 14 1 5 2 3 1 1 7,07 - 1.Cârlan Andreea

VB 18 1 3 3 2 2 6 7,88 1 -

VIA 21 - 3 4 3 4 6 8,04 1 -

VIB 21 8 3 2 3 3 1 6,52 3 -

58
VIIA 20 2 2 2 6 4 3 7,70 1 -

VIIB 25 3 2 3 2 5 5 7,16 2 3 – sub 5

VIIIA 16 3 4 2 2 3 2 7,25 - -

VIIIB 17 4 2 2 2 4 1 6,82 1 1- sub 5

EDUCAŢIE SOCIALĂ: prof. Prodea Adrian

Clasa Elevi 5 6 7 8 9 10 Media Corigenț promovabilitate Situație


clasei i neîncheiată

VA 14 - - 1 3 2 7 9,15 - 100% 1.Cârlan


Andreea

VB 18 - - 1 - 3 14 9,66 - 100% -

VI A 21 - 2 - 3 7 9 9 - 100% -

VI B 21 1 6 1 3 3 12 9,28 - 100% -

VII A 20 - - - 1 8 10 9,20 - 100% 1 – sub 5

VII B 25 - - 1 5 5 14 9,28 - 100% -

Prof. Religie Stan Nicuta, Negoiță Andrei

Nr. Clasa Elevi Elevi Me 6/ 7 8/ 9 10/ Promovabilitate Media


crt. inscrisi preze dii clasei
nti S Bine F.Bine
5

1. VA 14 13 13 100% 10

1 sit. neîncheiată

59
2. VB 18 18 2 16 100% 9,88

3. VI A 21 20 20 100% 10

4. VI B 21 21 21 100% 10

5. VII A 20 20 1 19 100% 9,95

6. VII B 25 25 7 18 100% 9,72

7. VIII A 16 16 1 15 100% 9,68

8. VIII B 17 17 17 100% 10

9. IA 17 17 17 100%

10. IB 19 18 18 100%

11. II A 19 19 1 6 12 100%

12. II B 19 18 18 100%

13. III A 23 23 23 100%

14 IV A 19 18 1 17 100%

15. IV B 20 20 20 100%

Ed. Economico-financiara: prof. Șoldeanu Carmen


Clasa Nr. Medii 5-6,99 7-8,99 9-10 Media Procent de
sub 5/
elevi / / / clasei promovabilitate
I
S B FB %

a-VIII-aA 16 - 1 4 11 8,84 100%

a-VIII-aB 17 - 2 4 11 8,94 100%

Analiza rezultatelor elevilor la sfârșitul anului școlar:


-foarte bune - 67 % (9-10)
-bune - 24 % (7-8,99)
60
-slabe - 9 % (5-6,99)
-elevi corigenți –
-elevi cu situația școlară neîncheiată –

7. RAPORT DE ACTIVITATE

Comisia “ARTE, ED. FIZICA SI SPORT,TEHNOLOGII”

An scolar 2021-2022

Responsabil Comisie metodică:prof. Veronica Roidis

specialitate: Ed.Tehnologica si aplicatii practice(ETAP)

telefon :0721555926

adresa mail: vero3roi7dis@yahoo.com

Numar membri Comisie metodice: 6

Componenta comisiei catedrei:

Nr. Numele si prenumele Specialitatea

crt.

1 Baciu Constantin Ed.Fizica si sport

2 Ivan Laurentiu Ed.Fizica si sport si optional “Aerobic Dance”-clsele a VIII-a

3 Ene Ionel Ed.Muzicala

4 Bârdiganu Daniela Camelia Ed. Plastica

5 Roidis Veronica Ed.Tehnologica si aplicatii practice

6 Bernacek Anamaria Informatica si TIC si optional”Informatica creativa” la clasele a VI-a

Număr total de Calificate Necalificate Titulare Netitulare ale scolii

cadre didactice

6 6 - 4 2

61
Număr total de Grad I Grad II Definitivat Debutant

cadre didactice

6 2 1 3 -

1.Proiectarea didactica

Puncte tari Puncte slabe

-realizarea planificarilor calendristice si a unitatilor de -la unele discipline se folosesc rar metodele
invatare s-au facut la fiecare disciplina conform de predare-invatare-evaluare moderne centrate
Programei scolare aprobată in Anexa nr. 2 la ordinul pe elev si stiluri de invatare specifice
ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017; invatamantului online;

-realizarea planificarilor pe unitati de invatare conform -lipsa de experienta in defasurarea orelor


programelor scolare specifice fiecarei discipline din online pe platforma scolii la unele discipline
comisie; in sem.I;

-realizarea planificarilor unitatilor de invatare adecvate -lipsa conexiunii Internet prin cablu in scoala,
elevilor cu CES la disciplinele Ed. Muzicală, Educatie a computerilor performante si a aparaturii de
Tehnologica si aplicatii practice(ETAP); imprimare si printare care sa fie la dispozitia
cadrelor didactice.
-realizarea planificarilor didactice s-au facut si la
disciplinele optionale pentru anul scolar 2021-2022:

 “Informatică creativă”, pentru clasele a VI-a-


prof.Bernacek Ana ;
 “Aerobic Dace” prof. Ivan Laurentiu;
-proiectarea planificarilor didactice s-a facut la disciplina
Ed. Fizica si Sport conform programelor scolare aprobate
in 19.03.2013 (cls. pregatitoare-cls 2),in 02.12.2014 (cls 3-
4) si in 28.02.2017 (cls 5-8) -prof.Ivan Laurentiu;

-proiectarea planificarilor didactice s-a facut la disciplina


62
Ed. fizica si Sport conform Programei scolare aprobată
prin ordin al ministrului nr. 3393 / 28.02.2017, 5003 /
02.12.2014, 3418/19.03.2013, evaluarea fiind proiectat si
realizata conform normelor S.N.S.E la Educatie fizica-
prof. Baciu Constantin;

-structura proiectarilor didactice este conceputa adecvat


nevoilor de predare-invatare-evaluare centrate pe
competentele cheie,generale si specifice la majoritatea
disciplinelor si adaptate invatamantului online si/sau
hibrid ;

-planificarile didactice au fost adaptate schimbarilor


caledaristice pe care le-a suferit structura anului scolar
2021-2022 la toate disciplinele din comisie ;

-utilizarea manualelor alternative specifice noilor


programe scolare la toate disciplinele si a unor auxiliare
didactice specifice disciplinelor;

-s-au realizat proiectari didactice pentru optionalele ”Noi


profesii şi meserii,noi perspective”-clasa a VIII- prof.
Veronica Roidis, “Informatică creativă”clasa a VI-a -prof.
Bernacek Ana si “Aerobic Dace”prof Ivan laurentiu cls .a
VIII,propuse pentru anul scolar 2022-2023.

2.Calitatea actului didactic

Puncte tari Puncte slabe

-Rigurozitatea stiintifică in prezentarea curriculum-lui la toate - laborator de informatica cu un numar


disciplinele comisiei; mic de calculatoare,de veche generatie
si fara conexiune la Internet;
- Programele de învatare cuprind fise de lucru care dau
posibilitatea învatarii pe secvente, în functie de posibilitatile -letiile online cu elevii aflati in carantina
63
elevilor adaptate lectiilor online(Ed. Tehnologica,Informatica si nu s-au putut desfasura de catre toti
TIC si optional); profesorii optand pentru lucru pe
grupurile de whattapp datorita lipsei
-Utilizarea unor metode specifice pentru elevii cu CES adaptate
conexiuni Internet prin cablu si wifi sau
lectiilor desfasurate la disciplinele din comisie;
utilizand telefoanele personale;
-Se pune accent pe metodele practic-aplicative specifice
-terenul de sport accidentat si specificul
disciplinelor predate de cadrele didactice ;
orelor in pandemie a limitat
-completarea permanenta a portofoliilor profesorilor comisiei ; desfasurarea la maxima performanta a
orelor septembrie –noiembrie 2021;
- utilizarea auxiliarelor curriculare :
-lipsa dotarilor cu materiele didactice , a
La Ed.fizica si sport –prof. Ivan Laurentiu :
echipamentelor specifice desfasurarii
 Indrumar metodic pentru profesorii de educatie fizica si orelor la disciplinele sportive ,arte sau
sport - Editura National , 2019 ; aplicatii practice la tehnologii;

 Manual curs acreditat – instructor aerobic/fitness –


Editura Abc Fitness , 2014 ;

Ed Muzicala:

*Dicționar de Ed. Muzicală ,Ed. Litera Internațional ,autori


Jean Lupu si colaboratorii - 2008

*Tratat de Teorie Muzicală, vol I-II, Ed.Muzicală a Uniunii


Compozitorilor din RO.

autori Victor Giuleanu, V.Iușceanu - 1962

*anualele digitale–V,VI,VII adrese :

https://catalog.manualedigitaleart.ro/art-
muzica7/v1/index.htm

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Educatie
%20muzicala/Aramis/

https://online.fliphtml5.com/ujopf/swbt/#p=1

64
La Informatica si TIC:

oUtilizarea Calculatorului personal, Mihaela Croitoru, Editura


paralelă 45.

 Caietul Elevului, informatică și TIC clasele a V a şi a A


VI a, Editura Corint.
 Curs de programare Jocuri pentru copii, Carol
Vorderman, Editura DK.
La ETAP

 Dictionar de Ed. Tehnologica ,Ed. Corint ,autori


George Barbu si colaboratorii;
 Ghid pentru lucrari practice,Educatie Tehnologica-
gimnaziu 2014,autori Lasac Aurora si Baltag
Camelia;
-completarea portofoliilor elevilor cu fise de
lucruelaborate in conformitate cu stilul de învăţare al
elevilor,cu fotografii şi alte materiale rezultate în urma
aplicaţiilor practice la Informatica si TIC,ETAP,
Ed.plastica si Ed. muzicala;
-Desfasurarea procesul instructiv-educativ a fost organizat
în unele cazuri pe grupe valorice şi activităţi de învăţare
frontale sau individuale conform recomandărilor din
planificările unităţilor de învăţare la disciplinele ETAP
Informatica,Ed,Muzicala si Ed.Plastica;

-Utilizarea Platfromei Google Classroom a scolii de catre


aproape toti profesorii comisiei si comunicare pe grupurile
whatsapp si Facebook Messenger a claselor cu clasele/elevii
aflati in carantina ;

-Comunicarea buna profesor-elev si intre profesorii comisiei ;

-Prelucrarea si supravegherea respectrii ,de catre toti elevii de

65
gimnaziu si invatamant primar (la disciplinele unde a fost
cazul), Normelor de SSM si PSI ,a ROPUIF si ROI in vigoare
de catre cadrele didactice si atuturor ordinelor comune de
prevenire a imbolnavirii SARS –COV 19 ;

-Respectarea de catre toate cadrele didactice a normelor si


ordinilor de protectie SARS-Cov 19 pentru prevenirea
imbolnavirii si prevenirea accidentelor in desfasurarea orelor
de curs.

Oportunitati Amenintari

-Colaborarea intra si interdisciplinara(ex: ETAP si Informatica, - scaderea interesului unor elevi pentru
ETAP–fizica-lb.engleza,ETAP -. Fizica); studiu in situatia de pandemie in
perioadele desfasurarii orelor
-Realizarea unei foarte bune comunicari intre membri catedrei,
online/hibrid ;
fizic si online.
-rezultatele scolare scazute la unii elevi
dupa revenirea la scoala in urma orelor
desfasurate online;

-absenteismul motivat sau nemotivat a


multor elevi dupa revenirea fizic la
scoala in sem.II.

3. Calitatea evaluarii si atingerea standardelor de catre elevi

Puncte tari

 Aplicarea testelor initiale la inceput de ciclu gimnazial la disciplina ETAP ,in conditiile (diciplina nu
este vizata de Ministerul Educatiei pentru aplicarea acestor tipuri de teste);rezultatele au fost
urmatoarele:

66
Note 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media

clasei
Clasa

VA - 1 1 1 2 2 2 4 2 7,50

VB - - 1 1 1 4 4 6 - 7,58

 aplicarea testelor initiale la Ed. Muzicala:

Note 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media

clasei
Clasa
Nr.elevi

VA-18 - - - 3 8 4 3 - - 6.00

VB-22 - - - 4 5 6 5 2 - 7.00

Informatica si TIC

Cls.V

Note 10 9 8 6

Nr elevi 4 7 2 1

Cls VI

Note 10 9 8 7 6

Nr elevi 2 1 8 5 2

67
ClsVII

Note 10 9 8 7 6 5

Nr elevi 2 8 5 5 3 1

Cls VIII

Note 10 9 8 7 6

Nr elevi - 3 7 3 1

-Evaluarile initiale aplicate precum si evaluarile


formative si sumative,au vizat: competentele specifice vizate la fiecare disciplina ,nevoile elevilor, sprijinul
necesar al elevilor cu nevoi speciale ,experienta si abilitatile anterioare in noile conditii de desfasurare a orelor
fizic sau pe Platforma Google Classroom a scolii pe meet si grupurile whtsapp in cazul desfasurarii orelor
online/hibrid;

-prezenta fiselor de lucru si a baremelor de evaluare la Ed. Tehnologica si aplicatii practice;

- evaluarea specifica dupa secventele de învatare online pentru elevii in carantina;

- evaluare la Ed.plastica s-au folosit diverse instrumente de evaluare: portofolii, referate, fise de lucru,
chestionare, dar si instrumente care sa permita evaluarea orala/ practica, cat si autoevaluarea individuala sau in
grupuri , la nivelul clasei;

- Notarea ritmica si justificarea lor la majoritatea din disciplinele catedrei in catalog si/sau pe Platforma scolii la
toate disciplinele comisiei ;

68
-s-au adoptat instrumentele de evaluare in functie de posibilitatile reale ale copiilor,apreciind si incurajand
progresul individual si colectiv la toate disciplinele;

-notarea ritmica a eleviilor cu calificative /note care au fost trecute la timp in cataloage ,iar baremele de notare
au fost permanent comunicare, elevilor de la ciclul primar la Ed. Fizica si Sport si la toate disciplinele elevilor din
ciclul gimnazial ;

-utilizarea fiselor de lucru , de evaluare si autoevaluare , a aplicatiilor practice dupa secventele de învatare in
orele de Ed.tehnologica si aplicatii practice,Informatica si TIC,Ed.plastica si Ed.muzicala;

-s-au folosit, dupa caz, probe orale, scrise, probe practice precum si metode alternative de evaluare(proiecte si
mini proiecte,portofoliile elevilor la Ed. Tehnologica,Informatica si TIC,optional TIC, Ed.muzicala si Ed.
Plastica;

-completarea portofoliilor elevilor cu fise de lucru ,fotografii si alte materiale rezultate in urma aplicatiilor
practice la Ed.tehnologica,Informatica si TIC atat in orele desfasurate fata in fata cat si de pe Platforma scolii
pentru elevii in carantina;

-s-au adoptat instrumentele de evaluare in functie de posibilitatile reale ale copiilor,apreciind si incurajand
progresul individual si colectiv;

-respectarea normelor de protejare anti SARS-Covid 19 in sustinerea evaluarii in timpul orelor de curs fata in
fata,in special la Ed.fizica si Sport conform Ordonatelor in vigoare transmise pe parcursul semestrului ;

- preocuparile constante atat pentru evaluarea individuala, dar si pentru evaluarea activitatilor de grup, a
proiectelor extrascolare in care sunt implicati ,adaptate conditiilor online;

Puncte slabe

-abordarea unor metode de evaluare in concordanta cu stilurile de invatare ale elevilor si standardele de evaluare
in cadrul lectiilor online;

-prezenta unor situatii neincheiate la elevii claselor a V-VIII-a datorita numeroaselor absente la orele;

-lipsa conexiunii la Internet prin cablu si/sau wi-fi a ingreunat evaluarea elevilor care au desfasurat orele online
fiind in carantina.

69
Oportunitati Amenintari

-Colaborarea interdisciplinara cu profesorii Comisiilor -volumul mare de materie la unele


metodice”Limba si comunicare “ si “Matematica si stiinte”; disciplinele si numarul redus de ore pe
saptamana ;
-prezenta profesorilor in predarea unor discipline la ciclul
primar(ed.fizica,optional informatica)pregatesc elevii cu rigorozitatea - reducerea timpului alocat orelor fata
notarii in ciclul gimnazial. in fata sau online in situatia de
pandemie .

-scaderea interesului elevilor pentru


invatare in mediul online ,mai ales a
elevilor cu performante scolare scazute.

SITUATIA SCOLARA A ELEVILOR ,CORIGENTE/SIT.NEINCHEIATE –la sfarsit de an scolar

Catedra:Educatie fizica si Sport

 Prof. Baciu Constantin:


Promovabilitate 100%, ciclul primar-FB-99%, B-1%

Elevi cu situatia neincheiata: - Goea D. VB,Cioc –VIII A,Ghita –VIII B

Medii intre 7-8- 1%

Medii intre 8-9-27%

Medii intre 9-10- 72%

 prof. Laurentiu Ivan

Clasa Nr. Note Note Note Note Note Note Media Nr. elevi Nr.
total clasei /numele elevi
elevi 5 6 I/7 S/8 B/9 FB/10 cori-
elevilor cu genti

sit.

70
neincheiate

IA 17 - - - - - 16 FB 1-Gaman -

IB 19 - - - - - 19 FB - -

II B 19 - - - - - 19 FB - -

IV B 20 - - - - 1 19 FB - -

V A 14 - - - - - 14 10 1-Carlan -

VI A 21 - - - - 1 20 9,95 - -

VII A 20 - - - 1 19 9,95 - -

VIII A 15 - - - - - 10 1-Cioc -

optional

VIII B 17 - - - - 4 12 9,75 1-Ghita -

optional

Catedra Arte

Disciplina:Ed Muzicala

 prof. Ene Ionel


Clasa Nr, total Nr. elevi sit. neincheiate Nr. elevi corigenti
elevi

VA 14 1( Cârlan A ) -

VB 18 1 ( Goea A ) -

VI A 22 - -

VI B 21 - -

VII A 20 - -

VII B 25 - -

VIII A 17 1( Cioc C ) -

71
VIII B 18 - -

Disciplina : Ed plastica

Prof.Bârdiganu Daniela Camelia

Cls. Nota Nota Nota Nota Nota Nota Media Repe- Situatie
clasei
5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 tenti neincheia
ta
50 50 50 50 50

VA - - - - - - - - - 1 12 9,25 - CARLAN
ANDREEA
FLORENTI
NA

VB - - - - - - - - 3 1 14 9,28 -

VIA 1 - - - 1 - 2 - 3 5 9 9,16 -

VIB 2 - 1 - - - 2 3 2 2 9 9,22 -

VII - - - - - - 1 2 2 3 12 9,57 -
A

VII - - - - - - - 2 4 2 17 9,68 -
B

VIII 1 - - - 1 - 1 - 1 - 12 8,76 -
A

VIII - - - - - - - - 4 - 13 9,76 -
B

Catedra de Tehnologii

72
-Disciplina Informatica si TIC si optional

 prof. Ana Bernacek


Medii Situaii Media
Clasa Nr elevi Corigente
5 6 7 8 9 10 neincheiate clasei

Carlan
5A 14 1 - - 2 3 8 - 9.14
Andreea

5B 19 - - - 4 2 12 Goea David - 9.44

6A 21 1 - - - 4 16 - - 9.57

6B 20 2 1 - 1 4 12 - - 9.00

6A Opțional 21 - - - - 1 20 - - 9.95

6B Opțional 20 1 - - - 1 18 - - 9.70

7A 20 - - - - 5 15 - - 9.28

7B 25 - - - 2 10 13 - - 9.75

Cioc
8A 17 1 1 1 - 3 10 - 9.06
Alexandru

8B 18 - 2 1 2 3 9 Ghiță Dragoș - 8.94

Disciplina Ed.Tehnologica si aplixcatii practice(ETAP)

 prof. Veronica Roidis


Clasa Nr. Me Me Me Me Me Me Me Me Nr. elevi /numele
total
elevi dia 4 dia 5 dia dia dia dia dia dia Procent elevilor cu
6 8 cla- promov
7 9 10 sei abilita sit. Neincheiate in sem I

te

VA 14 - - - 2 3 3 5 8,57 95% 1-Cârlan Andreea

VB 19 - 1 1 1 2 2 11 9,00 95 % 1-Goea David

73
VI A 21 - 1 1 - 1 7 11 9,14 100% -

VI B 20 - 3 1 1 1 4 10 8,60 100% -

VII A 20 - - - - 1 4 15 9.70 100%

VII B 25 1 1 1 - 4 18 9,36 100 %

VIII A 17 - 1 2 - - 4 9 8,93 95% 1-Cioc Alexandru

VIII B 18 - 2 - 1 3 3 8 8,70 95% 1-Ghita Dragos

4. Activitatea de perfectionare

Participarea la cursuri de perfectionare ,consfatuiri,simpozioane

Nr. Nume cadru didactic Curs/consfatuire /conferinte Locul de Data


organizare
crt.

1 Ivan Laurentiu -consfatuirile profesorilor de Educatie Online Sept.2021


Fizica si Sport din judet/oras pe sem.I si
II;
2022
- participare la cercurile pedagogice pe
semestrului I si II

-Curs CRED

-Membru in comisia de Evaluare CCD Braila Aprilie-mai


nationala, in calitate de profesor 2022
asistent
Iunie 2022

2 Baciu Constantin -Consfatuirile profesorilor de Educatie online Sept.2021

74
Fizica si Sport din judet/oras pe sem.I si 2022
II;

-workshop la “Sports, Education,


organizata de
Culture-Interdisciplinary, Approaches in
F.E.F.S. Galati.
scientific Research”- a sasea editie a
Conferintei Internationale ;

-Membru in comisia de Evaluare


Iunie –iulie
nationala, in calitate de profesor
2022
indrumator clasa a VIII-a A.

3 Ene Ionel -participare la Cercul metodic pe judet Online Sept.2021


al profesorilor de Ed. Muzicală

4 Ana Bernacek Consfătuirile Județene de Informatică online 15.09.2021

Cercul de Informatică liceu și gimnaziu online 22.11.2021

-Membru in comisia de Evaluare Iunie 2022


nationala insarcinatcu supravegherea
audio-video

5 Veronica Roidis -participare la Consfătuirea județeană a 16.09.2021


profesorilor care predau disciplina ETAP
platforma
Google Meet

-partiipare webinarul informativ organizator JA 6.09.2021


Romania
« MIE Teacher Academy » din cadrul
proiectului Job Incubator

75
-participare la curs „CRED” ; online octombrie-
decembrie
CCD Braila
2021

-responsabil Cerc metodic nr.1 al


Comisiei Judetene de ETAP,discipline
Centrul 17 noiembrie
tehnice si instruire practica cu tema
Judetean de 2021
„Povestea firelor ” in parteneriat ;
Creatie Braila

- participare la Conferința Națională organizat de 18 noiembrie


2021: "Captivează prin educație" Asociatia 2021;
“Teatrului
Vienez de copii”

-curs Tehnici de stimulare a cititului prin Organizatia


arta povestirii ; “AteliR de
18.10.2021
cuvinte “
-curs Structura unei povești care
captează atenția de la început până la
sfârșit; 17.11.2021

-Cursul « Cum îți dezvolți


spontaneitatea »;
8.12.2021
-Cursul « Arta Povestirii prin Păpușile
BiBaBo
17.01.2022

-Curs « Folosește tabla interactivă Centrul de 13.12.2021

76
virtuală VBoard » educatie digitala
EDUMAGIC
SOLUTIONS

-participare la Simpozionul National organizat de


“Magia sarbatorilor de iarna!Traditii si Editura D’Art
obiceiuri.Importanta activitatilor Media
educative in parteneriat cu parintii” SRLPitesti, ianuarie 2022

jud.Arges

Participarea cu elevii la Olimpiada Scoala Martie 2022


judeteana de ETAP-martie 2022 unde Gimnaziala “Al.I.
rezultatele au fosr urmatoarele: Cuza”

-Stanculeanu Bogdan, cls .VI-72 p;

-Munteanu Leonard,cls. VI-65 p;

-Parlog Edira cls. VII-68 p;

-Bogzeanu Adrian, cls. VII-54 p;

Coordonator in Proiectul educational organizatori : Mai -Iunie


international “Educatie fara frontiere”, Editura Esențial 2022
in parteneriat cu Grădinița de Media / Ziarul
Naționalitate Română din Micherechi- Esențial în
Ungaria ,Asociația Interculturală Educație/
Româno-Elenă „Dacia”-Grecia,Rațiunea
Editura D'ART/
Republicii Giiene România Moldova
Esențial Proiect
Educațional

•Membru in comisia de Evaluare iunie 2022

77
nationala, in calitate de profesor
asistent

6 Bârdiganu Daniela -Participare la consfatuirile profesorilor online Sept 2021


Camelia de Ed.plastica la nivel judetean.

Evaluator in comisia de jurizare a


urmatoarelor concursuri :

-Concursul judetean ”Fanteziile iernii”,


etapa locala , organizat de Scoala
Gimnaziala ”M. Sadoveanu”-

-Concursul judetean ”Scoala online”din feb. 2022


cadrul Proiectului educational judetean
„Dezvoltarea motivatiei elevilor in
invatarea online”, organizat de Scoala
Gimnaziala ”Vlaicu Voda”

Membru in comisia de Bacalaureat in iunie-iulie


calitate de profesor asistent 2022,

Puncte tari Puncte slabe

- participarea cadrelor didactice la consfatuirile anuale si la cercurile -lipsa cursurilor gratuite cu credite
pedagogice conform graficelor stabilitem la fiecare disciplina in

78
mediul online; pentru profesori;

-participarea cadrelor didactice la orele online/prezenta fizica de -lipsa unei comunicari eficiente de
instruire organizate la nivelul scolii si Comisiei metodice; desfasurare a cursurilor la nivelul
CCD Braila;
-comunicarea permanenta cu cadrele didactice,colegii Comisiei
metodice”Arte,Sport si tehnologii” si a celorlalte comisii metodice -desfasurarea cursurilor in ritm
intensiv ,un numar mare de ore in
din scoala,precum si cu conducerea scolii;
numar mic de zile ;
-realizarea şi actualizarea permanentă a portofoliului profesional şi
-nerecunoasterea competentelor
a dosarului personal ;
dobandite in cursurile acreditate in
-respectarea programului scolar ,a regulamentelor scolare si de practica scolara;
ordine interioara si functionare a scolii;
-utilizarea aparaturii proprii si a

-colaborare cu elevii/ părinţii în realizarea corespunzătoare a conexiunii Internet necesare

demersului didactic şi a activităţilor extracurriculare justificate prin desfasurarii cursurilor de perfectionare


tinute online .
procesele verbale întocmite, foto, CD, mass-media (paginele oficiale
ale scolilor) .

-Participarea tuturor profesorilor la sesiunile de instruire periodică


de la nivelul unității școlare SSM, PSI, ISU;

-toate cadrele didactice din comisie au un limbaj adecvat, o tinuta


decenta si manifestata respect fata de colegi, personalul auxiliar si
conducerea scolii.

5.Curriculum la decizia scolii 2021-2022

 Optional Catedra Tehnologii:


Denumire:”Infomatica creativa” -prof. Anamaria Bernacek la clasele a VI-a A si B

 Optional Catedra de Ed.Fizica si Sport


Denumire:"Aerobic Dance"-prof Ivan Laurentiu la clasele a VIII-a A si B

Puncte tari Puncte slabe

79
-dezvoltarea abilitatilor de utilizare a calculatorului -lipsa conexiunii Internet sau wi-fi a limitat desfasurarea
/laptop /tablete/telefoane pentru elevii claselor a orelor in cabinet ,optandu-se pentru desfasurarea lor pe
VI-a A si B ; telefoanele sau tabletele elevilor si pe grupurile whatsapp;

- utilizarea metodelor moderne in desfasurarea -inexistenta unei discipline sau optional la nivelul
lectiilor la optional Ed. fizica in sala noua de sport invatamantului primar care sa continue studiul in
conform ordinelor in situatie de pandemie . gimnaziu;

-realizarea soft-uri educationale specifice predarii -desfasurarea o mare parte a sem.I a orelor de ed.fizica si
optionalelor, organizarea si postarea lectiilor pe sport in curtea scolii datorita situatiei de pandemie.
grupurile whatsapp ;

6. Activitatile comisiei metodice

Disciplina/ Activitati Locul de Luna


desfasu-
Numele
membrului rare al
comisiei. activitatii

Ed. Fizica si Sport

-prof .Ivan -membru in echipa de Proiect International Erasmus Scoala 2021-2022


Laurentiu GOAL .

-prof. Baciu -activitati de dotare a salii de sport prin achizitionarea a Oct.-dec.2021


Constantin patru saltele de gimnastica de la Sc. “Al.I. Cuza”,
Salile de sport
achizitionarea a 10 mingi de volei de la ACS Sport Plus
Braila

80
-participare la concursul “Cu viata mea, apar viata!”-loc 1 Mai 2022
pe municipiu, loc III-pe judet.

Ed. Muzicala *coordonarea Proiectului National ”Saptamana Educatiei Scoala noiembrie


Globale” cu tema „Resurse pt viitor” ; Gimnaziala ”R. 2021
Prof. Ionel Ene
Tudoran”

“Cantece de Craciun”-serbare scolara Sala de sport dec.2021

*prezentarea anuală a școlii în cadrul activității de Aprilie 2022


efectuare a unor statistici pentru copiii care trebuiesc
școlarizați.

* Recital de vacanță sala de sport Iunie 2022

-promovarea imaginii scolii pe pagina de pe Facebook a


Scolii Gimnaziale "Radu Tudoran"

Ed. plastica -Expozitii tematice

Prof.Bârdiganu  Toamna ,fantezie si culoare Holuri scoala oct.2021


Daniela Camelia  Happy Halloween
31 oct. 2021
 Mandra Romanie.
 In asteptarea sarbatorilor de iarna 28 nov.2021

12 dec.2021

Concursul national“MESAJUL MEU ANTIDROG”


organizat de Agentia Nationala Antidrog
CentrulRegional de prevenire, Evaluare si Consiliere

81
antidrug Galati, Centrul de Prevenire, Evaluare si 8 nov.2021
Consiliere Antidrog Braila –

MAZALU ANAMARIA – CERTIFICAT DE PARTICIPARE

• FRIGIOIU EDUARD - CERTIFICAT DE PARTICIPARE

-participare la Proiectul judetean “Pelerinaj sentimental cu Scoala


Mihu Dragomir” ; Gimnaziala
8 nov.2021
“M. Dragomir
-Concursul judetean ” Pelerinaj sentimental cu Mihu
“Braila
Dragomir” ,elevul Frigioiu Eduard(VII B) obtinand diploma
de participare

-organizator si coordonator al Proiectului educational scoala 15 nov.-8


concursul ”Bradutul magic” din materiale reciclabile dec.2021

Referatul cu tema “Etic si esthetic in actul didactic” scoala Ian. 2022

Expoziţia Internaţionale-Concurs „ÎNVINGĂTOR PRIN organizat de 20 feb. 2022


ARTĂ” Ediţia a XII-a, in colaborare cu Facultatea de Arte Asociatia
Vizuale şi Design de la Universitatea Naţională de Arte Cultural –
„George Enescu” din Iaşi - Liceul Tehnologic UCECOM Ştiintifica
„Spiru Haret” din Iaşi, Şcoala de Arte Plastice „Alexei “Vasile Pogor”
Şciusev”, Liceul Teoretic European de la Universitatea de din Iasi
Studii Europene din Moldova din Chişinău, Republica
Moldova(certificat de volunrtariat in educatie)

Expoziţia Internaţională-Concurs „ÎNVINGĂTOR PRIN


ARTĂ” Ediţia a XII-a:

82
• FRIGIOIU EDUARD (7 B) – PREMIUL II

• TIPARU SORIN (7 A) – PREMIUL I

vizita la Liceul de Arte ”H. Darcle” Braila, sectia ceramica Atelierul de Iunie 2022
impreuna cu elevii clasei a V-a B , diriginte d-na prof. ceramica
Dobrota Daniela. Liceul de Arta
indrumator

prof.
Constantin
Lucian

Ed. tehnologica •Expozitie online ” Sarbatorile de iarna” cu lucrarile pagina decembrie


prof. Veronica elevilor claselor V-VIII Facebook a 2021
Roidis scoalii

•Participare la Proiectul Educational National “Magia Editura D’Art


sarbatorilor de iarna!Traditii si obiceiuri” Media
decembrie
SRL,Pitesti,
2021-ianuarie
jud.Arges 2022

-coordonator si indrumator al Proiectului national"Arta parteneriat cu


Povestirii, metodă interactivă în arta educației" de la grupa organizatia
2021-2022
/ clasele :CP-VIII AteliR de
cuvinte
Timisoara

-publicarea articolului cu tema „Spiritul sărbătorilor de Editura D’Art Ian.2022


iarnă în hârtie și culoare” Media SRL
Pitesti,

83
jud .Arges

-publicarea articolului cu tema „Educație fără frontiere- Editura Iunie 2022


exemple de bune practici” Esențial Media
/ Ziarul
Esențial în
Educație/Editu
ra D'ART

-administrarea si promovarea imaginii scolii pe pagina de online 2021-2022


Facebook a Scolii Gimnaziale ”Radu Tudoran”
Braila,parteneriat cu Centrul Judetean de Creatie –Braila si
in publicatii ale institutiilor locale

Publicatia anuala „BRĂILA 654” a Muzeului Carol I Braila

https://www.muzeulbrailei.ro/.../2022/Braila%20654.pdf

Informatica si -“Istoria calculatoarelor;Tipuri de calculatoare” clasele a V CDI septembrie-


TIC/optional a A, B ; octombrie
2021
prof.Ana Bernacek

-participare la evenimentul „Ora de programare”. online dec.2021

-administrarea si reactualizarea site-ului scolii ;

84
-promovarea imaginii scolii pe pagina de pe Facebook a sept.2021-
scolii : ian.2022

7. Propuneri pentru îmbunătătirea activitătii cadrelor didactice ale comisiei

- organizarea si desfasurarea orelor de remediere pentru elevii care nu au putut participa din diferite motive la
ore la anumite discipline si care au avut rezultate slabe pe sem.I dupa desfasurarea orelor online ;

- antrenarea unui numar mai mare de elevi in activitatile scolare, extrascolare si de voluntariat ,in special in
proiectele desfasurate in scoala;

- participarea tuturor membrilor comisiei la activitatile derulate de scoala,online sau fizic;

- modernizarea bazei materiale ( documentarea asupra ofertelor si întocmirea comenzilor pentru dotare,
comandarea de material didactic, dotarea cabinetelor de informatica si salii de sport);

-realizarea si dotarea unor ateliere si cabinete scolare specifice diferitelor:ETAP,Ed. Muzicala Ed.Plastica;

-remedierea problemelor conexiunii Internet in cabinetul de informatica si in scoala si dotarea cu dispozitive


moderne .

85
9.RAPORT DE ACTIVITATE
AL COMISIEI PENTRU EDUCATIE PERMANENTA
An scolar 2021-2022
În anul scolar comisia metodică Educație permanentă și-a propus în urma analizei activității și
rezultatelor din anii anteriori următoarele obiective:

1 Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a


procesului instructiv – educativ;
2 Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia;
3 Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală;
4 Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;
5 Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri
de educaţie complementară;
6 Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare
prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative de cooperare internaţională;
7 Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi
reducetea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;
8 Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
9 Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea
impactului acesteia în comunitate
10 Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea
responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ
Toate aceste obiective au fost adaptate pe parcursul semestrului situației epidemice naționale si a masurilor de
combatere si prevenire a imbolnavirilor. Cadrele didactice implicate în mod direct în atingerea obiectivelor au
fost selectate conform încadrării următoare:

LECHIŢĂ RODICA educatoare-grupă mică-prg. normal

PĂCURARU LĂCRĂMIOARA educatoare-grupă mijlocie-prg. prelungit

VICLEANU IONELA CAMELIA educatoare-grupă mijlocie-prg. prelungit

BURTEA MONALISA CARMEN educatoare-grupă mare-prg. normal

DRĂGHICI ILEANA învăţător-clasa preg. A

86
FLUTURAŞ GABRIELA învăţător-clasa preg. A

LEU CĂTĂLINA învăţător-clasa I A

RĂZVAN MARINELA învăţător-clasa I B

BRATU LUMINIŢA învăţător-clasa II A

CHIRILĂ SILVIA învăţător-clasa II B

VOINEA NINA învăţător-clasa III

VÎLCU VICTORIŢA învăţător-clasa IV A

COCIAŞU MIHAELA învăţător-clasa IV B

MIRCEA ANA ADELINA prof. Limba şi literatura română-DIRIGINTE V A

DOBROTĂ DANIELA prof. Fizică-Chimie-DIRIGINTE LA V B

TARŢĂ MIRELA MIHAELA prof. Matematică-DIRIGINTE LA VI B

PRODEA ADRIAN prof. Istorie-DIRIGINTE LA VI A

ROIDIA VERONICA Prof.educatie tehnol.-DIRIRGINTE VII A

GHELASE MONICA TEODORA prof. Limba şi literatura română-DIRIGINTE VII B

BACIU CONSTANTIN Prof.educatie fizica și sport, DIRIGINTE VIII A

MOROIU MELANIA prof. Limba franceză-DIRIGINTE VIII B

Principalele proiecte și parteneriate încheiate, prin care s-a urmărit și se va urmări, pe tot parcursul
anului școlar atingerea obiectivelor enunțate la început au fost următoarele:

1 Proiect educational international ERASMUS +


Geoparks- Open air laboratories
Coordonator: prof. Teodoru Otilia Adriana

2. Proiect educational internațional


4/4 Pentru prieteni
Coordonator- American Council
Coordonator în școală- prof.Teodoru Otilia Adriana

3. Proiect educational național

87
Suntem cu totii diferiti! Ce bine, putem fi prieteni.

Coordonator: prof. Teodoru Otilia Adriana

4. Proiect educational internațional


Saptamana educatiei globale- parteneri
Coordonator in scoala- prof. Moroiu Melania/ Roidis Veronica

5. Proiect educational internaționa


Educatie fără frontiere
Coordonator. Ziarul Esential în educatie
Coordonator în școala.prof. Roidis Veronica

6. Proiect educational național


Educație financiară
Coordonator-BNR, ISJ Braila
Coordonator în școală-înv.Voinea Nina, înv. Cociasu Mihaela, înv. Valcu Victorița

7. Proiect educational național


Igiena orala
coordonator- Colgate/Palmolive, Filiala de Cruce Roșie
Coordonator in scoala- prof. Moroiu Melania

8. Proiect educational național


Arta povestirii, metoda interactiva în arta aducatiei
Coordonator in scoala- prof. Roidis Veronica

9. Proiect educational național


Mesajul meu antidrog
Coordonator- Agenția Naționala Antidrog
Coordonator în școală- prof.Teodoru Otilia Adriana, prof. Bardiganu Daniela

10. Proiect educational național


Evaluarea în invatamantul preuniversitar- intre online și traditional
Coordonator: Editura Arabela
Coordonator în școala : prof.inv.primar Draghici Iieana

11. Proiect educational național


Cambrige Centre
Coordonator in scoala- prof. Teodoru Otilia Adriana

12. Proiect educational național


P.R.O.M.I.T.
Coordonator - Asociatia Preventis
Coordonator in scoala- prof. Moroiu Melania

13. Proiect educational național


88
Esențial în educație
Coordonator- Ziarul Esențial în educație
Coordonator in scoala- prof.înv.primarDrăghici Ileana

14. Proiect educational național

Necenzurat
Coordonator- Agenția Naționala Antidrog
Coordonator în școală- prof. Roidis Veronica

În scopul atingerii obiectivelor trasate la început de an, ținând cont de resursa materială și
procedurală disponibile , cadrele didactice ale școlii au inițiat și derulat o serie de activități pe diferite
domenii cognitive.
Astfel, luna septembrie a constituit perioada de adaptare și organizare a activităților
educative. Principala preocupare a cadrelor didactice a fost organizarea colectivelor de copii și a
spațiului de învățare în armonie cu normele sanitare specifice acestei perioade de pandemie. S-au trasat
obiective și s-au stabilit activități ce urmează a fi demarate începând cu luna octombrie.
Elevii clasei a VII-aA s-au bucurat de o activitate culturala – vizită la muzeul de istorie
CAROL I sub îndrumarea doamnei diriginte Roidis Veronica. Cu această ocazie elevii au putut
conștientiza importanța cunoașterii istoriei naționale și locale.
Luna octombrie a adus în atenție mai multe activități din cadrul proiectului Erasmus+,
Geo Parc. Doamna director Teodoru Otilia Adriana, coordonatorul proiectului a avut privilegiul de a
„duce” la Vienna un „crâmpei” din școala noastră cu ocazia vizitei de lucru în cadrul proiectului.
Experiența câștigată acolo a fost transmisă colectivului nostru în urma unei activități de diseminare
desfășurată în laboratorul CDI.al școlii. A fost o experiență frumoasă de care au avut parte colegele
noastre, o experiență pe care o putem exploata și în plan local în perioada care urmează.
Ca urmare a unei vacanțe forțate din cauza situației pandemice, o parte din activitățile
educative au fost amânate și adaptate pentru semestrul al doilea.
Luna noiembrie, devine deja tradiție la noi în școală, este luna dedicată activităților din
cadrul proiectului Săptămâna Educației Globale. Anul acesta în acest proiect s-au înrolat mai multe
cadre didactice. Au fost implicați copii din ciclul primar și gimnazial coordonați de doamnele
învățătoare sau diriginte. Coordonatorii proiectului, prof.Moroiu Melania și Roidis Veronica au
colaborat în inițierea unor sesiuni inedite ale proiectului, au oferit sugestiile necesare și au supravegheat
derularea tuturor etapelor proiectului. Elevii au învățat lucruri practice, au rămas cu amintiri frumoase și
au dezvoltat noi deprinderi de comportament responsabil în vederea protejării mediului înconjurător sau
a celor din jur. Au fost abordate teme precum poluarea, pandemia, încălzirea globală, toate într-o
manieră informativă sau empirică.
Luna decembrie a debutat cu activități specifice zilei naționale, 1 Decembrie. Ca în
fiecare an, elevii evocă momentul 1 decembrie 1918 cu tot ce implică el, informații adaptate evident la
particularitățile de vârstă ale copiilor. Astfel doamnele învățătoare și domnul profesor de istorie au

89
derulat activițăti și sesiuni de informare în rândul copiilor cu scopul de a cultiva în inimile copiilor
sentimentul apartenenței naționale, conservarea valorilor naționale sau a spiritului civic național.
Tot în luna decembrie elevii claselor de la ciclul primar au avut parte de o noua etapă a
proiectului național Igiena orală. Elevii au fost instruiți de doamna profesoară Moroiu Melania în
legătură cu importanța unei igiene dentare, tehnica periajului corect sau spălarea corectă a mâinilor.
Copii au fost încântați să primească pachețelul Colgate, un stimulent pentru a cultiva deprinderi
sănătoase în acest sens.
În cadrul proiectului Arta povestirii, metoda interactiva în arta aducției, elevii au fost
invitați de doamna coordonator Roidis Veronica să asculte poveștile programate pentru această primă
etapă a proiectului. În această activitate s-au implicat multe cadre didactice pentru a crea un cadru de
educație non-formală care să aibă ca rezultat în rândul copiilor interesul pentru lectură, creativitatea,
imaginația,spontaneitatea, talentul artistic și fantezia. Este un proiect binevenit în această societate în
care „guvernează” tehnologia și lumea preferă informațiile pe care aceasta i le „livrează”. Luna de luna,
copii sunt invitați sa audieze povești ale copilariei, pentru a dezvolta imaginația și creativitatea, pentru
dezvoltarea libajului și a comunicarii.
La final de decembrie atmosfera a fost de sărbătoare, elevii școlii bucurându-se alături de
cadre didactice de momente artistice prilejuite de sărbătorile de iarnă. În armonie cu aceste datini s-a
derulat proiectul Brăduțul magic, inițiat de doamna profesoara Brdiganu Carmen proiect care a premiat
cele mai reușite lucrări de confecționare de brăduți din materiale reciclabile.

Luna ianuarie a fost luna în care s-au numărat succesele, s-au constatat unele domenii în
care mai este de lucru, și nu, în ultimul rând, s-au revizuit unele obiective ce urmează a fi atinse în
semestrul următor. Ca în fiecare an, luna ianuarie este dedicată Luceafărului poeziei romanești. Copiii
au ocazia să iși amintească rolul „poetului nepereche” al literaturii românești, contribuția acestuia în
creația literară. Sub îndrumarea doamnelor profesoare de limba română Ghelase Monica și Mircea
Adelina precum și al doamnelor învățătoare Chirilă Silvia, Leu Cătălina Și Bratu Luminița copii au
redescoperit tainele poeziei eminesciene, au recitat poezii sau au intonat variantele muzicale ale
acestora. Doamna bibliotecara Beca Aifer a condus activitățile dedicate lui Eminescu ]l laboratorul CDI.
al școlii. Într-o astfel de atmosferă de profunzime artistică a luat sfârșit sirul activităților educative din
primul semestru, care deși foarte scurt, poate cel mai scurt din experiența ultimilor ani de studiu, și
limitat de condițiile restrictive pe care le crează pandemia, a numărat totuși activități variate și
consistente.

În semestrul al doilea care a început atipic anul acesta-fară vacanță intersemestrială- a continuat
”mirajul” poveștilor online. În luna ianuarie elevii implicați în proiectul Arta povestirii, metoda
interactiva în arta aducției. Elevii au urmărit cu viu interes poveștile puse la dispoziție de doamna
profesor Roidis Veronica, coordonatorul în școală al proiectului.

90
„24 ianuarie, Mica unire” a fost o activitate care s-a desfășurat în rândul tuturor claselor din
școală sub îndrumarea doamnelor educatoare , învățătoare sau diriginte. Copiii au sărbătorit, în funcție de
specificul vârstei, momentul istoric evocat de data de 24 ianuarie.

Doamna director Teodoru Otilia Adriana a devenit în semestrul al doilea, coordonator al unui
program educational de integrare a elevilor cu CES in invatamantul de masa ‚, Suntem cu totii diferiti! Ce bine,
putem fi prieteni!” în care s-au derulat diferite activități având în vedere egalitatea de șanse și integrarea copiilor
cu CES.

Doamna profesoar[ Roidis Veronica a derulat în perioada ianuarie-martie diferite activități în cadrul proiectului
Necenzurat la clasa a VII-a. Elevii au învățat sa spună NU drogurilor.

Luna februarie a fost marcată de instituirea la nivel național a unei zile dedicate lecturii. „Ziua
națională a cititului” a fost celebrată și în școala noastră prin activități de lectură de la ora 11.00 sau 14.00. într-o
societate în care tehnologia este la putere, copii sunt atrași de materialele video sau alte articole multimedia, în
detrimentul lecturii. Dar, așa cum au demonstrat multe studii, cititul chiar de la vârste fragede, dezvoltă
imaginația, personalitatea și o gândire profundă. La toate nivelele de învățământ copii sub supravegherea
cadrelor didactice au lecturat povești sau romane, bucurându-se de plăcerea momentului.

Începând cu luna martie au fost inițiate mai multe activități ca suport de sprijin în rândul copiilor
ca urmare a sentimentelor de anxietate provocate de pandemie. Guvernul României a aprobat prin OUG
105/2021 Programul Național "Din Grijă pentru Copii", al cărui scop este asigurarea suportului psiho-emoțional
pentru copii, precum și sporirea siguranței acestora la școală și în comunitate. Cadrele didactice au desfășurat
activități urmând structura pusă la dispoziție de Ministerul Învățământului, activități ce abordează trei teme
legate de sănătatea psiho-emoțională: înțelegerea emoțiilor de bază, a consecințelor și contextelor acestora;
exprimarea și trăirea emoțiilor; reglarea emoțională și controlul mediului.

Nu au lipsit activitățile legate de ziua mamei, în care copii, în special cei de la ciclul primar, sub
îndrumarea atenta a doamnelor invatatoare au pregătit felicitări și activități dedicate mamelor. „Ziua
mamei”la cclasa a VI a B a fost o activitate practică- realizare de felicitari cu elemente de lemn avand
cusături tradiționale supravegheata de doamna diriginta Tarta Mirela.

Tot în luna martie au continuat activitățile în cadrul proiectului internațional „Atelier de cuvinte”
coordonat de doamna profesoară Roidis Veronica. Elevii au continuat să fie fascinați de lumea literaturii scrise,
în funcție de vârsta și potențialul fiecăruia.

91
Un alt proiect cu impact în rândul copiilor de la ciclul gimnazial a fost „Avocat în școala mea”,
proiect la care au participat clasele a VI-a A și B și clasa a VIII-a A și a VII-B sub îndrumarea și organizarea
doamnei director adjunct, Cociașu Mihaela și al domnilor diriginți. Elevii au avut ocazia să discute cu un specialist
despre drepturile lor, ajutorul pe care îl pot primi atunci când li se încalcă unele drepturi, au putut pune întrebări
sau au putut rezolva situații ipotetice. Toate aceste informări au avut loc în laboratorul CDI, copii putand viziona
materiale pertinente pe tema abordată.

În data de 8 aprilie elevii clasei a VIII-a B au participat sub îndrumarea doamnei diriginte Moroiu
Melania la o activitate deosebita despre consumul de droguri. Activitatea și-a propus dezvoltarea mecanismelor
de prevenire a consumului de droguri, informarea cu privire la efectul consumului de droguri. O altă activitate
utilă desfășurată la aceeași clasă de către doamna dirigintă a fost „Harta reciclării”, activitate ecologică de
formare a unui comportament responsabil față de mediul înconjurător.

11-14 aprilie a fost „Săptămâna educației financiare”. Conforma adresei venite din partea ISJ,
fiecare clasa a avut de încadrat o activitate de educatie financiara cu obiectivul de a ajuta copii să se obișnuiască
cu piața de capital, consumul echilibrat al banilor și gestionarea corecta a resurselor.

Luna aprilie a adus grupului de copii coordonați de domnul Baciu Constantin premiul I în
competiția Prietenii pompierilor. Potrivit ISU Brăila, concursul are următoarele obiective: dezvoltarea
capacităţilor de înțelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de urgenţă pentru viaţă şi mediu,
precum şi promovarea atitudinilor şi a comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor; formarea şi
dezvoltarea la elevi a unor trăsături moral-volitive, cum sunt: iniţiativa, spiritul de echipă, curajul, disciplina şi
spiritul de fair-play; atragerea unui număr mare de elevi la desfăşurarea activităţilor cercurilor tehnico-aplicative
de elevi. Copiii au cultivat aceste abilitați, s-au bucurat de reușită și s-au pregătit intens pentru etapa următoare,
cea naționala.

Tot în luna aprilie doamna director Teodoru Otilia Adriana a primit diploma de participare în
calitate de coordonator pentru implicarea în activitățile locale de voluntariat din perioada 1-10 aprilie 2022, în
cadrul proiectului național 4/4 PentruPrieteni, organizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România și
American Councils for International Education.

În luna mai elevii claselor a VIII-a au fost activi în ce privește orientarea profesională, au mers la
diferite licee din oraș pentru a se informa în legătură cu ofertele acestora, au participat la Târgul Ofertelor
Educaționale organizat de ISJ Brăila, toate acestea pentru a lua cea mai bună decizie cu privire la parcursul lor
educațional.

O activitate frumoasă și practică a fost desfășurată de doamnele învățătoare Chirilă Silvia, Vîlcu
Victorița și Răzvan Marinela. Activitatea a făcut parte din proiectul demarat de ISJ Brăila și a urmărit cultivarea
respectului față de mediul înconjurător, dezvoltarea abilităților de conduită sănătoasă față de semeni și natură.
92
Elevii s-au implicat în activități de ecologizare în perimetrul școlii și au fost apreciați și recompensați pentru
eforturile depuse.

În luna mai, mai exact pe 26 mai a avut loc și etapa judeteana a concursului „Micii pompieri”
unde copii noștri au obținut locul III sub buna coordonare a domnului profesor Baciu Constantin.

Tot în luna mai doamna director Teodoru Otilia Adriana în colaborare cu Insula mare a Brăilei a
desfășurat o activitate de informare în laboratorul CDI, activitate care a urmărit informarea copiilor cu privire la
fauna și flora județului, a modului de conservare și ocrotire a biosferei naturale.

Elevii claselor a VI-a au avut parte de activități educative din sfera prevenirii consumului de
droguri. Doamna director Teodoru și domnul diriginte Prodea Adrian în colaborare cu Agenția națională Antidrog
Brăila au sprijinit copii în vederea adoptării unui comportament de prevenție în ce privește consumul de droguri.

Clasa a VII -a B, sub îndrumarea doamnei diriginte Ghelase Monica au participat la evenimentul
“Săptămâna Prevenirii Criminalității”, având ca subiect “Siguranța în mediul online”, în colaborare cu
reprezentanți ai Poliției Române din județele Brăila și Galați.

Luna iunie a adus școlii noastre și doua locuri pe podium la  Festivalul „CDIdei în cărți”,
eveniment organizat de Centrul de Excelență Brăila..Festivalul-concurs este un proiect național inițiat de Casa
Corpului Didactic Sibiu, care a atras de la an la an participarea a tot mai multor structuri info-documentare:
biblioteci școlare, Centre de documentare și informare, Centre Județene de Excelență. Utilizând metode ale
educației nonformale și având succes în primele șase ediții, Festivalul a atras și anul acesta participanți din
toată țara, oferind un cadru pentru dezvoltarea și manifestarea la nivel înalt a unor competențe privind
creativitatea, simțul artistic, competențe TIC, de comunicare etc. doamna director Teodoru Otilia, precum ;i
doamna director adjunct Cociasu Mihael în colaborare cu doamna învățătoare Valcu Victorita s-au calificat la
etapa naționala a acestui concurs.

“Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă și nevinovată…” –o activitate cu
elevii clasei a V – a B, în săptămâna 30 mai – 3 iunie 2022 (momente dedicate copilului) – echipe de
lucru, având ca subiect textele Amintiri din copilărie, Povestea lui Harap – Alb, Povestea Porcului
scrise de Ion Creangă a fost coordonata cu succes de doamna profesor Gfhelase Monica.

N-au lipsit din grafic nici activitățile recreative desfășurate de-a lungul semestrului. Copii s-au bucurat de
plimbări în aer liber sau excursii la Buzău, la București la Parlamentul României, Galați sau alte zone ale țării,
toate acestea pentru a crea un cadru de învățare nonformal, dar important în ce privește achizițiile școlare. Aici
sunt demne de amintit și cele doua deplasări în Spania și În Croația desfășurate în cadrul proiectului ERASMUS+

93
Geoparks- Open air laboratories unde coordonator la nivelul scolii noastre este doamna director Teodoru Otilia
Adriana.

9.RAPORT ANNUAL ASUPRA ACTIVITĂŢII


COMISIEI PRIVIND SIGURANTA SI SANATATEA ÎN MUNCĂ

AN ŞCOLAR 2021-2022

În baza legii 29/2010 pentru modificarea si completarea Legii numărul 35/2007 privind creșterea
siguranței în unitățile de învățământ, Școala Gimnazială „Radu Tudoran” a luat măsuri ce au ca scop asigurarea
securității și siguranței elevilor săi si a personalului pe parcursul programului școlar.

Obiectivele urmărite au fost:

 Alcătuirea de analize periodice în vederea identificării punctelor slabe, a punctelor forte, a


ameninţărilor şi oportunităţilor în asigurarea securităţii, disciplinei şi civilizaţiei în rândul elevilor ,
 organizarea, desfăşurarea şi coordonarea activităţilor de prevenire a situaţiilor de indisciplină prin
colaborarea cu poliţia de proximitate şi alte organe abilitate,
 întocmeascmirea şi reactualizarea bazei de date cu privire la starea disciplinară şi civică a şcolii –
absenteism, abandon şcolar, delincvenţă juvenilă etc.
 monitorizarea activității profesorilor de serviciu,
 verificarea respectarii de către diriginte a ROI/ROFUIP privind motivarea absenţelor şi aplicarea
sancţiunilor,
 asigurarea instruirii periodice a personalului şi elevilor,
 coordonarea măsurilor de securitate a muncii,
 urmărirea respectarii normelor de protecţie a muncii,

Activitatea Comisiei de Securitate şi Sănătate în muncă s-a concretizat în:

1. pentru reglementarea activității Comisiei de securitate si sănătate in muncă, au fost elaborate:


 Plan managerial SSM 2021-2022
 Norme de siguranță in laboratoare /sala de sport
Există în unitate:

 Procedura proprie privind accesul in unitate


 Procedura pentru organizarea si desfășurarea excursiilor, taberelor in anul școlar 2021-2022
 Procedura pentru efectuarea serviciului pe şcoală

2. efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, al instructajului periodic
pentru restul personalului şi completarea fişelor de protecţie a muncii;
3. semnarea fişelor de protecţie a muncii pentru tot personalul şcolii

94
4. efectuarea instructajului general pentru toti elevii, a instructajului pentru elevii care folosesc
laboaratoarele de fizica – chimie si informatica/ sala de sport .
5. efectuarea controlului medical de către tot personalul şcolii şi completarea dosarelor medicale;
6. procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al protecţiei muncii;
7. elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;
8. elaborarea şi afişarea materialelor cu tematică de protecţie a muncii în clase/laboratoarele şcolii;
9. desemnarea prin dispoziţii interne a persoanelor responsabile cu verificarea instalaţiilor electrice din
şcoală, instalaţiilor termice din şcoala – verificarea instalaţiei şi tablourilor electrice dacă corespund
normativelor de protecţie a muncii;
10. verificarea prizelor de împământare conform N.S.S.M. 111.
11. În conformitate cu ROFUIP, ROI și Procedura proprie privind accesul in unitate, accesul în unitatea noastră
se face pe bază de legitimație- la cadrele didactice și elevi- sau de act de identitate- vizitatori. Pe toată
durata programului școlar elevii nu au voie să părăsească incinta scolii.. Toate absențele sunt consemnate
în cataloage la începutul orei de curs, iar motivarea acestora se face în baza actelor doveditoare, conform
ROI/ROFUIP.
12. Cadrele didactice care absentează sunt suplinite de colegi, fără a se modifica orarul stabilit la începutul
anului școlar.
13. Toate orele de laborator sau cele de educație fizică se desfășoară în prezența profesorilor. Profesorul este
primul care intră în laborator la începutul orei și ultimul care iese la sfârșitul acesteia.(unde e cazul+sunt
laboratoare considerate Sali de clasa).
14. In sala de sport nu se pătrunde atunci când suprafața de joc este umedă,.Pe teren nu se permite elevilor să
se agațe de porți sau coșuri, pentru a se evita accidentările. .
15. In cadrul sedințelor cu părinții au fost teme prin care s-au discutat aspecte ale siguranței elevilor în școală
(acte de violență, respectarea regulilor de catre elevi)
16. In perioada in care a nins s-au luat toate masurile pentru siguranța elevilor și a personalului: zăpada a fost
degajată, zăpada de pe acoperișuri a fost înlaturată.
17. Având în vedere mărimea scolii, securitatea este asigurată prin:
 Camere de supraveghere în școală și in curtea școlii.
 cadre didactice de serviciu pe fiecare hol si in exterior
 un paznic
18. Normele de securitate/Procedurile privind securitatea elevilor sunt prelucrate semestrial de către
diriginți/invățatori și sunt menționate și la ședințele cu părinții.
19. Toate aceste măsuri sunt aplicate zilnic pentru prevenirea actelor de violență și pentru asigurarea unui
climat propice desfășurării actului educativ.
20. Personalul scolii este prelucrat cu privire la normele SSM şi ISU.
21. Personalul scolii este evaluat anual din punct de vedere al sănătății de catre medicul de Medicina Muncii.
22. Au fost respectate normele de igienă de către intreg personalul școlii și de către colectivele de elevi.

95
10. COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN(SCIM)

RAPORT DE ANALIZĂ
AL COMISIEI PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN(SCIM)
An școlar 2021-2022

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ”RADU TUDORAN” BRĂILA


DIRECTOR: prof. TEODORU OTILIA ADRIANA
DIRECTOR ADJUNCT: prof. înv. primar COCIAȘU MIHAELA
RESPONSABIL COMISIE: COCIAȘU MIHAELA
NR. MEMBRI COMISIE:5

Comisia cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de


control intern/managerial de la nivelul Scolii Gimnaziale „Radu Tudoran” (Comisia SCIM) a fost constituită prin
decizia directorului în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005 privind aprobarea
Codului controlului intern și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1649/2011.
Valorile etice fac parte din cultura Școlii Gimnaziale „Radu Tudoran” si constituie un cod nescris,
pebazacăruiasunt evaluate comportamentele. De asemenea, Școala Gimnaziala „RaduTudoran” a elaborate
Codul de etică și de conduit profesională care esteaprobat de Consiliul de Administrațiesiadus la cunostința
personalului sub semnatură, iar acesta reprezintă un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice a tuturor
salariaților.
Salariații au un nivel corespunzator de integritate profesională și personal si sunt conștienți de importanța
activităților derulate, pe care le desfașoară în cadrul școlii. Sarcinile de serviciu sunt prevazute în fișele posturilor
și asigură îndeplinirea obiectivelor generale și specifice ale instițtiei. Sunt întocmite și aprobate de directorul
școlii și aduse la cunoștința salariaților prin semnatură. Totodata, conducerea școlii se ingrijeste ca aceste sarcini
sa se regaseasca in Regulamentul de organizare si funcționare al școlii si la care să aiba acces toți salariații. Fișele
posturilor se întocmesc pentru toți angajații și se actualizează, ori de câte ori necesitățile o cer.
Regulamentele ROI si RI au fost propuse, dezbatute și avizate în Consiliul Profesoral ,aprobat in Consiliul
de Aministratie .
In cadrul Scolii Gimnaziale „Radu Tudoran organigrama, numărul de posturi, statul de funcții se aprobă
in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Delegarea de competențe se face ținândcont de imparțialitatea deciziilor ce sunt luate de persoanele


delegate și de riscurile associate acestor decizii. Asumarea responsabilității de către salariatul delegat, se confirm
prin semnatură. Subdelegarea este posibilă cu acordul directorului.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea
raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul Ministrului
Finantelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de
96
management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu
modificările si completarile ulterioare.

Comisia a implementat şi asigurat revizuirea periodică a procedurilor privind controlul intern al unităţii de
învăţământ, conform legislaţiei în vigoare
Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2021, Sistemul de control intern/managerial al
Şcolii Gimnaziale „Radu Tudoran” este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial
şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Şcoala Gimnazială „Radu
Tudoran” dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii să
furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi
specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.
Această apreciere este realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control
intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.
Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând
creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor.
Pînă în acest moment:
-Comisia de monitorizareesteactualizată,
-Echipa de gestionare a riscurilor este actualizată.
- Registrul riscurilor la nivelul scolii, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare
metodologică,este actualizat;
- Procedurile operaţionale elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor procedurabile inventariate
sunt actualizate anual;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod distinct, acţiuni de
perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie şi a auditorilor interni în activităţile realizate de
Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică şi acesta a fost actualizat în cursul anului;
La data autoevaluarii Sistemul de control intern/managerial al Scolii Gimnaziale „Radu Tudoran” este
conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial.

97
11.RAPORTUL DE ANALIZĂ AL COMISIEI PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI,
A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA
INTERCULTURALITĂŢII
An școlar 2021-2022

În luna septembrie 2021 conducerea școlii noastrea încheiat un Protocol de colaborare privind modul de
asigurare a protecției în școală cu Poliția Municipiului Brăila, Biroul de Proximitate. În acest scop, s-au
desfășurat următoarele acțiuni:

- Înștiințarea elevilor, părinților și cadrelor didactice asupra problematicii delincvenței juvenile și a


victimizării elevilor;
La începutul anului școlar, toți învățătorii și diriginții au informat elevii despre conținutul
Regulamentului de Ordine Interioară. Același document a fost prezentat și părinților elevilor în prima
ședință din anul școlar.

Pe parcursul anului școlar, membrii Comisiei pentru prevenire și eliminarea violenței au întocmit
liste cu elevii aflați în risc de abandon școlar, au stabilit cauzele absențelor elevilor și au
monitorizatatent elevii care absentează. Cu privire la monitorizarea elevilor care absentează, mai mult de
la ciclul gimnazial, diriginții și învățătorii au luat legătura cu familiile acestora. Ca urmare a informării
părinților, unii elevi au încetat să mai absenteze nemotivat, alții au încheiat anul școlar cu un număr
diferit de absențe nemotivate (între 50 și 170). Avem și un elev (VA), care a rămas cu situația școlară
neîncheiată la toate disciplinele datorită absențelor nemotivate, și 3 elevi repetenți (VB, VIIIA, VIIIB),
care au obținut media sub 6 la purtare, deoarece nu au frecvent orele de curs, din motive diferite.
Diriginții și învățătorii au luat toate măsurile pentru remedierea situației.

La sfârșitul anului școlar, în școala noastră s-au înregistrat doar incidente minore de violență
verbală, datorită măsurilor de siguranță impuse pentru prevenirea și combaterea violenței. Elevii
implicați în aceste evenimente au primit observație individuală.

Analizând situația la sfârșitul anului școlar, putem spune că în școala noastră s-au înregistrat doar
evenimente minore de violență, toate cadrele didactice printr-o colaborare strânsă cu părinții elevilor
reușesc să asigure un climat de siguranță și liniște în școală. Întregul proces de educație se desfășoară în
parametrii normali, asigurându-le elevilor integritatea și liniștea.

98
12.RAPORTUL COMISIEI DE FORMARE CONTINUĂ ŞI PERFECŢIONARE
DE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ Radu Tudoran
AN ŞCOLAR 2021-2022

Activitatea de formare a cadrelor didactice la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să


îndeplinească funcţia de reglare-autoreglare a activităţii curriculare și extracurriculare în corelaţie cu
standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele
profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei.

Cadrul legislativ de perfecţionare a cadrelor didactice :


- Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011) cu modificările ulterioare;
- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
(OMECTS. nr 5561/2011)
- Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din
învăţământul preuniversitar (OMECȘ nr. 3150/30.01.2015 );
- Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale care ocupă
funcţii de educatoare, institutori, maistru-instructor, antrenor (OMECTS. nr 5484 / 2011);
- Metodologia  privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor
profesionale transferabile (OMECS. nr 5967/2020);
- Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a
programelor de formare oferite de aceştia (OMECTS. nr 5564/2011)
Formarea personalului didactic reprezintă un proces continuu şi cumulativ de dobândire şi
dezvoltare a competenţelor personalului didactic, care se întemeiază pe conceptul educaţiei permanente
şi cuprinde două componente fundamentale:

– formarea initială

- formarea continuă

Obiectivele formării continue sunt: dezvoltarea personală si profesională a educatorului,


ameliorarea calităţii sistemelor de educaţie, a cursurilor oferite, a instituţiilor de învăţământ si a practicii
pedagogice a educatorului, cunoaşterea mediului social.

Formele de realizare a formării continue sunt următoarele :

● Perfecţionarea curentă prin activităţi metodico- ştiinţifice şi psihopedagogice realizate la


nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi, în catedre şi/sau comisii metodice
şi în activităţi ale cercului pedagogic.
99
● Perfecţionare curentă prin participare la : simpozioane, sesiuni de comunicări , stagii
periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei, forme
de perfecţionare prin corespondenţă, cursuri fără frecvenţă organizate de instituţii de
învăţământ superior sau cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii
profesionale ale personalului didactic.
● Perfecţionarea prin acordarea gradelor didactice.
● Perfecţionarea periodică (organizată o dată la cinci ani ).
● Perfecţionarea prin burse şi stagii în ţară şi / sau străinatate, prin cursuri postuniversitare
şi doctorate.
● Programe de conversie profesională.

La nivelul Școlii gimnaziale Radu Tudoran funcţionează Comisia pentru formare continuă şi
perfecţionare,coordonată de prof. Teodoru Otilia Adriana . Aceasta are ca atribuţie principală
identificarea nevoilor de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice din unitate şi monitorizarea
acestora. În anul școlar 2021-2022, personalul didactic din unitate este următorul:

Nr. Nume si prenume Funcţia Statut Grad didactic


Crt.

1 Burtea Monalisa Prof. Înv. Suplinitor calificat debutant


prescolar

2 Leichiţă Rodica Prof. Înv. Titular II


prescolar

3 Mocanu Rada Prof. Înv. Suplinitor I


prescolar calificat+pensionar

4 Păcuraru Prof. Înv. Suplinitor calificat Definitivat


Lăcrămioara prescolar

5 Vicleanu Camelia Prof. Înv. Titular Definitivat


prescolar

6 Leu Cătălina Mihaela Prof. Înv. primar Titular I

7 Răzvan Marinela Prof. Înv. primar Titular I

8 Bratu Luminița Prof. Înv. primar Titular I

9 Chirilă Silvia Prof. Înv. primar Titular I

10 Voinea Nina Prof. Înv. primar Titular I

11 Fluturas Gabriela Prof. Înv. primar Titular I

100
12 Drãghici Ileana Prof. Înv. primar Titular I

13 Cociasu Mihaela Prof. Înv. primar Titular II

14 Vîlcu Victoriţa Prof. Înv. primar Titular II

15 Ghelase Monica Profesor Titular I

16 Mircea Adelina Profesor Titular I

17 Rusu Georgeta Profesor Titular Definitivat

18 Teodoru Otilia Profesor Titular I


Adriana

19 Canciu Anamaria Profesor Suplinitor calificat Debutant

20 Moroiu Melania Profesor Titular I

21 Tarţa Mirela Mihaela Profesor Titular I

22 Toma Broască Profesor Suplinitor calificat debutant


Virginia Geanina

23 Dobrotă Daniela Profesor Titular I

24 Petre Raluca Profesor Suplinitor calificat Debutant

25 Tache Daniela Profesor Titular II

26 Prodea Adrian Profesor Titular I

27 Şoldeanu Carmen Profesor Suplinitor calificat debutant

28 Subţirică Simona Profesor Suplinitor calificat II

29 Bernacek Anamaria Profesor Suplinitor calificat II

30 Stan Nicuţa Profesor Suplinitor calificat I

31 Baciu Constantin Profesor Titular I

32 Ivan Laurentiu Profesor Suplinitor calificat Definitivat

101
33 Ene Ionel Profesor Titular Definitivat

34 Bârdiganu Daniela Profesor Suplinitor calificat Debutant

35 Roidis Veronica Profesor Titular I

Participarea la cursuri de formare:


Pe parcursul Semestrului I aproximativ 40% dintre profesori au participat la diverse sesiuni de formare
online pentru a se perfecționa în utilizarea noilor instrumente digitale, utilizarea în procesul de învățare
online a unor platforme noi: Wordwall, Livresque, Padlet, lecțiile interactive de pe platforma
Mozaweb, manualele digitale (exemplu la disciplina geografie şi limba engleză manualele digitale sunt
bine realizate – si au fost utilizate cu succes la orele online). Anexa 1- Raport sintetic cursuri formare
semestrul I
La nivel judetean, toate cadrele didactice si dna bibliotecar au participat la consfatuirile judetene si
cercurile pedagogice pe discipline desfasurate online.
La nivelul unitatii , in cadrul sedintelor comisiilor metodice au fost sustinute numeroase referate
stiintifice.
Perfecţionare grade didactice
In anul scolar 2021-2022 sunt inscrise la grade didactice dupa cum urmeaza:
DEFINITIVAT 2021
1. Burtea Monalisa – educatoare
2. Toma Broasca Geanina –matematica
GRAD DIDACTIC II
1.Vicleanu Camelia - educatoare
GRAD DIDACTIC I
Sesiunea 2024- Bernacek Anamaria
Sesiunea 2023 – Vilcu Victorita
Sesiunea 2022 – Cociasu Mihaela
Leichita Rodica
Situatia formarii personalului didactic si didactic auziliar se regaseste in formularul atasat.

102
Participăr
Ultimul i la
Numele Anul ciclu de cursuri Propunator
Participări la
si obtinerii 5 ani sem. I activitate
Functia/Disciplina conferinţe/webinarii/simp
prenume definitivat incheiat (denumir cerc
ozioane sem. I
le ului /nr e curs, pedagogic
credite furnizor,n
r. credite)
Răzvan 2019, Atelier de improvizație pt
Prof inv primar 2003 Nu Nu
Marinela 180 arta cititului
Baciu
Constanti Educatie fizica 2007 90 Nu Nu Nu
n
2019-
Fluturaș Profesor învățământ Am participat în proiectul" Nu am
2009 90 ---
Gabriela primar Atelier de cuvinte" participat.
credite
Ghelase 2013-
Profesor limba și
Monica 2008 2018, 90 - - -
literatura română
Teodora credite
Vicleanu
Ionela- Educatoare 2012 2016 Atelierul de cuvinte - -
Camelia
TACHE
PROFESOR/
DANIEL 2002 30 - - -
BIOLOGIE
A
PRODE Istorie - Educatie 2013- ,, Strategii
2003 Nu Nu
A Sociala 2018 cu de
103
manageme
nt si
practici
incluzive
la nivelul
clasei de
ADRIA o(zero) elevi " cu
N credite 24 credite,
furnizor
Asociatia
START
PENTRU
FORMAR
E
PROIECT
2009- EDUCAŢIONAL
Cociasu 2016-90 NAȚIONAL :„Arta
Învățătoare 2009 Nu Nu
Mihaela de Povestirii, metodă
credite interactivă în arta
educației”
RESPONSA
2014-
TARȚA BIL CERC
2019/10
MIRELA PROFESOR/ PEDAGOGI
2000 5 - -
MIHAE MATEMATICĂ C-
CREDI
LA MATEMAT
TE
ICĂ
180
credite
obținute
Burtea Profesor învățământ
- in urma Atelierul de cuvinte - -
Monalisa preșcolar
absolviri
i
studiilor
104
superioa
re
Leichiță 140
Prof. înv. preșcolar 2012 - - -
Rodica credite
Webminar Arborele
competentelor, Proiect
Educational
DRAGH National"Evaluarea in
ICI Profesor inv primar 1998   învățământul Nu am Nu am
ILEANA preuniversitar", adeverință
publicare articol, adeverință
publicare resurse
educationale
Mocanu
Educatoare 1 1985nu Nu Nu Nu Nu
Rada
Canciu
2021-in
Anamari Profesor O Nu Nu 0
curs
a Elena
Igiena
orala,
Societatea
Moroiu 2018,90 Cum imi protejez copilul
Profesor 2008 de Cruce -
Melania credite de infecții respiratorii
roșie și
Semiluna
risie
Vîlcu
Învățător 2015 115 Da - -
Victorița
Leu
Cătălina Învățător 1981 2016 Nu Nu Nu
Mihaela
inarul informativ «*MIE responsabil
Roidis CRED-30
Educatie tehnologica 1997 110 Teacher Academy*» din Cerc
Veronica credite
cadrul proiectului Job metodic nr.1
105
Incubator-organizatorJA
Romania-06.09.2021*;-
participare la curs „CRED”
organizat de CCD Braila ;-
responsabil Cerc metodic
nr.1 al Comisiei Judetene
de Ed.tehnol"Captivează
prin educație" ,organizat de
Asociatia TeatruluiVienez
al Comisiei
de copii- 18 noiembrie
Judetene de
2021;-participare la cursuri
Ed.tehnologi
si webinarele online cu
ca ,disciplin
tema:· Tehnici de stimulare
e tehnice si
a cititului prin arta
instruire
povestirii- 18.10.2021*;·
practicacu
Structura unei povești care
tema
captează atenția de la
„Povestea
început până la sfârșit-
firelor textile
17.11.2021*;· Cursul
” in
«*Cum îți dezvolți
parteneriat
spontaneitatea*»-
cu Centru
8.12.2021*;· Cursul «*Arta
Judetean de
Povestirii prin Păpușile
Creatie
BiBaBo*»-17.01.2022*;-
Brăila
Curs «*Folosește tabla
interactivă virtuală
VBoard*»-Centrul de
educatie digitala
EDUMAGIC
SOLUTIONS-
13.12.2021;participare la
Simpozionul National
“Magia sarbatorilor de

106
iarna!Traditii si
obiceiuri.Importanta
activitatiloreducative in
parteneriat cu
parintii”organizat de
Editura D’Art Media
SRLPitesti,jud.Arges-
ianuarie 2022*;-participare
la conferinta «*Educatia la
timpul prezent*» organizat
de Asociatia Europeana a
Profesionistilor inEducatie
EDUMI-13.01.2022
Cultivarea limbii române in
ciclul primar- Litera
Educational,Arborele
competentelor- Taktik
Internațional, Ateler de
cuvinte- Arta Povestirii
Matematica
prin Păpușile BiBaBo, CRED
si
Seara devoratorilor de septembrie
2018- Explorarea
Chirila Profesor Învățământ povesti de iarnă, Dascali 2021-
1988 125 Mediului-
Silvia Primar Emeriti- Strategii si practici noiembrie
credite perspectiva
incluzive pentru elecii cu 2021, 30
învățării
CES, Frontiere deschise credite
active
spre cunoasterePregatire
metodică si socio-
profesională pentru un
mentorat de calitatein
învățământul
preuniversitar.
Rusu
Profesor limba engleză 2000 57 Nu Nu -
Georgeta

107
-
curs ,,Folo
sește tabla
-webinar-,,Arborele interactivă
competențelor”, atelier virtuală
Voinea 2014- interactiv-,,Literație și VBoard”-
învățătoare 1984 Nu
Nina 2019 povești”, Centrul de
webinar-,,Predarea bazată Educație
pe atașament”-,, Digitală
EDUMAG
IC- fără
credite
Bernacek
Anamari Profesor 2012 2020/90 - - -
a
Bardigan
Profesor Educație
u Daniela 2003 2019 Nu Nu Nu
plastica
Camelia
Broasca
Masterat
Virginia Profesor Nu am Nu Nu Nu
99
Geanina
Păcuraru
AtelieR de Cuvinte/
Lăcrămio Prof. înv. preșcolar 2021 180 - -
SuperTeach
ara
Jocul
didactic-
Arborele competentelor- modalitatede
Bratu Editura Taktik, Predarea invatare
profesor inv. primar 1983 30 nu
Luminita bazata pe atasament-Teach activa-
for Romania exemple
bune
preactici
Mircea Profesor, limba romana 2001 2017, - - -
108
Adelina 120
Ivan
Profesor/Educatie Nu e
Laurenti 2021 Nu e cazul Nu e cazul Nu e cazul
fizică și sport cazul
u Marian
"Mentoratul in cariera
didactica"-conferinta
Teodoru 2014-
stiintifica
Otilia Director/limba engleza 2003 2019/ 90 - -
internationala ,Seara
Adriana credite
devoratorilor de povesti de
iarna si Craciun,workshop

Pe semestrul al doilea , ne-am propus sa intensificam activitatea de perfectionare la nivelul unitatii noastre scolare, ceea ce se remarcă din următoarele
date
CURSURI

Nr.crt. Nume si Denumire curs Organizatia formatoare Nr.credite/ore


prenume cadru
didactic

Leichiță Rodica Pandantul Comic. Cum Atelier de Cuvinte 90 min


starnesti situatii comice cand
1. spui o poveste sau faci o
prezentare

CEAC S.C. Vivid Education&Managenent 8 ore


SRL

109
Managementul Stresului in Edu Zece Plus 15 crt/ 60 ore
context educational

Formator Edu Zece Plus 180 ore

Inteligenta Emotionala CCD Braila 24 ore

Cum interpretezi interactive o Atelier de Cuvinte 75 min


poveste

2. Burtea Medierea Scolara EDU ZECE PLUS 20 credite/ 80 ore


Monalisa

Practici progressive in gradinita CCD-Braila 24 ore

Abilitare curriculara pentru CCD-Braila 24 ore


debutanti

3. Vicleanu Ionela PRACTICI EDUCATIVE CCD BRAILA 24 ore


Camelia PROGRESIVE IN
GRADINITA

INTELIGENTA CCD BRAILA 24 ore


EMOTIONALA

4. Drăghici Ileana Jocul didactic în școala AGCDR Dăscălimea română 22 CPT


incluzivă

5. Răzvan CRED- RED CCD 30 CPT


Marinela
Educație interculturală Agenția Împreună

6. Chirila Silvia Pregatire metodica si socio- Asociatia Dascali Emeriti 48 ore


110
profesionala pentru un mentorat
de calitate in invatamantul
preuniversitar

Strategii si practici inclusive Asociatia Dascali Emeriti 48 ore


pentru elevii cu CES

CRED CCD Buzau 30 CPT

7. Vîlcu Victorița RED CCD 30 CPT

8. Cociașu RED CCD 30 CPT


Mihaela

9. Teodoru Otilia Educație interculturală Agenția Împreună


Adriana
Manager CRED CCD Brăila 12 CPT

Eroii internetului ADFABER

10. Mircea Adelina ”Evaluarea formativă online” Didactic.ro

11. Moroiu Harta Reciclarii Asociatia VIITOR PLUS 1


Melania
Prevenire si interventie timpurie Asociatia PRIVENTIS 2
in mediul scolar

12. Tarța Mirela Școala fara discriminare, CCD Braila 24 ore


Mihaela prevenirea fenomenului de
bulling

Desfășurat în perioada

111
15.02.2022 – 25.02.2022

13. Bernacek “Introducere in Python – pentru Asociatia “Predau in viitor” Martie – Mai
Anamaria profesori”

“Curs online interactive Python Uniunea Profesorilor de Informatica


3 pentru incepatori” din Romania

Intâlnirile internaționale de vară 16 iunie – 1 iulie


”STEAM la gimnaziu”:
inspirație și bune practici de la
profesori din Europa

14. Ivan Laurențiu CRED CCD Buzău 30 CPT


Marian

15. Beca Aifer Tehnici de documentare in CCD Braila


biblioteca/CDI

Păcuraru Practici progresive educative în CCD


Lăcrămioara - grădiniță
16. Educatoare

Inteligența emoțională CCD

Pregatirea cadrelor didactice CCD


încadrate cu statut de suplinitor
în vederea participării la
susținerea concursului național
de ocupare a posturilor vacante
(curs titularizare)

112
Master in curs- Universitatea "Dunărea de Jos", Galați

“Management educațional”

Cursul "Arta Povestirii, Scena AtelieR de Cuvinte


și Culisele ei"

Dezvoltare personală pentru CCD


cadrele didactice care lucrează
cu copii cu ces

Dezbatere, oratorie si retorica CCD

SIMPOZION/WORKSHOP

Nr.crt. Nume si Denumire Organizatia formatoare Nr.credite/ore


prenume cadru simpozion/workshop
didactic

1. Leichita Simpozion national: „Modalitati Gradinita cu P.P. nr. 12, Tulcea


Rodica de cultivare a unei atitudini
responsabile fata de mediu in
gradinita – exemple de bune
practici”
Simpozionul International Ziarul Esential in Educatie/ Editura
“Educatie fara frontiere” Esential Media

Workshop: “Abordari inovative Gradinita nr. 283, Bucuresti


pentru o educatie incluziva”

2. Draghici Ileana Curs de Arta Povestirii Atelier de Cuvinte 3 ore


113
3. Fluturaș Dezvoltarea motivației în ciclul Școala “Aurel Vlaicu”
Gabriela primar

4. Răzvan ”Arta Povestirii, metodă Atelierul de cuvinte


Marinela interactivă în arta educației”

5. Bratu Luminita “Cunoastere prin joc-Invatarea ISJ Braila, Scoala Gimnaziala”Vasile


virtuala prin joc”-24.03.2022 Alecsandri”

-Webinarul Teach for


Romania”Predarea bazata pe
atasament”

Webinarul Teach for


Romania”Educatia bazata pe
curiozitate”-

Sesiunea de consiliere si ISJ Brăila, în cadrul proiectului POCU


orientare pentru dezvoltarea DidactAcces
parteneriatelor intre scoli….in
vederea sprijinirii copiilor cu
parintii plecati in strainatate”-

6. Prof.inv.primar Workshop-uri Arta Povestirii, Timișoara – Arta cuvintelor


,Chirila Silvia metoda interactive in arta
educatiei,;

Spectacol gratuit cu elevii clasei

114
la Seara Devoratorilor de
Povesti de Iarna si de Craciun

Arta povestirii prin papusile


BiBabo;

Pandantul Comic;

Webinarii-Arborele E.D. Taktik International


competentelor

Cultivarea Limbii romane in Litera Educational


ciclul primar

Simpozioane - Sesiune de
Consiliere si Orientare pentru
dezvoltarea de parteneriate intre
scoli, autoritati locale, institutii
locale ONG-uri si comunitate,
in vederea sprijinirii copiilor cu
parinti plecati in strainatate;
Asociatia Societatea Nationala Spiru
Haret pentru Educatie , Stiinta si
Cultura, DidactAcces

Cunoastere prin joc, invatare Scoala Gimnaziala Vasile Alecsandri,


virtuala prin joc; Braila
115
Dezvoltarea motivatiei elevilor Scoala Gimnaziala Vlaicu Voda, Braila
in invatarea online;

7. Vîlcu Victorița ”Arta Povestirii, metodă Atelierul de cuvinte


interactivă în arta educației”

8. Cociașu ”Arta Povestirii, metodă Atelierul de cuvinte


Mihaela interactivă în arta educației”

9. Teodoru Otilia Conferință international ă în GEYC Romania


Adriana cadrul programului DIVERSE

10. Tarța Mirela Simpozion-,,Dezvoltarea Scoala Gimn. „Aurel Vlaicu”


Mihaela motivației elevilor în învățarea
online" , Ediția a III-a, 23
martie 2022.

11 Bernacek “Gaming-ul pentru copii si Ora de net 15.03.2022


Anamaria adolescent – in mod responsabil
si sigur”

“Brio” Asociatia Techgroup “Predau in viitor” 6.04.2022

12. Baciu Sports, Education, Culture- Conferința Internațională organizată de


Constantin Interdisciplinary Approaches in FEFS Galați
scientific Research

116
13. Păcuraru Simpozion de creativitate Grădinița cu PN nr. 9 Giurgiu
Lăcrămioara - "Primul pas spre școală este
Educatoare prin grădiniță"

PUBLICAȚII

Nr.crt. Nume si Titlul publicatiei/lucrarii Articol/carte etc Observații


prenume cadru
didactic

1. Leichita Parteneriatele educationale si Articol


Rodica importanta lor in educatia
copilului

Leichita Creativitate in Educatie Articol


Rodica

2. Drăghici Ileana Metode și tehnici de evaluare în Articol postat pe platforma e-learning:


învățământul primar dascalimearomana.nextclass.ro, la
secțiunea RED

3. Fluturaș Dezvoltarea motivației în ciclul Articol


Gabriela primar

4. Răzvan Educație fără frontiere Articol


Marinela

5. Vîlcu Victorița Educație fără frontiere Articol

117
6. Cociașu Educație fără frontiere Articol
Mihaela

7. Mircea ”Femeia- personaj în opere Eseu Cuprins in cadrul


Adelina literare” proiectului național
”Eternul feminin în
evoluția umanității”,
Școala Gimnazială
”Alexandru Ioan Cuza”
Baia Mare

8. Revista opiniilor
Vointa-forta motivationala didactice, Nr. 12
Moroiu Articol
Melania

9. Păcuraru “Comunicarea educațională în Articol de specialitate în Revista digitală


Lăcrămioara -- parteneriatul grădiniță -familie- "Micii Olimpici - Creativitate în
Educatoare comunitate” Educație"

Soft Educațional de specialitate S.C. Editura Star Kids S.R.L.


(Word/PowerPoint)

Platforma digitală
www.miciiolimpici.ro

Propuneri pentru anul școlar 2022-2023


- Formarea permanentă a cadrelor didactice prin cursuri, schimburi de experiență
- Crearea unei baze de date cu materiale RED la nivelul unității noastre, pe arii curriculare

118
- Înscrierea și promovarea gradelor didactice cu note foarte bune
- Aplicarea informațiilor de la cursuri în activități, aspect evidențiat în lectii demonstrative la comisiile metodice

119
IV. ACTIVITATEA COMISIILOR CU CARACTER TEMPORAR

1. RAPORT ASUPRA ACTIVITATII COMISIEI PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI


ȘI ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ
An școlar 2021-2022

La nivelul şcolii noastre, organizarea aplicării timpului efectiv de lucru şcolar s-a realizat tinand seama de
recomandarea privind distribuţia relativă a timpului pentru elevii de 6 – 14 ani în perioada unei săptămâni şi mai
ales al recomandărilor primite de la minister şi Inspectoratul şcolar judeţean Braila în acest sens.
Numărul de ore săptămânal la sfârșitul semestrului al II-lea, în septembrie, a fost distribuit aşa cum este
prevăzut în tabelul următor:
Nr. de ore destinat
pentru:
Vârsta în ani
Activităţi şcolare Activităţi libere Odihnă/Somn
6 - 10 3-4 6-8 12
11 5 8 11
12 5,5 8 10,5
13 6 8 10
14 6-7 8 9
Din cauza pandemiei, timpul alocat unei ore de curs s-a micșorat la 40 min, pentru ca perioada de purtare
a măștii să nu fie foarte mare.

În cursul săptămânii, capacitatea de lucru a elevilor este mai redusă în prima şi ultima zi, creşte treptat
marţi şi miercuri, iar joi se simte o micşorare a gradului de interes.

Regimul zilnic pe ore din zi şi săptămânal generează o anumită configuraţie a curbei de oboseală, mai
ales în perioada când se organizează activităţi extraşcolare, ceea ce determina ca elevii şi profesorii să depună
eforturi suplimentare pentru a finalize programul zilei.

La alcătuirea orarului s-a tinut seama de următoarele aspecte:


 Recomandările ministerului si configuraţia programului şcolar din şcoală într-un singur schimb (clasele CP
– VIII, între orele 8 – 12 /14 şi grupele de gradiniță 8-12, sau ulterior, modificat, din cauza pandemiei) ,
 Modificări în orarul săptămânal se vor efectua numai cu acordul directorului şcolii.
 Respectarea principiilor ce decurg din analiza curbei lui Gauss privind randamentul şcolar expus în
paragraful precedent;
 Profesorii care predau educaţia fizică şi limba străină şi la clasele CP – IV să aibă continuitate în orarul
zilei;
 Profesorul de o anumită specialitate să lucreze, în principiu, în primele ore cu elevii mici din clasele V – VI
şi în final cu cei din clasele VII – VIII;
 S-a ţinut seama de faptul că sunt profesori care lucrează la două şcoli şi deci, s-au repartizat orele în
anumite zile, fără a influenţa desfăşurarea procesului de predare-învăţare normal al claselor;
 Orele de educatie fizică ce se desfășoară în săli separate, deci nu este o probelemă în organizarea orarului
 Din cauza pandemiei, pentru limitarea contactului cu prea multe clase pe zi, au fost cuplate ore de aceeași
specialitate la o clasă,
 Comentariile, sugestiile şi sesizările colegilor cu privire la întocmirea orarului şcolii au fost binevenite
pentru că au eliminate eventualele aspecte ce nu au fost în atenţia noastră la întocmirea orarului.
Orarul școlii a fost prezentat în cadrul Consiliului Profesoral pentru aprobare.
120
Puncte tari:
 Alcatuirea unui orar care sa respecte cat mai mult normele de intocmire;
 Cunoașterea sarcinilor de către profesorii de serviciu;
 Orarul permite, pe cât posibil, inlocuirea unui profesor cu alt profesor de aceeasi specialitate (la nevoie);
 Nu au fost inregistrate evenimente neplăcute în timpul orelor de curs sau in pauze;
 Elevii se simt in sigurantă în școală pe timpul programului școlar.
 Programul serviciului pe scoala a fost realizat echilibrat, asigurandu-se permananta pe timpul programului
de scoala al elevilor.

2. RAPORT DE ACTIVITATE
COMISIA PENTRU VERIFICAREA NOTĂRII RITMICE A ELEVILOR
SEMESTRUL I, an școlar 2021 – 2022

Comisia privind notarea ritmica şi frecventa elevilor are urmatoarele atributii, aprobate de
catre consiliul de administratie:

1. Monitorizarea notarii ritmice a elevilor la clasele primare;


2. Monitorizarea notarii ritmice a elevilor din clasele de gimnaziu;
3. Monitorizarea frecventei elevilor din clasele primare;
4. Monitorizarea frecventei elevilor din clasele gimnaziale;
5. Monitorizarea frecventei prescolarilor din grupele de gradinita;
6. Monitorizarea elevilor cu numar ridicat de absente;
7. Monitorizarea elevilor cu risc de abandon şcolar;
8. Colaborarea cu dirigintii şi învatatorii pentru realizarea unei bune monitorizari;
9. Realizarea unor scurte informari lunare privind ritmicitatea notarii şi calitatea frecventei elevilor,
prezentate conducerii şcolii ;
10. Realizarea unor rapoarte semestriale / anuale privind ritmicitatea notarii şi calitatea frecventei
elevilor la nivelul şcolii.

S-a intocmit un program de activitate al comisiei, atat anual cat si semestrial, conform caruia
membrii comisiei isi desfasoara activitatea.
Membrii comisiei au avut in vedere cunoasterea si respectarea de catre cadrele didactice din
scoala a capitolului de Evaluare –sectiunea 1, 2 din R.O.F.U.I.P.
Conform programului stabilit s-a verificat si stabilit situatia elevilor corigenti si repetenti pe
clase inregistrati in anul scolar trecut si s-au purtat discutii pe marginea cauzelor care au determinat
rezultatele slabe la invatatura intalnite la anumiti elevii.
Intocmirea si prezentarea unei informari lunare ca urmare a verificarii cataloagelor
scolare, in vederea observarii ritmicitatii notarii elevilor, a determinat o analiza a modului cum se
realizeaza evaluarea elevilor si daca sunt respectate prevederile regulamentului scolar. Verificarea
cataloagelor scolare a avut in vedere urmatoarele aspecte:

121
1.Verificarea modului de completare a catalogului de catre fiecare profesor;
2.Verificarea ritmicitatii notarii elevilor

S-a constatat ca la majoritatea disciplinelor de invatamant notarea elevilor este realizata ritmic,
ceea ce inseamna ca evaluarea rezultatelor scolare care reprezinta o componentă importanta a procesului
de invatamant, este efectuata conform programei scolare.
Numarul de note la fiecare disciplina de invatamant este corelat cu numarul de ore alocat prin
planul de invatamant.

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Cunoasterea de catre cadrele didactice

din scoala a capitolului” Evaluare” din Rezultate slabe la invatatura.

R.O.F.U.I.P.

Majoritatea cadrelor didactice din

scoala realizeaza notarea ritmica a

elevilor

Existenta unei comuniuni intre

profesori –elevi – parinti, cu privire la

notele acordate

AMENINTARI OPORTUNITATI

- Scade interesul elevilor pentru învățătură -Obtinerea unor rezultate bune la

majoritatea disciplinele de invatamant,

- Lipsa unei participarii active a elevilor in evidentiate intr-un numar mic de corigenti

timpul orelor de curs. si in participari la olimpiadele scolare

-Atragerea elevilor in cercuri de

122
specialitate

-Antrenarea elevilor in diferite concursuri

scolare, olimpiade

-Efectuare unei pregatiri suplimentare in

vederea diminuarii decalajului dintre elevi.

Măsurile propuse pentru anul scolar 2022 - 2023 sunt:


 antrenarea mai atenta a elevilor cu tendinte de absenteism in cadrul lectiilor si in proiecte
cultural-educative;
 folosirea metodelor activ-participative;
 incurajarea elevilor cu tendinte de absenteism in a se implica activ in desfasurarea activitatilor
extracurriculare;
 consilierea acestora pe teme dupa caz;
 vizite la domiciliu;
 consilierea parintilor copiilor cu tendinţe de absenteism;
 instiintarea parinţilor in legatura cu numarul de absenţe;
 utilizarea avertismentelor ca forma de atenţionare a elevilor.

123
3.RAPORT DE ANALIZĂ AL COMISIEI PSI
ANUL ȘCOLAR 2021-2022

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii


În cursul semestrului al II-lea al anului scolar 2021 -2022 comisia de prevenire si stingere a incendiilor
din cadrul scolii si-a desfăsurat activitatea conform graficului întocmit si a urmărit atingerea obiectivelor propuse.
Nu au avut loc incidente in cadrul unităţii.A existat o strânsă colaborare între cadrele didactice, conducerea
unitaţii si responsabilul comisiei PSI. Diriginţii au prelucrat elevii la orele de dirigenţie, având diverse tematici cu
privire la apărarea împotriva incendiilor şi a cutremurelor.

II. Lista activităţilor desfăsurate în anul scolar 2021-2022


1. Întocmirea planului de managerial pentru anul scolar 2021-2022
2. Planificarea exercițiilor practice în caz de cutremur și incendiu
3. Întocmirea graficului pentru verificarea instalațiilor tehnice
4. Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei
5. Fișele personale de intructaj privind normele P.S.I sa fie semnate pentru fiecare angajat al unității;
6. Verificarea efectuării instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor pentru personalul scolii
7. Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea scolii.
8. Evaluarea personalului la final de an-decembrie 2021
9. Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiior de iluminat, încălzire,
10. Verificarea însuşirii normelor PSI de catre cadrele didactice, personal de îngrijire, elevi.
11. Prezentarea de material informative referitoare la anumite situatii de urgenta.

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei


Puncte tari:
- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor;
- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI;
- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI;
- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii optime in context epidemiologic;
- desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI;
-colaborarea eficientă cu cadrele didactice în desfășurarea la clasă a unor teme specifice PSI.
- colaborarea foarte buna cu reprezentanții ISU Braila
- seriozitate la efectuarea exercițiului de evacuare, atât din partea elevilor, cât si a cadrelor didactice atunci când
este posibilă efectuarea acestuia;

Puncte slabe:
- finanţarea minimală a activităţii PSI;
Oportunităţi:
- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi extraşcolare;
- stabilirea de relaţii de cooperare între Scoala Gimnazială „Radu Tudoran” şi autorităţile publice: ISU Braila
Ameninţări:
- nerespectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor poate duce la provocarea unor incendii cu urmări
grave.
Constatari:
 Elevii cunostc și respectă regulile pentru prevenirea incendiilor , atât acasă, cât și la școală.
 Elevii cunosc procedura din timpul exercitiilor. Li s-au reamintit reguli de protectie in caz de incendiu sau
cutremur.
124
4.RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA
COMISIEI RESPONSABILĂ CU IMAGINEA SCOLII IN COMUNITATE/
DE ADMINISTRARE A SITE-ULUI ȘCOLII
An școlar 2021-2022

În anul școlar 2021-2022 o atenţie deosebită s-a acordat popularizării activităților școlare și
extrașcolare, astfel încât cei din jur să afle cât de bogată este oferta educațională a școlii noastre, deși situația
actuală restricționează mult activitățile.

Activitatea de promovare a imaginii scolii a urmărit îndeplinirea indicatorilor propuși chiar de la debutul
anului școlar curent, respectiv:

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate;

 Popularizarea activitatilor din cadrul proiectelor si parteneriatelor scolii, locale,judetene, nationale .

A fost promovată activitatea instructiv –educativă pe site-ul-scolii https://scoalaradutudoran.wordpress.com/ , pe


pagina de facebook a școlii, https://www.facebook.com/scradutudoran.2014/ .
Activitățile educative s-au desfășurat în mediul online pentru păstrarea distanțării și au constat în desene,
expoziții, discuții pe teme specifice.

Imaginea scolii a mai fost promovată și prin:


-prin pliante referitoare la oferta educationala a scolii,
-la sedintele lunare cu parintii pe clase,
-prin sedintele Comitetului reprezentativ al părinților
-imbogatirea bazei materiale a scolii cu o sală modernă de sport, inaugurată în martie 2020.

Concluzii:
Promovarea imaginii scolii trebuie realizata cu atentie, constant, pentru cresterea prestigiului scolii in
comunitate. In acest fel:
-elevii sunt mandri ca apartin acestei scoli,
-este atrasă si fidelizată populatia scolare din circumscripția proprie și nu numai.
-se urmărește atragerea și încheierea de parteneriate cu alte institutii.
Comisia pentru promovarea imaginii școlii va continua sa facă cunoscute activitățile din școala noastră,
promovând imaginea ei pozitivă în comunitate.

Întocmit,
Director adj, Prof. înv. primar Cociașu Mihaela

125
126

S-ar putea să vă placă și