Sunteți pe pagina 1din 52

CAPITOLUL V.

SINDROAME LIMFOPROLIFERATIVE CRONICE

20. Leucemia limfocitară cronică ▪ Factori ocupaționali. Se descriu cazuri


de LLC la persoane cu expunere la agenți
Generalități chimici sau industriali.
▪ Agenți fizici. Radiațiile ionizante nu
Leucemia limfocitară cronică (LLC) sunt dovedite ca agenți cauzali în LLC, în
este cea mai frecventă limfoproliferare schimb, există date care susțin implicarea
cronică. Este datorată unui defect în apop- radiațiilor neionizante (câmpuri electro-
toză (moartea celulară programată), care magnetice)
determină acumularea de celule incom- ▪ Agenți chimici: benzen, produse petro-
petente imunologic, care pot determina, la liere, industria de cauciuc, stireni și buta-
un moment dat boala, prin acumulare diene, etilen-oxid și derivate, industria
progresivă, inițial în măduva osoasă, ulte- chimică.
rior în ganglioni, splină, eventual alte ▪ Ȋngrășăminte chimice (în special DDT)
țesuturi. - fermieri și muncitori agricoli cu expunere
Majoritatea cazurilor sunt diagnosti- ▪ Alte ocupații: minerit, textile, coloranți
cate între 50-70 ani, extrem de rar sub de păr, șoferi.
vârsta de 30 ani, incidența crescând ▪ Factori de mediu și stilul de viață. Se
progresiv, după vârsta de 70 ani. Vârsta descrie o incidență crescută a LLC la
medie la diagnostic este 65 ani. Incidența fumători.
bolii este în Europa de aproximativ 4 ▪ Istoricul medical: infecții, alergii, boli
cazuri la 100 000 locuitori/an și crește la autoimune (lupus eritematos sistemic,
>30 cazuri la 100 000 de locuitori/an, la scleroza multiplă, artrita reumatoidă),
grupa de vârstă >80 ani. analize radiologice.
▪ Agregarea familială. Istoricul de LLC
Etiopatogeneză sau altă limfoproliferare cronică ar constitui
unul dintre cei mai puternici factori de risc
Agregarea familială este întâlnită în spe- pentru apariția LLC.
cial la rudele de gradul întâi ale pacienţilor Limfocitele B se formează din precur-
cu LLC. Riscul apariţiei LLC crește sorii medulari în etapa medulară a ontoge-
progresiv cu vârsta, fiind de două ori mai nezei limfoide B, continuă diferențierea ca
mare la bărbați decât la femei. În LLC a fost limfocit B matur naiv, secretor de imuno-
descris fenomenul de anticipare, care globulină M (IgM), migrează către foliculii
înseamnă apariţia unor forme mai severe de limfoizi din organele limfoide secundare
boală, la vârste din ce în ce mai tinere, la (ganglioni, splină, plăci Peyer, etc.) unde își
generaţii succesive. Boala este mai rară în desăvârșește maturarea, în etapa
Asia și există diferențe mari ale incidenței postmedulară a ontogenezei. La intrarea în
în diferite regiuni, speculându-se im- foliculul limfoid secundar, prin zona de
plicarea unor factori de mediu, care să manta, limfocitul naiv coexprimă CD5, un
explice aceste diferențe. Totuşi, factorii de antigen de suprafață considerat de linie T.
mediu nu par a juca un rol major în pato- Limfocitul naiv se află în mod normal în
geneza LLC. zona mantalei foliculului limfatic și în can-
Principalii factori predispozanți sunt: titate foarte mică în sângele periferic la unii
128 Hematologie clinică

indivizi, are origine fetală, self-reactivă, și • poliadenopatie generalizată. Adenopa-


este denumit convenţional limfocit B-1a. tiile sunt simetrice, de dimensiuni mici, cu
LLC este o boală de acumulare a acestor diametrul de 1-2 cm, elastici, indolori, fără
celulele B imature, naive, „arestate” în faza tendință de a forma conglomerate, fără
G0 a ciclului celular, care au păstrat o fenomene de periadenită și fără tendința de
competență imunologică parţială. Noile a genera fenomene de compresiune
date din literatură sugerează că derivă din • splenomegalia. Splina are dimensiuni
limfocitele B competente, selectate prin moderate, grad II, III, dar există și forme
expansiune clonală și eventual transforma- splenomegalice în care splenomegalia
rea lor prin stimulare antigenică repetată și domină tabloul clinic.
răspuns imun la antigenele proprii sau • hepatomegalia apare la 50% dintre
externe. Astfel se explică existența celor pacienți
două tipuri evolutive diferite de LLC, • paloare tegumentară, în stadiul avansat,
indolent și progresiv, primul având ca celu- când se instalează anemia de cauză cen-
lă de origine limfocitul B cu mutație trală, prin infiltrat medular cu limfocite în
somatică („somatic mutated cell”) depen- procent crescut
dentă de celula T, iar al doilea având celulă • icter sclerotegumentar, la pacienții care
de origine limfocitul B fără mutație prezintă anemie hemolitică autoimună
somatică („somatic unmutated cell”), inde- secundară (AHAI), complicație frecventă
pendentă de celula T. în LLC
Semnale intercelulare, apărute și ca • rar se pot descrie infiltrări extraganglio-
urmare a micromediului în care se află nare, cel mai frecvent descoperite la autop-
aceste celule B, înclină balanţa între sem- sii, chiar la nivelul sistemului nervos
nalele anti-apoptotice și semnalele pro- central (SNC)
apoptotice, în favoarea primelor și a supra-
vieţuirii celulare, prin activarea genelor Explorări paraclinice
anti-apoptotice BCL2, survivin, MCL1. - hemoleucograma completă. Evidenția-
ză leucocitoză cu limfocitoză >5000/mm3
Tablou clinic în valoare absolută. În stadiile avansate,
există anemie și trombocitopenie. Pe frotiul
Simptomatologie de sânge periferic se identifică limfocite cu
Aproximativ un sfert dintre pacienții cu aspect morfologic matur și “umbre
LLC sunt asimptomatici. Aceștia sunt nucleare” Gumprecht, datorate fragilității
diagnosticați întâmplător, cu ocazia unor limfocitelor maligne. Uneori, se descriu pe
investigații de control sau pentru o altă frotiu prolimfocite: limfocite de talie mare,
patologie, ocazie cu care se descoperă cu nucleu cu cromatină condensată și
prezența leucocitozei cu limfocitoză nucleoli centrali proeminenți. În LLC cla-
>5000/mm3, în sângele periferic. sică, prolimfocitele nu depășesc 10%, iar în
Pacienții simptomatici prezintă: LLC forma atipică sunt între 11-54%.
• simptome constituționale: astenie fizică, Cazurile în care prolimfocitele din sângele
inapetență, scădere ponderală, febră, periferic sunt >55% aparțin leucemiei pro-
transpirații profuze limfocitare cronice, forma agresivă, care
• simptome determinate de anemie: ame- poate fi de novo sau poate apărea în
țeli, cefalee, palpitații, dispnee evoluția LLC.
• manifestări hemoragipare, rare în LLC, - investigații biochimice: GPT, GOT,
datorate trombocitopeniei, în stadiile avan- bilirubină, glicemie, creatinină
sate - LDH seric, beta-2 microglobulina
Examen clinic serică și acid uric seric
V. Sindroame limfoproliferative cronice 129

- test Coombs când se suspicionează mula anomalii cu prognostic nefavorabil.


hemoliza imună Determinarea del 17p prin FISH și mutației
- teste virale Atg HBs, anticorpi anti p53 prin tehnici de biologie moleculară se
HCV, citomegalovirus (CMV), test HIV recomandă de fiecare dată când pacientul
- examenul morfologic al măduvei are nevoie de tratament, deoarece pot
osoase hematogene. Nu este obligatoriu apărea în evoluţie și conferă rezistență la
pentru diagnostic, dar se indică în situațiile tratament.
în care există citopenii care nu pot fi ex- - biopsia ganglionară cu examen histo-
plicate prin alt mecanism, de exemplu patologic și imunohistochimic nu se indică
imun. Măduva osoasă în LLC e hipercelu- pacienților cu LLC, deoarece este o metodă
lară, cu aspecte variabile ale infiltratului invazivă, care nu aduce informații supli-
limfoid care reprezintă >30%. Infiltratul mentare pentru diagnostic. Aspectul este de
medular este inițial nodular, dar poate limfom limfocitic difuz, similar LLC, care
deveni difuz în stadiile avansate. se abordează similar terapeutic. Examenul
- imunofenotiparea din sânge periferic histopatologic evidențiază un infiltrat
identifică limfocite monoclonale cu imuno- limfoid pseudotrabecular, nodular sau
fenotip specific > 5000/mm3: CD5+, difuz. Diferența este reprezentată de faptul
CD19+, CD20+ slab, CD23+, sIg slab, că, în limfomul limfocitic difuz domină
CD43+, CD79b slab, CD200+ și clonalitate componenta tumorală, iar în LLC,
kappa sau lambda a lanțurilor ușoare con- dominant este tabloul hematologic leuce-
firmată prin flowcitometrie (restricție mic. Excepția o reprezintă suspiciunea de
lanțuri ușoare kappa/lambda). sindrom Richter, care pentru confirmare
- examen citogenetic și de biologie necesită obligatoriu biopsie ganglionară.
moleculară. Se indică atunci când sunt într-
unite criteriile de inițiere a terapiei speci- Diagnostic pozitiv
fice. Examenul citogenetic evidențiază
anomalii citogenetice în 40% din cazuri: Criteriile obligatorii de diagnostic
trisomia 12 sau deleţia 13q cu prognostic ESMO 2016 (European Society for Medi-
favorabil, 11q - care se asociază cu masa cal Oncology) pe baza recomandărilor
tumorală mare. Examenul molecular, mai IWCLL (Blood, 2008):
sensibil comparativ cu examenul citoge- • Limfocitoză monoclonală cu celulă B
netic clasic, evidențiază anomalii molecu- >5 000/mm3 cu durată de cel puțin 3 luni
lare clonale în 80% din cazuri. 17% dintre • Limfocitele B circulante sunt monoclenale
pacienţi prezintă mutaţia p53 și/sau del 17p şi au imunofenotip specific: CD5+, CD19+,
care se asociază cu eşec terapeutic şi rezis- CD20+ slab, CD23+, sIg slab, CD43+,
tenţă la tratament. Determinarea statusului CD79b slab, CD200+ și raport kappa/lambda
nemutat, a del 17p și mutației p53 pe lângă clonal dovedit prin imunofenotipare
prognosticul nefavorabil pe care îl asociază
(supraviețuire globală 2-5 ani), sunt Stadializare
importante pentru alegerea terapiei de linia
întâi. Statusul mutațional se determină o În LLC sunt utilizate două sisteme de
singură dată, pentru că rămâne neschimbat stadializare, Rai utilizată mai mult în Sta-
pe parcursul evoluției la același pacient. tele Unite și introdusă în practică în 1975
Statusul nemutat reprezintă 50% din (tabelul 20.1) și stadializarea Binet, utili-
cazurile de LLC, se caracterizează prin zată mai mult în Europa și introdusă în
instabilitate genetică, cu tendința de a acu- practică în 1981 (tabelul 20.2).
130 Hematologie clinică

Tabelul 20.1 Stadializarea RAI

Stadiul Grad de Criterii Supravieţuirea


risc medie (ani)
0 Scăzut Limfocitoză sânge periferic și măduvă
osoasă (criterii de diagnostic) >10
I Scăzut Limfocitoză + limfoadenopatii
II Intermediar Limfocitoză + splenomegalie și/sau
hepatomegalie +/- limfoadenopatii 7
III Intermediar Limfocitoză + anemie Hb <11 g/dl +/-
limfoadenopatii +/- splenomegalie +/-
hepatomegalie
IV Crescut Limfocitoză + trombocitopenie <100 1,5
000/mm3 +/- anemie +/- limfoadenopatii
+/- splenomegalie +/- hepatomegalie

Tabel 20.2 Stadializarea Binet


Stadiul Grad de Criterii Supravieţuirea
risc medie (ani)
A Scăzut Arii limfoide implicate < 3 >10
B Intermediar Arii limfoide implicate >3 5
C Crescut Anemie și/sau trombocitopenie 2

Evaluarea prognosticului utilizând ca și entitate distinctă, în clasificarea OMS din


criteriu numai stadializarea clinică nu este 2016 a neoplaziilor limfoide. Se
suficientă. Ȋn special în stadiile inițiale, sunt caracterizează prin prezența în sângele peri-
necesari factori prognostici suplimentari. În feric a limfocitelor cu imunofenotip similar
plus, stadializarea clinică nu face diferența celui din LLC, dar numărul absolut de
între anemia hemolitică autoimună și limfocite nu depăşeşte 5 000/mm3, lipsesc
trombocitopenia imună și anemia și adenopatiile, splenomegalia, anemia şi/sau
trombopenia cauzate de infiltrarea trombocitopenia. Incidenţa creşte cu vârsta:
medulară. 0,3% sub 40 de ani, 2,1% între 40-60 de ani
şi 5,2% între 60-90 de ani. Rudele de gradul
Diagnostic diferențial I ale pacienţilor cu LLC au o incidență mai
mare a MBL. Progresia către leucemie
➢ limfocitoze reactive, benigne: limfocitară cronică este de 1-2% pe an.
• infecții bacteriene (TBC) ➢ alte limfoproliferări cronice cu descăr-
• infecții virale (mononucleoza infec- care în sângele periferic, cu limfocitoză:
țioasă, citomegalovirus, pertussis) limfomul zonei de manta, limfomul zonei
• limfocitoza persistentă cu celulă B marginale, limfomul MALT sau folicular.
policlonală (familială sau la fumători) Diagnosticul de certitudine îl stabilește
• splenomegalia hiperreactivă din imunofenotiparea din sângele periferic,
malarie cu limfocitoză B. coroborată cu examenul histopatologic și
➢ limfocitoza monoclonală B (MBL - imunohistochimic al biopsiei ganglionare.
Monoclonal B Lymphocytosis). Limfocito- ➢ macroglobulinemia Waldenstrom. Se
za monoclonală B a fost recent introdusă, ca caracterizează prin organomegalie și pre-
V. Sindroame limfoproliferative cronice 131

zența unui component monoclonal seric de venţiere) prezentă în 5% din cazuri la


tip IgM diagnostic și până la 10% în evoluție, del
➢ leucemia prolimfocitară. Diagnosticul 11q, 12p
necesită prezenţa în sângele periferic a mai • statusul mutațional IgHV, expresia
mult de 55% prolimfocite, celule mari cu mutației IgHV varianta V3.21
nucleu rotund/ovalar, cu nucleol vizibil. • markeri imunofenotipici: expresia
Clinic există splenomegalie gigantă, adeno- CD38, expresia ZAP-70
patiile fiind absente sau nesemnificative. Similar limfoamelor maligne, în LLC a
Imunofenotipic, celula malignă nu exprimă fost elaborat un indice de prognostic
CD5 şi exprimă CD20 intens pozitiv. internaţional (IPI-LLC), în funcție de cinci
➢ limfomul splenic cu limfocite viloase. parametri. Pentru fiecare parametru se
Leucocitoza este moderată, de obicei nu acordă un punctaj, iar prin adunarea punc-
depăşeşte 25 000/mm3, iar în sângele peri- telor se obține scorul prognostic.
feric se identifică limfocite cu fine prelun- Calcularea scorului prognostic la
giri citoplasmatice, asemănătoare celulelor diagnostic este utilă deoarece estimează
“hairy“, din leucemia cu celule păroase, dar timpul mediu până când pacientul nou
de dimensiuni mai mici. Imunofenotiparea diagnosticat necesită iniţierea terapiei. IPI-
stabileşte diagnosticul de certitudine. CLL este prezentat în tabelul 20.3, iar
➢ limfoproliferări cu celulă T: sindromul categoriile de risc prognostic, conform IPI-
Sezary, leucemia prolimfocitară T, leuce- LLC, sunt prezentate în tabelul 20.4.
mia-limfomul cu celulă T a adultului Întrucât analizele moleculare pentru
(ATLL), leucemia cu limfocite mari granu- identificarea statusului mutațional sunt
lare, limfomul cu celulă T tip periferic cu costisitoare și nu sunt disponibile pe scară
limfocitoză. Pot evolua cu descărcare largă în practica clinică, au apărut public-
leucemică și limfocitoză, însă imunofenoti- cații în care se propune înlocuirea statusului
parea stabilește apartenența limfoprolife- mutaţional cu timpul de dublare al
rării la linia T. limfocitelor, deoarece statusul nemutat se
corelează cu o rată mare a proliferării, deci
Evoluție și prognostic cu o scădere a timpului de dublare al
limfocitelor.
Evoluția în LLC este în general indo- Urmează ca această înlocuire a para-
lentă, presărată cu perioade asimptomatice, metrilor pentru calcularea scorului prog-
în care pacientul necesită numai supra- nostic, să fie validată în studii clinice.
veghere, și perioade de boală activă, în care
este necesar tratamentul specific.
Prognosticul este însă individual, exis- Tabelul 20.3 Scorul prognostic IPI-LLC
tând cazuri în care boala progresează rapid,
are un comportament agresiv, cu supra- Factor prognostic Puncte
vieţuire foarte scăzută, care nu depășește 2- prognostice
3 ani. Del17p sau mutatia p53 4
Principalii markeri prognostici în LLC Status nemutat 2
sunt: Beta2 microglobulina 2
• clinici și serologici >3,5 mg/l
• genetici și moleculari Stadiul I-IV Rai 1
Factorii prognostici validați în cadrul Vârsta > 65 ani 1
trialurilor clinice includ:
• analiza citogenetică – tehnica FISH:
del 17p (sau/și mutaţia p53 prin sec-
132 Hematologie clinică

Tabelul 20.4 Categorii de risc prognostic în LLC, conform IPI-LLC

Scor prognostic Categoria prognostică Perioada liberă de tratament


la 5 ani
0-1 Risc scăzut 78%
2-3 Risc intermediar 54%
4-6 Risc crescut 32%
7-10 Risc foarte crescut 0%

Complicații peutic, vârsta, gradul de neutropenie, hipo-


gamaglobulinemia, alterarea funcției renale.
Complicațiile LLC se pot datora bolii ➢ Nefropatia urică. Prezența unei mase
sau pot fi induse de tratamentul specific. tumorale importante, la pacientul cu LLC,
➢ Complicațiile autoimune în LLC creşte riscul unei descărcări mari în ser a
• anemia hemolitică autoimună. Ȋn acidului uric, rezultat al metabolismului
special AHAI cu anticorpi la cald, mai proteic al celulelor tumorale. La apariţia
frecventă în stadiile avansate și la paci- hiperuricemiei, contribuie şi eliberarea
enții tratați cu Fludarabina sau Leukeran crescută de acid uric, prin distrugerea celu-
în monoterapie. lelor tumorale, în timpul chimioterapiei.
• trombocitopenia autoimună. Este ➢ Transformarea Richteriană/Sindromul
mult mai rară decât AHAI, aproximativ Richter. Transformarea histologică a unei
2%, şi uneori poate să coexiste cu AHAI limfoproliferări cronice de grad mic (“low
(sindrom Evans), iar în peste 1/3 din grade”) într-o limfoproliferare de grad mai
cazuri, testele pentru imunoglobulinele înalt, se numeşte transformare richteriană.
antitrombocitare sunt pozitive. Incidența sindromului Richter în LLC se
• neutropenia autoimună. Este mult situează între 2-10% și transformarea este
mai frecventă în leucemia limfocitară cu în marea majoritate a cazurilor (90%) în
limfocite mari granulare (LGL), dar limfom malign nonHodgkin difuz cu celulă
poate apărea şi în LLC. mare B (DLBCL). În restul, de 10%,
• aplazia eritroidă pură. Apare mai transformarea Richteriană este predomi-
frecvent tot în LGL, dar poate apărea nant de tip limfom Hodgkin.
uneori şi în LLC. ➢ Transformarea prolimfocitară. Survine
➢ Complicații infecțioase. Infecțiile repre- la 2% dintre pacienți. Boala este agresivă,
zintă o cauză frecventă de morbiditate şi cu prognostic nefavorabil.
mortalitate la pacientul cu LLC. Aproape ➢ Apariția celei de a doua neoplazii. Este
80% dintre pacienți prezintă complicații favorizată de statusul imunodeprimat al
infecțioase în cursul evoluției bolii. Cau- pacienților, dar și de faptul că supravie-
zele sunt imunosupresia determinată de țuirea în LLC este de lungă durată. A doua
boală (hipogamaglobulinemia), dar și de neoplazie poate fi cel mai frecvent
tratament (corticosteroizi, analogi de puri- nonhematologică (neoplasm pulmonar,
ne, alchilanți, anticorpi monoclonali). Cele melanom malign, carcinom bazocelular,
mai frecvente infecții sunt cele bacteriene, sarcoame de părți moi, etc.), dar și hema-
care afectează tractul respirator, dar şi tologică, mult mai rar, <1% din cazuri
infecțiile cu germeni oportuniști (candida, (mielom multiplu, leucemie acută, hairy
herpesvirusuri), datorate imunosupresiei cell leukemia, macroglobulinemie Wal-
prelungite a celulelor T. Incidența compli- denstrom).
cațiilor infecțioase se corelează cu stadiul ➢ Insuficiența medulară. Insuficiența me-
bolii, terapiile anterioare, răspunsul tera- dulară apare de obicei în faza terminală a
V. Sindroame limfoproliferative cronice 133

bolii, sau poate fi secundară tratamentului rambucil sau analogi purinici (Fludarabina)
chimioterapic. Există ipoteze care susțin o sau combinații FC „lite” (Fludarabina și
patogenie autoimună. Ciclofosfamidă), BR (Bendamustină și
Rituximab), imunomodulatori (Lenalid-
Principii de tratament omidă).
• la pacienții cu deleție 17p sau mutație a
În LLC evoluția fiind indolentă, 1/3 p53, opțiunea de tratament este de a depăși
dintre pacienți nu necesită terapie, 1/3 au chimiorezistența prin regimuri terapeutice
nevoie de inițierea terapiei la un moment bazate pe Ibrutinib, (Idelalisib sau Vene-
dat în timpul monitorizării, 1/3 necesită toclax ca alternative), Alemtuzumab şi
tratament de la diagnostic. transplant de celule stem cu intensitate
Principii generale ale abordării terapeu- redusă (RIC-SCT).
tice în LLC: Fiind o boală incurabilă, obiectivul tera-
• se confirmă diagnosticul de certitudine piei specifice este reprezentat de asigurarea
pe baza criteriilor de diagnostic, enumerate unei bune calități a vieții, prevenirea
mai sus complicațiilor și creșterea supraviețuirii.
• se stabilește necesitatea inițierii terapiei Predispoziția de a dezvolta neoplazii secun-
specifice prin identificarea a cel puțin unui dare este un argument în plus de amânare a
criteriu obligatoriu de inițiere a terapiei terapiei specifice la pacienții
• la pacienții cu masă tumorală mare, îna- asimptomatici, datorită adăugării riscului
intea iniţierii terapiei specifice, se reali- indus de terapia citostatică de a dezvolta o
zează profilaxia sindromului de liză tumo- altă neoplazie.
rală (hidratare, uricozurice) Criterii OMS de iniţiere a terapiei
• pacienții cu hipogamaglobulinemie, specifice:
care primesc regimuri ce conțin Fludara- • prezenţa simptomatologiei de tip B
bină sau sunt candidați la corticoterapie pe (febră, scădere ponderală semnificativă,
termen lung necesită profilaxie antiinfec- astenie fizică marcată, transpiraţii nocturne
țioasă ce obligă la schimbarea lenjeriei)
• evaluarea pacientului și încadrarea în • stadiile avansate când există insuficiență
una din grupe: pacienți tineri fără comor- medulară care determină Hb <10g/dl, și/sau
bidități candidați la chimioimunoterapie trombocitopenie <100 000/mm3
agresivă („fit“) sau vârstnici, tarați cu co- • splenomegalie importantă (>6 cm sub
morbidități care nu tolerează chimioimuno- rebordul costal), progresivă sau simpto-
terapia agresivă („non fit“) matică
• se alege strategia terapeutică în funcție • adenopatie semnificativă (>10 cm dia-
de vârsta și comorbiditățile pacientului metru), progresivă sau simptomatică
• pacienții tineri fără comorbidități, „fit“, • limfocitoză progresivă cu >50% în 2
au indicație de chimioimunoterapie. Stan- luni sau dublarea limfocitozei în mai puţin
dardul “de aur” este reprezentat de combi- de 6 luni
nația Rituximab+Fludarabină+ Ciclofosfa- • apariţia complicaţiilor autoimune care
midă (RFC) 6 cicluri la 28 zile. nu cedează la corticoterapie
• pacienți tarați, cu comorbidități sau • determinări extranodale simptomatice:
vârstnici „non-fit” au indicație de tratament cutanate, pulmonare, etc.
cu regimuri terapeutice cu monoterapie cu Pacienții în stadiile 0 sau A sunt supra-
Ibrutinib, Idelalisib, sau asocieri vegheați și monitorizați pentru apariția
Venetoclax cu Obinutuzumab, noi anti- simptomatologiei sau a unuia dintre
corpi monoclonali anti CD20, (Ofatumu- criteriile de inițiere a terapiei („watch and
mab sau Obinutuzumab) asociați cu clo- wait”).
134 Hematologie clinică

Pacienții în stadiile I-IV sau B-C, sindromului de liză tumorală, în special


beneficiază de unul dintre următoarele la pacienții cu masă tumorală mare în
mijloace terapeutice care pot fi grupate momentul instituirii terapiei specifice.
astfel: • Substituția cu masă eritrocitară se
➢ Monochimioterapia+/-imunoterapie indică pacienților cu anemie severă.
• Chlorambucil (Chl)+Rituximab sau Pacienții la care anemia apare prin me-
Ofatumumab sau Obinutuzumab (anti- canism autoimun, au indicație de corti-
corpi anti CD20). coterapie (ex. Prednison 1 mg/kgc/zi).
• Bendamustină+Rituximab (BR) • Splenectomia este indicație de ex-
➢ Polichimioterapia+/-imunoterapie cepție, atunci când terapiile medica-
• Fludarabina+Ciclofosfamida+Ritu- mentoase nu se dovedesc eficace, şi
ximab (FCR) complicațiile autoimune persistă, sple-
• Ciclofosfamida+Vincristina+/- nectomia devine obligatorie.
Adriblastina+Prednison+Rituximab • Tratamentul profilactic cu Aciclovir
(RCHOP/RCVP) se indică pacienților aflați în tratament
➢ Medicamente inovative chimioimunoterapic.
• anticorpi monoclonali: Alemtuzu- Anticorpii monoclonali
mab+/-Rituximab, Ofatumumab ▪ Anticorpi monoclonali anti CD20: gene-
• imunomodulatori: Lenalidomida raţia întâi, Rituximab, sau generaţia a doua
• inhibitori ai BTK (Brutonkinază): Ofatumumab, Obinutuzumab. Se
Ibrutinib administrează în monoterapie sau în aso-
• inhibitori ai PI3K (Inozitol-3- ciere cu Clorambucil. Combinația este
fosfatkinaza): Idelalisib indicată la pacienții cu comorbidități/less
• inhibitori ai BCL2: Venetoclax fit. Se administrează 6 cicluri la interval de
➢ Terapii complementare 28 zile. Combinația RFC reprezintă stan-
• Splenectomia este o atitudine tera- dardul de tratament la pacienții „fit”, care
peutică rar utilizată în LLC, în hiper- poate induce o perioadă liberă de boală
splenism cu citopenii rezistente la corti- între 3-5 ani. Se administrează 6 cicluri la
coterapie și chimioterapie, anemie he- interval de 28 de zile.
molitică și/sau trombocitopenie auto- ▪ Anticorpii monoclonali anti CD52
imună rezistente la corticoterapie, sple- Alemtuzumab (MabCampath-1H) utilizat
nomegalie tumorală, simptomatică. în special în tratamentul pacienților cu
• Radioterapia, excepţional utilizată în prezența mutației p53 și/sau del 17p. Aso-
LLC, pentru ameliorarea simptomelor cierea Alemtuzumab cu Rituximab se înso-
datorate compresiei nervoase sau a ţeşte de risc de reactivare virală CMV
organelor vitale, osteolize, „bulky foarte mare. Combinația poate fi utilă în
disease”. tratamentul pacienților cu trombocitopenie.
• Leucafereza reduce organomegalia Se administrează pe o perioadă de 12
și îmbunătățește numărul trombocitelor săptămâni, 3 administrări pe săptămână
și nivelul hemoglobinei, utilă pentru plus Rituximab, săptămânal.
pacienții cu insuficiență medulară care Pacienții care au indicație de tratament
sunt refractari la terapia standard, sau cu anticorpi monoclonali, necesită evalua-
pentru pacienții cu limfocitoză extremă. rea infecției cu virus B. Pacienţii care
➢ Tratament suportiv. prezintă anticorpi anti HBs la un titru care
• Hiperuricemia se corectează prin nu asigură protecția, au indicație de terapie
hidratare și administrarea de uricozurice antivirală cu Entecavir concomitent cu
(Allopurinol, Rasburicase, etc). Acestea terapia specifică. Tratamentul este monito-
se administrează și pentru profilaxia
V. Sindroame limfoproliferative cronice 135

rizat în colaborare cu medicul de boli Fiind o boală incurabilă, recăderile sunt


infecţioase. o constantă în LLC.
Antitirozinkinaze Pacienţii care recad în primii 2-3 ani
▪ Ibrutinib (inhibitor al tirozin kinazei după terapie de primă linie cu RFC, sau
Bruton) este alegerea de linia I la pacienții care sunt refractari la RFC au indicaţie de
less fit sau cu del 17p/mutație p53, dar și la terapie cu Ibrutinib sau combinația Vene-
pacienți fără comorbidități (ghidurile toclax cu Rituximab.
NCCN) sau la pacienții cărora li s-a admi- Pentru pacienţii recăzuți tardiv, după 2-
nistrat cel puțin un tratament anterior. Se 3 ani de la prima remisiune, se poate repeta
administreazaă zilnic, până la progresia linia întâi sau se poate iniţia Ibrutinib sau
bolii sau intoleranță. combinația Venetoclax cu Rituximab.
▪ Idelalisib (inhibă PI3Kδ). Se recomandă Inhibitorii de BCL2 (Venetoclax) se
în asociere cu Rituximab la pacienții care indică pacienţilor cu del 17p care au primit
nu tolerează sau au contraindicație de cel puţin o linie de terapie anterioară sau
Ibrutinib. sunt rezistenţi la Ibrutinib.
Inhibitori de BCL2
▪ Venetoclax. Reprezintă o alternativă: 21. Limfomul Hodgkin
• când nu este posibilă administrarea
de primă linie a Ibrutinibului sau Idela- Generalități
lisibului sau la cazurile recăzute/refrac-
tare. Se administrează în monoterapie. Limfomul Hodgkin (LH) a fost descris
• când se constată recădere după chi- de către Thomas Hodgkin în anul 1832.
mioimunoterapie și Ibrutinib. Se admi- Este o limfoproliferare cronică particulară
nistrează în monoterapie. prin aceea că celulele maligne reprezintă o
• în prima linie, în special la pacienții minoritate din totalul masei tumorale,
cu comorbidități, combinația Veneto- reprezentând numai 1-2%, restul masei
clax cu Obinutuzumab (administrare 24 tumorale fiind reprezentată de infiltratul
luni) a fost recent aprobată inflamator reactiv polimorf.
• la pacienţii cu recădere sau boală Incidența se situează în jur de 10% din
refractară la prima linie de tratament, totalul limfoamelor maligne și 0,5% din
Venetoclax în combinație Rituximab totalul neoplaziilor. Este cea mai comună
(administrare 24 luni) neoplazie la adolescenții între 15-19 ani. La
adulți, distribuția pe vârste are caracter
Transplantul allogen cu celule stem bimodal, cu două vârfuri, primul în jurul
Ȋn LLC este indicat la pacienții tineri vârstei de 30 de ani și cel de al doilea în
care nu au răspuns la terapia de prima linie jurul vârstei de 60 de ani.
cu analogi de purine, cu recădere timpurie
sub 12 luni după terapii incluzând analogi Etiopatogeneză
de purine sau care prezintă deleția 17p sau
mutația p53. Decizia pentru indicaţie de Etiologia este încă incomplet elucidată,
allotransplant nu este una de rutină şi este în ciuda progreselor înregistrate în identi-
restricţionată de o serie de factori: vârsta ficarea celulei de origine a limfomului
pacientului, existenţa unui donator compa- Hodgkin, care pentru mult timp a fost greu
tibil, comorbidităţile pacientului. Decizia de stabilit.
pentru efectuarea allotransplantului trebuie Celula malignă din limfomul Hodgkin
luată după o discuţie cu pacientul şi apre- exprimă markeri de limfocit B, T, NK şi
cierea raportului risc/beneficiu, rata de chiar de celule dendritice, de aceea, imuno-
mortalitate fiind semnificativă. fenotiparea nu a reuşit să stabilească apar-
136 Hematologie clinică

tenenţa acesteia la una dintre liniile totalitate elucidat. Deși virusul este ubi-
celulare. Celula malignă are capacitatea de qvitar și poate fi detectat în stare latentă la
a pierde și a câştiga markeri de suprafață, în un număr mare de purtători, doar unul din 1
încercarea de a supraviețui. Stabilirea 000 de purtători dezvoltă patologia neo-
apartenenţei cu certitudine la linia limfoidă plazică. Riscul de îmbolnăvire este de 4 ori
B, a fost posibilă prin tehnici de biologie mai mare la pacienții cu un episod de
moleculară, care au demonstrat prezenţa mononucleoză infecțioasă, timpul până la
rearanjamentului clonal al genelor care debutul limfomului Hodgkin fiind în medie
codifică porţiunea variabilă a lanţurilor de 4 ani. 50% din forma clasică a limfo-
grele ale imunoglobulinei de suprafaţă, mului Hodgkin este VEB+, cel mai frecvent
receptorul pentru antigen al limfocitului B. până la 70% în tipul histologic cu
La nivelul centrului germinativ din celularitate mixtă. Implicarea VEB este
foliculul limfatic, în cursul maturării anti- susținută și de identificarea ARN-ului viral
gen-dependente a limfocitului B se produc în celulele tumorale.
mutații somatice la nivelul regiunii hiperva- ➢ factori genetici. Componenta genetică
riabile a receptorului pentru antigen. este explicată prin riscul crescut de limfon
Scopul este acela de a rezulta limfocite B Hodgkin la rudelor pacienților diagnos-
cu receptor cu specificitate înaltă pentru ticați. Totodată, riscul de a dezvolta limfom
antigen. În cursul acestui proces, rearanja- de tip Hodgkin, este de până la 100 de ori
mentul receptorului pentru antigen poate fi mai crescut, în cazul gemenilor monozigoți.
și unul nefavorabil, rezultând limfocite cu ➢ statusul imunodeprimat. Incidența lim-
receptor fără specificitate înaltă în recu- fomului Hodgkin este de aproximativ 15 ori
noaşterea antigenului. În condiții normale, mai mare la pacienții cu infecție HIV.
aceste celule, cu rearanjament eșuat, intră Majoritatea cazurilor sunt VEB+. Limfo-
în apoptoză și nu traversează centrul ger- mul Hodgkin este mai frecvent la pacienții
minativ. care au primit un transplant de organ sau
În limfomul Hodgkin una dintre aceste pacienții cu istoric de boli autoimune: lupus
celule este salvată de la apoptoză, pierde și eritematos sistemic, poliartrita reumatoidă.
capătă markeri noi cu scopul de a scăpa
sistemului de supraveghere al organismu- Clasificare
lui, de a șunta apoptoza și de a supraviețui.
Celula capătă un aspect monstruos, supra- Clasificarea OMS a limfomului Hod-
viețuieşte și proliferează clonal determi- gkin, identifică două mari forme: forma
nând apariția limfomului Hodgkin clasic. atipică și forma clasică cu patru subtipuri,
În forma atipică a limfomului Hodgkin cu caracteristici histopatologice, imunohis-
celula de origine este un limfocit B cu tochimice și terapeutice distincte.
rearanjament reușit al receptorului pentru ➢ Limfom Hodgkin cu predominenţă lim-
antigen, care a traversat centrul germinativ focitară, forma nodulară - 5% (forma atipic-
și care, la un moment dat, suferă transfor- ă)
mare și proliferare clonală. ➢ Limfom Hodgkin forma clasică - 95%
Factorii care declanșează transformarea ▪ cu scleroză nodulară
malignă rămân necunoscuți. În forma clasică ▪ cu celularitate mixtă
se pare că un rol important, în 50-70% din ▪ cu depleţie limfocitară
cazuri, îl are virusul Epstein Barr (VEB). ▪ forma clasică bogat limfocitară
Factorii etiologici implicați în limfomul Limfomul Hodgkin cu predominență
Hodgkin sunt: limfocitară forma atipică: are prognostic
➢ factori virali. Rolul exact al VEB în favorabil. Celula malignă este celula “pop-
apariția limfomului Hodgkin nu este în corn”, pozitivă pentru CD20. În infiltratul
V. Sindroame limfoproliferative cronice 137

inflamator reactiv polimorf domină limfo- importantă, sindrom Claude Bernard Hor-
citele B. Prognosticul este favorabil, cu o ner (ptoză palpebrală, enoftalmie, mioză)
rată a remisiunilor complete foarte mare și prin compresiune pe simpaticul cervical,
o rată a recăderilor foarte redusă. hidronefroză unilaterală prin compresiunea
Limfomul Hodgkin clasic forma cu ureterului, când există masă tumorală abdo-
scleroză nodulară este cel mai frecvent tip minală importantă.
histologic, reprezentând aproximativ 70% Durerile osoase pot fi explicate de
din formele clasice. Histologic, se carac- determinări osoase, care apar la 5-30%
terizează prin prezența celulelor lacunare și dintre pacienți. Aspectul leziunilor osoase
Sternberg Reed, separate de benzi de poate fi de tip osteolitic, osteocondensant
fibroză. În 80% din cazuri evoluează cu sau mixt și cel mai frecvent apar prin
tumoră mediastinală și în 50% din cazuri cu contiguitate.
tumoră cu diametrul mai mare de 10 cm Examen clinic
(bulky). Adenopatiile sunt semnul clinic cel mai
Limfomul Hodgkin clasic forma cu constant. De cele mai multe ori pacienții se
celularitate mixtă reprezintă 20-25% din prezintă la medic pentru apariția de ade-
totalul formelor clasice. Este mai frecvent nopatii, cu debut clasic la nivel laterocer-
la pacienții HIV pozitivi. Proteina latentă vical stâng înalt. Ganglionii au consistență
membranară 1 (LMP1) și ARN-ul viral ale crescută, sunt indolori, pot forma conglo-
VEB, sunt identificate în celulele tumorale, merate, nu modifică tegumentul de aco-
în 70% din cazurile cu celularitate mixtă. perire.
Limfomul Hodgkin clasic forma cu de- Progresia în limfomul Hodgkin, de
pleție limfocitară este cea mai rară variantă regulă, se realizează din aproape în aproa-
histologică, <1% și are prognosticul cel mai pe, din stație limfatică în stație limfatică. O
sever. particularitate a adenopatiilor din limfomul
Hodgkin este faptul că devin dureroase, la
Tablou clinic scurt timp după ingestia de alcool.
Splenomegalia. Când este prezentă
Simptomatologie încadrează pacientul în stadiul III de boală,
Acuzele pacienților cu limfom Hodgkin splina fiind prima stație limfatică subdia-
sunt nespecifice: astenie fizică, inapetenţă, fragmatică. Este în general de gradul I sau
scădere ponderală, transpirații predominant II, rareori de grad mai mare.
în jumătatea superioară a corpului, prurit Pacienții cu tumoră mediastinală pot
generalizat, febră ondulantă. Importante în prezenta la examenul obiectiv circulație
stadializarea bolii, sunt simptomele de tip colaterală la nivelul toracelui anterior.
B, care trebuie obligatoriu identificate, dacă Datorită pruritului persistent, rebel la
sunt prezente: tratamentul cu antihistaminice, pot fi
• scădere ponderală semnificativă >10% prezente leziuni de grataj. 10% din cazuri
din greutatea corporală anterioară, în ulti- prezintă debut subdiafragmatic, cu adeno-
mele 6 luni patii intraabdominale, retroperitoneale.
• transpirații profuze, care obligă la
schimbarea lenjeriei Explorări paraclinice
• febră, în absența unei infecții
Pacienții cu mase tumorale importante Investigaţiile obligatorii în diagnosticul
pot prezenta fenomene de compresiune: şi evaluarea limfomului Hodgkin se pot
sindrom de compresiune pe vena cavă grupa în următoarele categorii:
superioară cu edem și cianoză “în pelerină”, Investigaţii necesare stabilirii diagnos-
la pacienții cu tumoră mediastinală ticului de certitudine:
138 Hematologie clinică

▪ biopsia ganglionară cu examen histopa- ▪ hormoni tiroidieni


tologic și imunohistochimic. Biopsia gan- ▪ biopsie hepatică în caz de colestază fără
glionară (sau de organ, în rarele cazuri în cauză cunoscută
care nu există afectare ganglionară) repre- ▪ rezonanţa magnetică nucleară (RMN)
zintă investigaţia diagnostică standard. pentru determinările osoase
Aceasta presupune excizia unui ganglion ▪ ecografie cardiacă cu aprecierea fracţiei
sau a unui grup ganglionar. Testele imuno- de ejecţie a ventricului stâng (FEV) înainte
histochimice diferenţiază forma clasică de de utilizarea antraciclinelor
forma atipică: celulele maligne din forma ▪ test de sarcină pentru femeile în pe-
clasică sunt CD15, CD30 pozitive şi CD20 rioada fertilă. Se recomandă recoltarea şi
negative, iar cele din forma atipică sunt păstrarea de ovocite sau spermă pentru
pozitive pentru CD20 şi negative pentru pacienţii tineri, care pot deveni infertili post
CD15, CD30. chimioterapie.
Investigaţii pentru evaluarea statusului Examenul histopatologic al biopsiei
biologic al pacientului: ganglionare evidențiază prezența celulelor
▪ hemoleucograma completă cu formula maligne înconjurate de un infiltrat infla-
leucocitară mator reactiv polimorf alcătuit din limfo-
▪ VSH, fibrinogen sunt crescute cite, plasmocite, eozinofile… Celula malig-
▪ LDH seric crescut nă în limfomul Hodgkin este denumită
▪ acid uric seric celula Sternberg Reed și are un aspect
▪ albumina serică particular: diametrul mare, aproximativ 50
▪ evaluarea funcţiilor hepatică şi renală microni, cu citoplasmă abundentă eozino-
▪ ionograma serică filă/amfofilă, nucleul mare, polilobat, cu
▪ testare virală: virusuri hepatitice B, C, multiple incizuri, cromatina nucleară fină.
virusul HIV, anticorpi anti VEB de tip IgM Nucleul prezintă 1-2 nucleoli mari dispuşi
sau IgG “în ochi de bufniţă”. Este întâlnită în forma
Investigaţii pentru stabilirea extensiei clasică, în special în forma cu scleroză
bolii, necesare pentru stadializare. nodulară. Pe lângă aceasta, există alte trei
▪ radiografie cord-pulmon postero-anteri- variante ale acesteia: celula Hodgkin,
oară şi profil celula lacunară și celula “popcorn”. Celula
▪ ecografie abdominală Hodgkin este varianta mononucleară a
▪ computer tomograf torace, abdomen, celulei Sternberg-Reed, are dimensiuni mai
pelvis. mici, nucleu rotund sau uşor ovalar, central,
▪ tomografia cu emisie de pozitroni (PET- cu un singur nucleol. Celula lacunară are
CT) este indicată atât în cadrul bilanţului citoplasma retractată, existând un gol între
preterapeutic, cât şi pentru evaluarea nucleu şi membrană (artefact în urma
răspunsului la chimioterapie (terapie fixării preparatului histologic). Se
ghidată PET-CT). întâlneşte frecvent în formă cu scleroză
▪ biopsia osteomedulară cu examen histo- nodulară. Celula “popcorn” este denumită
patologic se indică pentru evaluarea astfel după aspectul nucleului. Este o celulă
afectării măduvei osoase, dacă PET-CT nu de dimensiuni mici, cu nucleul răsucit,
este disponibilă la diagnostic. Utilizarea citoplasmă redusă cantitativ. Este celula
PET-CT apreciază mai corect afectarea caracteristică formei atipice a limfomului
medulară, comparativ cu biopsia osteo- Hodgkin.
medulară, deoarece evaluează întreaga mă- Examenul imunohistochimic evidenția-
duvă osoasă hematogenă. ză, pe suprafața celulelor Sternberg-Reed, a
Investigaţii opţionale, în funcţie de par- unor antigene prezente pe limfocitele
ticularităţile cazului: activate: CD30 (Ki1), CD 25, HLA-DR, CD
V. Sindroame limfoproliferative cronice 139

71. Fenotipul celulelor maligne diferă, după menul histopatologic și încadrează boala în
tipul histologic. În forma atipică, celula forma atipică sau clasică, în funcție de
malignă exprimă markeri de linie B CD19, markerii identificați pe suprafața celulelor
CD20, CD22, CD75. În formele histologice maligne.
clasice celulele maligne sunt negative
pentru CD20 și CD 45, dar pozitive pentru Stadializare
CD15 şi CD30. În tabelul 21.1 sunt
prezentate principalele diferențe între Stadializarea Ann Arbor (tabelul 21.2),
forma atipică și forma clasică. este cel mai vechi sistem de stadializare
utilizat, atât în limfomul Hodgkin cât și în
Diagnostic pozitiv limfoamele nonHodgkiniene. Este încă fo-
losită în practica clinică, dar trebuie utili-
Diagnosticul pozitiv de certitudine este zată coroborat cu factorii de risc.
susținut de aspectul examenului histopa- Fiecare stadiu se subîmparte în A sau B
tologic al unui ganglion limfatic, care evi- în funcţie de absenţa, respectiv prezenţa
dențiază prezența celulelor maligne într-un semnelor simptomelor de tip B. În cazul
infiltrat inflamator reactiv polimorf. Tes- afectării localizate extralimfatice, prin
tele imunohistochimice completează exa- contiguitate, se notează la stadiu, indice E.

Tabel 21.1 Principalele diferențe limfom Hodgkin forma atipică/forma clasică

Caracteristici Limfom Hodgkin forma Limfom Hodgkin forma


atipică clasică
Celula Sternberg-Reed Rară/absentă Întotdeauna prezentă
CD15 - +
CD30 Uneori + +
CD20 + -
CD45 + -
VEB - 30-50 ….. 70%
Infiltrat reactiv Bogat în limfocite B Bogat în limfocite T

Tabelul 21.2 Stadializarea Ann Arbor

Stadiul Caracteristici
I o singură afectare limfatică +/- afectare extralimfatică cu caracter localizat
II două sau mai multe arii limfatice interesate de aceeaşi parte a diafragmului
+/- afectare extralimfatică cu caracter localizat
III două sau mai multe arii limfatice interesate de o parte şi de alta a
diafragmului +/- afectare extralimfatică cu caracter localizat
IV afectare difuză, prin diseminare pe cale hematogenă a unui organ
extralimfatic: plămân, ficat, măduvă osoasă hematogenă
140 Hematologie clinică

Deşi pacienţii cu limfom Hodgkin se Diagnostic diferențial


vindecau în procent foarte mare, morbidi-
tatea şi mortalitatea determinate de compli- ➢ adenopatii infecțioase. Apar în context
caţiile tardive, apărute la mai mult de zece infecțios, sunt sensibile spontan și la palpare,
ani de la terminarea chimioterapiei şi/sau pot prezenta fenomene celsiene local,
radioterapiei, erau semnificative. A apărut, regresează prin tratarea infecției și admi-
astfel, necesitatea reducerii intensității nistrarea de antiinflamatoare nesteroidiene.
terapiei, fără ca aceasta să aibă impact În mononucleoza infecțioasă, adenopatiile
asupra ratei remisiunilor complete, a vinde- se pot însoți și de o ușoară splenomegalie și
cărilor și a supraviețuirii pe termen lung. alterarea testelor hepatice. Determinarea
Abordarea terapeutică actuală este ghidată anticorpilor anti VEB evidențiază nivel
PET-CT, s-a renunţat la iradierea pe câm- crescut al anticorpilor de tip IgM.
puri extinse, iar numărul și intensitatea ➢ tuberculoza ganglionară. Adenopatiile
ciclurilor de chimioterapie se stabilesc în din tuberculoză se însoțesc de fenomene
funcție de stadiul prognostic. celsiene locale, au tendința de a fistuliza,
Având la bază stadializarea Ann Arbor, eliminând cazeum.
s-au definit stadii prognostice preterapeu- ➢ metastazele ganglionare ale unor neo-
tice, tratamentul de fond fiind adaptat plazii solide. Adenopatiile au consistență
acestor stadii. Conform acestei stadializări crescută, dură, formează conglomerate și
preterapeutice există trei stadii: limitat, apar în contextul clinic al bolii de bază.
intermediar și avansat (tabelul 21.3). ➢ alte limfoproliferări maligne. Diagnos-
Factorii de risc sunt cei enumeraţi mai ticul diferențial de certitudine este susținut
jos, cu menţiunea că este suficientă prezen- de testele imunohistochimice, citogenetice
ţa numai a unuia dintre aceştia pentru a și de biologie moleculară.
încadra pacientul în stadiul prognostic
intermediar: Evoluție și prognostic
▪ masă tumorală mediastinală cu diame-
trul mai mare cu 1/3 din diametrul transvers Cu tratament specific, evoluția în limfo-
al toracelui, apreciat pe radiografia cord- mul Hodgkin este favorabilă, cu o rată a
pulmon posteroanterioară. supraviețuirii la 5 ani în jur de 92% pentru
▪ vârsta peste 50 de ani. stadiul limitat și 75% pentru stadiul avan-
▪ VSH mai mare de 50 mm/h în absenţa sat. Boala Hodgkin a fost prima neoplazie
simptomatologiei de tip B, sau VSH mai hematologică curabilă. Rata curabilității
mare de 30 mm/h în prezenţa simptomato- este de 80-90%. Totuși 15-20% dintre paci-
logiei de tip B. enți prezintă rezistență primară la tratament
▪ mai mult de patru teritorii ganglionare sau recad, frecvent în primii 2 ani.
interesate. Recăderile după 5 ani sunt excepționale.

Tabelul 21.3 Stadializarea preterapeutică în limfomul Hodgkin

Stadiul Caracteristici

limitat stadiul I sau II Ann Arbor fără factori de risc


(supradiafragmatic)
intermediar stadiul I sau II Ann Arbor cu cel puţin un factor de risc
(supradiafragmatic)
avansat stadiile III şi IV Ann Arbor
V. Sindroame limfoproliferative cronice 141

Prognosticul în stadiile localizate I sau Complicaţiile tardive, legate de terapia


II este determinat de factorii de risc pre- specifică:
zentați mai sus, care subîmpart stadiul loca- ▪ fibroză pulmonară
lizat în stadiul localizat cu prognostic ▪ pericardită de iradiere
favorabil (stadiul prognostic limitat) și ▪ enterită de iradiere
stadiul localizat cu prognostic nefavorabil ▪ sterilitate la pacienții tineri
(stadiul prognostic intermediar). ▪ disfuncții tiroidiene
Alți factori cu impact prognostic negativ ▪ neoplasme secundare: neoplazii solide
în limfomul Hodgkin sunt: pulmonare, de sân, tiroidiene, gastrice, col
• stadiul avansat uterin. Riscul este de 13% la 15 ani și crește
• tipul histologic cu depleţie limfocitară la 22% la 25 de ani.
• sexul masculin ▪ alte neoplazii hematologice: leucemii
• limfopenia <600/mm3 și monocitoza acute nonlimfoblastice
>900/mm3
• albumina serică scăzută. Se corelează cu Principii de tratament
valori crescute ale IL6, TNF alfa, IL1,
citokine responsabile de simptomatologia Tratamentul specific al limfomului
de tip B. Hodgkin are intenție curativă.
• nivel seric crescut al beta2 microglo- Principii generale de tratament în limfo-
bulinei. Beta2 microglobulina este o com- mul Hodgkin:
ponentă a sitemului HLA-I, prezentă pe ➢ se stabilește diagnosticul pozitiv de
suprafața celulelor nucleate. Este sinteti- certitudine prin examen histopatologic și
zată de către limfocite, iar producția este imunohistochimic
stimulată de citokinele inflamatorii. Este ➢ se stabilește extensia bolii conform
marker prognostic în numeroase limfoame, stadializării Ann Arbor
inclusiv în limfomul Hodgkin. În funcție de ➢ se încadrează pacientul în unul dintre
stadiu, prezintă valori crescute la 5-30% stadiile prognostice preterapeutice
dintre pacienți. Valorile crescute se ➢ tratamentul de fond constă în chimio-
asociază cu risc de recădere. terapie sistemică asociată cu radioterapie
localizată
Complicații ➢ cura standard este ABVD (Doxorubi-
cină 25 mg/m2 iv, zilele 1 şi 15, Bleomycin
Complicațiile în limfomul Hodgkin pot 10 mg/m2 i.v, zilele 1 şi 15, Dacarbazină
fi determinate de boală sau pot fi determi- 375 mg/m2 i.v, zilele 1 şi 15, Vinblastină 6
nate de terapia specifică. Complicaţiile tar- mg/m2, i.v, zilele 1 şi 15)
dive sunt responsabile de morbiditate şi ➢ la pacienții tineri, care necesită intensi-
mortalitate ridicate. ficarea chimioterapiei, se utilizează BEA-
Complicațiile bolii: COPP escaladat (Doxorubicină 35 mg/m2,
▪ compresiuni determinate de adenopatii- i.v ziua 1, Ciclofosfamidă 1 250 mg/m2, i.v,
le voluminoase ziua 1, Etoposid 200 mg/m2, i.v zilele 1-3,
▪ leziuni osoase osteolitice prin contigui- Bleomycin 10 mg/m2, i.v, ziua 8, Vin-
tate de la ganglionii de vecinătate cristină 2 mg, i.v, ziua 8, Procarbazină 100
▪ citopenii de cauză centrală, la pacienții mg/m2, p.o, zilele 1-7, Prednison 40 mg/m2,
în stadiul IV, cu măduvă osoasă invadată de p.o, zilele 1-14)
celulele neoplazice ➢ în forma atipică, la chimioterapia clasică
▪ manifestări neurologice se asociază anticorp monoclonal anti CD20
▪ infecții, în special virale, datorită alteră- (Rituximab), întrucât celulele maligne sunt
rii imunității de tip celular CD20 pozitive
142 Hematologie clinică

➢ tratamentul este ghidat PET-CT ➢ allotransplantul medular nu este o indi-


➢ confirmarea răspunsului complet se rea- cație de rutină în limfomul Hodgkin, dar
lizează prin PET-CT poate fi o opţiune la cazuri selectate, la fel
➢ la recădere, se indică repetarea biopsiei ca şi CAR T-cell (Chimeric Antigen Recep-
ganglionare cu examen histopatologic și tor T-cell)
imunohistochimic În stadiul limitat (figura 21.1), se admi-
➢ pacienții recăzuţi/refractari au indicație nistrează două cicluri de polichimioterapie
de chimioterapie intensivă urmată de tip ABVD asociat cu radioterapie localizată
autotransplant de celule stem periferice 20 Gy, dacă evaluarea PET-CT nu este
➢ pacienții cu recădere postautotransplant disponibilă.
au indicație de tratament cu anticorpi Când PET-CT este disponibil, pacienţii
monoclonali anti CD30, în forma clasică cu stadiu limitat sunt evaluați PET-CT după
(Brentuximab Vedotin) primele două cicluri ABVD. În cazul în
➢ pacienții care recad după Brentuximab care, PET-CT-ul nu evidenţiază leziuni
Vedotin au indicație de tratament cu active metabolic, se continuă cu un ciclu
inhibitori de PD-1 (Programmed Death Cell ABVD şi radioterapie localizată 20 Gy.
Protein 1 - Nivolumab) Dacă PET-CT-ul evidenţiază leziuni active
➢ pacienții cu multiple recăderi sau chi- metabolic, se intensifică chimioterapia și se
miorezistență sunt încurajați pentru în- administrează două cicluri BEACOPP
scrierea în trialuri clinice escaladat și radioterapie localizată 30 Gy.

Figura 21.1 Abordarea terapeutică în limfomul Hodgkin stadiul limitat


În stadiul intermediar (figura 21.2), se cicluri ABVD şi radiaterapie localizată 30
administrează patru cicluri ABVD urmate Gy. Dacă PET-CT-ul evidenţiază leziuni
de radioterapie localizată 30 Gy, dacă active metabolic, se continuă cu două cicluri
evaluarea PET-CT nu este disponibilă. BEACOPP escaladat, urmate de
La pacienţii tineri, sub 60 de ani, care radioterapie localizată 30 Gy.
tolerează chimioterapie mai agresivă se În stadiul avansat (figura 21.3), dacă
poate opta pentru chimioterapie mai evaluarea PET-CT nu este disponibilă, se
intensivă care constă în două cicluri administrează 6 cicluri ABVD sau 6 cicluri
BEACOPP escaladat, două cicluri ABVD BEACOPP escaladat la pacienţii tineri sub
şi radioterapie localizată 30 Gy. 60 de ani, care tolerează chimioterapia
Când PET-CT este disponibil, pacienţii agresivă, urmate de radioterapie localizată,
cu stadiu intermediar sunt evaluați PET-CT dacă există tumoră reziduală cu diametrul
după primele două cicluri de chimioterapie. mai mare de 2,5 cm.
În cazul în care, PET-CT-ul nu evidenţiază
leziuni active metabolic, se continuă cu două
V. Sindroame limfoproliferative cronice 143

Figura 21.2 Abordarea terapeutică în limfomul Hodgkin stadiul intermediar

Figura 21.3 Abordarea terapeutică în limfomul Hodgkin stadiul avansat

Când PET-CT este disponibil, evaluarea se optează pentru intensificare, până la 6


PET-CT se efectuează după primele două cicluri de chimioterapie.
cicluri de chimioterapie. În funcție de Pacienții cu leziuni active de boală,
absența sau prezența leziunilor captante, se PET-CT pozitive cu diametrul mai mare de
continuă cu același regim chimioterapic sau 2,5 cm după 6 cicluri, au indicație de
144 Hematologie clinică

radioterapie localizată, ţintit pe leziunile 22. Limfoame maligne


reziduale active. nonHodgkiniene (LMNH)
Pacienţii cu PET-CT negativ întrerup
terapia specifică. Generalități
Tratamentul formei atipice:
Stadiul IA Limfoamele maligne sunt proliferări
▪ necesită extirparea ganglionului afectat, maligne, clonale, ale celulelor care aparțin
după care, se poate opta pentru expectativă țesutului limfoid (limfocite, histiocite).
sau se poate administra radioterapie loca- Caracteristicile clinico-biologice sunt ex-
lizată 30 Gy trem de variate, transformarea malignă
▪ în caz de recădere – Rituximab în mono- surprizând celulele în diferite etape ale
terapie maturării lor. Datorită faptului că celulele
Stadiile IB-IV limfoide circulă în întreg organismul, afec-
▪ atitudine similară celei din forma clasică tarea este cel mai frecvent generalizată.
▪ se asociază Rituximab, 375 mg/m2, în Pot debuta la nivelul ganglionilor limfa-
ziua 1 a fiecărui ciclu de chimioterapie tici, dar până la 25% din cazuri debutează
Monitorizarea pacienților cu limfom extraganglionar: limfoame primitive
Hodgkin după terminarea protocolului tera- gastrice, hepatice, ale SNC, testiculare, ale
peutic: oro-faringelui… Marii diversități a celu-
▪ evaluarea la 3 luni în primele 6 luni prin lelor limfoide îi corespunde o mare diver-
examen clinic, HLG, VSH și teste sitate a tipurilor de limfoame maligne.
biochimice Reprezintă aproximativ 5% din totalul
▪ evaluare la 6 luni în intervalul 6 luni și 4 neoplaziilor, sunt cea mai frecventă hemo-
ani prin examen clinic, HLG, VSH și teste patie malignă, pot afecta orice vârstă, inclu-
biochimice siv copiii, dar incidența crește cu vârsta,
▪ evaluare anuală după 4 ani prin examen fiind mai frecvente după vârsta de 30 de
clinic, HLG, VSH și teste biochimice ani. Vârsta medie la diagnostic este 60-65
▪ evaluarea prin tomografie computeriza- de ani. La copii, LMNH ocupă locul trei ca
tă nu se recomandă în absența simptomato- frecvență, după leucemiile acute și tumorile
logiei clinice cerebrale. La adulți, există o ușoară
▪ evaluarea după 5 ani: predominanță la sexul masculin.
• funcția cardiacă deoarece antraci- LMNH de linie B sunt mai frecvente în
clinele de tipul Doxorubicină sau Epi- Europa (80-85% comparativ cu 10-15% de
rubicină au toxicitate cardiacă şi pot linie T), în timp ce în Japonia, incidența
determina cardiomiopatie dilatativă. În LMNH de linie T este în jur de 50%. La
plus, pacienții cu iradiere pe mediastin adult, LMNH sunt de cinci ori mai frec-
pot dezvolta, tardiv, pericardită de ira- vente comparativ cu limfomul Hodgkin.
diere.
• tensiunea arterială și hormonii tiroi- Etiopatogeneză
dieni datorită riscului crescut de cancer
tiroidian după iradiere cervicală Rolul limfocitelor B este acela de a sin-
• hemoleucograma completă, existând tetiza anticorpi împotriva antigenelor, în
riscul de LAM secundară chimio/radio- timp ce limfocitele T au rol principal în
terapiei recunoașterea antigenului în colaborare cu
• mamografie anuală, deoarece, iradi- celulele prezentatoare de antigen. Coope-
erea mediastinală sau axilară, crește rarea între celulele limfoide are drept
riscul apariției cancerului de sân consecință funcționarea eficientă a sistemu-
lui imunitar și protecția împotriva infec-
V. Sindroame limfoproliferative cronice 145

țiilor. Stimularea antigenică repetată t(14;18) cu supraexpresia BCL2 în


determină o proliferare exagerată a limfo- limfomul folicular, t(11;14) cu supra-
citelor B, care crește riscul apariției unor expresia BCL1 în limfomul de manta,
anomalii genetice întâmplătoare respon- t(8;14) cu supraexpresia C-MYC în
sabile de transformarea malignă și care limfomul Burkitt.
predispun la acumularea unor anomalii • secundare. Sunt anomalii care au
ulterioare, successive, responsabile de in- specificitate mai redusă și care sunt im-
ducerea avantajului de creştere şi supra- plicate în progresia procesului malign.
vieţuire a celulelor transformate malign. ➢ infecții. În cazul infecțiilor virale, ADN-
În etiologia LMNH, cei mai importanți ul viral este încorporat în genomul celulei
factori implicați, sunt: gazdă, celulă care capătă proprietăți de
➢ anomalii citogenetice și moleculare. autoreplicare și suferă transformarea
Transformarea malignă în LMNH este o malignă. Proliferarea exagerată și transfor-
acumulare a unor anomalii genetice și marea malignă a limfocitelor B, se însoțesc
moleculare care implică proto-oncogene de supresia limfocitelor T. Principalele
sau gene supresoare tumorale, a căror virusuri implicate în etiopatogeneza
consecință este imortalizarea celulelor care limfoproliferărilor maligne sunt:
poartă aceste anomalii. Astfel, celulele • virusul Ebstein-Barr (VEB), care are
purtătoare ale acestor anomalii se caracte- tropism pentru limfocitul B. Este
rizează prin creșterea proliferării și supra- implicat într-o varietate de limfoame, în
viețuirii. Anomaliile genetice identificate special la pacienții cu imunosupresie
în LMNH pot fi grupate în: congenitală sau dobândită, iar în Africa,
• primare. Sunt anomalii recurente unde infecția are caracter endemic, VEB
asociate cu un anumit tip histologic și este asociat limfomului Burkitt
care sunt implicate în procesul de trans- endemic.
formare malignă. Majoritatea anomali- • Human T Leukemia Virus 1 (HTLV1),
ilor primare sunt translocații care impli- care are tropism pentru limfocitul T.
că cromozomii pe care se găsesc locali- Infecția cu HTLV1 are răspândire
zate genele care codifică lanțul greu și endemică în Japonia, Caraibe, Africa.
lanțurile ușoare ale imunoglobulinei de Pacienții purtători ai virusului pot
suprafață (SIg), receptorul pentru anti- dezvolta, în 5% din cazuri, un sindrom
gen al limfocitului B (cromozomul 14 limfoproliferativ de tipul leucemia/lim-
pentru lanțul greu, cromozomul 2 pentru fomul cu celule T a adultului (ATLL).
lanțul ușor kappa și cromozomul 22 • virusul imunodeficienței umane
pentru lanțul ușor lambda), cromozomul (HIV). Datorită imunosupresiei severe,
8, care găzduiește oncogena C-MYC, asociată infecției, pacienții cu infecţie
cromozomul 11, pe care se găsește HIV au risc de până la 100 de ori mai
oncogena BCL1, cromozomul 18, pe mare de a dezvolta limfom malign, care,
care se găsește oncogena BCL2. Trans- frecvent, este agresiv sau înalt agresiv,
locațiile care implică acești cromozomi de tipul limfomului difuz cu celulă mare
determină ruperea echilibrului între B sau a limfomului Burkitt.
oncogene și antioncogene, ceea ce • infecția cu Helicobacter pylori este
înseamnă activarea unor oncogene sau implicată în etiopatogeneza limfoamelor
supresia unor antioncogene. Dintre anti- maligne ale țesutului limfatic asociat
oncogene, cea mai importantă este anti- mucoaselor (MALT). Tratarea infecției
oncogena p53, denumită și “gardianul cu Helicobacter pylori determină, în
genomului uman”. Exemple de anomalii stadiile incipiente, vindecarea bolii.
citogenetice recurente în LMNH:
146 Hematologie clinică

• virusul hepatitic C. Persistenţa viru- (tratamentul a la long cu imunosupresoare).


sului în organism determină stimularea La pacienții imunodeprimați, sunt mai
proliferării clonale a limfocitelor B. Ȋn frecvente limfoamele cu debut
cursul proliferării, pot apare erori gene- extraganglionar, afectarea cea mai comună
tice întâmplătoare, majoritatea fiind cele fiind la nivelul tractului gastrointestinal.
care afectează rearanjamentul genetic al ➢ boli autoimune. Pacienții cu sindrom
lanțurilor imunoglobulinei. Acestea Sjogren au risc de a dezvolta limfoame de
crează premizele supraviețuirii unor tip MALT. Tiroidita autoimună Hashimoto
celule care au capacitatea de a acumula este prezentă la 25-50% dintre pacienții cu
anomalii noi, celule care proliferează și limfoame primitive tiroidiene, cel mai frec-
supraviețuiesc excesiv. vent tip histologic fiind limfomului difuz cu
• Herpes virus 8 (HHV8), implicat în celulă mare B.
patogenia sarcomului Kaposi și a bolii
Castleman. Clasificare
➢ factori de mediu. Printre factorii de me-
diu incriminați se numără substanțele chi- Ultima clasificare a neoplaziilor limfoi-
mice (pesticide, ierbicide, solvenți orga- de a fost actualizată de OMS în 2016.
nici), expunerea la radiații, dar și trata- Aceasta ia în considerare linia celulară
mente chimioterapice în antecedentele proliferantă, stadiul de maturare al celulei
pacientului. care suferă transformarea malignă, particu-
➢ imunosupresia. Afecțiunile care asocia- laritățile morfologice, genetice și mole-
ză imunosupresie, crează condițiile unui culare.
risc crescut de apariție a LMNH, fie că este Pentru prima dată, în clasificare, au fost
vorba de imunodeficiențe congenitale incluse și câteva entități provizorii.
(sindromul Wiscott Aldrich, imunodefici- Clasificarea OMS (tabelul 22.1) a neo-
ențe congenitale combinate…), imunodefi- plaziilor limfoide cuprinde >40 de
ciențe dobândite (infecția HIV) sau de stări neoplazii limfoide B și >25 de neoplazii
de imunodeficiență induse de tratament limfoide T și NK.

Tabelul 22.1 Clasificarea OMS a neoplaziilor limfoide

Neoplazii limfoide B cu imunofenotip central


Leucemia acută limfoblastică/ Limfomul limfoblastic B
Neoplazii limfoide B cu imunofenotip periferic
Leucemia limfocitară cronică/ Limfomul limfocitic difuz
Limfocitoza monoclonală B*
Leucemia prolimfocitară B
Limfomul de zonă marginală splenică
Hairy cell leukemia (Leucemia cu celule păroase)
Limfomul/leucemia splenic cu limfocite B neclasificabilă
Limfomul splenic difuz al pulpei roşii cu limfocite B mici
Hairy cell leukemia -varianta
Limfomul limfoplasmocitic
Macroglobulinemia Waldenstrom
Gamapatia monoclonală cu semnificație nedeterminată, IgM*
Boala lanțurilor grele µ
Boala lanțurilor grele ɣ
Boala lanțurilor grele α
V. Sindroame limfoproliferative cronice 147

Gamapatia monoclonală cu semnificație nedeterminată (MGUS), IgG/A*


Mielom multiplu
Plasmocitom solitar osos
Plasmocitomul extraosos
Boala depozitelor de imunoglobuline monoclonale*
Limfomul zonei marginale extraganglionare a țesutului limfatic asociat mucoaselor
(MALT)
Limfomul zonei marginale ganglionare
Limfomul zonei marginale ganglionare pediatric
Limfomul folicular
Neoplazia foliculară in situ*
Limfomul folicular duodenal*
Limfomul folicular pediatric*
Limfomul cu celulă mare B cu rearanjament IRF4*
Limfom centrofolicular primitiv cutanat
Limfomul zonei de manta
Neoplazia in situ cu celule ale zonei de manta*
Limfomul difuz cu celulă mare B (DLBCL), NOS
Cu fenotip de centru germinativ*
Cu fenotip activat*
Limfomul cu celulă mare B bogat în limfocite T/histiocite
DLBCL primitiv al sistemului nervos central (SNC)
DLBCL primitiv cutanat, tip picior
DLBCL EBV+, NOS*
Ulcer cutaneo-mucos EBV⁺*
DLBCL asociat cu inflamația cronică
Granulomatoza limfoidă
DLBCL primitiv mediastinal (timic)
DLBCL intravascular
Limfomul cu celulă mare B ALK1⁺
Limfomul plasmablastic
Limfomul primitiv al seroaselor
DLBCL HHV8⁺, NOS*
Limfomul Burkitt
Limfomul Burkitt-like cu anomalie 11q*
Limfom B înalt agresiv cu rearanjament C-MYC și BCL2 și BCL6
Limfom B înalt agresiv nespecificat altfel, NOS*
Limfom B neclasificabil, cu aspect intermediar între DLBCL și limfomul Hodgkin clasic
Neoplazii limfoide T cu imunofenotip central
Leucemia acută limfoblastică/ Limfomul limfoblastic T
Neoplazii limfoide T și NK cu imunofenotip periferic
Leucemia prolimfocitară T
Leucemia cu limfocite mari granulare T
Limfoproliferări cronice cu celule NK
Leucemia cu celule NK
Limfomul T sistemic EBV+ al copilăriei
Leucemia /limfomul cu celule T a adultului
148 Hematologie clinică

Limfomul extraganglionar cu celule NK-T, tip nazal


Limfomul T asociat enteropatiei
Limfomul cu celule T intestinal monomorfic epiteliotropic*
Limfoproliferări indolente cu celule T ale tractului gastrointestinal*
Limfomul T hepatosplenic
Limfomul T subcutanat paniculitic like
Mycosis fungoides
Sindrom Sezary
Limfoproliferări T primitiv cutanate, CD30+
Papuloza limfomatoidă
Limfom cu celule mari anaplazice primitiv cutanat
Limfom primitiv cutanat ɣδT
Limfom primitiv cutanat CD8⁺, agresiv, cu limfocite T citotoxice, epidermotrop
Limfom primitiv cutanat CD8⁺*
Limfoproliferări cu celulă mică/medie T CD4⁺*
Limfom T periferic nespecificat altfel, NOS
Limfom T angioimunoblastic
Limfom folicular T*
LimfomT periferic cu debut ganglionar cu fenotip T helper*
Limfom cu celule mari anaplazice ALK+
Limfom cu celule mari anaplazice ALK-*
Limfomul cu celule mari anaplazice asociat implantului mamar*
Neoplazii ale celulelor histiocitare și dendritice
Sarcomul histiocitic
Histiocitoza Langerhans
Tumori cu celule dentritice interdigitate
Sarcom folicular cu celule dentritice
Tumoră cu celule reticulare fibroblastice
Xantogranulomul juvenil diseminat
Maladia Erdheim-Chester*
Limfoproliferări posttransplant (PTLD- posttransplant lymfoproliferative
disorders)
Hiperplazia plasmacitică PTLD
Mononucleoza infecțioasă PTLD
Hiperplazia foliculară floridă PTLD*
Limfoproliferări polimorfice PTLD
Limfoproliferări monomorfice PTLD (cu celule tip NK)
Limfom Hodgkin clasic PTLD
Entitățile provizorii sunt marcate cu italic.
Entitățile nou indroduse, comparativ cu clasificarea OMS din 2008, sunt marcate cu *.

Clasificarea limfoamelor în funcție de ▪ Limfoame indolente (de mică maligni-


agresivitatea clinică este importantă, întru- tate). Se caracterizează prin evoluție lentă,
cât abordarea terapeutică este diferită. oscilantă, pot prezenta spontan perioade de
Aceasta identifică trei categorii clinico- remisiune, pot fi asimptomatice pentru
evolutive: perioade îndelungate și sunt incurabile.
V. Sindroame limfoproliferative cronice 149

Exemple: limfomul limfocitic difuz, limfo- superioară cu edem și cianoza “în pelerină”.
mul limfoplasmocitoid, limfoame MALT, Compresiunea ureterului prin conglo-
limfomul folicular de gradul 1 şi 2, limfo- merate ganglionare intraabdominale poate
mul zonei marginale determina hidronefroză unilaterală.
▪ Limfoame agresive (de malignitate înal- Compresiuni pe rădăcinile nervoase care
tă). Evoluția este rapidă în absența trata- pot determina pareze sau paralizii.
mentului devin rapid simptomatice, sunt - în limfomul limfoblastic, pacienții pot
curabile în proporţie variată prin chimiote- prezenta la debut sindrom hemoragipar
rapie agresivă. Exemple: limfomul difuz cu clinic manifest, datorat trombocitopeniei
celulă mare B, limfomul folicular, limfo- secundare prin infiltrarea măduvei osoase
mul anaplazic. cu celule neoplazice, tabloul clinic fiind
▪ Limfoame înalt agresive, cu evoluție și asemănător leucemiilor acute
tratament similare leucemiei acute. Sunt - limfedem al membrelor, mai frecvent
limfoproliferări cu evoluție rapid fatală în inferioare, determinat de stânjenirea circu-
câteva săptămâni în lipsa tratamentului. Se lației de întoarcere, datorită unor conglo-
tratează cu regimuri polichimioterapice merate ganglionare inghinale
utilizate în leucemia acută. Exemple: lim- Examen clinic
fomul limfoblastic, limfomul Burkitt, lim- - paloare tegumentară și echimoze, pur-
fomul cu celule B înalt agresiv cu rea- pură, peteșii la pacienții cu pancitopenie de
ranjament C-MYC și BCL2 și BCL6. cauză centrală. Afectarea măduvei osoase
hematogene este frecventă în limfoamele
Tablou clinic indolente, în special în limfomul de zonă
marginală, limfomul zonei de manta.
Simptomatologie Frecvența mai mare a determinărilor
Simptomatologia clinică în LMNH este medulare în limfoamelor indolente se
heterogenă. Ȋn LMNH indolente, poate explică prin perioada lungă asimptomatică,
exista o perioadă asimptomatică, care se majoritatea pacienților cu limfoame indo-
poate întinde chiar pe parcursul mai multor lente fiind diagnosticați în stadii avansate.
ani. Ȋn limfoamele agresive, debutul Descărcarea limfocitelor în sângele perife-
simptomatologiei este rapid, în câteva luni. ric realizează aspecte leucemice.
- simptome de tip B: febră fără context - adenopatiile periferice sunt generali-
infecțios evident, scădere ponderală semni- zate, indolore. În LMNH indolente, gan-
ficativă >10% din greutatea anterioară în glionii sunt de dimensiuni mici, 1-2 cm,
ultimele 6 luni, transpirații profuze care mobili, elastici, indolori, nu au tendința de
obligă la schimbarea lenjeriei. Sunt mai a forma conglomerate (figura 22.1a), nu
frecvente în limfoamele agresive și este im- modifică tegumentul, nu se însoțesc de
portant de identificat prezenţa acestora în fenomene celsiene și excepțional pot da
limfoamele indolente, deoarece reprezintă fenomene de compresiune. În LMNH agre-
un criteriu de inițiere a terapiei specifice. sive, adenopatiile sunt asimetrice (figura
- jenă în hipocondrul stâng și senzație de 22.1b), au consistență crescută, au tendința
sațietate precoce, în formele care evoluează de a forma conglomerate și dau mai
cu splenomegalie importantă frecvent fenomene de compresiune. La
- fenomene de compresiune determinate pacienții asimptomatici, descoperirea
de mase tumorale ganglionare. Sunt mai întâmplătoare a unei adenopatii, conduce la
frecvente în LMNH agresive. Prezența unei stabilirea diagnosticului
tumori mediastinale poate determina tuse - splenomegalia este prezentă la exa-
seacă, dispnee, compresiune pe vena cavă menul clinic în majoritatea cazurilor, are
150 Hematologie clinică

a b
Figura 22.1. Adenopatii laterocervicale. Limfom folicular gradul 2 (a), adenopatii simetrice, consistenţă elastică,
mobile. Limfom difuz cu celulă mare B (b), conglomerat ganglionar laterocervical drept, 12/7 cm, consistenţă
crescută, aderent la planurile profunde.

dimensiuni variabile. Uneori este cea mai


importantă organomegalie, adenopatiile Explorări paraclinice
fiind nesemnificative, de exemplu în limfo-
mul zonei marginale splenice sau în leuce- Screening obligatoriu
mia cu celule păroase. - hemoleucograma completă. Poate evi-
- hepatomegalia în cadrul limfopro- denția citopenii (anemie, trombocitopenie)
liferării se explică prin existența determină- în stadiile avansate, care pot fi de cauză
rilor de boală la nivel hepatic. Afectarea centrală sau de cauză imună.
hepatică poate apare atât în limfoamele În limfomul limfoblastic, în stadiul IV,
indolente cât și în cele agresive. Când în formula leucocitară, se pot identifica
există determinări hepatice în limfoamele limfoblaști.
indolente, funcția hepatică este, în general, În limfomul zonei marginale sau în
conservată, în timp ce în limfoamele agre- limfomul zonei de manta, poate apărea
sive, determinările hepatice se însoțesc de aspect de descărcare leucemică
alterarea funcţiei hepatice. (leucocitoză cu limfocitoză).
- leziunile cutanate pot apărea rareori, ca - VSH
determinări secundare în limfoamele cu - analize biochimice uzuale pentru eva-
debut ganglionar. În limfoamele primare luarea funcției hepatice, renale: transami-
cutanate se pot prezenta sub formă de plăci naze, fosfataza alcalină, gamaglutamiltran-
infiltrative, noduli, ulcerații diseminate pe saminaza, bilirubina, uree, creatinina,
întreg tegumentul sau pot îmbrăca aspect de glicemie
tumoră localizată. - LDH seric şi beta2 microglobulina
- determinări extralimfatice: SNC cu serică, indicatori ai masei tumorale
pareze și paralizii de nervi cranieni, pul- - acid uric seric
monare, cutanate sunt mai frecvente în lim- - electroforeza proteinelor serice. În
foamele agresive limfomul limfoplasmocitoid evidențiază
- afectarea inelului Waldayer. Impune prezența unui component monoclonal se-
investigarea endoscopică a stomacului, ric, în zona gama a benzii de electroforeză.
asociindu-se frecvent cu determinare - reticulocite și test Coombs în cazul
gastrică suspiciunii de anemie hemolitică
V. Sindroame limfoproliferative cronice 151

- screening viral: antigen HBs, anticorpi ➢ să se diferențieze proliferarea reactivă


antiHVC, VEB, CMV, test HIV de proliferarea malignă, clonală
- ecografie cardiacă și determinarea frac- ➢ să se încadreze limfoproliferarea malig-
ției de ejecție a ventriculului stâng (FEV) nă în unul dintre subtipurile histopatologice
- examenul lichidului cefalorahidian Diagnosticul pozitiv de certitudine
(LCR) în limfoamele înalt agresive în necesită, așadar, biopsia ganglionară sau a
stadiul IV unei structuri extralimfatice afectate, piesa
Investigații în scop diagnostic de biopsie fiind analizată histologic, imu-
- biopsia ganglionară sau a structurii nofenotipic, citogenetic și molecular.
extralimfatice interesate cu examen histo- Examenul histopatologic
patologic, imunohistochimic, citogenetic și Informațiile oferite de examenul histo-
de biologie moleculară. patologic sunt limitate. Prin examen histo-
Investigații care stabilesc extensia bolii, patologic se poate aprecia dacă proliferarea
necesare stadializării este cu celulă mică sau mare, dacă
- radiografie cord-pulmon postero-ante- arhitectura ganglionară este păstrată sau
rioară distrusă, dacă infiltratul cu celule maligne
- ecografie abdominală este focal sau difuz.
- computer tomografie torace, abdomen, Examenul imunohistochimic
pelvis pentru identificarea adenopatiilor Analiza imunohistochimică diferențiază
profunde și a determinărilor extralimfatice în primul rând o proliferare reactivă,
- PET-CT este foarte eficientă în stabi- policlonală de una malignă, clonală. În plus
lirea extensiei bolii şi în special în ceea ce reușește stabilirea cu certitudine a apar-
privește afectarea măduvei osoase hema- tenenței celulei proliferante la linia
togene, pentru că evaluează întreaga mă- celulară. Tot prin imunohistochimie se pot
duvă, spre deosebire de biopsia osteo- identifica proteine codificate de anumite
medulară. Pentru cazurile în care PET-CT oncogene (proteina BCL2, C-MYC, BCL6),
nu este disponibil, pentru evaluarea afec- proteine implicate în ciclul celular care dau
tării măduvei osoase, se indică biopsia informații asupra ratei de proliferare (Ki67
osteomedulară cu examen histopatologic și Proliferating Cell Nuclear Antigen) sau
imunohistochimic. Biopsia osteomedulară proteine virale (proteina de latență
(BOM) are dezavantajul că evaluează membranară LMP1, asociată infecției cu
numai o zonă limitată din măduvă și poate VEB). Utilizează anticorpi monoclonali
fi fals negativă, dacă infiltratul medular care identifică markerii de pe suprafața
malign este focal și nu difuz. celulei maligne. Antigenele de suprafață
- radiografie osoasă, dacă se suspicio- specifice liniei B sunt CD19, CD20, CD22,
nează leziuni osoase prin contiguitate de la SIg cu un singur tip de lanţ uşor, iar cele
ganglionii de vecinătate specifice liniei T sunt CD2, CD3, CD7.
- rezonanța magnetică nucleară (RMN), Markerul CD30 este pozitiv în limfoamele
dacă se suspicionează interesări nervoase anaplazice, dar este exprimat şi pe suprafaţa
sau compresiuni. celulelor Sternberg-Reed şi pe limfocitele
B şi T activate.
Diagnostic pozitiv Examenul citogenetic
Identifică anomaliile citogenetice recu-
La un pacient cu suspiciune de limfo- rente, asociate unui anumit tip histopa-
proliferare la care se practică biopsia tologic de limfom. Cele mai frecvente ano-
ganglionară în scop diagnostic, este malii citogenetice în limfoamele maligne
important: sunt:
152 Hematologie clinică

➢ t(14;18) (q32;q21). Apare în >85% din NGS (Next Generation Sequecing) este
cazurile de limfom folicular și peste 25% costisitor și nu se utilizează, încă, de rutină
din cazurile de limfoame agresive. În în practica medicală. Oferă informații
schimbul de material genetic sunt imply- despre funcționarea celulei.
cate oncogene BCL2 localizată pe cromo- În fiecare celulă a organismului, care
zomul 18 și gena care codifică lanțul greu conţine un set complet de gene identice,
al SIg, receptorul pentru antigen al limfoci- numai o parte dintre acestea sunt exprimate,
tului B. Supraexpresia BCL2 exercită efect în funcţie de caracteristicile celulei
antiapoptotic. respective. Analiza expresiei genice se re-
➢ t(11;14) (q13;q32). Este întâlnită în lim- feră la identificarea informației genice co-
fomul zonei de manta. În translocație sunt dante. Genele active codifică sinteza unor
implicate oncogena BCL1, reglatoare a proteine implicate în funcționarea normală
ciclului celular situată pe cromozomul 11 și a celulei. Prin determinarea tipului şi
gena care codifică lanțul greu al SIg situată cantității de ARNm (ARN mesager), se
pe cromozomul 14. poate determina care dintre gene este activă
➢ t(2;5) (p23;q35). Se întâlnește în majo- și cum reacționează celula la acțiunea unor
ritatea limfoamelor anaplazice. Sunt im- stimuli. Tehnica microreţelei de ADN
plicate nucleofosmina (NPM) și gena kina- (DNA microarray) permite analiza
zei limfomului anaplazic (ALK1). expresiei a sute sau mii de gene în acelaşi
➢ t(14;18) (8q24). Se întâlnește în limfo- timp, prin determinarea fragmentelor de
mul Burkitt și Burkitt-like, în special for- ARNm legate specific de gena codantă care
mele asociate infecției HIV. Rezultatul le-a generat.
anomaliei este alterarea expresiei C-MYC, Prin utilizarea tehnicilor microarray, au
protooncogenă care codifică o fosfoprotei- fost descrise subtipuri clinice şi biologice
nă nucleară implicată în ciclul celular și noi, de exemplu limfomul difuz cu celulă
apoptoză. mare B cu fenotip de centru germinativ şi
➢ t(11;18) (q21;q21) şi t(1;14) (p22;132). limfomul difuz cu celulă mare B cu fenotip
Sunt prezente în limfoamele MALT. În activat, subtipuri ale aceleiași boli,
translocații sunt implicate genele MALT1, DLBCL.
respectiv BCL10. Supraexpresia MALT1 și
BCL10 determină sinteza unor proteine Stadializare
implicate în activarea factorului nuclear
kappaB (NF-kappaB), consecința fiind Stadializarea Ann Arbor (tabelul 22.2)
activarea și stimularea limfocitelor B. utilizată pentru mult timp atât în limfoa-
Biologie moleculară mele nonHodgkin cât și în limfomul Hod-
Există mai multe tehnici de analiză gkin, identifică patru stadii, în funcție de
moleculară: hibridizare în situ, Southern extensia bolii.
Blot, reacţia în lanţ a polimerazei (PCR). Dacă există afectare extralimfatică prin
PCR-ul are avantajul sensibilităţii ridicate. contiguitate, se adaugă la stadiu E.
Poate identifica anomalii moleculare pre- Fiecare stadiu se subîmparte în A (fără
zente într-un număr redus de celule, de semne generale) sau B cu semne generale
aceea este utilă și în detectarea bolii minime (febră peste 38o C în absenţa unei infecţii,
reziduale. Utilizează ADN extras din ce durează de peste două săptămâni, pier-
fragmente de țesuturi. Este utilizată frec- dere ponderală peste 10% din greutatea
vent în practica medicală, devenind din ce corporală în ultimele 6 luni, transpiraţii
în ce mai accesibilă. Studiul expresiei abundente care obligă la schimbarea
genice prin secvențiere de ultimă generaţie lenjeriei).
V. Sindroame limfoproliferative cronice 153

Tabelul 22.2 Stadializarea Ann Arbor

Stadiul Caracteristici

I afectarea unei singure arii limfatice/a unei singure structuri limfoide +/-
o afectare extralimfatică cu caracter localizat
afectarea a două sau mai multe arii limfatice de aceeaşi parte a diafragmului
II (mediastinul este considerat o singură localizare, ganglionii hilari bilaterali
sunt consideraţi două localizări) +/-
afectare extralimfatică cu caracter localizat

III afectarea ganglionilor sau a structurilor limfoide de ambele părţi ale


diafragmului +/-
afectare extralimfatică cu caracter localizat
afectarea ganglionilor sau a structurilor limfoide de ambele părţi ale
IV diafragmului cu determinare obligatorie extraganglionară, prin diseminare pe
cale hematogenă şi afectare extralimfatică cu caracter difuz (măduvă osoasă,
ficat, determinări pulmonare multiple, bilateral).

În 2014, o echipă multidisciplinară de - PET-CT se recomandă în evaluarea


experți propune un nou sistem de stadiali- preterapeutică a limfoamelor cu captare
zare, denumit stadializarea Lugano sau Ann crescută pentru fluorodeoxiglucoză: DLBCL,
Arbor modificată (tabel 22.3), adoptată limfomul folicular, limfomul Hodgkin.
ulterior în 2015 în ghidurile NCCN Pentru celelalte tipuri histologice cu captare
(National Comprehensive Cancer Net- scăzută, se recomandă în evaluarea
work). Recomandările care stau la baza preterapeutică utilizarea CT.
acestui nou sistem de stadializare sunt:

Tabelul 22.3. Stadializarea Lugano

Stadiul Caracteristici
Limitat
I Un singur ganglion, un singur grup ganglionar sau o singură structură
limfatică interesată: splina, inel Waldayer, timus
II Adenopatii multiple de aceeași parte a diafragmului.
Toate adenopatiile mediastinale sunt considerate o singură regiune
limfatică interesată, adenopatiile hilare se numără separat de
mediastin. Numărul ariilor limfatice interesate se notează ca
indice. Ex. II3
Adenopatie unică sau adenopatii multiple plus afectare extralimfatică
localizată prin contiguitate
II bulky* Stadiul II cu tumoră bulky (tumoră cu diametrul >10 cm)
Avansat
III Adenopatii multiple de ambele părți ale diafragmului sau adenopatii
supradiafragmatice și interesare splenică de boală
IV Afectarea difuză a unuia sau mai multor organe extralimfatice, cu sau fără
determinări ganglionare
154 Hematologie clinică

- CT cu substanță de contrast este reco- tologic și imunohistochimic stabilește diag-


mandată înaintea iradierii, deoarece măsoa- nosticul de certitudine.
ră cu precizie dimensiunea tumorii
- afectarea splenică este evaluată prin Evoluție și prognostic
PET-CT, luând în considerare o limită infe-
rioară a diametrului splinei de 13 cm Limfoamele maligne indolente au o
- dacă evaluarea PET-CT este disponi- evoluție care se întinde pe mai mulți ani,
bilă, biopsia osteomedulară nu se indică frecvent >10 ani, de aceea, prognosticul ad
- evaluarea afectării hepatice se reali- vitam este unul bun. În unele cazuri, peri-
zează prin PET-CT care poate descrie creș- oada asimptomatică până în momentul în
terea difuză sau focală a captării care pacienții necesită terapie specifică
- se renunță la substadializarea A sau B poate fi de câțiva ani. După inițierea tera-
în funcție de absența sau prezența semnelor piei, evoluția este marcată de perioade de
generale, deoarece nu are implicații remisiune completă și recăderi repetate.
prognostice Limfoamele agresive devin rapid simp-
Stadializarea Lugano este importantă tomatice, în câteva săptămâni sau luni.
din punct de vedere al abordării terapeutice, Fiind caracterizate de o rată mare de proli-
cu mențiunea că stadiul II bulky poate fi ferare, chimioterapia intensivă poate indu-
considerat stadiu limitat sau avansat în ce remisiune completă în proporție de până
funcție de tipul histologic de limfom și de 60-80%. Restul de 20-40% dintre pacienți
factorii prognostici. nu obțin remisiune completă la terapia de
linia întâi. Aproximativ jumătate dintre cei
Diagnostic diferențial care obțin remisiunea completă recad și
necesită reluarea terapiei.
- adenopatii de cauză infecțioasă: mono- Pentru aprecierea riscului prognostic, în
nucleoza infecțioasă, infecția HIV, tuber- limfoamele agresive, a fost elaborat indice-
culoza ganglionară, boala ghearelor de le de prognostic international (IPI), calculat
pisică… În general, adenopatiile apar în în funcție de 5 parametri: vârsta, statusul de
context clinic infecțios, au dimensiuni mo- performanță ECOG, LDH-ul seric, numarul
derate, sunt sensibile spontan și la palpare, determinărilor extralimfatice, stadiul bolii
regresează total sau parțial prin tratarea (tabelul 22.4).
infecției și tratament antiinflamator. Ade-
nopatiile din tuberculoza ganglionară se Tabelul 22.4 Scorul prognostic IPI
însoțesc de fenomene celsiene și au ten-
dința de a fistuliza. Parametru Prognostic
- metastaze ganglionare ale unor neo- negativ
plazii solide: neoplasm gastric, de sân, pul- Vârsta >60 ani
monar… Au consistență rescută, uneori ECOG >1
dură/lemnoasă, nu se însoțesc de fenomene LDH –ul seric crescut
inflamatorii locale și apar în contextual Număr de determinări >1
clinic al bolii neoplazice. extralimfatice
- sarcoidoza. Trebuie diferențiată de Stadiul bolii III sau IV
limfomul primitiv mediastinal. În sarcoi-
doză, valorile angiotensinconvertazei sunt
în majoritatea cazurilor crescute. Biopsia Statusul de performanță ECOG se
formațiunii tumorale cu examen histopa- definește astfel:
V. Sindroame limfoproliferative cronice 155

ECOG Definiție
0 capabil să desfăşoare o activitate normală, fără restricţii
1 activitate fizică limitată, dar pacientul poate desfăşura o activitate moderată
2 pacient în ambulator, capabil să se îngrijească singur, dar nu poate lucra
3 pacientul se poate ocupa de sine în mod limitat, peste 50% din timp îl
petrece în pat

Pentru fiecare factor de prognostic una dintre grupele prognostice de risc scă-
negativ se acordă un punct prognostic şi, zut, intermediar sau crescut (tabel 22.7).
prin însumarea lor, se calculează scorul
prognostic. În funcție de acest scor, paci- Tabelul 22.6 Scorul prognostic FLIPI
entul nou diagnosticat este încadrat în una
dintre grupele prognostice prezentate în Parametru Prognostic
tabelul 22.5. negativ
Vârsta >60 ani
Tabelul 22.5 Grupe de risc prognostic IPI Stadiul Ann Arbor III - IV
Hemoglobină <12 g/dl
Grupa de risc Scor prognostic LDH–ul seric crescut
Scăzut 0-1 Numărul
Intermediar scăzut 2 determinărilor >4
Intermediar crescut 3 ganglionare
Crescut 4-5
Tabelul 22.7 Grupe de risc prognostic FLIPI
Rata remisiunilor complete de boală, la
pacienții din grupele de risc intermediar Grupa de risc Scor prognostic
crescut și crescut, se situează în jur de 45%, Scăzut 0-1
comparativ cu cei din grupele de risc scăzut Intermediar 2
și intermediar scăzut care obţin remisiunea Crescut 3-5
completă în 85% din cazuri. Supraviețuirea
la 5 ani este de trei ori mai mică pentru Scorul FLIPI se calculează în momentul
pacienții cu risc crescut comparativ cu cei diagnosticului și este predictiv pentru
cu risc scăzut (25% versus 75%). supraviețuirea globală. Supraviețuirea glo-
Similar scorului prognostic elaborat bală la 10 ani depășește 70% pentru paci-
pentru limfoamele agresive, în limfoamele enții încadrați în grupa de risc prognostic
foliculare se utilizează indicele de prog- scăzut comparativ cu numai 30-32% pentru
nostic internațional în limfomul folicular grupa pacienților cu risc crescut.
(FLIPI) prezentat în tabelul 22.6, calculat Ulterior, acesta a devenit scor FLIPI1,
prin cumularea punctelor prognostice acor- fiind elaborat scorul FLIPI2 (tabelul 22.8),
date pentru fiecare dintre următorii care se calculează utilizând următorii
parametri: vârsta, stadiul Ann Arbor, valoa- parametri: vârsta, valoarea hemoglobinei,
rea hemoglobinei și numărul determinărilor diametrul celei mai mari adenopatii, afec-
extraganglionare. tarea măduvei osoase hematogene și valoa-
Pentru fiecare factor de prognostic rea beta2 microgobulinei serice. Se
negativ se acordă un punct prognostic şi se calculează pentru pacienții cu limfom foli-
calculează scorul prognostic prin însuma- cular în momentul în care se stabilește
rea punctelor. În funcție de acest scor, necesitatea inițierii terapiei specifice și este
pacientul nou diagnosticat este încadrat în predictiv pentru supraviețuirea fără
progresie de boală.
156 Hematologie clinică

➢ terapia specifică se inițiază în limfoame-


Tabelul 22.8 Scorul prognostic FLIPI2 le indolente simptomatice, cu masă tumo-
rală mare, când sunt prezente complicații
Parametru Prognostic sau semne de progresie
negativ ➢ recăderea de boală este o constantă în
Vârsta >60 ani limfoamele indolente şi este obligatoriu să
Afectarea măduvei prezentă fie confirmată prin repetarea biopsiei, pen-
osoase hematogene tru a exclude o eventuală transformare
Hemoglobina <12 g/dl histologică agresivă
Beta2microglobulina crescută ➢ scopul terapiei specifice în limfoamele
Adenopatie diametrul agresive este vindecarea, la pacienții care
semnificativă maxim >6 cm
tolerează chimioterapia agresivă
➢ tratamentul specific în limfoamele agre-
În funcție de scorul prognostic se iden- sive se inițiază imediat după stabilirea
tifică trei grupe: cu risc scăzut (0-1 puncte diagnosticului pozitiv de certitudine
prognostice), cu risc intermediar (2 puncte ➢ în scopul obținerii răspunsului optim la
prognostice) și cu risc crescut (3-5 puncte tratament, respectarea ritmului ciclurilor de
prognostice). Grupa de risc prognostic se chimioterapie și a dozelor complete sunt
corelează cu supraviețuirea fără progresie extrem de importante în limfoamele
de boală (76% în grupa cu risc scăzut com- agresive cu intenție curativă
parativ cu 29% în grupa cu risc crescut) și ➢ pentru a facilita tratamentul specific
supraviețuirea globală la 5 ani (96% în optim, tratamentul suportiv și administra-
grupa cu risc scăzut comparativ cu 59% în rea factorilor de creștere granulocitari și a
grupa cu risc crescut). eritropoietinei sunt recomandate
➢ tratamentul standard de linia întâi în
Principii de tratament limfoamele agresive este reprezentat de
cura CHOP (Ciclofosfamidă, Adriblastină,
Principii generale ale tratamentului Oncovin şi Prednison). În limfoamele de
specific în LMNH: linie B, se asociază la CHOP, anticorp
➢ abordarea terapeutică în LMNH este monoclonal anti CD20 (Rituximab).
diferită în funcție de agresivitatea clinică, ➢ anumite forme histologice de LMNH
astfel încât un diagnostic pozitiv corect, beneficiază de tratament de menținere, de
complet și încadrarea în grupa limfoamelor exemplu limfomul folicular sau limfomul
indolente sau agresive sunt obligatorii zonei de manta în care se recomandă trata-
➢ identificarea prezenței simptomatolo- ment de menținere cu Rituximab la interval
giei de tip B, important în special în lim- de 2 luni, în următorii 2 ani după obținerea
foamele indolente răspunsului complet
➢ scopul terapiei specifice în limfoamele ➢ limfomul limfoblastic se tratează cu
indolente este paleativ, cu excepția limfoa- protocoale similare celor din leucemia
melor diagnosticate în stadiul IA, curabile acută
prin exereză chirurgicală și radioterapie ➢ suspiciunea de recădere necesită repeta-
localizată. Cazurile diagnosticate însă în rea biopsiei ganglionare pentru confirmare
stadiul curabil sunt foarte rare, întrucât histopatologică şi imunohistochimică a
evoluția este asimptomatică, de obicei recăderii de boală
pacienții cu limfoame indolente fiind ➢ pacienții cu limfoame agresive recă-
diagnosticați în stadiul avansat. zuți/refractari au indicație de chimioterapie
➢ limfoamele indolente asimptomatice, agresivă urmată de autotransplant de celule
indiferent de stadiu, necesită supraveghere stem periferice
V. Sindroame limfoproliferative cronice 157

➢ radioterapia. În limfoame se recomandă Reprezintă o opțiune terapeutică pentru


a se utiliza radioterapia țintită, cu determi- pacienții cu limfom limfocitic difuz sau
narea volumului tumorii prin simulare CT. limfom folicular după minim două linii de
➢ evaluarea răspunsului la terapia speci- terapie anterioare.
fică, în limfoamele agresive, se realizează Inhibitori de Bruton tirozinkinază
prin PET-CT Ibrutinib. Indicat în linia a doua de tra-
tament la pacienții cu limfom al zonei de
Principalele mijloace terapeutice sunt: manta, limfom al zonei marginale.
Chimioterapia clasică Imunomodulatori: Lenalidomida
În limfoamele de mică malignitate utili- Inhibitori de proteazomi
zarea Leukeran monoterapie sau asociat Bortezomib. Se indică în asociere cu chi-
corticoterapiei se indică pacienților vârst- mioterapia pacienților cu limfom al zonei de
nici. Cure de tip CVP (Ciclofosfamidă, manta sau DLBCL cu fenotip activat.
Vincristină, Prednison) pot fi o opțiune Autotransplantul de celule stem perife-
pentru aceeași grupa de pacienți. La paci- rice în limfoamele agresive recăzute
enții tineri, se poate opta pentru combinația Allotransplantul de celule stem perife-
Leukeran cu anticorpi monoclonali rice la cazuri selectate
(Rituximab). CAR T-cell (Chimeric Antigen Receptor
Agenți alkilanți T cell) la cazuri selectate, pacienți tineri cu
Bendamustina în asociere cu Rituximab limfoame refractare la mai multe linii de
se indică la pacienții cu limfom de zonă mar- tratament, recăzuți după transplant de
ginală, sau folicular ca terapie de linia întâi. celule stem.
Anticorpii monoclonali
Rituximabul, anticorp monoclonal anti Tratamentul suportiv
CD20, în monoterapie sau în asociere cu
chimioterapia clasică sau cu analogi de Anemia, când este determinată de infil-
purină și-au dovedit eficiența în limfoamele trarea măduvei cu celule maligne se corec-
B indiferent de agresivitatea lor. Anticorpi tează prin tratamentul specific și suport
monoclonali anti CD20 de generația a transfuzional, indicat în funcție de valoarea
doua: Obinutuzumab. hemoglobinei și de modul în care pacientul
Brentuximab Vedotin, anticorp mono- tolerează anemia. Pacienții cu anemie
clonal anti CD30 se utilizează în asociere hemolitică, secundară limfoproliferării, au
cu chimioterapia la pacienții cu limfoame indicație de tratament corticoterapic. Când
maligne T, atât la pacienții nou diag- valoarea hemoglobinei este cuprinsă între
nosticați cât și la cei cu recădere de boală. 8-10 g/dl și anemia este indusă de
Alemtuzumab, anticorp monoclonal anti chimioterapie, se indică corectarea anemiei
CD52 este utilizat în limfoamele de linie T, prin administrarea de eritropoietină, 40 000
recăzute. UI/săptămână, s.c, până la o valoare a
Analogii de purină hemoglobinei de maxim 12 g/dl.
Fludarabina se poate administra în Continuarea administrării eritropoietinei
monoterapie sau în asociere cu Ciclofosfa- peste această valoare, predispune la com-
mida. Pacienții care primesc tratament cu plicații trombotice.
Fludarabină au risc crescut de infecții si nu Profilaxia neutropeniei asociată chimio-
se recomandă a se asocia cu corticoterapie. terapiei, poate fi:
Cladribina este analogul de purină de • primară, atunci când pacientul primește
elecție în leucemia cu celule păroase. regimuri chimioterapice asociate cu risc de
Inhibitori de fosfoinozitol 3 kinaza neutropenie >20% sau risc de neutropenie
(Idelalisib) între 10-15% dar cumulează și alți factori
158 Hematologie clinică

de risc cum sunt vârsta, stadiul avansat, foblastic, tabloul clinic este dominat de
anemie… masa tumorală (adenopatii, tumoră media-
• secundară, atunci când pacientul a expe- stinală importantă, splenomegalie). Când
rimentat un episod de neutropenie la sunt prezente determinările ganglionare
ciclurile anterioare de chimioterapie. şi/sau extralimfatice, iar infiltrarea cu lim-
Se utilizează factori de creștere granulo- foblaşti a măduvei osoase hematogene este
citari cu administrare zilnică (Filgrastim) <20%, se utilizează termenul de limfom
sau se poate opta pentru formele cu acţiune limfoblastic. Dacă în măduvă există >20%
prelungită (Peg-Filgrastim). Acestea din limfoblaşti, se utilizează termenul de leuce-
urmă sunt preferate în cazul regimurilor mie acută limfoblastică. Diferenţierea este
chimioterapice cu administrare la 21 zile, mai mult didactică, întrucât tratamentul
aceasta fiind și perioada lor de acțiune. este acelaşi.
Factorii de creștere granulocitari se Limfomul limfoblastic reprezintă 2%
administrează la 24-48 ore de la terminarea din totalul limfoamelor nonHodgkiniene.
ciclului de chimioterapie. Incidenţa limfomului limfoblastic este mi-
Profilaxia sindromului de liză tumorală că, în jur de 0,2 cazuri noi la 100 000 locui-
manifestat prin hiperuricemie, hiperfosfate- tori, cu două vârfuri ale incidenţei, în jurul
mie, hiperpotasemie și hipocalcemie, în vârstei de 20 şi respectiv 50 de ani.
special la pacienții cu limfoame agresive și Din punct de vedere al agresivităţii cli-
cu masă tumorală mare la diagnostic. Se nice, limfomul limfoblastic este o limfo-
realizează prin hidratarea abundentă și proliferare înalt agresivă, curabilă însă, la
administrarea de Allopurinol 300-600 75% dintre pacienţii copii şi 50% dintre
mg/zi sau Rasburicase, doză unică 3-6 mg. pacienţii adulţi, prin chimioterapie
Profilaxia antivirală cu Entecavir la pa- intensivă.
cienții purtători de antigen HBs care pri- Clinic evoluează cu mase tumorale im-
mesc tratament cu anticorpi monoclonali portante, tumoră mediastinală bulky, epan-
anti CD20, datorită riscului reactivării in- şamente pleurale, pericardice, sindrom de
fecției virale. Tratamentul cu Entecavir se compresiune pe vena cavă superioară,
menține 12 luni după terminarea chimio- determinări extralimfatice la nivelul siste-
terapiei. mului nervos central, testicular, cutanat...
Pacienții care primesc terapie de salvare Adenopatiile periferice sunt prezente la
cu Metotrexat în doză mare necesită marea majoritate a pacienţilor. Tumora
alcalinizare urinară cu 24 ore anterior admi- mediastinală importantă apare în limfomul
nistrării. Cytosarul în doză mare poate limfoblastic T şi poate determina dispnee,
determina conjunctivită, care poate fi tuse seacă iritativă, disfagie. Simptomele de
prevenită prin administrarea profilactică de tip B sunt prezente de la debut. 80% dintre
picături oftalmice care conțin cortizon. cazuri se prezintă în stadiul IV de boală.
Determinările la nivelul SNC sunt prezente
Limfomul limfoblastic la 5-10% dintre cazuri la diagnostic, dar
afectează în evoluţie până la o treime dintre
Este o neoplazie a celulelor precursoare pacienţi. Sindromul hemoragipar apare la
T în >90% din cazuri sau a celulelor pre- pacienţii aflaţi în stadiul IV, cu afectarea
cursoare B în <10% din cazuri. Ȋn clasifi- măduvei osoase şi trombocitopenie severă.
carea OMS a neoplaziilor limfoide, lim- Ca şi în leucemia acută limfoblastică,
fomul limfoblastic şi leucemia acută limfo- afectarea testiculară poate fi prezentă.
blastică sunt considerate o singură entitate, Factorii cu importanţă prognostică în
denumită leucemia acută limfoblas- limfomul limfoblastic, sunt:
tică/limfom limfoblastic. Ȋn limfomul lim- - vârsta >30 de ani
V. Sindroame limfoproliferative cronice 159

- stadiile avansate (III sau IV din fiind considerat cel mai agresiv limfom
stadializarea Ann Arbor) indolent. Datorită posibilității de a evolua
- afectarea măduvei osoase hematogene agresiv, este abordat terapeutic similar
- afectarea SNC limfoamelor agresive.
- prezenţa simptomelor de tip B Clinic pacienții cu limfom al zonei de
- IPI >2 manta devin rapid simptomatici, prezintă
- LDH seric crescut simptome de tip B, iar tabloul clinic este
- timpul până la obţinerea răspunsului dominat de splenomegalie în formele agre-
complet la tratament sive. Există și forme indolente, asimpto-
Diagnostic pozitiv matice mult timp. Frecvent evoluează cu
Se stabileşte pe baza examenulul histo- descărcare leucemică în sângele periferic.
patologic şi imunohistochimic al unui Diagnosticul pozitiv
ganglion limfatic. Necesită biopsie ganglionară cu examen
Examenul histopatologic evidenţiază histopatologic și imunohistochimic,
prezenţa unor celule cu dimensiuni medii, examen citogenetic și molecular. În pre-
cu cromatină nucleară fină, cu nucleoli zența descărcării leucemice care confirmă
care, fie nu se disting, fie sunt în număr mic, afectarea medulară, biopsia osteomedulară
1-2, citoplasmă bazofilă, redusă cantitativ, cu examen histopatologic și imunohistochi-
celule care morfologic nu pot fi diferenţiate mic sau imunofenotiparea din sângele
de limfoblaştii din LAL1 din clasificarea periferic pot susține diagnosticul, prin iden-
FAB. tificarea celulelor maligne cu imunofenotip
Examenul imunofenotipic stabileşte particular.
diagnosticul de certitudine. Imunofenotipul Examenul histopatologic identifică pre-
în limfomul limfoblastic T evidenţiază zența în zona de manta a foliculului limfatic
CD3+, CD4+ CD8+ or CD4- CD8–, a unei populații de limfocite atipice, mici
CD2+/–, CD5+/–, CD7+/–, TdT+, CD34+/– sau medii, cu nucleu neregulat, incizat,
, CD10+/–, iar în limfomul limfoblastic B citoplasma redusă, cu mitoze frecvente. În
CD19+, CD10+, CD20+/–, CD22+/–, TdT+, stadiile inițiale infiltratul are aspect
HLA-DR+, CD34+/–, Slg–. nodular. Pe măsură ce boala progresează,
Limfomul limfoblastic este o boală centrul folicular nu mai poate fi distins și
curabilă prin chimioterapie intensivă. arhitectura ganglionară este distrusă. Acest
Terapia de fond urmăreşte aceleaşi princi- aspect este întâlnit în forma clasică. Forma
pii, etape şi utilizează aceleaşi protocoale agresivă a bolii, forma blastoidă, prezintă la
din LAL. examenul histopatologic infiltrat cu
numeroase celule de talie medie sau mare,
Limfomul zonei de manta de aspect blastic-like.
Testele imunohistochimice identifică
Limfomul zonei de manta este denumit imunofenotipul particular al celulei prolife-
astfel întrucât celula de origine este lim- rante: CD5+, CD19+, CD20+, Ciclina D1+
focitul B din zona de manta a foliculului intens, SIgM/SIgD, FMC7 + raport clonal
limfatic. Reprezintă aproximativ 3-5% din kappa/lambda, CD23 slab+ sau negativ,
totalul cazurilor de limfoame nonHodgkin. CD200 slab+ sau negativ. Absența CD10
Anual sunt diagnosticate 1-2 cazuri noi la diferențiază limfomul zonei de manta de
100 000 locuitori, incidența fiind mai mare limfomul folicular. Cazurile negative
la sexul masculin, raport 3/1. pentru Ciclina D1 sunt SOX11+ (proteina
Deși, din punct de vedere histologic, codificată de gena SOX11 care face parte
este încadrat în grupa limfoamelor indo- din factorii transcripționali). Testele
lente, există cazuri cu evoluție agresivă, imunohistochimice trebuie să includă și
160 Hematologie clinică

determinarea Ki67, indice de proliferare Cei mai importanți factori cu impact


nucleară care oferă informații asupra prognostic negativ în limfomul zonei de
agresivității formei histologice. Formele cu manta sunt:
Ki67 < 30% au evoluție indolentă. Totuși - statusul de performanţă scăzut
valoarea Ki67 nu ghidează strategia - afectarea SNC la diagnostic
terapeutică. Studiul expresiei genice nu a - forma blastoidă
evidențiat diferențe între cazurile pozitive - Ki67 >30%
pentru Ciclina D1 și cele negative, ceea ce - statusul nemutat
înseamnă caracteristici clinico-patologice - mutația p53 sau supraexpresia p53 la
similare pentru cele două entități. Atitudi- imunohistochimie
nea este similară în ambele forme. - cariotip complex. Minim trei anomalii
Examenul citogenetic evidențiază pre- cromozomiale suplimentare, exceptând
zența t(11;14), anomalie citogenetică recu- t(11;14)
rentă în care sunt implicați cromozomii 11, - grupa de risc crescut conform MIPI
pe care se găsește gena care codifică Cicli- MIPI (Mantle cell lymphoma Internatio-
na D1 și cromozomul 14 pe care se găsește nal Prognosis Index) se calculează în
gena care codifică lanțul greu al SIg. Rezul- funcție de vârstă, statusul de performanță,
tatul este reprezentat de supraexpresia valoarea LDH-ului seric și numărul de leu-
Ciclinei D1, implicată în ciclul celular. cocite și identifică trei grupe prognostice:
Examenul molecular precizează carac- risc scăzut, risc intermediar și crescut, cu
terul clonal al limfoproliferării prin de- diferențe înalt semnificative statistic în ceea
monstrarea rearanjamentul clonal al gene- ce privește supraviețuirea globală între
lor care codifică lanțul greu al SIg. Este util, grupa pacienților cu risc scăzut și cea a
alături de SOX11+, pentru diagnosticul pacienților cu risc crescut.
cazurilor Ciclină D1 negative. Mutația p53 Principii de tratament
este asociată formei blastoide, cu Ki67 > Limfomul zonei de manta este o boală
30% și răspuns nefavorabil la chimioterapia incurabilă, scopul tratamentului fiind con-
convențională și chiar la transplant de trolul simptomatologiei și creșterea supra-
celule stem periferice. viețuirii. Deși este un limfom indolent,
Pe baza examenului clinic, histopato- strategia “watch and wait” aplicată în lim-
logic, imunohistochimic şi a testelor de bio- foamele indolente asimptomatice este
logie moleculară, sunt identificate două potrivită numai în cazuri selectate, cu masă
subtipuri clinico-morfologice și moleculare tumorală mică, localizate, asimptomatice.
de limfom al zonei de manta: forma clasică Nu există factori predictivi ai progresiei
cu status nemutat SIg, SOX11+ şi forma bolii.
leucemică (10-20%), cu status mutat al SIg, Limfomul zonei de manta se abordează
afectarea măduvei, descărcare leucemică, terapeutic în funcție de stadiu și masa
splenomegalie. tumorală.
Evoluție și prognostic În stadiile I sau II cu masă tumorală mică
Prognosticul în limfomul zonei de mant- se poate opta pentru radioterapie localizată,
a este nefavorabil, chiar cu tratament 30-36 Gy, sau 2-3 cicluri de chimioterapie
specific. Prognosticul este mai bun la urmate de radioterapie localizată de
pacienții tineri tratați cu chimioterapie consolidare, similar terapiei DLBCL. Dacă
intensivă urmată de autotranplant de celule masa tumorală este mare, sau există factori
stem periferice. Supraviețuirea medie este de prognostic negativ, se indică
de 3 ani şi numai 5-10% dintre pacienți chimioterapie sistemică, de tip R-CHOP.
supraviețuiesc la 10 ani. Stadiile III sau IV la pacienții simpto-
matici și cu masă tumorală mare au
V. Sindroame limfoproliferative cronice 161

indicație de chimioterapie sistemică. În cardiacă și au contraindicație pentru trata-


alegerea terapiei de linia întâi trebuie să se ment anticoagulant cu antivitamine K dato-
ia în calcul vârsta pacientului, simptomele rită riscului hemoragic crescut. Alți
și factorii de risc. La pacienții tineri, care inhibitori de Bruton tirozinkinază: Acala-
tolerează chimioterapie intensivă, se pre- brutinibul, are risc hemoragic și de fibrilație
feră inducția cu doze mari de Cytosar în atrială mai scăzut, comparativ cu Ibru-
asociere cu Rituximab, sau Rituximab tinibul.
Hyper CVAD, urmată de autotranplant de Rămâne încă o problemă managementul
celule stem periferice. Pentru restul pacien- tratamentului la pacienții care sunt
ţilor, standardul de tratament este repre- intoleranți sau sunt rezistenți la inhibitori
zentat de 6 cicluri R-CHOP. Inducția cu de Bruton tirozinkinază şi care trebuie să
regimuri chimioterapice care conțin Borte- întrerupă tratamentul, studii clinice
zomib au demonstrat o dublare a supra- ulterioare urmând să stabilească opțiunile
viețuirii fără progresie de boală. Pacienții terapeutice eficiente pentru această
cu status biologic alterat, cu multiple co- categorie de pacienţi.
morbidități primesc regimuri chimiotera- Ibrutinib în combinație cu Rituximab s-a
pice mai puțin intense sau tratament dovedit o asociere eficientă în studii clinice
suportiv. Chimioterapia are rezultate inferioare
Terapia de menținere în limfomul zonei Ibrutinibului.
de manta, cu Rituximab monoterapie la Inhibitori de BCL2 (Venetoclax). Aso-
pacienții cu inducție R-CHOP este oblige- cierea Venetoclax cu Ibrutinib se află în
torie, întrucât a demonstrat beneficiu sem- fază de studii clinice, pentru pacienții cu
nificativ în ceea ce privește supraviețuirea recădere de boală.
fără progresie de boală și supravieţuirea Lenalidomida cu Rituximab, rezultate
globală. inferioare Ibrutinibului, dar poate fi o
Recăderea este o constantă în evoluția opțiune pentru pacienții refractari sau
limfomului zonei de manta. Când se suspi- intoleranți la Ibrutinib.
cionează recăderea, se indică obligatoriu Allotransplantul de celule stem periferi-
repetarea biopsiei cu examen histopatolo- ce poate fi o opțiune pentru pacienții tineri
gic și imunohistochimic care să confirme cu risc crescut, cu mutație p53. 30% dintre
recăderea și să excludă o eventuală a doua pacienții care primesc allotransplant,
neoplazie. supraviețuiesc pe termen lung.
Opțiuni terapeutice la recădere: CAR T-cell, pentru pacienții tineri, cu
Ibrutinib. Inhibitor de Bruton tirozinki- recăderi multiple, chimiorezistente, cu pro-
nază, care inhibă proliferarea și supravie- gresie după inhibitori de Bruton tirozin-
țuirea celulelor neoplazice. Recent s-a kinază. Asociază rată crescută de
demonstrat că Ibrutinibul traversează barie- mortalitate.
ra hematoencefalică, ceea ce ar putea fi un
argument pentru utilizarea sa în linia întâi Limfomul zonei marginale
de tratament la pacienții cu afectare SNC.
Pacienții care primesc Ibrutinib la prima Limfomul zonei marginale are ca celulă
recădere, obțin răspuns în 77% din cazuri, de origine limfocitul B din zona marginală
cu 37% răspunsuri complete, răspunsuri a foliculului limfatic din ganglionul lim-
care se mențin în medie 36 de luni, fatic, din zona marginală splenică sau din
comparativ cu cei care primesc Ibrutinib ţesutul limfatic asociat mucoaselor.
după mai multe linii de tratament. 11% Rezultă astfel trei entități distincte, cu
dintre pacienții tratați cu Ibrutinib dezvoltă caracteristici clinico-biologice, evolutive și
fibrilație atrială, necesită monitorizare terapeutice diferite.
162 Hematologie clinică

Limfoamele zonei marginale reprezintă acestea selectându-se celula care va da


între 5-15% din totalul limfoamelor non- naștere clonei maligne.
Hodgkiniene, aproape 70% dintre acestea Simptomatologia este nespecifică: epi-
fiind reprezentate de formele extranodale, gastralgii, sindrom dispeptic, hemoragii
cu debut în ţesutul limfatic asociat mu- digestive.
coaselor. Limfomul zonei marginale sple- Investigațiile paraclinice recomandate
nice reprezintă aproximativ 20%, cele mai pacienților cu limfom MALT gastric sunt:
rare fiind formele nodale, cu o incidență • hemoleucograma completă
<10%. • evaluarea funcțiilor hepatică şi renală
• LDH seric şi beta2 microglobulina pen-
Limfomul zonei marginale extranodal tru aprecierea masei tumorale
al țesutului limfatic asociat mucoaselor • teste serologice pentru Helicobacter py-
MALT (Mucosa-associated Limphoid lori și/sau determinarea antigenului în
Tissue) scaun
• endoscopia digestivă superioară (EDS)
Are evoluție indolentă, prognostic cu biopsie în scop diagnostic: leziunile sunt
favorabil, supraviețuirea la 5 ani depășind frecvent multiple
85%. Pe lângă tractul digestiv, cel mai • ecoendoscopia care apreciază profun-
frecvent afectat, debutul poate fi în țesutul zimea leziunilor la nivelul peretelui gastric
limfatic din plămân, tiroidă, sân, glande • teste virale: Atg HBs, anticorpi anti
salivare etc. Simptomatologia este depen- HCV, test HIV
dentă de aceste localizări. • teste imagistice pentru a exclude alte
Etiopatogeneză. În etiopatogeneza lim- determinări de boală
fomului zonei marginale cu debut în țesutul • biopsia osteomedulară pentru a exclude
limfatic asociat mucoaselor sunt implicate determinările la nivelul măduvei osoase
infecțiile cronice care determină stimularea hematogene
antigenică repetată a celulelor B: Diagnosticul pozitiv
Helicobacter pylori în limfomul MALT Se stabilește pe examenul histopatologic
gastric, Campylobacter jejuni în limfomul și imunohistochimic al leziunii gastrice.
MALT al intestinului subțire, Achromo- Examenul histopatologic evidențiază
bacter xylosoxidans în limfomul MALT infiltrat cu limfocite de aspect morfologic
pulmonar… heterogen, cu aspect de centrocite, unele cu
Statusul imun pare să joace un rol în aspect monocitoid, printre care se găsesc
etiopatogeneză, tiroidita Hashimoto și centroblaste și imunoblaste. Prezența leziu-
sindromul Sjogren putând fi factori de risc nilor limfoepiteliale nu este patognomonică
pentru evoluția către sindrom pentru limfomul MALT, fiind prezentă și în
limfoproliferativ în limfomul MALT tiroi- alte limfoproliferări reactive sau clonale.
dian și respectiv limfomul MALT al glan- Examenul imunohistochimic identifică
delor salivare. pe suprafața celulelor maligne prezența
Limfomul MALT gastric, cea mai frec- markerilor CD20, SIgM, CD79a, CD21,
ventă localizare a limfomului de zonă CD35 și absența CD5, CD10, CD23 și
marginală extranodal, debutează în jurul Ciclina D1 (care susțin diagnosticul dife-
vârstei de 60 de ani și are o incidență mai renţial cu limfomul folicular și limfomul
mare la sexul feminin. Apariția limfomului zonei de manta).
MALT este de obicei precedată de o peri- Examenul citogenetic nu este obligato-
oadă de inflamație cronică, infecția cu riu pentru diagnosticul pozitiv, dar în 30-
Helicobacter pylori determinând stimularea 50% din cazuri evidențiază prezența
antigenică repetată a limfocitelor B, dintre t(11;18), în care este implicată gena
V. Sindroame limfoproliferative cronice 163

MALT1. În urma translocației, rezultă o negativi, deoarece pot fi implicate alte


genă de fuziune care codifică o proteină ce specii de Helicobacter. Se recomandă tripla
stimulează proliferarea și supraviețuirea asociere: Claritromicină plus Amoxicilină
celulară, inhibând în același timp apoptoza, sau Metronidazol 14 zile şi obligatoriu un
prin activarea căii factorului nuclear kB inhibitor de pompă de protoni, 4 săptămâni.
(NF-kB). Alte anomalii citogenetice sunt Evaluarea răspunsului la tratament se
trisomiile cromozomilor 3 și 18. efectuează la 2 săptămâni de la întreruperea
Stadializarea utilizată în limfomul terapiei.
gastric MALT este stadializarea Lugano • pacienții care nu răspund la tratamentul de
(tabelul 22.9). eradicare a infecției cu Helicobacter pylori,
Prognosticul în limfomul MALT gastric au indicație de radioterapie localizată, care să
se apreciază prin calcularea scorului cuprindă stomacul şi ganglionii perigastrici,
prognostic internațional, denumit MALT- cu o doză totală de 24-30 Gy, administrată
IPI, în funcție de: vârstă >70 de ani, stadiul fracționat în 3-4 săptămâni.
IV și valoarea crescută a LDH-ului seric. • chimioterapia sistemică, chimioimuno-
Pentru fiecare se acordă un punct prog- terapia sau imunoterapia se indică la:
nostic, pacienții cu risc scăzut cumulează ▪ pacienți simptomatici în stadiul
un punct prognostic, cei din grupa avansat
intermediară 2 puncte prognostice, iar cei ▪ pacienți cu contraindicație pentru
din grupa de risc crescut, 3 puncte prog- radioterapie
nostice. Supraviețuirea fără evenimente ▪ pacienții cu boală recăzută după tera-
legate de boală scade de la 70% pentru pia de eradicare a infecției sau
pacienții cu risc scăzut, la 29% pentru radioterapiei
pacienții din grupa de risc crescut. ▪ când există evidențe de transformare
Principii de tratament histologică
Boala este curabilă în stadiile localizate Fiind limfom CD20+, în limfomul zonei
prin eradicarea infecției cu Helicobacter marginale, Rituximabul monoterapie sau în
pylori sau radioterapie localizată. combinație cu Clorambucil, Bendamustină
Stadiul localizat I-IIE sau Lenalidomidă și-au dovedit eficiența,
• tratamentul de eradicare a infecției cu administrate pentru 4-6 cicluri.
Helicobacter pylori se indică la toți paci- Terapia de menținere nu influenţează
enții cu limfom MALT gastric, indiferent perioada liberă de boală sau supraviețuirea
de stadiu, inclusiv la cei Helicobacter pylori globală.

Tabel 22.9 Stadializarea Lugano în limfomul MALT gastric

Stadiul Caracteristici
I Leziune unică sau leziuni multiple localizate strict la nivelul stomacului
II Extensie intraabdominală
II1 Afectare ganglionară locoregională
II2 Afectare ganglionară intraabdominală la distanță
III Leziunea gastrică depășește seroasa și invadează local organele sau
țesuturile de vecinătate
IV Leziune unică sau leziuni multiple localizate strict la nivelul stomacului
Afectare extranodală diseminată, sau afectare ganglionară de ambele părți
ale diafragmului

Evaluarea răspunsului la tratament pre- 2-3 luni de la întreruperea terapiei și, ulte-
supune biopsii seriate gastrice, efectuate la rior, de două ori pe an, pentru a confirma
164 Hematologie clinică

remisiunea histologică. Supravegherea discomfort abdominal, dureri abdominale,


endoscopică a stomacului este necesară și constipație prin compresiune.
datorită riscului de şase ori mai mare de Investigațiile paraclinice recomandate
apariția a adenocarcinomului gastric, la pacienților cu limfom de zonă marginală
pacienții cu limfom gastric de zonă mar- splenică sunt:
ginală. Chiar dacă leziunile histologice - hemoleucograma completă cu reticu-
persistă, sau reapar la evaluările ulterioare, locite
pentru pacienții asimptomatici, fără boală - evaluarea funcțiilor hepatică şi renală
diseminată sau masă tumorală mare, moni- - LDH seric și beta2 microglobulina
torizarea este suficientă. Reluarea terapiei pentru aprecierea masei tumorale
se indică pacienților simptomatici, cu masă - screening pentru virusul hepatitic C
tumorală mare sau cu leziuni gastrice - teste virale: Atg HBs, test HIV
progresive. - test Coombs
- teste imagistice pentru a exclude alte
Limfomul zonei marginale splenice determinări de boală
- biopsia osteomedulară
Limfomul zonei marginale este cel mai Diagnosticul pozitiv
comun tip histologic de limfom cu origine Întrucât afectarea medulară este urmată
în splină. Este o limfoproliferare indolentă, de descărcarea celulelor maligne în sângele
cu speranță de viață care depășește 10 ani, periferic, pentru diagnostic nu este necesară
deși o treime din cazuri pot evolua agresiv, splenectomia, acesta fiind susținut pe
situație în care supraviețuirea nu depășește analiza imunofenotipică a celulelor
4 ani. Ca și alte tipuri de limfoame indo- maligne din sânge sau examenul imunohis-
lente, poate evolua către un limfom agresiv, tochimic al fragmentului de os obținut prin
DLBCL, însă exceptional, în <5% din biopsie osteomedulară. Celulele tumorale
cazuri. Celula de origine este limfocitul B exprimă CD20, SIgM, CD79a și sunt
din zona marginală din pulpa albă splenică. negative pentru CD5, CD23 și CD10,
Vârsta medie la debut este de 65 de ani, CD43, CD103. Absența CD103 și anexina
fără diferențe a repartiției pe sexe. 1 negativă diferențiază limfomul zonei
Etiopatogeneză. În etiopatogeneza lim- marginale splenice de leucemia cu celule
fomului de zona marginală splenică, similar păroase.
limfoamelor MALT, stimularea antigenică Screeningul pentru virusul hepatitic C
repetată poate acționa ca factor declanșator este important, deoarece cazurile pozitive
al proliferării maligne. A fost descrisă beneficiază de terapie antivirală.
asocierea între limfomul de zonă marginală Prognosticul este în general favorabil,
splenică și purtătorii de virus C, existând dar există o serie de factori cu prognostic
posibilitatea ca eradicarea infecției să nefavorabil, cu impact asupra supra-
inducă remisiunea bolii hematologice. viețuirii:
Tabloul clinic este dominat de spleno- - anemia și trombocitopenia
megalie, adenopatiile în general lipsesc sau - prezența adenopatiilor generalizate,
sunt nesemnificative. Ficatul și măduva altele decât cele din hilul splenic
osoasă hematogenă sunt afectate secundar. - LDH seric crescut
Uneori, la pacienții asimptomatici, boala - valori scăzute ale albuminei serice
poate fi diagnosticată pornind de la Principii de tratament
investigarea unor citopenii (anemie, trom- Limfomul de zonă marginală splenică
bocitopenie) care pot fi de cauză imună sau este o limfoproliferare indolentă în care
secundare hipersplenismului. Splenomega- terapia specifică are intenție paleativă. De
lia importantă se manifestă clinic prin aceea, la pacienții asimptomatici, fără cito-
V. Sindroame limfoproliferative cronice 165

penii, tratamentul specific nu se inițiază, cu cronică joacă un rol important în transfor-


excepția pacienților purtători de virus C marea malignă, fără a se putea stabili însă o
care au indicație de tratament antiviral. corelație directă între infecțiile virale sau
Inițierea precoce a terapiei specifice nu boli autoimune care să explice inflamația
aduce niciun beneficiu în ceea ce privește cronică.
supraviețuirea fără progresie de boală sau Tabloul clinic este dominat de prezența
supraviețuirea globală. poliadenopatiei periferice, cel mai frecvent
Ghidul ESMO stabileşte drept criterii de cu localizare laterocervicală.
inițiere a terapiei specifice urmatoarele: Majoritatea pacienților se prezintă la
▪ splenomegalia progresivă medic în stadii avansate (III sau IV), boala
▪ citopenii progresive: fiind asimptomatică mult timp. Numai un
• anemie <10 g/dl sfert dintre pacienți prezintă la debut
• granulocite <1 000/mm3 simptome de tip B. Alte simptome cum sunt
• trombocitopenie <80 000/mm3 amețeli, dispnee, cefalee, palpitații,
Prima opțiune terapeutică la pacienții sindrom hemoragipar pot fi explicate de
care necesită tratament este Rituximabul în citopeniile de cauză centrală, determinate
monoterapie, 375 mg/m2/săptămână, 4-8 de infiltrarea măduvei osoase cu celule
administrări. Răspunsul este rapid favorabil neoplazice.
la >80% dintre pacienți și durabil, 60% Investigații paraclinice
dintre pacienți fiind fără progresie de boală - hemoleucograma completă cu reticu-
la 10 ani. locite
Alte opțiuni terapeutice: - evaluarea funcțiilor hepatică și renală
- agenți alkilanți: Clorambucil, Ciclo- - LDH seric și beta2 microglobulina
fosfamidă monoterapie, sau în combinație pentru aprecierea masei tumorale
cu Rituximab - teste virale: Atg HBs, anticorpi anti
- splenectomia. Se indică pacienților ca- HCV, test HIV
re nu răspund la tratamentul cu Rituximab. - biopsie ganglionară cu examen histo-
- chimioimunoterapia de tip R-CHOP se patologic și imunohistochimic
indică pacienţilor cu boală generalizată, cu - teste imagistice: CT cervical, torace,
simptome constituționale (scădere ponde- abdomen, pelvis pentru stabilirea extensiei
rală semnificativă, astenie fizică marcată, bolii. Examenul PET-CT se recomandă
transpirații abundente) sau care prezintă cazurilor cu suspiciune de transformare în
semne de transformare în limfom agresiv. limfom agresiv
- biopsia osteomedulară
Limfomul zonei marginale ganglionare Diagnosticul pozitiv
(nodal) Necesită coroborarea datelor obținute
prin examenul histopatologic și imunohis-
În limfomul zonei marginale nodal, tochimic ale unui ganglion limfatic cu
celula de origine este limfocitul B din zona datele obținute prin investigațiile imagis-
marginală a foliculului limfatic din ganglio- tice care exclud determinările extranodale
nul limfatic. Este cea mai rară formă de sau splenice.
limfom al zonei marginale și reprezintă Examenul histopatologic evidențiază o
aproximativ 1,5% din neoplaziile limfoide. populație morfologic heterogenă de celule,
Vârsta medie de debut este 60 de ani, reprezentată de centrocite, monocitoide,
ambele sexe fiind afectate în mod egal. limfoplasmocite, centroblaste și imuno-
Etipatogeneza rămâne necunoscută. blaști, fiind foarte asemănător cu examenul
Similar celorlalte două forme de limfom de histopatologic din limfomul zonei mar-
zonă marginală, se pare că inflamația ginale extranodal.
166 Hematologie clinică

Examenul imunohistochimic evidenția- ențe congenitale sau dobândite, pesticidele,


ză markeri de linie B: CD20, CD79a și insecticidele, fumatul, sprayurile de păr.
PAX5. Între 45-100% din cazuri sunt pozi- Celulele maligne își au originea în lim-
tive pentru BCL2. focitele B din centrul germinativ de la
Prognosticul nivelul foliculului limfatic secundar (cen-
Prognosticul este în general bun, cu trocite și centroblaști), având un pattern de
supraviețuiri de lungă durată. Există studii creștere folicular. Formele cu număr mare
în care utilizarea indicelui de prognostic de centroblaști au evoluţie agresivă. La
FLIPI din limfoamele foliculare s-a dovedit acest nivel, al centrului folicular, în mod
util în aprecierea prognosticului. Fiind normal, se produce proliferarea și diferen-
limfom indolent, pacienții pot rămâne țierea antigen dependentă a limfocitelor
asimptomatici perioade lungi de timp, către celule B de memorie și plasmocite.
evoluția pe termen lung fiind o succesiune Tablou clinic
de perioade asimptomatice şi perioade Aproximativ 80% dintre pacienții cu
simptomatice. limfom folicular sunt asimptomatici la de-
Principii de tratament but, restul prezentând simptome de tip B.
Tratamentul în limfomul zonei margi- Adenopatiile tumorale care dau fenomene
nale cu debut ganglionar are intenție palea- de compresiune și afectarea altor organe
tivă, nu este standardizat și în general, extralimfatice sunt rare în limfomul folicu-
strategia terapeutică este cea din limfomul lar, dar pot fi prezente în formele agresive.
folicular. Maduva osoasă hematogenă este inva-
Pacienții cu boală localizată au indicație dată rapid, la 2/3 dintre pacienți.
de radioterapie țintită. Investigații paraclinice
În formele simptomatice, cu citopenii - hemoleucograma completă
datorate infiltrării medulare, masă tumorală - investigații biochimice uzuale
mare cu fenomene de compresiune, se - LDH seric, beta2 microglobulina
indică chimioterapie sistemică în combi- - acid uric seric
nație cu Rituximab. Intensitatea terapiei se - electroforeza proteinelor serice
stabilește în funcție de vârstă, comorbidită- - antigen HBs, anticorpi anti HCV, test
țile și statusul de performanță ale HIV
pacientului. - biopsie ganglionară cu examen histo-
patologic, imunohistochimic
Limfomul folicular - examen citogenetic și molecular pen-
tru evidențierea rearanjamentului BCL2
Limfomul folicular este al doilea cel mai (opțional)
frecvent tip de limfom malign, după - EKG și ecografie cardiacă pentru apre-
limfomul difuz cu celulă mare B. Repre- cierea fracției de ejecție a ventriculului
zintă 20% din totalul limfoamelor non- stâng
Hodgkiniene și aproximativ 70% din tota- - investigații imagistice pentru stabilirea
lul limfoamelor indolente. Anual sunt diag- extensiei bolii: ecografie abdominală, CT.
nosticate 5 cazuri noi la 100 000 locuitori. PET-CT se recomandă în stadiile locali-
Limfomul folicular apare cel mai zate, pentru excluderea altor determinări de
frecvent la persoanele adulte, vârsta medie boală, sau, în cazul suspiciunii de
fiind de 65 ani, rareori fiind diagnosticat transformare agresivă.
sub 18 ani. Diagnostic pozitiv
Etiopatogeneză. În etiopatogeneza lim- Necesită biopsia ganglionară cu examen
fomului folicular au fost implicați mai histopatologic și imunohistochimic.
mulți factori: boli autoimune, imunodefici- Examenele citogenetic și molecular nu sunt
V. Sindroame limfoproliferative cronice 167

obligatorii pentru diagnosticul pozitiv, dar pentru limfomul folicular FLIPI1 sau
evidențiază anomalii citogenetice recurente FLIPI2, prezentate în partea generală. Lim-
și supraexpresia unor oncogene implicate în foamele foliculare de grad 1 sau 2 pot
proliferarea clonală. evolua către limfom agresiv de grad 3B sau
Examenul histopatologic identifică, din DLBCL.
punct de vedere histologic, conform OMS, Supraviețuirea globală la 10 ani, în era
trei grade de limfom folicular, în funcție de Rituximab, este apreciată la peste 80%,
numărul de centroblaști aflați pe câmpul de principala cauză a mortalității legată de
examinare (magnificație 40x): gradul 1 boală fiind determinată de transformarea
între 0-5 centroblaști pe câmp, gradul 2 histologică în forme agresive.
între 6-15 centroblaști pe câmp și gradul 3 Principii de tratament
cu mai mult de 15 centroblaști pe câmp. Tratamentul pentru stadiul I și II constă
Gradul 3 este subîmpărțit în 3A (sunt în radioterapie pe câmpurile implicate
prezente și centrocite) și 3B (foliculi (IFRT), cu doză totală de 24 Gy, împărțită
compuși din centroblaști). Cele mai frec- în 12 fracțiuni. Rezultatele sunt foarte bune,
vent întâlnite sunt formele de grad 1 și 2. supraviețuirea globală la 10 ani se situează
Gradul 1, 2 și gradul 3 A sunt considerate între 60-80%, cu o mediană a supraviețuirii
forme indolente, iar gradul 3 B este inclus de 19 ani. Din păcate, fiind forme
în categoria limfoamelor agresive. asimptomatice, mai puțin de 10% dintre
Imunohistochimic, celulele maligne cazuri sunt diagnosticate în stadiile I sau II.
exprimă CD19, CD20, CD22, CD79a și Pacienții care recad după radioterapie au
CD10 (60%), BCL2, fiind negative pentru prognostic bun și răspund favorabil la
CD5, CD43, CD23 (în cea mai mare parte) tratamentul chimioimunoterapic.
și CD11c. În cazul limfomului folicular de Alte alternative pentru stadiile localizate
grad 1 și 2, indicele de proliferare Ki67 este sunt: watch and wait la pacienții cu risc
exprimat în mai puțin de 20% din celulele prognostic scăzut (după o mediană de 7 ani
tumorale. Celulele tumorale pot exprima de urmărire, 63% dintre pacienți nu au
BCL6 într-o proporție mică, mai frecvent în necesitat tratament specific), imunoterapie
limfomul folicular de grad 3B şi are (Rituximab) sau chimioimunoterapie (R-
prognostic nefavorabil. CVP) la pacienții cu risc prognostic crescut.
Citogenetic, în 85% dintre limfoamele În stadiile avansate, III și IV, pacienții
foliculare, se evidențiază t(14;18), translo- asimptomatici sunt supravegheați clinico-
cație întâlnită și în DLBCL (30% din ca- biologic periodic, tratamentul specific fiind
zuri) şi care produce supraexpresia BCL2. inițiat dacă este prezent unul dintre
Aceasta duce la blocarea apoptozei celu- următoarele criterii, deoarece, în 10-20%
lelor maligne. din cazuri poate apărea regresia spontană:
Examenul molecular identifică rearanja- ▪ adenopatii cu diametrul >7 cm (bulky)
mentul BCL2 și alte anomalii moleculare cu sau adenopatii cu diametrul >3 cm în trei
rol în supraviețuirea și proliferarea arii ganglionare distincte
celulelor tumorale. ▪ splenomegalie simptomatică
Prognosticul ▪ compresiuni tumorale, epanșamente
Deși prognosticul limfomului folicular pleurale sau pericardice
este în general unul foarte bun, boala poate ▪ LDH seric sau beta2 microglobulina
fi fatală pentru subgrupul pacienților la care crescute
apare transformarea histologică în forme ▪ simptome de tip B prezente
agresive. Pentru pacienții cu indicație de trata-
Prognosticul este apreciat prin calcula- ment specific se administrează cure de tip
rea indicelui de prognostic internațional R-CHOP, repetate la 21 zile, în total 6
168 Hematologie clinică

cicluri, urmate de terapie de menținere cu ➢ DLBCL cu fenotip de centru germi-


Rituximab la interval de 2 luni, timp de 2 nativ.
ani. • Celula de origine este limfocitul B
În cazul suspiciunii de recădere, se in- din centrul germinativ
dică rebiopsiere ganglionară pentru confir- • Mecanismul oncogenic implică
mare, datorită riscului de transformare în t(14;18), cu supraexpresia oncogenei
forme histologice agresive. La recădere se BCL2
utilizează regimuri chimioterapice care • Exprimă pe suprafață markeri de linie
conțin un anticorp monoclonal anti CD20. B: CD10+, BCL6+, CD5+/-, CD23+/,
Asocierea Rituximab cu Bendamustină s-a BCL2+/-, MUM1-, Cyclin D1-
dovedit eficientă în câteva trialuri clinic, Evoluția este de obicei favorabilă, cu o
atât în linia întâi cât și la recădere. Inhi- supraviețuire la 5 ani de 60%
bitorii PI3K cum ar fi Copanlisib, Duveli- ➢ DLBCL cu fenotip activat
sib, Idelalisib, sunt indicați în cazul bolii • Celula de origine este limfocitul B
recăzute sau refractare, pentru care s-au post centru germinativ, în stadiul plas-
utilizat 2 linii terapeutice anterioare. Trans- mablastic
plantul autolog de celule stem periferice • Mecanismul oncogenic implică acti-
poate fi o alternativă pentru pacienții cu varea constitutivă a căii NF-KB
recădere precoce, în primul an al • Exprimă pe suprafață markeri de
remisiunii, dar nu reprezintă o indicație de linie B: CD20+, BCL6+/-, CD10-,
rutină. Pacienții tineri cu recăderi multiple, CD79a+, CD5+/-, CD23+/-, BCL2+/-,
cu boală chimiosensibilă pot fi propuși MUM1+, Cyclin D1-
pentru allotransplant de celule stem sau Evoluția este de obicei nefavorabilă, cu
CAR T-cell, de asemenea, indicate de o supraviețuire la 5 ani de 35%
excepție, la cazuri selectate. Din punct de vedere imunohistochimic,
cazurile cu expresia proteinei C-MYC şi
Limfomul difuz cu celulă mare B BCL2 sunt denumite dublu expresor, majo-
(DLBCL) ritatea aparținând categoriei DLBCL cu
fenotip activat. Dubla expresie C-MYC şi
DLBCL este cel mai frecvent subtip his- BCL2 la testele imunohistochimice, repre-
tologic de limfom nonHodgkin, repre- zintă factor de prognostic nefavorabil.
zentând aproximativ 30% din totalul lim- DLBCL prezintă o mare heterogenitate
foamelor nonHodgkiniene, anual fiind din punct de vedere molecular.
diagnosticate 3,8 cazuri noi la 100 000 de C-MYC este o protoncogenă localizată
locuitori. pe cromozomul 8, care codifică sinteza
Factorii de risc identificaţi în DLBCL unui factor transcripțional cu rol în prolife-
sunt: rarea și supraviețuirea celulară. BCL2 este
- antecedente heredocolaterale de lim- o oncogenă situată pe cromozomul 18 care
foame maligne codifică proteina BCL2, cu rol antiapopto-
- boli autoimune tic. BCL6 este o oncogenă care reglează
- infecția HIV expresia altor gene cu rol în proliferarea,
- obezitatea la adulții tineri maturarea și supraviețuirea celulară.
- expunerea la toxice Cazurile care, la examenul molecular,
În funcție de celula de origine și de căile prezintă rearanjament C-MYC, BCL2 și/sau
de activare celulară, există două forme de BCL6 sunt denumite dublu și respectiv
DLBCL cu evoluție clinică, prognostic și triplu hit. Ambele sunt incluse în categoria
răspuns la tratament diferite: denumită limfoame B cu grad înalt de
malignitate cu rearanjament C-MYC, BCL2
V. Sindroame limfoproliferative cronice 169

și/sau BCL6 (HG-DLBCL - High-Grade Diagnostic pozitiv


Diffuse B-Cell Lymphoma), în noua Diagnosticul de certitudine se stabilește
clasificare OMS a neoplaziilor limfoide. În în urma biopsiei ganglionare care presu-
aceeași categorie sunt incluse și cazurile cu pune excizia unui ganglion limfatic cu
aspect histopatologic de tranziție între diametrul mai mare de 1 cm, cu examen
DLBCL și limfomul Burkitt. HG-DLBCL histopatologic și imunohistochimic.
reprezintă între 6-13% din totalul DLBCL La examenul histopatologic se eviden-
și au evoluție clinică înalt agresivă. țiază infiltrarea difuză cu celule de talie
Tablou clinic medie-mare, cu nucleoli mari și citoplasmă
Pacienții cu DLBCL se prezintă de abundentă, care distrug arhitectura
obicei cu mase adenopatice ce cresc rapid ganglionară în totalitate.
în dimensiuni, majoritatea la nivel cervical Imunohistochimic, celulele maligne
sau abdominal. sunt pozitive pentru CD19, CD20, CD22,
Adenopatiile sunt în general de CD79a, CD45, SIgG. Formele cu fenotip de
dimensiuni mari, au tendința de a forma centru germinativ sunt pozitive pentru
conglomerate și pot da frecvent fenomene IRF4/MUM1 (Multiple Myeloma 1/Inter-
de compresiune. Simptomatologia de tip B feron Regulatory Factor 4 protein).
este prezentă la aproximativ 30% din Din punct de vedere citogenetic un fac-
pacienți la debut. Determinările extra- tor de prognostic negativ este reprezentat
nodale și afectarea neoplazică a măduvei de t(14;18), cu supraexpresia BCL2, care
osoase hematogene, sunt prezente la ridică suspiciunea de transformare din
aproximativ o treime dintre pacienți. limfom folicular în DLBCL.
Investigații paraclinice Prognosticul
- hemoleucograma completă Este apreciat prin încadrarea pacientului
- investigații biochimice uzuale în una dintre grupele prognostice conform
- LDH seric IPI, prezentat în partea generală. În plus,
- acid uric seric formele cu fenotip activat au prognostic
- beta2 microglobulina nefavorabil comparativ cu formele cu
- electroforeza proteinelor serice și celule ale centrului germinativ. Formele
determinarea valorii albuminei serice dublu expresor au prognostic nefavorabil,
- antigen HBs, anticorpi anti HCV, test deşi majoritatea aparţin categoriei cu
HIV fenotip de centru germinativ. Cel mai
- biopsie ganglionară cu examen nefavorabil prognostic este asociat HG-
histopatologic, imunohistochimic DLBCL cu rearanjament C-MYC, BCL2
- examen citogenetic și molecular și/sau BCL6.
- EKG și ecografie cardiacă pentru Principii de tratament
aprecierea fracției de ejecție a ventriculului DLBCL este limfom agresiv, curabil
stâng prin chimioimunoterapie intensivă.
- investigaţii imagistice pentru stabilirea Răspunsuri favorabile (complete) la
extensiei bolii: ecografie abdominală, CT. chimioimunoterapie se obţin la 50-60%
PET-CT este cea mai eficientă investigație dintre pacienţii cu DLBCL cu fenotip de
de stabilire a extensiei bolii și stadializare. centru germinativ şi la numai 30% dintre
Evaluarea afectării măduvei osoase pacienţii cu DLBCL cu fenotip activat.
hematogene prin PET-CT oferă informații Strategia de tratament se alege în funcție
superioare celor obținute prin biopsie de vârstă, IPI, stadiul bolii și capacitatea
osteomedulară, de aceea, când investigația pacientului de a tolera chimioterapia
PET-CT este disponibilă, biopsia intensivă.
osteomedulară nu se indică.
170 Hematologie clinică

Stadiu localizat (I sau II) cu masă terapia standard au rezultate promițătoare


tumorală <7,5 cm: în studii clinice.
- 3 cicluri R-CHOP + radioterapie
localizată sau Limfoame cu celule T periferice
- 4-6 cicluri R-CHOP +/- radioterapie
localizată Limfoproliferările maligne care au drept
Stadiu localizat (I sau II) cu masă celulă de origine un limfocit T sau NK
tumorală >7,5 cm: matur, periferic, care a traversat timusul,
- 6 cicluri R-CHOP + radioterapie sunt denumite limfoame cu celule T
localizată periferice. Reprezintă un grup heterogen de
Stadiu avansat (III sau IV) limfoproliferări cronice, care reprezintă
- 6 cicluri R-CHOP cu evaluarea PET- aproximativ 10-15% din totalul limfoame-
CT a răspunsului la tratament după 2-4 lor maligne. Pot avea debut nodal (ganglio-
cicluri. nar) sau extranodal. Limfoproliferările
La tineri, fără comorbidități, în formele cronice cu imunofenotip T au prognostic
cu prognostic nefavorabil se poate opta nefavorabil comparativ cu limfoprolifera-
pentru inducerea remisiunii complete cu rile cronice cu imunofenotip B. Limfoa-
asocieri citostatice mai intense, în combi- mele T periferice cu debut cutanat sunt
naţie cu Rituximab: R-ACVBP, R-DA- entități distincte în clasificarea neoplaziilor
EPOCH. limfoide a OMS și sunt definite ca
Pacienții care nu răspund la terapia de limfoproliferări cu celule T care debutează
inducere a remisiunii complete, au indicație la nivel cutanat, fără alte determinări extra-
de intensificare a terapiei, boala fiind cutanate la diagnostic. Principalele tipuri de
declarată refractară. Pacienții tineri, pri- limfoame cu celule T periferice sunt
mesc chimioterapie intensivă urmată de prezentate în tabelul 22.10.
autotransplant de celule stem periferice. Etiopatogeneza este necunoscută, to-
Cazuri selectate cu risc prognostic înalt tuși, limfomul T asociat enteropatiei apare
și mai mult de o recădere de boală, pot fi la pacienți cu boală celiacă și este mai
recomandate pentru allotransplant de celule frecvent la populația nordică europeană.
stem sau CAR T-Cell. Leucemia/Limfomul cu celule T perife-
În mod special pentru cazurile cu risc rice este mai frecvent în Japonia și Caraibe,
prognostic crescut, HG-DLBCL este incidența crescută fiind explicată prin
încurajată înscrierea într-un trial clinic. infecția cu caracter endemic cu HTLV1
Pentru formele BCL2 pozitive, asocierea (Human T Leukemia Virus 1).
Venetoclax la chimioterapia standard, a Principalele mecanismele implicate în
demonstrat rezultate încurajatoare. patogeneza limfoamelor T sunt:
Întrucât în DLBCL cu fenotip activat - dereglarea căilor de semnalizare care
este implicată calea de activare a factorului controlează diferențierea și maturarea lim-
de necroză tumorală TNFα, asocierea focitelor T
Bortezomibului (inhibitor de proteozomi) - modificări ale micromediului peritu-
și-a dovedit eficiența. Ibrutinibul (inhibitor moral
de tirozinkinază Bruton) și Lenalidomida - infecția cu virusuri limfotrope
(imunomodulator) în asociere cu chimio- (HTLV1)
V. Sindroame limfoproliferative cronice 171

Tabelul 22.10 Limfoame cu celule T periferice


Limfoame cu Limfoame cu celule T periferice NOS
celule T periferice Limfomul T angioimunoblastic
nodale Limfom anaplazic ALK+
Limfom anaplazic ALK-
Limfom anaplazic ALK- asociat implantului mamar (entitate
provizorie)
Limfoame cu Limfom T asociat enteropatiei
celule T periferice Limfomul cu celule NK/T
extranodale Limfomul T hepatosplenic

Limfoame cu Mycosis fungoides


celule T periferice Sindrom Sezary
primare cutanate Limfoproliferari cutanate primare CD30+
• Limfom primitiv cutanat anaplazic
• Papuloza limfoplasmocitoidă
Limfom T paniculitic-like
Limfom extranodal cu celule NK/T, tip nazal
Limfom primar cutanat cu celule T periferice NOS (not otherwise
specified)
• Limfom primar cutanat T γ/δ
• Limfom primar cutanat TCD8+ epidermotropic cu
limfocite T citotoxice
• Limfom primar cutanat T acral CD8+
• Limfoproliferari cutanate primare cu limfocite T
mici/medii CD4+
Forme leucemice Leucemia prolimfocitară T
Leucemia cu limfocite T mari granulare
Leucemia cu celule NK
Leucemia/Limfomul T al adultului

Clinic Leucemia/Limfomul cu celule T a


În general, pacienții se prezintă cu adultului afectează predominant adultul
poliadenopatie generalizată și simptome de tânăr. Este o formă extrem de agresivă, care
tip B de la debut. evoluează cu invadarea măduvei osoase cu
Limfomul angioimunoblastic este >20% celule neoplazice și mase tumorale
diagnosticat deseori în stadii avansate și bulky, în special cu localizare mediastinală.
afectarea măduvei osoase, splinei, ficatului Limfoamele T cutanate pot îmbrăca
dar și cea cutanată, sunt frecvente. aspecte clinice variate, de la leziuni sub
În limfomul anaplazic apar deter- formă de plăci, noduli, tumori localizate, la
minările la nivelul SNC. De asemenea, infiltrări cutanate difuze și până la aspect de
anemia hemolitică autoimună este o eritrodermie generalizată. Câteva aspecte
complicație mai frecventă în acest tip de particulare în limfoamele cutanate sunt
limfoproliferare. prezentate în figura 22.1.
172 Hematologie clinică

a b

c d
Figura 22.1 Aspecte clinice de Mycosis fungoides: forma tumorală (a), plăci (b), forma ulcerată (c), forma
infiltrativă (d).

Diagnostic pozitiv tectura ganglionară este distrusă parțial, ce-


lulele maligne sunt dispuse intersnusoidal
Necesită coroborarea datelor oferite de și pot mima aspectul metastazelor tumo-
examenul clinic cu investigațiile paracli- rale.
nice. Diagnosticul pozitiv de certitudine se Celulele maligne sunt pozitive pentru
stabilește pe baza examenului histopatologic CD30, CD2, ALK+, EMA+, CD25+,
al unui ganglion limfatic sau fragment CD4+/−, CD3+/−. Majoritatea cazurilor,
cutanat în formele cutanate cu teste imuno- 60%, se însoţesc de t(2;5), în urma căreia
histochimice, citogenetice și moleculare. rezultă gena de fuziune NPM1-ALK.
În limfomul anaplazic ALK+ (Anaplas- Proteina ALK, produsul de sinteză al
tic Lymphoma Kinase), celulele maligne au genei de fuziune are activitate oncogenă.
nuclei excentrici, reniformi cu o zonă Aspecul histopatologic şi imunohisto-
perinucleară eozinofilă și citoplasma abun- chimic este similar în limfomul anaplazic
dentă. Dimensiunea celulelor variază de la ALK-, cu excepția pozitivității pentru
mici la mari. În varianta clasică, celulele ALK. Forma ALK- are prognostic mai bun
maligne sunt de dimensiuni mari și uneori comparativ cu cea ALK+, formele ALK-
de tip Sternberg Reed-like. Când citoarhi- asociind frecvent rearanjamentul p53.
V. Sindroame limfoproliferative cronice 173

În limfomul angioimunoblastic, infiltra- În cele mai frecvente limfoame T cuta-


tul cu celule maligne este difuz și conține nate, respectiv Mycosis fungoides şi forma
celule neoplazice alături de limfocite, generalizată a acestuia, sindromul Sezary,
histiocite, imunoblaști, plasmocite. Se evi- au fost identificați următorii factori inde-
dențiază proliferarea endoteliului venule- pendenți de prognostic:
lor. În zona paracorticală sunt prezenți imu- - stadiul bolii
noblaști. Imunohistochimic celulele - vârsta >65 ani
neoplazice sunt pozitive pentru CD3, CD4, - transformarea histologică în limfom cu
CD10, BCL6. Imunoblaștii din zonele inter- celula mare
foliculare sunt pozitivi pentru CD20, Mycosis fungoides și sindromul Sezary
CD79a. În 70-80% din cazuri, la examenul sunt afecțiuni incurabile, cu excepția
citogenetic, se evidențiază trisomii ale stadiului IA. Pacienţii din stadiul IA au o
cromozomilor 3 sau 5. speranță de viață similară cu cea a popu-
În Mycosis fungoides, aspectul histopa- lației generale, de 97-98%, la 10 ani.
tologic nu este caracteristic și poate fi con- Mediana supraviețuirii în formele tumo-
fundat cu infiltratul inflamator. Totuși, sunt rale, stadiul IIB, este de 3,2 ani, în stadiul
prezente câteva celule atipice cu dimen- III (eritrodermie generalizată) de 4-6 ani și
siuni mici sau medii și nucleu cerebriform scade la 1,5 ani pentru pacienții aflați în
în epiderm. Au tendința de a se dispune stadiul IVA sau IVB.
linear în stratul bazal al epidermului. Principii de tratament
Microabcesele Pautrier sunt sugestive Nu există tratament standardizat în
pentru Mycosis fungoides, dar nu sunt obli- limfoamele T, strategia terapeutică fiind
gatorii pentru diagnostic. Imunohisto- adaptată vârstei, scorului IPI și comorbidi-
chimic, celulele maligne sunt pozitive pen- tăților. Înscrierea într-un trial clinic este o
tru CD3, CD4, CD5 și negative pentru opțiune în limfoamele T.
CD8, frecvent fără expresia CD7. În sindro- Principii generale:
mul Sezary, forma cu descărcare leuce- ➢ în formele nodale se recomandă 6 cicluri
mică, celulele maligne cu nucleu convolut CHOP sau CHOEP. Pacienții cu boală
similar celor din țesutul cutanat, sunt localizată (stadiul I) primesc 3 cicluri
prezente în sângele periferic și pot fi iden- CHOP sau CHOEP și radioterapie
tificate prin flowcitometrie, având același localizată de consolidare.
profil al markerilor de suprafață. ➢ alte opțiuni: asocieri medicamentoase
Examenul molecular evidențiază rea- care conțin Metotrexat, Gemcitabină, Ifos-
ranjamentul clonal al genelor care codifică famidă, Carboplatin, sunt recomandate în
receptorul pentru antigen al limfocitului T special în formele extranodale
(TCR), demonstrând caracterul clonal al ➢ la pacienții cu limfom anaplazic ALK+
limfoproliferării T. cu IPI >2, se recomandă consolidare prin
Evoluție și prognostic autotransplant de celule stem periferice
Limfoamele cu celule T periferice no- ➢ pacienții cu Mycosis fungoides stadiul
dale sunt limfoame agresive, pentru care IA sau IB, au indicație de terapie cu: topice
aprecierea riscului prognostic se realizează locale cu corticoizi sau PUVA terapie
prin utilizarea IPI. Sexul masculin este (Psoralen and Ultraviolet A). Alte opțiuni:
factor de prognostic nefavorabil. Răspunsul topice locale cu mecloretamin, Interferon.
la tratament este nefavorabil, numai o ➢ pacienții cu Mycosis fungoides (tabelul
treime dintre pacienții cu limfoame cu 22.11) în stadii avansate, au indicație de
celule T periferice obținând răspunsuri de chimioterapie sistemică care să conțină
lungă durată. Recăderile sunt agresive și în Doxorubicină lipozomală, Gemcitabină,
general rezistente la tratament. dar răspunsul este de scurtă durată.
174 Hematologie clinică

Tabel 22.11 Stadializarea limfoamelor cutanate Mycosis fungoides/Sindrom Sezary


Stadiul Descriere
IA ▪ Leziuni cutanate sub formă de pete sau plăci <10% din suprafața
corporală
▪ >5% din limfocitele circulante sunt celule Sezary, dar <1 000/mm3
IB ▪ Leziuni cutanate sub forma de pete sau plăci >10% din suprafața
corporală
▪ >5% din limfocitele circulante sunt celule Sezary, dar <1 000/mm3
IIA ▪ IA sau IB
▪ Adenopatii clinic prezente cu/fără confirmare histologică, dar cu
păstrarea arhitecturii ganglionare
▪ >5% din limfocitele circulante sunt celule Sezary, dar <1 000/mm3
IIB ▪ Tumori cutanate
▪ Adenopatii absente sau clinic prezente cu/fără confirmare histologică,
dar cu păstrarea arhitecturii ganglionare
▪ >5% din limfocitele circulante sunt celule Sezary, dar <1 000/mm3
III ▪ Eritrodermie generalizată
▪ Adenopatii absente sau clinic prezente cu/fără confirmare histologică,
dar cu păstrarea arhitecturii ganglionare
▪ >5% din limfocitele circulante sunt celule Sezary, dar <1 000/mm3
IVA1 ▪ Pete, plăci, tumori sau eritrodermie generalizată
▪ Adenopatii absente sau clinic prezente cu/fără confirmare histologică,
dar cu păstrarea arhitecturii ganglionare
▪ >1 000 celule Sezary/mm3 identificate prin imunofenotipare
IVA2 ▪ Pete, plăci, tumori sau eritrodermie generalizată
▪ Adenopatii periferice cu confirmare histologică și distrugerea arhitecturii
ganglionare
▪ Oricare dintre:
• <5% celule Sezary, dar <1 000/mm3 sau
• >5% din limfocitele circulante sunt celule Sezary, dar <1 000/mm3
sau
• > 1 000 celule Sezary/mm3 identificate prin imunofenotipare
IVB ▪ Pete, plăci, tumori sau eritrodermie generalizată
▪ Oricare dintre:
• adenopatii absente sau
• adenopatii clinic prezente cu/fără confirmare histologică, dar cu
păstrarea arhitecturii ganglionare sau
• adenopatii prezente cu confirmare histologică și cu distrugerea
arhitecturii ganglionare, dar cu
▪ Afectare viscerală

se obţin la pacienții cu Mycosis fungoides săptămâni de tratament, cu o durată medie


în stadii avansate sau sindrom Sezary care a răspunsului de 32 săptămâni.
sunt pozitive pentru CD30, prin utilizarea La pacienții tineri, cu boală refractară, o
Brentuximab Vedotin, anticorp monoclonal opțiune terapeutică este reprezentată de
anti CD30. Mai mult de jumătate dintre allotransplantul de celule stem periferice.
pacienți obțin răspuns, după o medie de 12
V. Sindroame limfoproliferative cronice 175

Bibliografie epidemiology and high adenocarci-


noma risk in a nation-wide study. Eur J
1. Abrisqueta P, Scott DW, Slack GW, et Cancer. 2008; 44:2470e2476.
al. Observation as the initial manage- 13. Carbone A, Roulland S, Gloghini A,
ment strategy in patients with mantle Younes A, von Keudell G, López-
cell lymphoma. Ann Oncol. 2017; Guillermo A, Fitzgibbon J. Follicular
28(10): 2489-2495. lymphoma. Nat Rev Dis Primers. 2019;
2. Alberti-Violetti S, Talpur R, Schlichte 12;5(1):83.
M et al. Advanced-stage mycosis fun- 14. Casulo C. How I manage patients with
goides and Sezary syndrome: survival follicular lymphoma. Review Br J
and response to treatment. Clin Lym- Haematol. 2019;186(4):513-523.
phoma Myeloma Leuk 2015; 15: e105– 15. Casulo C, Friedberg JW, Ahn KW, et
e112. al. Autologous transplantation in
3. Ansell SM. Immunotherapy in Hodgkin follicular lymphoma with early therapy
Lymphoma: The Road Ahead. Trends failure: a National LymphoCare Study
Immunol. 2019;40(5): 380-386. and Center for International Blood and
4. Ansell SM. Hodgkin Lymphoma: Marrow Transplant Research Analysis.
Diagnosis and Treatment. Mayo Clin Biol Blood Marrow Transplant. 2018;
Proc. 2015;90(11):1574-1583. 24:1163-1171.
5. Ansell SM. Hodgkin lymphoma: 2018 16. Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF,
Update on diagnosis, risk-stratification, et al. Recommendations for initial
and management. Am J Hematol. evaluation, staging, and response
2018;93(5):704-715. assessment of Hodgkin and non-
6. Becnel MR, Nastoupil LJ. Follicular Hodgkin lymphoma: the Lugano
Lymphoma: Past, Present, and Future. classification. J Clin Oncol.
Curr Treat Options Oncol. 2018 May 2014;32(27):3059-3068.
24;19(7):32. Doi:10.1200/JCO.2013.54.8800
7. Byrd JC, Lin TS, Grever MR. Treat- 17. Dada R. Diagnosis and management of
ment of relapsed chronic lymphocytic follicular lymphoma: A comprehensive
leukemia: old and new therapies. review. Eur J Haematol. 2019
SeminOncol. 2006;33(2): 210-219. Sep;103(3):152-163.
8. Böll B, Görgen H. The treatment of 18. D’Amore F, Gaulard P, Trümper L,
older Hodgkin lymphoma patients. Br J Corradini P, Kim W, Specht L,
Haematol. 2019;184(1):82-92. Bjerregaard M, Pedersen1 & Ladetto
9. Borchmann S, Engert A. The genetics M. Peripheral T-cell lymphomas:
of Hodgkin lymphoma: an overview ESMO Clinical Practice Guidelines for
and clinical implications. Curr Opin diagnosis, treatment and follow-up.
Oncol. 2017;29(5):307-314. Annals of Oncology 2015; 26 (Supple-
10. Broadfoot J, Johnson PWM. Response- ment 5): v108–v115.
adapted therapy in Hodgkin lym- 19. Deepesh P. Lad, V. Tejaswi, Nishant
phoma. Hematol Oncol. 2017;35 Suppl Jindal, Pankaj Malhotra, Alka Khad-
1:33-36. wal, Gaurav Prakash, et al. Modified
11. Broccoli A, Zinzani PL. The role of CLL International Prognostic Index
transplantation in Hodgkin lympho- (CLLLIPI) using lymphocyte doubling
ma. Br J Haematol. 2019;184(1):93- time (LDT) in place of IgHV mutation
104. status in resource-limited settings
12. Capelle LG, de Vries AC, Looman predicts time to first treatment and
CW, et al. Gastric MALT lymphoma:
176 Hematologie clinică

overall survival. Leukemia & Lympho- phoma outcomes project. Cancer.


ma 2020, Vol. 61, No. 6, 1512–1515. 2013; 119: 3662-3671.
20. Delgado J, Pillai S, Phillips N, et al. 28. Faizan M, Kashif RUA, Anwar S,
Dose reduced-intensity allogeneic- Safdar M. Familial Hodgkin Lympho-
transplantation confer a survival ad- ma. J Coll Physicians Surg Pak.
vantage to patients with poor prognosis 2017;27(9):572-573.
chronic lymphocytic leukaemia? A 29. Herrera AF, Rodig SJ, Song JY, et al.
case control retrospective analysis. Outcomes after Allogeneic Stem Cell
Ann Oncol. 2009; 20(12):2007-2012. Transplantation in Patients with Dou-
21. Dreyling M, Campo E, Hermine O, ble-Hit and Double-Expressor Lym-
Jerkeman M, Le Gouill S, Rule S, phoma. Biol Blood Marrow Trans-
Shpilberg, Walewski J and Ladetto M. plant. 2018;24(3):514-520.
Newly diagnosed and relapsed mantle 30. International CLL-IPI working group.
cell lymphoma: ESMO Clinical Prac- An international prognostic index for
tice Guidelines for diagnosis, treatment patients with chronic lymphocytic
and follow-up. Annals of Oncology leukaemia (CLL-IPI): a meta-analysis
2017; 28 (Supplement 4): iv62–iv71. of individual patient data. Lancet
22. Dreyling M, Ghielmini M, Rule S, Oncol. 2016;17(6):779–790.
Salles G, Vitolo U, Ladetto M. Newly 31. Jain P, Wang M. Mantle cell lym-
diagnosed and relapsed follicular phoma: 2019 update on the diagnosis,
lymphoma: ESMO Clinical Practice pathogenesis, prognostication, and
Guidelines for diagnosis, treatment and management Review Am J Hematol.
follow-up. Annals of Oncology 2016; 2019 Jun;94(6):710-725.
27 (Supplement 5): v83–v90. 32. Kalpadakis C, Pangalis GA, Angelo-
23. Dreyling M, Santoro A, Mollica L, et poulou MK, et al. Should rituximab
al. Phosphatidylinositol 3-kinase inhi- replace splenectomy in the manage-
bition by copanlisib in relapsed or ment of splenic marginal zone lympho-
refractory indolent lymphoma. J Clin ma? Best Pract Res Clin Haematol.
Oncol. 2017; 35: 3898-3905. 2018; 31: 65e72.
24. Eichhorst B et al, 2015. Chronic lym- 33. Keating MJ, O’Brien S, Kontoyiannis
phocytic leukemia: ESMO Clinical D, et al. Results of first salvage therapy
Practice – Guidelines for diagnosis, for patients refractory to a fludarabine
treatment and follow-up. regimen in chronic lymphocytic
25. Engert A. Treatment of elderly Hodg- leukemia. LeukLymphoma. 2002;
kin lymphoma patients. Hematol On- 43(9): 1755-1762.
col. 2019;37 Suppl 1:92-94. 34. Kesavan M, Eyre TA, Collins GP.
26. Eskelund CW, Dahl C, Hansen JW, et Front-Line Treatment of HighGrade B
al. TP53 mutations identify younger Cell Non-Hodgkin Lymphoma. Curr
mantle cell lymphoma patients who do Hematol Malig Rep. 2019;14(4):207-
not benefit from intensive chemoim- 218.
munotherapy. Blood. 2017; 130(17): 35. Kuo PY, Jatiani SS, Rahman AH, et al.
1903- 1910. SOX11 augments BCR signaling to
27. Evens AM, Vanderplas A, LaCasce drive MCL-like tumor development.
AS, et al. Stem cell transplantation for Blood. 2018; 131(20): 2247- 2255.
follicular lymphoma relapsed/refract- 36. LaCasce AS. Treating Hodgkin lym-
tory after prior rituximab: a compre- phoma in the new millennium: Re-
hensive analysis from the NCCN lym- lapsed and refractory disease. Hematol
Oncol. 2019;37 Suppl 1:87-91.
V. Sindroame limfoproliferative cronice 177

37. Landsburg DJ, Hughes ME, Koike A, diagnosis? A systematic review and
et al. Outcomes of patients with meta-analysis. Blood. 2016;127
relapsed/refractory double-expressor (14):1752-1760.
B-cell lymphoma treated with ibrutinib 48. Patrascu AM, Rotaru I, Surlin V,
monotherapy. Blood Adv. Patrascu S. Diffuse large B-cell lym-
2019;3(2):132-135. phoma. Intech Open. Chapter in Nor-
38. Longley J, Johnson PWM. Options for mal and and Malignant B-cell, 2020.
first line therapy of Hodgkin lym- eBook (PDF) ISBN: 978-1-78985-602-
phoma. Hematol Oncol. 2019;37 Suppl 6.
1(Suppl Suppl 1):82-86. 49. Patrascu AM, Rotaru I, Olar L, Patras-
39. Maddocks K. Update on mantle cell cu S et al. The prognostic role of Bcl-2,
lymphoma. Blood. 2018; 132(16): Ki67, c-MYC and p53 in diffuse large
1647-1656. B-cell lymphoma. Rom J Morphol
40. Mathas S, Hartmann S, Küppers R. Embryol 2017, 58(3):837-843.
Hodgkin lymphoma: Pathology and 50. Preetesh Jain, Michael Wang. Mantle
biology. Semin Hematol. 2016;53(3): cell lymphoma: 2019 update on the
139-147. diagnosis, pathogenesis, prognostica-
41. Mauro FR, Foa R, Cerretti R, et al.: tion, and management. Am J Hematol.
Autoimmune hemolytic anemia in 2019; 94:710-725.
chronic lymphocytic leukemia: clini- 51. Prince HM, Kim YH, Horwitz SM,
cal, therapeutic, and prognostic fea- Dummer R, Scarisbrick J, Quaglino P,
tures. Blood 2000; 95 (9): 2786-92. et al. Brentuximab vedotin or physic-
42. Michiel van den Brand, J. Han, van cian's choice in CD30-positive cuta-
Krieken JM. Recognizing Nodal Mar- neous T-cell lymphoma (ALCANZA):
ginal Zone Lymphoma: Recent Ad- An international, open-label, rando-
vances and Pitfalls. A Systematic mised, phase 3, multicentre trial. Lan-
Review. Haematologica .2013; 98(7). cet (London, England). 2017;390
43. Morschhauser F, Fowler NH, Feugier (10094):555-566.
P, et al. Rituximab plus Lenalidomide 52. Rotaru I, Ciurea T, Foarfa C, Tanase
in Advanced Untreated Follicular AD, Gaman G. The Diagnostic Charac-
Lymphoma. N Engl J Med. 2018; 379: teristics of a Group of Patients with
934-947. Primary Gastric Lymphoma : Macros-
44. Mottok A, Steidl C. Biology of copic, Histopathological and Immuno-
classical Hodgkin lymphoma: implyca- histochemical Aspects. Rom J Morphol
tions for prognosis and novel thera- Embryol 2012, 53(2):343-350.
pies. Blood. 2018;131(15):1654-1665. 53. Rotaru I, Tanase AD, Nacea JG,
45. Murray PG, Young LS. An etiological Patrascu S, Olteanu OA, Patrascu AM.
role for the Epstein-Barr virus in the Heterogeneity among diffuse large B-
pathogenesis of classical Hodgkin cell lymphoma: new entities in WHO
lymphoma. Blood. 2019; 134(7): 591- classification, a first step in persona-
596. lized therapy. Rom J Morphol Embryol
46. Nagavalli Somasundaram and Soon 2019, 60(1):41-48.
Thye Lim. Overview of T-cell Lym- 54. Rozovski U, Keating MJ, Estrov Z.
phomas. Chapter in Peripheral T-cell Why is the immunoglobulin heavy
Lymphomas. Intech Open, 2019. 1-13. chain gene mutation status a prognostic
47. Parikh SA, Strati P, Tsang M, et al. indicator in chronic lymphocytic
Should IGHV status and FISH testing leukemia? Acta Haematol.
be performed in all CLL patients at 2018;140(1):51–54.
178 Hematologie clinică

55. Savage KJ, Mottok A, Fanale M. Hodgkin lymphoma. Br J Haematol.


Nodular lymphocyte-predominant 2019;184(1):105-112.
Hodgkin lymphoma. Semin Hematol. 66. Wierda WG, Kipps TJ, Mayer J,
2016;53(3):190-202 Stilgenbauer S, Williams CD et al.
56. Solal-Celigny P, Roy P, Colombat P, et Ofatumumab as single-agent CD20
al. Follicular lymphoma international immunotherapy in fludarabine-re-
prognostic index. Blood. 2004; 104: fractory chronic lymphocytic leuke-
1258-1265. mia. J Clin Oncol. 2010;
57. Spinner MA, Advani RH, Connors JM, 1;28(10):1749-55.
Azzi J, Diefenbach C. New Treatment 67. Willemze R, Hodak E, Zinzani P,
Algorithms in Hodgkin Lymphoma: Too Specht L, Ladetto M. Primary cuta-
Much or Too Little? Am Soc Clin Oncol neous lymphomas: ESMO Clinical
Educ Book. 2018; 38 :626-636. Practice Guidelines for diagnosis, treat-
58. Straus DJ. Limited-Stage Hodgkin ment and follow-up. Annals of
Lymphoma: Minimizing Toxicity [pu- Oncology 29 (Supplement 4): iv30–
blished correction appears in Cancer J. iv40, 2018.
2019 Mar/Apr;25(2):164]. Cancer J. 68. Wundisch T, Thiede C, Morgner A, et
2018; 24(5): 223-229. al. Long-term follow-up of gastric
59. Tam CS, Khouri I. The role of stem cell MALT lymphoma after Helicobacter
transplantation in the management of pylori eradication. J Clin Oncol. 2005;
chronic lymphocytic leukaemia. 23: 8018e8024.
HematolOncol. 2009;27(2):53-60. 69. Xu J, Wang L, Li J, et al. SOX11-
60. Thieblemont C, Cascione L, Conconi negative mantle cell lymphoma: Clini-
A, et al. A MALT lymphoma prognos- copathologic and prognostic features of
tic index. Blood. 2017; 130: 1409e1417 75 patients. Am J Surg Pathol. 2019;
61. Thieblemont C, Zucca E. Clinical 43(5): 710- 716.
aspects and therapy of gastrointestinal 70. Yoshida I. Rinsho Ketsueki. 2017;58
MALT lymphoma. Best Pract Res Clin (10):1973-1982.
Haematol. 2017; 30: 109e117. 71. Zaucha JM, Chauvie S, Zaucha R,
62. Trautinger F, Eder J, Assaf C et al. Biggii A, Gallamini A. The role of
European Organisation for Research PET/CT in the modern treatment of
and Treatment of Cancer consensus Hodgkin lymphoma. Cancer Treat
recommendations for the treatment of Rev. 2019;77: 44-56.
mycosis fungoides/Se´zary syndrome – 72. Zucca E, Arcaini L, Buske C, Johnson
update 2017. Eur J Cancer 2017; 77: P. W, Ponzoni M, Raderer M, Ricardi
57–74 U, Salar A, Stamatopoulos K, Thie-
63. Tsimberidou AM, Keating MJ. blemont C, Wotherspoon A & Ladetto
Treatment of fludarabine-refractory M. Marginal zone lymphomas: ESMO
chronic lymphocytic leukemia. Cancer. Clinical Practice Guidelines for diag-
2009;115(13):2824-2836. nosis, treatment and follow-up. Annals
64. Virmani P, Zain J, Rosen ST et al. of Oncology 2020. Volume 31, Issue 1;
Hematopoietic stem cell transplant for 17-29.
mycosis fungoides and Se´zary syn- 73. Zullo A, Hassan C, Ridola L, et al.
drome. Dermatol Clin 2015; 33: 807– Eradication therapy in Helicobacter
818 pylori-negative, gastric low-grade mu-
65. Von Keudell G, Younes A. Novel cosa-associated lymphoid tissue lym-
therapeutic agents for relapsed classical phoma patients: a systematic review. J
Clin Gastroenterol. 2013;47: 8.

S-ar putea să vă placă și